of 36 /36
Biblioteczka dla Osób Niepe∏nosprawnych JAK UTRZYMAå I DOSTOSOWAå TWOJE MIESZKANIE Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika 2007

I DOSTOSOWAå TWOJE MIESZKANIE - niepelnosprawni.pl · ni˝szej emerytury w gospodarstwie ... wie powierzchni gruntów w hekta-Jakie warunki musisz spe∏niç, ... sa G∏ównego

Embed Size (px)

Text of I DOSTOSOWAå TWOJE MIESZKANIE - niepelnosprawni.pl · ni˝szej emerytury w gospodarstwie ... wie...

Biblioteczka dla Osb Niepenosprawnych

JAK UTRZYMAI DOSTOSOWA TWOJE

MIESZKANIE

Stan prawny na dzie 1 padziernika 2007

Autor: Renata Jsiak, Aleksandra ZiemniskaKorekta: Ewa KniaziouckaOpracowanie graficzne: Monika Duliasz, Adriana HerbutOpracowanie redakcyjne: Dorota StarzyskaPrzygotowanie do druku: Magdalena Borek

Copyright by Stowarzyszenie Przyjaci Integracji

Publikacja jest bezpatna

Wszelkie prawa zastrzeone. Kada reprodukcja lub adaptacja caoci lub czci niniejszej publikacji, i to niezalenie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej, nagra fonograficznych itp.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy.

EAN 978838968263ISBN 83-89681-26-9

Wydawca:Stowarzyszenie Przyjaci Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa, tel. 022 635 13 30

Publikacja wspfinansowana ze rodkw Pastwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osb Niepenosprawnych

JAK UTRZYMAI DOSTOSOWA TWOJE

MIESZKANIERenata Jsiak, Aleksandra Ziemniska

Stan prawny na dzie 1 padziernika 2007

DOTYCHCZAS W SERII UKAZAY SI:

ABC... DLA ARCHITEKTA

ABC... DLA NIEPENOSPRAWNEGO PRACOWNIKA I PRACODAWCY

ABC... DLA PACJENTA

AKTYWNIE SZUKAM PRACY

CO TRZEBA WIEDZIE O KRUS

DOSTOSOWANIE BUDYNKW UYTECZNOCI PUBLICZNEJ

TEORIA I NARZDZIA

JAK DOSTOSOWA BUDYNEK

OCHRONA PRAW NIEPENOSPRAWNEGO

KONSUMENTA

ODSZKODOWANIA PORADNIK OSOBY POSZKODOWANEJ

OSOBY NIEPENOSPRAWNE OD REHABILITACJI DO PRACY

PROJEKTOWANIE DLA WSZYSTKICH

JAK ROZPOCZ I PROWADZI WASN DZIAALNO

GOSPODARCZ

REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOECZNA ORAZ ZATRUDNIANIE

WYCIG Z USTAWY I KOMENTARZE

WSZYSTKO, CO POWINIENEWIEDZIE O EMERYTURACH

I RENTACH

SPIS TRECI

I Dodatek mieszkaniowy...........................................................................51. Co to jest dodatek mieszkaniowy? .............................................................5

2. Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku mieszkaniowego? ...........5

3. Jakie warunki musisz speni, aby otrzyma dodatek? ...........................6

4. Co wpywa na wysoko twojego dodatku?..............................................9

5. W jaki sposb obliczy twj dodatek mieszkaniowy.............................13

6. Ryczat na zakup opau ..............................................................................14

7. Co powiniene zrobi, aby otrzyma dodatek?.......................................15

8. Postpowanie w sprawie twojego wniosku

o przyznanie dodatku.................................................................................18

9. Sze prostych krokw, aby otrzyma dodatek mieszkaniowy. ............21

10. Kiedy i jak otrzymasz wypat dodatku?.................................................22

11. W jakich sytuacjach moesz mie wstrzyman

wypat dodatku?........................................................................................22

12. Gdzie moesz odwoywa si od decyzji w sprawie

przyznania dodatku? ..................................................................................23

13. Podstawa prawna........................................................................................24

II Dofinansowanie na likwidacj barier architektonicznych ..................251. Czy moesz si ubiega o dofinansowanie? ............................................25

2. Czy speniasz wszystkie warunki?............................................................26

3. Dokumenty, ktre musisz zoy ...............................................................27

4. Jak powinna wyglda twoja umowa?.....................................................28

5. Podstawa prawna........................................................................................29

III Przyznanie lokalu socjalnego ...............................................................301. Nie moesz sam opaci mieszkania? .......................................................30

2. W przypadku eksmisji ...........................................................................31

3. Podstawa prawna ........................................................................................32

5Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku mieszkaniowego?

I Dodatek mieszkaniowy

Posiadanie wasnego mieszkania jestwan potrzeb kadego czowieka.Niestety utrzymanie mieszkania jestdla wielu osb w szczeglnocitych, ktre ponosz due kosztyzwizane z leczeniem bd rehabili-tacj ogromnym obcieniem, kt-

remu czsto nie mog sprosta. Dla-tego te osobom, ktrym rda do-chodu nie pozwalaj na pene pokry-cie wydatkw zwizanych z utrzy-maniem lokalu, pastwo stara sipomc poprzez instytucj dodatkumieszkaniowego.

1. CO TO JEST DODATEK MIESZKANIOWY?

Dodatek mieszkaniowy to rodki pie-nine poprzez ktre pastwo party-cypuje w utrzymaniu lokalu osobyuprawnionej. Jeli sam nie moeszudwign ciarw zwizanychz utrzymaniem mieszkania moeszubiega si o takie wsparcie. Dodatekten polega na pokryciu ze rodkwpublicznych czci wydatkw miesz-kaniowych, ktrych warto przekra-cza okrelony przez ustawodawcpoziom. Dodatek nie przysuguje

wszystkim. Gwnym kryterium jegoprzyznawania jest wysoko osiga-nego przez ciebie dochodu.

PamitajAby uzyska informacje na temat: dodatku mieszkaniowego, sytuacji,w jakich jest przyznawany lub osb,ktrym on przysuguje zwr sido twojego urzdu gminy (wydzialokalowy) bd do orodka pomocyspoecznej.

2. KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO?

Dodatek mieszkaniowy przysuguje: najemcom oraz podnajemcom lokali

mieszkalnych (lokale wynajmowanena wolnym rynku na podstawieumowy najmu, lokale zakadoweoraz mieszkania komunalne), oso-bom mieszkajcym w lokalach mie-szkalnych, do ktrych przysuguje imspdzielcze prawo do lokalu miesz-kalnego (tak lokatorskie, jak i wa-snociowe prawo do lokalu)

osobom mieszkajcym w lokalachmieszkalnych znajdujcych siw budynkach stanowicych ichwasno i wacicielom samo-dzielnych lokali mieszkalnych, in-nym osobom majcym tytu praw-ny do zajmowanego lokalu miesz-kalnego i ponoszcym wydatkizwizane z jego zajmowaniem

osobom zajmujcym lokal miesz-kalny bez tytuu prawnego, ocze-

Jeli chcesz wystpi o przyznaniedodatku mieszkaniowego powinie-ne spenia nastpujce kryteria:1. Odpowiedniego dochodu na jed-nego czonka twojego gospodarstwadomowego2. Odpowiedniej (normatywnej) powierzchni uytkowej lokalu mie-szkalnego lub budynku mieszkalne-go str. 8.redni miesiczny dochd na jednegoczonka twojego gospodarstwa domo-wego nie przekracza 175% kwoty naj-niszej emerytury w gospodarstwiejednoosobowym i 125% tej kwotyw gospodarstwie wieloosobowym, obo-wizujcej w dniu zoenia wniosku.

1. Czy speniasz kryterium docho-dowe? Aby sprawdzi, czy speniasz kryte-rium dochodowe musisz zna kwotnajniszej emerytury obowizuj-cej w dniu zoenia wniosku. Moesz j sprawdzi na stronach ZUS:www.zus.pl. Obecnie kwota najniszejemerytury wynosi 597,46 zotychi podlega waloryzacji, dlatego teprzed zoeniem wniosku sprawdczy nie zastaa zmieniona.

We pod uwag okres trzech miesicypoprzedzajcych dat zoenia wnio-sku o przyznanie dodatku mieszka-niowego.

6 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

kujcym na przysugujcy im lokalzamienny albo socjalny.

Zwr uwag, e dodatek przysugu-je na podstawie tylko jednego z tychtytuw. Jeeli wic jeste uprawnio-ny do zamieszkiwania w dwch lo-kalach, to nie moesz wystpowao dodatek do kadego z nich, nawetw przypadku, gdy speniasz wszyst-kie inne kryteria.

PrzykadP. Kowalski jest wacicielem domuoraz posiada spdzielcze wasno-ciowe prawo do lokalu. W zwizkuz tym, e spenia on wszystkie kryte-ria uprawniajce go do wystpieniao przyznanie dodatku mieszkanio-wego p. Kowalski wystpi z wnio-skiem o przyznanie dodatku z oby-dwu tytuw, tj. domu i mieszkania.Jeden z tych wnioskw zostanie od-rzucony, poniewa dodatek przysu-guje mu jedynie na podstawie jedne-go tytuu do lokalu.

3. JAKIE WARUNKI MUSISZ SPENI, ABY OTRZYMA DODATEK?

PamitajJeli chcesz wystpi o przyznanie do-datku mieszkaniowego, miesiczny dochd na jednego czonka twojego go-spodarstwa domowego nie moe prze-kracza kwoty 746,83 zotych w gospo-darstwie wieloosobowym oraz kwoty 1045,56 zotych w przypadku gospodar-stwa jednoosobowego przyk. str 7.

Gospodarstwo domowe (wg ZUS)moe by prowadzone przez osobubiegajc si o dodatek mieszkanio-wy samodzielnie zajmujc lokal, al-bo gospodarstwo jest prowadzonewsplnie z maonkiem i innymiosobami stale z ni zamieszkujcymii gospodarujcymi, ktre swoje pra-wa do zamieszkiwania w lokalu wy-wodz z prawa tej osoby.

Dochd bdcy podstaw twoichwylicze to wszystkie przychodypo odliczeniu kosztw ich uzyskania,oraz po odliczeniu skadek na ubez-pieczenie emerytalne, rentowe orazna ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie moesz wlicza: wiadcze pomocy materialnej dla

uczniw dodatkw dla sierot zupenych jednorazowych zapomg z tytuu

urodzenia si dziecka dodatku z tytuu urodzenia dziecka pomocy w zakresie doywiania zasikw pielgnacyjnych zasikw okresowych z pomocy

spoecznej dodatku mieszkaniowego jednorazowych wiadcze pieni-

nych i wiadcze w naturze z po-mocy spoecznej

zapomogi pieninej dla emerytw,rencistw i osb pobierajcychwiadczenie przedemerytalne albozasiek przedemerytalny w 2007 r.

PrzykadPp. Kowalscy posiadajcy dwjkdzieci staraj si o dodatek mieszka-niowy. Stosowny wniosek zoyliw styczniu 2007 r. p. Kowalska niepracuje i nie otrzymuje zasiku dlabezrobotnych, nie posiada take in-nych rde dochodu. Jej m zarobiw okresie trzech miesicy poprze-dzajcych zoenie wniosku odpo-wiednio (kwoty brutto po odliczeniukosztw uzyskania przychodu orazskadek na ubezpieczenie emerytal-ne, rentowe i chorobowe): w grudniu2006 r. 1 800 zotych, w listopadzie 1 500 zotych oraz w padzierniku2006 r. 1 600 zotych. Dzieci pp. Ko-walskich otrzymay na wita pomocmaterialn w postaci przyborwszkolnych, jednake nie wlicza si jejdo dochodu. redni miesiczny do-chd pp. Kowalskich na jednegoczonka gospodarstwa domowegowynosi wic 408,34 zotych (4 900zotych podzielone na 3 i podzielonena 4 czonkw rodziny). Kwota ta nieprzekracza 125% najniszej emery-tury, wic pp. Kowalscy speniajkryterium dochodowe, aby ubiegasi o dodatek mieszkaniowy.

Jeli prowadzisz gospodarstwo rolneto twj dochd ustala si na podsta-wie powierzchni gruntw w hekta-

7Jakie warunki musisz speni, aby otrzyma dodatek?

!

rach przeliczeniowych i przecitnegodochodu z 1 hektara przeliczeniowe-go, ostatnio ogaszanego przez Preze-sa Gwnego Urzdu Statystycznego.

2. Czy dysponujesz odpowiednipowierzchni? Drugim z kryteriw, jakie powinie-ne speni ubiegajc si o dodatek,jest odpowiednia powierzchnia loka-lu mieszkalnego lub budynku miesz-kalnego, w ktrym znajduje si twjlokal mieszkalny, zwana przez usta-wodawc normatywn. Powierzch-nia ta w przeliczeniu na liczb czon-kw gospodarstwa domowego niemoe przekracza okrelonego me-trau: tabela 1.

W przypadku zamieszkiwania w loka-lu mieszkalnym wikszej liczby osbdla kadej kolejnej osoby zwiksza sinormatywn powierzchni tego loka-lu o 5 m2.

Powierzchnia uytkowa w przypadkunajmu bd podnajmu czci lokalumieszkalnego to powierzchnia zaj-mowanych pokoi, wynikajca z umo-wy najmu lub podnajmu oraz czpowierzchni kuchni, azienki, koryta-

rzy i innych pomieszcze wsplnychznajdujcych si w tym lokalu, odpo-wiadajca stosunkowi liczby czon-kw gospodarstwa domowego na-jemcy albo podnajemcy do liczbyosb zajmujcych cay lokal.

PrzykadPp. Nowakowie wraz z dwjk dzieciwynajmuj od pp. Winiewskich dwapokoje w ich domu. Obliczajc zajmo-wan przez nich powierzchni uytko-w naley wzi pod uwag te pokojeoraz cz kuchni, azienki i korytarzaw czci 4/6, tj. stosunku liczby czon-kw rodziny Nowakw do liczbywszystkich osb zajmujcych cay lokal.

Szczeglna regulacja dotyczy osbniepenosprawnych poruszajcychsi na wzku lub osb, ktrych nie-penosprawno wymaga zamieszki-wania w oddzielnym pokoju.

Uwaga!Powierzchni normatywn powikszasi o 15 m2, jeeli w lokalu mieszkalnymzamieszkuje osoba niepenospraw-na poruszajca si na wzku lub osoba,ktrej niepenosprawno wymaga za-mieszkiwania w oddzielnym pokoju.

8 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

1. dla 1 osoby 35 m2

2. dla 2 osb 40 m2

3. dla 3 osb 45 m2

4. dla 4 osb 55 m2

5. dla 5 osb 65 m2

6. dla 6 osb 70 m2

L. p. Liczba czonkw gospodarstwa domowego Powierzchnia normatywna

Tabela 1

Wiedz, e o wymogu zamieszkiwa-nia w oddzielnym pokoju orzekajpowiatowe zespoy do spraw orze-kania o niepenosprawnoci.

Dodatek mieszkaniowy przysugujeci, gdy powierzchnia uytkowa loka-lu mieszkalnego nie przekracza nor-matywnej powierzchni o wicej ni: 30% albo 50% pod warunkiem, e udzia po-

wierzchni pokoi i kuchni w po-wierzchni uytkowej tego lokalunie przekracza 60%.

Przykad:Pp. Bagiscy (maestwo z trjkdzieci) posiadaj mieszkanie o po-wierzchni 72 m2. Powierzchnia tao prawie 11% przekracza normatyw-n powierzchni uytkow lokalumieszkalnego (tj. 65 m2 dla piciooso-bowej rodziny). W zwizku z tym, e powierzchnia uytkowa nie prze-kracza 30% powierzchni normatyw-nej dla 5 i 6 osb, mog si jednakubiega o dodatek mieszkaniowy(pod warunkiem oczywicie, e spe-niaj pozostae kryteria).

9Co wpywa na wysoko twojego dodatku?

Jeli speniasz wszystkie warunkido uzyskania dodatku, to kolejnymkrokiem jaki powiniene podj jestokrelenie warunkw, od ktrych za-ley jego wysoko.

Aby obliczy wysoko dodatku miesz-kaniowego musisz przede wszystkimustali wielko wydatkw przypadaj-cych na normatywn powierzchni zaj-mowanego lokalu mieszkalnego. Obli-czysz je, dzielc wydatki za ten lokalprzez jego powierzchni uytkow

i mnoc uzyskany w ten sposbwskanik przez powierzchni norma-tywn. Dlatego te musisz ustali wiel-ko wydatkw poniesionych w zwiz-ku z zajmowaniem lokalu mieszkalne-go. S to wiadczenia okresowe pono-szone przez twoje gospodarstwo domo-we w zwizku z zajmowaniem lokalumieszkalnego. Wydatkami tymi s: czynsz opaty zwizane z eksploatacj i utrzy-

maniem nieruchomoci w czciach

4. CO WPYWA NA WYSOKO TWOJEGO DODATKU?

10 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

przypadajcych na lokale mieszkalnew spdzielni mieszkaniowej

zaliczki na koszty zarzdu nieru-chomoci wspln

odszkodowanie za zajmowanie lo-kalu bez tytuu prawnego

inne ni wymienione wyej opatyza uywanie lokalu mieszkalnego

opaty za energi ciepln, wod, od-bir nieczystoci staych i pynnych

wydatek stanowicy podstaw ob-liczania ryczatu na zakup opau.

Podstaw obliczania twojego dodatkumieszkaniowego stanowi nastpuj-ce rodzaje wydatkw w gospodar-stwach domowych: tabela 2.

PamitajWydatkw ponoszonych w zwizkuz zajmowaniem lokalu nie stanowiwydatki poniesione z tytuu: ubezpiecze, podatku od nieru-

chomoci, opat za wieczyste uyt-kowanie gruntw

opat za gaz przewodowy, energielektryczn dostarczane do lokalumieszkalnego (domu jednorodzin-nego) na cele bytowe.

Jeeli zamieszkujesz w lokalu miesz-kalnym lub domu niewchodzcymw skad mieszkaniowego zasobugminy, np.: w lokalu spdzielczym,

Tabela 2.

OSOBY

Najemcy i podnajemcy oraz osoby ma-jce tytu prawny do uywania lokalu

Czonkowie spdzielni mieszkanio-wych, ktrym przysuguj spdzielczeprawa do lokali mieszkalnych, osoby,ktrym przysuguje spdzielcze wa-snociowe prawo do lokalu mieszkalne-go, niebdce czonkami spdzielnimieszkaniowych, oraz waciciele loka-li mieszkalnych w budynkach sp-dzielni mieszkaniowych

Waciciele lokali mieszkalnych

RODZAJE WYDATKW

Czynsz albo inne opaty za uywanie lo-kalu oraz opaty za energi ciepln, wo-d, odbir nieczystoci staych i pynnych

Opaty za energi ciepln, wod, odbirnieczystoci staych i pynnych orazopaty zwizane z eksploatacj i utrzy-maniem nieruchomoci w czciachprzypadajcych na lokale mieszkalnew spdzielni mieszkaniowej, z wy-czeniem ubezpiecze, podatku od nieru-chomoci i opat za wieczyste uytko-wanie gruntw

Opaty za energi ciepln i wod dostarczane do lokalu, opaty za od-bir nieczystoci staych i pynnychoraz zaliczki na koszty zarzdu nieru-chomoci wspln, z wyczeniemubezpiecze, podatku od nieruchomo-

to do wydatkw przyjmowanych dlacelw obliczenia dodatku mieszka-niowego zaliczysz: wydatki, ktre w wypadku najmu

lokalu mieszkalnego byyby po-krywane w ramach czynszu, leczwycznie do wysokoci czynszujaki obowizywaby dla danegolokalu, gdyby lokal ten wchodziw skad zasobu mieszkaniowegogminy

opaty, poza czynszem, ktre obo-wizywayby w zasobie mieszka-niowym gminy, gdyby lokal tenwchodzi w skad tego zasobu.

PamitajPrzy obliczania wydatkw musiszprzestrzega zasad. Np. tej, e wy-datki naliczone i ponoszone za okresduszy ni jeden miesic przeliczasi na okresy miesiczne.

Natomiast jeeli zajmujesz cz lo-kalu mieszkalnego lub domu jedno-rodzinnego, przy ustalaniu wydat-

kw na mieszkanie powinieneuwzgldni jedynie wydatki przypa-dajce na t cz lokalu lub domu.

Wydatki na normatywn powierzch-ni lokalu obliczysz dzielc wydatkiza lokal przez jego powierzchniuytkow i mnoc uzyskany w tensposb wskanik przez normatywnpowierzchni.

Wzr:Wydatki na normatywn powierzchni

Przykad:PrzykadPp. Iksiscy mieszkaj we dwjk w lo-kalu o powierzchni 44 m2, do ktregoprzysuguje im spdzielcze wasno-ciowe prawo do lokalu. Powierzchniata przekracza powierzchni normatyw-n o 4 m2 (powierzchnia w przeliczeniuna dwch czonkw gospodarstwa do-mowego nie powinna przekracza40 m2), jednake mieci si w limicie

11Co wpywa na wysoko twojego dodatku?

Osby uywajce lokali mieszkalnychw budynkach wielorodzinnych stano-wicych ich wasno oraz wacicieledomw jednorodzinnych

Zajmujcy lokal bez tytuu prawnegoi oczekujcy na otrzymanie przysugu-jcego im lokalu zamiennego lub so-cjalnego

ci i opaty za wieczyste uytkowaniegruntw

Opaty za energi ciepln i wod do-starczane do lokalu, opaty za odbirnieczystoci staych i pynnych

Odszkodowanie za zajmowanie lokalubez tytuu prawnego oraz opaty za ener-gi ciepln, wod, odbir nieczystoci sta-ych i pynnych, z wyczeniem ubezpie-cze, podatku od nieruchomoci i opatza wieczyste uytkowanie gruntw

wydatki za lokalpowierzchnia uytkowa

x normatywnapowierzchnia

=

(dodatek mieszkaniowy przysuguje,gdy powierzchnia uytkowa lokalumieszkalnego nie przekracza norma-tywnej powierzchni o wicej ni 30%).Pp. Iksiscy do wydatkw na utrzyma-nie lokalu jako waciciele spdzielcze-go wasnociowego prawa do lokalumog zaliczy opaty za energi ciepl-n, wod, odbir nieczystoci staychi pynnych oraz opaty zwizane z eks-ploatacj i utrzymaniem nieruchomo-ci w czciach przypadajcych nalokale mieszkalne w spdzielni miesz-kaniowej, z wyczeniem ubezpiecze,podatku od nieruchomoci i opatza wieczyste uytkowanie gruntw.Wynosz one w sumie 400 zotych.W ich wypadku wydatki na normatyw-n powierzchni lokalu bd wynosi363,60 zotych, tj. 9,09 (400 zotych po-dzielone przez 44 m2) razy 40 m2.

Kolejnym czynnikiem wpywajcymna wielko dodatku s dochody osi-gane przez ciebie i czonkw twojej ro-dziny oraz liczba osb pozostajcychw twoim gospodarstwie domowym. Do oblicze potrzebujesz takewskanika okrelajcego, jaki procentdochodw przeznaczasz na utrzyma-nie lokalu. Moesz przeznaczy: 15% dochodw gospodarstwa do-

mowego w gospodarstwie jed-noosobowym

12% dochodw gospodarstwa do-mowego w gospodarstwie 2-4-osobowym

10% dochodw gospodarstwa do-mowego w gospodarstwie 5-oso-bowym i wikszym.

Wielkoci te ulegaj zmianie, jeeliredni miesiczny dochd na jedne-go czonka gospodarstwa domowe-go jest rwny lub wyszy od 150%kwoty najniszej emerytury, czyli896,19 zotych, w gospodarstwiejednoosobowym, i 100% tej kwoty,czyli 597,46 zotych, w gospodar-stwie wieloosobowym, lecz nie prze-kracza odpowiednich wysokocirednich miesicznych dochodw, tj. 175% najniszej emeryturyw przypadku gospodarstwa jedno-osobowego i 125% w przypadku go-spodarstwa wieloosobowego. W ta-kim przypadku dla celw obliczeniadodatku mieszkaniowego powinie-ne przyj wydatki w wysokoci: 20% dochodw gospodarstwa do-

mowego w gospodarstwie jed-noosobowym

15% dochodw gospodarstwa do-mowego w gospodarstwie 2-4-osobowym

12% dochodw gospodarstwa do-mowego w gospodarstwie 5-oso-bowym i wikszym.

12 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

Majc ju wszystkie potrzebne danei wskaniki moesz obliczy wyso-ko dodatku mieszkaniowego.To rnica midzy wydatkami pono-szonymi w zwizku z zajmowaniemlokalu mieszkalnego przypadajcymina normatywn powierzchni uyt-kow, a kwot stanowic wydatki,jakie ponosisz. Musisz wic obliczyrnic pomidzy wysokoci wydat-kw na normatywn powierzchniuytkow lokalu a wydatkami pono-szonymi na utrzymanie lokalu stano-wicymi odpowiednio 15% dla go-spodarstw jednoosobowych, 12% dlagospodarstw 2-4-osobowych oraz10% dla gospodarstw 5-osobowychi wikszych.

Przykad:Rodzina Rbkowskich (maestwoi syn) zajmuje lokal o powierzchni56 m2. Wydatki miesiczne na utrzy-manie lokalu wynosz 550 zotych.Kwot t dzielimy przez 56, czyli po-wierzchni ich lokalu. Otrzymujemywskanik 9,82. Wskanik ten mnoy-my przez powierzchni normatywnlokalu mieszkalnego, czyli w przypad-ku 3-osobowej rodziny pp. Rbkow-skich przez 45. Otrzymujemy kwot441,90 zotych tyle powinni wyda-wa na normatywn powierzchni lo-kalu. Miesiczny dochd Rbkowskichto kwota 1 800 zotych. Kwot t mno-ymy przez 12% wskanik dla go-spodarstwa 3-osobowego. Otrzymuje-my kwot 216 zotych. Kwot t odej-mujemy od wydatkw na normatyw-

n powierzchni lokalu, czyli 441,90zotych. Kwota bdca wynikiem tegodziaania czyli 225,90 zotych jestkwot dodatku, jaki powinna otrzy-ma rodzina Rbkowskich.

Wysoko dodatku mieszkaniowego,cznie z ryczatem na zakup opau,! str. 14 nie moe przekracza 70%wydatkw przypadajcych na nor-matywn powierzchni zajmowane-go lokalu mieszkalnego lub 70% fak-tycznych wydatkw ponoszonychza lokal, jeeli jego powierzchniajest mniejsza lub rwna normatyw-nej powierzchni. Jednake Radatwojej gminy w drodze uchway moe podwyszy lub obniy, niewicej ni o 20 punktw procento-wych, wysoko tych wskanikwprocentowych, a wic wskanik mo-e zosta ustalony w granicachod 50% do 90%.

PamitajJeeli redni miesiczny dochdna jednego czonka twojego gospo-darstwa domowego jest wyszyod okrelonego przez ustaw (125%bd 175% najniszej emerytury),a kwota nadwyki nie przekraczawysokoci dodatku mieszkaniowego,to naleny dodatek mieszkaniowyobnia si o t kwot.

Majc na uwadze t regulacj nie re-zygnuj z ubiegania si o dodatek, gdytwoje dochody nieznacznie przekra-czaj wielko okrelon przez usta-

13W jaki sposb obliczy twj dodatek mieszkaniowy

5. W JAKI SPOSB OBLICZY TWJ DODATEK MIESZKANIOWY

Ten przepis dotyczy ci wtedy, gdytwj lokal ma niszy standard. Jeli je-ste osob uprawnion do dodatkumieszkaniowego, to otrzymujesz ry-czat na zakup opau stanowicy czdodatku mieszkaniowego w przypad-kach, gdy twj lokal mieszkalny niejest wyposaony w instalacj:1. Doprowadzajc energi ciepl-n do celw ogrzewania2. Ciepej wody3. Gazu przewodowego z zewntrz-nego rda znajdujcego si poza lo-kalem mieszkalnym.

W 1. przypadku: za wydatek, stano-wicy podstaw obliczania ryczatuna zakup opau, jest uznawana rw-nowarto 5 kilowatogodzin energiielektrycznej (wg rachunku za ostatniokres rozliczeniowy, z wyczeniemopaty abonamentowej oraz staychopat miesicznych), na 1 m2 norma-tywnej powierzchni uytkowej.

W 2. przypadku: za wydatek, stano-wicy podstaw obliczania ryczatuna zakup opau, jest uznawana rw-

nowarto dwudziestu kilowatogo-dzin energii elektrycznej (wg ra-chunku za ostatni okres rozliczenio-wy, z wyczeniem opaty abona-mentowej oraz staych opat mie-sicznych) na kadego czonka two-jego gospodarstwa.

W 3. przypadku: za wydatek stano-wicy podstaw obliczania ryczatuna zakup opau, jest uznawana rwno-warto 10 kilowatogodzin energiielektrycznej w gospodarstwie jedno-osobowym (wedug rachunku za ostat-ni okres rozliczeniowy, z wycze-niem opaty abonamentowej i staychopat miesicznych) oraz rwnowar-to 2 kilowatogodzin na kad dodat-kow osob.

Kwota ryczatu na zakup opau,cz twojego dodatku mieszkanio-wego, jest ci wypacana bezpored-nio. Kwota ta to iloczyn obliczonegododatku mieszkaniowego i wskani-ka (wydatki na utrzymanie lokalu su-muje si z wydatkami na energielektryczn, a nastpnie oblicza si

14 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

6. RYCZAT NA ZAKUP OPAU

wodawc. Moe si bowiem okaza,e mimo to otrzymasz dodatekw mniejszej wysokoci.

PrzykadPani Janina mieszka sama, utrzymu-je si z emerytury w wysokoci 1 100zotych. Jej dochd przekracza kwo-t okrelon w ustawie, jednake po-

zostae warunki pani Janina spenia,aby uzyska dodatek. Obliczono, eprzysuguje jej dodatek w wysokoci180 zotych. Kwota nadwyki nieprzekracza kwoty dodatku wicotrzyma ona dodatek pomniejszonyo kwot nadwyki, tj. 54,44 zotych.Zamiast 180 zotych otrzyma doda-tek w wysokoci 125,56 zotych.

!

15Co powiniene zrobi, aby otrzyma dodatek?

Jeli starasz si o przyznanie dodat-ku mieszkaniowego, to powinienezoy dokumenty we waciwymurzdzie: wniosek o przyznanie dodatku

mieszkaniowego str. 16 deklaracj o wysokoci dochodw

gospodarstwa domowego (za okres3 miesicy kalendarzowych po-przedzajcych dzie zoenia wnio-sku) str. 6.

W praktyce organy przyznajce dodatek zadaj od ciebie przed-stawienia dokumentw potwierdza-jcych wysoko twoich dochodw.

WaneJeli jeste emerytem bd rencist, toskadajc wniosek zostaniesz zobowi-zany do przedstawienia 3 ostatnich od-cinkw renty lub odpowiedniego za-wiadczenia zakadu emerytalnego.

Jeli jeste wacicielem domu jednoro-dzinnego, to powiniene zoy ponad-to zawiadczenie organu waciwegow sprawie wydania pozwolenia na bu-dow, potwierdzajce powierzchniuytkow, w tym czn powierzchnipokoi i kuchni oraz wyposaenie tech-niczne domu, a take przedstawi ra-chunki dotyczce wydatkw.

7. CO POWINIENE ZROBI, ABY OTRZYMA DODATEK?

wskanik procentowy odpowiadaj-cy udziaowi wydatkw na energiw cznej kwocie wydatkw).

PrzykadPp. Kowalskim przysuguje dodatekw wysokoci 249 zotych. Mieszkajw starej kamienicy, w ktrej nie mainstalacji doprowadzajcej energiciepln do celw ogrzewania, dlategote przysuguje im ryczat na zakupopau. Miesicznie wydaj na utrzy-manie lokalu 450 z w tym 90 zna energi elektryczn. Wydatkina energi stanowi wic 20%wszystkich wydatkw i taki jestwskanik przez ktry mnoymy kwo-t dodatku. W przypadku pp. Kowal-skich kwota ryczatu na zakup opaubdzie wic wynosi 49,80 z, (249 zrazy 20%).

WZ

R

16 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Wnioskodawca.........................................................................................................................(imi i nazwisko, data urodzenia)

2. Adres zamieszkania.................................................................................................................3. Nazwa i siedziba zarzdcy domu .........................................................................................4. Tytu prawny do zajmowanego lokalu (zaznacz waciwy):a) najem b) podnajemc) spdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub wasnociowe)d) wasno lokalu w spdzielni mieszkanioweje) wasno innego lokalu mieszkalnegof) wasno domu jednorodzinnegog) wasno budynku wielorodzinnego, w ktrym zajmuje lokalh) inny tytu prawny i) bez tytuu prawnego, ale oczekujcy na dostarczenie przysugujcego lokalu zamiennego lub socjalnego5. Powierzchnia uytkowa lokalu w tym:a) czna powierzchnia pokoi i kuchni*) .................................................................................b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawc w przypadku najmu lub podnaj-mu czci lokalu ..........................................................................................................................6. Liczba osb niepenosprawnych:a) poruszajcych si na wzkub) innych, jeeli niepenosprawno wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ..7. Sposb ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie a) jest b) brak**)8. Sposb ogrzewania wody: centralnie ciepa woda a) jest b) brak**)9. Instalacja gazu przewodowego a) jest b) brak**)10. Liczba osb w gospodarstwie domowym..........................................................................11. Razem dochody gospodarstwa domowego .......................................................................(wedug deklaracji)12. czna kwota wydatkw na mieszkanie za ostatni miesic ***)..................................(wedug okazanych dokumentw)

Potwierdza zarzdca domu pkt 2-5, 7-9,12..............................................................................(podpis zarzdcy)

(podpis przyjmujcego) (podpis wnioskodawcy)

*) W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie wicej ni o 50% pod wa-runkiem, e udzia powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni uytkowej lokalu nie przekracza 60%**) Niepotrzebne skreli***) Miesic, w ktrym skadany jest wniosek

17Co powiniene zrobi, aby otrzyma dodatek?

WZ

R.. .(miejscowo, data)(imi i nazwisko skadajcego deklaracj)..(dokadny adres)

Deklaracja o wysokoci dochodw

za okres.........................................................................................................................................(penych trzech miesicy kalendarzowych poprzedzajcych dat zoenia wniosku)

Owiadczam, e moje gospodarstwo domowe skada si z nastpujcych osb:l. Imi i nazwisko .............................................................................................wnioskodawca............................................................................................................................data urodzenia2. Imi i nazwisko .............................................................................stopie pokrewiestwa............................................................................................................................data urodzenia3. Imi i nazwisko .............................................................................stopie pokrewiestwa............................................................................................................................data urodzenia4.Imi i nazwisko...............................................................................stopie pokrewiestwa............................................................................................................................data urodzenia5. Imi i nazwisko .............................................................................stopie pokrewiestwa............................................................................................................................data urodzenia

Owiadczam, e w podanym wyej okresie dochody moje i wyej wymienionych kolej-no czonkw mojego gospodarstwa domowego wyniosy:

redni dochd na l czonka gospodarstwa domowego wynosi z to jest miesicznie z

Skadajc osobicie niniejsz deklaracj owiadczam, e jest mi wiadomo, e dokumen-ty, na ktrych podstawie zadeklarowaem (am) dochody, jestem zobowizany (a)

Lp.1) Miejsce pracy nauki2) rda dochodu Wysoko dochodu w z

1

Razem dochody gospodarstwa domowego:

Skadajc deklaracj skadasz jednoczenie owiadczenie, e dokumenty,na podstawie ktrych zadeklarowae dochody bdziesz przechowywaprzez okres 3 lat.

WZR

18 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

!

Dodatek przyznaje wjt, burmistrzlub prezydent miasta w drodze decy-zji administracyjnej. Jednake twjgminny orodek pomocy spoecznejmoe by te upowaniony do wyda-wania decyzji. Decyzja w sprawie do-datku powinna by wydana w cigumiesica od dnia zoenia przez cie-bie wniosku oraz dorczona wnio-skodawcy i zarzdcy lub innej osobieuprawnionej (decyzj dorcza siobydwu podmiotom: wnioskodawcyi osobie uprawnionej do pobieranianalenoci) do pobierania nalenociza lokal mieszkalny.

Przed wydaniem decyzji w cigu 14dni od daty zoenia przez ciebiewniosku moesz spodziewa siwywiadu rodowiskowego w twoimmiejscu zamieszkania. Wywiad prze-prowadza pracownik upowanionyprzez wjta, burmistrza lub prezy-denta miasta w celu potwierdzenia

twojego faktycznego stanu majtko-wego. Ze wzgldu na czste przypad-ki podawania si przez oszustwza pracownikw opieki spoecznejwarto eby zwrci uwag, jak wy-glda legitymacja uprawnionego pra-cownika. To dokument o wymiarach148x103 mm w kolorze jasnozielo-nym. Numer zamieszczony na pierw-szej stronie legitymacji jest kolejnymnumerem legitymacji w jednostcewydajcej. Na legitymacji musi znaj-dowa si podpis osoby upowania-jcej pracownika do przeprowadze-nia wywiadu oraz data wanoci legitymacji.

Uwaga!Jeli odmwisz zoenia podczas wy-wiadu rodowiskowego owiadcze-nia o stanie majtkowym, jest topodstaw do wydania decyzji o od-mowie przyznania dodatku mieszka-niowego.

8. POSTPOWANIE W SPRAWIE TWOJEGO WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU

przechowywa przez okres 3 lat, a uprzedzony (a) o odpowiedzialnoci karnej z art. 233 l Kodeksu karnego potwierdzam wasnorcznym podpisem prawdziwo danych zamieszczonych w deklaracji.

(podpis przyjmujcego) (podpis skadajcego deklaracj)

Objanienia:1) Poda liczb porzdkow wedug osb zamieszczonych przed tabel.2) Wymieni oddzielnie kade rdo dochodu.

WZ

R

19Postpowanie w sprawie twojego wniosku o przyznanie dodatku

Wywiad rodowiskowy u wnioskodawcy

Imi i nazwisko ...........................................................................................................................

Imiona rodzicw, panieskie nazwisko matki........................................................................

Dowd osobisty ...........................................................................................................................

Numer ewidencyjny PESEL lub data urodzenia ......................................................................

Adres...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Czy osoba korzystaa z dodatku mieszkaniowego TAK/NIE

Aktualna sytuacja:

a) dochodowa ...............................................................................................................................

b) zawodowa (miejsce zatrudnienia) .......................................................................................

c) zdrowotna.................................................................................................................................

d) rodzinna....................................................................................................................................

.

(data i podpis wnioskodawcy)

Uwagi i wnioski pracownika przeprowadzajcego wywiad ..............................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.

(data i podpis pracownika przeprowadzajcego wywiad)

Pracownik przeprowadzajcy wy-wiad rodowiskowy upowanionyprzez organ przyznajcy dodatek,moe da od ciebie i czonkwtwojego gospodarstwa domowegozoenia, pod rygorem odpowie-

dzialnoci karnej, owiadczeniao stanie majtkowym zawierajcegow szczeglnoci dane dotyczce po-siadanych: ruchomoci i nierucho-moci, zasobw pieninych.

20 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

Przed zoeniem owiadczenia pra-cownik przeprowadzajcy wywiadrodowiskowy uprzedzi ci o odpo-wiedzialnoci karnej za zoenie fa-szywego owiadczenia. Uprawnione organy odmawiaj przy-znania dodatku mieszkaniowego, je-eli w wyniku przeprowadzenia wy-wiadu rodowiskowego pracownikustali, e: wystpuje raca dysproporcja po-

midzy niskimi dochodami wyka-zanymi w zoonej deklaracji,a twoim faktycznym stanem ma-jtkowym, wskazujcym, e jestew stanie uiszcza wydatki zwiza-ne z zajmowaniem lokalu miesz-kalnego (domu jednorodzinnego)

wykorzystujc wasne rodki i po-siadane zasoby majtkowe lub fak-tyczna liczba wsplnie stale za-mieszkujcych i gospodarujcychz tob osb jest mniejsza ni wy-kazana w deklaracji.

Dodatek mieszkaniowy jest przyzna-wany na okres szeciu miesicy, li-czc od pierwszego dnia miesicanastpujcego po dniu zoeniawniosku, np.: jeli wniosek zoye7 marca, to dodatek zostanie przy-znany od 1 kwietnia do 30 wrzenia.Nie otrzymasz dodatku, jeeli jegokwota byaby nisza ni 2% kwotynajniszej emerytury w dniu wyda-nia decyzji, tj. obecnie nisza nikwota 11,95 zotych.

WZR

Owiadczenie o stanie majtkowym

Ja ..............................................................................urodzona/y..................................................owiadczam, e na stan majtkowy czonkw gospodarstwa domowego skadaj si: Mieszkanie:wielko (w m2), charakter wasnoci .....................................................................................Nieruchomoci: dom (wielko/m2) .................................................................................................................... lokal mieszkalny (wielko/m2) .............................................................................................. place, dziaki (powierzchnia w m2) ....................................................................................... gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarw, w tym przeliczeniowych) .......................Ruchomoci: samochody (typ, rocznik, data nabycia, warto szacunkowa) .............................................................................................................................................................................................. maszyny (rodzaj, warto szacunkowa).......................................................................................................................................................................................................................................

. (data i podpis)

21Kiedy i jak otrzymasz wypat dodatku?

PamitajZmiany danych zawartych w twoimwniosku lub deklaracji, ktre nast-piy w okresie 6 miesicy od dnia

przyznania ci dodatku, nie majwpywu na wysoko wypacanegododatku mieszkaniowego.

10. KIEDY I JAK OTRZYMASZ WYPAT DODATKU?

Dodatek mieszkaniowy jest wypaca-ny do dnia 10 kadego miesica z g-ry. Powiniene zaliczy dodatek na po-

czet rozliczanych przez ciebie opatza zajmowany lokal mieszkalny. Ozna-cza to, e nie otrzymujesz dodatku

KROK 1. Udaj si do organu przyznaj-cego dodatek mieszkaniowy: do urz-du miasta, gminy (np.: wydzia zaso-bw lokalowych), gminnego orodkapomocy spoecznej, miejskiego orod-ka pomocy spoecznej; pobierz formu-larz wniosku oraz formularz deklaracjio wysokoci dochodw; dowiedz si:jakie dokumenty jeste zobowizanydostarczy wraz z wnioskiem i czyw twoim urzdzie wymagane s jakiedodatkowe dokumenty.KROK 2. Zbierz niezbdne dokumen-ty, m.in.:a. rachunki dotyczce wydatkw;

wydruk czynszub. zawiadczenia o rdach docho-

du z trzech miesicy przed zoe-niem wniosku

c. zawiadczenie potwierdzajce powie-rzchni uytkow domu jednorodzin-nego, jeli jeste jego wacicielem.

KROK 3. Wypenij wiosek o przyzna-nie dodatku oraz deklaracj o wyso-koci osiganych dochodw.

KROK 4. Uzyskaj potwierdzenie przezzarzdc domu wymaganych wewniosku danych np.: adres zamieszka-nia, tytu prawny do lokalu, jego po-wierzchnia, sposb ogrzewania lokalui wody, czna kwota wydatkw namieszkanie za ostatni miesic.KROK 5. Z wniosek i deklaracjwraz ze wszystkimi wymaganymi do-kumentami w odpowiednim urzdzie.KROK 6. Przyjmij uprawnionego pra-cownika, ktry przeprowadzi wy-wiad rodowiskowy. Moe on daod ciebie jako wnioskodawcy i innychczonkw gospodarstwa domowegozoenia, pod rygorem odpowiedzial-noci karnej, owiadczenia o staniemajtkowym. Biorc pod uwag ry-gor odpowiedzialnoci karnej wartowczeniej przygotowa sobie infor-macje midzy innymi na temat zaso-bw pieninych oraz ruchomocii nieruchomoci, aby nie naraa sina zarzut zatajania informacji na te-mat skadnikw majtku.

9. SZE PROSTYCH KROKW, ABY OTRZYMA DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy jest pomoc dlaciebie, jeli znalaze si w trudnej sy-tuacji finansowej i nie jeste w staniesam regulowa nalenoci za twojemieszkanie. Nie zwalnia ci jednakod obowizkw zwizanych z utrzy-maniem mieszkania. Dlatego tew przypadku stwierdzenia, e nie opa-casz na bieco nalenoci za zajmo-wany lokal mieszkalny, wypata dodat-ku mieszkaniowego zostaje wstrzyma-na decyzj administracyjn do czasuuregulowania przez ciebie zalegoci.Jeeli jednak nie uregulujesz nalenociw cigu 3 miesicy od dnia wydania de-

cyzji, to decyzja o przyznaniu ci dodat-ku mieszkaniowego wygasa. Nato-miast uregulowanie nalenoci w cigu3 miesicy od wydania decyzji skutkujewypaceniem ci dodatku mieszkanio-wego za okres, w ktrym wypata byawstrzymana. W przypadku, gdy z powodu nieure-gulowania nalenoci za zajmowanylokal mieszkalny wygasa decyzjao przyznaniu ci dodatku moeszwystpi ponownie o jego przyzna-nie. Wymaga to jednak uregulowaniaprzez ciebie zalegoci powstaychw okresie obowizywania tej decyzji.

22 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

10. W JAKICH SYTUACJACH MOESZ MIE WSTRZYMAN WYPAT DODATKU?

bezporednio do rki, lecz jest onprzelewany na rachunek wacicielalub zarzdcy nieruchomoci. Moeszwic dodatek potraktowa jako obni-enie twojego czynszu dopacasz je-dynie rnic pomidzy wysokociczynszu a przyznanym dodatkiem.W terminie wypaty dodatku otrzy-masz rwnie ryczat na zakup opau,wypacany ju bezporednio do twoichrk. Jeli sam jeste wacicielem domu,w ktrym mieszkasz to dodatek zo-stanie ci wypacony w caoci do rkwasnych w tym samym terminie.

Pamitaj Masz obowizek niezwocznego zawia-domienia organu przyznajcego doda-tek mieszkaniowy, jeli miaby zale-goci obejmujce pene 2 miesice.

W razie niedopenienia tego obo-wizku musisz zwrci organowiprzyznajcemu dodatek mieszkanio-wy kwoty dodatkw wypaconeza miesice, w ktrych wystpowayzalegoci w tych opatach. Jeste tezobowizany zwrci organowi tekwoty w terminie kolejnych 2 mie-sicy, jeeli nie uicisz zalegychopat w terminie miesica od po-wstania obowizku zawiadomieniaorganu o powstaniu zalegoci. Jee-li ryczat na zakup opau by wypa-cany do twoich rk, a miae obowi-zek powiadamiania organu przyzna-jcego dodatek mieszkaniowy o wy-stpieniu zalegoci w opatach, mu-sisz zwrci take nienalenie wy-pacony ci ryczat.

!

Wiesz ju, e decyzja w sprawie do-datku mieszkaniowego powinna bywydana oraz dorczona w cigumiesica od dnia zoenia przez cie-bie wniosku. Jeli wniose odwoa-nie od tej decyzji, to nie powodujeono wstrzymania wypaty dodatku.Ma to zastosowanie w przypadku,gdy jako osoba uprawniona do do-datku nie zgadzasz si np.: z jegowysokoci.

Uwaga!Jeli podae nieprawdziwe dane wewniosku bd deklaracji o docho-dach, na podstawie ktrych przyzna-no ci dodatek (ktre to okolicznocizostan ujawnione w wyniku wzno-wienia postpowania), to sankcjza ten czyn jest obowizek zwrotunienalenie pobranych kwot w po-dwjnej wysokoci.

Nalenoci te wraz z odsetkamii kosztami egzekucyjnymi podlegajprzymusowemu cigniciu w trybiepostpowania egzekucyjnego w ad-ministracji. Wypata twojego dodat-ku mieszkaniowego w skorygowanejwysokoci zostanie wstrzymanado czasu wyegzekwowania od ciebienalenoci. Twoje odwoanie jeste zobowizanywnie do samorzdowego kolegiumodwoawczego (SKO) za porednic-twem organu, ktry decyzj wyda.Termin na wniesienie odwoania wy-nosi 14 dni od dnia dorczenia ci de-

cyzji. Organ, ktry wyda decyzj mo-e jednake uzna, e twoje odwoa-nie zasuguje w caoci na uwzgld-nienie, w tym wypadku moe wydanow decyzj, w ktrej uchyli lubzmieni zaskaron przez ciebie decy-zj. Warto nadmieni, i SKO nie jestostatni instytucj przed ktr mo-esz dochodzi swych praw. Kolejninstancj odwoawcz od decyzji sa-morzdowego kolegium odwoaw-czego jest wojewdzki sd admini-stracyjny. Informacja o sposobie i ter-minie skargi do wojewdzkiego sduadministracyjnego winna by zawar-ta w decyzji SKO.

23Gdzie moesz odwoywa si od decyzji w sprawie przyznania dodatku?

11. GDZIE MOESZ ODWOYWA SI OD DECYZJI W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU?

24 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodat-kach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r.nr 71, poz. 734 z pn. zm.; ost. zm.Dz. U. z 2007 r. nr 35, poz. 219)

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkwmieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156,poz. 1817 z pn. zm.; ost. zm. Dz. U.z 2006 r. nr 84, poz. 587)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruk-tury z dnia 27 grudnia 2001 r. w spra-wie sposobu przeprowadzania wywia-

du rodowiskowego, wzoru kwestio-nariusza wywiadu oraz owiadczeniao stanie majtkowym wnioskodawcyi innych czonkw gospodarstwa do-mowego, a take wzoru legitymacjipracownika upowanionego do prze-prowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r.nr 156, poz. 1828)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostpowania administracyjnego (Dz.U. z 1960 r. nr 30, poz, 168 z pn.zm.; ost. zm. Dz. U. z 2005 r. nr 181,poz. 152).

12. PODSTAWA PRAWNA

!

Bardzo czsto zdarza si, e osobyniepenosprawne zamieszkuj w lo-kalach zupenie nieprzystosowanychdo ich potrzeb. Bariery architekto-niczne uniemoliwiaj im sprawneporuszanie si oraz korzystaniez urzdze domowych.

Uwaga!Prawo nie definiuje pojcia barieryarchitektonicznej, naley wic przy-j, e s to wszelkie utrudnieniawystpujce w budynku i w jego naj-bliszej okolicy, ktre uniemoliwia-j lub zmniejszaj swobod ruchuosobom niepenosprawnym.

W celu umoliwienia lub w znacz-nym stopniu uatwienia osobie nie-penosprawnej wykonywania pod-stawowych, codziennych czynnocilub kontaktw z otoczeniem moeszwystpi o przyznanie dofinansowa-nia na likwidacj barier architekto-nicznych.

Naley to do zada wasnych powia-tu i zalene jest od indywidualnychpotrzeb osb niepenosprawnych.Jest ono finansowane ze rodkwPastwowego Funduszu Rehabilita-cji Osb Niepenosprawnych.

25Czy moesz si ubiega o dofinansowanie?

II Dofinansowanie na likwidacj barier architektonicznych.

O dofinansowanie mog ubiega siosoby niepenosprawne tj. takie,ktrych niepenosprawno zostaapotwierdzona orzeczeniem: o zakwalifikowaniu przez organy

orzekajce do jednego z trzech stop-ni niepenosprawnoci: znacznego,umiarkowanego, oraz lekkiego

o cakowitej lub czciowej nie-zdolnoci do pracy na podstawieodrbnych przepisw

o niepenosprawnoci, wydanymprzed ukoczeniem 16. roku ycia

Osob niepenosprawn jeste rw-nie, a dofinansowanie bdzie ciprzysugiwao, jeli zostae zaliczo-

ny do jednej z grup inwalidwprzed dniem 01.01.1998 r., a twojeorzeczenie nie utracio mocy przedt dat.

PamitajOrzeczenie o zaliczeniu do:I grupy inwalidw traktowane jestna rwni z orzeczeniem o znacznymstopniu niepenosprawnociII grupy inwalidw traktowane jestna rwni z orzeczeniem o umiarko-wanym stopniu niepenosprawnociIII grupy inwalidw traktowane jestna rwni z orzeczeniem o lekkimstopniu niepenosprawnoci.

1. CZY MOESZ SI UBIEGA O DOFINANSOWANIE?

26 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

!

Osoby o staej albo dugotrwaej nie-zdolnoci do pracy w gospodarstwierolnym uznaje si za niepenospraw-ne, z tym e:a) te, ktrym przysuguje zasiek pie-lgnacyjny, traktuje si jako zaliczo-ne do znacznego stopnia niepeno-sprawnocib) pozostae osoby traktuje si jako

zaliczone do lekkiego stopnia niepe-nosprawnoci.

Istotne jest rwnie, e o dofinanso-wanie na likwidacj barier architek-tonicznych bdziesz mg si ubie-ga jedynie w przypadku, gdy masztrudnoci w poruszaniu si.

Musisz by wacicielem nierucho-moci lub uytkownikiem wieczy-stym nieruchomoci, lub posiadazgod waciciela lokalu lub budyn-ku mieszkalnego, w ktrym stale za-mieszkujesz.

Uwaga!Dofinansowanie nie bdzie ci przysu-giwao, jeeli masz zalegoci wobecFunduszu lub w cigu trzech latprzed zoeniem wniosku, bye justron umowy zawartej z Funduszem,a zostaa ona rozwizana z przyczynlecych po twojej stronie.

Ponadto nie otrzymasz dofinanso-wania, jeli w cigu trzech latprzed zoeniem wniosku uzyskaena te cele dofinansowanie ze rod-kw Funduszu.

Dofinansowanie nie moe obejmo-wa rwnie kosztw realizacji za-dania poniesionych przed przyzna-niem rodkw finansowych i zawar-ciem umowy o dofinansowanie zerodkw Funduszu.

Pamitaj, e przyznanie dofinanso-wania nie jest zalene od dochodu.Jednak musisz liczy si z tym, ew co najmniej 20% zobowizany b-dziesz ponie koszty ze rodkwwasnych. Przyznane ci bowiem do-finansowanie wynosi bdzie do80% kosztw przedsiwzicia niewicej jednak ni do wysokoci pit-nastokrotnego przecitnego wyna-grodzenia.

2. CZY SPENIASZ WSZYSTKIE WARUNKI?

27Dokumenty, ktre musisz zoy

Aby otrzyma dofinansowanie mu-sisz zoy pisemny wniosek do po-wiatowego centrum pomocy rodzinielub powiatowego urzdu pracy wa-ciwego ze wzgldu na miejsce za-mieszkania. Dowiedz si, kto w two-im miejscu zamieszkania zosta zobo-wizany do wykonywania w imieniugminy zada z zakresu przyznawaniadofinansowania. Zapamitaj, e wniosek o dofinanso-wanie likwidacji barier architekto-nicznych powinien zawiera:

imi, nazwisko, adres zamieszkanianumer NIPcel dofinansowaniaowiadczenie o wysokoci docho-dw i liczbie osb pozostajcychwe wsplnym gospodarstwie do-mowymnazw banku i numer rachunkubankowegomiejsce realizacji zadania

przewidywany koszt realizacji zadaniatermin rozpoczcia i przewidywa-ny czas realizacji zadaniainformacj o oglnej wartoci na-kadw dotychczas poniesionychprzez ciebie na realizacj zadaniado koca miesica poprzedzajce-go miesic, w ktrym skadany jestwniosek wraz z podaniem dotych-czasowych rde finansowaniaudokumentowan informacj o in-nych rdach finansowania zadaniainformacj o kwotach przyznanychci wczeniej rodkw Funduszuz okreleniem numeru zawartejumowy, celu i daty przyznania dofi-nansowania oraz stanu rozliczeniawysoko kwoty wnioskowanegodofinansowania ze rodkw Fun-duszu.

Ponadto do wniosku zobowizanyjeste doczy kopi orzeczenia lub

3. DOKUMENTY, KTRE MUSISZ ZOY

!

Podstaw dofinansowania zada zerodkw Funduszu stanowi umowazawarta pomidzy tob lub twoimprzedstawicielem a starost lub prezy-dentem miasta na prawach powiatu.

Zwr uwag, e w umowie powin-no si znale: oznaczenie stron umowy rodzaj zadania podlegajcego dofi-

nansowaniu

wysoko rodkw Funduszu przy-znanych na realizacje zadania

termin rozpoczcia realizacji za-dania

zakres i sposb realizacji umowy zobowizanie do zachowania for-

my pisemnej w przypadku zmianylub rozwizania umowy

warunki i termin wypowiedzeniaumowy

warunki rozwizania umowy i zwro-

kopi wypisu z treci orzeczeniao niepenosprawnoci lub orzeczenierwnowane o stopniu inwalidz-twa, o ktrym bya mowa powyej.

Uwaga!Wniosek oraz zaczniki nie podlega-j opacie.

Ustawodawca nie okreli terminu,w jakim moesz ubiega si o dofi-nansowanie. A wic wniosek moeszzoy w dowolnym terminie. Jednakzwr uwag, e decyzja o przyzna-niu dofinansowania jest rozpatrywa-na w kolejnoci napywania komplet-nych wnioskw, do momentu wy-czerpania si puli rodkw zarezer-wowanych na dany rok kalendarzo-wy. Musisz wic spieszy si ze zoe-niem wniosku, aby starczyo rod-kw na sfinansowanie planowanegoprzez ciebie przedsiwzicia.

Jednostka, w ktrej zoye wniosekjest zobowizana w terminie 10 dni

od dnia zoenia wniosku poinformo-wa ci, o wystpujcych w nim uchy-bieniach. Powiniene je usun w ter-minie 30 dni. Jeli tego nie uczyniszwniosek nie zostanie rozpatrzony. Jeli twj wniosek zostanie rozpa-trzony pozytywnie bdziesz musiadodatkowo przedstawi:

szkic mieszkania/ domukosztorys, projekt, pozwoleniena budow lub decyzj waciwe-go organu budowlanego o niewniesieniu sprzeciwu wobec za-miaru wykonania robt (w uza-sadnionych przypadkach) dokument potwierdzajcy przyjtepenomocnictwo inwestora zastp-czego, jeeli takiego ustanowisz.

W przypadku negatywnego rozpa-trzenia wniosku, musisz otrzymapisemn informacj wraz z uzasad-nieniem. Niestety od tej decyzji nieprzysuguje ci odwoanie w rozumie-niu Kodeksu postpowania admini-stracyjnego.

28 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

4. JAK POWINNA WYGLDA TWOJA UMOWA?

29Podstawa prawna

tu niewykorzystanych rodkw Fun-duszu

sposb sprawowania kontroli wy-korzystania rodkw Funduszu

zobowizanie do przedoenia od-powiednio powiatowemu centrumpomocy rodzinie lub powiatowe-mu urzdowi pracy dokumentwrozliczeniowych w terminie 14 dniod dnia ich wystawienia oraz do-wodu pokrycia udziau wasnegow kosztach zadania

sposb rozliczenia oraz zestawie-nie dokumentw potwierdzajcychwydatkowanie rodkw Funduszu.

Po podpisaniu umowy moeszprzystpi do niezbdnej przebudo-wy lub remontu. Powiniene wie-dzie, e wykonanie prac budowla-nych musi przebiega zgodnie z prze-pisami Prawa budowlanego. W nie-ktrych przypadkach konieczne jestotrzymanie pozwolenia na budoworaz zatrudnienie inspektora nadzo-ru bodowlanego.

Pamitaj Koszty zatrudnienia inspektora nad-zoru mog stanowi rwnie przed-miot dofinansowania.

Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabili-tacji zawodowej i spoecznej oraz za-trudnianiu osb niepenosprawnych(Dz. U. 97.123.776 z pn. zm.)

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo bu-dowlane (jedn. tekst: Dz. U. Nr 207,poz. 2016 z pn. zm.)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktu-ry z dnia 12.04.2002 r. w sprawie wa-

runkw technicznych, jakim powinnyodpowiada budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pn. zm.)

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polity-ki Spoecznej z dnia 25.06.2002 r.w sprawie okrelenia rodzajw zadapowiatu, ktre mog by finansowaneze rodkw Pastwowego Funduszu Re-habilitacji Osb Niepenosprawnych(Dz. U. 02.96.861 z pn. zm.).

5. PODSTAWA PRAWNA

Zaspokajanie twoich potrzeb miesz-kaniowych naley do zada gminy.To ona ma zapewni lokale zastp-cze, socjalne, a take zaspokaja po-trzeby mieszkaniowe gospodarstwdomowych o niskich dochodach.W ramach tych obowizkw zobo-wizana jest ze swojego zasobumieszkaniowego wydzieli cz lo-kali, ktre przeznaczy na wynajemjako lokale socjalne. S to mieszka-nia nadajce si do zamieszkania ze

wzgldu na wyposaenie i stan tech-niczny, ktrych powierzchnia pokoiprzypadajca na czonka gospodar-stwa domowego najemcy nie moeby mniejsza ni 5 m2, a w wypadkujednoosobowego gospodarstwa do-mowego 10 m2.

PamitajLokal socjalny moe mie obnionystandard.

30 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie

III Przyznanie lokalu socjalnego

Lokal socjalny moe by ci przyznany,jeli znajdziesz si w sytuacji, kiedynie bdziesz mg sam wynaj loka-lu w normalnym trybie. Nie maszwic tytuu prawnego do adnego lo-kalu. Co wicej, dochody twojego go-spodarstwa domowego nie przekra-czaj wysokoci okrelonej w uchwa-

le rady gminy. Gmina musi bowiempodj uchwa dotyczc zasady wy-najmowania lokali wchodzcychw skad jej zasobu mieszkaniowego,w tym wysokoci dochodu gospodar-stwa domowego uzasadniajcego od-danie w najem lokalu socjalnego. Za-pytaj w swoim urzdzie gminy lubsprawd na stronach internetowychjaka wysoko dochodu uprawniaci bdzie do ubiegania si o lokal so-cjalny i jakie s szczegowe zasadydysponowania zasobem mieszkanio-wy przez gmin. Zapamitaj, e po-winny one okrela: wysoko dochodu gospodarstwa

domowego uzasadniajc oddaniew najem lokalu na czas nieozna-czony i lokalu socjalnego

warunki zamieszkiwania kwalifi-kujce wnioskodawc do ich po-prawy

1. NIE MOESZ SAM OPACI MIESZKANIA?

!

kryteria wyboru osb, ktrymprzysuguje pierwszestwo za-warcia umowy najmu lokaluna czas nieoznaczony i lokalu so-cjalnego

warunki dokonywania zamianypomidzy najemcami lokali nale-cych do tego zasobu a osobamizajmujcymi lokale w innych za-sobach

tryb rozpatrywania i zaatwianiawnioskw o najem lokali zawieranyna czas nieoznaczony i o najem lo-kali socjalnych oraz sposb podda-nia tych spraw kontroli spoecznej

zasady postpowania w stosunkudo osb, ktre pozostay w lokaluopuszczonym przez najemc lubw lokalu, w ktrego najem niewstpiy po mierci najemcy

kryteria oddawania w najem loka-li o powierzchni uytkowej prze-kraczajcej 80 m2.

Uwaga!Umowa najmu lokalu socjalnego za-wierana jest z najemc na czas ozna-czony.

Jednake po upywie oznaczonegow umowie czasu, mona przeduy

j na nastpny okres, jeeli najemcanadal znajduje si w sytuacji uzasad-niajcej zawarcie takiej umowy.

PamitajStawka czynszu za lokal socjalnynie moe przekracza poowy staw-ki najniszego czynszu obowizuj-cego w gminnym zasobie mieszka-niowym.

W razie wzrostu dochodw gospo-darstwa domowego ponad wysokookrelon w uchwale, od dnia usta-nia najmu do czasu oprnienia ta-kiego lokalu, najemca powinien comiesic uiszcza odszkodowaniew wysokoci odpowiadajcej czyn-szowi, jaki waciciel mgby otrzy-ma z tytuu najmu lokalu. Co wi-cej, jeeli odszkodowanie nie pokry-wa poniesionych strat, wacicielmoe da od lokatora odszkodo-wania uzupeniajcego.

Zwr rwnie uwag, e gmina mo-e wypowiedzie najem lokalu so-cjalnego bez zachowania terminuwypowiedzenia, jeeli najemca uzy-ska tytu prawny do innego lokalui moe go uywa.

31W przypadku eksmisji

Drug sytuacj, w ktrej przyzna-wany jest lokal socjalny jest eksmi-sja na skutek wyroku sdowego. Jeeli lokator wykracza w sposb racy lub uporczywy przeciwko porzdkowi domowemu, czynic

uciliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lubwaciciel innego lokalu w tym budynku moe wytoczy powdz-two o rozwizanie przez sd stosun-ku prawnego uprawniajcego do

2. W PRZYPADKU EKSMISJI

uywania lokalu i nakazanie jegooprnienia.

Po przeprowadzeniu rozprawy sdmoe orzec oprnienie lokalu. Jed-noczenie moe przyzna uprawnie-nie do otrzymania lokalu socjalnego.

Z sdu:Sd Najwyszy w wyroku z dnia 20.05.2005 r. (sygn. akt III CZP 6/05,OSNC 2006/1/1) ... W wyroku naka-zujcym oprnienie lokalu miesz-kalnego przez osob, ktra samo-wolnie go zajmuje, sd nie orzeka codo lokalu socjalnego...

Sytuacja ta nie dotyczy jednak: kobiet w ciy maoletnich niepenosprawnych ubezwasnowolnionych obonie chorych emerytw i rencistw speniajcych

kryteria konieczne do otrzymaniawiadczenia z pomocy spoecznej

osoby posiadajcej status bezro-botnego

osoby speniajcej przesanki okre-lone przez rad gminy w drodzeuchway.

W stosunku do tych osb istnieje bo-wiem obowizek przyznania lokalusocjalnego, chyba e mog one za-mieszka w innym lokalu ni dotych-czas uywany.

Co wicej w przypadku maoletnich,ubezwasnowolnionych oraz niepe-nosprawnych uprawnienie to doty-czy rwnie osb sprawujcychnad nimi opiek i wsplnie z nimi za-mieszkujcych.

Musisz wiedzie, e obowizek za-pewnienia lokalu socjalnego okrelo-nego w wyroku sdu ciy na gminie,w ktrej znajduje si lokal podlegaj-cy eksmisji.

3. PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochroniepraw lokatorw, mieszkaniowym zaso-bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-go (Dz. U. 05.31.266).

32 Jak utrzyma i dostosowa twoje mieszkanie