Hutan-Hutan Di Malaysia

  • Published on
    01-Jul-2015

  • View
    912

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

Sumber Hutun di MuIuysiuIumpuIon I:Venneryno JeIIyoArrisso 8ibifoMoor SyuhodohYomodiIoMur ShordofuIMur Afiqoh!enls[enls huLan dl MalavslaW PuLan ava Alr MaslnW PuLan ava Alr 1awarW PuLan anLalW PuLan CununaPu1An A?A Al8 MASlnlrlclrl uLama* 1erdapaL dl kawasan plnaalr panLal lauL vana berlumpur Lerllnduna darlpada pukulan ombak dan serlna menaalaml alr pasana dan suruL* Mempunval akar dldalam lumpur unLuk membanLu proses pernafasan dan menvokona pokok darlpada Lumbana !enls 1umbuhan* okok 8akau Cedabu erepaL Aplapl 8erus aLau 1umu 8erembana keluasan* PuLan bakau mellpuLl 93 kawasan plnaalr lauL panLal baraL Semenan[una Pldupan Alr* lkan keLam kerana udana soLona lokan dan slpuL Pu1An A?A Al8 1AWA8lrlclrl uLama* 1erdapaL dl kawasan pedalaman vana bersallran buruk berLanlh aambuL dan berLakuna alr* okok vana Lumbuh blasanva Llnaal*!enls 1umbuhan* okok palma aelam nlpah kempas keladl alr menakuana* 1erdapaL kawasan pava vana dlLebus auna men[adl kawasan perLanlanseperLl 1anaman padl (uaLaran kedah dan uelLa kelanLan) 1anaman nenas (8araL !ohor) dan 1anaman kelapa sawlL dan padl ( 8araL dava !ohor) kawasan* SeklLar uaLaran !ohor (!ohor)* SeklLar 1aslk hlnl dan 1aslk 8era (ahana)* kawasan uelLa 8a[ana (Sarawak) kawasan Sabak 8ernam (Selanaor) keluasan* PuLan lnl mellpuLl 8 darlpada kawasan huLan neaara klLa Pldupan Alr* lkan udana aalah ular blawak kaLak aL 8abu Caos 03 2009 Pu1An An1AlW iri-ciri UfomoW ^ Tumbuh di kowoson pinqqir Iouf yonq rendoh, berposir, bersoIiron boik don ferdedoh kepodo fiupon onqin dori Iouf.W Jenis Tumbuhon-Pokok-pokok yonq biosonyo fumbuh di kowoson ini ioIoh pokok ru, pokok keIopo, menqkuonq Iouf, pokok renek, fopok kudo, rumpuf Iori-Iori, kefoponq, keIof ombu oir, beboru, emerIonq Iouf, binfonqor Iouf don semok-somun.W IowosonW Hufon ponfoi ferdopof di kowoson berposir seperfi di:^ Ponfoi ohoyo 8uIon (IeIonfon),^ Ponfoi Tonunq Phu (PuIou Lonqkowi)^ Ponfoi Desoru (Johor)^ Ponfoi 8ofu Ferinqqi (PuIou Pinonq)^ Ponfoi PuIou ToIonq-foIonq (Sorowok)^ Ponfoi PuIou Sipodon (Sobo W Iepenfinqon hufon ponfoi^ Ioyu doripodo pokok ru biosonyo diqunokon unfuk membuof perohu, keIonq don koyu opi.^ Doun menqkuonq diqunokon unfuk membuof fikor don bokuI.^ Iowoson rekreosi don peIonconqonPu1An CununCC|r|c|r| Utama* nutan gunung terdapat d| kawasan yang ket|ngg|annya me|eb|h| 1 200 meter dar| aras |aut* 1umbuh dengan subur d| kawasan tanah |ater|t* okokpokok semak|n [arang apab||a tanah semak|n t|ngg|Ien|s 1umbuhan (I|ora)Ien|s 1umbuhan d| hutan gunung berbeza meng|kut ket|ngg|an * ket|ngg|an 1 200 1 800 meter (1erdapat hutan montane bawah atau d|kena|| [uga hutan daun |uruh (oak dan |aure|) tumbuhan ep|f|t (ork|d paku |angsuyar)* ket|ngg|an 1 800 2 900 meter (1erdapat hutan montane atas atau d|kena|| [uga hutan poko t|rus (pa|n sprus ge|am gunung) ep|f|t (||ken |umut) kaff|es|a per|uk kera pokok rhododendron)* ket|ngg|an 2 900 3 500 meter (1umbuhan hamp|r a|pa|n |a|tu pokok kerd|| dan rumput pokok renek kon|fer rumput [en|s Lows 8uttercup 8ornean eyebr|ght red san|c|e dan per|uk kera)) ket|ngg|an me|eb|h| 3 500 meter (pokok renek pakupak|s |umut) Ien|s n|dupan (Iauna)Ien|s fauna yang h|dup d| hutan gunung berbezabeza [uga meng|kut ket|ngg|an* D| hutan montane bawah 1erdapat har|mau dahan kuc|ng batu ungka b|nturong musang katak burung dan serangga)* D| hutan montane atas 1erdapat beruang ferretbadger t|kus burung dan serangga) kawasan* Gunung k|naba|u (5abah)* 8an[aran Crocker* 8an[aran 1|t|wangsa* ergunungan Iran* 8an[aran 1ama Abu* 8an[aran 1ahan 8uk|t Iraser 1anah 1|ngg| Cameron (ahang) Gunung Iera| (kedah) 1aburan PuLanW PuLan pava alr maslnkawasan* SeklLar muara Sunaal erak uan Sunaal 8ernam* kawasan lnaalr lauL !ohor ahana dan Melaka* SeklLar muara Sunaal 8a[ana dan Sunaal 8aram (Sarawak)* kawasan plnaalr lauL panLal baraL Sarawak kawasan panLal LlmurSabah W PuLan pava alr Lawarkawasan* SeklLar uaLaran !ohor (!ohor)* SeklLar 1aslkhlnl dan 1aslk 8era (ahana)* kawasan uelLa 8a[ana (Sarawak) kawasan Sabak 8ernam (Selanaor) W PuLan panLalPuLan panLal LerdapaL dl kawasan berpaslr seperLl dl* anLalahava 8ulan (kelanLan)* anLal 1an[una 8hu (ulau Lanakawl)* anLal uesaru (!ohor)* anLal 8aLu lerlnaal (ulau lnana)* anLal ulau 1alanaLalana (Sarawak)* anLal ulau Slpadan (SabaW PuLan Cununakawasan* Cununa klnabalu (Sabah)* 8an[aranrocker* 8an[aran 1lLlwanasa* eraununaan lran* 8an[aran 1ama Abu* 8an[aran 1ahan 8uklL lraser 1anah 1lnaalameron (ahana) Cununa !eral (kedahlakLor vana MenaaalakkanerLumbuhan PuLan dl Malavsla

Recommended

View more >