Click here to load reader

Huraganowy wiatr - zbc

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Huraganowy wiatr - zbc

W T O R E K , 20 L IS T O P A D A
1973 R O K U
W Y D . A B
N r 273 (9067) R o k za oen ia 1945 Cena 50 g r
© S p ara lio w an a praca p o rto # Ma B a ty ku 10 st. B © Uszkodzone
l in ie energetyczne
Huraganowy wiatr W S Z Y S T K IE M U „ z a w in i ” n i
b a r o m e tr y c z n y , k t ó r y — p rz e m ie s z ­ c z a j c s i z n a d I s la n d i i w k ie r u n ­ k u p o u d n io w o -w s c h o d n im s p o w o ­ d o w a g w a to w n e r u c h y p o w ie tr z a . S z to rm e m s tra s z y ju w e w c z o ­ r a js z y m w ie c z o rn y m d z ie n n ik u „ W ic h e r e k ” , z re s z t od ra n a p o ­ r z d n ie d m u c h a o .
P ie rw s z e o s t rz e e n ie o h u ra g a n ie w y s ia w e te r s z c z e c i s k i P IH M ju o g o d z . 18. W ic h u r a n a s i la a s i z g o d z in y na g o d z in , o s i g a j c w k o c u s z y b k o e k s p re s u — p o n a d 100 k m /g o d z . N a m o rz u p a n o w a s z to rm o s i le 10 s t. B .
O d g o d z . 19.30 p r z e r w a y p ra c w s z y s tk ie d w ig i p o r to w e , a m n ie j ­ sze s ta tk i , g o to w e d o w y j c ia na
Wokó najistotniejszych
spraw miasta
Spotkanie kandydatów z w y b o rc a m i P O N IE D Z IA E K , dochodzi go
d ina 17. W w ie t lic y D Z B M -u n r 1 p rz y u l. M a z u rs k ie j — k i l ­ ka d z ie s i t osób. To lo k a to rz y d om ów p rzy a l. W yzw o le n ia , u l. M a o p o ls k ie j i in n y c h . Szczeci­ n ia n ie za m ie szku jcy w re jo n ie d z ia a n ia tu te jsze go sam orzdu os ied low ego. Sala w y g l d a od ­ w i tn ie — m iec i si tu lo k a l O bw o d o w e j K o m is ji W yb o rcze j n r, 59. P an u je p ow any n a s tró j, sasiedzi szeptem w y m ie n ia j po g l d y . N ag le — poruszenie na sa li. W chodz k a n d y d a c i na ra d n ych do W R N , M R N i D R N — ródm iec ie .
(D okoczen ie na s tr. 8)
Aiois ICral - nowo mianowanym
konsulem generalnym CSRS w Szczecinie N O W O m ia n o w a n y ko n s u l ge
n e ra ln y C zechos ow ack ie j Re­ p u b lik i S o c ja lis ty c z n e j w Szcze­ c in ie A lo is K ra l s p o tk a si w c z o ra j z I se kre ta rze m K o m i­ te tu W o je w ó dzk ie g o P Z P R J a ­ nuszem B rych em .
W sp o tk a n iu uczes tn iczy li: k o n s u l K o n s u la tu G enera lnego CSRS w Szczecin ie d r Ja n W ró ­ b e l i w ic e k o n s u l tego k o n su la tu L a d is la v F le g r.
S po tkan ie p rzeb ieg o w b a r ­ dzo serdecznej a tm osfe rze .
0 Z m ia ny w Kodeksie D rogow ym k ie d y i jak ie?
— str. 2 —
0 Dlaczego s/s „F in d e x ” m us ia zaton?
— str. 3 —
0 Czy kady moe by k ie ro w n ik ie m ?
— s tr. 4-5 —
♦ Wczoraj: Pocztek rozmów plenarnych # Ozi: Zwiedzanie zakadów Prayona w Liege
B R U K S E L A 20.11. P A P . W to re k je s t d ru g im d n ie m o fic ja l­ n e j w iz y ty p a s tw o w e j, ja k sk a da w B e lg ii I se k re ta rz K C P Z P R E d w a rd G ie re k . P ro g ra m tego d n ia p rz e w id u je w go­ d z inach p rz e d p o u d n io w y c h zw ie d zan ie B ru k s e li, zapoznanie si z p ro w adzon w ty m m iec ie budow m e tra , z ce n tru m h a n d o w y m W o ln w e oraz m i d z y n a ro d o w y m o ro dk ie m h a n d lo ­ w y m .
P R O G R A M p o p o u d n io w y o - b e jm u je w y ja z d do L iege , gdzie g ó w n y m a kcen tem bdzie z w ie ­ dzenie z a k a d u e le k tro liz y c y n ­ k u s p ó k i a k c y jn e j P rayon .
W C Z O R A J po u ro czys tym po­ w ita n iu na lo tn is k u b ru k s e l­ s k im E. G ie re k z o y w ie n iec
J A K IN F O R M U J E d z is ie js z y „ G lo s S z c z e c i s k i“ , S e k re ta ­ r ia t K W , P Z P R w S z cze c in ie o m ó w i w c z o r a j m . in . d o ty c h ­ c z a s o w y d o r o b e k i z z d a n ia w d z ie d z in ie u s u g p o c z to w y c h i te le k o m u n ik a c y jn y c h . S e k re ­ t a r ia t z a a p ro b o w a p rz e d s ta ­ w io n e z a d a n ia s z c z e c i s k ie j c z n o c i na d w a o s ta tn ie la ­ ta b ie c e j p i c io la t k i i z o b o ­ w i z a D y re k c j O k r g u P o c z ­ t y i T e le k o m u n ik a c j i d o o£»a c o w a n ia p r o g r a m u r o z w o ju o- m a w ia n e j b ra n y w la ta c h 1976-J980.
S e k re ta r ia t o m ó w i ta k e za g a d n ie n ia r o z w o ju s z c z e c i ­ s k ie j b a z y n a d a w c z e j ra d ia i te le w iz j i .
K o le jn y m te m a te m b y a p ra ca s z c z e c i s k ie g o s d o w n ic tw a i p r o k u r a tu r y w o k re s ie m i­ n io n y c h d w ó c h la t .
Z p o k a d u „ S k y la b a " N O W Y J O R K 20.11. P A P . W il l ia m
P o g u e p rz e p r a c o w a w p o n ie d z ia ­ e k p r a w ie 6 g o d z in p r z y r e p e r a c j i u s z k o d z o n e g o s y s te m u k l im a ty z a c j i s t a c j i o r b it a ln e j „ S k y la b ” . S p e c ja ­ l i c i p r z e w id y w a l i , e p ra c a ta b ­ d z ie p ro s ta i b d z ie j m o n a w y ­ k o n a w c i g u 1 g o d z in y . J e d n a k ­ e P o g u e s tw ie r d z i , i s p e c ja ln y p r z y rz d , k tó r y m w t a c z a p y n c h o d z c y d o s y s te m u k l im a ty z a ­ c y jn e g o , o k a z a s i n ie s z c z e ln y . P o w ie lu w y s i k a c h a s t ro n a u ta z d o a n a p r a w i s y s te m k l im a ty z a c j i .
O b s u g a n a z ie m n a s tw ie r d z i a , i a s t ro n a u c i s do p o w o ln i i p o ­ t r z e b u j z n a c z n ie w i c e j cza su n a p o szcze g ó ln e c z y n n o c i, n i to p o ­ p r z e d n io p la n o w a n o . N e i l H u tc h in - s o n — c z o n e k k ie r o w n ic t w a p r o ­ g r a m u „ S k y la b ” o w ia d c z y , e je s t to z ja w is k o n o r m a ln e n a p o ­ c z tk u n r .s j i .
Wiadomoci K d n ia I .O N E Y N . W p o n ie d z ia e k w ie ­
c z o re m w b r y t y j s k ie j I z b ie G m in o d b y o s i g o s o w a n ie n a d w n io s ­ k ie m o p o z y c j i , z a w ie ra j c y m o s t r k r y t y k p o l i t y k i g o s p o d a rc z e j r z ­ d u k o n s e r w a ty s tó w . D y s p o n u j c a w i k s z o c i 18 g o s ó w p a r t ia k o n ­ s e r w a ty w n a o b a l i a te n w n io s e k .
N O W y J O R K . S e n a t a m e ry k a ­ s k i z a a p ro b o w a i p r z e k a z a d o ro z p a tr z e n ia Iz b ie R e p re z e n ta n tó w p r o je k t u s ta w y o p r z y z n a n iu p r e ­ z y d e n to w i n a d z w y c z a jn y c h p e n o ­ m o c n ic tw d la p rz e z w y c i e n ia k r y z y s u e n e rg e ty c z n e g o . P r o je k t p rz e ­ w id u je m . in . p r z y z n a n ie p r e z y ­ d e n to w i p r a w a d o w p r o w a d z e n ia
o g ra n ic z e w z u y c iu b e n z y n y i in n y c h r o d z a jó w p a l iw o ra z w p r o ­ w a d z e n ia z a k a z u e k s p o r tu z U S A ró n y c h p r o d u k tó w n a f to w y c h .
I .O N D Y N . Z A te n d o n o sz o u - t r z y m u j c e j s i n a d a l n a p i te j s y ­ t u a c j i w ty m m ie c ie . P a r la m e n tu i u rz d ó w p a s tw o w y c h s trze g c z o g i.
W A R S Z A W A . 19 b m . p r z y b y do P o ls k i m in is te r k o m u n ik a c j i S z w e ­ c j i B e n g t N o r l in g . P o d cza s k i l k u ­ d n io w e j w iz y t y m in . N o r l in g p rz e ­ p r o w a d z i r o z m o w y n a te m a t d a l ­ szego r o z w o ju i p o g b ie n ia w s p ó p r a c y t r a n s p o r to w e j m i d z y o b u k r a ja m i .
na G ro b ie N ieznanego o n ie ­ rza , a nastpne z o y w iz y t na R atuszu. N as tpn ie w p a a ­ cu E gm on t — o ro dku m i d z y ­ n a rod ow ych sp o tka i k o n fe re n c j i — rozpocz y si p o ls k o -b e l g ijs k ie ro z m o w y p len a rn e . W ie ­ czorem w p a a cu E gm on t p re ­ m ie r E. L e b u r to n i rzd b e lg ij­ s k i p o d e jm o w a li E. G ie rk a z m a o nk u ro czys tym obiadem . W czasie ob ia d u E. G ie re k i E. L e b u r to n w y g o s il i p rze m ów ie ­ n ia , Jctórych te k s ty zamieszcza d z is ie jsza prasa poranna .
Udana impreza „Kuriera“ na Gbokiem
A teraz czekamy na k ] [ciTiScfeiL.
Z D U R A D O C I p rzy…