14
LOGO Osnovne karakteristike turističkog tržišta Osnovne karakteristike turističkog tržišta

I metodska jedinica

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: I metodska jedinica

LOGO

Osnovne karakteristike turističkog tržišta

Osnovne karakteristike turističkog tržišta

Page 2: I metodska jedinica

1. Osnovne karakteristike turističkog tržišta i osnovni pojmovi (A)

2. Turistička tražnja i ponuda (M)

3. Rast i razvoj turističkih preduzeća (A)

Metodske jedinice

(A)

4. SM turis.preduzeća-proces SM i moguće strategije (M)

5. SM turist. preduzeća- upravljanje strat. pozicijom, pitanjima ciljevima... (A)

6. I kolokvijum

Page 3: I metodska jedinica

Nastavak

7.Portfolio tehnike (M)

8.Metode i tehnikeSM (M)

9.Finansijski menadžment turist.pred.(M)

10.Upravljanje marketingom turist. 10.Upravljanje marketingom turist. preduzeća (M)

11.Funkicje menadžmenta turist. pred.-planiranje i organizovanje(A)

12.Funkcije menadžmenta turist. preduzeća.-vođenje i kontrola (A)

13.II kolokvijum

Page 4: I metodska jedinica

S A D R Ž A J

1

2

Uvod

Kako se može definisati turističko tržište?

3 Šta je potencijal tržišta i kako se izračunava?

Page 5: I metodska jedinica

Uvod - obim, dinamika i struktura savremenog turističkog tržišta

Turistički promet sa aspekta međunarodnog turizma je u stalnom porastu,Najveći porast broja turista beleži region Centralne i Južne Amerike, Afrike, Azije i Pacifika,I pored umerenijeg rasta i dalje lideri svetskog turizma su Evropa i Severna Amerika

Page 6: I metodska jedinica

Uvod - karakteristike savremenog turizma

� Prostorna disperzija

Stalni rast broja učesnika (više od 1,5 mlrd. turista)

Povećanje turističke potrošnje

Velika ekonomska moć i izuzetan privredni značaj – treća pozicija u međunarodnoj razmeni (nafta, automob. ind.)

Stalni rast u svetskom bruto nacionalnom proizvodu(BNP Stalni rast u svetskom bruto nacionalnom proizvodu(BNP oko14%)

Stabilan udeo deviznog prihoda u svetskom izvozu( (9%)

Visoko učešće prihoda u ukupnim prihodima po osnovu pružanja usluga(oko35%)

Stalno povećanje investicionih ulaganja (prosek u zadnjih 10 god.7%)

Sve veća izdvajanja svetske populacije za turizam i rekreaciju

Permanentno povećanje broja receptivnih zemalja

Heterogenost učesnika, tražnje i ukupne turističke ponude

Page 7: I metodska jedinica

Uvod - razvoj savremenog turizma

PERSPEKTIVE

Razvoj Razvoj UTICAJI

ZADACI

Razvoj Razvoj savremenog savremenog

turizma turizma

Page 8: I metodska jedinica

Uvod - razvoj savremenog turizma

*visoka prosečna godišnja stopa rasta turističkog prometa;*ubrzanija stopa rasta turističke potrošnje;*promena strukture turističkih zemalja u pravcu povećanja učešća Afrike,Azije i Pacifika;*promena strukture turista-omasovljenje;

PERSPEKTIVE*promena strukture turista-omasovljenje;*promena turističke tražnje;*jačanje uloge organizovanog turističkog prometa;*zadržavanje individualnog turističkog prometa na značajnom mestu;*usmeravanje turističkog prometa u tri osnovna pravca:topla mora, planinski turistički centri i veliki gradovi;*masovnija tranzitna turistička kretanja.

Page 9: I metodska jedinica

Uvod - razvoj savremenog turizma

*dekocentracija, (mada će letnji meseci i dalje imati dominantnu ulogu);*uvećanje promocionih aktivnosti;*uvećanje konkurencije i pojava novih turističkih zemalja;*povećanje interesa krupnog kapitala za međunarodni turizam, a posebno organizovani

UTICAJI

međunarodni turizam, a posebno organizovani turistički promet;*marketing koncepcija i primena savremene elektronske tehnike;*jačanje kvaliteta radne snage;*podizanje kvaliteta turističkih usluga i ukupnog boravka turista;*razvoj savremenne putne mreže;*proces sinhronizovanog razvoja sa ostalim privrednim delatnostima;*uticaj međunarodne saradnje

Page 10: I metodska jedinica

Uvod - razvoj savremenog turizma

*održiv i odgovoran razvoj u skladu sa životnim

ZADACI

razvoj u skladu sa životnim okruženjem lokaliteta, društvenom zajednicom i kulturom

Page 11: I metodska jedinica

1. Kako se može definisati turističko tržište?

Turističko tržite je skup odnosa ponude i tražnje u sferi usluga i dobara koji služe za podmirenje turističkih potreba na određenom prostoru, odnosno to je skup odnosa ponude i tražnje koji nastaje pod uticajem turističkih kretanja.

Učesnici-dimenzijeturističkog tržišta

Ponuda, tražnja i konkurencija

Kupci (turisti)

Platežna sposobnost

Spremnost i namera

Prodavci

Proizvodi i usluge

Prostor i vreme

Page 12: I metodska jedinica

2. Šta je potencijal tržišta i kako se izračunava?

Potencijal tržišta je prodajna mogućnost za sve ponuđače neke robe ili usluga na određenom tržištu u određenom vremenskom periodu.

Naziva se često i apsorpciona sposobnost tržišta

Q=B x K x C

Q=ukupni potencijal tržišta

B=broj

K=količina koju kupuje prosečan kupac

C=cena prosečne jedinice

Page 13: I metodska jedinica

2. Šta je potencijal tržišta i kako se izračunava?

TURISTIČKE

Potencijal turističkogtržišta

TURISTIČKE POTREBE

•neelastičnost (ne mogu se menjati sem u dužem vremenskom periodu•potrebna su značajna ulaganja i visoko učešće ličnog rada)

TRAŽNJA•heterogenost (ekonomska, geografska,psihološka)•elastičnost (u odnosu na prihode, cene i vanekonomske faktore)•sezonski karakter

Page 14: I metodska jedinica

LOGO