of 40 /40
1 ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG AKERSHUS FYLKESLAG ÅRSMELDING 2016

Humanus Akershus 2016 Report a4€¦ · dårlig, og fylkeslaget jobber overfor ledelsen i OUS for å gjøre tilbudet bedre kjent, både overfor ansatte, pasienter og pårørende på

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Humanus Akershus 2016 Report a4€¦ · dårlig, og fylkeslaget jobber overfor ledelsen i OUS for...

 • 1ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  AKERSHUSFYLKESLAG

  ÅRSMELDING

  2016

 • 2ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  INNLEDNING | 3

  A. LIVSSYNSSAMFUNN | 4ETIKKSEMINARET 4

  INTERNASJONALT ARBEID 5

  OMSORG 5

  B. INTERESSEORGANISASJON | 6POLITISK PÅVIRKNINGSARBEID 6

  C. SEREMONILEVERANDØR | 7HUMANISTISK NAVNEFEST 7

  HUMANISTISK KONFIRMASJON 8

  HUMANISTISK VIGSEL 9

  HUMANISTISK GRAVFERD 10

  D. ORGANISASJON | 11LOKALLAGENE 11

  FYLKESÅRSMØTET 12

  FYLKESSTYRET 13

  FYLKESKONTORET 14

  FRIVILLIGHET 15

  OPPLÆRING 16

  HUMANISTISK UKE 16

  E. KOMMUNIKASJON | 17

  VEDLEGG: STATISTIKK | 18MEDLEMSUTVIKLINGEN I AKERSHUS 18

  HUMANISTISK NAVNEFEST 19

  HUMANISTISK KONFIRMASJON 20

  HUMANISTISK VIGSEL 21

  HUMANISTISK GRAVFERD 22

  VEDLEGG: HANDLINGSPLAN | 23

  VEDLEGG: ØKONOMI | 30ÅRSOPPGJØRSRAPPORT 2016 30

  STYRETS ÅRSBERETNING 2016 36

  REVISORS BERETNING 37

 • 3ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  INNLEDNINGHuman-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere et humanistisk livssyn.

  Akershus fylkeslag hadde per 31.12.2016 12712 medlemmer fordelt på 12 lokallag. Dette gjør oss til fylket med nest flest medlemmer etter Oslo. Med mange medlemmer og dyktige frivillige som legger ned en enorm innsats i seremonier og aktiviteter, er Akershus et viktig foregangsfylke for hele organisasjonen.

  Fylkeslaget består av fylkesstyre, lokallag, utvalg og administrasjon. Styreleder i 2016 (etter årsmøte i mars) har vært Kaja Lorentzen. Arbeidet i Akershus fylkeslag er styrt av Prinsipprogram for Human-Etisk Forbund 2013-2017, Arbeidsprogram Human-Etisk Forbund 2015-2017, og en toårig handlingsplan for fylkesarbeid basert på arbeidsprogrammet.

  De humanistiske seremoniene våre markerer de viktigste milepælene i deltakernes liv. Det er derfor en kjerneoppgave for fylket å sikre gjennomføringen av disse. Seremoniene er også viktige arenaer for å synliggjøre Human-Etisk Forbund for nye støttespillere. Hvert år viser organisasjonen frem sitt arbeid preget av verdighet, høytidelighet og humanisme til minst 25 000 mennesker i fylket som er gjester på våre seremonier.

  Fylkeskontoret arbeider løpende med gode tilbud til seremonideltakerne. Konfirmasjons-arbeidet i fylket utføres i all hovedsak av frivillige, men med mye støtte fra de ansatte. Akershus er det fylket med flest konfirmanter (1756 i 2016) fordelt på mange forskjellige kurs over hele fylket. Dette forutsetter god støtte fra de ansatte på fylkeskontoret.

  Fylkesstyret og fylkeskontoret ønsker å gi lokallagene målrettet støtte, blant annet når det gjelder rekruttering og pleie av frivillige og kommunikasjon. Fylkeskontoret er det eneste i landet som har dedikerte ansatte til frivillighet og kommunikasjon.

  Det er blitt tradisjon i Akershus å arrangere et seminar i forbindelse med årsmøtet i mars, og i 2016 avholdt vi et svært godt besøkt og vellykket frivillighetsseminar i samarbeid med Oslo fylkeslag med over 80 deltagere.

  På vegne av fylkesstyret, styreleder Kaja Lorentzen

 • 4ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  ETIKKSEMINARETFor 24. gang holdt fylkeslagene i Oslo, Akershus og Østfold felles etikkseminar. Årets seminarble holdt på Sørmarka konferansesenter i Ski i slutten av oktober 2016.Årets tema var «Humanisme, innvandring og integrering»

  Den siste helgen i oktober var 69 humanister samlet på Sørmarka konferansesenter til det regionale etikkseminaret i regi av Akershus, Oslo og Østfold fylkeslag. 29 deltakere fra Oslo, 18 fra Akershus, 19 fra Østfold og 3 fra andre fylker. Tilbakemeldingene på seminaret var stort sett positive.

  Sylo Taraku startet seminaret med en innledning rundt temaet: «Hvilke etiske utfordringer står vi overfor med den økende flyktningstrømmen til Norge og Europa». Det dystre bakteppet for dette tema er alle flyktningene som nå sitter fast i Tyrkia, Hellas og Italia og alle som dør underveis. Vi ønsket å se på HEFs rolle i disse spørsmålene, og fagsjef Bente Sandvik, fokuserte på viktigheten av å ikke undergrave menneskerettighetene og de konvensjonene Norge har undertegnet i vår flyktningpolitikk.

  Etter lunsj holdt Mohammed Rah, styremedlem i lokallagsstyret i Nedre Romerike og kursleder for humanistiske konfirmanter gjennom en årrekke, et flammende innlegg om «Religionskritikk i vår tid». Som tidligere muslim var han opptatt av at HEF

  L I V S S Y N S S A M F U N N

  Arbeidsgruppas medlemmer var: Frivillige: Berit Smedsrud (Østfold) Trond Melen (Oslo), Tor Olav Nygjelten (Akershus)Ansatte: Anne Brinch Skaara (Oslo), Kajsa Liisa Høiland (Østfold)

  burde drive med saklig kritikk av de inhumane tradisjonene og skriftene i Islam. Opponent, Linda Noor fra Minotenk, støtte delvis Rah i dette, men presiserte i sitt innlegge hvor viktig det var å skille mellom saklig islamkritikk og antimuslimske holdninger.

  Etter middag var det quiz i baren, under kyndig ledelse av Moa Myklebust.

  Lars Gule øste av sin kunnskap om «ytringsfrihetens grenser» på søndag formiddag, hvor han belyste alle dilemmaer denne friheten innebærer, ikke minst i møte med nye kulturer og religioner. Det var mange spørsmål og utfordringer som ble diskutert ivrig i gruppesamtaler begge dagene.

 • 5ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  INTERNASJONALT ARBEIDFELLESUTVALG FOR OSLO OG AKERSHUSUtvalget for internasjonale samarbeidsprosjekter skiller seg noe fra HEFs andre fellesutvalg. De avtalte arbeidsoppgavene ble fra starten begrenset til etablering og koordinering av de 2 internasjonale samarbeidsprosjektene mellom fylkesstyret i Oslo og utvalgte organisasjoner i India og Romania i den 2-årige prosjektperioden fram til 31.12.2017. I 2015 sluttet Akershus seg til disse prosjektene. Etter hvert har oppgavene blitt utvidet noe.

  Arbeidet er et pilotprosjekt, og forankringen til de to fylkesstyrene er derfor viktig. Minst et av utvalgsmedlemmene fra både Oslo og Akershus må sitte i fylkesstyret eller være oppnevnt av fylkesstyret med ansvar for å holde kontakt med og informere sitt fylkesstyre. Utvalget har i 2016 hatt 5 utvalgsmedlemmer; 3 fra Oslo og 2 fra Akershus

  Samarbeidsprosjektene er foreløpig pilotprosjekter med forberedelse i 2015 og implementering i perioden 1.1.2016-31.12.2017. Oppsummering og ev. forlengelse av prosjektarbeidet og fellesutvalget diskuteres i 1. halvår og avsluttes i 2. halvår 2017.

  SAMARBEID MED HUMANISTORGANISASJONER I ROMANIA OG INDIAKontakten med Romanian Humanist Association (RHA) og The Romanian Secular-Humanist Association (ASUR) i Romania og Ateistsenteret i India kom formelt i gang i september 2015, da representanter for disse humanistorganisasjonene var tilstede under Humanistisk Uke. Samarbeidet med organisasjonene har fungert bra i 2016, og etter å ha fått tilfredsstillende rapporter både fra Romania og India, har de økonomiske overføringene gått som avtalt.

  Nitika Dhall fra utvalget, var tilstede på Verdenskongressen til Ateistsenteret i India i januar 2016, og fikk innsikt i det arbeidet de gjør. Utfordringen blir å finne samarbeidsprosjekter som kan komme både HEF og Ateistsenteret til gode, og ikke bare fortsette med de tidligere HAMU-prosjektene.

  Utvalget er meget imponert over arbeidet de gjør i Romania.

  To yngre medlemmer fra HEF; Thale Schaanning fra Akershus og Kristine Gulbrandsen fra Oslo, deltok på deres ungdomsleir i august i år.

  SAMARBEID MED NORSK FOLKEHJELP OM AKTIVITETER FOR FLYKTNINGEREttersom flere hadde meldt sin interesse for HEFs internasjonale arbeid, ønsket utvalget å finne nye områder for frivillige. Høsten 2015 tok utvalget kontakt med Norsk Folkehjelps Osloavdeling, for å se på muligheten av et slikt samarbeid. Etter flere planleggingsmøter våren 2016, var vi klare til å starte med språktrening og turgrupper på Torshov asylmottak i Oslo. Men så ble dette mottaket og de fleste andre mottak i vårt distrikt lagt ned grunnet en strengere innvandringspolitikk i Norge og EU, noe som har resultert i at svært få flyktninger kommer til landet vårt nå. Utvalget vil gjenoppta arbeidet hvis situasjonen endrer seg og håper at flest mulig av de frivillige som hadde meldt seg da vil delta.

  SEMINAR UNDER HUMANISTISK UKEUnder ledelse av Maren Fallet, gjennomførte utvalget et vellykket seminar på Litteraturhuset 22.09.16, med tittelen «Hvordan er det å være ikke-troende i verden i dag». Inn-ledere på seminaret var Elizabeth O’Casey fra International Humanist and Ethical Union (IHEU) som er den internasjonale paraplyorganisasjonen, Zehra Pala fra en ateistorganisasjon i Tyrkia og Tutul, politisk fl yktning fra Bangladesh. Det var ca. 60 deltakere på selve seminaret, og gode kontakter ble skapt mellom innledere og HEF-medlemmer. Utvalget vil vurdere å ta kontakt med ikke troende innvandrere og fl yktninger fra ulike land som er bosatt i Norge, både for å lære mer om deres situasjon og muligens starte en egen gruppe.

  MØTE MED STYRET I INTERNATIONAL HUMANIST AND ETHICAL UNION IHEUUtvalget hadde 20.10.16 et givende møte med styret i IHEU, da de var i Oslo for å avholde styremøte. Ved siden av å gå igjennom erfaringene fra vårt internasjonale arbeid i våre to fylkeslag, presenterte utvalget sitt forslag om å lage en workshop med våre samarbeidspartnere under IHEUs verdenskongress i Brasil i 2017. Forslaget ble godt mottatt, og utvalget jobber videre med disse planene. Styret i IHEU var også meget positive til utvalgets forslag om å søke midler fra Utenriksdepartementet til internasjonalt samarbeid med søsterorganisasjoner.

  OMSORGOslo og Akershus har ikke lenger et felles omsorgsutvalg,

  men følgende tilbud har vært opprettholdt i 2016:

  SAMTALEPARTNERE PÅ OUS OSLO UNIVERSITETS SYKEHUS Vi har tre aktive samtalepartnere som har tatt oppdrag på OUS i perioden. Kjennskapen til tilbudet er fortsatt dårlig, og fylkeslaget jobber overfor ledelsen i OUS for å

  gjøre tilbudet bedre kjent, både overfor ansatte, pasienter og pårørende på sykehusene.Både samtalepartnerne og ansatte i HEF deltok på en heldagsseminar 25.10.16 om religions- og livssynsbetjening i offentlige institusjoner, hvor HEF også var medarrangør. Et optimistisk seminar som konkluderte med at det bare er et tidsspørsmål før dette tilbudet inkluderer alle tros- og livssynssamfunn i Norge.

 • 6ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Frogn har etter mange års jobbing endelig innviet nytt flerbrukshus på den gamle brannstasjonstomta. Her er det en storsal som kan brukes til alle våre seremonier, samt flere andre rom som kan brukes til møter og mindre samlinger. Lokallaget var med i referansegruppa under planlegging og bygging.

  Ski lokallag hadde medlemsdebattmøte med politikerne om saken i september 2016, og med avisinnlegg.

  Ullensaker og Nannestad lokallag har hatt avisreportasjer - siste i november 2016 – om nytt felles seremonibygg på Gystadmarka som er et nytt utbyggingsfelt for 10.000 nye innbyggere ved Jessheim. Lokallaget har avgitt høringsuttalelse til kommunen om saken. Hovedkontoret v/Vinjar Tufte støtter og jobber/skriver for dem. Lokallaget er godt kjent for sin jobb for seremonirom.

  Nedre Romerike lokallag har deltatt (med støtte fra Lene Mürer og Vinjar Tufte fra Hovedkontoret) i påvirkning og møter før byggingen og innvielsen av Nittedal nye kirke og samfunnshus, en ny flott stor kirke og nytt samfunnshus hvor teatersalen kan brukes til øvrige seremonier.

  Lørenskog kommune planlegger nytt seremonibygg for alle i forbindelse med stor utvidelse av gravplassen (kirkegården). Lokallaget og Vinjar Tufte deltok på infomøte i november 2016 og lokallaget er aktive i oppfølgingen.

  Bærum kommune planlegger stor ny gravplass på Fornebulandet inkludert et mindre minnehus, dvs. ikke for seremonier. Kirkemenigheten planlegger ny kirke like utenfor feltet. HEF v/Vinjar Tufte deltok på Bærum kommunes infomøte om saken i desember 2016 og kan bidra med tips og støtte for videre oppfølging.

  Før jul sendte fylkeskontoret ut et hyggelig julebrev til grunnskolene i Akershus og Oslo med forslag til alternative juleavslutninger.

  I N T E R E S S E O R G A N I S A S J O N

  POLITISK PÅVIRKNINGSARBEIDDet politiske påvirkningsarbeidet fortsatte i 2016, og hovedfokuset ligger fortsatt på arbeidet med å etablere livssynsnøytrale seremonilokaler, og at alle skoler skal arrangere inkluderende skoleavslutninger.

 • 7ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  0 10 20 30 40 50

  ASKERBÆRUMFROGN

  EIDSVOLL/HURDALENEBAKK

  NEDRE ROMERIKENES

  NESODDENOPPEGÅRD

  SKIULLENSAKER-NANNESTAD

  ÅS OG VESTBY

  Navnefest Akershus 2016, total per lokallag

  S E R E M O N I L E V E R A N D Ø R

  Utvalget har i 2016 bestått av leder Ellen Reinskou, Bærum, Inger-Johanne Hortemo, Ullensaker-Nannestad og Evy Gran, Enebakk. Evy Gran tok over ledervervet i oktober og ble konstituert som leder av navnefestutvalget av fylkesstyret 12. desember.Utvalgssekretær var Moa Myklebust første halvår. Andre halvår har det ikke vært fast sekretær

  HUMANISTISK NAVNEFESTGruppeseremonien Humanistisk navnefest er en glad og høytidelig feiring av at barn er født og harfått navn, og bygger på humanistiske verdier. Navnefest er blitt avholdt i Akershus siden 1990.

  I 2016 ble det tilbudt 31 og avholdt 29 humanistiske navnefestseremonier i vårt fylke for totalt 187 navnebarn. Til sammenligning var det 30 avholdte seremonier i 2014 og 2015. Seremoniene ble arrangert av 10 lokallag, som holdt navnefest på 14 ulike datoer. Nytt av året var navnefest i Frogn i det nye Smia Flerbrukshus.

  Det sendes ut questback-brukerundersøkelser til foreldre av navnebarn. Besvarelsene fra navnefestseremonier i Akershus

  var også i 2016 stort sett svært positive, samtidig som noen deltakere svarer noe ulikt om bl.a. hovedtaler og arrangement.

  NAVNEFESTUTVALGETUtvalget er oppnevnt på initiativ fra fylkesstyret. Formålet med utvalget er å styrke og koordinere tilbudet og veilede i estetiske spørsmål og i praktisk gjennomføring.

  Et uttalt mål for Akershus er jevn fordeling av datoer innen fylkets tre regioner, slik at ingen interesserte må vente lenge på neste navnefest i rimelig nærhet. Dette oppnår vi i stor grad utenom juli og august, desember og januar.

  Utvikling totalt antall navnebarni Akershus 2012-2016

  NAVNEFEST: 2012 : 182 2013 : 174 2014 : 194 2015 : 194 2016 : 187

 • 8ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Totalt ble det holdt 66 seremonier i fylket. For fjerde gang ble det også arrangert konfirmasjonsseremoni i Oslo Konserthus for leirdeltakere.

  65 kursledere gjorde en formidabel innsats i kursingen av ungdommene. Fylkeslaget sørget for opplæring av nye kursledere og gjennomførte temaseminar/etterutdanning for alle kurs- og leirledere.

  I 2016 fikk alle konfirmantene i Akershus og Oslo tilbud om gjenforening. I august møtte rundt 100 konfirmanter opp på Trandum. Her koste konfirmantene seg med leker, grilling, sport og spill. Kursledere i samarbeid med Refugee Norge sto for avviklingen.

  Akershus holdt i 2016 om lag 5 “konfirmasjonskurs for voksne”. På disse kursene møter konfirmantenes foresatte erfarne konfirmasjons¬kurs¬ledere. Kurslederne demonstrerer øvelser som ofte blir brukt på kurs og forklarer hensikten bak disse, samt svarer på spørsmål fra de foresatte.

  Dette er et tilbud foresatte setter stor pris på, og det er en unik mulighet til å få vist frem både hva som gjøres på konfirmasjonskursene, få markedsført den største kjerneaktiviteten til Human-Etisk Forbund og legge et grunnlag for å få flere medlemmer.

  Fylkeskontoret gjennomførte et estetikkurs over to dager med alle konfirmasjons- og navnefestansvarlige i fylket i november.

  KONFIRMASJONSUTVALGETUtvalget har jobbet med å standardisere konfirmasjonstilbudet i Akershus gjennom å se på dokumentkrav, opplæring av kursledere og videre utvikling av opplæringsopplegg. Det ble vedtatt at Camp Refugee gjennomføres for siste gang i 2017. Fylkeslaget arbeider med nye tilbud til lokallagene fra 2018.

  I løpet av 2016 har utvalget hatt fem møter.

  HUMANISTISK KONFIRMASJONHumanistisk konfirmasjon er fylkeslagets største oppgave. I 2016 hadde Akershus 1756 konfirmanter. Det ble gjennomført 124 kurs. 99 grupper på kveldstid eller helgesamlinger gjennom våren, og 25 grupper fordelt på leirer i Numedal, Valdres og på Tjøme.

  Utvikling antall konfirmanter Akershus 2012-2016

  KONFIRMASJON: 2012 : 1770 2013 : 1756 2014 : 1823 2015 : 1776 2016 : 1756

  Utvalget har i 2016 bestått av: Kaja Lorentzen, Bernt Eiken og Thale Heiberg Schaanning (leder). Utvalgssekretær var Kitty Larsgaard, Akershus.

 • 9ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  SAMLINGER OG TALEKURSFor første gang ble det avholdt felles talersamling for vigslere og gravferdstalere i vårt distrikt (Akershus, Oslo og Østfold). Det ble holdt på Vettre hotell i Asker, 5. – 6. mars, og det var totalt 29 deltakere for Oslo og Akershus. Mange av disse er både vigslere og gravferdstalere. Dette er en av grunnene til at vi har valgt å ha et felles seminar, samt at det også har vært et klart ønske fra seremoniavdelingen sentralt.

  Tilbakemeldingene fra deltakerne var stort sett positive, men med et klart ønske om å ikke dele opp i egne økter for vigsel og gravferd. Det gjorde at hele seminaret ble unødvendig langt. Hovedpunktene for fellesprogrammet var «Kjøreplan med gruppearbeid» ved Knut Vogt Engeland, og «Veien fra muntlig samtale til skriftlig tale» ved Dorothy Ann Bøhler.

  Utvalget har i 2016 bestått av: Tormod Eng (leder), Elisabeth Vatne-Lund og Baard B. Thalberg fra Oslo og Tom Hetty Olsen fra Akershus. Utvalgssekretær var Moa Myklebust frem til hun gikk av med pensjon i juni, deretter overtok Anne Brinch Skaara.

  HUMANISTISK VIGSELVigselsarbeidet deles mellom hovedkontorets seremoniavdeling og fylkeslagene. De fylkesansatte formidler oppdragene ved å sørge for kontakt mellom par og vigsler. Det er blitt avholdt 82 humanistiske vielser i Akershus i år.

  VIGSLEREAkershus hadde 18 vigslere i 2016. Alle våre vigslere er serti-fi sert i HEF og godkjent av fylkesmannen.

  Utvikling antall vigsler Akershus 2012-2016VIGSEL: 2012 : 102 2013 : 111 2014 : 96 2015 : 78 2016 : 82

 • 10ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Dorothy Ann Bøhler fra Akershus overtok som leder for utvalget. Utvalget har hatt fire møter i løpet av året. Mye tid på disse møtene har gått med til å diskutere et nytt fellesutvalg for gravferd og vigsel, og nytt mandat for dette utvalget som starter i 2017.

  Utvalget organiserer temamøte og seminar for gravferdstalere i Oslo og Akershus, samt intervjuer nye talerkandidater og vurderer dem for videre kursing. I år har det vært gledelig mange frå våre fylker som har ønsket å bli gravferdstalere. Utvalget har intervjuet 8 interesserte og anbefalt alle til grunnkurs hos HEF sentralt.

  For første gang ble det avholdt fellesseminar for vigslere og gravferdstalere i vårt distrikt (Akershus, Oslo og Østfold). Les mer om dette seminaret i kapittelet om vigsel (side 9).

  13. oktober inviterte utvalget til et kveldsmøte for gravferdstalere i Brugata 19. 23 talere deltok, og programmet var en rede-gjørelse om arbeidet våre samtalepartnere gjør på sykehusene i vårt distrikt, samt info fra utvalget og administrasjonen.

  Utvalget har i 2016 bestått av Ole Nielsen og Anne Drag Tidemand-Fossum fra Oslo, Dorothy Ann Bøhler og Arnt Vidvei fra Akershus. Dorothy Ann Bøhler er leder for utvalget. Utvalgssekretær: Anne Brinch Skaara.

  HUMANISTISK GRAVFERDFylkeslagene i Akershus og Oslo fortsatte sitt mangeårige samarbeid i vårt felles gravferdsutvalg.

  11 gravferdstalere i Akershus var aktive i 2016. I Akershus var det en oppgang fra 88 Humanistiske gravferder i 2015 til 102 i 2016.

  Talernes oppdrag blir formidlet av fylkeskontoret i seremoni-fylket.

  Utvikling antall gravferder Akershus 2012-2016

  GRAVFERD: 2012 : 116 2013 : 87 2014 : 95 2015 : 88 2016 : 102

 • 11ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  LOKALLAGENEAkershus hadde ved årsskiftet 2016/17 til sammen 12712 medlemmer.

  Akershus fylkeslag fikk i 2016 en endring i lokallag da Nesodden ble lagt ned og underlagt Frogn. Akershus har nå 12 lokallag: Asker, Bærum, Eidsvoll og Hurdal, Enebakk, Frogn-Nesodden, Gjerdrum, Nedre Romerike, Nes, Oppegård, Ski, Ullensaker og Nannestad samt Ås og Vestby.

  O R G A N I S A S J O N

 • 12ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  FYLKESÅRSMØTETDet ble avholdt årsmøte i Akershus fylkesstyre lørdag 12. mars på Thon Hotel Opera i Oslo.

  Det var i alt 24 stemmeberettigede. 10 av 13 lokallag var representert. Fylkesstyret stilte med 6 medlemmer (ikke stemmerett). I tillegg var 2 gjester/ansatte til stede.

  Årsmøtet var åpent for alle medlemmer.

  Årsmøtet sluttet seg til uttalelsen fra Landsstyret 30.-31. januar 2016:

  Norge må sørge for verdig behandling av mennesker på fl uktDen største fl yktningekatastrofen siden 2. verdenskrig foregår akkurat nå. Human-Etisk Forbund vil minne norske myndighet-er om at mennesker på fl ukt skal behandles med respekt, verdighet og i samsvar med internasjonale konvensjoner og menneskerettighetene. Regjeringen må sørge for tilstrekkelig kapasitet til en anstendig håndtering av fl yktningsituasjonen. Dagens praksis utfordrer viktige fellesverdier som solidaritet og medmenneskelighet.

  Et stort antall mennesker rømmer fra forfølgelse og ekstrem håpløshet i land herjet av borgerkrig og nød. Flyktningeom-fanget er en stor utfordring for myndighetene i hele Europa. Norsk fl yktningebehandling må likevel være i tråd med våre internasjonale forpliktelser nedfelt i FNs menneskerettighets-

  konvensjon, og FNs fl yktningkonvensjon. Alle fl yktninger som har krav på beskyttelse må sikres dette.

  FNs høykommissær for fl yktninger kritiserer Norge for behan-dlingen av asylsøkere. Uverdige og uorganiserte forhold har vært rapportert under utsendelse av fl yktninger. Respekten for menneskeverdet og anstendig behandling må være over-ordnet nasjonale politiske mål og innvandringsregulerende hensyn. Myndighetene må vise at de har evne og ressurser til å håndtere denne krevende situasjonen.

  Klokt lederskap behøves nå fra regjeringen – både i behan-dlingen av asylsøkerne og i kommunikasjonen om fl yktning-situasjonen. En stor humanitær og politisk innsats trengs i fl yktningenes nærområder, slik at de kan leve anstendig der til situasjonen i hjemlandet bedres. Veien videre må være i tråd med norsk humanitær tradisjon og vår tradisjon for internas-jonalt samarbeid.

  Human-Etisk Forbund oppfordrer regjeringen og de folkeval-gte til å styrke Norges humanitære innsats både her hjemme og i fl yktningenes nærområder.

  Asker 1 504

  Bærum 3 149

  Eidsvoll/Hurdal 315

  Enebakk 191

  Frogn-Nesodden 1 069

  Gjerdrum 96

  Nedre Romerike: 3 127

  Nes 296

  Oppegård 773

  Ski 717

  Ullensaker/ Nannestad 592

  Ås/Vestby 883

  Totalt i Akershus 12 712

  LOKALLAG 2016

  MEDLEMSTALL PER 31.12.2016

  ROBUSTE FOLLO

  På tillitsvalgtsiden er det som alltid en del slitasje på mangeårige tillitsvalgte, og enkelte lag har vanskelig for å få valgt fulltallige styrer. Det er en utfordring å forene behovene for styrer som utfører vedtektsbestemte oppgaver og for nye frivillige som vil jobbe på flere/nye måter. På bakgrunn av dette, og initiativ fra Ås og Vestby og Oppegård lokallag, oppnevnte fylkesstyret prosjektgruppa «Robuste Follo - en modell for organisering av Human-Etisk Forbund Follo lokallag» i 2016. Gruppas mandat var å utrede en modell for organisering av Follo lokallag. Modellen skal bidra til at det administrative arbeidet forenkles og at formelle krav i henhold til vedtektene oppfylles. Ny modell har som mål å sikre tilrettelegging av seremonier og andre aktiviteter i den enkelte kommune gjennom å etablere lokale utvalg. Det skal legges særlig vekt på å sikre samarbeid og kommunikasjon mellom styret og de frivillige lokalt. Prosjektgruppas tilrådning ble lagt fram for fylkesstyret i november 2016, og Akershus fylkesstyre anbefaler at lokallagene gjennomfører en sammenslåing til Follo lokallag på deres årsmøter i 2017.

 • 13ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  FYLKESSTYRETFylkesstyret for Akershus har etter årsmøtet i 2016 bestått av:

  KAJA S. T. LORENTZEN

  LEDER

  GISLE MØLMENSELLEVIK

  BRYNHILD HOVDE

  NESTLEDER

  MAY GUNN RIIS

  PER BRATTERUDSTYREMEDLEM MED

  ØKONOMIANSVAR

  RIKKE ØEN1. VARAMEDLEM

  THALE HEIBERGSCHAANING

  CHARLOTTE ERIKSEN2. VARAMEDLEM

  BJARNE AMDAHL3. VARAMEDLEM

  TERESE SVENKE

  Fylkesstyret har hatt 10 møter i perioden, og behandlet rett i underkant av 100 saker.

  Fylkesstyret konstituerte seg med et arbeidsutvalg (AU) bestående av leder, nestleder og styremedlem med økonomiansvar.

  Valgkomité i 2016 har vært Kai Mjaanes og Bernt Eiken. Rita Torsvik har vært fylkeslagets revisor.

 • 14ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  FYLKESKONTORETAdministrasjonen er samlokalisert med hovedkontoret i forbundets lokaler på Grønland.

  Administrasjonen for Akershus fylkeslag og Oslo fylkeslag disponerer 8,75 årsverk fordelt på 10 fast ansatte. De ansatte er som hovedregel organisert i team rundt førstelinjetjeneste, seremoniarbeid, frivillighet og informasjon.

  I løpet av 2016 gikk Moa Myklebust av med pensjon. Ved årsskiftet 2016/17 besto fylkeskontoret av følgende ansatte:

  LISBETHHVALBY

  KITTYLARSGAARD

  EVAMEYER

  CHRISTOFFERBEKENG K.U. LARSEN

  IDAMADELEEN MOE

  ANNE BRINCH SKAARA

  INGERMARIE HELLE

  JARLESVEEN

  IRENE KOSBERGSKAGESTAD

  SIGURDC LUND

 • 15ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Tillitsvalgte og frivillige i Akershus er uunnværlige for at Human-Etisk Forbund skal kunne opprettholde det omfattende seremonitilbudet og annen aktivitet i fylket. Det er fylkesstyrets holdning at mesteparten av det frivillige arbeidet skal foregå i lokallagene, og at fylkesstyrets og kontorets rolle i hovedsak må være å støtte dette.

  FRIVILLIGHETSSEMINARETOgså i 2016 ble det arrangert et frivillighetsseminar i etterkant av årsmøtet i samarbeid med Oslo fylkeslag. Seminaret hadde et variert program og hadde et oppmøte på over 80 deltakere, hvorav 34 fra Akershus. Programmet bestod av to felles foredrag om henholdsvis «Begeistringsledelse» og «Ikke gå livssynsberserk». Resten av dagen bestod av mange parallelle verksteder hvor deltakerne valgte seg ut to av disse. Blant tema ved verkstedene var internasjonalt arbeid i HEF, en frivillig sin historie, «best på frivillighet, HEF introduksjonskurs,

  Om kvelden var det middag og underholdning ved komiker Lisa Tønne, og Akershus Frivillighetspris ble utdelt. Mottakerne i 2016 var:• Bernt Eiken• Heidi Løland

  På Frivillighetsseminaret dannet erfarne frivillige et fadderkorps for erfaringsutveksling med nye frivillige. Deltagerne kunne fylle ut et «meldekort» hvis de var interessert i å bli frivillig i HEF, noe nesten alle nye frivillige gjorde. De som fylte ut meldekort ble fulgt opp i etterkant.

  FRIVILLIGHETDe tillitsvalgte og frivillige i Akershus er uunnværlige for at Human-Etisk Forbund skal kunneopprettholde det omfattende seremonitilbudet og all annen aktivitet i fylket.

 • 16ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  HUMANISTISK UKEI september 2016 var det livlig aktivitet under Humanistisk uke i Akershus. Ti av tolv lokallag gjennomførte en eller flere aktiviteter under Humanistisk uke i 2016.

  Tilsammen gjennomførte lokallagene i Akershus 24 aktiviteter i løpet av perioden.

  HEF sentralt arrangerte Kick-off i januar med noen representanter fra Akershus. Fylkeslaget fulgte opp med et planleggingsmøte i mai, både for å få i gang prosessene lokalt og med tanke på samarbeid regionalt.

  Det var 24 ulike arrangementer i fylket, og 10 av 12 lokallag gjennomførte arrangementer. Mange sto på stand i nærmiljøet, hang opp undringsløype og hadde fine opplegg rundt dette eller arrangerte temamøter. Samarbeid med lokale bibliotek ble videreført hos flere lokallag. Andre tilbud under Humanistisk uke var blant annet kinoforestilling, «Dødskafé» og filosofikafé. Nytt av året var et gjensyn med «konfirmasjonskurs for voksne».

  OPPLÆRINGI 2016 gjennomførte Akershus fylkeslag, i samarbeid med Oslo, tre HEF introduksjonsmøter i Human-Etisk Forbund sine lokaler i Brugata 19. Møtene ble avholdt i januar, juni og august. Det var godt oppmøte på to av disse møtene, og vi ser at det er en viktig møteplass for informasjon om forbundet og for rekruttering av potensielle frivillige. Våren 2016 gjennomførte forbundet instruktørkurs for frivillige som selv skal ut og holde kurs i det som nå heter HEF Opplæring «Introduksjonsmøte». Oslo stilte med tre engasjerte instruktører på dette kurset, ingen fra Akerhus stilte.Organisasjonsavdelingen gjennomførte et nasjonalt helgekurs kalt «Grunnkurs organisasjon», samme helgen som instruktørkurset.. Der deltok tre nye representanter fra Akershus lokallag, og én fra Oslo. Kurset er en innføring i organisasjonsarbeidet i HEF, og det på sikt skal dette gjennomføres av instruktørene fylkes-/regionsvis.

 • 17ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Fylkeskontoret har utformet materiell som avisannonser, plakater, konsertprogram, adgangstegn og påmeldings-skjemaer, i tillegg til å fungere som rådgiver overfor lokallag og utvalgssekretærer.

  Tidligere har vi fokusert på å sende nyhetsbrev som har gått til hele Akershus eller kombinert til både Oslo og Akershus. I 2016 har vi i større grad sendt ut nyhetsbrev til regioner (Follo og Enebakk, Romerike, Asker og Bærum) og direkte til lokallag, med mål om at nyhetsbrevene skal kjennes mer relevante for mottakerne. Utsendinger til lokallag som tidligere har blitt sendt ut av medlemsservice sentralt ble i større grad enn før fylkeskontorets oppgave. Vi har e-postadressene til 5542 medlemmer i Akershus.

  Akershus sin Facebookside har i løpet av 2016 økt fra å ha 473 følgere per 1. januar 2016 til 655 følgere per 31. desember, en økning på 182 følgere. Det ble mot slutten av året jobbet mer systematisk med oppdateringer av siden, med oppsving i antall følgere som resultat.

  Nye nettsider, Human.no, ble lansert i april. Kommunikasjonsansvarlig i Oslo og Akershus bidro på

  redaksjonsmøter, med testing av sidene og opplæringsdag hos utvikleren i forkant av lanseringen, for å sikre at fylkesnivået blir godt ivaretatt på de nye nettsidene. Etter lansering har vi også vært representert i Human-Etisk Forbunds nettredaksjon som har hatt møter ca. annenhver uke.

  Fylkesbladet Humanus er felles med Oslo, og kom ut med tre nummer i 2016. Bladet er nå et innstikk i forbundets medlemsmagasin Fri Tanke. Utgave 4-2016 av Fri Tanke (og dermed også av Humanus) ble kuttet som en del av forbundets sparetiltak høsten 2016. Opplaget på papir er drøyt 23.000, i tillegg legges bladet ut i pdf-format på nettsidene våre. Humanus annonserer kommende aktiviteter og rapporterer fra de som har vært, og løfter frem ulike sider av fylkeslagenes virksomhet. Fylkeslederne veksler på å skrive en leder til hvert nummer.

  Fylkeskontoret har bistått lokallagene med å spre informasjon og invitasjoner til lokallagenes mange gode seremonier og arrangementer. De mest brukte kanalene har vært Facebook, målrettede nyhetsbrev via e-post, medlemsbladet Humanus og nettsidene Human.no.

  Bidragsytere til Humanus i 2016 har vært Nitika Dhall, Robert Rustad, Bente Pihlstrøm, Ida Madeleen Moe, Jarle Sveen, Tom Henning Bratlie, Erik Fosheim Brandsborg, Christoffer B. Larsen, Moa Myklebust, Arne Bodin, Morten Fastvold, Mona Annegretesdatter og Marit Simonsen. Ronnie Johanson har vært fast spaltist, og Irene Kosberg Skagestad har vært redaksjonssekretær.

  KO M M U N I K A S J O N

 • 18ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  MEDLEMSUTVIKLINGEN I AKERSHUS

  *Antall medlemmer per 31.12.2016**Nesodden lokallag ble nedlagt i 2016, og deretter tatt opp i Frogn lokallag, som nå heter Frogn og Nesodden lokallag

  VEDLEGG: STATISTIKK

  LOKALLAG

  MEDLEMMER

  2016* BRUTTO

  ENDRING ENDRING I %NY-

  INNMELDT

  ASKER 1504 9 1.4 70

  BÆRUM 3149 55 1,5 151

  EIDSVOLL/HURDAL 315 5 3,6 19

  ENEBAKK 191 1 1,6 12

  FROGN OG NESODDEN** 1069 27 62,2 53

  GJERDRUM 96 -1 2,1 2

  NEDRE ROMERIKE 3127 82 29,7 179

  NES 296 13 5,7 23

  OPPEGÅRD 773 4 0,7 30

  SKI 717 5 0,6 33

  ULLENSAKER/ NANNESTAD 592 35 6,1 53

  ÅS/ VESTBY 883 5 2,6 37

  AKERSHUS 12712 223 2,2 662

  OSLO,

  TIL SAMMENLIGNING16839 341 2,4 959

 • 19ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Tabell: Humanistisk navnefester i Akershus 2016, barn per lokallag og seremonidag.

  HUMANISTISK NAVNEFEST 2016

  LOKALLAG DATONAVNEBARNPR. DAG

  TOTALT PR.LAG 2016

  ASKER 12.03 KL. 11 9

  ASKER 10.09 KL. 11 og 13 16 25

  BÆRUM 28.05 KL. 11 OG 13 13

  BÆRUM 29.05 KL. 11 OG 13 6

  BÆRUM 22.10 KL. 11 OG 13 14

  BÆRUM 23.10 KL. 11 OG 13 13 46

  EIDSVOLL/HURDAL 04.06 KL. 11 OG 13 13 13

  ENEBAKK 17.09 KL 12 0 0

  FROGN 26.11 KL. 12 1 1

  NEDRE ROMERIKE 24.04 KL. 12 OG 14 27

  NEDRE ROMERIKE 23.10 KL. 12 OG 14 17 44

  NES 03.09 KL. 12 2 2

  NESODDEN 17.09 KL. 11.15 OG 13:15 8 8

  OPPEGÅRD 23.04 KL. 11 OG 13 9

  OPPEGÅRD 22.10 KL. 11 OG 13 10 19

  SKI 28.05 KL. 12 6 6

  ULLENSAKER/NANNESTAD 05.11 KL. 12 OG 14 15 15

  ÅS/VESTBY 24.09 KL. 12 8 8

  SUM NAVNEBARN AKERSHUS 187

 • 20ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  LOKALLAGANTALL KVELD

  OG HELGANTALL LEIR TOTALT ANTALL 14 ÅR % AV ÅRSKULL

  ASKER 178 5 183 783 22,7 %

  BÆRUM 370 39 409 1554 23,8 %

  EIDSVOLL OG HURDAL 46 46 306 15 %

  ENEBAKK 33 33 143 23,1 %

  FROGN 51 1 52 216 23,6 %

  GJERDRUM 13 13 93 14 %

  NEDRE ROMERIKE 340 18 358 1679 20,3 %

  NES 63 1 64 242 26 %

  NESODDEN 103 103 251 41 %

  NITTEDAL 61 3 64 347 17,6 %

  OPPEGÅRD 89 4 93 353 25,2 %

  SKI 98 98 415 23,6 %

  ULLENSAKER-NANNESTAD 108 1 109 597 18,1 %

  ÅS OG VESTBY 84 84 385 22,2 %

  SUM AKERSHUS-KONFIRM. 1637 72 1709 7364 22,2 %

  AKERSHUSKONF. I ANDRE FYLKER 50

  LEIERDELTA. FRA OSLO/UTL. 47

  AKERSHUS 1627 169 1796 7 364 23,8 %

  HUMANISTISK KONFIRMASJON 2016

 • 21ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Tabell: Oversikt Humanistisk vigsel Akershus 2016

  HUMANISTISK VIGSEL 2016

  LOKALLAG

  SUMHVERT LAGS

  VIGSLERE NAVN VIGSLERE OPPDRAG

  ASKER PER CHRISTIAN DAHL BRANDVIK 8

  18 KJELL KRISTENSEN 10

  BÆRUM LINDA HASLE 6

  RUDI HOLT 4

  ANETTE C. W. PETTERSEN 4

  LIV LARSEN RUSTAD 3

  24 PETTER WALLACE 7

  EIDSVOLL 5 RAGNHILD ELISE OWE 5

  FROGN CATHRINE SAKARIASSEN SANDSMARK 2

  6 TERESE SVENKE 4

  NEDRE ROMERIKE KAJA S. T. LORENTZEN 4

  LIV GULBRANDSEN 5

  14 TOM HETTY OLSEN 5

  NES 8 BRITT MARI NYMOEN ERIKSEN 8

  NESODDEN 9 KJELLAUG MYHRE 9

  OPPEGÅRD 4 BRYNHILD HOVDE 4

  ÅS OG VESTBY 7 ANITA ELSRUD LAUVLI 7

  SUM 95 95

 • 22ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  HUMANISTISK GRAVFERD 2016

  LOKALLAG

  SUM PER TALERS

  LOKALLAG TALERAKERSHUSTALERES

  OPPDRAG

  ASKER UNNI BERNER 13

  ASKER KJELL KRISTENSEN 20

  ASKER 36 ARNT VIDVEI 3

  BÆRUM DOROTHY ANN BØHLER 15

  BÆRUM 22 PETTER WALLACE 7

  NEDRE ROMERIKE MONA SNEFRID FØLSTAD 12

  NEDRE ROMERIKE 20 INGUNN SOLAAS 8

  NESODDEN 16 KJELLAUG MYHRE 16

  OPPEGÅRD BRYNHILD HOVDE 6

  OPPEGÅRD 9 KJELL TADVIN 3

  ULLENSAKER-N 8 HANS ØSTENG 8

  SUM OPPDRAG AKERSHUSTALERE 111

 • 23ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  VEDLEGG: RAPPORTERING PÅ HANDLINGSPLAN 2016A LIVSSYNSSAMFUNN

  Fylke/region: Arrangere Humanistisk uke hver høst, gjerne i samarbeid med andre fylkes-/lokallag.

  · Utført

  · Vi tilrettelegger for lokal aktivitet ved å ha samarbeidsmøte for lokallagene og for eks. koordinerer for fotojournalist. Fylkesstyret har to ansvarlige i styret som er med på prosessen sammen med kontoret. - Vi har ikke hatt grunnkurs i ideologi og livssyn, men har hatt regionalt etikkseminar og frivillighetsseminar hvert år.

  Fylke/region: Planlegge og gjennomføre grunnkurs i ideologi og livssyn, samt andre regionale seminarer.

  · Utført

  Fylke/region: Støtte opp om markeringer av Darwindagen 12. februar.

  · Ikke prioritert

  · Mangel på ressurser. Ikke prioritert blant andre aktiviteter.

  Lokalt: Delta i lokalt dialogarbeid der dette fi nnes eller ta initiativ der det ikke fi nnes.

  · Ikke påbegynt

  Lokalt: Knytte til seg passende samarbeidspartnere lokalt (f.eks. bibliotek, andre organisasjoner).

  · Utført

  · Se under

  Lokalt: Tilby faglige og sosiale arrangementer til medlemmer og interesserte.

  · Utført

  · Lokallag har hatt bokutstillinger ved lokale biblioteker og bruker bibliotekene (og til tider får med andre enn våre arenaer for rekruttering) til fi losofi kvelder, spillkvelder, dødskafé og solvervsfest. - Alle lokallag i Akershus har en eller annen form for medlemsaktivitet utenom årsmøtet i løpet av et år. Noen lokallag har mange slike arrangementer.

  Fylke/region: Drøfte hva humanisme som livssyn innebærer i vår tid f.eks. som tema på regionale seminarer.

  · Utført

  · Tema på regionalt etikkseminar

  Fylke/region: Tilrettelegge for tema/refl eksjonskvelder om rettferdig fordeling globalt og i et generasjonsperspektiv.

  · Utført

  · Tema på regionalt etikkseminar

  Lokalt: Gjerne bruke «Pro et Contra»-bøkene fra Humanist forlag som utgangspunkt for diskusjoner i styret eller på møter for interesserte.

  · Ikke prioritert

  · Mangel på frivillige lokalt til å ta seg av dette

  Lokalt: Tilrettelegge for tema-/refl eksjonskvelder om rettferdig fordeling globalt og i et generasjonsperspektiv.

  · Ikke prioritert

  MENNESKERETTIGHETER Fylke/region: Håndtere henvendelser om menneskerettighetsbrudd på livssynsområdet.

 • 24ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  · Løpende

  Lokalt: Delta i markering av FNs 70-årsdag 24. oktober 2015.

  · Ikke prioritert

  · Mangel på frivillige til å gjennomføre disse aktivitetene.

  Lokalt: Minst ha ett arrangement i perioden med et menneskerettslig tema.

  · Ikke påbegynt

  INTERNASJONALT ARBEID Fylke/region: Etablere/videreføre samarbeid med humanist-organisasjoner utenfor Norden.

  · Utført

  Fylke/region: Bidra til at medlemmer blir bedre kjent med det internasjonale arbeidet som skjer gjennom International Humanist ant Ethical Union (IHEU), The European Humanist Federation (EHF) og International Humanist Ethical Youth Organization (IHEYO).

  · Utført

  · Oslo og Akershus har et felles internasjonalt utvalg, og et prosjekt som støtter arbeid i Romania og India. Utvalgsmedlemmene har vært på tur til Romania. - Vi hadde et åpent temamøte i høst (felles Oslo og Akershus) hvor vi fi kk besøk fra blant annet IHEU-representant og satte internasjonalt arbeid på dagsorden.

  Fylke/region: Bidra til å skape giverglede til våre felles prosjekter med Norsk Folkehjelp.

  · Løpende

  Lokalt: Bidra til at medlemmer blir bedre kjent med det internasjonale arbeidet.

  · Påbegynt

  Lokalt: Bidra til å skape giverglede til våre felles prosjekter med Norsk Folkehjelp.

  · Ikke prioritert

  · Det har vært lite fokus lokalt pga manglende kompetanse og ressurser.

  Lokalt: Bruke Norsk Folkehjelp lokalt blant annet som innledere.

  · Løpende

  HUMANISTISK UNGDOM Fylke/region og lokalt: Ved forespørsel, støtte etableringen av fl ere lokale avdelinger av Humanistisk Ungdom.

  · Løpende

  Lokalt: Støtte eksisterende lokallag av Humanistisk Ungdom.

  · Utført

  · Vi har støttet lokallag i HU Akershus økonomisk for gjennomføring av arrangementer, og invitert de med i for

  eksempel Humanistisk uke-planlegging sammen med våre lokallag.

  B INTERESSEORGANISASJON

  LIVSSYNSFRIHET Fylke/region og lokalt: Arbeide for livssynsåpne seremonirom.

  · Løpende

 • 25ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Fylke/region og lokalt: Delta aktivt i debatter om religion og livssyn.

  · Løpende

  SKILLE STAT OG KIRKE Fylke/region og lokalt: Levere forslag til de politiske fylkespartiene om å inkludere et skille av stat og kirke i deres partiprogram for 2017-2021.

  · Ikke prioritert

  · Mangel på kompetanse og ressurser hos frivillige

  Fylke/region og lokalt: Ta opp lokal forskjellsbehandling mellom Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn.

  · Ikke prioritert

  · Mangel på kompetanse og ressurser hos frivillige.

  SKOLE OG BARNEHAGE Fylke/region: Sende felles brev til politikere mv.

  · Ikke påbegynt

  Fylke/region: Arbeide for at det etableres livssynsuavhengige juleavslutninger.

  · Påbegynt

  Fylke/region: Sende ut materiell til skoler.

  · Utført

  · Vi har sendt ut brev til skolene om inkluderende juleavslutninger med alternativt opplegg.

  Lokalt: Arbeide for at det etableres livssynsuavhengige juleavslutninger.

  · Ikke påbegynt

  Lokalt: Fremme forslag om aktiv påmelding til religiøse aktiviteter som gudstjeneste i skole og barnehage.

  · Ikke påbegynt

  Lokalt: Påvirke de politiske partiene til å få formuleringer om et inkluderende, barnesentrert og menneskerettsbasert formål inn i partiprogrammene foran valget i 2017.

  · Ikke prioritert

  · Mangel på kompetanse og kapasitet.

  C SEREMONILEVERANDØR

  Fylke/region: Humanistisk navnefest og Humanistisk konfi rmasjon må gis like mye oppmerksomhet. Lokale arrangører skal få seremonifaglig opplæring i begge gruppeseremoniene.

  · Utført

  · Gjennomført opplæringsseminar for begge gruppeseremoniene

  Fylke/region: Være pådriver og aktiv rådgiver for å se til at det planlegges, tilpasses og bygges fl ere livssynsåpne seremonilokaler i regionen.

  · Ikke prioritert

  · Mangel på ressurser.

 • 26ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Lokalt: Initiere og støtte lokale tiltak for å bedre tilbudet når det gjelder livssynsåpne seremonirom

  · Utført

  · Støttet frivillige i arbeidet med å påvirke livssynsnøytrale seremonirom

  HUMANISTISK NAVNEFEST Fylke/region: Sørge for årlig deltakelse fra alle fylker på nasjonalt estetikkurs og regional oppfølging av dette.

  · Utført

  · Fulgt opp dette arbeidet

  Fylke/region: Sikre tilstrekkelig antall ressurspersoner for gjennomføring av humanistiske navnefester.

  · Utført

  · Fulgt opp dette arbeidet

  Fylke/region: Sørge for at seremoniarrangøren er representert på fylkets årlige estetikkurs.

  · Utført

  · Fulgt opp dette arbeidet

  Lokalt: Sikre at navnefestseremoniene er i tråd med nasjonale føringer og retningslinjer.

  · Utført

  · Fulgt opp dette arbeidet

  HUMANISTISK KONFIRMASJON Fylke/region: Rekruttere og beholde tilstrekkelig antall egnede kursledere.

  · Utført

  · Fulgt opp dette arbeidet

  Fylke/region: Jobbe for at alle kursledere er medlem av Human-Etisk Forbund og får kurslederopplæring.

  · Utført

  · Fulgt opp dette arbeidet

  Fylke/region: Sikre årlig deltakelse fra alle fylker på nasjonale estetikk- og instruktørkurs og regional oppfølging av disse.

  · Utført

  · Fulgt opp dette arbeidet

  Lokalt: Rekruttere potensielle kursledere lokalt.

  · Utført

  · Løpende dialog mellom kontoret og frivillige lokalt

  Lokalt: Sørge for at seremoniarrangøren er representert på fylkets årlige estetikkurs.

  · Utført

  · Estetikkansvarlig i lokallagene deltar på estetikkurs med estetikkinstruktørene i fylket.

  Lokalt: Påse at de lokale konfi rmasjonsseremoniene er i tråd med nasjonale føringer og retningslinjer.

  · Utført

  · Estetikkansvarlig i lokallagene deltar på estetikkurs med estetikkinstruktørene i fylket.

 • 27ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  HUMANISTISK VIGSEL Fylke/region: Planlegge og gjennomføre årlige regionale samlinger for vigslere.

  · Utført

  · Vi har et eget utvalg som tar seg av vigsel på oppdrag fra fylkesstyrene i Oslo og Akershus.

  HUMANISTISK GRAVFERD Fylke/region: Planlegge og gjennomføre årlige regionale samlinger for gravferdstalere.

  · Utført

  · Vi har et eget utvalg som tar seg av gravferd på oppdrag fra fylkesstyrene i Oslo og Akershus.

  D ORGANISASJON

  OPPLÆRING Fylke/region: Alene eller sammen med lokallag sikre at alle medlemmer har fått tilbud om å delta på introduksjonsmøte eller frivillighetsseminarer.

  · Utført

  · Dagsseminar (frivillighetsseminar) for interessenter etter fylkesårsmøtet og HEF introkurs ca. hver tredje måned i samarbeid med Oslo

  Fylke/region: Alene eller sammen med andre fylkeslag arrangere grunnkurs.

  · Påbegynt

  Fylke/region: Nominere kandidater til videregående kurs.

  · Utført

  · Vi har hatt tre representanter på nasjonalt kurs

  Fylke/region: Nominere kandidater til instruktørkurs for HEF Opplæring.

  · Ikke påbegynt

  Fylke/region: Tilby standardisert opplæring for økonomiledere og lokallagsledere.

  · Utført

  · Vi har hatt økonomiopplæring

  Lokalt: Sikre at alle medlemmer får tilbud om introduksjonsmøte.

  · Ikke prioritert

  · Det er ikke kapasitet til dette lokalt. Pga. små avstander har vi det for Oslo og Akershus i Oslo ca. hver tredje måned.

  Lokalt: Nominere kandidater til grunnkurs.

  · Utført

  · Tre kandidater fra lokallagene har vært på kurs

  Lokalt: Foreslå kandidater til instruktørkurs for HEF Opplæring.

  · Ikke påbegynt

 • 28ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  REKRUTTERING OG PLEIE AV NYE MEDLEMMER, TILLITSVALGTE OG FRIVILLIGE Fylke/region: Ta i bruk rekrutteringsverktøyene og tilpasse til region/fylke.

  · Utført

  · Rekrutterer via nettsider, FB, medlemsregister og frivillig.no

  Fylke/region: Sikre at nye frivillige tas godt imot lokalt.

  · Utført

  · Vi har et system og en egen ansvarlig på fylkesnivå for å ta imot nye frivillige.

  Fylke/region: Både fylkeskontoret og fylkesstyret skal være pådrivere for at nye medlemmer får grunnopplæring.

  · Påbegynt

  Fylke/region: Skape møteplasser på fylkesnivå.

  · Utført

  · Vi har møteplasser på fylkesnivå, for eksempel frivillighetsseminar og etikkseminar.

  Fylke/region: Støtte lokallagene i rekruttering og oppfølging av frivillige.

  · Utført

  · Lokallagene får tips om måter å rekruttere og følge opp frivillige, pluss konkrete kandidater fra fylket.

  Lokalt: Ta i bruk rekrutteringsverktøy.

  · Påbegynt

  Lokalt: Få på plass aktive og engasjerte valgkomiteer.

  · Løpende

  Lokalt: Verve frivillige på møteplassene.

  · Løpende

  Lokalt: Lage oversikt over ledige verv i laget.

  · Løpende

  Lokalt: Ha minst én medlemsaktivitet i året utenom årsmøtet.

  · Utført

  · Alle lokallag har minst en medlemsaktivitet utenom årsmøtet. De fl este har fl ere

  SAMARBEID PÅ TVERS Fylke/region: Se på muligheter for økt erfaringsutveksling på tvers av fylkesgrensene.

  · Utført

  · Vi har delt ideer på fl ere arenaer, blant annet via Facebook, e-post, telefon, ansattsamlinger og besøk hos hverandre.

  Fylke/region: Dele gode ideer og suksesshistorier fra ulike tiltak og arrangementer.

  · Løpende

  Fylke/region: Søke samarbeidsprosjekter, for eksempel rundt opplæring og Humanistisk Uke.

  · Påbegynt

  Lokalt: Økt samarbeid om introduksjonsmøter for nye medlemmer samt andre aktuelle kurs.

  · Ikke prioritert

 • 29ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Lokalt: Vurdere samarbeid om aktiviteter (temamøter, opplæring, Humanistisk Uke e.l.).

  · Påbegynt

  KOMMUNIKASJONFylke/region: Sikre at lokallagene bruker tilgjengelige og hensiktsmessige kanaler.

  · Påbegynt

  Fylke/region: Markere forbundets 60-årsjubileum.

  · Utført

  · Felles jubileumsfest for Oslo, Akershus og Østfold.

  Lokalt: Bruke tilgjengelige kanaler for å skape oppmerksomhet om aktivitet.

  · Løpende

  Lokalt: Planlegge og gjennomføre Humanistisk Uke.

  · Utført

  · 10 av 12 lokallag har i 2015 og 2016 hatt en eller fl ere aktiviteter. I 2016 hadde vi 24 aktiviteter i Akershus

  Lokalt: Markere forbundets 60-årsjubileum.

  · Utført

  · Markerte jubileum gjennom lokale aktiviteter som stand, feiringer osv. under Hum.uke

 • 30ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  VEDLEGG: ÅRSOPPGJØRSRAPPORT 2016

 • 31ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

 • 32ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

 • 33ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

 • 34ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

 • 35ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

 • 36ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  VEDLEGG: STYRETS ÅRSBERETNING 2016

 • 37ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  VEDLEGG: REVISORS BERETNING

 • 38ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

 • 39ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

 • 40ÅRSMELDING 2016 HUMANETISK FORBUND AKERSHUS FYLKESLAG

  Human-Etisk Forbund Akershus fylkeslag

  Brugata 19

  0186 Oslo

  Telefon: 23 15 60 80

  Organisasjonsnummer: 978 602 088

  [email protected]

  human.no/akershus

  ÅRSMELDING

  2016AKERSHUSFYLKESLAG