of 14 /14
LOGO Osnovne karakteristike turističkog tržišta Osnovne karakteristike turističkog tržišta

I metodska jedinica

Embed Size (px)

Text of I metodska jedinica

 • LOGO

  Osnovne karakteristike turistikog trita

  Osnovne karakteristike turistikog trita

 • 1. Osnovne karakteristike turistikog trita i osnovni pojmovi (A)

  2. Turistika tranja i ponuda (M)

  3. Rast i razvoj turistikih preduzea (A)

  Metodske jedinice

  (A)

  4. SM turis.preduzea-proces SM i mogue strategije (M)

  5. SM turist. preduzea- upravljanje strat. pozicijom, pitanjima ciljevima... (A)

  6. I kolokvijum

 • Nastavak

  7.Portfolio tehnike (M)

  8.Metode i tehnikeSM (M)

  9.Finansijski menadment turist.pred.(M)

  10.Upravljanje marketingom turist. 10.Upravljanje marketingom turist. preduzea (M)

  11.Funkicje menadmenta turist. pred.-planiranje i organizovanje(A)

  12.Funkcije menadmenta turist. preduzea.-voenje i kontrola (A)

  13.II kolokvijum

 • S A D R A J

  1

  2

  Uvod

  Kako se moe definisati turistiko trite?

  3 ta je potencijal trita i kako se izraunava?

 • Uvod - obim, dinamika i struktura savremenog turistikog trita

  Turistiki promet sa aspekta meunarodnog turizma je u stalnom porastu,Najvei porast broja turista belei region Centralne i June Amerike, Afrike, Azije i Pacifika,I pored umerenijeg rasta i dalje lideri svetskog turizma su Evropa i Severna Amerika

 • Uvod - karakteristike savremenog turizma

  Prostorna disperzija

  Stalni rast broja uesnika (vie od 1,5 mlrd. turista)

  Poveanje turistike potronje

  Velika ekonomska mo i izuzetan privredni znaaj trea pozicija u meunarodnoj razmeni (nafta, automob. ind.)

  Stalni rast u svetskom bruto nacionalnom proizvodu(BNP Stalni rast u svetskom bruto nacionalnom proizvodu(BNP oko14%)

  Stabilan udeo deviznog prihoda u svetskom izvozu( (9%)

  Visoko uee prihoda u ukupnim prihodima po osnovu pruanja usluga(oko35%)

  Stalno poveanje investicionih ulaganja (prosek u zadnjih 10 god.7%)

  Sve vea izdvajanja svetske populacije za turizam i rekreaciju

  Permanentno poveanje broja receptivnih zemalja

  Heterogenost uesnika, tranje i ukupne turistike ponude

 • Uvod - razvoj savremenog turizma

  PERSPEKTIVE

  Razvoj Razvoj UTICAJI

  ZADACI

  Razvoj Razvoj savremenog savremenog

  turizma turizma

 • Uvod - razvoj savremenog turizma

  *visoka prosena godinja stopa rasta turistikog prometa;*ubrzanija stopa rasta turistike potronje;*promena strukture turistikih zemalja u pravcu poveanja uea Afrike,Azije i Pacifika;*promena strukture turista-omasovljenje;

  PERSPEKTIVE*promena strukture turista-omasovljenje;*promena turistike tranje;*jaanje uloge organizovanog turistikog prometa;*zadravanje individualnog turistikog prometa na znaajnom mestu;*usmeravanje turistikog prometa u tri osnovna pravca:topla mora, planinski turistiki centri i veliki gradovi;*masovnija tranzitna turistika kretanja.

 • Uvod - razvoj savremenog turizma

  *dekocentracija, (mada e letnji meseci i dalje imati dominantnu ulogu);*uveanje promocionih aktivnosti;*uveanje konkurencije i pojava novih turistikih zemalja;*poveanje interesa krupnog kapitala za meunarodni turizam, a posebno organizovani

  UTICAJI

  meunarodni turizam, a posebno organizovani turistiki promet;*marketing koncepcija i primena savremene elektronske tehnike;*jaanje kvaliteta radne snage;*podizanje kvaliteta turistikih usluga i ukupnog boravka turista;*razvoj savremenne putne mree;*proces sinhronizovanog razvoja sa ostalim privrednim delatnostima;*uticaj meunarodne saradnje

 • Uvod - razvoj savremenog turizma

  *odriv i odgovoran razvoj u skladu sa ivotnim

  ZADACI

  razvoj u skladu sa ivotnim okruenjem lokaliteta, drutvenom zajednicom i kulturom

 • 1. Kako se moe definisati turistiko trite?

  Turistiko trite je skup odnosa ponude i tranje u sferi usluga i dobara koji slue za podmirenje turistikih potreba na odreenom prostoru, odnosno to je skup odnosa ponude i tranje koji nastaje pod uticajem turistikih kretanja.

  Uesnici-dimenzijeturistikog trita

  Ponuda, tranja i konkurencija

  Kupci (turisti)

  Platena sposobnost

  Spremnost i namera

  Prodavci

  Proizvodi i usluge

  Prostor i vreme

 • 2. ta je potencijal trita i kako se izraunava?

  Potencijal trita je prodajna mogunost za sve ponuae neke robe ili usluga na odreenom tritu u odreenom vremenskom periodu.

  Naziva se esto i apsorpciona sposobnost trita

  Q=B x K x C

  Q=ukupni potencijal trita

  B=broj

  K=koliina koju kupuje prosean kupac

  C=cena prosene jedinice

 • 2. ta je potencijal trita i kako se izraunava?

  TURISTIKE

  Potencijal turistikogtrita

  TURISTIKE POTREBE

  neelastinost (ne mogu se menjati sem u duem vremenskom periodupotrebna su znaajna ulaganja i visoko uee linog rada)

  TRANJAheterogenost (ekonomska, geografska,psiholoka)elastinost (u odnosu na prihode, cene i vanekonomske faktore)sezonski karakter

 • LOGO