of 9 /9
OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UČBENIKE STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE I. PODATKI O ROKOPISU (Stran izpolni založnik pred oddajo recenzentu.) Naslov učbenika: Ich und Deutsch 1 neu Avtor/ Avtorji Stanka Emeršič Založba Obzorja d. d. Maribor Učbenik bo namenjen naslednjemu/-im vzgojnoizobraževalnemu/-im programu/-om: X osnovnošolsko izobraževanje vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami osnovno glasbeno izobraževanje gimnazijsko izobraževanje ∘ splošno ∘ strokovno nižje poklicno izobraževanje srednje poklicno izobraževanje srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje poklicno-tehniško izobraževanje drugo: Ime programa/programov: (Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, Strojni tehnik...) Predmet: Nemščina Razred: 4. Letnik: Število ur: 70 Ime programa/programov: (Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, Strojni tehnik…) Predmet: Razred: Letnik: Število ur: Ime programa/programov: (Pomočnik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, Strojni tehnik...) Predmet: Razred: Letnik: Število ur: II. VRSTA RECENZIJE (Založnik označi vrsto ocene.) X Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma področje X Ocena metodično didaktične ustreznosti o Ocena razvojno psihološke ustreznosti Izjavljamo, da je rokopis recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov. Datum oddaje rokopisa: Podpis odgovorne osebe založnika: Žig

I. PODATKI O ROKOPISU - e-gradiva.come-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD1/PRILOGE/R1.pdfobrazec za oceno recenzenta komisija za uČbenike strokovni svet republike slovenije za sploŠno

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I. PODATKI O ROKOPISU - e-gradiva.come-gradiva.com/dokumenti/IUD/IUD1/PRILOGE/R1.pdfobrazec za oceno...

 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  I. PODATKI O ROKOPISU

  (Stran izpolni zalonik pred oddajo recenzentu.) Naslov ubenika: Ich und Deutsch 1 neu

  Avtor/ Avtorji

  Stanka Emeri

  Zaloba Obzorja d. d. Maribor

  Ubenik bo namenjen naslednjemu/-im vzgojnoizobraevalnemu/-im programu/-om: X osnovnoolsko izobraevanje vzgoja in izobraevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami osnovno glasbeno izobraevanje gimnazijsko izobraevanje splono strokovno nije poklicno izobraevanje srednje poklicno izobraevanje srednje tehniko oz. strokovno izobraevanje poklicno-tehniko izobraevanje drugo:

  Ime programa/programov: (Pomonik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, Strojni tehnik...)

  Predmet: Nemina

  Razred: 4. Letnik: tevilo ur: 70

  Ime programa/programov: (Pomonik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, Strojni tehnik)

  Predmet:

  Razred: Letnik: tevilo ur:

  Ime programa/programov: (Pomonik v biotehniki in oskrbi, Klepar-krovec, Zdravstvena nega, Strojni tehnik...)

  Predmet:

  Razred: Letnik: tevilo ur:

  II. VRSTA RECENZIJE

  (Zalonik oznai vrsto ocene.) X Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma podroje X Ocena metodino didaktine ustreznosti o Ocena razvojno psiholoke ustreznosti

  Izjavljamo, da je rokopis recenzentu oddan skladno z drugim in tretjim odstavkom 9. lena Pravilnika o potrjevanju ubenikov.

  Datum oddaje rokopisa:

  Podpis odgovorne osebe zalonika:

  ig

 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  III. PODATKI O RECENZENTU

  Ime in priimek: Dr. Brigita Kacjan

  Izobrazba:

  Profesorica nemkega jezika s knjievnostjo in anglekega jezika s knjievnostjo

  Naziv: mentor

  (mentor, svetovalec, svetnik)

  Znanstveni naslov: docentka, doktorica za podroje didaktike nemine

  (npr. redni profesor, izredni profesor, docent, asistent, predavatelj vije strokovne ole)

  IV. BIBLIOGRAFIJA NA PODROJU VZGOJE IN IZOBRAEVANJA

  Avtorstvo gradiv:

  JAZBEC, Saa, ARH, Vesna, KONC, Sabina, KACJAN, Brigita, KACJAN, Brigita (urednik). Nemina 1 : i-

  ubenik za nemino kot drugi tuji jezik v 1. letniku gimnazij. Ljubljana: Zavod RS za olstvo, 2015. ISBN 978-

  961-03-0272-8. http://eucbeniki.sio.si/nem1. [COBISS.SI-ID 281370880]

  KACJAN, Brigita, KARNER, Stanka, OREI, Herta. Wegweiser 3 - Neu, Ubenik za pouk nemine kot

  drugega tujega jezika v 9. razredu osnovne ole. Maribor: Obzorja, 2010. 112 str., ilustr. 1 CD (ca 42 min),

  stereo. ISBN 978-961-230-362-4. ISBN 978-961-230-364-8. [COBISS.SI-ID 64917761]

  KACJAN, Brigita, OREI, Herta. Nemki jezik za 9. razred devetletne osnovne ole, [Ubenik]. 2. natis.

  Maribor: Obzorja, 2009. 124 str., ilustr. ISBN 961-230-286-3. ISBN 978-961-230-286-3. [COBISS.SI-ID

  62999041]

  KACJAN, Brigita, KARNER, Stanka, OREI, Herta. Wegweiser 2 - Neu, Ubenik za pouk nemine kot

  drugega tujega jezika v 8. razredu osnovne ole. Maribor: Obzorja, 2009. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-230-

  343-3. [COBISS.SI-ID 63324161]

  KACJAN, Brigita, KARNER, Stanka, OREI, Herta. Wegweiser 1 - neu, Ubenik za pouk nemine kot

  drugega tujega jezika v osnovni oli. Maribor: Obzorja, 2008. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-230-311-2.

  [COBISS.SI-ID 61202945]

  OREI, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 1, Ubenik nemkega jezika kot obveznega izbirnega predmeta v

  7. razredu osnovne ole. 6. natis. Maribor: Obzorja, 2007. 96 str., ilustr. ISBN 961-230-105-0. ISBN 978-961-

  230-105-7. [COBISS.SI-ID 58818305]

  OREI, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 2, Ubenik nemkega jezika kot obveznega izbirnega predmeta v

  8. razredu devetletne osnovne ole. 4. natis. Maribor: Obzorja, 2005. 95 str., ilustr. ISBN 961-230-187-5.

  [COBISS.SI-ID 54919425]

  OREI, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 3, Ubenik nemkega jezika kot obveznega izbirnega predmeta v

  9. razredu devetletne osnovne ole. 2. natis. Maribor: Obzorja, 2005. 94 str., ilustr. ISBN 961-230-247-2.

  [COBISS.SI-ID 54919937]

  http://eucbeniki.sio.si/nem1http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=281370880http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=64917761http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=62999041http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=63324161http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=61202945http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=58818305http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=54919425http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=54919937
 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  URANKAR, Jernej, NEUWERCK, Felix, ZUPANI, Romana, JAZBEC, Saa, KOAK BABUDER, Milena,

  HERZOG, Jerneja, KACJAN, Brigita, STRMEK, Anita, KOVAEC, Saa, NOJI, Brigita. Gradivo za uence

  z disleksijo in tiste, ki jim uenje tujega jezika predstavlja izziv - nemina. Maribor: Filozofska fakulteta, 2016.

  http://www.osrace.si/images/datoteke/dokumenti/glagoli/nepravilni_glagoli_nem_1.pptx. [COBISS.SI-ID

  22728712]

  BUDJA, Benjamin, SMODI, Blaka, TANER, Lorna, NERAT, Tamara, KACJAN, Brigita. Musik : was

  vermittelt sie uns? : Didaktisierung des Radiobeitrags Ohrlotsen - Radio Europe 2013. Maribor: Philosophische

  Fakultt, 2013. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20608008]

  JAVORNIK KREI, Marija, KACJAN, Brigita, KOLNIK, Karmen, KONENIK KOTNIK, Eva,

  KUKOVEC, Melita, PULKO, Simona, TAVAR KRAJNC, Marina. Prironik za praktino pedagoko

  usposabljanje tudenta. Maribor: Filozofska fakulteta, 2011. 79 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 19016712]

  KACJAN, Brigita, OREI, Herta. Nemki jezik za 8. razred devetletne osnovne ole, Delovni zvezek. 5. natis.

  Maribor: Obzorja, 2010, cop. 2005. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-230-272-6. [COBISS.SI-ID 64930049]

  KACJAN, Brigita, OREI, Herta. Nemki jezik za 9. razred devetletne osnovne ole, Delovni zvezek. 1. izd.

  Maribor: Obzorja, 2010, cop. 2006. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-230-287-0. [COBISS.SI-ID 64930305]

  OREI, Herta, KOLTAK, Mihael, KACJAN, Brigita. Wegweiser 1, Delovni zvezek 1. 9. natis. Maribor:

  Obzorja, 2010, cop. 1999. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-230-111-8. [COBISS.SI-ID 64919041]

  KARNER, Stanka, OREI, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 3 - neu, Delovni zvezek 3 : [delovni zvezek za

  pouk nemine kot drugega tujega jezika v 9. razredu osnovne ole]. Maribor: Obzorja, 2010. 112 str., ilustr.

  ISBN 978-961-230-363-1. [COBISS.SI-ID 65012737]

  KARNER, Stanka, OREI, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 2 - Neu, Delovni zvezek 2. Maribor: Obzorja,

  2009. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-230-353-2. [COBISS.SI-ID 63370241]

  KACJAN, Brigita, KARNER, Stanka, OREI, Herta, GREIF, Smiljan (skladatelj, urednik). Wegweiser 2 neu :

  [zvoni zapis k ubeniku]. Maribor: Obzorja, cop. 2009. 1 CD (71 min, 44 sek). ISBN 978-961-230-355-6.

  [COBISS.SI-ID 248925440]

  OREI, Herta, KACJAN, Brigita. Wegweiser 2, Delovni zvezek 2. 6. natis. Maribor: Obzorja, 2009. 64 str., 27

  cm. ISBN 978-961-230-188-0. [COBISS.SI-ID 63153153]

  KACJAN, Brigita, KARNER, Stanka, OREI, Herta. Wegweiser 1 - neu, Delovni zvezek 1. Maribor: Obzorja,

  2008. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-230-316-7. [COBISS.SI-ID 61452289]

  Recenzija gradiv, sekundarno avtorstvo:

  KACJAN, Brigita. Lagune 3 : Kursbuch Deutsch als Fremdsprache : obrazec za oceno recenzenta. [Cerak: s.

  n., 2009]. [8] f. [COBISS.SI-ID 17745416]

  KACJAN, Brigita. Themen aktuell 2 : Kursbuch : obrazec za oceno recenzenta. [Selnica ob Muri: s. n., 2009].

  [7] f. [COBISS.SI-ID 17746184]

  KACJAN, Brigita. Themen aktuell 3 : Kursbuch : obrazec za oceno recenzenta. [Selnica ob Muri: s. n., 2009].

  [7] f. [COBISS.SI-ID 17745672]

  KACJAN, Brigita. Lagune 1 : Kursbuch Deutsch als Fremdsprache : obrazec za oceno recenzenta. [S. l.: s. n.,

  2007]. [8] f. [COBISS.SI-ID 17745160]

  http://www.osrace.si/images/datoteke/dokumenti/glagoli/nepravilni_glagoli_nem_1.pptxhttp://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=22728712http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=20608008http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=19016712http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=64930049http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=64930305http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=64919041http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=65012737http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=63370241http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=248925440http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=63153153http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=61452289http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=17745416http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=17746184http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=17745672http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=17745160
 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  KACJAN, Brigita. Lagune 2 : Kursbuch Deutsch als Fremdsprache : obrazec za oceno recenzenta. [S. l.: s. n.,

  2007]. [8] f. [COBISS.SI-ID 17746440]

  KACJAN, Brigita. Maximal 1: Ubenik za nemino v 7. razredu osnovne ole: obrazec za oceno recenzenta.

  [2017].

  KACJAN, Brigita. Maximal 2: Ubenik za nemino v 8. razredu osnovne ole: obrazec za oceno recenzenta.

  [2017].

  Druge aktivnosti:

  (npr. lanstvo v komisijah, mentorstvo ...)

  lanica Predmetne razvojne komisije za nemino pri Zavodu za olstvu,

  Predsednica Slovenskega drutva uiteljev nemkega jezika,

  Kot didaktiarka na Filozofski fakulteti UM mentorica tevilnim diplomskim (stari UN), bolonjskim diplomskim

  in magistrskim nalogam ter mentorica doktorske disertacije Sae Podgorek, zagovor je bil v decembru

  2016.

  V. PISNA OCENA

  http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=17746440
 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  (Recenzent oznai vidik opravljene ocene.)

  X Ocena skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo

  predmet oziroma podroje

  X Ocena metodino didaktine ustreznosti

  o Ocena razvojno psiholoke ustreznosti

  Pisna utemeljitev ocene skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke in metodino didaktine

  ustreznosti predloenega gradiva:

  Okvirna opredelitev izhodinega poloaja uencev pri pouku nemine kot prvega tujega

  jezika v 4. razredu osnovne ole

  Ubenik je namenjen nadaljevalnemu uenju nemine v 4. razredu osnovne ole. Avtorica

  ubenika Ich und Deutsch 1 neu izhaja iz dejstva, da so uenci 4. razreda e bili deleni pouka

  nemine kot tujega jezika v 2. in 3., deloma tudi e v 1. razredu (saj je 1. tuji jezik neobvezni izbirni

  predmet). Zaradi drugae zastavljenega in zelo odprtega Unega narta za prvi tuji jezik za 2. in 3.

  razredu O, so se pri pripravi gradiva pojavile doloene dileme, npr. kako podrobno pridobivati

  besedie (neopredeljeno je, katero besedie in v kaknem obsegu so ga uenci v prvem VIO e

  spoznali) oz. katere v Unem nartu za prvi tuji jezik (od 4. do 9. razreda) predvidene jezikovne in

  slovnine strukture so uenci e usvojili itd.

  V omenjenem Unem nartu za prvi tuji jezik za 2. in 3. razred osnovne ole so navedene teme, ki

  so primerljive z nartovanimi temami pri drugih predmetih in (upravieno) stremijo k izvajanju

  po pristopu CLIL. Predlagane teme so tako npr. s podroja porta (npr. naravne oblike gibanja,

  tafetne igre, gimnastine vaje in plesne igre za izraanja ustev, razpoloenj, urjenja ritma, grobo

  in fino motorike itd.), spoznavanja okolja (npr. as, prostor, snovi, sile in gibanja, pojavi, promet,

  okoljska vzgoja, skupnosti, iva bilja, jaz, lovek), matematike (orientacija, geometrija, merjenje,

  naravna in racionalna tevila, raunske operacije, logika in obdelava podatkov), glasbene in

  likovne umetnosti (npr. petje, gibanje in igranje z glasbo, ustvarjanje glasbe, oblikovanje na ploskvi

  in grafika).

  Uni nart za nemino kot prvi tuji jezik (od 4. do 9. razreda) na drugaen nain doloa predpisane

  teme, saj se pri tem ne ozira na vsebine drugih predmetov, temve jih doloa neodvisno od

  progama ostalih predmetov. Kljub temu je avtorica ubenika v okviru predpisanih tem izbrale tudi

  takne teme, ki se veejo na vsebine drugih nejezikovnih predmetov v etrtem razredu osnovne

  ole in tako ohranila nekatere prvine pristopa CLIL, kar je zaeleno, vendar v veljavnem unem

  nartu ni natanneje opredeljeno.

  Medkulturne in medjezikovne zmonosti

  Ubenik Ich und Deutsch 1 neu omogoa uencem, da razvijejo medkulturne in medjezikovne

  kompetence, kar prispeva k razvoju njihove sporazumevalne kulture, medkulturne strpnosti in

  razumevanju vekulturnosti. K temu pripomorejo razne vaje in naloge, ki vkljuujejo glavne

  protagoniste iz vseh koncev sveta. V nalogah in vajah uenci spoznavajo razline navade in ege ob

  doloenih dogodkih in praznikih ter razne tipine igre in kuharske recepte iz domovine glavnih

 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  junakov. Tematska podroja ostajajo v okvirih, ki so primerni kognitivnemu razvoju uencev v

  starosti 910 let in so za njih relevantna, zanimiva in razumljiva.

  Priporoene teme

  V Unem nartu za nemino kot prvi tuji jezik (od 4. do 9. razreda) so priporoene vsebine

  navedene za celotno drugo vzgojno obdobje, izmed vseh teh je avtorica za 4. razred izbrala

  naslednje, ki deloma sovpadajo s temami, ki so obravnavane pri drugih nejezikovnih predmetih v

  4. razredu: Osebni podatki, olske potrebine in olski vsakdanjik, prijatelji, prosti as, jedi in

  pijae v restavraciji, as (ura, dnevi, deli dneva, letni asi, koledar), prazniki, pesmi igre, rime,

  zgodbice.

  Kljune kompetence

  V Ubeniku Ich und Deutsch 1 neu so na konceptualni ravni razvidne kljune kompetence, ki jih

  uni nart za nemino v osnovni oli predvideva.

  Kompetenco sporazumevanje v maternem jeziku kompetenco uenci razvijajo npr. pri

  doloenih temah in strukturah (pri tevilih, imenih, pesmici v ve jezikih, besediu, nekaterih

  stalnih besednih zvezah oz. frazah), to pri uencih pripomore k boljem razumevanju strukture

  jezikov ter primerjalni obravnavi jezikovnih pojavov. Znanstveno je dokazano, da je to uinkovit

  nain razumevanja delovanja jezikovnih sistemov. Kljub navedenemu pa po zahtevnosti ubenik

  ne presega kognitivne zmonosti uencev.

  Sporazumevanje v tujih jezikih je kompetenca, ki vkljuuje pri pouku nemine kot tujega jezika e

  druge jezike, ki jih uenci govorijo ali se jih uijo. Pri tem nastane sinergijski uinek, ki olaja tako

  uenje nemine kot tudi ostalih jezikov (vkljuno z materinino).

  Malo manj prisotni so namigi, kako se uiti nemine tudi brez pomoi uitelja. Je pa tak

  primanjkljaj razumljiv, saj naj bi se uenci nauili nemino pri pouku in dodatno uenje doma naj

  ne bi bilo potrebno.

  Digitalna pismenost je v ubeniku omenjena in na ustreznih mestih tudi vkljuena, vendar pa na

  tej stopnji ubenik e ne predvideva obsenejo uporabo dejanskih digitalnih medijev s strani

  uencev.

  Socialne in dravljanske kompetence uenci razvijejo razlino intenzivno. Socialne veine

  razvijejo z najrazlinejimi oblikami sodelovalnega uenja, ki jih lahko uitelj ob podpori gradiva

  v ubeniku po potrebi vkljuuje v pouk, medtem ko se dravljanske kompetence omejujejo bolj na

  razumevanje sebe in drugih kot individuumov, ki so vpeti v kulturno okolje svoje domovine, kar je

  temelj vsakega razvoja dravljanske zavesti v kasnejih letih.

  Razvijanje medkulturne kompetence je v ubeniku poudarjeno in predstavlja pomembno rdeo

  nit skozi vse enote. Razvoj razumevanja in toleranca do vsakega posameznika, ne glede na barvo

  koe, spol, vero ali preprianje, je jasen cilj tega ubenika.

  Ne navsezadnje je v ubeniku zastopana tudi matematina, tehnoloka in naravoslovna

  kompetenca. V ta namen vsebuje ubenik razline naloge, kot npr. priprava in predstavitev

  grafinih prikazov, navodila za izdelavo konkretnih izdelkov (npr. zmaja) ali ukvarjanje z

  naravnimi pojavi (npr. vremenski pojavi).

 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  Operativni cilji unega narta:

  Ob pregledu v Unem nartu za nemino kot prvi tuji jezik (od 4. do 9. razreda) predvidenih

  operativnih ciljev se je izkazalo, da jih ubenik Ich und Deutsch 1 neu upoteva.

  1. Sporazumevalna zmonost:

  - Na podroju slunega in sluno-vidnega razumevanja omogoa uno gradivo Ich und Deutsch

  1 neu uencem, da razumejo enostavne uiteljeve izjave, navodila in vpraanja, se na njih

  ustrezno jezikovno in/ali nejezikovno odzivajo ter razumejo sporoila slunih besedil in se

  znajo nejezikovno in/ali jezikovno na njih odzvati.

  - Bralno razumevanje v predloenem gradivo na zaetku ni v ospredju sasoma je tej

  spretnosti namenjenega vedno ve prostora. Gradivo uencem omogoa razumevanje

  enostavnih napisov, navodil, kratkih sporoil ali opozoril ter krajih dialogov.

  - Na podroju govornega sporoanje (enogovornega) in govornega sporazumevanja uenci s

  pomojo ubenikega kompleta vzpostavljajo in vzdrujejo stik s sogovorci, aktivno

  sodelujejo v kratkih pogovorih, postavljajo preprosta vpraanja k znanim temam in na njih

  odgovarjajo.

  - Pri pisanju uno gradivo vodi uence pri oblikovanju osebnih besedil npr. razglednic,

  elektronskih sporoil in SMS sporoil, kot to predvideva uni nart. Uencem omogoa tudi

  sestavljanje kratkih relevantnih osebnih besedil.

  2. Jezikovna sredstva:

  Leksikalna in slovnina zmonost kot tudi zlogovanje so prisotni v ubeniku, vkljueni so v

  tematske sklope po ustreznih in smiselnih naelih ter tako omogoajo uencem postopno

  napredovanje pri njihovih jezikovnih zmonostih.

  3. Delo z besedili:

  Uenci berejo/posluajo kratka besedila in jih razumejo. Prisotni so razni kratki dialogi,

  opisna in pripovedna besedila.

  4. Kulturna in medkulturna zmonost:

  To podroje je v ubeniku Ich und Deutsch 1 neu izrazito zastopano, saj so glavni

  protagonisti iz vsega sveta in veliko njihovih navad, obiajev in utrinkov iz njihovih

  vsakdanjih ivljenj so tematizirani v razlinih enotah.

  5. Zmonost uenja, une in delovne tehnike ter metode:

  Avtorica ubenika ta vidik ni posebej izpostavila, a kljub temu uenci pri uporabi ubenika

  in ustreznega delovnega zvezka spoznajo temeljne naine uenja tujega jezika in

  spoznavanja tujih kultur.

 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  Vizualna in avditivna podoba ubenikega gradiva:

  Ubenik Ich und Deutsch1 neu je pregleden, informativen, raznovrsten in barvit, tako da je za ciljno

  skupino primeren in privlaen. Ilustracije so raznovrstne, premiljeno izbrane in uencem

  pomagajo pri razumevanju predstavljenih besedil in tem.

  Sluna besedila so razumljiva in niso dialektalno obarvana, saj je takno sluno besedilo laje

  razumljivo in s tem tudi starosti primerno. Hitrost govora je sprejemljiva, eprav je do doloene

  mere upoasnjena.

  Povzetek mnenja:

  Ubenik Ich und Deutsch 1 neu vsebuje priblino tretjino v unem nartu za 2. vzgojno-

  izobraevalno obdobje predvidenih vsebin, kar omogoa, da uenci v tem obdobju pridobijo

  kompetence in znanja na vseh predpisanih podrojih. Jezik, ki je uporabljen v gradivih, je znailen

  za ciljno skupino, kljub temu pa ustreza tudi vsem jezikoslovnim normam.

  Jasno je tudi, da je avtorica ves as priprave gradiva imela v mislih ciljno skupino, saj so vse

  aktivnosti in nartovana znanja in kompetence primerni njihovemu kognitivnemu in emotivnemu

  razvoju. Slovnica, ki je v drugih unih gradivih pogosto zelo izpostavljena, je v ubeniku Ich und

  Deutsch 1 neu prisotna, vendar ni predvidena za deduktivno obravnavo, temve je zahtevan za

  induktivni nain pridobivanja znanja na tem podroju, kar pa je v tej starosti e vedno pomembno.

  Vejezini in vekulturni pristop, ki omogoa uencem vpogled v druge svetove/kulture, je v

  dananjem globaliziranem svetu posebej pomemben, saj jih ui tolerantnega in soutnega

  sobivanja in sodelovanja ne glede na izvor ali socialni poloaj komunikacijskih partnerjev.

  Raznovrstne oblike dela, vaj in nalog omogoajo uencem zanimivo in aktivno uenje in uporabo

  nemine kot tujega jezika v olskem okolju in zunaj njega.

  Zakljuek:

  Menim, da ubenik Ich und Deutsch 1 neu ustreza aktualnim spoznanjem stroke in sledi

  didaktino-metodinim priporoilom Unega narta za prvi tuji jezik (od 4. do 9. razreda).

  Na podlagi teh ugotovitev sklepam, da je ubenik primeren za potrditev in predlagam, da

  ga Komisija za potrjevanje ubenikov tudi potrdi.

  VI. POVZETEK OCENE

  Pred pregledom sem bil seznanjen s Pravilnikom o potrjevanju ubenikov in pojasnili za recenzenta (http://www.zrss.si) : X da ne

  http://www.zrss.si/
 • OBRAZEC ZA OCENO RECENZENTA KOMISIJA ZA UBENIKE

  STROKOVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SPLONO IZOBRAEVANJE

  Pregledal sem predlog ubenika v dokonnem 1:1 formatu (celotni besedilni in nebesedilni del):

  X da ne

  Pregledal sem ubenik: Ich und Deutsch 1 neu

  X v celoti del, in to od poglavja ______________ do ________________ oz.

  od strani _________________do_________________strani.

  Drugo:

  Pregledal sem ubenik pripravljen za objavo v elektronski obliki, ki na

  ustrezen neustrezen

  nain vkljuuje interaktivne gradnike (vodene une poti, igre, naloge, teste, orodja za analizo

  odgovorov) za pridobivanje, utrjevanje ter preverjanje znanja

  ustrezen neustrezen

  motivira uenca za aktivno komunikacijo z vsebinami in predstavitvami

  ustrezen neustrezen

  nain vkljuuje vemedijske/multimedijske elemente ( statine in gibljive podobe) za hitro in

  nazorno razlago pojavov, procesov, zakonitosti

  ustrezen neustrezen

  nain z navodili usmerja uenca pri postopnem razumevanju unih vsebin, povezovanju e

  usvojenega znanja ter razvijanju sposobnosti za razvijanje ciljnih dejavnosti.

  Pri ponovnem pregledu so bile moje pripombe ustrezno upotevane:

  da ne jih nisem imel

  Pregledani ubenik v celoti: X ustreza delno ustreza ne ustreza

  VII. DODATNE OPOMBE

  /

  Podpis recenzenta: Brigita Kacjan Datum: 21. 3. 2018