Click here to load reader

I RAJD KWIDZYNSKI

 • View
  226

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I RAJD KWIDZYNSKI

 • www.gminakwidzyn.pl

  www.gminakwidzyn.pl

  I RAJD K

  WIDZYN

  SKI

  Nr 7 (7) czerwiec 2016BEZPATNY BIULETYN GMINY KWIDZYN

  ISSN 2449-6308

 • 7/2016 2

  Wydawca: Urzd Gminy Kwidzyn ul. Grudzidzka 30, 82-500 Kwidzyn, tel. 55 261 41 82.Zesp redakcyjny: koordynator Anna Cyranek oraz pracownicy Urzdu Gminy Kwidzyn i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Kwidzyn. Zdjcia na okadce 1: Maciej Kurczalski

  Urzd Gminy

  W NUMERZE:

  INFORMACJE IWYDARZENIA s. 2-19

  INWESTYCJE s. 20-21

  SPORT s. 22-28

  KULTURA/OWIATA s. 29-50

  ZAPOWIEDZI s. 52

  Drodzy mieszkacyOkres wakacyjny to dla nas czas wzmoonych inwestycji, w tym roku wikszo z nich to przedsiwzicia drogowe.

  1 lipca zostaa podpisana umowa zwykonawc na przebudow drogi Ma-reza-Korzeniewo. Zadanie to uzyskao dofi nansowanie zprogramu Rozwoju

  Gminnej iPowiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2015-2019 oraz Starostwa Powiatowego, ktre jest partnerem

  wtym projekcie. Do koca lipca powinny zakoczy si prace przy

  budowie drogi osiedlowej wGurczu.Rwnie 1 lipca ogoszony zosta przetarg na bu-

  dow odcinka drogi wTychnowach (wkierunku Pod-zamcza) to zadanie byo planowane na rok 2017,

  jednake uzyskane oszczdnoci po przetargowe po-zwoliy na dokonanie zmian wbudecie iwprowadzenie

  tego zadania wroku biecym.Kolejne zadanie to utwardzenie ul. Jesionowej wMarezie (odcinek przy

  przedszkolu) wraz zurzdzeniem miejsc postojowych dla rodzicw dowo-cych swoje pociechy do tego przedszkola.

  Ogoszony zosta rwnie przetarg na dokoczenie termomodernizacji Gimnazjum wLiczu, prace stanowi drugi etap zadania ipolega bd na do-ciepleniu budynku wykonaniu elewacji. Zadanie to moliwe jest dziki oszczd-nociom po przetargowym na innych zadaniach, poniewa nie uzyskalimy dofi nansowania ikonieczne byo dokonanie zmiany wbudecie wzakresie zwikszenia rodkw wasnych.

  Trwaj prace przy budowie kanalizacji sanitarnej wRakowcu na osiedlu przy ul. Lenej. Ogoszony zosta rwnie przetarg na budow kanalizacji sa-nitarnej wDankowie dotyczy to ulic: Storczykowej, Jaminowej, Ranej, La-wendowej oraz czci ulicy Szafi rowej.

  Wbudowie s take dwa odcinki owietlenia ulicznego wGrabwku. Wwy-niku realizacji robt owietlenie powstanie przy drodze gminnej pomidzy posesjami nr 14d inr 10, natomiast przy odcinku drogi od kocioa do wau zostan zawieszone lampy na istniejcych supach. Wbiecym miesicu rozstrzygnity zostanie przetarg na zagospodarowanie przestrzeni publicz-nej dla celw rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn w21 miej-scowociach, ktre realizowane bd wramach Funduszu Soeckiego oraz rodkw na inwestycje gminne. Poza wspomnianymi wyej inwestycjami trwa rwnie realizacja przyjtych wielu zada zgoszonych podczas Zebra Wiejskich.

  Ten okres intensywnych prac czsto irytuje mieszkacw, pomimo i s to przedsiwzicia czsto dugo wyczekiwane. Licz jednak na zrozumienie zPastwa strony tych czasowych utrudnie. Potem bdzie tylko lepiej.

  Poza inwestycjami nie mog zapomnie ozakoczeniu roku szkolnego irozpocztych wakacjach. Po dugich icikich miesicach nauki nadszed czas odpoczynku dla uczniw inauczycieli. To przede wszystkim czas na ro-dzinny wypoczynek.

  Mieszkacw Naszej Gminy oraz goci aktywnie spdzajcych czas wol-ny zapraszam do skorzystania zmoliwoci wypoyczenia kajakw iodpo-czynku na onie natury.

  Ponadto warto skorzysta zletniej oferty przygotowanej przez Gminny Orodek Kultury iBibliotek Publiczn Gminy Kwidzyn.

  ycz Pastwu miego ibezpiecznego wypoczynku, gociom wspania-ych wrae zpobytu unas

  Wjt Gminy Kwidzyn Ewa Nowogrodzka

 • 7/2016Bezpatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 3

  Na estradzie pojawi si prowadzcy Dariusz Bereski aktor, reyser, po-eta, ktry powita wszystkich wszcze-glny sposb.

  Po wrczeniu wyrnionym aktw nadania Tytuw HIT oraz statuetek na scenie pojawia artystka najwyszego formatu Ania Wyszkoni, ktra wprowa-dzia goci wznakomity nastrj, panu-jcy do koca gali.

  Gmina Kwidzyn po raz drugi zostaa zauwaona idoceniona przez Jury Kon-kursowe otrzymaa tytu Hit 2016 ii stopnia za dziaania Gminy Kwidzyn na rzecz ochrony ipoprawy stanu ro-dowiska.

  Projekty zrealizowane wgminie, kt-re poddano ocenie, to m.in. inwestycje zwizane zbudow kanalizacji sanitar-nej na terenie Gminy wmiejscowociach Podzamcze-Gurcz, Janowo, Szawinek, Rozpdziny oraz Rakowiec przy ul. So-necznej iSpacerowej. cznie na terenie gminy wybudowano 48,6 km sieci kana-lizacji sanitarnej, wtym 20 km wycz-nie zwasnych rodkw.

  Projekty, ktre rwnie zostay pod-dane ocenie idocenione przez jury, to projekty zwizane zdziaaniami na rzecz

  poprawy jakoci powietrza. Oceniono projekt dotyczcy budowy owietlenia drogowego zzastosowaniem lamp hy-brydowych. Ze wzgldu na brak sieci elektrycznej nie mona byo postawi tradycyjnego owietlenia. Wramach za-dania zamontowano 6 lamp o cznej mocy 0,24 kW. Wojewdzki Fundusz Ochro-ny rodowiska iGospodarki Wodnej wGdasku udzieli dotacji wwysokoci 39892,80 z. Dofi nansowanie udzielone

  GMINA KWIDZYN wrd laureatw Hit 201622 czerwca na dziedzicu zamkowym w Gniewie odbya si Jubileuszowa Gala Konkursu Gospodarczo-Samorzdowy HIT Pomorza i Kujaw A.D. 2016.

  zostao wramach programu Soneczne Pomorze.

  Technologia zasilania hybrydowego pozwala na uzyskanie tzw. owietlenia autonomicznego, niezalenego od sieci elektroenergetycznej. Dziki zastoso-waniu nowych technologii, wykorzystu-jcych energi zodnawialnych rde, Gmina przyczynia si do ochrony rodo-wiska naturalnego, m.in. poprzez zmniej-szenie niskiej emisji.

  Kolejn ocenian inwestycj bya Bu-dowa owietlenia drogowego wgminie Kwidzyn zzastosowaniem technologii LED. Inwestycja zrealizowana zostaa rwnie przy wsppracy zWojewdzkim Funduszem Ochrony rodowiska iGospo-darki Wodnej wGdasku. Wmiejscowo-ci Lipianki wramach zadania wybudo-wano ok. 2 km sieci owietlenia drogo-wego poprzez zainstalowanie 38 szt. opraw owietlenia ulicznego LED omocy 56W. Zmniejszenie poboru energii elek-trycznej zsieci poprzez zastosowanie technologii LED przyczynia si do zmniej-szenia zuycia wgla, aco za tym idzie do zmniejszenia emisji dwutlenku wgla.

  GratulujemyAnna Cyranek

  (Zdjcia: Jacek Klap)

  INFORMACJE IWYDARZENIA s. 2-19

  INWESTYCJE s. 20-21

  SPORT s. 22-28

  KULTURA/OWIATA s. 29-50

  ZAPOWIEDZI s. 52

  Urzd Gminy

 • 7/2016 Bezpatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn4

  PLEBISCYT MISTRZOWIE AGRO 2016 ROZSTRZYGNITY5 czerwca podczas XXV Targw Rolno-Przemysowych i Pomorskiej Wojewdzkiej Wystawy Zwierzt Hodowlanych w Lubaniu odbyo si uroczyste podsumowanie plebiscytu Dziennika Batyckiego pn. Mistrzowie Agro 2016, pod honorowym patronatem marszaka wojewdztwa pomorskiego Mieczysawa Struka.

  Wuroczystoci bray udzia czonkinie Koa Gospody Wiejskich zRakowca, ktre zajy Imiejsce wpowiecie kwi-dzyskim wplebiscycie Dziennika Batyckiego Najpopularniejsze KGW.Wkategorii Rolnik Roku Imiejsce wpowiecie kwidzyskim zaj Jzef Majrowski zPastwy, awkategorii Gospo-

  dyni Roku Imiejsce wpowiecie zaja Barbara Matej zRakowca. Na uroczysto zostali zaproszeni wszyscy finalici plebiscytu, czyli zdobywcy pierwszych miejsc wobu katego-

  riach ze wszystkich powiatw. Otrzymali oni dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

  Gratulujemy iyczymy dalszych sukcesw!

  PLEBISCYT SOTYS POMORZA 2016 I SOECTWO POMORZA 2016 ROZSTRZYGNITY28 kwietnia w Sali im. Lecha Bdkowskiego w Urzdzie Marszakowskim w Gdasku odbya si uroczysta Gala plebiscytu Dziennika Batyckiego pod honorowym patronatem marszaka wojewdztwa pomorskiego Mieczysawa Struka.

  Wuroczystoci brali udzia sotys wsi Bronno Artur Rusz-nica, ktry zaj II miejsce wpowiecie kwidzyskim wplebiscycie Dziennika Batyckiego Sotys Pomorza 2016 oraz sotys wsi Lipianki Bogdan Pich ktry odebra nagrod wimieniu soectwa Lipianki, ktre zajo III miejsce wpowie-cie kwidzyskim wplebiscycie Dziennika Batyckiego Soec-two Roku 2016.

  Na gal zostali zaproszeni wszyscy finalici plebiscytu, czyli zdobywcy pierwszych trzech miejsc wobu kategoriach ze wszystkich powiatw. Otrzymali oni dyplomy zrk mar-szaka Mieczysawa Struka.

  Gratulujemy iyczymy dalszych sukcesw.

  INFORMACJE-WYDARZENIA

  (Zdjcie: UG Kwidzyn)

  (Zdjcia: UG Kwidzyn)

  Urzd Gminy

 • 7/2016Bezpatny Biuletyn Nasza Gmina Kwidzyn 5

  21 kwietnia odby si Zjazd Zarzdu Oddziau Gminnego ZOSP RP w Kwidzynie Zwizek prowadzi dziaalno z modzie szkoln w celu szerokiego zapoznania jej z dziaalnoci ochotniczej stray poarnej, propagowania wiedzy o zagroeniach dla ludzi i mienia, jakie nosz poary, wypadki drogowe i inne grone zdarzenia.

  Zarzd Oddziau Gminnego, jak i zarzdy Ochotniczych Stray Poarnych, dziaaj take na rzecz integracji spo-ecznoci wiejskiej, angaujc si wuroczystoci patriotyczno-religijne. Wcelu przyblienia ipropagowania ochotniczych stray poarnych organizuje si wsplnie zGOK obchody Dnia Straaka wformie festynu. Na przeomie 5 letniej kadencji Zarzdu, dziki sukcesywnemu doposaaniu wniezbdny sprzt ze rodkw gminnych, jak izudzielanych dotacji, dnia 26 listopada 2013 roku Decyzj Nr XI/86 KSRG wczono

  INFORMACJE-WYDARZENIA

  Ochotnicz Stra Poarn wPastwie do krajowego systemu ratowniczo-ganiczego. Decyzj Nr XI/ 102 KSRG zdniem 13 padziernika wczono jednostk Ochotniczej Stray Poar-nej wRakowcu do krajowego systemu ratowniczo-ganiczego.

  Najwaniejszym ogniwem Zwizku s jego czonkowie. Obecnie liczy 149 czonkw zwyczajnych, wspierajcych 14, honorowych 2. Liczba czonkw zwyczajnych, mogcych bra udzia wdziaaniach ratowniczo-ganiczych, liczy 46 straa-kw ochotnikw.

  Waniejsze zakupy doposaenia dla jednostek Ochotniczych Stray Poarnych, pozyskanych ze rodkw budetu gminy Kwidzyn.

  Rok Jednostka OSP zadanie Warto poniesionego wydatku

  2011

  Tychnowy

  Umundurowanie 1.875,52 zWe poarnicze 1.665.00 zRega metalowy 1.079,46 zLampa pulsujca 216,00 zCzci do montau aparatw powietrzn

Search related