Hygi«nerichtlijnen collectieve voorzieningen asielzoekers

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hygi«nerichtlijnen collectieve voorzieningen asielzoekers

 • Landelijk Centrum Hygine en Veiligheid Hyginerichtlijnen collectieve voorzieningen asielzoekers

  Maart 2012 (DEFINITIEF)

 • Hyginerichtlijnen voor collectieve voorzieningen asielzoekers maart 2012 Pagina 2 van 51

  Colofon

  De Hyginerichtlijnen voor collectieve voorzieningen asielzoekers zijn in 2007 opgesteld en in 2009 en 2011 herzien, met medewerking van de volgende GGDen en organisaties: GGD Groningen

  GGD Frysln

  GGD Nederland

  Gezondheid Centrum Asielzoekers (GCA)

  Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

  In versie 2009 is gewijzigd: - Wet Publieke Gezondheid (in plaats van Wet Collectieve

  Preventie Volksgezondheid) - Hyginecode voor de voedselverzorging in

  zorginstellingen, Voedingscentrum, september 2008, Den Haag.(in plaats van september 2003)

  In versie 2011 is gewijzigd: - Definities privvertrek en collectieve ruimte vastgesteld - Hoofdstuk 2.1Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen - Hoofdstuk 4.1 Ventilatie - Hoofdstuk 6 Reiniging, desinfectie en sterilisatie - Hoofdstuk 9 Meldingsplicht infectieziekten - Ruimten in gebruik door externe organisaties (GCA en

  Speelzaal/Kinderopvang) gewijzigd verplaatst naar hoofdstuk 10

  Deze uitgave is te downloaden via: www.lchv.nl

  Contact Landelijk Centrum Hygine en Veiligheid

  Postbus 2200 1000 CE Amsterdam T 020 555 54 15 F 020 555 56 71 E-mail: info@lchv.nl Web: www.lchv.nl Landelijk Centrum Hygine en Veiligheid Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  http://www.lchv.nl/mailto:info@lchv.nlhttp://www.lchv.nl/

 • Hyginerichtlijnen voor collectieve voorzieningen asielzoekers maart 2012 Pagina 3 van 51

  Inhoud

  Colofon2

  1 Inleiding61.1 Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld61.2 Bewoners61.3 Waarom is een goede hygine belangrijk?71.4 Wat zijn micro-organismen?71.5 Hoe verspreiden micro-organismen zich?81.6 Hoe kunnen infectierisicos worden beperkt?81.7 Opbouw richtlijnen8

  2 Persoonlijke hygine102.1 Hygineregels voor bewoners102.2 Hygineregels voor medewerkers11

  3 Bouw en inrichting133.1 Algemeen133.2 Gemeenschappelijke ruimten en speciale faciliteiten143.3 Verblijfsvertrekken143.4 Collectieve toiletruimte153.5 Collectieve doucheruimte153.6 Collectieve keuken163.7 Collectieve Strijk- en wasruimte173.8 Collectieve Schoonmaak en opslagruimte173.9 Receptie17

  4 Gezond binnenmilieu184.1 Ventilatie184.2 Temperatuur- en vochtbalans194.3 Rookbeleid19

  5 Legionellapreventie205.1 Risicofactoren205.2 Beheersmaatregelen215.3 Monstername21

  6 Reiniging, desinfectie en sterilisatie226.1 Reinigen226.1.1 Droog reinigen226.1.2 Nat reinigen236.1.3 Werkvolgorde reinigen246.1.4 Onderhoud schoonmaakmateriaal246.2 Desinfectie266.2.1 Wanneer desinfecteren?266.2.2 Chemische desinfectie oppervlakken266.2.3 Chemische desinfectie instrumenten en voorwerpen276.2.4 Werkwijze chemische desinfectie276.2.5 Thermische desinfectie instrumenten en textiel286.3 Persoonsgebonden kleding286.4 Linnengoed29

 • Hyginerichtlijnen voor collectieve voorzieningen asielzoekers maart 2012 Pagina 4 van 51

  7 Dierplaagbeheersing30

  8 Afvalverwerking328.1 Gesloten opslagplaats32

  9 Infectiebestrijding in het opvangcentrum339.1 Melding infectieziekten339.2 Meldingsplicht voor hoofden van instellingen (artikel 26)339.3 Meldingsplicht voor behandelend (huis) artsen GCA (artikel 21, 22 en 25)34

  10 COA ruimten in gebruik door externe organisaties3510.1 Medische ruimten (behandelkamers)3510.1.1 Instrumenten reinigen, desinfecteren of steriliseren3610.2 Speelzaal / kinderopvang3910.2.1 Hyginisch handelen3910.2.2 Handhygine3910.2.3 Persoonlijke hygine4010.2.4 Hygine tijdens het verschonen4210.2.5 Wondverzorging4310.2.6 Hoe om te gaan met bloed4310.2.7 Persoonlijke beschermingsmiddelen44

  11 Literatuurlijst45

  12 Bijlage 1 Voorbeeld Schoonmaak programma47

  13 Bijlage 2: De opvang: stap voor stap50

  14 Bijlage 3: Afkortingenlijst51

  14 Bijlage 3: Afkortingenlijst49

 • Hyginerichtlijnen voor collectieve voorzieningen asielzoekers maart 2012 Pagina 5 van 51

  TOELICHTING Opvang Asielzoekers in Nederland vanaf 1 juli 2011 (Zie voor schematisch overzicht ook bijlage 2) Centrale Ontvangst Locatie (COL) in Ter Apel. Aankomst in de opvang Een asielzoeker die asiel aanvraagt in Nederland, meldt zich bij een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De vreemdelingenpolitie doet identiteitsonderzoek, controleert documenten en neemt vingerafdrukken af. Ook krijgen de asielzoekers een verplichte tbc-screening. Asielzoekers worden door het COA opgevangen in een asielzoekerscentrum (AZC). De eerste opvang van asielzoekers vindt plaats in de centrale ontvangstlocatie (COL). Proces Opvang Locatie (POL). Asielzoekers die in de eerste fase van de asielprocedure zitten (de Algemene Asielprocedure), worden opgevangen in een proces opvang locatie. Deze bevinden zich in de buurt van een IND-behandelkantoor. Regulier Asiel Zoekers Centrum (AZC) verspreid over heel Nederland. Na de eerste fase van de asielprocedure worden asielzoekers opgevangen in een regulier AZC. Op de AZC's krijgen de asielzoekers begeleiding, gericht op de fase waarin zij in de asielprocedure zitten. Zo krijgen de bewoners bijvoorbeeld begeleiding bij de orintatie in Nederland, de inburgering in Nederland of de voorbereiding op terugkeer. Vertrek uit de AZC Na de asielprocedure verlaat de asielzoeker de opvanglocatie van het COA. 1. Eigen woonruimte

  Bij een positief besluit, komt de asielzoeker in aanmerking voor een eigen woonruimte in Nederland.

  2. Vrijheids Beperkende Locatie (VBL)

  Als een asielzoeker geen verblijfsvergunning krijgt, dan heeft hij/zij nog maximaal vier weken recht op opvang bij het COA. Daarna dient hij/zij Nederland en dus ook de opvang van het COA te verlaten.

 • Hyginerichtlijnen voor collectieve voorzieningen asielzoekers maart 2012 Pagina 6 van 51

  1 Inleiding

  Voor u liggen de hyginerichtlijnen voor collectieve voorzieningen in opvangcentra voor asielzoekers. Deze richtlijnen vervangen de in 2002 opgestelde hyginerichtlijnen. Bij het opstellen van deze hyginerichtlijnen is waar mogelijk uitgegaan van het binnen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gehanteerde Programma van Eisen bouw en wonen.(2005) Het uitgangspunt voor deze hyginerichtlijnen is om verspreiding van micro-organismen te voorkmen of te beperken. Dit is onder meer te realiseren door het naleven van diverse maatregelen, zoals een goede persoonlijke hygine, adequate reiniging van ruimten en zo nodig desinfectie van voorwerpen en materialen. Bovendien is het van belang om op een juiste wijze om te gaan met medische hulpmiddelen en verdient de opslag van gekoelde en steriele materialen de nodige aandacht. In Nederland bestaat een aantal soorten opvangcentra voor mensen die asiel willen aanvragen of hebben aangevraagd. Deze centra zijn van blijvende aard of bestaan slechts tijdelijk. Bovendien kan de functie van het centrum in de loop van de tijd wijzigen. In 2010 is de asielprocedure gewijzigd, zie blz. 6 of voor schema hiervan bijlage 2 COA: de opvang: stap voor stap.

  1.1 Voor wie zijn deze richtlijnen bedoeld De richtlijnen zijn geschreven voor de medewerkers in AZCs (Asielzoekers -centra) die zich bezighouden met het opstellen van het beleid voor de AZCs. Aan de hand van de normen die in de richtlijnen zijn vastgelegd, worden protocollen (procedures en werkinstructies) opgesteld voor asielzoekers en medewerkers.

  1.2 Bewoners In deze hyginerichtlijnen wordt onder bewoners de asielzoekers verstaan. Het aantal bewoners, de landen van herkomst, de leeftijdsopbouw en de samenstelling van de bewoners (wel of niet in gezinsverband) variren per opvangcentrum. Bovendien vindt roulatie plaats binnen de soorten opvangcentra doordat mensen overgeplaatst worden of nieuw instromen. Mogelijkheden voor transmissie van infectieziekten hangen samen met de landen van herkomst waar specifieke infectieziekten voorkomen en met de (mogelijk lage) vaccinatiestatus van de bewoners. Risicos zijn o.a. besmetting met Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MRSA, schurft, tuberculose. Bewoners hebben vaak in moeilijke omstandigheden geleefd en een lange, risicovolle reis ondernomen waardoor bij aankomst de lichamelijke conditie verminderd kan zijn. Het cultuurverschil (bijvoorbeeld andere wijzen van eten bewaren, geen eten weggooien, onbekendheid met of ander gebruik van sanitaire voorzieningen) kan tevens bijdragen tot transmissie van infectieziekten. Door het gemeenschappelijk gebruik van leef- en slaapruimten en of bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen en doordat bewoners zelf koken en meehelpen met de schoonmaak van het centrum, is eveneens overdracht van micro-organismen mogelijk.

 • Hyginerichtlijnen voor collectieve voorzieningen asielzoekers maart 2012 Pagina 7 van 51

  Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) zijn bewoners jonger dan achttien jaar, die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of aanverwant. De AMVs vormen een kwetsbare groep, die als zodanig specifieke aandacht behoeft. Het COA zorgt voor de huisvesting en de begeleiding van deze minderjarige bewoners. De jongeren tussen 13 en 18 jaar worden in verschillende woonvormen opgevangen, zoals de procesopvanglocatie AMV, op de campus of kleinschalige opvang (KWE of KWG). De gekozen woonvorm is afhankelijk van leeftijd en vaardigheden. De jongeren worden 24 uur per dag begeleid door het COA medewerkers of de begeleiding wordt uitbesteed aan contractpartner