Click here to load reader

***I PROIECT DE · PDF file * Procedura de consultare *** Procedura de aprobare ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) ***II Procedura legislativă ordinară (a doua

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ***I PROIECT DE · PDF file * Procedura de consultare *** Procedura de aprobare ***I Procedura...

 • PR\1008733RO.doc PE522.908v01-00

  RO Unită în diversitate RO

  PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

  Comisia pentru afaceri economice și monetare

  2013/0214(COD)

  13.11.2013

  ***I PROIECT DE RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))

  Comisia pentru afaceri economice și monetare

  Raportoare: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

 • PE522.908v01-00 2/37 PR\1008733RO.doc

  RO

  PR_COD_1amCom

  Legenda simbolurilor utilizate

  * Procedura de consultare *** Procedura de aprobare

  ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

  ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

  (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

  Amendamente la un proiect de act

  Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

  Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din dreapta.

  În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

  Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

  Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate (exemplu: „ABCD”). Înlocuirile sunt semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin eliminarea sau tăierea textului înlocuit. Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.

 • PR\1008733RO.doc 3/37 PE522.908v01-00

  RO

  CUPRINS

  Pagina

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

  EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................32

 • PE522.908v01-00 4/37 PR\1008733RO.doc

  RO

 • PR\1008733RO.doc 5/37 PE522.908v01-00

  RO

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung (COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD))

  (Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

  Parlamentul European,

  – având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0462),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0209/2013),

  – având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

  – având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 20131,

  – având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

  – având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0000/2013),

  1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

  2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Băncii Europene de Investiții, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

  1 Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

 • PE522.908v01-00 6/37 PR\1008733RO.doc

  RO

  Amendamentul 1

  Propunere de regulament Considerentul 1

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (1) Finanțarea pe termen lung reprezintă un important instrument propice pentru înscrierea economiei europene pe calea creșterii durabile, inteligente și favorabile incluziunii și pentru construirea economiei de mâine în așa fel încât să fie mai puțin predispusă la riscuri sistemice și să fie mai rezistentă. Fondurile europene de investiții pe termen lung (FEITL) oferă finanțare unui game diverse de proiecte de infrastructură sau de societăți necotate de lungă durată care emit instrumente de capitaluri proprii și de datorie pentru care nu există un cumpărător ușor de identificat. Prin faptul că acordă finanțare unor astfel de proiecte, FEITL contribuie la finanțarea economiilor Uniunii.

  (1) Finanțarea pe termen lung reprezintă un important instrument propice pentru înscrierea economiei europene pe calea creșterii durabile, inteligente și favorabile incluziunii, a unui grad ridicat de ocupare a forței de muncă și de competitivitate și pentru construirea economiei de mâine în așa fel încât să fie mai puțin predispusă la riscuri sistemice și să fie mai rezistentă. Fondurile europene de investiții pe termen lung (FEITL) oferă finanțare unei game diverse de proiecte de infrastructură, unor societăți cotate sau necotate, în special întreprinderilor mici și mijlocii (IMM- urilor) de lungă durată care emit instrumente de capitaluri proprii și de datorie pentru care nu există un cumpărător ușor de identificat. Prin faptul că acordă finanțare unor astfel de proiecte, FEITL contribuie la finanțarea economiei reale a Uniunii.

  Or. en

  Amendamentul 2

  Propunere de regulament Considerentul 2

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (2) În ceea ce privește cererea, FEITL pot oferi un flux constant de venituri administratorilor de pensii, societăților de asigurări și altor entități care se confruntă cu obligații regulate și repetate. Deși oferă mai puțină lichiditate decât investițiile în valori mobiliare, FEITL pot asigura un flux

  (2) În ceea ce privește cererea, FEITL pot oferi un flux constant și sigur de venituri administratorilor de pensii, societăților de asigurări și altor entități care se confruntă cu obligații regulate și repetate. Deși oferă mai puțină lichiditate decât investițiile în valori mobiliare, FEITL pot asigura un flux

 • PR\1008733RO.doc 7/37 PE522.908v01-00

  RO

  constant de venituri investitorilor individuali care se bazează pe fluxul de trezorerie regulat pe care îl poate produce un FEITL. Totodată, FEITL pot oferi investitorilor care nu beneficiază de un flux constant de venituri oportunități adecvate pentru aprecierea capitalului în timp.

  constant și sigur de venituri investitorilor individuali care se bazează pe fluxul de trezorerie regulat pe care îl poate produce un FEITL. Totodată, FEITL pot oferi investitorilor care nu beneficiază de un flux constant și sigur de venituri oportunități adecvate pentru aprecierea capitalului în timp.

  Or. en

  Amendamentul 3

  Propunere de regulament Considerentul 4

  Textul propus de Comisie Amendamentul

  (4) Deși investitorii individuali pot fi interesați să investească într-un FEITL, caracterul nelichid al majorității investițiilor în proiecte pe termen lung împiedică FEITL să ofere răscumpărări periodice investitorilor săi. Angajamentul pe care investitorul individual și-l asumă în cazul unei investiții în astfel de active este prin natura sa valabil pentru toată durata investiției. În consecință, un FEITL ar trebui să fie structurat astfel încât să nu ofere răscumpărări periodice înainte de încheierea duratei sale de funcționare. La trei ani de la data adoptării prezentului regulament, se elaborează un raport care investighează dacă această normă va fi atins rezultatele așteptate în ceea ce privește distribuția FEITL sau dacă introducerea, într-un număr limitat de cazuri, a posibilității, pentru unii investitori de retail individuali, de a-și răscumpăra unitățile sau acțiunile înainte de sfârșitul FEITL, poate contribui la creșterea distribuției FEITL în rândul investitorilor de retail individuali.

  (4) Deși investitorii individuali pot fi interesați să investească într-un FEITL, caracterul nelichid al majorității investițiilor în proiecte pe termen lung împiedică FEITL să ofere răscumpărări periodice investitorilor săi. Angajamentul pe care investitorul individual și-l asumă în cazul unei investiții în astfel de active este prin natura sa valabil pentru toată durata investiției. În consecință, un FEITL ar trebui să fie structurat astfel încât să nu ofere răscumpărări periodice înainte de încheierea duratei sale de funcționare, cu excepția cazurilor speciale care vizează investitorii de retail. La trei ani de la data adoptării prezentului regulament, se elaborează un raport care investighează dacă această normă va fi atins rezultatele așteptate în c

Search related