of 18 /18
MATURA PRÓBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/ Strona 1 z 18 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Zakład Chemii KOD I Matura próbna z chemii 2018 PWSZ w Tarnowie DATA : 3 lutego 2018 r. CZAS PRACY: 180 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 60 Instrukcja dla zdającego: 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1-30). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. 2. Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdy zadaniu. 3. W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku oraz pamiętaj o jednostkach. 4. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra z niebieskim lub czarnym tuszem/atramentem. 5. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl. 6. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane. 7. W czasie trwania egzaminu możesz korzystać z Karty wybranych wzorów i stałych fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora prostego. 8. Na tej stronie wpisz swój kod. 9. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora. Wypełnia egzaminator Uzyskana liczba punktów UZUPEŁNIA ZDAJĄCY

I Matura próbna z chemii 2018 PWSZ w Tarnowiepwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/02/matura-probna-z-chemii...Na podstawie A.Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN 2015

  • Author
    lengoc

  • View
    222

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of I Matura próbna z chemii 2018 PWSZ w...

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 1 z 18

Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Tarnowie Zakad Chemii

KOD

I Matura prbna z chemii 2018 PWSZ w Tarnowie

DATA : 3 lutego 2018 r. CZAS PRACY: 180 minut LICZBA PUNKTW DO UZYSKANIA: 60

Instrukcja dla zdajcego: 1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1-30).

Ewentualny brak zgo przewodniczcemu zespou nadzorujcego egzamin.

2. Rozwizania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy kady zadaniu.

3. W rozwizaniach zada rachunkowych przedstaw tok rozumowania prowadzcy

do ostatecznego wyniku oraz pamitaj o jednostkach.

4. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pira z niebieskim lub czarnym tuszem/atramentem.

5. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel.

6. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie bd oceniane.

7. W czasie trwania egzaminu moesz korzysta z Karty wybranych wzorw i staych

fizykochemicznych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki, linijki oraz kalkulatora

prostego.

8. Na tej stronie wpisz swj kod.

9. Nie wpisuj adnych znakw w czci przeznaczonej dla egzaminatora.

Wypenia egzaminator

Uzyskana liczba punktw

UZUPENIA ZDAJCY

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 2 z 18

Zadanie 1 (0-2) Zachowanie elektronw w atomie opisuj orbitale atomowe. Wolnym atomom fluoru odpowiada

konfiguracja elektronowa 1s22s22p5. W czsteczce F2 wystpuje znaczne nakadanie si atomowych

orbitali walencyjnych. Zachowanie si elektronw w czsteczce opisuj orbitale molekularne

(czsteczkowe wice: , , oraz antywice: *, *). Kadej parze orbitali atomowych odpowiada

para orbitali czsteczkowych. Pomidzy orbitalami atomowymi i molekularnymi istnieje wiele

podobiestw, m.in. do jednych i drugich stosuje si zakaz Pauliego. Konfiguracj elektronow

czsteczki F2 moemy zatem zapisa w postaci:

F2 KK(2s)2(*2s)2(2px)

2(2py)2(2pz)

2(*2py)2(*2pz)

2

Dwie litery K oznaczaj, e wok obu jder pozostay bez zmiany powoki elektronowe K. Na podstawie A.Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN 2015

Uzupenij konfiguracj elektronow, wska ktre spord wymienionych czsteczek bd w stanie podstawowym zawieray niesparowane elektrony (bd rodnikami): O2 , Cl2 , NO.

Odpowied: .

Zadanie 2 (0-2) Jdra niektrych nuklidw wykazuj zdolno ulegania mniej lub bardziej szybkiemu samorzutnemu

rozpadowi, poczonemu z emisj rnych rodzajw promieniowania. Zmniejszenie nadmiaru

neutronw dokonuje si przez emisj promieniowania -, tj. emisj elektronu, e-, ktry powstaje

w toku przemiany neutronu, n, w proton, p, zachodzcej wewntrz jdra. Na podstawie A.Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN 2015

Promieniotwrczy izotop strontu o liczbie masowej A=90 rozpada si rozpadem beta minus. Czas poowicznego zaniku tego izotopu wynosi 28 lat.

a. Podaj liczb masow, atomow i nazw jdra atomowego, ktry powstaje w wyniku rozpadu strontu-90.

...

...

b. Jeli pocztkowo w prbce byo zawarte 20 g strontu-90, to ile gramw rozpadnie si po 112 latach? Wynik podaj z dokadnoci do dwch cyfr po przecinku. Ile to jest atomw?

Miejsce na obliczenia: Odpowied: .

Wypenia egzaminator

Nr zadania 1 2

Maksymalna liczba punktw 2 2

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 3 z 18

Zadanie 3 (0-1) Oce, czy podane poniej informacje s prawdziwe. Zaznacz P, jeli informacja jest prawdziwa, albo

F jeli jest faszywa.

Lp. Zdanie P/F

1. Atom Ni i kation Cu+ maj tak sam konfiguracj elektronow.

2. W kationie elaza(III) elektrony rozmieszczone s na czterech powokach elektronowych.

3. Magnez i chlor posiadaj taki sam rdze atomowy.

4. Orbital 3px rni si od orbitalu 2pz wielkoci i orientacj przestrzenn.

Zadanie 4 (0-1) Ktra spord wymienionych poniej kombinacja liczb kwantowych elektronu w atomie wodoru

nie jest dozwolona?

n l m ms A 1 1 0 1/2

B 3 0 0 -1/2

C 2 1 -1 1/2

D 4 3 -2 -1/2

E 4 2 0 1/2

Odpowied:

..

Zadanie 5 (0-2) W laboratorium przeprowadzono eksperyment majcy na celu okrelenie rzdu reakcji

2A + 1B 2C + 2D. W oparciu o dane eksperymentalne zestawione w tabeli wykonaj obliczenia

i okrel rzd przeprowadzonej reakcji oraz okrel wymiar staej szybkoci dla tej reakcji.

CA [mol/dm3] CB [mol/dm3] v [mol/(dm3s)]

0,41 0,05 0,035

0,22 0,05 0,035

0,22 0,09 0,063

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

Wypenia egzaminator

Nr zadania 3 4 5

Maksymalna liczba punktw 1 1 2

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 4 z 18

Zadanie 6 (0-2) W temperaturze 0oC i pod cinieniem 100 kPa zebrano 100,0 cm3 azotu. Oblicz ile wyniesie objto

tego gazu po podwyszeniu temperatury do 25oC, a cinienia do wartoci 110 kPa. Wynik podaj

w cm3 z dokadnoci do jednego miejsca po przecinku.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

Zadanie 7 (0-2)

Poniej przedstawiono schemat przeprowadzonego dowiadczenia.

I. Na2SO3 (aq)

NaOH (aq)

II. Na2SO4 (aq)

NaOH (aq)

III.

NaOH (aq)

KMnO4 (aq)

a. Podaj numer probwki, w ktrej zachodzi reakcja: ....

Dla tej probwki uzupenij ponisz tabel:

Przed reakcj Po reakcji

Barwa roztworu: Jon odpowiedzialny za barw roztworu:

Barwa roztworu: Jon odpowiedzialny za barw roztworu:

b. Zapisz w formie jonowej (tzw. zapis jonowy skrcony) rwnanie zachodzcej reakcji.

Wspczynniki dobierz metod bilansu elektronowo - jonowego. Wska reduktor.

Rwnanie sumaryczne:

..

Wypenia

egzaminator

Nr zadania 6

Maksymalna liczba punktw 2

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 5 z 18

Proces utlenienia:

..

Proces redukcji:

..

Rol reduktora peni w tej reakcji:

..

Zadanie 8 (0-2)

Podane poniej wzory wstaw we waciwe kolumny tabeli.

CH3COO- NH4

+ H2O OH- H3O

+ H2SO4 HSO4- H3PO4 HPO42

-

Zgodnie z definicj Brnsteda mog peni rol kwasw

Zgodnie z definicj Brnsteda mog peni rol zasad

Podkrel w poniszym zdaniu te fragmenty, ktre spowoduj, e cao informacji bdzie prawdziwa:

Zgodnie z definicj Brnsteda kwas jest to substancja zawierajca czstki zdolne

do (oddawania / pobierania) protonw, zasada jest to substancja zawierajca czstki zdolne do

(oddawania / pobierania) protonw.

Zadanie 9 (0-2) Pytk cynkow zanurzono w wodnym roztworze siarczanu(VI) miedzi(II). Po pewnym czasie pytk

wyjto z roztworu, osuszono i zwaono. Masa pytki zmalaa o 2,8 g. Oblicz mas kationw miedzi

jakie ulegy redukcji. Wynik podaj z dokadnoci do jednego miejsca po przecinku.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

Wypenia egzaminator

Nr zadania 7 8 9

Maksymalna liczba punktw 2 2 2

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 6 z 18

Zadanie 10 (0-2)

Przeprowadzono dowiadczenie, ktrego schemat zamieszczono poniej. Zapisz w formie

czsteczkowej rwnania przebiegajcych reakcji.

I. NaOH(stony)

II. HNO3 (stony)

III. HCl (stony)

Al

I.

II

III...

Zadanie 11 (0-2) W wyniku reakcji 8 g metalicznej miedzi z kwasem azotowym(V), wydzielio si 5 dm3 brunatnego gazu o ostrym zapachu (w przeliczeniu na warunki normalne).

a. Napisz rwnanie reakcji w formie czsteczkowej: ..

b. Oblicz wydajno reakcji. Wynik podaj z dokadnoci do jednego miejsca po przecinku.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

Zadanie 12 (0-1) Z podanych poniej wzorw tlenkw wybierz kwasowe, reagujce z wod:

NO N2O3 N2O5 NO2 N2O CO CO2 CrO CrO3 Cr2O3 SiO SiO2

Odpowied:

..

Wypenia egzaminator

Nr zadania 10 11 12

Maksymalna liczba punktw 2 2 1

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 7 z 18

Zadanie 13 (0-1) Analizujc zamieszczony poniej wykres uzasadnij wysokie temperatury wrzenia H2O, HF oraz NH3.

..

..

..

Zadanie 14 (0-2) Oblicz pH wodnego roztworu kwasu chlorowodorowego o steniu 10-8 mol/dm3. Wynik podaj

z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

Zadanie 15 (0-1) Z podanych poniej wzorw wybierz trzy, ktre prawidowo uzupeni tabel:

CH4 NH3 NH4+ H2O CO2 CO NO2

- NO3

-

Wzr Ksztat Typ hybrydyzacji atomu centralnego

1. piramidy trygonalnej sp3

2 ktowy sp3

3 ktowy sp2

Wypenia egzaminator

Nr zadania 13 14 15

Maksymalna liczba punktw 1 2 1

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 8 z 18

Zadanie 16 (0-4) Do 10 g wodnego roztworu amoniaku o steniu 2,04% dodano 110 g wody uzyskujc roztwr o gstoci 0,98 g/cm3. Staa dysocjacji amoniaku, w tych warunkach, wynosi K = 1,79 10-5.

a. Oblicz pH otrzymanego roztworu. Wynik podaj z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

b. Jak zmieni si staa i stopie dysocjacji po 100 krotnym rozcieczeniu roztworu:

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

...

Wypenia egzaminator

Nr zadania 16

Maksymalna liczba punktw 4

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 9 z 18

Zadanie 17 (0-4) Terminem wgliki okrela si du grup zwizkw wgla z pierwiastkami wykazujcymi mniejsz

od niego elektroujemno. S to zatem zwizki wgla z metalami oraz z krzemem i borem. Mona

je podzieli na: 1) wgliki jonowe, czyli wgliki typu soli, 2) wgliki midzywzowe, 3) wgliki

kowalencyjne. Do pierwszej z wymienionych grup nale wgliki metali grup 1, 2 i 13 ukadu

okresowego. Zawieraj one aniony C4-, C22- lub C3

4-. Pod dziaaniem wody na te wgliki tworzy si

metan, acetylen lub propyn. Rozrniamy wic odpowiednio metanki, acetylenki i allilki. Do wglikw

midzywzowych nale wgliki metali grup 4, 5 i 6 ukadu okresowego. Do wglikw

kowalencyjnych wgliki krzemu i boru. Na podstawie A.Bielaski, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN 2015

a. Dla nastpujcych wglikw - CaC2, Mg2C3, Al4C3 - zapisz rwnania reakcji z wod. Podkrel

w poniszych zdaniach te fragmenty, ktre spowoduj, e cao informacji bdzie prawdziwa.

..

..

.

Wglik wapnia jest przedstawicielem (metankw / acetylenkw / allilkw), wglik magnezu jest

(metankiem / acetylenkiem / allilkiem) natomiast wglik glinu - (metankiem / acetylenkiem / allilkiem).

Wgliki te, charakteryzuj si wizaniem typu (jonowego / kowalencyjnego / metalicznego).

b. Jak maksymaln objto gazu, odmierzon w warunkach normalnych, uzyskamy w wyniku

reakcji 6,02 g Al4C3 z nadmiarem wody? Wynik podaj z dokadnoci do dwch miejsc

po przecinku.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

Wypenia egzaminator

Nr zadania 17

Maksymalna liczba punktw 4

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 10 z 18

Zadanie 18 (0-4) Mieszanin 4,5 mola N2O4 (g) oraz 2,5 mola NO2 (g) umieszczono w naczyniu o objtoci 2 dm3 i ogrzewano w temperaturze 350 K do osignicia stanu rwnowagi. W stanie rwnowagi stwierdzono obecno 2,94 mola NO2 (g).

a. Oblicz steniow sta rwnowagi zachodzcej reakcji. Wynik podaj z dokadnoci do dwch miejsc po przecinku.

Rwnanie zachodzcej reakcji: ..

Miejsce na obliczenia:

b. Wiedzc, e dla tej reakcji Ho = 58 kJ/mol wska efekt kolorystyczny (odbarwianie lub ciemnienie) obserwowany dla tego ukadu przy wprowadzanych zmianach:

Lp Czynnik zewntrzny Obserwowany efekt kolorystyczny

1 wzrost temperatury

2 spadek cinienia

3 dodatek NO2 (g)

4 dodatek N2O4 (g)

Zadanie 19 (0-4) Po sporzdzeniu mieszaniny wodnych roztworw chlorku wapnia i magnezu zawierajcej

208,0 mg/dm3 jonw Ca2+ oraz 128,3 mg/dm3 jonw Mg2+ pehametr wykaza pH = 6,245. Do tego

roztworu, utrzymywanego w temperaturze 250C i intensywnie mieszanego, dodawano kroplami

(co 2 sekundy) wodny roztwr NaOH o steniu 0,02 mol/dm3. Po pewnym czasie zaobserwowano

wytrcanie si osadu.

Iloczyny rozpuszczalnoci tych wodorotlenkw w warunkach dowiadczenia wynosz odpowiednio:

KSO = 5,26 10-6 (dla wodorotlenku wapnia)

KSO = 5,54 10-12 (dla wodorotlenku magnezu).

Wypenia egzaminator

Nr zadania 18

Maksymalna liczba punktw 4

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 11 z 18

a. Oblicz przy jakiej wartoci pH zaobserwowany zostanie pocztek wytrcania osadu. Wynik

podaj z dokadnoci do trzech miejsc po przecinku.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

b. Przy zaoeniu, e czynno periodycznego wkraplania wodnego roztworu NaOH trwa nadal, naszkicuj wykres zmiany pH w funkcji czasu opisujc te punkty osobliwe na wykresie, ktre jeste w stanie zdefiniowa.

Miejsce na obliczenia:

Miejsce na wykres:

Wypenia egzaminator

Nr zadania 19

Maksymalna liczba punktw 4

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 12 z 18

Zadanie 20 (0-2) Uzupenij tabel:

Wzr soli Odczyn wodnego roztworu soli

Rwnanie reakcji uzasadniajce odczyn wodnego roztworu soli

NaH2PO4

Na2HPO4

Zadanie 21 (0-3) Znajc entalpie reakcji spalania etynu, etanu i wodoru:

C2H2 (g) + 2,5 O2 (g) 2CO2 (g) + H2O (c) H1 = -1300 kJ/mol

C2H6 (g) + 3,5 O2 (g) 2CO2 (g) + 3H2O (c) H2 = -1560 kJ/mol

H2 (g) + 0,5 O2 (g) H2O (c) H3 = -286 kJ/mol

a. Ustal na podstawie odpowiednich oblicze, czy reakcja uwodornienia 1 mola etynu do etanu jest reakcj egzotermiczn czy endotermiczn. Posugujc si podziaem charakterystycznym dla chemii organicznej okrel typ tej reakcji.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

.

b. Narysuj wykres zmian energii substratw i produktw w tej reakcji, zaznacz na wykresie warto entalpii reakcji.

Miejsce na wykres:

Wypenia egzaminator

Nr zadania 20 21

Maksymalna liczba punktw 2 3

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 13 z 18

Zadanie 22 (0-1) Uzupenij wzorami poniszy schemat przemian. Podaj nazwy systematyczne oznaczonych zwizkw organicznych.

NO2H3C

A. B.

Nazwy zwizkw:

A - .....

B - .

Zadanie 23 (0-1) Laktamy to cykliczne amidy, ktry powstay z kwasw aminokarboksylowych na skutek

wewntrzczsteczkowej kondensacji. W wyniku tej reakcji tworzy si wizanie peptydowe.

Przedstaw wzr pstrukturalny laktamu powstaego z kwasu 4-amionopentanowego.

Wzr:

Zadanie 24 (0-1) Zwizkom chemicznym z lewej kolumny przyporzdkuj waciwo z prawej kolumny

A. etanol 1. reaguje z wodorotlenkami litowcw

B. glicerol 2. w temp. pokojowej nie reaguje z wodorotlenkiem miedzi(II)

C. fenol 3. w temp. pokojowej reaguje z wodorotlenkiem miedzi(II) tworzc lazurowo-niebieski roztwr

4 w podwyszonej temp. reaguje z wodorotlenkiem miedzi(II) tworzc lazurowo-niebieski roztwr

5. w temp. pokojowej reaguje z wodorotlenkiem miedzi(II) tworzc pomaraczowy osad

6. w podwyszonej temp. reaguje z wodorotlenkiem miedzi(II) tworzc pomaraczowy osad

Odpowied:

A - ..; B - ..; C - ..;

Wypenia

egzaminator

Nr zadania 22 23 24

Maksymalna liczba punktw 1 1 1

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 14 z 18

Zadanie 25 (0-1) Nomex zaliczany jest do aromatycznych poliamidw zwanych aramidami. Stosowany jest do wyrobu

ognioodpornej odziey np. kombinezonw dla kierowcw rajdowych. Wskutek dugotrwaego

kontaktu z ogniem ulega zwgleniu dlatego te stosuje si go w produkcji oson przeciwogniowych,

niepalnych materiaw konstrukcyjnych. Na podstawie H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, Chemia organiczna, PZWL, 1999

Przedstaw wzr pstrukturalny tego polimeru jeeli powstaje w reakcji kondensacji poniszych

monomerw

NH2

NH2

m-fenylenodiamina

ClO

Cl

O chlorek izoftaloilu

wzr:

Zadanie 26 (0-2) Wiedzc, e zawarto procentowa wgla w zwizku B jest wiksza o 3,52% od zawartoci wgla w zwizku A, uzupenij wzorami pstrukturalnymi poniszy schemat przemian. Podaj nazwy systematyczne zwizkw organicznych. Podaj nazw zilustrowanego procesu.

Nazwy zwizkw:

A - .....

B - .

C - ....

Nazwa procesu:

..

Wypenia egzaminator

Nr zadania 25 26

Maksymalna liczba punktw 1 2

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 15 z 18

Zadanie 27 (0-3) Po spaleniu 14,5 g zwizku organicznego uzyskano (jako jedyne produkty) 16,8 dm3 tlenku

wgla(IV) (odmierzonego w warunkach normalnych) oraz 13,5 g wody.

a. Ustal wzr empiryczny spalonego zwizku.

Miejsce na obliczenia: Odpowied:

b. Majc informacje, e wzr empiryczny jest jednoczenie wzorem rzeczywistym zwizku, oraz

e pomidzy atomami wgla wystpuj tylko wizania typu , narysuj wzory pstrukturalne

zwizkw acyklicznych speniajcych te warunki. Podaj ich nazwy systematyczne. Okrel,

jaki rodzaj izomerii wystpuje pomidzy tymi zwizkami.

wzr: nazwa systematyczna:

wzr: nazwa systematyczna:

rodzaj izomerii:

Zadanie 28 (0-1) Pojciom z lewej kolumny przyporzdkuj informacje z kolumny prawej uzyskujc prawdziwe zdanie.

A. Substytucji rodnikowej 1. z HCl moe ulega etanol

B. Substytucji nukleofilowej 2. z HCl moe ulega eten

C. Substytucji elektrofilowej 3. z Cl2 moe ulega toluen w obecnoci katalizatora

4 z Cl2 moe ulega toluen w obecnoci wiata UV

5. z alkoholowym roztworem NaOH moe ulega chloroetan

Odpowied:

A - ..; B - ..; C - ..;

Wypenia

egzaminator

Nr zadania 27 28

Maksymalna liczba punktw 3 1

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 16 z 18

Zadanie 29 (0-3)

a. Podkrel w poniszym zdaniu te fragmenty, ktre spowoduj, e cao informacji bdzie

prawdziwa:

W wyniku utlenienia alkoholu II-go rzdowego mona otrzyma (aldehyd / keton). Jako utleniacz

w tej reakcji moe by wykorzystany dichromian(VI) potasu w rodowisku kwasu siarkowego(VI).

Podczas reakcji obserwujemy zmian zabarwienia z (tego / pomaraczowego) na zielony.

b. Opisanej w punkcie a. reakcji poddano alkohol o rozgazionym acuchu zbudowanym

z 5 atomw wgla o hybrydyzacji sp3. W wyniku zachodzcej reakcji roztwr przybra zielone

zabarwienie.

Narysuj wzr pstrukturalny opisanego alkoholu.

Zapisz w formie jonowej (tzw. zapis jonowy skrcony) rwnanie zachodzcej reakcji.

Wspczynniki w rwnaniu reakcji uzgodnij metod bilansu jonowo elektronowego.

wzr:

Rwnanie sumaryczne:

..

Proces utlenienia:

..

Proces redukcji:

..

Zadanie 30 (0-1) Uzupenij ponisze wzory tak, eby otrzyma:

a.: L-glukoz, wska atom odniesienia.

C

C

C

C

b.: -L-glukopiranoz, wska atom anomeryczny

Wypenia

egzaminator

Nr zadania 29 30

Maksymalna liczba punktw 3 1

Uzyskana liczba punktw

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 17 z 18

B R U D N O P I S (nie podlega ocenie)

MATURA PRBNA Z CHEMII 2018 https://pwsztar.edu.pl/instytut-matematyczno-przyrodniczy/chemia/

Strona 18 z 18

B R U D N O P I S (nie podlega ocenie)