of 88 /88

I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI ILFOV · Numele Ilfov a fost atestat prima dată în 1482, printr-o donaţie către mănăstirea Snagov a domnitorului Vlad Călugărul. Localităţile

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI ILFOV · Numele Ilfov a fost atestat prima dată în 1482,...

 • I. PREZENTAREA GENERALĂ A JUDEŢULUI ILFOV

  Judeţul Ilfov este situat în partea de sud - est a României, înconjurând Bucureştiul,capitala României şi are ca vecinătăţi: judeţul Prahova la nord, Dâmboviţa la vest, Giurgiu lasud-vest, Călăraşi la sud-est şi Ialomiţa la est.

  Judeţul Ilfov se întinde pe o suprafaţă de 1583 km2, fiind cel mai mic judeţ al ţării.(0,67%).

  Clima este temperat continentală cu nuanţă excesivă, cu veri călduroase şi iernifriguroase, dominate de prezenţa frecventă a maselor de aer rece continental din est sau arcticdin nord şi de vânturi puternice care viscolesc zăpada iar valorile mediimultianuale aletemperaturii aerului înregistrează o uşoară creştere de la N (10,50 C) la S (11 0C).

  Amplitudinea rezultată din cumularea valorilor extreme precum şi aceea a mediilorlunare ale temperaturii aerului reflectă caracterul continentalismului accentuat al climatuluijudeţului Ilfov. Cantitatea medie multianuală a precipitaţiilor, oscilează în jurul valorii de 500mm (la Brăneşti şi Vidra).

  Judeţul este aşezat în exclusivitate în zona de câmpie, cu o altitudine între 50 şi 120m, aparţinând subunităţilor Câmpiei Vlăsiei: câmpiile Snagovului, Moviliţei, Câlnăului,precum şi Câmpia Bucureştiului, în cadrul căreia se evidenţiază interfluviile largi (48 km),presărate cu crovuri, movile, văiugi, lacuri.

  În subsolul judeţului Ilfov, resursele naturale sunt limitate, fiind depistate câtevazăcăminte de ţiţei şi gaze naturale, în special localităţile: Periş, Moara-Vlăsiei, Pasărea,Căţelu, Bragadiru, Jilava. Exploatările de nisip şi balast se efectuează în albiile râurilor mari,în special în lunca Argeş-Sabar (la Bragadiru şi Jilava). În trecut, zona era acoperită de foarte cunoscutul Codru al Vlăsiei, devenit CâmpiaVlăsiei care este străbătută acum de râurile Ialomiţa, Argeş, Sabar şi Dâmboviţa. Deasemenea există şi o serie de râuri mai mici care îşi au obârşia pe teritoriul judeţului Ilfov :Pasărea, Mostiştea, Ilfov, Câlnău, Cociovaliştea, Slotea, Cocioc, Vlăsia etc. Reţeauahidrografică are o densitate de 0,2-0,3 km/km2, multe dintre râurile mici având un curssemipermanent, secând în timpul verilor secetoase.

  Lacurile naturale şi antropice sunt concentrate cu precădere în partea de N, de V şi deE a judeţului. Cele mai importante lacuri sunt : Snagov, Căldăruşani, Buftea, Buciumeni.

  Suprafaţa ocupată de ape este de 5 479 ha. Dovezile arheologice atestă prezenţa omului pe acest teritoriu încă din paleolitic (zona

  Pantelimon, Măgurele), neolitic (zonele Cernica şi Jilava) şi din epocile bronzului şi fieruluidin care se detaşează vestigiile geto-dacice apoi cele romane şi româneşti.

  Numele Ilfov a fost atestat prima dată în 1482, printr-o donaţie către mănăstireaSnagov a domnitorului Vlad Călugărul. Localităţile de pe teritoriul judeţului, precumSnagov, Chitila, Afumaţi şi Tâncăbeşti au supravieţuit până azi. Dar cea mai importantădintre ele este însăşi capitala. Cu toate că Bucureştiul este independent administrativ, dintoate celelalte puncte de vedere (geografic, istoric, economic) este strâns legat de Ilfov.Regiunea Ilfovului a reprezentat scena unor crâncene lupte pentru independenţă. MihaiViteazul, a câştigat în 1595 celebra bătălie împotriva turcilor de la Călugăreni, pe malurileNeajlovului. În 1859, domnitorul Al. I. Cuza a reuşit să realizeze unirea Moldovei cuMuntenia, stabilind capitala noii Românii la Bucureşti, alegându-şi ca rezidenţă principalăpalatul Brâncoveanu de la Mogoşoaia. Cuza a introdus reforme administrative radicale,bazate pe modelul european, continuate şi desăvârşite de către succesorul său la tron, regeleCarol I. Sub domnia acestuia, judeţul Ilfov devine unul dintre cele mai mari şi maiimportante din ţară. Chiar şi astăzi structura administrativă este asemănătoare, deşidimensiunea judeţului s-a micşorat.

  1

 • Pe teritoriul judeţului se află 40 localităţi, din care 8 oraşe: Buftea, Bragadiru, Chitila,Măgurele, Otopeni, Pantelimon, Popeşti-Leordeni şi Voluntari, 32 de comune şi 91 sate.

  Populaţie: 399316 locuitori - conform Direcţiei Judeţene de Statistică Ilfov la data de1 iulie 2016, din care 205273 femei, densitatea fiind de 252,3 loc/km2.. Populaţia din mediulrural deţine o pondere de circa 55,1 %. Ponderea populaţiei feminine, respectiv masculine înpopulaţia totală a judeţului este de 51,4 % pentru populaţia feminină şi respectiv 48,6 %pentru populaţia masculină.

  Populaţia după domiciliu, la 1 iulie 2016 a judeţului Ilfov a crescut cu 4,2 % faţă decea înregistrată la 1 iulie 2015 (+16015 persoane), această creştere datorându-se atât sporuluinatural pozitiv înregistrat în semestrul II al anului 2015 (+ 429 persoane) şi în semestrul I2016 (+ 189 persoane) cât şi soldului pozitiv înregistrat în toată perioada la fenomenul demigraţie internă a populaţiei.

  2

 • II. SITUAŢIA ECONOMICO-SOCIALĂ A JUDEŢULUI ILFOVÎN ANUL 2016

  DEZVOLTARE I INVESTI IIȘ Ț

  Ilfovul, aflat în imediata vecinătate a unei pieţe de muncă ofertantă. datorităproximităţii cu Capitala şi a modului în care cele două entităţi administrative sunt poziţionateuna în raport cu cealaltă, a devenit opţiunea preferată de locuit.

  Consiliul Judeţean Ilfov a demarat mai multe lucrări de investiţii: Reabilitarea şimodernizarea DJ 101 Baloteşti-Sitaru; Reabilitarea şi modernizarea DJ 401 Berceni-Vidra;Reabilitarea şi modernizarea DJ 401 A Vidra-Domneşti; Reabilitarea şi modernizareaSpitalului de Obstetrică şi Ginecologie Dr. Maria Burghele, Buftea; Reabilitarea şimodernizarea Spitalului de Psihiatrie "Eftimie Diamandescu", Bălăceanca; Reabilitarea şimodernizarea Spitalului Clinic de Urgenţă Ilfov, corpurile A,C,E,G; Reabilitarea şiintroducerea în circuitul turistic a Mânăstirii Căldăruşani; Reabilitarea şi introducerea încircuitul turistic a Palatului Ghica-Căciulaţi; Elaborarea Studiilor de Fezabilitate pentrurealizarea Parcului Ştiinţific Măgurele i Bucharest - Ilfov Multimodal Hub.ș Strategia de Dezvoltare a Judeţului Ilfov "Orizont 2020", document care stabileştecadrul investiţional asociat dezvoltării socio-economice a judeţului pentru perioada 2014-2020 se suprapune Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, majoritatea investiţiilor incluseîn strategie vizând atragerea unor fonduri structurale nerambursabile.

  Majoritatea proiectelor de dezvoltare trebuie privite din perspectiva impactuluiregional. Dinamica mediului de afaceri, precum şi excelenta conectivitate a judeţuluipoziţionează Ilfovul ca un loc preferat pentru întreprinzători şi investitori.

  Volumul total de investiţii realizat de către agenţii economici din judeţul Ilfov în anul2016 a fost de 2046842 mii lei, în creştere cu 17,4% faţă de anul 2015 (+303515 mii lei).

  3

 • Ponderea investiţiilor nete realizate, pe elemente de structură

  4

 • FISCALITATE

  Număr total contribuabili administraţi – 156.539, din care: persoane juridice – 59.109 (activi – 42.542, inactivi fiscal – 16.567) persoane fizice – 97.430;

  REALIZAREA INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 2016

  1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2016 şicomparativ cu realizările anului 2015

  Având în vedere faptul că cei aproximativ 1.600 contribuabili mijlocii, care au migratla structura nou înfiinţată – Administraţia Fiscală Contribuabili Mijlocii din cadrul DirecţieiGenerale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, deţineau o pondere de cca.65-70% dintotalul judeţului pentru anul 2015, acest aspect a influenţat în mod semnificativ atât structuraveniturilor înregistrate la nivelul AJFP Ilfov, cât şi a încasărilor efectiv realizate la BugetulGeneral Consolidat .

  Astfel, în anul 2016, totalul veniturilor colectate pe cele 4 bugete administrate deAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ilfov a însumat 1.850,07 mil lei, respectiv3.655,55 mil lei în anul 2015, ceea ce reprezintă o scădere de 49,39% faţă de realizărileanului 2015.

  Scăderea cea mai importantă, de 52,72%, faţă de încasările anului 2015, a fostînregistrată la bugetul de stat, la bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate afost o scădere de 36,63%, la bugetul asigurărilor sociale de stat de 44,50%, iar la bugetulasigurărilor pentru şomaj s-a înregistrat o scădere de 42,43%.

  5

 • mil lei

  VenituriÎncasări realizate Grad realizare

  2016 2015 2016/2015%Buget de stat 1.188,52 2.513,87 -52,72%Bugetul Fondului Naţional Unic deAsigurări de Sănătate 219,53 346,43 -36,63%

  Bugetul asigurărilor sociale de stat 423,05 762,30 -44,50%

  Bugetul asigurărilor pentru şomaj 18,97 32,95 -42,43%TOTAL 1.850,07 3.655,55 -49,39%

  Grafic nr.1

  DINAMICA VENITURILOR LA BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT 2016-2015 (millei)

  6

 • Grafic nr.2

  Structura bugetului consolidat în anul 2016

  2) Principalele venituri ale bugetului de stat realizate în anul 2016 comparativ cu anul2015

  mil lei Denumire impozit 2016 2015 2016/2015 %Impozit pe profit 169,84 316,75 -46,38%Impozit pe venit 334,83 518,51 -35,42%TVA 556,03 1.484,04 -62,53%Accize 2,32 24,08 -90,37%Rest venituri 125,5 170,49 -26,39%Încasări venituri în vamă 1.049,63 1.154,99 -0,09TOTAL 2.238,15 3.668,86 -39,00%

  7

 • Pe surse ale bugetului de stat, încasările cele mai mici din anul 2016 faţă de anul2015 au fost la:

  - Accize: 90,37%,- TVA : 62,53%,- Impozit profit: 46,38% .

  3) Principalii indicatori de performanţă

  F1: Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori brute): 78,94%, F2a: Gradul de realizare a programului de încasări venituri bugetare (valori nete): 78,40%, F3: Gradul de încasare/stingere a arieratelor din executare silită la persoane juridice: 27,93%, F4: Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice: 19,66%, F5: Ponderea încasărilor realizate prin aplicarea măsurilor de executare silită în total venituriîncasate: 13,72%,

  F6a: Gradul de conformare voluntară la plata obligaţiilor fiscale (valoric): 65,46%, F7: Gradul de depunere voluntară a declaraţiilor fiscale, pe tipuri de impozite: 94,17%, F8: Evoluţia stocului de deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare care,la sfârşitul lunii, au termenul legal de soluţionare întârziat cu mai mult de 90 de zile, faţă destocul de astfel de deconturi de la sfârşitul anului precedent: -52,94%,

  F9: Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală,încasată în 30 de zile, pentru persoane juridice (date din SIACF): nu sunt date,

  F10: Rata de încasare a obligaţiilor stabilite suplimentar de activitatea de inspecţie fiscală,încasată în 30 de zile, pentru persoane fizice (date din SIACF/GOTICA): nu sunt date,

  8

 • F11: Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice: 4,35,

  F12: Număr inspecţii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice: 3,40,

  F13: Sume stabilite suplimentar pe un inspector, urmare inspecţiilor fiscale la contribuabilipersoane juridice: 4.153.411 lei,

  F14: Sume stabilite suplimentar pe inspector, urmare inspecţiilor fiscale la contribuabilipersoane fizice: 587.494 lei,

  F15: Ponderea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor pentru care s-a modificat baza deimpunere în total impozite, taxe şi contribuţii verificate la contribuabili persoane juridice:60,59% ,

  F18: Diminuarea pierderii fiscale pe o inspecţie, ca urmare a inspecţiilor fiscale efectuate lacontribuabilii persoane juridice care înregistrează pierdere fiscală: 354,65% .

  Rezultatele obţinute în anul 2016, pe domenii de activitate

  a) Activitatea de gestiune Total contribuabili administraţi la 31.12.2016 – 156.539, din care: Număr persoane juridice – 59.109; Număr sedii secundare care au obligaţii declarative şi de plată, potrivit legii, aflate în

  administrare – 3.166; Număr persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent – 5.496; Număr persoane fizice care exercită profesii libere – 1.321; Număr asociaţii familiale – 118; Contribuabili cu creanţe în colectare – 59.350; Alţi plătitori de impozite şi taxe – 7.688; Număr contribuabili plătitori de impozit pe profit – 5.615; Număr contribuabili plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor- 19.136; Număr contribuabili plătitori înregistraţi în scopuri de TVA – 11.244; Număr contribuabili plătitori accize – 89; Număr contribuabili plătitori contribuţie asigurări sociale datorată de angajatori – 15.353; Număr contribuabili plătitori contribuţie individuală de asigurări sociale reţinută de la

  asiguraţi – 15.353; Număr contribuabili plătitori contrib.pt.accidente de muncă şi boli profesionale angajator –

  15.353; Număr contribuabili plătitori contribuţie pt.şomaj angajator – 15.353; Număr contribuabili plătitori contribuţie de şomaj datorate de asiguraţi – 15.353; Număr contribuabili plătitori contribuţie la fondul de garantare la plata creanţelor salariale -

  15.353; Număr contribuabili plătitori contribuţie sănătate angajator – 15.353; Număr contribuabili plătitori contribuţie sănătate datorate de angajaţi – 15.353; Număr contribuabili plătitori contribuţie pt. concedii şi indemnizaţii pt. persoane juridice sau

  persoane fizice – 15.353; Număr contribuabili plătitori impozit pe venituri de natură salarială – 15.380; Număr contribuabili plătitori impozit pe ţiţei şi gaze naturale din producţia internă - 5; Număr contribuabili plătitori redevenţe miniere – 14;

  9

 • Număr contribuabili plătitori redevenţe petroliere – 2; Total număr declaraţii gestionate la nivelul lunii decembrie 2016 – 183.540 (rezultate din

  însumarea declaraţiilor pe fiecare tip de impozit: deconturi, declaraţii impozit pe venit şi fişefiscale);

  Număr de decizii de impunere emise pentru plăţi anticipate – 23.874; Număr de decizii de impunere anuală emise – 28.062; Sume restituite rezultate din deciziile de impunere anuale – 0,43 mil lei; Număr certificate de cazier fiscal eliberate – 3.763; Număr sancţiuni înscrise în cazierul fiscal – 2.708; Număr deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adaugată cu opţiune de rambursare

  (depuse) – 563; Sume TVA restituite – 56,617 mil. lei; Număr notificări nedepunere declaraţii, deconturi – 16.786; Număr certificate digitale pentru declaraţiile on-line eliberate - 10.707; Număr de certificate de rezidenţă emise – 621.

  b) Activitatea de colectare a creanţelor fiscale Recuperarea creanţelor bugetare datorate bugetului general consolidat prin aplicareamodalităţilor de executare silită:

  Total număr de titluri executorii comunicate: 179.295, din care: persoane juridice: 159.347; persoane fizice: 19.948; Sume realizate la bugetul general consolidat din executare silită pe categorii de contribuabili:

  235,87 mil lei; persoane juridice: 221,02 mil lei; persoane fizice: 14,85 mil lei; Sume realizate la bugetul general consolidat din aplicarea măsurilor de executare silită:

  235,87 mil lei; somaţii: 127,66 mil lei; popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare: 104,29 mil lei; popriri pe venituri (la terţi): 3,92 mil lei; Număr de licitaţii organizate pentru valorificarea bunurilor mobile şi imobile sechestrate: 39; Atragerea răspunderii solidare - număr decizii 13, sume – 12.260.798 lei; Debitori pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă:

  - număr: 247; - sume: 473,30 mil lei.

  c) Activitatea de asistenţă şi servicii contribuabili Număr adrese soluţionate - 167; Număr răspunsuri prin e-mail – 619; Apeluri telefonice – preluate prin Call center; Număr întâlniri de lucru cu contribuabilii – zilnic se acordă asistenţă la ghişeu şi lunar în

  cadrul întâlnirilor cu contribuabilii; Număr articole şi comunicate de presă editate – 0; Număr materiale informative distribuite/editate – 25; Număr conferinţe de presă organizate de A.J.F.P. – 0; Număr participări la emisiuni TV – 0.

  10

 • d) Activitatea de Inspecţie Fiscală În anul 2016 Activitatea de Inspecţie Fiscală din cadrul AJFP Ilfov a avut următoarea

  structură organizatorică: Un şef administraţie adjunct care are în subordonare:1) Serviciile inspecţie fiscală persoane juridice contribuabili mici 1, 2, 3;2) Serviciul inspecţie fiscală persoane fizice;3) Biroul de Selectare, Programare şi Analiză Inspecţie Fiscală.

  În perioada 01.01.2016 – 31.12.2016, Structura de Inspecţie Fiscală din cadrul AJFPIlfov şi-a desfăşurat activitatea cu un număr mediu de 44 de inspectori pentru persoanelejuridice şi 9 inspectori pentru persoanele fizice care au asigurat îndeplinirea programelorlunare şi trimestriale de activitate transmise de către Direcţia Generală Coordonare InspecţieFiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. e) Alte activităţi 1) Aparatele de marcat electronice fiscale: număr de memorii fiscale preluate pentru analiză şi exploatare - 803;2) STI - participări la realizarea de programe informatice la nivelul DGTI (după caz). A. INSPECŢIA FISCALĂ LA PERSOANELE JURIDICE

  În anul 2016 au fost realizate 590 acţiuni de control fiscal la 558 contribuabilipersoane juridice din judeţul Ilfov, şi anume:

  Acţiuni de control în anul 2016inspecţii generale 2inspecţii parţiale 186cercetări la faţa locului 16controale încrucişate 7controale inopinate 379Total acţiuni 590

  Valoarea totală a veniturilor suplimentare atrase la bugetul general consolidate,stabilită ca urmare a acţiunilor de inspecţie fiscală la persoanele juridice, a fost de185.628.317 lei, şi anume:

  leiVenituri atrase suplimentar Valoarea) obligaţii principale 179.635.017 impozit pe profit 46.787.668 TVA 113.253.869 impozit dividende 368.753 impozit microîntreprinderi 16.810 impozit salarii 14.529 obligaţii asimilate salariilor 208.588 impozit nerezidenţi 881.014 alte impozite şi taxe 18.103.786 b) accesorii 5.752.300 c) amenzi 241.000 TOTAL (a+b+c) 185.628.317

  Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare în aria decompetenţă teritorială constituie obiectivul strategic major al Structurii de Inspecţie Fiscală

  11

 • din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov. În anul 2016 s-au înaintatorganelor de urmărire penală un număr de 32 sesizări în vederea continuării cercetărilor,prejudiciile totale estimate fiind de 164.972.656 lei.

  Prin aplicarea prevederilor legale, s-au întocmit referate de înscriere în Listacontribuabililor inactivi pentru un număr de 18 societăţi comerciale.

  În anul de raportare s-au emis 18 decizii de instituire a măsurilor asigurătorii pentrusume estimate la 26.288.624 lei.

  Un obiectiv prioritar pentru Activitatea de Inspecţie Fiscală l-a constituit efectuareade inspecţii fiscale în vederea identificării şi combaterii fraudelor privind taxa pe valoareaadaugată, verificării realităţii şi legalităţii sumelor negative din deconturile de TVA cuopţiune de rambursare, primite pentru control anticipat. În anul 2016 s-au realizat 149inspecţii fiscale pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare, TVArespinsă la rambursare fiind de 11.970.621 lei. INSPECŢIA FISCALĂ LA PERSOANELE FIZICE

  În anul 2016 au fost derulate un număr de 30 de acţiuni de control fiscal din care 16de inspecţii finalizate cu rapoarte de inspecţie fiscală şi decizii de impunere. Valoareasumelor suplimentare stabilite ca urmare a acţiunilor desfăşurate a fost de 8.919.492 lei, dincare: leiVenituri atrase suplimentar Valoare Obligaţii principale 4.282.280 Obligaţii fiscale accesorii 3.648.602 TVA fără drept de rambursare 988.610 TOTAL 8.919.492

  În anul 2016 s-au realizat 8 inspecţii fiscale pentru soluţionarea deconturilor negativecu opţiune de rambursare, TVA respinsă la rambursare fiind de 988.610 lei.

  EFICIENŢA ACTIVITĂŢII DE INSPECŢIE FISCALĂ ÎN ANUL 2016

  valoarea medie a veniturilor suplimentare pe inspector persoane juridice:185.628.317 lei/44 inspectori = 4.218.825 lei/inspector

  valoarea medie a veniturilor suplimentare pe inspector persoane fizice:8.919.492 lei/9 inspectori = 991.055 lei/inspector numărul mediu de acţiuni pe inspector: 558 acţiuni/44 inspectori = 13 acţiuni/inspector

  ponderea deciziilor de impunere în totalul rapoartelor de inspecţie fiscală încheiate: 64,36%

  Structura de inspecţie fiscalăÎn anul 2016 au fost efectuate un număr de 187 acţiuni de inspecţie fiscală pentru

  verificarea modului de constituire a sumelor solicitate la rambursare, a realităţii tranzacţiilorcu scopul identificării legalităţii încadrării fiscale efectuate de contribuabili, dar şi pentruprevenirea constituirii unor grupuri şi lanţuri de societăţi cu intenţia fraudării taxei pevaloarea adăugată. În urma inspecţiilor fiscale efectuate a fost stabilită suplimentar în contultaxei pe valoarea adaugata suma de 113.253.869 lei.

  Prin acţiunile derulate de Structura de Inspecţie Fiscală în anul 2016 au fost anulatecertificatele de înregistrare TVA pentru un număr de 18 de contribuabili înscrişi în lista

  12

 • contribuabililor inactivi şi au fost înaintate către parchete 32 sesizări penale pentru prejudiciiestimate la 164.972.656 lei.

  Privită prin prisma indicatorilor de performanţă, Structura de Inspecţie Fiscală aobţinut creşteri faţă de anul 2015 în ceea ce priveşte:

  1. Creşterea eficienţei acţiunilor de inspecţie fiscală prin prisma obligaţiilor fiscalesuplimentare stabilite pe inspecţie fiscală de la 699.160 lei/inspecţie fiscală în anul 2015 la986.102 lei/inspecţie fiscală în anul 2016

  2. Reducerea stocurilor de DNOR transmise Structurii de Inspecţie Fiscală pentru controlanticipat de la 68 DNOR în anul 2015, la 52 în anul 2016.

  În domeniul beneficiilor sociale, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie SocialăIlfov a soluţionat plata ajutoarelor acordate pentru următorul număr de dosare:

  Alocaţii de stat 9.364 Alocaţii de plasament 184 Indemnizaţii de hrană 192 Alocaţii pentru susţinerea familiei 726 Indemnizaţii şi sprijin lunar art.31,32 21 Ajutoare sociale ( VMG) 400 Indemnizaţii creştere copil 4.371 Stimulente de inserţie 2.421 Ajutoare pentru refugiaţi 11 Ajutoare încălzire cu energie termică 103 Ajutoare încălzire gaze naturale 1.215 Ajutoare încălzire lemne 1.484 Ajutoare încălzire electrică 46

  Numărul de persoane beneficiare şi nivelul beneficiilor sociale plătite pe anul 2016:

  TIP PRESTAŢIE NUMĂR MEDIUPERSOANE BENEFICIARE

  SUME PLĂTITE 2016

  Alocaţii de stat 67.942 85.251.121Alocaţii de plasament 463 3.858.185Indemnizaţii de hrană 487 2.619.185Alocaţii pentru susţinereafamiliei

  1.765 3.498.267

  Indemnizaţii şi sprijin lunarart.31,32

  58 409.503

  Ajutoare încălzire perioadaianuarie – martie 2016 2.848

  1.005.564

  Ajutoare sociale (VMG) 1.598 4.936.534Indemnizaţii creştere copil 3.983 73.804.232Stimulent de inserţie 1.321 8.521.074Ajutoare pentru refugiaţi 7 50.220

  13

 • Serviciul beneficii de asisten ă socială , programe de servicii sociale, incluziune socială,țegalitate de anse a asigurat administrarea i gestionarea , prin programul informatic SAFIR,ș șa unui număr mediu de 105.325 beneficiari, pentru care s-au efectuat plă i de 228.309.610țlei.

  SIGURAN A CETĂ EANULUI Ț Ț

  Anul 2016 a reprezentat o perioadă importantă pentru Inspectoratul dePolitie al Judetului Ilfov, instituţie responsabilă cu asigurarea stării de securitate in unitateaadministrativ-teritoriala limitrofă municipiului Bucureşti.

  Pentru contracararea manifestărilor antisociale caracteristice, încă de la începutulanului 2016 au fost stabilite principalele obiective instituţionale:

  Obiectivul general l-a reprezentat: “Asigurarea unui nivel optim de siguranţă publicăîn IPJ Ilfov”

  În scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite, priorităţile managementului au vizat: adaptarea capacităţii de reacţie a structurilor operative la evoluţia criminalităţii; intervenţia promptă la solicitările primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluride Urgenţă „112”; gestionarea situaţiilor de risc ocazionate de evenimentele sociale, politice, culturale şisportive la care este prezent un public numeros; utilizarea eficientă a resurselor.

  Prevenirea criminalităţii este un domeniu în care, pe baza profilului victimelorevidenţiat de analizele socio-psihologice, au fost stabilite următoarele priorităţi de acţiune: - reducerea vulnerabilităţii minorilor, atât pe componenta victimală cât şi pe cea dedelincvenţă juvenilă;- reducerea vulnerabilităţii cetă enilor la victimizare în cazul infracţiunilor de furt .ț

  Un volum însemnat de activităţi au fost circumscrise priorităţilor şi s-au derulat încadrul a 23 protocoale de colaborare, 67 activită i în colaborare cu autorităţile publice localețsi 162 activitati în parteneriat cu unitatile de invatamint, activitati ce au avut ca beneficiari29.100 copii şi cadre didactice, în urma cărora au fostpublicate în presă un număr de 26 dearticole

  Pentru prevenirea criminalităţii au fost concepute şi derulate proiecte punctuale ce auvizat categorii de infracţiuni cu tendinţe evolutive, respectiv:• Prevenirea furturilor din locuinţă “Ai grijă de casa ta!”• Prevenirea delincvenţei juvenile i a victimizării minorilor „Familia mea nu iube teș șviolen a” , ț• Prevenirea infracţiunilor cu violenţă : Prevenirea violen ei domestice , Prevenireaținfrac iunilor de tâlhărieț ..

  Combaterea criminalităţii este un domeniu care a făcut obiectul principalei preocupărila nivel instituţional.

  Evolu ia indicatorilor înregistra i la nivelul Inspectoratului de Poli ie al Jude uluiț ț ț țIlfov cu privire la criminalitate relevă o scădere a infrac ionalită ii sesizateț ț , cu 3,7% maipu ine fapte raportat la anul 2015.ț

  14

 • Din totalul infractiunilor sesizate, 62,3% sunt infracţiuni judiciare, 24% infractiuni dealtă natură şi 13,6% economico-financiare.

  3,4 % au fost săvârşite în mediul stradal, iar 28,3% au fost înregistrate iniţial cu autornecunoscut (la aceasta categorie inregistrandu-se scadere de 14,7% )

  Pe categorii de infracţiuni sunt evidenţiate ca trenduri:Cre terea cu 6,8% , a infracţiunilor de natură judiciară, de la 8323 la 8885șScăderea cu 9,2% a infractiunilor economico financiare sesizate, de la 2137 la 1941.Scăderea cu 21,1% a infractiunilor de alta natura sesizate, de la 4334 la 3421.Dintre infractiunile judiciare, infracţiunile contra persoanei se menţin peste media

  criminalităţii din ultimii cinci ani, crescand si faţă de anul 2015 cu 7,5 %, de la 3676 la 3953în 2016.

  Infracţiunile contra persoanei reprezintă 27,7% din totalul infracţiunilor sesizate.76,6 % sunt infracţiuni cu pericol social redus, pentru care acţiunea penală se pune în

  mişcare la plângerea prealabilă a persoanelor vătămate (loviri sau alte violenţe, vătămarecorporală şi ameninţare).

  18,2% infracţiuni contra libertăţii persoanei, 2 % infracţiuni contra libertatii si integritatii sexuale

  Infracţiunile de omor înregistrează un trend descendent, sub media ultimilor 5 ani. În cursul anului 2016 au fost înregistrate 2 sesizări fa ă de 4 în 2015, una dintre fapteț

  fiind savarsita în segmentul stradal. Pentru săvârşirea infracţiunilor de omor, au fost reţinute/arestate 2 persoane.

  15

 • Tentativele de omor s-au situat pe un trend descendent, sub media ultimilor 5 ani, fiindînregistrate 12 sesizări, similar anului 2015, 7 dintre fapte fiind savarsite stradal.

  Pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor au fost reţinute/arestate 13persoane.

  CRIMINALITATEA CONTRA PERSOANEI Reprezintă 27,7 % din totalul infracţiunilor sesizate Comparativ cu 2015, se înregistrează o cre tere de ș + 7,5%. Din totalul infrac iunilorț : 51,4 % sunt loviri i alte violen e , ș ț 22,8%, infrac iuni deț

  vătămare corporală din culpa iar 15,8 % sunt amenin ări .țInfrac iunile cu violen ă au crescut fa ă de anul 201ț ț ț 5

  Tentativa de omor rămâne la aceea i cotă fa ă de anul 2015 (12) ș ț Violen a mică i medie se situează pe un trend ascendent , lovirile i alte violen eț ș ș ț

  crescând cu +7,4% Vătămarea corporală din culpa creste cu 4,3 %

  Infracţiunile contra patrimoniului au scazut sub media criminalităţii din ultimii 5 ani,iar comparativ cu anul 2015 au scăzut cu 12, 3%, de la 6104 la 5350.

  Cel mai scazut nivel in ultimii 5 ani.Acestea reprezintă 37,5% din totalul infracţiunilor sesizate. Majoritare sunt infracţiunile de furt (59%), urmate cu o pondere redusă de cele de

  distrugere (21,1%), înşelăciune (9,6%), tâlhărie (0,9%)

  16

 • Infracţiunile de tâlhărie sesizate au scăzut sub media criminalităţii din ultimii cinciani. Numărul infracţiunilor a scăzut cu 30% de la 70 în 2015 la 49.

  Cel mai scazut numar de talharii in ultimii 5 ani.65% au fost înregistrate iniţial cu autori necunoscuţi.

  În raport de locul producerii, 40,8 % au fost comise în segmentul stradal, 22,4 % înlocuinte.

  În 58% din cauzele cu autor necunoscut soluţionate, autorii au fost identificaţi. Au fost dispuse masuri preventive fata de 28 de persoaneFurturile sesizate în anul 2016 au scazut sub media criminalităţii din ultimii cinci ani,

  diminuarea fiind semnificativa fata de 2015, de 14,7%, de la 3703 la 3157. Cel mai micnumar in ultimii 5 ani.

  Scade numărul infracţiunilor înregistrate cu autor necunoscut cu 15,1%. Au fost solu ionate 1017 dosare i cercetate 343 persoane.ț ș

  17

 • Furturile din locuinţe se menţin sub media ultimilor 5 ani, fiind sesizate 531 fapte. Celmai mic numar in ultimii 5 ani.

  Diminuarea fiind semnificativa si fata de 2015, de 20,2 %, de la 666 la 531.82,4% din total sunt înregistrate cu autor necunoscut.67,9% săvârşite prin efracţie, 5,4% prin escaladare, 1,8% cu uşa neasigurată, 00,1%

  prin rupere butuc, 2,8% - cu chei potrivite/mincinoase.În 37% din cauzele cu autor necunoscut soluţionate, autorii au fost identificaţi, 47

  persoane au fost re inute /arestateț

  Furturile din societăţi comerciale, au înregistrat un trend u or descendent , sub mediașultimilor 5 ani, cu 1,7% mai pu ine fapte faţă de anul 2015. În anul 2016 au fost înregistrateț570 furturi din societăţi comerciale.

  Caracteristic pentru acest gen de infracţiuni este că 278 (48,7%) din total sunt furturide pe rafturile magazinelor.

  18,4% din total au fost săvârşite prin efracţie. 46,1% sunt înregistrate cu autor necunoscut, în scădere cu 15,9% faţă de 2015.Au fost identificati autorii in 52 de cazuri.Furturile din S.C. prin efractie se mentin sub media ultimilor 5, insa au crescut cu

  16,6 % fata de 2015.Au fost dispuse măsuri preventive fa ă de 73 persoane.ț

  Furt din societă i comercialeț

  18

 • Furt din societăţi comerciale, comise prin “efrac ieț ”

  96 (91,4%) fapte cu autor necunoscut (+20%).

  Furturile de autovehicule sunt pe un trend descendent , sub media ultimilor 5 ani, cu oscădere de 13% faţă de anul 2015. Cel mai mic nivel in ultimii 5 ani

  În perioada de referin ă au fost înregistrate 40 sesizări de furturi dețautovehicule, din care solu ionate 22, 6 cu identificarea autorilor. ț

  52,5% - fapte cu autor necunoscut.

  19

 • Furturile din auto sunt pe un trend descendent, sub media ultimilor 5 ani, cu 26,2%mai pu ine fapte raportat la anul 2015.ț

  În anul 2016 au fost înregistrate 314 fapte, din care 96,1% cu autor necunoscut, iar58,9% comise în segmentul stradal.

  Au fost dispuse măsuri preventive fa ă de 15 persoane.ț

  Furturile de componente din exteriorul autovehiculelor sunt pe un trend descendent,sub media ultimilor 5 ani, cu 16% mai pu ine fapte decât în 2015.ț

  În anul 2016 au fost înregistrate 115 fapte, din care 96,5% cu autor necunoscut, iar69,5 % comise în segmentul stradal.

  Au fost dispuse măsuri preventive fa ă de 3 persoane.ț

  Furt de componente din exteriorul autovehiculelor

  CRIMINALITATEA CONTRA PATRIMONIULUI

  20

 • Reprezintă 37,5 % din totalul infracţiunilor sesizate; Crimininalitatea de acest gen scade fata de 2015 (-12,3%). 59% sunt infrac iuni de furt , ț 2,1% sunt distrugeri iar 9,6% sunt înşelăciuni.

  Desi numarul furturilor din S.C. scade per total, de la 580 la 570, se inregistreazacresteri la furturile din S.C. prin efractie, de la 90 la 105, si la cele de pe rafturi,de la 224 la278. Măsuri pentru prevenirea i combaterea infrac iunilor contra patrimoniului :dș ț erulareade măsuri preventive în zonele cu risc criminogen ridicat, eficientizarea activită ii dețprevenire prin aplicarea dispozi iilor Legii nr . 333ț /2003, în forma sa actualizată, reevaluareai coordonarea activită ii agen ilor de ordine publică pe linia prinderilor în flagrant .ș ț ț

  În unităţile de învăţământ dinamica criminalităţii evidenţiază faptul că cele 26infracţiuni înregistrate în interiorul sau în zonele limitrofe acestora se situează peste mediaultimilor 5 ani, înregistrându-se în anul de referin ă cu 8 mai multe fapte decât în anulțanterior.

  Pe acest segment s-au luat măsuri suplimentare de prevenţie, unităţile şcolare fiindacoperite cu elemente ale dispozitivului curent de ordine şi siguranţă publică, cu predilecţiela orele de venire/plecare la/de la şcoală a elevilor. În şcoli au fost prezenţi agenţii deproximitate, dar şi ofiţeri sau agenţi de circulaţie pe segmentul educaţiei rutiere.

  Din constatările rezultate pe parcursul acestor activităţi s-a evidenţiat că:88,4% din infracţiuni sunt săvârşite în incinta şcolilor, iar 11,5% în zona adiacentă

  acestora.57,6% dintre infracţiuni sunt loviri şi alte violenţe iar 30% furturi. 22 de elevi au fost victime ale infracţiunilor, iar 16 elevi autori. Nu au fost înregistrate infracţiuni grave.

  În 23 % din totalul cazurilor produse în incinta colilor autorii provin din mediișextraşcolare, ceea ce demonstrează că, în continuare, prioritatea o constituie asigurarea pazeii controlului accesului în unită ile de învă ământ prin ș ț ț prezen a ț activă a elementului

  polițienesc în proximitatea instituțiilor de învatământ, în intervalele de afluire/defluire aelevilor la cursuri.

  Criminalitatea stradală sesizată în anul 2016 a scăzut cu 10 % submedia criminalităţiidin ultimii cinci ani şi cu 24,8% fata de 2015, fiind înregistrate 488 infracţiuni.

  Acestea reprezintă 3,3% din totalul infractiunilor sesizate.83,6% au fost înregistrate cu autori necunoscuţi, iar 11,6 % din total au fost

  constatate în flagrant.

  21

 • Din punct de vedere al infrac iunilor specifice segmentului stradal , sunt evideniateț țscaderi în privin a infractiunilor de furt din auto ( -32%), talharie (-36,4%) i ultraj (-ț ș46,2%).

  Infrac iunile constatate în flagrant au crescut cu 62,9%.ț

  I.P.J. ILFOV vs. NIVEL NAŢIONAL

  Infrac ionalitatea stradală sesizată la nivelul ț I.P.J. ILFOV constituie 1,46% din totalulinfracţiunilor stradale sesizate la nivel naţional.

  Tâlhăriile comise în mediul stradal, sesizate la nivelul I.P.J. ILFOV reprezintă0,91% din totalul tâlhăriilor sesizate la nivel naţional. Furturile sesizate la nivelul I.P.J. ILFOV reprezintă 1,47 % din totalul furturilorstradale sesizate la nivel naţional. Pe segmentul criminalităţii economico-financiare s-a urmărit creşterea eficienţei încombaterea evaziunii fiscale în cele 5 domenii prioritare: produse energetice, tutun, mărfuriagroalimentare, construcţii şi materiale de construcţii, munca la negru şi gri.

  Abordarea fenomenului reprezentat de evaziunea fiscală s-a făcut din perspectivaconstatării unor infracţiuni semnificative ca mod de operare şi prejudiciu. Ca volum, criminalitatea economico-financiara reprezintă 13,6% din totalul celoreconomico-financiare sesizate, fiind înregistrate 1941 fapte, cu 9 % mai pu ine fata de 2015.ț

  22

 • Infracţiunile de evaziune fiscală reprezintă 14,4 % din totalul celor economico-financiare sesizate, situandu-se pe un trend descendent fata de 2015, insa sub media ultimilor5 ani, fiind înregistrate 281 fapte, cu 29,2 % mai pu ine .ț

  Pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală au fost cercetate 54 persoane.Un număr de 54 de infrac iuni de evaziune fiscală au fost constatate în flagrant , cuț

  217 % mai multe decât în anul 2015.

  Dosarele si cauzele instrumentate in cursul anului 2016 sunt peste media ultimilor 5ani, cu 9,5%, iar raportat la anul 2015 cu 6,8% mai multe.

  Din totalul dosarelor penale instrumentate i solu ionate , 54 sunt dosare complexeș țAu fost emise 26 de rechizitorii,Din totalul de 54 persoane fizice cercetate cu urmărirea penală începută, pentru 25 de

  persoane au fost dispuse masuri preventive

  Pe cele cinci domenii prioritate au fost înregistrate următoarele rezultate: tutun şi produse dintutun - au fost constatate 3 infracţiuni i au fost emise 3 rechizitorii; produse agroalimentareș

  23

 • - au fost constatate 21 infracţiuni, fiind emise 9 rechizitorii; munca la negru/gri - au fostconstatate 5 infracţiuni; au fost emise 2 rechizitorii.

  Prejudiciul constatat este de peste 404 milioane lei, din care s-a reuşit recuperarea a16 milioane lei (6,9%).

  Au fost indisponibilizate bunuri în valoare de 11 milioane lei, peste 1 milion innumerar si 18 mii lei in conturi bancare.

  Una dintre priorităţile Inspectoratului de Poli ie al jude ului Ilfov a constituit -oț țcombaterea criminalităţii generate de grupurile infracţionale nestructurate având în vederegradul ridicat de pericol al unor forme de manifestare antisocială de acest gen.

  Au fost vizate atât grupurile din domeniul criminalităţii judiciare, cât şi cele dindomeniul infracţiunilor de natură economico-financiară.

  Rezultatele s-au materializat în destructurarea a 55 grupuri infracţionale.Au fost înregistrate 330 infracţiuni la regimul armelor, muniţiilor şi substanţelor

  periculoase, fiind ridicate în vederea confiscării 2772 arme (3,21 % letale şi 96,7% neletale)şi 1602 elemente de munitie.

  Deasemenea, au fost indisponibilizate in vederea confiscarii 3,5 tone de materialepirotehnice din categoriile F1-F4 i 375.920 kg deseuri periculoaseș .

  Un număr de 206 persoane au făcut obiectul urmăririi în anul 2016.Au fost solu ionate 394 de mandate (67 având ca obiect urmărirea internaţională),ț

  respectiv: 194 mandate de executare a pedepsei închisorii, 83 mandate de arestare preventivă,206 persoane dispărute depistate, din care 108 minori şi 5 alte categorii de persoane.

  Obiectivul general asumat de I.P.J. ILFOV : „Creşterea fluenţei circulaţiei şi asiguranţei rutiere”

  Gestionarea traficului a avut ca obiectiv principal creşterea fluenţei circulaţiei şi asiguranţei rutiere, in contextul situării teritoriului de competenta in jurul capitalei, situatie incare se inregistreaza valori ridicate la sfirsitul saptamanilor si de sarbatorile legale saureligioase.

  Activitatea cotidiană a Serviciului Rutier s-a axat în principal pe gestionarea valorilorde trafic pentru a preveni producerea unor blocaje, având în vedere şi funcţionarea parţială asistemului de management al traficului.

  Prin prezenţa activă a poliţiştilor rutieri în teren s-a reuşit în mare măsură estompareadinamicii accidentelor rutiere, politistii Serviciului Rutier efectuând in 2016 106 misiuni cudelegatii si coloane oficiale si 39 insotiri transporturi agabaritice.

  24

 • Dinamica accidentelor rutiere grave

  Accidentele rutiere grave sunt pe un trend descendent, 18,5% sub media ultimilor 5ani si cu + 25,3% fata de 2015

  Numărul persoanelor rănite grav a scăzut cu 36,5% de la 306 în 2015 la 196 în 2016,iar al celor rănite uşor a scazut cu 10,5%.

  Obiectivul stabilit prin Programul european de acţiune pe linia siguranţei rutiere, careîşi propune reducerea mortalităţii rutiere în statele membre cu 50% în perioada 2011 – 2020,a fost îndeplinit, reu indu -se meninerea numărului persoanelor decedate sub intaș ț țpropusă.

  In 2016 s-au inregistrat 298 accidente rutiere cu victime, din care 80 cu AN, fiindsolutionate 36 , 30,5% prin identificarea autorilor.

  25

 • În vederea îndeplinirii obiectivului s-a acţionat cu prioritate în punctele negre pentrucombaterea principalelor cauze generatoare ale accidentelor:traversare neregulamentară apietonilor, neacordarea priorităţii pietonilor, neadaptarea vitezei.

  Aceste cauze generatoare dezvoltă 53,3% din totalul accidentelor cu urmări grave. Au fost aplicate 82161 sancţiuni contravenţionale, constatate 1324 infracţiuni la

  regimul circulaţiei, Au fost ridicate 4755 permise de conducere şi 4009 certificate de înmatriculare.Au fost desfasurate actiuni de combatere a principalelor cauze generatoare, fiind

  aplicate 18.369 sanctiuni contraventionale pentru viteza, 6.081 pentru indisciplina pietoni,2.773 pentru neacordare de prioritate pietoni si 1.217 pentru neacordare prioritate auto. Efectivele Serviciului de Ac iuni Speciale au fost agrenate în derularea unor activită iț țcu grad ridicat de risc în sprijinul structurilor operative.

  S-au desfă urat 478 activităi specifice , luptătorii acestui serviciu participând laș țperchezi ii domiciliare , transporturi speciale, protecie magistra i , etc.ț ț ț

  Activitatea in domeniul Criminalistic a presupus efectuarea unui număr de 3603cercetări la faţa locului în cazurile ce au impus această activitate, fiind ridicate un numarconsiderabil de urme ( 70.114).

  În cursul cercetărilor criminalistice efectuate au fost identificate un număr de 104persoane, au fost realizate 12 expertize şi constatări criminalistice dactiloscopice.

  ANALIZA INFORMAŢIILOR, domeniu în continuă dezvoltare, a asigurat suportulinformaţional prin realizarea a 210 produse analitice în domeniile operaţional, tactic şi deadministrare date şi informaţii.

  Planificarea operaţională a avut ca obiectiv desfăşurarea în limitele prevăzute de lege amanifestărilor publice si a constituit un domeniu în care IPJ Ilfov şi-a concentrat eforturile,atât prin asigurarea măsurilor poliţieneşti de ordine publică şi siguranţă rutieră, precum şiprin coordonarea, monitorizarea şi realizarea schimbului de date şi informaţii cu toatestructurile participante la gestionarea acestora.

  Resurse importante au fost alocate asigurării măsurilor poliţieneşti pentru un numărde 457 manifestări publice,

  Prin Dispeceratul 112 situat la sediul IPJ Ilfov s-au primit in anul 2016 36.630solicitări de intervenţie la eveniment, cu 7,1% mai mult fata de media ultimilor 5 ani si cu 2% mai multe faţă de anul 2015.

  In medie, au fost inregistrate 100,3 apeluri/zi.Din punct de vedere al mediului, 56,6% din apelurile inregistrate provin din mediul

  rural.În perioada verii se înregistrează o cre tere a apelurilor de urgen ă cu aproximativș ț

  30% fa ă de perioada de toamnă / iarnă si cu 60 % mai mult faă de debutul anului .ț ț

  26

 • În cursul anului 2016 au fost eliberate:44.160 certificate de cazier judiciar eliberate(1,82% din nivelul naţional);din care 6.913 cu antecedente penale (1,38 % din nivelulnaţional)/

  Obiectivul comunicării externe l-a constituit „prezentarea onestă şi echidistantă aactivităţii instituţiei”, in acest scop fiind acreditati la la nivelul IPJ ILFOV un numar de 23 dejurnalişti, acoperind un spectru larg de difuzare (4 publicatii on line, 2 radio, 17 TV).

  Au fost elaborate si diseminate către reprezentanţii media acreditaţi şi ulterior postatepe website-ul IPJ ILFOV, 410 buletine informative şi comunicate de presă, 2504 materialeinformative au fost publicate ori difuzate de către instituţiile media cu acoperire naţională.

  Prin intermediul purtătorului de cuvânt au fost acordate presei centrale 48 sincroane şipuncte de vedere pe diferite cazuri, inclusiv prin intermediul unor intervenţii în direct, încadrul emisiunilor radio şi TV. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov s-a înfiinţat ladata de 07.01.2015, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 89 din 23.12.2014, prinreorganizarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al MunicipiuluiBucureşti şi a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Codrii Vlăsiei" al Judeţului Ilfov. La data de 10 septembrie 2016 Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "DealulSpirii" Bucureşti-Ilfov i-a fost înmânat Drapelul de Luptă, acordat prin DecretulPreşedintelui României, nr. 383/07.04.2016, simbol al gloriei, onoarei şi vitejiei militare, alpreţuirii faţă de ţară şi este menit să reamintească fiecărui militar tradiţiile poporului român şia unităţii de care aparţine, precum şi datoria sacră de a servi cu credinţă patria. Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei a fostîmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementuluisituaţiilor de urgenţă, în scopul asigurării protecţiei şi siguranţei cetăţenilor municipiulBucureşti şi judeţului Ilfov.

  La data de 31.12.2016, în statul de organizare unităţii erau prevăzute 3.162 posturi.Formarea profesională a personalului s-a realizat prin programe de formare, tabere de

  instrucţii şi cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în carieră în cadrulinstituţiei, la care au participat 592 cadre ( 88 ofiţeri, 5 maiştri militari şi 499 subofiţeri). În vederea derulării Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 –Sprijnirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energieidin surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, au fostefectuate expertiza tehnică şi auditul energetic pentru imobile de la sediul inspectoratului şi afost achiziţionat serviciul D.A.L.I. (Documentaţie de Achiziţie a Lucrărilor de Intervenţie).

  La nivelul inspectoratului au fost executate 93.760 intervenţii în situaţii de urgenţă (înmedie 256 pe zi).

  La nivelul inspectoratului s-au înregistrat 5.499 - deplasări fără intevenţie şi 865alerte false.

  În perioada ianuarie-decembrie 2016, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2015,la nivelul ISUBIF, numărul de intervenţii a crescut cu 14,44%.

  Din analiza statistică efectuată reiese faptul că ISUBIF acţionează în medie pe zipentru asigurarea intervenţiilor în zona de competenţă cu : 20 de autospeciale cu apă şispumă, toate autospecialele de acordare a primului ajutor - fiecare având între 7 şi 12intervenţii, 3 autoscări mecanice / de salvare de la înălţimi, 3 motociclete SMURD şi 15 altetipuri de echipamente.

  În cadrul intervenţiilor au fost înregistraţi următorii timpi operativi:durata medie adeplasărilor autospecialelor de pompieri 07:44 min;durata medie a intervenţiilor la incendii1h:02:57;durata medie a deplasărilor SMURD 08:31 min.;durata medie a intervenţiilorSMURD 44:24 min.

  27

 • Intervenţiile executate de echipajele ISUBIF au avut ca rezultat: 530 de persoanesalvate (493 adulţi şi 37 copii);77.851 de persoane asistate (71.730 adulţi şi 6.481copii);bunuri salvate estimate la peste 610 milioane de lei.

  Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, numărul de intervenţii la accidentelede circulaţie a scăzut cu 6,43% - de la 140 în 2015 la 131 în 2016.

  Pentru reducerea timpului de răspuns în perioada martie - octombrie 2016 au fostînfiinţate puncte de lucru temporare în zonele cu trafic aglomerat atât pentru asigurareaintervenţiilor la incendii şi alte situaţii de urgenţă cât şi puncte de lucru pentru motocicleteleSMURD astfel încât timpul de ajungere la caz să fie cât mai scurt.

  Totodată, pentru îmbunătăţirea modului de intervenţie au fost executate 319 exerciţiişi 3.077 recunoaşteri fiind cuprinse şi toate staţiile de metrou şi reţeaua de tuneluri înfuncţiune a METROREX.

  De menţionat este Exerciţiul SEISM 2016 care s-a desfăşurat în perioada 1-2noiembrie 2016, la care Inspectoratul a participat cu tot efectivul de cadre şi toată tehnicaaflată în dotare.

  Procesul de transformare şi modernizare al Municipiului Bucureşti şi al judeţuluiIlfov, manifestat în urbanism, infrastructură, industrie, impune necesitatea adaptării la noilecerinţe şi concepte de abordare şi evaluare a problematicilor specifice diferitelor domenii,inclusiv a celui care priveşte concepţia şi ansamblul măsurilor de prevenire, intervenţieoperativă şi refacere faţă de riscurile şi ameninţările la adresa vieţii oamenilor, bunurilormateriale şi mediului.

  Astfel, pentru diminuarea timpului de răspuns în situaţii de urgenţă, Inspectoratulpentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a propus dezvoltarea parteneriatului cu autorităţilelocale, pentru:

  - Creşterea numărului locurilor de dispunere a tehnicii de intervenţie prinînfiinţarea unor noi puncte de lucru/ subunităţi de intervenţie.

  - Realizarea unei baze de pregătire pentru personalul inspectoratului;- Continuarea înnoirii parcului auto.

  Analiza misiunilor de asigurare a activităţilor specifice pe timpul manifestărilorsportive, culturale, artistice cu public numeros

  Au fost întocmite : 1.704 planuri de măsuri (1221 în 2015) în urma a peste 3.000 solicitări. au fost depuse pentru avizare un număr de 1.268 de planuri de intervenţie în caz deincendiu, din care 506 au fost avizate, 731 nu au fost avizate, iar 31 sunt în curs de rezolvare. au fost monitorizate 5.531 transporturi speciale, fiind întocmite 1.536 rapoarte denotificări transporturi deşeuri periculoase.

  În luna mai, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a lansat semenilor oprovocare, aceea de a deveni voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă prinProiectul intitulat „Salvator din pasiune”, derulat în perioada 10 mai – 29 iulie, interval detimp structurat în trei etape ce au presupus recrutarea şi înscrierea candidaţilor, analizadosarelor şi încheierea contractelor de voluntariat.

  În urma semnării contractelor de voluntariat, Inspectoratul pentru Situatii de UrgenţăBucureşti-Ilfov a demarat programul de pregătire a 29 de voluntari, program ce a cuprinsCursul introductiv general, Cursul de prim ajutor de bază şi a continuat cu participarea laactivităţi comune desfăşurate la nivelul inspectoratului, la exercitii şi activităţi desfăşurate încadrul subunităţilor în care voluntarii au fost repartizati.

  Printr-o mobilizare demnă de invidiat, aceştia au reuşit ca într-un timp relativ scurt săplanifice o acţiune umanitară pentru ajutorarea copiilor din "Centrul Sf. Stelian" din Urlaţi,judeţul Prahova şi au participat alături de personal la prezentarea cursurilor organizate deCaravana "Fii pregătit", în Parcul Carol, în cadrul Academiei de Studii Economice Bucureştişi în Parcul Herastrău de Ziua Naţională a României – 1 Decembrie.

  28

 • Inspectoratul a emis 1.090 avize şi 460 autorizaţii privind securitatea la incendiu, 243avize protecţie civilă şi 29 autorizaţii privind protecţia civilă, iar 1.894 de cereri privindavizarea (1.752 securitate la incendiu şi 142 protecţie civilă) şi 600 privind autorizarea (586securitate la incendiu şi 14 protecţie civilă) au fost respinse.

  Situaţia grafică comparativă 2015/2016a. Prevenirea incendiilor

  b. Protecţie civilă

  Totodată, au fost emise 904 avize favorabile în vederea executării de transporturideşeuri periculoase, 2 avize la plan de urgenţă internă, 13 avize favorabile pentru planurile deevacuare în situaţii de urgenţă şi 11 acorduri pentru organizarea jocurilor cu articolepirotehnice, precum şi 13 acorduri (adrese) pentru comercializare articole pirotehnicecategoria I.

  Cea mai mare problemă cu care s-a confruntat Serviciul Avizare Autorizare a constatîn numărul mare de solicitări pentru obţinerea avizelor/autorizaţiilor de securitate la incendiuşi protecţie civilă în raport cu personalul existent. Un număr de 10 inspectori au avut sarcinasă soluţioneze 4.316 cereri care au făcut obiectul avizării/autorizării, rezultând o medie de 2solicitări pe zi pentru fiecare lucrător. La sfârşitul anului trecut personalul s-a diminuat la 7inspectori.

  Totodată, la nivelul inspecţiei de prevenire au fost soluţionate 6.414 puncte de vedererezultând o medie de 30 de puncte de vedere pe zi.

  29

 • Prin urmare, pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor specifice avizării/autorizăriieste importantă atragerea (din sursă externă/internă) a unui personal cu studii tehnice care,prin activitatea desfăşurată să capete experienţa necesară verificării măsurilor de securitate laincendiu adoptate la obiectivele de investiţii tot mai complexe.

  În anul 2016 au fost emise următoarele avize la servicii voluntare şi private pentrusituaţii de urgenţă:-avize la servicii private pentru situaţii de urgenţă (SPSU) proprii: 13 avize pentru înfiinţareşi sector de competenţă şi 3 avize pentru desfiinţare.-avize la servicii private pentru situaţii de urgenţă constituite ca societăţi comerciale (SPSUSC): 8 avize pentru înfiinţare, 19 avize pentru sector de competenţă, 4 avize pentrudesfiinţare la SPSU SC.

  De asemenea, au fost efectuate 191 controale, din care:la SVSU - 33 controaletematice;la SPSU proprii - 79 controale tematice inopinate;la sectoare de competenţă aleSPSU SC - 58 controale tematice inopinate;la sedii ale SPSU SC - 21 controale tematice.

  Pentru neregulile constatate şi care nu au putut fi soluţionate pe timpul controalelorpreventive au fost aplicate 11.066 sancţiuni contravenţionale principale, din care 9.513avertismente în domeniul apărării împotriva incendiilor / 197 avertismente în domeniulprotecţiei civile şi 1.348 amenzi în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cuantum de3.727.001 lei, respectiv 8 amenzi în domeniul protecţiei civile, în cuantum de 9.200 lei.

  Media sancţiunilor aplicate pe inspectori a scăzut (143,01 sancţiuni/ inspector dincare: 130,31 avertismente/inspector şi 18,57 amenzi contravenţionale/ inspector) faţă de anul2015 (197,44 sancţiuni/inspector din care: 162,23 avertismente/inspector şi 35,16 amenzicontravenţionale/inspector).

  Cuantumul total al amenzilor aplicate (3.736.201 lei) a scăzut faţă de cel aplicat în2015 (9.185.202 lei), iar media cuantumului amenzilor aplicate în 2016 a crescut faţă de anul2015 de la 3.483,2 lei/amendă la 5.118,83 lei amendă în anul 2016.

  Deficienţele constatate raportate la numărul de inspectori în anul 2016 este de 161,93deficienţe constatate faţă de 221,07 constatate în anul 2015.

  De remarcat pentru acest an este faptul că timpul repartizat pentru control s-a dovedita fi folosit cu eficienţă de către cadrele inspecţiei, neregulile identificate fiind cupreponderenţă de ordin tehnic, iar o parte dintre acestea fiind soluţionate pe timpulcontrolului.

  Au fost continuate Campaniile Naţionale de informare „Nu tremur la Cutremur” şi„RISC – Renunţă, improvizaţiile sunt catastrofale! / Siguranţa nu este un joc de noroc” şi afost demarat noul proiect al Campaniei ,,RISC"- ,,Mai bine previi, decât să nu fii”, axat peconştientizarea populaţiei asupra importanţei folosirii detectoarelor de gaz şi fum în locuinţe. Încadrul acestor campanii au fost realizate un număr de 1.725 de activităţi la instituţiipublice/operatori economici.

  30

 • Cu ocazia „Zilei Protecţiei Civile”, au fost efectuate 4 activităţi de informarepreventivă la care au participat 236 adulţi şi elevi, totodată fiind distribuite materialeinformative din cadrul campaniilor aflate în desfăşurare.

  În perioada 18-22 aprilie 2016, în cadrul programului naţional demarat de cătreMinisterul Educaţiei Naţionale „Şcoala Altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, au fostorganizate şi desfăşurate activităţi de informare preventivă în 18 unităţi de învăţământ -preşcolar, şcolar şi gimnazial din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la care au participat1.620 de preşcolari, 6.030 elevi şi 836 de adulţi.

  Totodată în cadrul celor 332 vizite organizate în cadrul subunităţilor celor peste 8.000de preşcolari, şcolari şi liceeni le-au fost prezentate: tehnica de intervenţie, misiunileinspectoratului şi modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă.

  În luna martie a fost încheiat un protocol cu Teatrul de Animaţie Ţăndărică, în urmacăruia cadre ale Serviciului Formarea şi Educarea Populaţiei au susţinut în lunile martie,aprilie, mai şi noiembrie activităţi de informare preventivă în rândul copiilor.

  În lunile iulie, septembrie şi decembrie, au fost desfăşurate sesiuni de informare, prinprezentarea unor noţiuni teoretice privind comportamentul în situaţii de urgenţă, precum şiexerciţii demonstrative referitoare la modul de acordare a primului-ajutor în cadrul CaravaneiSMURD, organizată cu ocazia unor evenimente cu afluenţă mare de persoane - EvenimentulAviatic BIAS, Parcul Carol I, Academia de Studii Economice Bucureşti, etc.

  Au fost desfăşurate 10 serii de pregătire a cursanţilor pentru dobândireacompetenţelor de paramedic, la care au participat 197 de cursanţi proveniţi din: Bucureşti-Ilfov – 186 subofiţeri şi 11 subofiţeri/personal civil din Unitatea Speciala de Intervenţie înSituaţii de Urgenţă, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Voluntari şiSalvamont.

  După parcurgerea cursurilor şi urmare a evaluărilor formative şi certificative auabsolvit un numar de 160 subofiţeri din Bucureşti-Ilfov şi 9 subofiţeri/ personal civil dincelelalte unităţi participante.

  Procentul general de promovabilitate la cursul de dobândirea competenţelor deparamedic este de 85,78% fiind dispus astfel: Bucureşti-Ilfov 86,02%, USISU – Ciolpani77,77%, iar Salvamont şi SVSU – Voluntari cu 100% promovaţi. Rata medie de abandoneste de 3,04%.

  În perioada analizată s-a realizat pregătirea de specialitate în domeniul primuluiajutor medical de urgenţă pentru personal, fără echipamente medicale, a 23 de cadre, 12ofiţeri şi 11 subofiţeri şi agenţi de penitenciare din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov, ISUJ –Ialomiţa şi Teleorman, Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Academia dePoliţie “A.I. Cuza” şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, tot personalul fiind declaratadmis la evaluarea finală.

  S-au desfăşurat 11 serii de pregătire a cursanţilor la cursul de “Consolidare acunoştinţelor şi dobândire de noi competenţe – prim ajutor calificat”, la care au participat 144cursanţi (subofiţeri) proveniţi din: ISU Bucureşti-Ilfov – 43, ISUJ – Ialomiţa - 22, ISUJ –Buzău – 21, ISUJ – Teleorman – 20, ISUJ – Călăraşi – 34 şi Unitatea Specială deIntervenţie în Situaţii de Urgenţă – 4.

  Procentul general de promovabilitate la cursul de consolidare a cunoştinţelor şidobândire de noi competenţe – prim ajutor calificat este de 78,47% fiind dispus astfel: ISUBucureşti - Ilfov 76,74% şi celelalte structuri arondate 79,20% promovaţi.

  Începând cu luna august 2016 Centrul de Formare a organizat 3 serii de curs de“pregătire a voluntarilor în acordarea primului ajutor de bază”, la care au participat 28 devoluntari, toţi fiind declaraţi admişi după examenele susţinute.

  31

 • Urmare a solicitărilor adresate ISU Bucureşti-Ilfov de către instituţii sau organizaţiinon-guvernamentale s-au realizat 39 de prezentări cu peste 1.400 de participanţi, în care aufost implicaţi 27 de instructori ce au însumat 232 ore de prezentare.

  La nivelul Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă /Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov au fost organizate şi desfăşurate şaseşedinţe extraordinare şi o şedinţă ordinară, în care au fost discutate elemente organizatorice şiau fost dispuse măsuri pentru intensificarea şi îmbunătăţirea acţiunilor de răspuns atât pentrumunicipiul Bucureşti cât şi pentru judeţul Ilfov.

  De asemenea, au fost primite de la A.N.M. şi I.N.H.G.A. şi retransmise cătrecomitetele locale pentru situaţii de urgenţă ale Sectoarelor 1-6, respectiv ale localităţilor dinjudeţul Ilfov şi instituţiile publice care participă la managementul situaţiilor de urgenţă unnumăr de 135 informări, atenţionări şi avertizări meteorologice şi hidrologice privindiminenţa producerii unor fenomene meteorologice şi hidrologice periculoase pe teritoriulmunicipiului Bucureşti / judeţului Ilfov, precum şi măsurile ce trebuie întreprinse în acestesituaţii.

  Este de menţionat faptul că în îndeplinirea misiunilor ce revin ISUBIF existăpermanent o cooperare instituţională cu toate celelalte componente ale MAI - instituţiileprefectului mun. Bucureşti şi jud. Ilfov, poliţie, jandarmi -, cu autorităţile publice locale -Primăria Generală şi Primăriile de sector-, UPU SMURD Floreasca, cu Serviciul deAmbulanţă Bucureşti-Ilfov precum şi cu toate agenţiile reprezentate în Comitetul pentruSituaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov. Activitatea de cooperare internaţională a presupus pariciparea unor cadre dininspectorat alături de reprezentanţi ai IGSU la 6 misuni internaţionale şi respectiv primireaunei delegaţii din Landul Hessa, Republica Federală Germania, în perioada 29.08-01.09.2016, cu ocazia efectuării unui schimb de experienţă pe problematica pregătiriiprofesionale a personalului din structurile IGSU şi dotarea acestora.

  În acest domeniu s-au desfăşurat activităţi de promovare a imaginii Inspectoratuluipentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov, prin apariţii ale purtătorului decuvânt/ofiţerului de relaţii publice la posturile radio-tv, prin realizarea de materiale cucaracter informativ-educativ în colaborare cu posturile TV şi de gestionare mediatică aintervenţiilor deosebite la care au acţionat forţele inspectoratului.

  În completarea acestor activităţi pe pagina de facebook şi pe site-ul instituţiei au fostpromovate avertizările meteorologice precum şi măsuri de prevenire a diferitelor situaţii deurgenţă.

  Statistica monitorizării media a apariţiilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă„Dealul Spirii” Bucureşti-Ilfov se prezintă astfel :presa scrisă, agenţii şi presă on-line -2.132 :69 favorabile şi 2.063 neutre;televiziune – 2.859 : 61 favorabile, 2.797 neutre şi 1defavorabil;radio - 460 : 49 favorabile, 411 neutre.

  La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealul Spirii" Bucureşti-Ilfovau fost identificate următoarele riscuri majore, care pot genera deficienţe în îndeplinireaatribuţiilor specifice: riscul creşterii timpului de răspuns şi a timpului de intervenţie, având în vederetraficul aglomerat, lucrările de investiţii în infrastructură, dispunerea punctelor de plecare aechipajelor şi vechimea în exploatare de peste 10 ani a 50% din întreg parcul auto, iar dacăne referim la tehnică de intervenţie, 67% din autospecialele de intervenţie au o vechime înexploatare de peste 10 ani; riscul producerii unor accidente de muncă pe timpul executării intervenţiilor şimisiunilor, având în vedere că sunt încă deficienţe în asigurarea întregului echipament deprotecţie şi de comunicaţii pentru tot personalul care execută astfel de activităţi, deşi cusprijinul Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă o parte din necesar a fost asigurat înanul 2016;

  32

 • riscul nesoluţionării în timpul prevăzut de legislaţie a solicitărilor de eliberare aavizelor/ autorizaţiilor, având în vedere subdimensionarea inspecţiei de prevenire raportat lanumărul de solicitări. Inspectoratul de Jandarmi Jude ean Ilfov a continuat planificarea , organizarea iț șexecutarea misiunilor circumscrise prezervării climatului de ordine i siguran ă publică înș țsistem integrat împreună cu IPJ Ilfov.

  Cunoa terea în permanen ă a situa iei operative i valorificare la maxim aș ț ț șdatelor i informa iilor proprii i a celor puse la dispozi ie de IPJ IF privind evolu iaș ț ș ț țfenomenului infrac ional ;ț

  Asigurarea măsurilor de ordine la manifestările sportive, cultural artistice,religioase, desfă urate în jude ;ș ț

  Gestionarea situa iilor conflictuale i asigurarea interven iei pentruț ș țrestabilirea ordinii publice;

  Asigurarea pazei i protec iei obiectivelor din competen ă prin eficientizareaș ț ți dinamizarea dispozitivelor de pază ;ș

  Interconectarea opera ională a structurilor de pază si a celor de ordinețpublică;

  Organizarea i executarea misiunilor în sprijinul organelor judiciare i pentruș șînfăptuirea actului de justi ie prin executarea mandatelor de aducere i spijinul acordatț șexecutorilor judecătore ti ;ș

  Participarea la misiunile de salvare – evacuare, în sprijinul ISU sau al Poli iei , înțsitua iile de urgen ă civilă , gestionate în mod eficient i coordonate prin Comandamentulț ț șopera ional constituit la nivelul Jude ului Ilfov ;ț ț

  Participarea la activită i de control efectuate de institu ii publice ;ț țImplementarea în activitatea structurilor operative, a măsurilor de protec ieț

  antiteroristă; Organizarea în sistem integrat, în cooperare cu SRI, Poli ia de Frontieră i Poli iaț ș ț

  Transporturi a misiunilor specifice în interiorul i zonele adiacente Aeroportului Otopeni ,șobiectiv de importan ă strategică în contextul operativ actual .ț

  S-a asigurat suportul informativ pentru organizarea eficientă a misiunilor, pe lângăconceptul Intelligence Led Policing dezvoltând i conceptul de Military Intelligence , conceptșasociat celor două paliere opera ionale , ordinea publică, respectiv apărare naională , pe scurt,ț țîncă o nuan ă a caracterului dual al activită ii inspectoratului .ț ț

  Din punct de vedere structural, IJJ IF are o structură organizatorică1 diversificată,specializată, însă subdimensionată prin raportare la zona de competen ă , la multitudinea dețmisiuni, activită i i responsabilită i legale , mai ales în privina structurilor de comandamentț ș ț ți de ordine publică .ș

  Această deficien ă a fost surmontată printr -o organizare optimă a misiunilor, oțprioritizare a activită ii i o alocare eficientă a resurselor , însă această stare de fapt genereazăț și anumite consecin e negative asupra personalului , care uneori afectează randamentulș ț

  individual sau creează o stare de disconfort i satura ie justificate într -o mare măsură.ș țActivitatea de suport logistic i financiar a avut un caracter dinamic , datorat, pe de oș

  parte activită ii operative , iar pe de altă parte, alocărilor bugetare oscilante i insuficiente .ț ș În concret, alocările bugetare au asigurat finan area unită ii în limite func ionale ,ț ț țpermi ând o minimă îmbunătă ire a dotării , pe toate componentele suportului logistic,ț țasigurarea repara iilor i mentenan ei , precum i îmbunătă irea condi iilor de lucru , mai alesț ș ț ș ț țdatorită creditelor bugetare asigurate pentru organizarea celor două procese electorale.

  1

  33

 • Conceptul de cooperare/colaborare intra i interinstitu ională comportă proceduri ,ș țprincipii, cuno tin e , abilităi i deprinderi .ș ț ț ș

  Scopul imediat al conducerii inspectoratului il constituie acela de a forma înconduita personalului ,,reflexul de cooperare”.

  Cooperarea, pe de o parte, conferă garan ia unei abordări multidisciplinare , iar de pețaltă parte, contribuie la succesul misiunilor i atingerea obiectivelor propuse .ș

  Inspectoratul i -a atins obiectivul de a-i men ine func ionale parteneriatele ini iateș ș ț ț ți derulate în ultima perioadă cu institu ii i structuri ale MAI ( Poliia , ISU, DGPI, DGA,ș ț ș ț

  Poli ia de Frontieră , IGI) cât i cu celelalte structuri din sistemul de ordine publică iț ș șsiguran ă na ională (SRI, SIE, MapN)., administraia centrală i locală ț ț ț ș Managementul participativ i transparen a decizională a constituit o constantă aș țactului managerial la nivelul inspectoratului, acestea fiind transpuse zi de zi în activitateacurentă, atât în procesele de planificare i organizare opera ională , cât i în celelalte domeniiș ț șde activitate.

  Se consideră obiective îndeplinite i în acela i timp propuse o serie de constante ca :ș șperfec ionarea sistemului de management al activităţii inovativ , flexibil, orientat pețobiective, rezultate, folosirea judicioasă a resurselor umane, materiale, respect şi empatie;proces decizional axat pe informaţii oportune, pertinente şi concludente; integrarea însistemul managerial şi execuţional a personalului nou încadrat în unitate, provenind din altestructuri ale Jandarmeriei sau instituţiile de învăţământ.

  Dovada de necontest a celor afirmate mai sus o reprezintă recentul sondaj INSCOP,potrivit cărora, Jandarmeria ocupă locul 3 în topul încrederii popula iei în institu iileț țexecutive, cu un procent de 72,3 %, în cre tere semnificativă fa ă de anul precedent . ș ț

  SITUAŢIA COMPARATIVĂ a misiunilor în cooperare executate cu alte instituţii (inclusiv mandatele de aducere) în

  perioada 2013 – 2016

  34

 • Efective folosite în misiunile executate în cooperare cu alte instituţii

  SITUAŢIA COMPARATIVĂ a apelurilor primite prin S.N.U.A.U. 112 şi intervenţiile executate

  în perioada 2013 – 2016

  35

 • IMAGINEA PUBLICĂ a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Ilfov

  EDUCA IEȚ

  36

 • Prin intermediul strategiei anuale 2016, Inspectoratul colar Jude ean Ilfov a Ș ț urmăritrealizarea calităţii educaţiei furnizate de către unită ile de învă ământț ț din judeţ înconcordanţă cu standardele naţionale de calitate.

  În proiectarea i implementarea strategiei sale , ISJ Ilfov a luat în considerareșobiectivele identificate de strategia Europa 2020: cre tere inteligentă , prin îmbunătăireaș țnivelurilor de educa ie i formare , cretere incluzivă , cretere sus inută , care pune accent peț ș ș ș țeficien a resurselor , sustenabilitatea i competitivitatea mediului educa ional . ț ș ț

  În 2016, s-a concentrat pe măsurile de cre tere a participării colare , a măsurilor deș șprevenire având ca scop reducerea riscului de părăsire timpurie a colii prin asigurarea uneișbaze solide, timpurii, copiilor, în vederea dezvoltării armonioase i facilitării procesului deșintegrare în mediul colar . ș

  Accentul s-a pus pe obiectivele i programele privind cre terea accesului la îngrijireș și educa ie timpurie a copiilor , asigurarea unui învăământ de calitate pentru to i elevii ,ș ț ț ț

  consolidarea programelor remediale i de sprijin pentru cei afla i în situa ie de risc înș ț țînvă ământul obligatoriu , îmbunătăirea atractivită ii , incluziunii, calităii i a relevan eiț ț ț ț ș țînvă ământului profesional i tehnic , asigurarea unei oferte de programe educaionale deț ș țtipul ”A Doua ansă” .Ș Au fost efectuate 437 inspec ii de specialitate , 4 inspecii colare generale , 7ț ț șinspec ii tematice .ț Au fost organizate activităţi de perfecţionare a responsabililor cu proiecteeduca ionale din unită ile de învă ământ în domeniul proiectelor Erasmus + : cercuriț ț țpedagogice, ateliere de lucru, sesiuni de informare:

  - Campania Time to Move, Eurodesk, Erasmus+, 27 octombrie 2016- Despre ERASMUS+. Arii prioritare. Caracteristici generale. Actiuni cheie. Erasmus si

  organizatiile. Erasmus si oamenii, 17 noiembrie 2016 - De la formal la non-formal prin Erasmus+, 5-16 decembrie 2016- Sesiunea de informare Apelul Erasmus+ 2017, 8 decembrie 2016

  Optimizarea încadrării cu personal didactic i formarea continuă a cadrelor didacticeșreprezintă o prioritate.

  Au beneficiat de cursuri de formare profesională continuă un număr de 512 cadredidactice.

  EXAMENE NA IONALEȚEVALUAREA NA IONALĂ PENTRU ELEVII CLASEI a VIII a 2016Ț

  Elevi înscri i : 2257șCandidati cu media peste 5: 1693 (75,82%)Nr. elevi cu media 10: 5

  BACALAUREAT 2016

  Număr candida i înscri i : 1403ț șPrezen i : 1262țReu i i : 449ș țProcent de promovare după contesta ii : 35,58%țReu i i cu medii între 9-9.99: 40 candidaiș ț ț

  Se acordă aten ie avansării unor aplica ii pentru proiecte cu finan are europeană iț ț ț șdezvoltării infrastructurii în comunită ile care au înregistrat cre tere demograficăț șsemnificativă.

  37

 • Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investi ie ț10i, apel de proiecte POCU/74/6/18/Cod proiect 108306 ’’Scoala -Viitorul Comunitatii’’Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investi ie ț10i, apel de proiecte POCU/74/6/18/Cod proiect 108047 Servicii Educationale Integrate pentru Comunitatile Scolare din Dascalu, Ganeasa, Gradistea si Afumati ’’Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 6 Prioritatea de investi ie ț10i, apel de proiecte POCU/74/6/18/Cod proiect 108287 ’’Scoala –Universul Copilariei’’

  Inspectoratul colar Jude ean Ilfov a urmărit , printr-un obiectiv general al strategieiȘ țanuale, aplicarea în coli a unor programe coerente de măsuri pentru diminuarea fenomenuluișabsenteismului i a abandonului colar . ș ș

  De i rata de abandon de 1,81% la nivel judeean nu a atins cote alarmante , totuiș ț șabsenteismul i abandonul colar reprezintă în continuare fenomene ce nu trebuie neglijate ,ș șmai ales pe segmentul liceal. Este nevoie de cre terea calită ii actului educa ional , de ridicarea niveluluiș ț țmotiva ional al elevilor , pentru ca acetia să î i dorească să participe la ore , să fieț ș școinteresa i de propria formare .ț Învă ământul este favorizat i defavorizat în egală măsură de pozi ionarea geograficăț ș ța jude ului Ilfov . Este defavorizat de atracia liceelor bucure tene de prestigiu pentru careț ț șoptează cei mai buni elevi, absolven i de gimnaziu . Această situaie generează dificultă i înț ț țorganizarea i func ionarea cursurilor liceale în Ilfov , ca urmare a bazei de selecie limiș ț ț tate.Altă dificultate generată de pozi ia geografică a Ilfovului o reprezintă asiguț rarea personaluluididactic calificat în zonele îndepărtate de Capitală, dascălii optând pentru coli din Bucure tiș șdin ra iuni de transport facil .ț Există i o serie de oporș tunită i generate de apropierea de Capitală , precum accesul pețcare cadrele didactice, elevii i părin ii îl au către variate forme de activită i de formare ,ș ț țextra colare , colaborări, proș iecte, parteneriate, evenimente în sfera educa iei . ț De asemenea, este notabilă implicarea autorită ilor publice locale în dezvoltareaținfrastructurii colare , ca urmare a creterii demografice în jude ul Ilfov , cei mai muli dintreș ș ț țreziden i provenind din zona Bucure tiului .ț ș În jude ul Ilfov există comunită i prospere în care colile oferă condi ii foarte bune deț ț ș țstudiu i tind către o cultură a excelen ei în educa ieș ț ț ș țsărăcia, iar profesorii i directorii caută solu ii pentru a le oferi cu adevărat anse egale laș ț ședuca ie .ț ISJ Ilfov promovează o serie de activită i specifice prin Planul jude ean de ac iuneț ț țprivind incluziunea minorită ii rome . Astfel, s-au avut în vedere extinderea Programului „Ațdoua ansă“ i impleș ș mentarea unui număr semnificativ de proiecte finan ate prin fondurițeuropene. De asemenea, s-a acordat aten ie activită ilor extraț ț colare care să ofere oportunită i deș țintegrare elevilor proveni i din grupuri dezavantajate . ț Campaniile de informare a elevilor i păș rin ilor romi cu privire la existen a locurilorț țspeciale în licee i universită iș ț ț țconcursuri colare specifice („Diversitatea – o ansă pentru viitor“ sau „Călătoria meaș șmulticulturală“) au constituit modalită i eficiente de interven ie în direc ia incluziunii . ț ț ț Nu în ultimul rând, sunt utile programele de formare a cadrelor didactice ne-rome, a pă -rin ilor i a elevilor ne -romi în spiritul respectului pentru diversitate, interculturalitate,ț șmulticulturalism, prevenirea i combaș terea discriminării i promovării principiilor deșincluziune. Prin Comisia de Orientare Şcolară şi Profesională şi Serviciul de Orintare Şcolară şiProfesională, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ilfov a evaluat înperioada ianuarie – iunie 2016 din punct de vedere psihologic, educaţional, social şi medicalun număr de 168 de copii/elevi/tineri cu cerinţe educaţionale speciale.

  38

 • La sfărşitul perioadei raportate, în judeţul Ilfov există 39 de şcoli incluzive în care suntintegraţi 240 de copii/elevi cu Cerinţe Educaţionale Speciale. La nivelul jude ului Ilfov s -au înscris la concursul pentru ocuparea funciilor deț țdirector i director adjunct din unită ile de învă ământ preuniversitar 88 de candidai , fiindș ț ț țadmi i la proba scrisă 64 de candidai care au participat la următoarele două probe : analizaș țCV-ului i interviul în fa a comisiei de concurs . ș ț

  SĂNĂTATE

  În semestrul I 2016 s-au analizat cererea i fi a de autoevaluare întocmite deș șconducerea Spitalului Clinic Jude ean de Urgen ă Ilfov în vederea clasificării spitalului înț țconformitate cu OMS nr 323/2011 i s -a înaintat la Consiliul Judeean Ilfov propunerea deș țclasificare a Spitalului Clinic Jude ean Ilfov . S-au terminat lucrarile de reabilitare ațspitalului.

  S-a analizat documentatia intocmita de conducerea spitalului pentru eliberarea decatre DSPJ Ilfov a noii autorizatii sanitare de functionare avand in vedere noile circuitefunctionale stabilite in urma darii in folosinta a corpului H reabilitat in care s-au mutat UPUsi sectiile chirurgicale.

  Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Ilfov a fost clasificat in categoria III prin ordinulMS nr 912/29.07.2016.

  S-au incheiat acte aditionale la contractele incheiate cu Spitalul Clinic Judetean deUrgenta Ilfov pentru derularea activitatilor din cadrul PN I.4, PNVI 1.3, PNVI1.3 si PNVI3.4precum si pentru derularea PN IV.1 Programul pentru depistarea precoce activa a canceruluide col uterin. In anul 2016, pentru derularea PNVI 3.4 s-a incheiat contract si cu Spitalul deobstetrica-ginecologie Buftea in limita bugetului repartizat .

  În conformitate cu Ordinul MS nr 447/2015 privind aprobarea modului deadministrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea,tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI adulti adulti/copii si terapieintensiva nou-nascuti DSPJ Ilfov a incheiat contract cu Spitalul Clinic Judetean Ilfov pentruimplementarea programului AP-ATI in sectia ATI a spitalului.

  In anul 2016 s-au inregistrat in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I-a sipartea a II-a din judetul Ilfov 77 de cabinete medicale i șs-au desfiintat13 cabinete medicale.

  S-au desfă urat 12 ș campanii. In urma intrunirii comisiei paritare pentru asistenta medicala primara s-a stabilit

  deficitul de medici de familie pentru judetul Ilfov in anul 2016(41 medici) si zonele deficitarein privinta medicinei de familie.

  S-a stabilit numarul minim de inscrisi pe lista unui medic de medicina de familie dinmediul rural=500 iar pentru mediul urban 800 conform legislatiei in vigoare. In anul 2016 s-a avizat infiintarea a 6 cabinete noi de medicina de familie in zonedeficitare din punct de vedere al numarului de medici de familie.

  S-au evaluat toti furnizorii de servicii medicale spitalicesti care au solicitat evaluareain anul 2016 de catre comisia mixta CAS Ilfov si DSP Ilfov

  Nr. spitale evaluate si acreditate in 2016= 3Au fost desfasurate 28 actiuni de control in unitatile sanitare cu paturi.Au fost efectuate un numar de 47 controale in unitatile sanitare.Nr furnizori de servicii medicale de asistenta medicala primara evaluati si acreditati

  in anul 2016= 40 .

  39

 • S-au monitorizat deconturile lunare transmise de cele 20 de Primarii care au incheiatcontracte cu DSPJ Ilfov pentru distribuirea de lapte praf sugarilor care nu beneficiaza delapte matern in cadrul programului National VI 1.2 :

  Nr. sugari cu CNP distinct beneficiari de lapte praf distribuit gratuit in anul 2016 =334

  S-a monitorizat PNVI 3.1-Prevenirea sarcinilor nedorite prin cresterea accesului laservicii moderne de planificare familiala prin cabinetul de planning din cadrul SpitaluluiClinic judetean de urgenta Ilfov si 6 cabinete de medicina de familie.

  Nr utilizatori activi de contraceptive in anul 2016 = 30 . Nu s-au primit contraceptivein anul 2016 in cadrul PNVI 3.1,fiind distribuite doar prezervative existente in stoc la nivelulcabinetelor medicilor de familie si a cabinetului de planificare familiala din cadrul SpitaluluiClinic Judetean de Urgenta Ilfov.

  In cadrul PNIV.1-Programul pentru depistarea precoce activa a cancerului de coluterin s-a incheiat act aditional la contractul incheiat in anul 2015 cu Spitalul Clinic Judeteande Urgenta Ilfov in vederea finantarii de catre MS a serviciilor medicale desfasurate in cadrulretelei de screening a cancerului de col uterin constituita la nivelul spitalului, retea formatadin centre de informare si consiliere ( 17 cabinete de medicina de familie), centre derecoltare ( 3 cabinete O-G) si 1 laborator citologie cervicala cu 2 medici specialisti anatomiepatologica.

  In anul 2016 au beneficiat de testari Babes Papanicolau gratuite un numar de 257femei cu varsta cuprinsa intre 25 si 64 ani, din care 26 de persoane testate au primit rezultatepozitive (displazii ASC-US si ASC-H).Nu s-au depistat carcinoame. Serviciile de asistenta comunitara au fost oferite in 19 localitati din judetul Ilfov de 16asistenti medicali comunitari si 14 mediatori sanitari Nr. beneficiari deserviti de asistentii medicali comunitari : 823 copii 0-1 an; 4230 copii 1-5ani,7870 copii 5-18 ani,322 gravide,din care 27 minore,45 bolnavi tbc monitorizati, Nr cazuri abordate la recomandarea medicului de familie si impreuna cu echipa cabinetuluimedical de catre asistentii medicali comunitari =1043 In anul 2016 nu s-au inregistrat solicitari din partea Consiliului judetean Ilfov/consiliilor locale de infiintare de centre de sanatate ambulatorii multifunctionale. Participarea in comisiile mixte de evaluare a furnizorilor de servicii de asistenta medicalaprimara, de servicii medicale de specialitate, RMFB farmacii si ingrijiri la domiciliu dincadrul CAS Ilfov Nr furnizori evaluati s