Human Rights Based Approach (HRBA) sa Pag- unlad tao sa pamamagitan ng pagpapakilala at paggamit ng

 • View
  25

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Human Rights Based Approach (HRBA) sa Pag- unlad tao sa pamamagitan ng pagpapakilala at paggamit ng

 • HumanRightsBasedApproach(HRBA)saPag-

  unladBantayKita

  TrainingModuleparasa

  FreePriorandInformedConsent

  PresentasyonBlg.2

 • HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  KahuluganngHRBA Rights-BasedApproach Pananawsaprosesonghumandevelopment nanakabataysamgapamantayanginternasyonalngKarapatangPantao(KP)tungosapagpapayamanatpag-protektasaKP.

 • HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  KahuluganngHRBA IlansamgainternasyonalnainstrumentongKPnaginagamitbilangbatayan:UDHR,ICCPR,ICESCR,CRC,CEDAW,CAT,CERD,etc.

 • HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  KahuluganngHRBA Isinasaalang-alangngHRBAangmgapamantayanatprinsipyongKPsapagpaplano,polisiya,atprosesongpag-unlad.

 • HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  KahuluganngHRBA Itoaynakatuonsapagpapaunladngtaosapamamagitanngpagpapakilalaatpaggamitngkarapatanbilanglegalentitlement ngmgatao(rights-holders)atlegalnaobligasyonngEstado(duty-bearers)sakanyangmamamayan.

 • HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  KahuluganngHRBA nakatuonsamganaiiwan(discriminated)atmarginalized namgagrupo maylayuninparasaprogresibongpagtupadngkarapatangpantao nagbibigayngpantaynapagpapahalagangkalalabasan(outcome)atproseso(process)ngpag-unlad.

 • RBAFlowChartPagpapaigtingngpananagutanngDutyBearers

  Pag-gampanngobligasyonngDuty

  BearerssamgaRightsHolders

  PagsuportasaRightsHolderssapag-angkinngkanilangkarapatan

  Pagbabagosabuhayngtao

 • NeedsBasedvs.RBA

  Nakatuonsainput atkalalabasan

  Nakatuonsaprosesoatkalalabasan

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

 • NeedsBasedvs.RBA

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  Nakatuonsapag-kamitng

  pangangailangan

  Nakatuonsapag-kamitngkarapatan

 • NeedsBasedvs.RBA

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  Pagkilalasapangangailanganbilangvalidclaims

  Pagkilalasamgakarapatanngindibidwalatmgagrupobilangclaims tungosalegalatmoralna

  duty-bearers

 • NeedsBasedvs.RBA

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  Angindibidwalaymgatagatanggapngprogramang

  pangkaunlaran

  Angindibidwalatmgagrupoaymay

  kakayanangangkininangkanilangkarapatan.Aktiboang

  partisipasyon.

 • NeedsBasedvs.RBA

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  Angmgaindibidwalaykinakailangang

  matulungan

  Angmgaindibidwalaymaykarapatang

  matulungan

 • NeedsBasedvs.RBA

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  Nakatuonsapangunahingdahilan(immediatecause)

  ngproblema

  Nakatuonsaistrukturalnadahilanatangmgakaganapan

  (manifestations)nito

 • MgaPrinsipyongRBAsaPagunlad(PANTHERPRINCIPLES)

  Participation (Partisipasyon):aktibo,malaya,makahulugangpartisipasyonngmgarightsholderssalahatngprosesongpagdedesisyon,lalonasamgamaykinalamansakanilangkarapatan

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

 • MgaPrinsipyongRBAsaDebelopment(PANTHERPRINCIPLES)

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  Accountability (Pananagutan):Responsablengpaggamitngkarapatanngrightsholdersatpag-gampanngobligasyonngdutybearers;pananagutanngEstadoatibaangdutybearerssapagpapatupadsaKarapatangPantao

 • MgaPrinsipyongRBAsaDebelopment(PANTHERPRINCIPLES)

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  NoDiscrimination&Equality(WalangDiskriminasyon&Pagkakapantay-pantay):Walangmaiiwan,maiisantabi,odimabibilangsaprosesongpag-unladi.e.mgaprograma,serbisyo,impormasyon,

  partisipasyon,atbp.

 • MgaPrinsipyongRBAsaDebelopment(PANTHERPRINCIPLES)

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  Transparency:Pag-sisiguronamayaccesssaimpormasyon;pagigingbukassapagpapatakbo;walangmgaitinatagongtransaksyon

 • MgaPrinsipyongRBAsaDebelopment(PANTHERPRINCIPLES)

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  HumanDignity(DignidadngTao):Angmgataoaykinikilalaattinatratongmayrespeto paglalagayngproteksyonparamaiwasanangdiskriminasyon

 • Empowerment:makahulugangpaglahoksamgagawainggobyerno,i.e.pagpapasya,paggawangmgapolisiya,programa,implementasyon,pag-subaybayatebalwasyon;paggamitngkapangyarihan

  MgaPrinsipyongRBAsaDebelopment(PANTHERPRINCIPLES)

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

 • RuleofLaw:walanghindipwedengparusahan,accesssahustisya,pag-angkinsakarapatansabayad-sala(reparation);epektibongmekanismongpagwawasto(redress)

  MgaPrinsipyongRBAsaDebelopment(PANTHERPRINCIPLES)

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

 • RBAisGoodGovernance

  CONSENSUS

  ORIENTED

  MAYPANANAGU

  TAN(ACCOUNTA

  BLE)

  TRANSPA-RENT

  TUMUTUGON

  (RESPONSIVE)

  EQUITABLE&

  INCLUSIVE

  EPEKTIBO&

  MAHUSAY

  SUMUSUNODSARULEOFLAW

  PARTICI-PATORY

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

 • Sanggunian http://www.ph.undp.org/content/philippines/en/home/library/de

  mocratic_governance/publication_1/

  http://www.undg.org/archive_docs/6959-The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf

  http://www.governancepro.com/news/

  VariouspresentationsfromPhilRights

  HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

 • HumanRightsBasedApproachsaDebelopment

  Pasasalamatsasuportaparasapagpapa-unladngmateryalmula: