I Osnovi Bibliotekarstva

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of I Osnovi Bibliotekarstva

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  1/27

  Врсте библиотечке грађе,инвентарисање, сигнирање исмештај библиотечке грађе

  мр Ивана Тодоровићмр Ивана ТодоровићНародна библиотека СрбијеНародна библиотека Србијеiva a!"#$#%#vi&' (!%)iva a!"#$#%#vi&' (!%)

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  2/27

  22

  Дефиниција библиотечко-информационе грађе иДефиниција библиотечко-информационе грађе иизвораизвора

  *иблиотечко+ин орма-ион. грађ. и и/воре*иблиотечко+ин орма-ион. грађ. и и/воре0редстав1ај. ин орма-иони и/вори . којима с.0редстав1ај. ин орма-иони и/вори . којима с.на било који начин /абеле2ене ин орма-ије, и тона било који начин /абеле2ене ин орма-ије, и то

  на ра/личитим материјалима и медијима!на ра/личитим материјалима и медијима!

  *иблиотечко+ин орма-иона грађа и и/вори*иблиотечко+ин орма-иона грађа и и/вориносио-и с. д.3овног, интелект.алног, књи2евног,носио-и с. д.3овног, интелект.алног, књи2евног,.метничког, на.чног, стр.чног или било којег.метничког, на.чног, стр.чног или било којегдр.гог садр2аја намењеног /а ком.ника-иј. међ.др.гог садр2аја намењеног /а ком.ника-иј. међ.1.дима, /а ра/мен. идеја и .на0ређење /нања1.дима, /а ра/мен. идеја и .на0ређење /нања4члан 5, став 67!4члан 5, став 67!

  8акон о библиотечко+ин орма-ионој делатности 49Сл.2бени гласник :С9 бр! ;

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  3/27

  33

  *иблиотечко+ин орма-иона грађа и и/вори*иблиотечко+ин орма-иона грађа и и/вори467467

  >њиге, р.ко0иси, брош.ре, се0арати, серијске>њиге, р.ко0иси, брош.ре, се0арати, серијске0.блика-ије, м./ичка дела, картогра ска грађа,0.блика-ије, м./ичка дела, картогра ска грађа,катало/и, календари, .мно2ени .метнички икатало/и, календари, .мно2ени .метнички ис-енски 0рограми, отогра ије,с-енски 0рограми, отогра ије, алб.ми,алб.ми,

  ра/гледни-е и -рте2и, 0росторни и др.ги ра/гледни-е и -рте2и, 0росторни и др.ги0ланови, гравире, 0лакати и др.га ликовна и0ланови, гравире, 0лакати и др.га ликовна игра ичка грађа, ле-и,гра ичка грађа, ле-и, огласи и сао0штења,огласи и сао0штења,/в.чни и видео /а0иси . било ком облик./в.чни и видео /а0иси . било ком облик.4и/./ев на илмској тра-и7!!!4и/./ев на илмској тра-и7!!!

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  4/27

  *иблиотечко+ин орма-иона*иблиотечко+ин орма-ионаграђа и и/вори 4

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  5/27

  55

  Дефиниција библиотечко-информационе грађе иДефиниција библиотечко-информационе грађе иизвораизвора

  *иблиотеке набав1ај. библиотечко+*иблиотеке набав1ај. библиотечко+ин орма-ион. грађ. и и/воре и стварај. нов.ин орма-ион. грађ. и и/воре и стварај. нов.библиотечко+ин орма-ион. грађ. и и/воре набиблиотечко+ин орма-ион. грађ. и и/воре на

  основ. самосталне 0ро-ене стр.чњака, 0ремаоснов. самосталне 0ро-ене стр.чњака, 0рема.тврђеној набавној 0олити-и, а . склад. са.тврђеној набавној 0олити-и, а . склад. са0отребама најширег кр.га корисника,0отребама најширег кр.га корисника,.к1.ч.ј.ћи и 0отребе на-ионални3, верски3 и.к1.ч.ј.ћи и 0отребе на-ионални3, верски3 и

  је/ички3 мањина и корисника са је/ички3 мањина и корисника саинвалидитетоминвалидитетом 4члан 5, став @7!4члан 5, став @7!

  8акон о библиотечко+ин орма-ионој делатности 49Сл.2бени гласник :С9 бр! ;

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  6/27

  *иблиотечко+ин орма-иона грађа и*иблиотечко+ин орма-иона грађа ии/вори са својством к.лт.рног добраи/вори са својством к.лт.рног добра

  *иблиотечко+ин орма-иона грађа и и/вори са*иблиотечко+ин орма-иона грађа и и/вори сасвојством к.лт.рног добра /аштићени с.својством к.лт.рног добра /аштићени с./аконом, ч.вај. се и користе . склад. са/аконом, ч.вај. се и користе . склад. са/аконом 4члан A7!/аконом 4члан A7!

  8акон о библиотечко+ин орма-ионој делатности 49Сл.2бени гласник :С9 бр! ;

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  7/27

  88акон о старој и реткојакон о старој и реткојбиблиотечкој грађибиблиотечкој грађи

  Bвим /аконом .ређ.је се /аштита старе и реткебиблиотечке грађе као к.лт.рног наслеђа, њеноч.вање, сређивање и обрада, као и .слови иначин коришћења 4члан 67!

  49Сл.2бени гласник :е0.блике Србије9 бр! ;

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  8/27

  >ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и реткебиблиотечке грађе C члан A 467

  Стара и ретка библиотечка грађа је к.лт.рно добро!Стара и ретка библиотечка грађа је к.лт.рно добро!Стар. и ретк. библиотечк. грађ. чине?Стар. и ретк. библиотечк. грађ. чине?

  Старе српске књигеСтаре српске књиге ??

  + р.ко0исне књиге на ср0скословенском и р.ко0исне књиге на ср0скословенском иср0ском је/ик. ср0скословенског је/ичкогср0ском је/ик. ср0скословенског је/ичког0ериода /ак1.чно са 6D! веком, као и р.ко0исне0ериода /ак1.чно са 6D! веком, као и р.ко0иснекњиге настале до 6D5A! године накњиге настале до 6D5A! године наср0скословенском, р.скословенском 4. ср0скојср0скословенском, р.скословенском 4. ср0ској.0отреби7, славеноср0ском и ср0ском народном.0отреби7, славеноср0ском и ср0ском народном

  је/ик., је/ик.,88

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  9/27

  >ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и ретке>ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и реткебиблиотечке грађебиблиотечке грађе C члан A 4

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  10/27

  >ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и>ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и ретке библиотечке грађе ретке библиотечке грађе C члан A [email protected]@7

  Старе стране књигеСтаре стране књиге ??

  + р.ко0исне и штам0ане књиге објав1ене до р.ко0исне и штам0ане књиге објав1ене догодине која се ./има као критериј.м 0огодине која се ./има као критериј.м 0о0ро0исима др2аве и/ које 0отич.E0ро0исима др2аве и/ које 0отич.E

  1010

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  11/27

  >ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и ретке>ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и реткебиблиотечке грађебиблиотечке грађе C члан A 4F74F7

  Ретке књиге:Ретке књиге: публикације које имају неко од следећи обеле!јапубликације које имају неко од следећи обеле!ја ??

  + р.ко0исне књиге настале 0осле 6D5A! године, р.ко0исне књиге настале 0осле 6D5A! године,+0ример-и 0.блика-ије који /бог 0осебне о0реме или садр2ине0ример-и 0.блика-ије који /бог 0осебне о0реме или садр2инеи/ла/е и/ 0ро ила .к.0ног тира2а,и/ла/е и/ 0ро ила .к.0ног тира2а,+библио илска и/дања /начајни3 а.тора и библио илска и/дања којабиблио илска и/дања /начајни3 а.тора и библио илска и/дања која

  имај. 0осебн. на.чн., историјск., к.лт.рн. или .метничк.имај. 0осебн. на.чн., историјск., к.лт.рн. или .метничк.вредност,вредност,+ ретка и/дања и/ ратни3 0ериода 6G6

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  12/27

  >ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и>ритериј.ми /а 0ро-ен. старе и ретке библиотечке грађе ретке библиотечке грађе C члан A 4;74;7

  "осебне збирке:"осебне збирке:+/бирке књи2евни3 и др.ги3 р.ко0иса и ар3ивалија, ма0а и карата,/бирке књи2евни3 и др.ги3 р.ко0иса и ар3ивалија, ма0а и карата,

  отогра ија, гравира, м./икалија, 0лаката, електронски3отогра ија, гравира, м./икалија, 0лаката, електронски30.блика-ија 4.к1.ч.ј.ћи и интернет баштин.7, библиотечки0.блика-ија 4.к1.ч.ј.ћи и интернет баштин.7, библиотечкикатало/и и 0осебне библиотеке /начајни3 личности, односнокатало/и и 0осебне библиотеке /начајни3 личности, односнобиблиотеке -елине од историјског, .метничког, на.чног илибиблиотеке -елине од историјског, .метничког, на.чног илите3ничког /начаја, које с. .тврђене као к.лт.рно добро,те3ничког /начаја, које с. .тврђене као к.лт.рно добро,+м./ејски 0римерак сваке штам0ане или електронске 0.блика-ијем./ејски 0римерак сваке штам0ане или електронске 0.блика-ијекоји Народна библиотека Србије и *иблиотека Iати-е ср0скекоји Народна библиотека Србије и *иблиотека Iати-е ср0скедобијај. 0.тем обаве/ног 0римерка и трајно ч.вај. 0о /акон. којимдобијај. 0.тем обаве/ног 0римерка и трајно ч.вај. 0о /акон. којимсе .ређ.је обаве/ни 0римерак!се .ређ.је обаве/ни 0римерак!

  88

  акон о старој и реткој библиотечкој грађиакон о старој и реткој библиотечкој грађи 49Сл.2бени гласник :е0.блике Србије9 бр! ;

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  13/27

  1313

  Инвентарисање библиотечко+Инвентарисање библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вораин орма-ионе грађе и и/вора

  Jравилник о инвентарисањ., обради,Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ реви/ији и от0ис. библиотечко+

  ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.евиден-ије о библиотечко+ин орма-ионојевиден-ије о библиотечко+ин орма-ионојграђи и и/воримаграђи и и/ворима

  4K4KСл.2бени гласник :е0.блике СрбијеСл.2бени гласник :е0.блике Србије LL, бр! [email protected], бр! [email protected]

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  14/27

  1414

  Инвентар односно евиден-ија библиотечко+Инвентар односно евиден-ија библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора 4. да1ем текст.?ин орма-ионе грађе и и/вора 4. да1ем текст.?инвентарисање7 је евидентирање материјалногинвентарисање7 је евидентирање материјалног

  стања колек-ија којом се оствар.је њи3овастања колек-ија којом се оствар.је њи3ова0равна /аштита!0равна /аштита!

  *иблиотеке с. . обаве/и да врше инвентарисање*иблиотеке с. . обаве/и да врше инвентарисање4члан

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  15/27

  M инвентар се евидентира свака једини-аM инвентар се евидентира свака једини-абиблиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора!библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора!

  *иблиотеке с. обаве/не да воде најмање један*иблиотеке с. обаве/не да воде најмање једанинвентар!инвентар!

  *иблиотеке мог. водити више инвентара 0рема*иблиотеке мог. водити више инвентара 0ремаврсти библиотечко+ин орма-ионе грађе иврсти библиотечко+ин орма-ионе грађе ии/вора, 0рема вид. набавке, смештај.,и/вора, 0рема вид. набавке, смештај.,

  колек-ијама и слично 4члан @7!колек-ијама и слично 4члан @7!

  Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.евиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/воримаевиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/ворима 4K4KСл.2бени гласник :е0.блике СрбијеСл.2бени гласник :е0.блике Србије LL, бр!, бр!

  [email protected][email protected] 1515

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  16/27

  1616

  Инвентар се води . електронском облик. или .Инвентар се води . електронском облик. или .облик. .коричене и 0рошивене књиге саоблик. .коричене и 0рошивене књиге сао/наченим страни-ама, овереним од странео/наченим страни-ама, овереним од странеовлашћеног ли-а библиотеке, на чијимовлашћеног ли-а библиотеке, на чијимкори-ама је на/начен на/ив инвентара!кори-ама је на/начен на/ив инвентара!

  Инвентар . електронском облик. и/ става 6!Инвентар . електронском облик. и/ става 6!овог члана води се . склад. са /аконом којим сеовог члана води се . склад. са /аконом којим се.ређ.је електронски док.мент!.ређ.је електронски док.мент!

  *иблиотеке које инвентариш. и обрађ.ј.*иблиотеке које инвентариш. и обрађ.ј.библиотечко+ин орма-ион. грађ. и и/воре .библиотечко+ин орма-ион. грађ. и и/воре .електронској ба/и мог. штам0ати инвентарнеелектронској ба/и мог. штам0ати инвентарнелисте од који3 се ормира књига инвентаралисте од који3 се ормира књига инвентара

  након /авршене обраде!након /авршене обраде!

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  17/27

  1717

  M електронској ба/и инвентарски бројевидоде1.ј. се а.томатски, 0риликом 0ријема и0рвог .носа 0одатака о једини-и библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора!

  *иблиотеке које 0римај. обаве/ни 0римерак,локални обаве/ни и де0о/итни 0римеракбиблиотечки3 и/вора д.2не с. даодговарај.ћим 0рограмским решењимаобе/беде њи3ово инвентарисање 4члан F7!

  Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.евиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/ворима 4KСл.2бени гласник :е0.блике СрбијеL, бр!

  [email protected]

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  18/27

  1818

  >њига инвентара састоји се од инвентарни3 листова>њига инвентара састоји се од инвентарни3 листован.мерисани3 бројевима 0очев од броја 6 .коричени3 .н.мерисани3 бројевима 0очев од броја 6 .коричени3 .тврд 0ове/! Jрви и 0оследњи лист не н.мериш. се!тврд 0ове/! Jрви и 0оследњи лист не н.мериш. се!

  На кори-е и 0рв. нен.мерисан. стран. књиге инвентараНа кори-е и 0рв. нен.мерисан. стран. књиге инвентара.носи се на/ив 9Инвентар9, врста библиотечке грађе и.носи се на/ив 9Инвентар9, врста библиотечке грађе и0рви и 0оследњи инвентарски број садр2ан . њој!0рви и 0оследњи инвентарски број садр2ан . њој!

  >њига инвентара /ак1.ч.је се на крај. сваке>њига инвентара /ак1.ч.је се на крај. свакекалендарске године + @6! де-ембра! 8ак1.чење секалендарске године + @6! де-ембра! 8ак1.чење сеобав1а тако што се и/а 0оследњег инвентарског бројаобав1а тако што се и/а 0оследњег инвентарског броја0одв.че линија и .0ис.је се белешка? 98ак1.чено с0одв.че линија и .0ис.је се белешка? 98ак1.чено с

  редним бројем 4словима7 . !!! години9! С леве стране редним бројем 4словима7 . !!! години9! С леве странеис0од белешке 0от0ис.је се /а0ослени који води књиг.ис0од белешке 0от0ис.је се /а0ослени који води књиг.инвентара, а с десне стране оверава је овлашћено ли-е!инвентара, а с десне стране оверава је овлашћено ли-е!Ис0од 0от0иса .носи се дат.м /ак1.чења књигеИс0од 0от0иса .носи се дат.м /ак1.чења књигеинвентара [email protected]! 4тридесет 0рви7 де-ембар !!! године9!инвентара [email protected]! 4тридесет 0рви7 де-ембар !!! године9!

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  19/27

  Jрви .0ис . наредној календарској години,Jрви .0ис . наредној календарској години,настав1а се следећим инвентарским бројем!настав1а се следећим инвентарским бројем!

  M склад. са ти0ом библиотеке .нос 0одатака .M склад. са ти0ом библиотеке .нос 0одатака .свакој календарској години мо2е 0очетисвакој календарској години мо2е 0очетиинвентарским бројем 6 4члан ;7!инвентарским бројем 6 4члан ;7!

  Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.евиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/воримаевиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/ворима 4K4KСл.2бени гласник :е0.блике СрбијеСл.2бени гласник :е0.блике Србије LL, бр!, бр[email protected][email protected]

  1919

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  20/27

  2020

  Инвентарска једини-а је 0римерак библиотечко+Инвентарска једини-а је 0римерак библиотечко+ин орма-ионе грађе или и/вора на било комин орма-ионе грађе или и/вора на било комматеријал. или медиј. која чини -елин. и мо2ематеријал. или медиј. која чини -елин. и мо2е

  да се инвентарише као самостална једини-а!да се инвентарише као самостална једини-а!:едни број 0од којим се свака инвентарска:едни број 0од којим се свака инвентарска једини-а инвентарише 0редстав1а инвентарски једини-а инвентарише 0редстав1а инвентарскиброј!број!

  Свака једини-а библиотечко+ин орма-ионеСвака једини-а библиотечко+ин орма-ионеграђе и и/вора .носи се . одговарај.ћ. књиг.грађе и и/вора .носи се . одговарај.ћ. књиг.инвентара као 0ојединачна инвентарскаинвентара као 0ојединачна инвентарска

  једини-а 0о инвентарском број.! једини-а 0о инвентарском број.!Инвентарски број и/ књиге инвентара .0ис.је сеИнвентарски број и/ књиге инвентара .0ис.је сена свак. инвентарисан. једини-.!на свак. инвентарисан. једини-.!Инвентарски бројеви обеле2авај. се ара0скимИнвентарски бројеви обеле2авај. се ара0ским-и рама 4члан 57!-и рама 4члан 57!

  Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ. евиден-ије оJравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ. евиден-ије обиблиотечко+ин орма-ионој грађи и и/воримабиблиотечко+ин орма-ионој грађи и и/ворима 4K4KСл.2бени гласник :е0.блике СрбијеСл.2бени гласник :е0.блике Србије LL, бр! [email protected], бр! [email protected]

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  21/27

  M Инвентар се .0ис.ј. следећи 0ода-и?M Инвентар се .0ис.ј. следећи 0ода-и?

  67 инвентарски бројE67 инвентарски бројE

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  22/27

  2222

  Jоред 0одатака и/ става 6! овог члана .носе се иJоред 0одатака и/ става 6! овог члана .носе се и0ода-и с0е-и ични /а 0оједине врсте0ода-и с0е-и ични /а 0оједине врстебиблиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, и то?библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, и то?

  67 /а моногра ске 0.блика-ије + о/нака67 /а моногра ске 0.блика-ије + о/нака

  0.блика-ије . више делова, 0ро0ратна грађаE0.блика-ије . више делова, 0ро0ратна грађаE

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  23/27

  ;7 /а електронске 0.блика-ије + 0осебна о/нака;7 /а електронске 0.блика-ије + 0осебна о/накаграђе, односно начин 0рист.0а електронскомграђе, односно начин 0рист.0а електронскоми/вор.и/вор.57 /а м./ичка дела + 0осебна о/нака грађе и57 /а м./ичка дела + 0осебна о/нака грађе и0ро0ратна грађаE0ро0ратна грађаEA7 /а микрооблик + 0осебна о/нака грађе, те3ничкиA7 /а микрооблик + 0осебна о/нака грађе, те3ничкио0ис и 0ро0ратна грађаEо0ис и 0ро0ратна грађаED7 /а сликовн. грађ. + 0осебна о/нака грађе,D7 /а сликовн. грађ. + 0осебна о/нака грађе,те3нички о0ис и 0ро0ратна грађаEте3нички о0ис и 0ро0ратна грађаEG7 /а р.ко0исн. грађ. + година и место настанка,G7 /а р.ко0исн. грађ. + година и место настанка,

  0осебна о/нака грађе и о/нака /а 0.бликовање!0осебна о/нака грађе и о/нака /а 0.бликовање!

  2323

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  24/27

  M /ависности од ти0а библиотеке и њени3M /ависности од ти0а библиотеке и њени30отреба мог. се .нети и 0ода-и о др2ави . којој0отреба мог. се .нети и 0ода-и о др2ави . којој

  је 0.блика-ија објав1ена, мест. штам0ања и је 0.блика-ија објав1ена, мест. штам0ања иштам0арији, димен/ији једини-е, и/давачкојштам0арији, димен/ији једини-е, и/давачкој-елини, о врсти 0ове/а, као и 0одатак о-елини, о врсти 0ове/а, као и 0одатак омеђ.народном иденти икатор. једини-е 4члан A7међ.народном иденти икатор. једини-е 4члан A7 !!

  Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.евиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/воримаевиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/ворима 4K4KСл.2бени гласник :е0.блике СрбијеСл.2бени гласник :е0.блике Србије LL, бр! [email protected], бр! [email protected]

  2424

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  25/27

  M књиг. инвентара .носе се све 0ромене ве/анеM књиг. инвентара .носе се све 0ромене ве/ане/а инвентарисан. једини-.!/а инвентарисан. једини-.!

  M сл.чај. 0огрешног .носа неког 0одатка, тајM сл.чај. 0огрешног .носа неког 0одатка, тај0огрешно .нети 0одатак 0ре-ртава се танком0огрешно .нети 0одатак 0ре-ртава се танкомлинијом тако да се мо2е 0рочитати, а ис0раванлинијом тако да се мо2е 0рочитати, а ис0раван

  0одатак ис0ис.је се и/над њега!0одатак ис0ис.је се и/над њега!Ис0равке се оверавај. 0от0исом ли-а које водиИс0равке се оверавај. 0от0исом ли-а које водикњиг. инвентара .0исивањем белешке?књиг. инвентара .0исивањем белешке?

  9Ис0равк. и/вршио !!!9 . р.бри-и одређеној /а9Ис0равк. и/вршио !!!9 . р.бри-и одређеној /ана0омене 4члан D7!на0омене 4члан D7!

  Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.Jравилник о инвентарисањ., обради, реви/ији и от0ис. библиотечко+ин орма-ионе грађе и и/вора, као и вођењ.евиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/воримаевиден-ије о библиотечко+ин орма-ионој грађи и и/ворима 4K4KСл.2бени гласник :е0.блике СрбијеСл.2бени гласник :е0.блике Србије LL, бр!, бр[email protected][email protected]

  2525

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  26/27

  2626

  Сигнат.ра?Сигнат.ра?B/нака која .0.ћ.је на место смештаја сваке

  једини-е библиотечке грађе . библиоте-и!

  Смештај библиотечке грађе?

  + Систематски

  + Несистематски

 • 8/9/2019 I Osnovi Bibliotekarstva

  27/27

  2727

  NВOPO НO JOQRИSNВOPO НO JOQRИS