8
Aprobat, MANAGER Prof. Dr. Klara Brînzaniuc FIŞA POSTULUI Anexă la Contractul individual de muncă nr. Nume şi prenume: Unitatea Sanitară : Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş Denumirea postului: muncitor calificat I – zidar/restaurator/zugrav Echipa muncitori Gradul profesional al ocupantului postului: I. Descrierea postului: Criterii de evaluare: 1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: Studii medii 2. Funcţia corespunzătoare : de executie 3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: complexitatea postului în sensul cunoaşterii activităţilor specifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT Tg. Mureş, Str. Gh. Marinescu nr. 50, cod postal: 540136 Tel./Fax: +40-(0)372-65.31.22, +40-(0)265-21.01.11 int. 122 e-mail: [email protected], Internet: www.cardioms.ro

ibcvt.roibcvt.ro/storage/Jobs/ZIDAR 2019... · Web viewFIŞA POSTULUI Anexă la Contractul individual de muncă nr. Nume şi prenume: Unitatea Sanitară : Institutul de Boli Cardiovasculare

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Aprobat,

MANAGER

Prof. Dr. Klara Brînzaniuc

FIŞA POSTULUI

Anexă la Contractul individual de muncă nr.

Nume şi prenume:

Unitatea Sanitară : Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş

Denumirea postului: muncitor calificat I – zidar/restaurator/zugrav

Echipa muncitori

Gradul profesional al ocupantului postului:

I. Descrierea postului:

Criterii de evaluare:

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:

Studii medii

2. Funcţia corespunzătoare : de executie

3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului:

· complexitatea postului în sensul cunoaşterii activităţilor specifice, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

· efort intelectual în vederea îndeplinirii cerinţelor specifice postului;

· principialitate şi comportament etic în relaţiilor cu superiorii şi cu personalul.

4. Sfera de relaţii

a) Ierarhice:

Se subordonează: Managerului, directorului financiar contabil, inginer compartiment tehnic

Are în subordine:

· Nu are persoane în subordine.

b) Colaborare: colaborează cu toate secţiile, departamentele, compartimentele, birourile din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş

II. Standardul de performanţă

a. Cantitatea:

· Îndeplineşte toate activităţile ce decurg din Fişa Postului

b. Timp:

· Timp efectiv de muncă 8 ore

· Ocuparea timpului eficient, organizarea activităţii în funcţie de priorităţi

c. Calitatea:

· Respectă etica şi deontologia profesiei de zidar

· Respectă Regulamentul intern.

· Iniţiativa pentru formularea de soluţii noi în vederea îmbunătăţirii activităţii

· Sprijinirea colegilor nou încadraţi

III. Atribuţiile zidarului

A) Atribuţii generale

a)Respecta prevederile Regulamentului intern, a legislatiei in domeniu, procedurile de lucru, precum si celelalte reguli si regulamente existente in unitate, dispozitii, decizii, circulare si hotarari ale Conducerii;

b)Respecta atributiile stabilite in prezenta fisa a postului precum si alte sarcini stabilite de conducatorul ierarhic superior;

c)Asimileaza cunostintele necesare indeplinirii sarcinilor de serviciu precum si a legilor si instructiunilor si ordinelor referitoare la sarcinile de serviciu;

d)Respecta confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia exercitarii atributiilor și sarcinilor de serviciu;

e)Raspunde de deteriorarea dispozitivelor de masura și control, utilajelor, mașinilor-unelte, sculelor urmare unor acțiuni necorespunzatoare;

f)Ajuta ori de cate ori este nevoie la descarcarea diverselor materiale sanitare, alimente, medicamente sau reactivi.

g)Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul serviciului ;

h)Raspunde de utilizarea si pastrarea bunurilor din dotare ;

i)Informeaza persoana ierarhic superioara de problemele ce apar in desfasurarea activitatii la locul de munca;

j)Ia la cunoștinta și aplica corespunzator normele PSI de proteție și securitate a muncii specifice activitatii pe care o desfașoara ;

k)Sa nu absenteze fara motive temeinice si fara sa anunte in prealabil conducerea unitatii despre aceasta

l)Respecta ordinea si disciplina si executa intocmai dispozitiile sefilor ierarhici , cu exceptia celor vadit nelegale si sa fie respectuos in raporturile de serviciu ;

m)Raspunde de respectarea programelor de intretinere planificata a echipamentelor si instalatiilor prin efectuarea de activitati de revizie, control, intretinere si reparare a acestora indreptate in scopul mentinerii in stare de functionare o perioada cat mai mare de timp;

n)Nerespectarea atributiilor din prezenta fisa atrage sanctiuni disciplinare in limitele prevazute de Codul muncii si contractul colectiv de munca, raspunderea patrimoniala sau penala dupa caz;

o)lndeplineste si alte sarcini stabilite de inginerii de la Compartimentul Tehnic sau de conducerea spitalului.

B. Atribuţii specifice zidarului

a) Activitatea se compune din realizarea lucrarilor de zidarie si de tencuieli precum si executarea de placari ale suprafetelor vechi sau nou construite cu placi, dupa ce au fost parcurse toate operatiile pregatitoare. Masoara si traseaza amplasamentul lucrarilor de executat, efectueaza la nevoie si lucrari de demolare, organizeaza si curata propriul loc de munca, planifica activitatile zilnice de efectua, efectueaza verificarea calitatii lucrarilor executate;

b) Repara suporturile (suprafetele) deteriorate, identifica materialele adecvate, uneltele si dispozitivele necesare executarii operatiilor de zidarie, tencuire sau placare. Realizeaza placari plane si verticale, remediaza defectele sesizate, aplica normele de tehnica securitatii munci, cat si normele de pevenire si stingere a incendiilor;

c) Cunostintele necesare se refera la retetele de preparare a mortarelor, structura suprafetelor, tipurilor de materiale de constructii, tipurile de deficiente, caracteristicile fizico - chimice ale materialelor cu care lucreaza;

d) Raspunde de respectarea programelor de intretinere planificata a cladirilor prin efectuarea de activitati de revizie, control, intretinere si reparare a acestora indreptate in scopul mentinerii in stare buna o perioada cat mai mare de timp;

C. Atributii privind securitatea si sanatatea in munca, managementul deseuri specifice activitatii sale:

a) Fiecare angajat trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si in acord cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

b) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele din dotare

c)sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau angajatilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

e)sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite;

f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii;

g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu angajatii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora;

i) sa sprijine accesul la informatii specifice solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

j) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta sub orice forma, de lucrătorul desemnat,

k) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de seful direct sau de conducatorul institutiei, dupa caz;

l) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;

m) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

n)sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

o) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu;

p)sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor;

q) sa respecte si sa aplice normele si regulile de protectie civila stabilite de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si de conducatorii institutiilor publice;

r) sa duca la indeplinire masurile de protectie civila dispuse, in conditiile legii, de autoritatile competente sau de personalul investit cu exercitiul autoritatii publice din cadrul serviciilor publice de urgenta;

IV. Responsabilităţi

a) răspunde de corecta îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

b) răspunde pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu;

c) răspunde pentru calitatea şi operativitatea lucrărilor executate;

d) răspunde pentru siguranţa şi integritatea aparaturii cu care lucrează;

e) răspunde pentru încălcarea normelor de comportament stabilite prin Regulamentul Intern;

f) răspunde pentru încălcarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi a normelor SU;

g) răspunde pentru nesesizarea şefului ierarhic asupra oricăror probleme sesizate pe parcursul derulării activităţii.

V. Limite de competenţă

a) nu transmite documente, date sau orice mesaje confidenţiale fără avizul managerului Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mureş;

b) nu foloseşte numele Institutului de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mureş pentru acţiuni sau discuţii pentru care nu are acordul managerului.

· VI. Precizări

· în funcţie de perfecţionarea sistemului de organizare şi a sistemului informaţional şi informatic, de schimbările legislative, prezenta fişă a postului poate fi completată cu atribuţii, lucrări sau sarcini specifice noilor cerinţe, care vor fi comunicate salariatului

Director financiar contabil: ec. Mariana Cernat ______________

Compartiment tehnic: ing. Dumitru Butnariu ________________

Am luat la cunoştinţă şi am primit un exemplar

Nume şi prenume:

Semnătura: _________________

Data:

INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT

Tg. Mureş, Str. Gh. Marinescu nr. 50, cod postal: 540136

Tel./Fax: +40-(0)372-65.31.22, +40-(0)265-21.01.11 int. 122

e-mail: [email protected], Internet: www.cardioms.ro

INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT

Tg. Mureş, Str. Gh. Marinescu nr. 50, cod postal: 540136

Tel./Fax: +40-(0)265-21.63.68, +40-(0)265-21.09.00, +40-(0)265-21.70.47

e-mail: [email protected], Internet: www.cardio.ro

Operator de date cu caracter personal la ANSPDCP nr. 16750 ; CUI : 8051042