IDEJNO RJEŠENJE zahvata Centra za gospodarenje · PDF filenadgradnjom u koju se otpad ubacuje te odvozi na odlagalište (autosmećari, autopodizači, čistilice ulica, "grajferi",

 • Upload
  vucong

 • View
  224

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of IDEJNO RJEŠENJE zahvata Centra za gospodarenje · PDF filenadgradnjom u koju se otpad...

 • IPZ Uniprojekt TERRA Babonieva 32 ZAGREB

  IDEJNO RJEENJE zahvata Centra za gospodarenje otpadom

  Karlovake upanije na lokaciji Babina gora u Karlovcu

  Zagreb, studeni, 2007.

 • Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom Karlovake upanije u Babinoj gori

  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 48/07

  NARUITELJ: KARLOVAKA UPANIJA A. Vranyczanya br. 2, KARLOVAC IZVRITELJ: "IPZ Uniprojekt TERRA" d.o.o. Babonieva 32, ZAGREB UGOVOR broj: UGOVOR TD 48/07 IOD: PROJEKTNI ZADATAK: Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom

  Karlovake upanije u Babinoj gori VODITELJ PROJEKTA: DANKO FUNDURULJA dipl. ing. gra. PROJEKTANTI: IPZ Uniprojekt TERRA: TOMISLAV DOMANOVAC, dipl. ing.kem.tehn. SUZANA URKO, dipl.ing.arh. IRENA JURKI, dizajner unutr. arh. SANJA PAUNOVI, teh.cest.prom. IPZ Uniprojekt MCF: GORAN PAALI, dipl.ing.rud. Tehnika suradnja: PETAR URKO, student JOSIP MARI, student INTERNA KONTROLA: MARTINA CVJETIANIN, dipl.ing.gra. DIREKTOR: DANKO FUNDURULJA, dipl.ing. gra.

 • Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom Karlovake upanije u Babinoj gori

  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 48/07

  SADRAJ: 1. UVOD .................................................................................................................................................. 1 2. POSTOJEE STANJE U POSTUPANJU S OTPADOM .................................................................. 2

  2.1. OPIS POSTOJEEG STANJA SKUPLJANJA, TRANSPORTA I ODLAGANJA OTPADA..................................... 2 2.1.1. Nain skupljanja otpada na promatranom podruju ................................................................. 2 2.1.2. Skupljai otpada..................................................................................................................... 3 2.1.3. Oprema za skupljanje i odvoz otpada...................................................................................... 3 2.1.4. Kvalitativna i kvantitativna svojstva otpada ............................................................................ 4

  3. PROCJENA KOLIINA OTPADA ZA PERIOD OD 20 GODINA................................................ 10 4. PLANIRANE ZONE / OBJEKTI CGO ............................................................................................ 12

  4.1. GRAEVINSKI OBJEKTI I TEHNOLOKI DIO PLANIRANIH POSTROJENJA.............................................. 14 4.1.1. Skladita .............................................................................................................................. 14 4.1.2. Postrojenje za MBO ............................................................................................................. 15 4.1.3. Plinsko-crpna stanica s bakljom............................................................................................ 20 4.1.4. Postrojenje za obradu procjednih voda.................................................................................. 21 4.1.5. Mobilna oprema bioreaktorskog odlagalita .......................................................................... 22 4.1.6. Postrojenje za proizvodnju elektrine energije i bioplina ....................................................... 22 4.1.7. Graevine za privremeno skladitenje s postrojenjem i obradu opasnog otpada...................... 25 4.1.8. Ostali predloeni graevinski objekti i postrojenja ................................................................ 26

  4.2. ODLAGALITA - BIOREAKTORSKO, ODLAGALITE NEOPASNOG I ODLAGALITE INERTNOG OTPADA ... 28 4.2.1. Potrebni prostor odlagalita .................................................................................................. 28 4.2.2. Izgradnja odlagalita ............................................................................................................ 29

  4.3. PRIKLJUCI NA VANJSKU INFRASTRUKTURU, UVJETI PRIKLJUENJA ................................................ 36 4.4. ZAJEDNIKI SADRAJI ................................................................................................................... 37

  5. PLANIRANI OBJEKTI U SUSTAVU RADA CGO IZVAN LOKACIJE....................................... 39 5.1. PRETOVARNA (TRANSFER) STANICA............................................................................................... 39

  5.1.1. Kontejneri za prihvat otpada................................................................................................. 39 5.1.2. Rolo-kontejneri za prihvat otpada......................................................................................... 40 5.1.3. Hidraulini kontejneri........................................................................................................... 41 5.1.4. Direktno odlaganje............................................................................................................... 41 5.1.5. Sabijanje .............................................................................................................................. 41

  5.2. OSTALO PREDLOENO ................................................................................................................... 43 6. PRIJEDLOG FAZA IZGRADNJE I USPOSTAVE CGO ............................................................... 44 7. RADNA SNAGA................................................................................................................................ 45 8. VRSTA I KOLIINA UTROKA ENERGIJE, VODE I OSTALOG............................................. 46 9. PROCJENA POTREBNIH INVESTICIJSKIH ULAGANJA ......................................................... 47 10. PROCJENA CIJENE GOSPODARENJA OTPADOM U CGO PO TONI ................................... 48

  10.1. CENTAR S BIOREAKTORSKIM ODLAGALITEM ............................................................................... 48 10.2. CENTAR S ODLAGALITEM STABILIZIRANOG BIORAZGRADIVOG OTPADA ....................................... 50

  11. GRAFIKI PRIKAZI - ZEMLJOVIDI, NACRTI, SHEME ......................................................... 52

 • Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom Karlovake upanije u Babinoj gori

  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 48/07 1

  1. UVOD

  Na temelju "Studije izbora lokacije za odlagalite otpada - Grad Karlovac" (IPZ Uniprojekt MCF, Zagreb, 2005) i odluke Vijea Grada Karlovca o odabiru tri potencijalne lokacije, upanijska skuptina je od navedenih lokacija, na temelju preliminarnih istraivakih radova, kao najpovoljniju izabrala lokaciju na Babinoj gori, na podruju grada Karlovca. Planom gospodarenja otpadom RH predvia se izgradnja centara za gospodarenje otpadom. U sklopu Centra, a vezano za neopasni komunalni i proizvodni ostatni otpad (tj. koji preostane nakon izdvajanja putem primarne reciklae), koji od proizvoaa otpada skupljaju komunalna poduzea, predvia se prijem, predobrada za iskortavanje vrijednih svojstava otpada te obrada otpada, uz zbrinjavanje ostataka predobrade i obrade na lokaciji (odlaganje) i/ili putem ovlatenih skupljaa (termika obrada). Za predobradu i obradu neopasnog komunalnog i proizvodnog otpada predviena je tehnologija mehaniko-bioloke obrade (MBO) te odlaganje izdvojene i obraene ili predobraene biorazgradive frakcije na pripremljenom odlagalitu (sanitarnom odlagalitu I. kategorije ili bioreaktorskom odlagalitu) te privremeno skladitenje predobraene gorive frakcije gdje se u poetku predvia privremeno skladitenje na lokaciji Centra. Drugi predvidljivi korak iao bi prema termikom iskoritavanju predobraene gorive frakcije (spreane u bale) u trenutku kada se steknu za to uvjeti.

 • Idejni projekt Centra za gospodarenje otpadom Karlovake upanije u Babinoj gori

  IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. TD 48/07 2

  2. POSTOJEE STANJE U POSTUPANJU S OTPADOM

  2.1. Opis postojeeg stanja skupljanja, transporta i odlaganja otpada Osnovni podaci na kojima se temelji daljnji tijek razmatranja o mogunostima u gospodarenju otpadom, temelje se u prvom redu na koliinama i vrstama otpada nastalim u odreenom vremenu i odreenom prostoru, kao i postojeem sustavu skupljanja i zbrinjavanja otpada.

  Polazite za odreivanje naina uspostave sustava gospodarenja otpadom je u prikupljanju ulaznih podataka o komunalnom i proizvodnom neopasnom otpadu koji e se obraivati u Centru, kapacitetima za skupljanje i prijevoz otpada do Centra.

  2.1.1. Nain skupljanja otpada na promatranom podruju Na podruju Karlovake upanije otpad se skuplja organizirano putem komunalnih poduzea koja su registrirana za navedenu djelatnost. Prevladavajui nain skupljanja otpada se provodi na nain da se otpad preuzima na mjestu izvora, tj. ispred kua, zgrada i u poslovnim objektima ili se otpad donosi na mjesto smjetaja kontejnera veeg volumena. Otpad se od proizvoaa otpada iznosi kantama za smee i kontejnerima raznih veliina, plastinim vreicama, kartonskim kutijama i sl. Tablica 2.1.1/1 - Udio obuhvaenog stanovnitva prema nainu skupljanja otpada

  Nain sakupljanja komunalnog otpada

  Kom

  unal

  no-D

  uga

  Res

  a

  ist

  oa-

  Kar

  lova

  c St

  ambe

  no k

  omun

  alno

  go

  spod

  arst

  vo-O

  gulin

  Kom

  unal

  no-O

  zalj

  Kom

  unal

  ac-S

  lunj

  ist

  oa

  -te

  fana

  c

  Eko-

  Flor

  Plu

  s

  Obr

  t Val

  enti

  -Cet

  ingr

  ad

  Gra

  evi

  nske

  uslu

  ge "

  Mog

  u"-

  Josip

  dol

  Nik

  ola

  Stje

  pano

  vi-

  Pla

  ki

  Spel

  ekom

  -Rak

  ovic

  a O

  pin

  ski o

  djel

  za