of 32 /32
5 I. ULUSLAR ARASI İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE ŞANLIURFA SEMPOZYUMU (25-27 Mart 2016) TEBLİĞLER -II-

I. ULUSLAR ARASI İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE ŞANLIURFAisamveri.org/pdfdrg/G00121/2016/2016_SABUNCUO.pdf · Şişe içerisine de büyük bir maharetle yazılar yazan Ahmet

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I. ULUSLAR ARASI İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE...

 • 5

  I. ULUSLAR ARASI

  İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİNDE

  ŞANLIURFA SEMPOZYUMU (25-27 Mart 2016)

  TEBLİĞLER -II-

 • 4

  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları No: 2 –

  Bilim 2.

  İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu Tebliğleri: -I-

  ISBN: 978-975-8168-20-9

  Takım Numarası: 978-975-8165-18-6

  Mizanpaj: Gelişim Ofset - Şanlıurfa

  Kapak: Gelişim Ofset - Şanlıurfa

  Baskı: Semih Ofset Matbaacılık - Ankara

  Ankara, Mart 2016

 • 380

  Urfalı Hattat Behçet Arabî ve

  Eserlerinden Örnekler

  Ömer Sabuncu*

  Giriş Hat sanatı, Arap harflerinden doğarak İslâm medeniyetinde müstakil ve olağan

  üstü bir mevki kazanan güzel yazı sanatıdır. Bu tebliğde Şanlıurfalı hattat Behçet

  Arabî’nin tanıtılmaya çalışılacak ve eserlerinden örnekler verilecektir.

  Konumuza başlarken hüsn-i hat kavramına kısaca değinmenin faydalı

  olacağını düşünüyoruz.

  Hüsn-i hat: Kelime ve Terim Anlamları

  “Yazmak, çizmek; kazmak; alâmet koymak” anlamlarındaki Arapça hatt

  mastarından türeyen ve “yazı, çizgi; çığır, yol” gibi manalara gelen hat kelimesi terim

  olarak “Arap yazısını estetik ölçülere bağlı kalıp güzel bir şekilde yazma sanatı

  (hüsnü’l-hat, hüsn-i hat)” anlamında kullanılmıştır.

  Kaynaklarda genellikle “cismanî aletlerle meydana getirilen ruhanî bir

  hendesedir” şeklinde tarif edilen hat sanatı, bu tarife uygun bir estetik anlayış

  çerçevesinde yüzyıllar boyunca gelişerek süre gelmiştir.

  İslâm dinini kabul eden hemen hemen bütün kavimlerin dinî bir gayretle

  benimsediği Arap yazısı, hicretten birkaç asır sonra İslâm ümmetinin ortak değeri

  haline gelmiş, aslı ve başlangıcı için doğru olan “Arap hattı” sözü zamanla “İslâm

  hattı” vasfını kazanmıştır.

  Arap yazı sisteminde harflerin çoğu kelimenin başına, ortasına ve sonuna

  gelişine göre yapı değişikliğine uğrar. Harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde

  kazandıkları görünüş zenginliği, aynı kelime veya cümlenin çeşitli kompozisyonlarla

  yazılabilme imkânı, sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını aralamıştır.1

  Zamanla Kur’ân-ı Kerîm, hadis-i şerifler ve kelam-ı kibar denilen güzel sözler

  hat sanatıyla estetik bir anlam kazanmıştır. Kur’ân’ın en güzel şekilde yazıldığına

  vurgu yapmak için “Kur’ân Mekke’de indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı.”

  sözü meşhur olmuştur. İstanbul’un yanı sıra Ülkemizin birçok şehrinde önemli

  hattatlar yetişmiş; dün olduğu gibi bugün de Kur’ân, en güzel şekilde yazılmaya

  devam etmektedir. Bu hattatlardan biri de Şanlıurfalı hattat Behçet Arabî’dir.

  Urfa’da Hat Sanatı

  Behçet Arabî’nin hayatına geçmeden önce Kur’ân’ın güzel yazılışındaki

  gelişmelerin Şanlıurfa hat sanatına yansımalarına değinmek istiyoruz. Şanlıurfa’da

  önceleri mezar taşları ve mimari süslemelerde görülen hat sanatı daha sonraları yazı

  çeşitlerinin de artmasıyla deri ve kâğıt üzerine tablolar oluşturmak suretiyle farklı bir

  boyut kazanmıştır.

  Şanlıurfa’daki hat sanatının en eski örnekleri Harran Ulu Camii kalıntıları

  arasındaki binalar ve Harran eski mezarlığında kazılar sonucu ortaya çıkartılan mezar

  taşlarında görülmektedir. Ayrıca Harran Kapısı kuzey cephesinde yer alan Eyyûbi

  nesihi ile yazılmış şerit kitâbe, Eyyûbi medresesinin kuzey duvarındaki çiçekli nesih

  kitâbe ve Şeyh Mes’ûd Zaviyesi’nin sarnıç kitâbesi, Şanlıurfa’daki hat sanatının XI

  ve XII. yüzyıl örnekleri arasında yer almaktadır.

  * Yrd. Doç. Dr., Harran Ü. İlahiyat F. İslâm Tarihi Anabilim Dalı. [email protected]

  1 M. Uğur Derman, “Hat”, DİA, İstanbul, 1997, c. 16, s. 427.

 • 381

  Eyyûbiler’den Osmanlı dönemine kadar geçen süre içerisinde ortaya konan hat

  eserlerinden günümüze ulaşan eserler tespit edilememiştir. Ancak Osmanlı döneminden

  kalma çok sayıda kitâbe, mezar taşları ve evler üzerindeki dekorasyon amaçlı sülüs,

  nesih, celî sülüs, celi ta’lik ve makili tarzlarındaki kompozisyonlar zengin bir çeşitlilik

  göstermektedir.

  Urfa’daki Hat Sanatı’nın güzellikleri -taşra olmasına rağmen yine de- özgün

  eserlerin verildiği mezar taşları ve mimari süslemelerde görülmektedir. Urfa’da

  görebildiğimiz kitabelerde hemen hemen yazı çeşitlerinin tümüne rastlamak

  mümkündür. Bu yazıların Şanlıurfa mezar taşları üzerinde oldukça ustaca yazıldığı

  görülmektedir. Mezar taşları kitabelerinin bir kısmının şairleri bellidir. Fakat

  hiçbirinde hattatların ismine rastlanmamıştır. Bazı hattatların yazı ve işaretlerinden

  kim oldukları tanınıyorsa da, bunlar ancak bir veya iki kişiyi geçmemektedir. Bu

  hattatların içinde Cumhuriyetten önce Urfa’da meşhur olmuş ve Lobut Ahmet diye

  tanınan Ahmet Vefik Bey ve öğrencisi Arabîzâde Behçet Efendi bulunmaktadır.

  Yalnız Nakıpzade İbrahim Efendi Medresesi’nin Ulu Camii kapısının 1775 tarihli

  büyük hücre kitâbesinin hattatının Urfa Nâibi Hakkı olduğu yazılıdır. Bu taş üzerine

  yazılı isimlerden başka bazı levhalarda ve el yazmalarda da hattatlara

  rastlanmaktadır. Mesela Sakıp Efendi’nin yine şair mutasavvıf Saffet’in aynı

  zamanda hattat oldukları bilinmektedir.

  Bunlardan Şair Sakıb’ın Halepli Bahçe’de kendi adına yaptırdığı köşkün

  ikinci kattaki büyük odasının iç duvarlarını dolaşan, mavi zeminli tahtalar üzerine

  beyaz boya ve ta’lik hattı ile yazdığı şiir, şairin hattatlık yönünü göstermesi

  bakımından önem taşımaktadır. Rızvaniye Camii’nde asılı bir levhada imzası görülen

  “Naciye” adlı bayan hattatın Urfalı olup olmadığı hakkında elimizde bilgi

  bulunmamaktadır.

  Urfa’da yetişmiş hattatların en ünlülerinden olan Ahmet Vefik Efendi ve

  öğrencisi Arabîzade Behçet Efendi, eserlerinin bir kısmını Osmanlı dönemi

  sonlarında, bir kısmını da Cumhuriyet döneminde vermiştir. Osmanlı’nın son

  döneminde; İstanbul’da icazet alıp Urfa’ya gelmiş Ahmed Vefik Efendi ve ondan

  icazet alan Arabîzade Behçet Efendi olmak üzere iki Urfalı meşhur hattat

  yetişmiştir.

  Cumhuriyet dönemi hat sanatı uzun yıllar sadece Behçet Arabî ile devam

  etmiştir. Behçet Arabî’nin hayatına geçmeden önce hocası Ahmet Vefik Efendi

  hakkında bilgi vermek istiyoruz.

  Behçet Arabî’nin Hocası Hattat Ahmet Vefik Efendi (Lobut Ahmet

  Efendi)

  Asıl adı Ahmet olup, Vefik mahlasını kullanmış hem şair hem de hattattır.1860

  yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Balibeyzâde Lobut Bey’dir. İlk tahsiline

  Sultani’de başlamış fakat yarıda bırakmıştır. 1882 yılında babası Lobut Bey

  İstanbul’dan sürgün olarak Halfeti Nahiye Müdürlüğü’ne gelince, o da babasıyla

  gelmiş, 1884’de Kaymakam olan babasıyla Suruç’a, 1886 yılında babasının emekli

  olması üzerine ailesi ile birlikte Urfa’ya yerleşmiştir.

  Ahmet Vefik, 1887 yılında Urfa Tahrirat Kalemi Mukayyıtlığı2 ile memuriyete

  başlamış, yazısı güzel olduğu için üç yıl sonra aynı kalemin Sermübeyyizliğine3 terfi

  etmiştir. 1923’de emekli olmuştur.

  2 Temize çeken. İlk yazılan müsvedde sahifeyi temizce tekrar yazan.

  3 İç yazışmalar, yabancı hükümdarlarla yazışmalar.

 • 382

  Diyarbakırlı Cenânzâde Hacı Abbas Efendi ve Urfa Tahrirat Müdürü Asaf

  Bey’den icazet alan Ahmet Vefik, Urfa’nın birçok mektep ve medresesinde yazı

  dersleri vermiştir. Mûsikiye ve bütün makamlara vakıf olan, armonika, ud ve kanun

  çalmasını bilen Ahmet Vefik, mütevazı, iyi huylu, ince ruhlu, yardımsever biri olarak

  tanınmıştır. Kitâbeler ve mezar taşları için yazdığı şiirlerinde büyük bir ustalıkla tarih

  düşüren ve mahalli olaylara destanlar yazan sanatçı, 1917 tarihli Harb-ı Umumi

  Şehitleri Abidesi üzerine “Cây-ı cihâda giden erlere nusret ola”4 mısrasını yazmış,

  böylece anıtı yaptıran Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey’in adını zikretmiştir.

  Şişe içerisine de büyük bir maharetle yazılar yazan Ahmet Vefik Efendi’nin

  ölüm tarihi bilinmemektedir.5

  Ahmet Vefik Efendi’nin, “Âla Külli Şey’in Kadîr” kompozisyonu.

  4 Cepheye giden erlere yardım ola.

  5 Ömer Sabuncu, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, “Geleneksel El Sanatları”, Şanlıurfa

  İl Müftülüğü Yayınları, Ankara, 2011, s. 237.

 • 383

  Ahmet Vefik Efendi’nin, “Allah Celle celâlühu - Lafza-i Celâl” kompozisyonu.

  “Allah” yazısının içinde Esmâü’l-Hüsnâ yer almaktadır.6

  6 Eser, Mustafa Hakkı Ertan koleksiyonunda bulunmaktadır.

 • 384

  Ahmet Vefik Efendi’nin, “Muhammed Aleyhi’s-selâm” kompozisyonu.

  “Muhammed” yazısının içinde Esmâü’n- Nebî/Sîret-i Nebî yer almaktadır.7

  Behçet Arabî’nin Hayatı

  Behçet Arabî, hat sanatında Urfa’da yetişmiş son ve nadir ustalardan biridir.

  Kıvrak eliyle kalem ve fırçada mahir, üstün bir kabiliyete sahiptir. Bu Urfalı usta

  hattat, çağdaş hat sanatımıza -hat sanatının geleneğini bozmadan- gerçekten zevkli

  yeni çağdaş biçimler getirmiş başarılı istifler yapan hattatlarımızdan biridir.

  Behçet Arabî 1893 yılında Urfa’nın Kaleboynu mahallesinde doğdu. Ebû

  Eyyûb el-Ensâri’nin torunlarından olan ve 400 yıl önce Urfa’ya yerleşmiş bulunan

  “Arâbizâdeler” lakaplı bir aileye mensuptur. Bu nedenle, yazdığı levhalarda “Behçet

  Arabî” imzasını kullanmıştır. Babası Hamid Efendi’nin tek evladıdır. Bu aile

  günümüzde “Arabîzâdeler” lakabıyla bilinmekte ve “ Görgün” soyadını kullanmaktadır.

  Behçet Arabî, 13-14 yaşlarında iken Şer’i Mahkeme’de kâtiplik yapan

  akrabalarından birinin yanına hat sanatını öğrenmesi için verilir. Bu hattatın yanında ilk

  bilgilerini alan Behçet, sanatında büyük ilerlemeler kaydedince kendisinin daha usta

  birisinin yanına verilmesine gerek duyulur. Şer’iye’de Kâtip ilk hocası, Behçet’i,

  Hattat Ahmet Vefik Efendi’ye götürüp, “Ahmet Efendi, işte sana kabiliyetli bir genç,

  ben bildiklerimi öğrettim, gerisi sana kalıyor.” diyerek yeni hocasına teslim eder.

  Behçet Arabî şimdiki Balıklıgöl Rızvaniye Camii’nde Osmanlı mimarisinin önemli

  eserlerinden olan tarihi medresede gün boyunca yeni hocasından Hüsnü hat meşk

  eder. Geceleri de eve gitmeyip Hüsnü hat yazısının ilerlemesi için Ahmet Efendi’nin

  dizinin dibinden ayrılmamaya gayret ederdi. Bu değerli hocanın bilgilerinden istifade

  7 Eser, Mehmet Emin Ertan koleksiyonunda bulunmaktadır.

 • 385

  etmeye özen gösterirdi. Arabîzade tam bir teslimiyetle yazıdan meşk, hocasından

  feyz; ruhun sanatta aradığı inceliği, nazeninliği ve özellikle estetiği yakalayabilmek,

  Hüsn-i hatın ruhani mühendisliğine erişebilmek için sabahlara kadar meşk ederdi.8

  Hüsn-ü Hatt’ın her çeşidinden icazet alıp, icazet vermiş, şair ve mûsikişinas

  Ahmet Vefik Efendi’den hat dersleri alan Behçet, kısa süre sonra icazet alır. İcazet

  almasını hızlandıran şöyle bir olay nakledilmektedir: Halilürrahman Medresesi’nde

  ders alan Behçet hocası Ahmed Vefik’e, “Hocam, yazıyı yazarken kamış kalemi kâğıt

  üzerinde cızırtıya benzer sesler çıkartıyor, bunun sebebi nedir? diye sorduğu zaman

  Ahmet Efendi şu cevabı verdi:

  “Kalem feryâd eder ağlar mürekkeb,

  Beni cahil eline verme Yâ Rab!”

  Buna içerlenen Behçet daha azimle işe sarıldı ve çok güzel kompozisyonlar

  üreterek icazetnamesini aldı. Behçet Arabî’nin imla hocası Abdulvahap Efendidir.

  17 yaşında evlenen Behçet, 24 yaşında üç çocuk sahibi iken 1. Dünya

  Savaşı’nda askere alınır. Medine’de 5,5 yıl askerlik yaptığı sırada Peygamberimizin

  makamına Urfalı Şair Nâbi’nin;

  “Sakın terk-i edebten kûy-ı mahbub-ı Hüdâdır bu

  Nazargâh-ı ilâhidir makam-ı Mustafadır bu.”

  Dizeleriyle başlayan ünlü kasidesi başta olmak üzere Mescid-i Nebevî’de

  çeşitli yazılar yazar. Bu yazılarından dolayı Fahri Paşa tarafından Fırka Yazıcılığı’na

  alınır ve terhis olduğunda Urfa’ya götürmek üzere kendisine Peygamberimizin

  Sakal-ı Şerifi hediye edilir.9

  Behçet Efendi askerlik dönüşünde bazı okullarda hüsn-i hat dersleri verdi.

  Harf devriminden sonra işsiz kalınca Urfa Tekel memurluğu görevine başladı. Kırk

  yaşlarında Siverek’e aynı görevle tayin oldu. Siverek’te 1 yıl çalıştıktan sonra istifa

  ederek Urfa’ya geldik. Kendisini tamamıyla hat çalışmalarına verdi ve geçimini bu

  yolla sağlamaya başladı. Memuriyetten istifası onun için sanat açısından bir dönüm

  noktası olmuştur. O güne kadar sınırlı sayıda eser veren Behçet Arabî bundan sonra

  daha çok ve daha güzel eserler vermeye başlamıştır. Elimizdeki mevcut eserlerin

  büyük bir kısmının 1940’lardan vefatına kadar olan zaman dilimini yansıtmasının

  sebebi de bu olsa gerektir.

  Kendisine bu güzel yazıları nasıl yazıyorsun? Diye soranlara büyük bir tevazu

  ile “Ben yazmıyorum, yazdıran yazdırıyor, bu sanat bana Cenab-ı Allah’ın bir lütuf

  ve ihsanıdır” derdi.10 Behçet Efendi’nin yazmış olduğu şaheser levhaları bugün

  Urfa’daki çoğu cami, dükkân, ev ve mezar taşlarına sanatının en ince ayrıntılarını

  aksettirmiştir.

  Mareşal Fevzi Çakmak ve Diyanet işleri eski reisi Ahmet Hamdi Akseki’ye

  göndermiş olduğu levhalar çok beğenilmiş ve bu zatlardan takdir ve teşekkür almıştır.

  Bundan başka İstanbul Ayasofya Camii mihrabının sol tarafında ve Üsküdar’daki

  Özbekler Tekkesi’nin mihrabında birer levhası asılıdır.

  Bugün Urfa’nın bütün camilerini çok sayıda ev ve dükkânlarını Behçet Arabî

  imzalı yüzlerce levha süslemekte, yüzlerce mezar taşında yazıları bulunmaktadır. Bazı

  8 Adnan Alpay, Ruhî Mühendislik: Hüsn-i Hat ve Arabizade Mehmed Behçet Efendi, Sanatsal Mozaik

  Dergisi, İstanbul, 1988, s. 65.

  9 Günümüzde Peygamber (Çarhoğlu) Camii’nde muhafaza edilen bu Sakal-ı Şerif, Ramazan aylarında

  Urfalılar tarafından ziyaret edilmektedir.

  10 A. Cihat Kürkçüoğlu, Urfalı Hattat Behçet Arabî, Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü

  Yayınları, Şanlıurfa 1997, s. 12.

 • 386

  yazı ve kompozisyonları Sebilürreşad ve Hilal mecmualarında yayınlanan Behçet

  Arabî’nin 1960 yıllarında Hilal takviminde bazı güzel yazıları yayınlanmıştır. Türkiye

  ve diğer bazı İslâm ülkelerinde dağıtılan bu takvimler o yıllarda İslâm âleminde

  büyük ilgi görmüş bu hizmetinden dolayı Behçet Arabî birçok tebrik almıştır. Bugün

  bile bazı firmalarca yayınlanan ve hat sanatının güzel örneklerini içeren

  kartpostallarda kendisinin eserlerine yer verilmektedir. Behçet Arabî, yazmış olduğu

  nefis bir yazıyı sabahleyin eline alıp bazı tanıdık kişilerin kapısını çalarak bir kaç

  liraya satar; bazen kırtasiyeye karton karşılığı yok pahasına vermek zorunda kalır,

  çoğu kez satamadan eve eli boş dönerdi. Yine de Behçet Arabî bu durumdan yılmaz,

  sürekli yazmaya devam ederdi.

  Behçet Efendi, hazır mürekkep kullanmamış eski geleneği sürdürerek özel

  mürekkebi kendisi yapar ve hazırlardı. Kendi yaptığı özel mürekkebi hazırlarken

  zeytinyağı kandilini etrafı kapalı bir sacın altında yakar, bunun saca yapışan islerini

  kazıyarak toplardı. Sonra bu isleri yakarak kararttığı pirinçle birlikte iyice döver,

  daha sonra bunları kaysı ağacı sakızıyla uzun müddet karıştırmak suretiyle kaynatır,

  mürekkebe parlaklık versin diye de bazen bu karışıma kaynama safhasında soğan

  kabuğu ilave ederdi. Elde ettiği bu mürekkep gayet parlak ve uzun ömürlü olur, su ile

  dahi çıkmazdı.

  Behçet Arabî, kûfi hariç, nesih, sülüs, divanî ve rik’â gibi yazı çeşitlerini

  büyük bir ustalıkla kullanmış, ancak en çok celi sülüs ve celi tâ’lik yazı çeşitlerinde

  eser vermiştir. Özellikle celi sülüs tarzındaki “Aman Yâ Muhammed”, “el-İzzetü

  Lillâh” ile yıldız ve tuğra şeklindeki “Kelime-i Tevhid” ve “Vehüve Alâ Külli Şey’in

  Kadîr” kompozisyonları kendisinin çok beğendiği, sürekli yazdığı özgün istifli

  yazılarındandır. Behçet Arabî, celi sülüs eserlerinin altına celi divanî, celi ta’lik

  eserlere de celi ta’lik imza kullanırdı. Eserlerinin altına rika ve divanî yazı

  çeşitleriyle ay, gün ve tarih yazar, eserinin sol tarafına ta’lik yazı çeşidiyle “Urfa”

  yazardı.

 • 387

  Behçet Arabî’nin yukarıda bahsi geçen çok beğendiği yazıları şunlardır:

  “Amân Yâ Muhammed” (Müsennâ, Celî Sülüs).

  Üstte Ortada “Allahümme Salli Alâ Şefîi’l-Ümmeti”

  Sağda “Es-Salâtü ve’s-Selâmü Aleyk”

  Solda “Lâ Tühsâ ve lâ Tü’ad”

 • 388

  “el-İzzetü Lillâh” (Müsennâ, Celî Sülüs)

 • 389

  “Ve hüve alâ külli şeyin kadîr” (Celî Sülüs)

 • 390

  Yıldız: “Besmele” (Müsennâ Celî Sülüs)

  Hilâl: “Lâ ilahe illallâh Muhammedün Resûlüllâh” (Celî Divânî)

  Behçet Arabî Urfa’nın zor şartlarda; sınırlı imkânlarla yetişen önemli

  hattatlardandır, Kendi zamanında hat sanatıyla pek ilgilenilmemesi onu çok üzerdi. Bir

  defasında meşk ederken ağlamış, niçin ağladığını soran öğrencilerine: “Bu eyvanda

  hocam Ahmet Efendi talebelere meşk veriyordu, bayağı kalabalıktı. Saydım yüz on

  talebe vardı. Bazı talebeler gelmemişti ve bazı talebeler de meşki alarak gitmişti.

  Tahminime göre gidenler otuz kırk kişi vardı.” Demiş çok az talebe olduğunu ve

  sanata ilginin yok denecek kadar az olduğunu ifade etmiştir.11

  Onun, hat sanatının örneklerinin pek bulunmadığı Urfa’da yetişmiş olması,

  askerliğini yapmış olduğu Medine ve Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin Mezar

  taşını yazmak için götürüldüğü Adana hariç ömrü boyunca Urfa dışına çıkmamış

  olması göz önünde tutulacak olursa bu şartlar altında verdiği eserlerle sanat

  dünyasındaki yeri ortaya çıkacaktır. Urfa camilerinde kendisine iham verecek bir tek

  yazının bulunmaması; İstanbul, Edirne, Bursa gibi hat sanatının doruk noktasına

  ulaştığı şehirlerdeki yazıları inceleyememiş olması, en büyük şanssızlığı olmuştur.

  11 Abubekir Avni Dörtbudak, Son Dönem Urfa Hattatları, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler

  Enstitüsü, (Basılmamış Yüksek Lisans Semineri) Şanlıurfa, 2011, s. 9.

 • 391

  Diyarbakırlı rahmetli Hattat Hamit gibi kültür ve sanat merkezi İstanbul’a

  yerleşebilseydi, oradaki sanat çevresinde bulunabilseydi, oradaki muhteşem

  eserlerden ilham alabilseydi sanatını daha da ileriye götürebilecekti. Hattat Hamid’i

  Hamit yapan İstanbul olmuştur. Acaba Üstat İstanbul’a yerleşmeyip de Diyarbakır’da

  kalsaydı bu olgunluğa erişebilecek miydi? Günümüzde bile taşrada kalan sanatkârlar

  ile büyük şehirlere gidebilenler arasında sanatlarının gelişi açısından büyük farklar

  olduğu gözlenmektedir.

  Aynı zamanda iyi bir musikişinas olan Behçet Efendi çok güzel gazel okurdu.

  Ahmed Vefik Efendiden icazet alan Behçet Efendi sanat hayatı boyunca kimseye

  icazet veremeden bu dünyadan göçmüştür. Kendisinden Dr. Münip Görgün

  (Arabîzâde) ve Mahmut Dörtbudak meşk etmiştir ama üstadın ölümüyle icazet

  alamamışlardır. Hamud, Bahattin, Fazlı, Reşit, Emine, Ayşe ve Saime adında

  çocukları vardır. 1965 yılında 76 yaşında Urfa’da vefat eden Behçet Efendi Harran

  kapıdaki aile mezarlığına defnedilmiştir.12

  Urfa camilerinin büyük çoğunluğunu Behçet Arabî’nin yazdığı Hat Eserleri

  süslemektedir. Yazdığı hatlar A. Cihat Kürkçüoğlu tarafından derlenerek Şanlıurfa

  Belediyesi tarafından albüm olarak bastırılmıştır.13

  Behçet Arabî

  12 Sabuncu, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, “Geleneksel El Sanatları”, s. 238.

  13 A. Cihat Kürkçüoğlu, Urfalı Hattat Behçet Arabî, Şanlıurfa Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü

  Yayınları, Şanlıurfa, 1997, 107 sayfa.

 • 392

  Behçet Arabî’nin imzası

  “Behcet Arabî” (Celî Divanî)

  Behçet Arabî’nin Urfa Müzesi’ndeki

  Rihdan, Hokka ve kamış kalemleri

 • 393

  Behçet Arabî’nin Eserlerinden Örnekler:14

  Besmele (Celî Sülüs)

  14 Fotoğraflar A. Cihat Kürkçüoğlu ve Adnan Alpay’ın çalışmaları ile Yasin Küçük’ün özel arşivinden

  istifade edilerek derlenmiştir. Bazı yazıların etrafındaki tezhip ve ebru süslemeleri Adnan Alpay

  tarafından konulmuştur.

 • 394

  “Tuğra Besmele (Celî Sülüs)

  Sağ boşlukta “İnnehû min Süleymâne veinnehû” (Celî Divânî)

 • 395

  “Maşâallahu kâne” (Celî Sülüs) Üstündeki Besmele (Celî Divanî)

 • 396

  Allâh - Celle Celâluhû (Celî Sülüs)

 • 397

  “Muhammed Aleyhi’s-selâm” (Celî Sülüs)

 • 398

  “Allah Celle celâlühu - Muhammed Aleyhi’s-selâm” (Celî Sülüs)

 • 399

  “Allah Celle celâlühu - Muhammed Aleyhi’s-selâm” (Celî Sülüs)

  “Ebû Bekir - Ömer - Osmân - Ali- Fâtımâ - Hasan - Hüseyin”

 • 400

  “Besmele”

  “Allah Celle celâlühu - Muhammed Aleyhi’s-selâm”

  “Ebû Bekir - Ömer - Osmân - Ali- Fâtımâ - Hasan – Hüseyin - Selmân” (Celî Sülüs)

 • 401

  “Men sabera zafera – Sabreden zafere erer.”

  Hadis-i Şerif (Müsennâ, Celî Sülüs)

 • 402

 • 403

  Ashâb-ı Kehf’in İsimleri

 • 404

  “Er-rizku Alellâh - el-Kâsibu Habîbullâh” (Celî Ta’lik)

 • 405

  “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” (Celî Sülüs)

 • 406

  “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm” (Celî Sülüs)

 • 407

  “Fallahu hayrün hâfizan ve hüve erhamü’r-râhimîn” (Celî Sülüs)

 • 408

  “Fetebârakallâhu ahsenü’l-hâlikîn” (Tuğra)

 • 409

  Behçet Arabî - Harrankapı Aile Mezarlığı

  Behçet Arabî - Harrankapı Aile Mezarlığı