23
TAFSIR AL-QURAN 2 IXEB3201 Tajuk : Wasiat (Harta Pusaka) Disediakan oleh Mohd Hafizi Bin Mohamad Pauzi IEB 060062 Hisyamuddin Bin Sariman IEB 060032 Disediakan Untuk Ustaz Shaharuddin Bin Saad Pensyarah AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR 2008/2009

Hukum Wasiat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ulasan Hukum Wasiat Berdasarkan Al-Quran & Al-Hadith

Citation preview

Page 1: Hukum Wasiat

TAFSIR AL-QURAN 2 IXEB3201

Tajuk : Wasiat (Harta Pusaka)

Disediakan oleh

Mohd Hafizi Bin Mohamad Pauzi IEB 060062 Hisyamuddin Bin Sariman IEB 060032

Disediakan Untuk Ustaz Shaharuddin Bin Saad

Pensyarah

AKADEMI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR

2008/2009

Page 2: Hukum Wasiat

ISI KANDUNGAN Bil Tajuk

Muka Surat

1 PENGENALAN

1

2 BAB 1 1.1 BEBERAPA MASALAH BERKENAAN FIQH PERWASIATAN

2

3 1.2 PENDAPAT JUMHUR ULAMA’ BERKENAAN KADAR WASIAT

3

4 1.3 BEBERAPA PENDAPAT DALAM KALANGAN MAZHAB TENTANG PENARIKAN SEMULA PERSETUJUAN PEMBERIAN HARTA PUSAKA KEPADA PEWARIS

4

5 BAB 2 2.1 AYAT AL-QURAN YANG MENJELASKAN TENTANG WAJIB BERWASIAT

5

6 2.2 ULASAN DARI KITAB TAFSIR BERDASARKAN AYAT

7

7 2.3 PENJELASAN MENGENAI PERKATAAN “HARTA” ( 123ا )

10

8 2.4 PENJELASAN BERKENAAN KEWAJIPAN MENYEDIAKAN WASIAT UNTUK KUMPULAN BUKAN PEWARIS

12

9 2.5 BEBERAPA HUKUM DALAM WASIAT YANG DIMANSUKHKAN DAN PERKARA YANG BERKENAAN DENGANNYA

12

10 PENEGASAN ALLAH S.W.T TENTANG PENYERAHAN PUSAKA KEPADA YANG BERHAK

13

11 BAB 3 3.1 PENJELASAN DARI SUMBER HADITH BERKENAAN WASIAT

14

12 BAB 4 4.1 AYAT – AYAT YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM WASIAT

15

13 PENUTUP

20

14 RUJUKAN 21

Page 3: Hukum Wasiat

PENGENALAN

Dalam tugasan kali ini akan membincangkan mengenai tajuk wasiat, di dalam

tugasan ini juga akan dikemukakan beberapa tajuk dan topik yang dikira signifikan

dalam perbahasan tajuk ini.

Beberapa ayat yang telah dipetik dari Al-Quran, ayat tersebut secara jelasnya

menyebut tentang kewajipan bagi umat Islam menyediakan wasiat sebelum tibanya

ajal, namun, terdapatnya di sana beberapa pendapat dari para ulama berkenaan dalil

dan penentuan hukum yang seperlunya diberikan berdasarkan ayat dengan

mengambil kira beberapa faktor.

Perbincangan dari ulama yang membahaskan hukum ini amat banyak

pembahagiannya, di dalam tugasan ini, diselitkan juga beberapa dalil berbentuk

hadith, namun pada asalnya, tugasan ini sebenarnya menggunakan dalil ayat al-

Quran untuk dijadikan sumber utama dalam membahaskan hukum berkenaan harta

wasiat (Harta pusaka). Wallahu a’lam.

Page 4: Hukum Wasiat

BAB 1

1.1 BEBERAPA MASALAH BERKENAAN FIQH PERWASIATAN

Terdapat beberapa permasalahan yang terdapat di dalam soal wasiat ini, ada

dikemukakan beberapa topik antaranya ialah seperti berikut :

Mengenai kadar wasiat yang dibenarkan, mejoriti ulama berpendapat sesiapapun

meninggalkan wasiat melebihi satu pertiga. Ini berdasarkan kepada hadith, sabda

Nabi Muhammad s.a.w ketika beliau meninggalkan wasiat :

ا:896 وا:896 آ456

(Maksudnya) : “Satu pertiga dan satu pertiga itupun sudah banyak.”

Baginda juga ada bersabda :

@A:BCDأ FG @A: ةI9Jز @ALBGو IMD @A:اNO89 أP @آBQDأ Rإن ا

(Maksudnya) : “Allah memberikan kepada kamu satu pertiga harta kamu ketika kamu

hampir menemui ajal sebagai tambahan kepada amalan kamu”

Mazhab Hanafi membenarkan sesiapa yang ingin mewasiatkan keseluruhan

hartanya, sekiranya dia tidak memiliki pewaris, kerana had satu pertiga ini ditetapkan

bertujuan memberi kesenangan bagi pewaris. Ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW

menerusi sebuah hadith mutawatir :

إbc أن L[ر ورbP أB5Maء _O 45^ أن L[ره@ NXXAYJ Z:BDن ا:BMي

(Maksudnya) : “Jika engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan kaya adalah

lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan merempat meminta-

minta bantuan orang lain.” Namum hadith ini tiada kaitan dengan orang yang tiada

pewaris.

Page 5: Hukum Wasiat

Para ulama berpendapat bahawa seseorang yang hampir mati dan masih memiliki

pewaris tidak boleh mewasiatkan keseluruhan hartanya. Ulama juga bersependapat

bahawa pewasiat boleh mengubah atau menarik semula kandungan wasiatnya ada

bila-bila masa yakni sebelum kamatiannya.

Menurut para imam empat mazhab dan al-Auza’i, orang yang meninggalkan wasiat

untuk kaum kerabatnya dan membiarkan kaum kerabatnya dalam kemiskinan adalah

tindakan yang amat keji. Walau bagaimanapun, apa yang dilakukan tetap sah dan

boleh dilaksanaakan.

Meraka yang menerima wasiat ini boleh menerimanya, tidak mengira samada ia

orang kaya mahupun yang miskin, saudara terdekat atau jauh, muslim atau kafir.

Namun menurut Tawus dan al-Hasan al-Basri, jika dia mewariskan hartanya untuk

bukan kaum kerabatnya, harta wasiat tersebut perlu dikembalikan kepada kaum

kerabatnya dan wasiatnya itu dibatalkan.

Kebanyakan ulama berpendapat bahawa orang yang nazak dan hampir menemui

ajal perlu disekat meggunakan hartanya. Segala wasiat dan sedekahnya tidak boleh

dilaksanakan. Walau bagaimanapun bagi mazhab Zahiri, orang ini tidak boleh

disekat.1

1.2 PENDAPAT JUMHUR ULAMA’ BERKENAAN KADAR WASIAT

Mejoriti ulama membenarkan wasiat melebihi satu pertiga jika wasiat tersebut direstui

oleh pewaris kerana larangan melebihi satu pertiga atau larangan diberikan wasiat

kepada pewaris adalah hak pewaris. Jika pewaris menggugurkan segala tuntutan

mereka, wasiat tersebut dibenarkan dan sah. Wasiat tersebut boleh dianggap

sebagai hadiah daripada pewaris. Al- Daruqutni meriwayatkan daripada Ibn ‘Abbas

bahawa Rasullah s.a.w bersabda :

jPرN:ء اBkJ أن lارث إN: Z5nN:ز اNoL l

1 Dr. Wahbah al-Zuhaily, Tafsir al-Munir Juz 2, hlm. 160

Page 6: Hukum Wasiat

(Maksudnya) : “Tidak dibenarkan wasiat kepada pewaris kecuali dibenakan oleh

semua pewaris.”

Beliau juga meriwayatkan daripada ‘Amru bin Kharijah bahawa Rasulullah saw

bersabda :

ZPرN:ز اNoL أن lارث إN: Z5nو l

(Maksudnya) : “Tidak dibenarkan wasiat kepada pewaris kecuali jika direstui oleh

pewaris-pewaris.”2

1.3 BEBERAPA PENDAPAT DALAM KALANGAN MAZHAB TENTANG

PENARIKAN SEMULA PERSETUJUAN PEMBERIAN HARTA PUSAKA KEPADA

PEWARIS

Orang yang merestui wasiat kepada pewaris menarik semula persetujuan mereka

selepas kematian pewasiat.

- Tawus Al-Hasan, ‘Ata’ dan yang lain berpendapat orang yang telah merestui

wasiat diberikan kepada pewaris ketika pewasiat masih hidup tidak boleh

menarik semula perjanjian persetujuan tersebut setelah kematian pewasiat.

Wasiat ini boeh dilaksanakan terus kerana pada asalnya ia tidak dibenarkan

untuk memelihara kepentingan pewaris. Tetapi apabila mereka bersetuju,

wasiat ini dibenarkan. Masalah ini sama seperti wasiat yang diberikan kepada

orang luar (ajnabi) melebihi satu pertiga, jika mendapat keizinan pewaris,

wasiat tersebut diharuskan.

- Abu Hanifah, as-Syaf’ei dan Ahmad bersependapat pewaris boleh menarik

semula persetujuan mereka jika mereka mahu. Alasannya, mereka memberi

persetujuan pada sesuatu yang masih belum mereka miliki ketika itu, harta

tersebut hanya mereka miliki setelah kematian pewasiat. Kebenaran ini

datang daripada orang yang tidak mempunyai sebarang hak pada harta

tersebut, jika tiada sebarang ikatan terhadap mereka.

2 Ibid, hlm. 161

Page 7: Hukum Wasiat

- Manakala pendapat Malik lebih terperinci, dimana jika pewaris memberikan

persetujuan tersebut ketika pewasiat masih sihat, mereka boleh menarik

semua wasiat yang telah dipersetujui. Jika mereka memberikan persutujuan

ketika pewasiat sedang nazak dan hartanya bukan lagi miliknya, ketika itu

persetujuan mereka dianggap sah. Ini adalah kerana jika pewasiat tersebut

masih sihat dia adalah pemilik sebenar harta berkenaan dan dia berhak

melakukan apa sahaja mengikut kehendaknya. Jika pewaris memberikan

persetujuan ketika dia sihat bermakna mereka telah memberikan sesuatu

yang bukan hak mereka. Namun, apabila mereka memberikan persetujuan

ketika dia sakit mereka telah memberikan sesuatu yang telah menjadi hak

milik mereka. Oleh kerana itu, mereka tidak boleh menarik semula persetujuan

jika wasiat tersebut telah dilaksanakan kerena sudah terlambat.3

BAB 2

2.1 AYAT AL-QURAN YANG MENJELASKAN TENTANG WAJIB BERWASIAT

Surah al-Baqarah : 180-182

= ÏGä. öΝä3 ø‹n=tæ #sŒ Î) u�|Ø ym ãΝä.y‰ tn r& ßNöθyϑø9 $# βÎ) x8 t�s? #��ö�yz èπ§‹Ï¹ uθ ø9 $# Ç ÷ƒy‰ Ï9≡uθ ù=Ï9 t Î/t�ø%F{ $#uρ

Å∃ρ ã�÷èyϑø9 $$ Î/ ( $ ˆ)ym ’ n?tã t É)−Fßϑø9 $# ∩⊇∇⊃∪

. yϑsù …ã& s! £‰ t/ $ tΒy‰ ÷èt/ …çµyèÏÿ xœ !$ uΚ‾Ρ Î* sù …çµßϑøO Î) ’ n?tã t Ï% ©! $# ÿ…çµtΡθ ä9 Ïd‰ t7ム4 ¨βÎ) ©! $# ìì‹Ïÿ xœ ×ΛÎ=tæ

∩⊇∇⊇∪

ô yϑsù t∃% s{ ÏΒ <Éθ •Β $!uΖy_ ÷ρ r& $ VϑøO Î) yxn=ô¹ r' sù öΝæηuΖ÷� t/ Iξ sù zΟ øO Î) ϵø‹n=tã 4 ¨βÎ) ©! $# Ö‘θ à!xî

ÒΟŠ Ïm §‘ ∩⊇∇⊄∪

180. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-

tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan

3 Ibid, 161

Page 8: Hukum Wasiat

karib kerabatnya secara ma'ruf[112], (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang

bertakwa.

181. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka

Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya.

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

182. (akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku

berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan[113] antara mereka, Maka

tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang.4

[112] Ma'ruf ialah adil dan baik. wasiat itu tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta

orang yang akan meninggal itu. ayat Ini dinasakhkan dengan ayat mewaris.

[113] Mendamaikan ialah menyuruh orang yang berwasiat berlaku adil dalam

mewasiatkan sesuai dengan batas-batas yang ditentukan syara'.

Ayat 180 dari surah al-Baqarah mengandungi perintah yang mewajibkan setiap

orang berwasiat kepada ibu, bapa dan kaum kerabat terdekat, tetapi setelah

turunnya ayat yang membincangkan tentang hukum waris sepertimana di dalam

surah Annisa’ ayat yang ke 7,11 dan 12, kewajipan tersebut terhapus (mansukh)

perintah berwasiat tetap berlaku, akan tetapi hukumnya tidaklah wajib.

Bahkan ianya sunat, itupun hanya boleh dilakukan kepada ahli waris terdekat sahaja.

Jadi maksud firman Allah “sesiapa yang mengubah wasiat setelah mendengarnya”

dimasudkan disini ialah kepada sesiapa yan bukan ahli waris, Rasulullah

menegaskan dari sabda baginda yang bermaksud : “sesungguhnya Allah telah

memberi setiap yang berhak atas haknya, kerana itu tidak boleh berwasiat pada

waris yang tidak menerima wasiat”

Perkataan Janafan membawa maksud ‘kekeliruan yang tidak disengajakan kerana

amat sayang’ dan ithmam membawa maksud ‘kekeliruan yang disengajakan’ apa

yang dimaksUdkan di sini ialah, boleh jadi orang yang berwasiat telah melakukan

kekeliruan dalam wasiatnya kepada ahli waris. Kesalahan itu mungkin ada unsur

4 Ibid, hlm. 154

Page 9: Hukum Wasiat

kesengajaan kerana ada rasa sayang di hati pewasiat kepada salah seorang ahli

anggota keluarganya sehingga kandungan wasiat tersebut tidak menggambar rasa

keadilan di antara mereka. Dalam hal ini tidak menjadi kesalahan bagi orang yang

memberi wasiat mengislahkan yakni mendamaikan persoalan antara mereka,

sehingga wasiat orang itu tidak berlaku ketidak adilan.5

2.2 ULASAN DARI KITAB TAFSIR BERDASARKAN AYAT

Ayat – ayat ini merupakan suatu peringatan kepada seluruh manusia supaya mereka

meninggalkan wasiat yang merupakan suatu amalan kebajikan yang dilaksanakan

setelah matinya seseorang itu, iaitu ketika wujudnya tanda-tanda yang memberikan

masej berupa petanda kepada hadirnya saat ajal seseorang itu, setelah Allah

menjelaskan tentang hukuman qisas yang sudah tentu membabitkan soal kematian,

Allah S.W.T sebutkan pula suruhan ini untuk semua manusia.

Ini adalah kerana umat ini bertanggungjawab membantu antara satu sama lain dan

umat ini mempunyai tanggungjawab yang sama dipikul oleh setiap individu. Jadi

dengan itu, hubungan ayat –ayat ini dengan ayat – ayat yang sebelumnya amat

ketara. Setelah Allah SWT mengemukakan soal hokum qisas atau diyat bagi

kesalahan membunuh.

Allah SWT sertakan pula peringatan supaya manusia meninggalkan wasiat. Malah

Allah SWT menjelaskan bahawa wasiat ini merupakan suatu kefardhuan yang telah

tetapkan kepada hamba –hambanya. Justeru, mereka perlu memberikan perhatian

dan meninggalkan wasiat sebelum ajal tiba.

Wahai orang orang beriman, adalah wajib apabila kamu merasakan adanya tanda –

tanda ajal kamu tiba seperti sakit tenat atau sebagainya, dan kamu bakal

meninggalkan pusaka yang banyak kepada pewaris, hendaklah mewasiatkan

sebahagian harta ini untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan jumlah yang sesuai,

tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak dalam had satu pertiga. Selain itu, jangan

5 Drs. Asmaji Aes Muhtar, Tafsir Al-Muhtamir Tafsir Al-Quran, hlm. 61

Page 10: Hukum Wasiat

kamu memberikan bahagian harta yang banyak kepada orang yang kaya kerana

status kekayaannya atau kamu memberikan bahagian yang tidak setimpal.

Kecuali apa yang kamu lakukan itu amat perlu, contohnya orang yang kamu berikan

itu tidak berkeupayaan untuk bekerja atau orang itu perlu memberi separuh tumpuan

kepada belajar atau masih kecil. Ketidakadilan dalam memberikan wasiat ini akan

menimbulkan kemarahan dan perbalahan antara pewaris.

Dalam pada itu, wasiat juga perlu diberikan kepada ibu bapa yang masih kafir.

Seorang anak perlu mewasiatkan sebahagian harta tersebut untuk mereka berdua

supaya dapat menjinakkan hati mereka menerima Islam. Apatah lagi berbuat baik

dengan ibu bapa sesuatu yang dituntut, walau apapun keadaan mereka, ini

dinyatakan oleh Allah oleh firmanNya :

Surah al-ankabut : 8

$ uΖøŠ ¢¹ uρ uρ z≈|¡ΣM}$# ϵ÷ƒy‰ Ï9≡uθ Î/ $ YΖó¡ãm ( βÎ)uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ x8 Î�ô³ çFÏ9 ’ Î1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7s9 ϵÎ/

ÖΝù=Ïã Ÿξ sù !$ yϑßγ ÷èÏÜè? 4 ¥’ n<Î) öΝä3 ãèÅ_ ö� tΒ / ä3 ã⁄Îm;tΡ é' sù $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. tβθè=yϑ÷ès? ∩∇∪

8. Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya.

dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang

tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya.

Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang Telah

kamu kerjakan.6

Wasiat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada manusia mempunyai tujuan

perintah dan kewajipan. Dalam ayat 8, Allah SWT kepada manusia berbuat baik

kepada kedua ibu bapa, perbuatan baik adalah segala perbuatan atau perilaku yang

tidaj menimbulkan kebenciandan kemurkaan Allah SWT.

Keterangan yang sama telah disampaikan dalam surah al-Isra’ ayat yang ke 23,

dalam ayat yang selanjutnya Allah S.W.T menerangkan bahawa jika orang tua

memaksa atau mengajak anaknya untuk melakukan sesuatu yang membawa kepada 6 Dr. Wahbah al-Zuhaily, Tafsir Al-Munir Juz 2, hlm. 154

Page 11: Hukum Wasiat

kemusyrikan mahupun kemaksiatan kepada Allah SWT maka tidak ada hukum wajib

untuk melaksanakan perintah bapa tersebut.7

Firman Allah SWT lagi : Surah al-Lokman : 15

βÎ)uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ #’ n?tã βr& š‚ Í�ô±è@ ’ Î1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7s9 ϵÎ/ ÖΝù=Ïæ Ÿξ sù $ yϑßγ ÷èÏÜè? ( $ yϑßγ ö6Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ ]ùρ ã�÷ètΒ ( ôì Î7? $#uρ Ÿ≅‹Î6y™ ô tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n<Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n<Î) öΝä3 ãèÅ_ ö�tΒ

Νà6 ã∞Îm;tΡ é' sù $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇∈∪

15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti

keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang

yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka

Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan

Pengertian “cara yang baik” di sini ialah berskap adil, tidak terlalu banyak dan tidak

terlalu sedikit. Malahan, ia mengikut syarak pada kadar maksima satu pertiga.

Allah menjadikan wasiat sebagai satu tanggungjawab yang wajib dilaksanakan oleh

orang yang bertaqwa dan dan orang yang beriman dengan kitabNya. Mana-mana

saksi atau pemegang wasiat yang mengubah sebarang wasiat setelah mereka

mendengarnya, maka dosa itu akan ditanggung oleh mereka yang mengubahnya

dan pewasiat tidak akan terbabit, malah pahalanya akan diberikan oleh Allah SWT

nanti.

Pengubahan ini mungkin berlaku dalam bentuk menafikan wujudnya wasiat ini atau

mengurangkan jumlah yang diberikan oleh pewasiat, walaupun mereka

mengetahuinya. Allah SWT maha mendengar apa yang diungkapkan oleh orang –

orang yang mengubah kandungan wasiat. Allah maha mengetahui juga niat dan apa

7Drs. Asmaji Aes Muhtar, Tafsir Al-Muhtamir Tafsir Al-Quran, hlm. 960.

Page 12: Hukum Wasiat

juga yang mereka lakukan. Ini adalah suatu ancaman keras dan mereka seharusnya

mengetahui dan berwaspada dengan hukuman yang bakal menanti.

Walau bagaimanapun, ada pengecualian daripada dosa ini jika pengubahan ini

dilakukan atas dasar memperbetulkan atau menasihatkan. Keadaan ini berlaku

apabila pewasiat tersilap. Samada secara sengaja atau pun sebaliknya dalam

menetapkan wasiatnya. Jadi bagi sesiapa yang mengetahui kesilapan itu. Hendaklah

dia berbincang dengan pemegang wasiat dan penerima wasiat atau dengan pewaris

dengan penerima wasiat.

Hendaklah wasiat ini diubah supaya lebih adil dan bertepatan dengan had yang

ditetapkan oleh syarak. Pengubahan ini tidak salah dilakukan kerana apa yang

dilakukan ini adalah betul. Allah S.W.T akan mengampunkan dosa orang yang

mengubah wasiat tersebut jika sekiranya pengubahan tersebut bertujuan untuk

memperbetulkannya. Allah juga akan membalas perbuatan tersebut dengan

pahalaNya.

2.3 PENJELASAN MENGENAI PERKATAAN “HARTA” ( 123ا )

Berhubung dengan perkataan harta ( 45ا_ ) dalam ayat berkenaan, para ulama tidak

sependapat dengan mengenai harta yang wajib diwasiatkan. Sebahagian ulama

berpendapat bahawa ianya membabitkan harta yang banyak sepertimana yang

ditafsirkan oleh ‘Aisyah r.’a. sebahagian ulama lagi berpendapat bahawa ia tidak

terhad kepada harata yang sedikit mahupun yang banyak. Walau bagaimanpun,

ulama yang berpendapat demikian tidak sependapat pula mengenai jumlah sedikit

atau banyak ini.

Manurut Ibnu Abbas, jika dia meninggalkan tujuh ratus dirham dia tidak perlu

mewasiatkannya, manakala jika hartanya mencapai lapan ratus dirham, dia perlu

wasiatkannya. Qatadah pula mengatakan bahawa : Hadnya ialah seribu dirham.

Diriwayatkan bahawa suatu ketika seorang lelaki telah bertanya ‘Aisyah r.a’ berkata :

Saya ingin mewasiatkan harta saya. “Aisyah bertanya : Berapakah hartamu?

Page 13: Hukum Wasiat

Jawapan lelaki tersebut menunjukkan bahawa perlunya beliau meninggalkan sedikit

hartanya kepada sanak saudaranya.

Perkara yang jelas seperti yang dinyatakan oleh Ibnu ‘Abbas dan beberapa orang

tabi’in, pengertian harta disini adalah umum, termasuklah samada yang sedikit dan

juga yang banyak. Penjelasan ini membawa maksud sedemikian kerana

memandangkan istilah yang diguna pakai tadi iaitu harta, maka ia tidak mencakupi

semua. Jadi permasalahan ini perlu merujuk kepada kebiasaan, status pewasiat,

jumlah pewaris, keadaan hidup dan nilai harga semasa.

Menurut pandangan kebanyakan ulama dan sebilangan besar ulama tafsir, ayat

berkenaan telah dimansukhkan oleh ayat-ayat yang berhubung kait pusaka dengan

sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh penulis sunan dan lain- lain, daripada

‘Amru bin Kharijah :

jyz {z ذي }آ ~QDأ I� Rارث، إن اN: Z5nو �G

(Maksudnya) : “Sesungguhnya allah telah memberikan setiap orang yang berhak hak

mereka, oleh itu tiada wasiat untuk waris”

Jadi kawajipan meninggalkan wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dianggap

telah dimansukhkan. Malahan, Ibnu Katsir berkata : Hal ini merupakan ijma’ ulama’,

wasiat tersebut dilarang berdasarkan hadith ‘Amru bin Kharijah tadi.

Walau bagaimanapun, bagi kaum kerabat yang bukan termasuk di dalam senarai

pewaris, adalah digalakkan bagi umat Islam agar meninggalkan wasiat untuk mereka

dalam had satu pertiga, berpandukan papada ayat berkenaan. Malah ini disokong

oleh sabda Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dam Muslim daripada Ibn

‘Umar :

�IMD Z�NYAO jY5nوو l5^ إY95: �5�J j5G FnNJ أن IJ4J �� j: @9�O 4ئOا {z BO

(Maksudnya) : “Tidak sepatutnya seorang muslim memiliki sesuatu yang boleh

diwasiatkan tidur dua malam melainkan wasiat itu bertulis ada di sisinya”

Ibu Umar berkata : setiap malam semenjak dia mendengar Rasulullah s.a.w

bersabda demikian, wasiat saya sentiasa berada di sisi saya, “Tambahan pula terlalu

Page 14: Hukum Wasiat

banyak ayat dan hadith yang menyuruh manusia supaya melayan kaum karabat

mereka dengan baik.8

2.4 PENJELASAN BERKENAAN KEWAJIPAN MENYEDIAKAN WASIAT UNTUK

KUMPULAN BUKAN PEWARIS

Menurut pendapat Ibnu Abbas, Al-Hassan al-Basri, Tawus, Masruq dan yang lain,

wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat telah dimansukhkan, Cuma wasiat untuk

kaum kerabat yang bukan pewaris msih dikekalkan . Wasiat tersebut adalah wajib

bagi kaum kerabat yang menjadi pewaris dan bukan pewaris. Jadi hanya wasiat

untuk pewaris sahaja yang dimansuhkan , sementara sementara wasiat bagi kaum

kerabat yang bukan pewaris masih diwajibkan.

Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsirnya , Tafsir al-Tobari memilih pendapat ini. Cuma

menurut istilah ulama masakini masalah ini bukan disebutkan sebagai mansukh

kerana ianya adalah satu bentuk penjelasan pengecualian.9

2.5 BEBERAPA HUKUM DALAM WASIAT YANG DIMANSUKHKAN DAN

PERKARA YANG BERKENAAN DENGANNYA

Menurut pendapat Ibnu Umar, Abu Musa al-Ash’ari, Said bin Al-Musayyib dan yang

lain, ayat ini telah dimansukhkan oleh ayat-ayat pusaka tanpa membezakan pewaris

dan bukan pewaris. Pendapat ini berpandukan kepada hadith yang diriwayatkan oleh

al-Syafie daripada ‘Imran bin Hussain r.a bahwa Rasulullah s.a.w pernah

menjatuhkan hukum mengenai enam orang hamba yang dimiliki oleh seorang hamba

yang hanya memiliki hamba-hamba ini sebagai pusakanya. Sebelum meninggal

dunia ,lelaki ini memerdekakan kesemua orang hambanya.

Namun Nabi s.a.w membahagikan mereka ini kepada tiga kumpulan. : “Baginda

memerdekakan dua dan mengekalkan empat lagi sebagai hamba.” . Jika wasiat ini

8 Dr. Wahbah al-Zuhaily, Tafsir Al-Munir Juz 2, hlm. 157

9 Ibid, hlm. 158

Page 15: Hukum Wasiat

wajib kepada kaum kerabat dan tidak sah kepada bukan kaum kerabat, kenapa Nabi

SAW membenarkan pembebasan dua hamba tadi sedangkan keduanya bukan kaum

kerabat.10

2.6 PENEGASAN ALLAH S.W.T TENTANG PENYERAHAN PUSAKA KEPADA

YANG BERHAK

Al-Razi menyebut dalam al-Tafsir al-Kabir, bahawa abu Muslim al-Asfahani

menyebut bahawa ayat ini adalah ayat muhkamah dan bukan dimansukhkan.

Sebaliknya ayat ini adalah pentafsir kepada ayat pusaka. Jadi maksud ayat ini ialah

kamu diwajibkan melaksanakan perintah Allah yang mahukan kamu menyerahkan

pusaka kepada ibu bapa dan kaum kerabat.11

Firman Allah dalam surah al-Nissa : 11

ÞΟ ä3Š Ϲθ ムª! $# þ’ Îû öΝà2 ω≈ s9 ÷ρ r& ( Ì�x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷ u‹sVΡ W{ $# 4 βÎ* sù £ ä. [ !$ |¡ÎΣ s− öθsù

È÷ tGt⊥ øO $# £ ßγn=sù $ sV è=èO $ tΒ x8 t�s? ( βÎ)uρ ôMtΡ% x. Zο y‰ Ïm≡uρ $ yγn=sù ß# óÁ ÏiΖ9$# 4 ϵ÷ƒuθt/L{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡uρ

$ yϑåκ÷]ÏiΒ â ߉ �¡9 $# $ £ϑÏΒ x8 t�s? βÎ) tβ% x. …çµs9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù óΟ ©9 ä3 tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµrO Í‘ uρ uρ çν#uθt/r&

ϵÏiΒT| sù ß] è=›W9 $# 4 βÎ* sù tβ% x. ÿ…ã& s! ×ο uθ ÷zÎ) ϵÏiΒT| sù â ߉ �¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹Ï¹ uρ Å»θ ム!$ pκÍ5 ÷ρ r&

Aø yŠ 3 öΝä.äτ!$ t/#u öΝä.äτ!$ oΨ ö/r& uρ Ÿω tβρ â‘ ô‰ s? öΝßγ •ƒr& Ü> t�ø%r& ö/ ä3 s9 $ Yèø!tΡ 4 ZπŸÒƒÌ�sù š∅ ÏiΒ «! $# 3 ¨βÎ)

©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î=tã $ VϑŠ Å3 ym ∩⊇⊇∪

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.

yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak

perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka

10 Ibid, hlm 158

11 Ibid, hlm. 159

Page 16: Hukum Wasiat

bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu

seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,

bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang

meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak

dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu

tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi

Maha Bijaksana.

[272] bahagian laki-laki dua kali bagian perempuan adalah Karena kewajiban laki-

laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan

memberi nafkah. (lihat surat An Nisaa ayat 34).

[273] lebih dari dua maksudnya : dua atau lebih sesuai dengan yang diamalkan

nabi.

Dari ayat diatas ,tidak timbul percanggahan antara wasiat kepada kaum kerabat dan

pusaka. Wasiat kita katakan hadiah daripada orang yang hampir tiba ajalnya,

manakala pusaka umpama hadiah yang dikurniakan dengan rahmat Allah. Dengan

ini pewaris memperolehi wasiat dan pusaka jika dilihat dengan ayat ini.

BAB 3

3.1 PENJELASAN DARI SUMBER HADITH BERKENAAN WASIAT

Hadith :

�IMD Z�NYAO jY5nو l5^ إY95: �5� j5G FnNJ أن IJ4J ءF� j: @9�O 4ئOا {z BO

"Seorang muslim tidak boleh mewasiatkan sesuatu yang ia miliki kurang dari dua

malam ( hari ), kecuali jika wasiat itu sudah ditulisnya.”

Page 17: Hukum Wasiat

Saad bin Abu Waqqash berkata kepada Rasulullah s.a.w : “ Aku mempunyai harta

dan hanya anak perempuan satu-satunya yang mewarisi. Bolehkah aku bersedekah

dengan dua sepertiga hartaku? Rasulullah s.a.w menjawab : Tidak boleh, Aku

bertanya : “apakah aku boleh menyedekahkan setengahnya? Baginda menjawab:

“Tidak boleh.” Aku bertanya lagi: “ Apakah aku boleh menyedekahkannya sepertiga?

Nabi SAW menjawab. Ya, boleh sepertiganya, dan itu sudah banyak. Sesungguhnya

meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan

mereka dalam keadaan meminta-minta kepada orang.”12

BAB 4 4.1 AYAT – AYAT YANG BERKAITAN DENGAN HUKUM WASIAT

ÎβÎ)uρ š‚#y‰ yγ≈ y_ #’ n?tã βr& š‚ Í�ô±è@ ’ Î1 $ tΒ }§ øŠ s9 y7s9 ϵÎ/ ÖΝù=Ïæ Ÿξ sù $ yϑßγ ÷èÏÜè? ( $ yϑßγ ö6Ïm$ |¹ uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ ‘‰9 $# $ ]ùρ ã�÷ètΒ ( ôì Î7? $#uρ Ÿ≅‹Î6y™ ô tΒ z>$ tΡ r& ¥’ n<Î) 4 ¢Ο èO ¥’ n<Î) öΝä3 ãèÅ_ ö�tΒ

Νà6 ã∞Îm;tΡ é' sù $ yϑÎ/ óΟ çFΖä. tβθè=yϑ÷ès? ∩⊇∈∪ (al-Lokman : 15 )

15. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu

yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti

keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang

yang kembali kepada-Ku, Kemudian Hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka

Kuberitakan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.

Surah an-Nissa : 11

Ο ä3Š Ϲθ ムª! $# þ’ Îû öΝà2 ω≈ s9 ÷ρ r& ( Ì�x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷ u‹sVΡ W{ $# 4 βÎ* sù £ ä. [ !$ |¡ÎΣ s− öθsù

È÷ tGt⊥ øO $# £ ßγn=sù $ sV è=èO $ tΒ x8 t�s? ( βÎ)uρ ôMtΡ% x. Zο y‰ Ïm≡uρ $ yγn=sù ß# óÁ ÏiΖ9$# 4 ϵ÷ƒuθt/L{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡uρ

$ yϑåκ÷]ÏiΒ â ߉ �¡9 $# $ £ϑÏΒ x8 t�s? βÎ) tβ% x. …çµs9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù óΟ ©9 ä3 tƒ …ã& ©! Ó$ s!uρ ÿ…çµrO Í‘ uρ uρ çν#uθt/r&

12 Dr. ‘Aidh bin Abdullah al-Qarni, Bulughul Maram : Menuju Meraih Kebesaran Pahala Ilahi. Hlm. 150

Page 18: Hukum Wasiat

ϵÏiΒT| sù ß] è=›W9 $# 4 βÎ* sù tβ% x. ÿ…ã& s! ×ο uθ ÷zÎ) ϵÏiΒT| sù â ߉ �¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹Ï¹ uρ Å»θ ム!$ pκÍ5 ÷ρ r&

Aø yŠ 3 öΝä.äτ!$ t/#u öΝä.äτ!$ oΨ ö/r& uρ Ÿω tβρ â‘ ô‰ s? öΝßγ •ƒr& Ü> t�ø%r& ö/ ä3 s9 $ Yèø!tΡ 4 ZπŸÒƒÌ�sù š∅ ÏiΒ «! $# 3 ¨βÎ)

©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î=tã $ VϑŠ Å3 ym ∩⊇⊇∪

11. (keadaan mereka) adalah sebagai keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang yang

sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat Kami; Karena itu Allah menyiksa

mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah sangat keras siksa-Nya.

Surah an-Nissa : 12

* öΝà6 s9uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t�s? öΝà6 ã_≡uρ ø—r& βÎ) óΟ ©9 ä3 tƒ £ ßγ ©9 Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2 �∅ ßγs9

Ó$ s!uρ ãΝà6 n=sù ßì ç/”�9 $# $ £ϑÏΒ z ò2 t� s? 4 . ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹Ï¹ uρ š Ϲθ ム!$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 4 �∅ ßγ s9uρ ßì ç/”�9 $# $ £ϑÏΒ óΟ çFø.t� s? βÎ) öΝ©9 à6 tƒ öΝä3 ©9 Ó‰ s9uρ 4 βÎ* sù tβ$ Ÿ2 öΝà6 s9 Ó$ s!uρ £ ßγ n=sù

ß ßϑ›V9 $# $ £ϑÏΒ Λäò2 t�s? 4 . ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹Ï¹ uρ šχθ ß¹θ è? !$ yγ Î/ ÷ρ r& &ø yŠ 3 βÎ)uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘

ß^ u‘θ ム»' s#≈ n=Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t�øΒ$# ÿ…ã& s!uρ î r& ÷ρ r& ×M ÷zé& Èe≅ ä3 Î=sù 7‰ Ïn≡uρ $ yϑßγ ÷Ψ ÏiΒ â ߉ �¡9 $# 4 βÎ* sù

(#þθ çΡ% Ÿ2 u�sY ò2 r& ÏΒ y7 Ï9≡sŒ ôΜßγ sù â !% Ÿ2 u�à° ’ Îû Ï] è=›W9 $# 4 .ÏΒ Ï‰ ÷èt/ 7π§‹Ï¹ uρ 4|»θ ム!$ pκÍ5 ÷ρ r&

Aø yŠ u�ö�xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ 4 Zπ§‹Ï¹ uρ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $#uρ íΟŠ Î=tæ ÒΟŠ Î=ym ∩⊇⊄∪

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-

isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak,

Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi

wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai

anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari

harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)

sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

Page 19: Hukum Wasiat

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi

mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan

(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka

bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya

atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli

waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar

dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

[274] memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a.

mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b. berwasiat dengan maksud

mengurangi harta warisan. sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi

hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Surah an-Nisa : 7

ÉΑ% y Ìh�=Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ x8 t�s? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9 $# tβθç/t�ø%F{ $#uρ Ï !$ |¡ÏiΨ=Ï9uρ Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ x8 t�s? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9 $#

šχθ ç/ t�ø%F{ $#uρ $ £ϑÏΒ ¨≅ s% çµ÷ΖÏΒ ÷ρ r& u�èY x. 4 $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ã�ø!Β ∩∠∪

7. Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan

kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah

ditetapkan.

¨βÎ) zƒÏ% ©! $# (#θ ãΖtΒ#u (#ρ ã�y_$ yδuρ (#ρ ߉ yγ≈ y_ uρ óΟ Îγ Ï9≡uθ øΒ r' Î/ öΝÍκŦà!Ρ r& uρ ’ Îû È≅‹Î6y™ «! $# t Ï% ©! $#uρ

(#ρ uρ#u (#ÿρ ç�|ÇtΡ ¨ρ y7 Í×‾≈ s9 'ρ é& öΝåκÝÕ÷èt/ â !$ u‹Ï9 ÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 t Ï% ©! $#uρ (#θ ãΖtΒ#u öΝs9uρ (#ρ ã�Å_$ pκç‰ $ tΒ / ä3 s9

ÏiΒ ΝÍκÉJ u‹≈ s9 uρ ÏiΒ > óx« 4®L ym (#ρ ã�Å_$ pκç‰ 4 ÈβÎ)uρ öΝä.ρ ç�|ÇΖoK ó™$# ’ Îû È Ïd‰9 $# ãΝà6 ø‹n=yèsù ç�óÇΖ9$#

āω Î) 4’ n?tã ¤Θöθs% öΝä3 oΨ ÷� t/ ΝæηuΖ÷� t/uρ ×,≈ sVŠÏiΒ 3 ª! $#uρ $ yϑÎ/ tβθè=yϑ÷ès? ×��ÅÁ t/ ∩∠⊄∪

Page 20: Hukum Wasiat

72. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan

harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat

kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama

lain lindung-melindungi[624]. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum

berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum

mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam

(urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali

terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah

Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

[624] yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara muhajirin dan anshar

terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik.

demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada

pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

Surah an-Nissa : 176

y7tΡθ çFø!tGó¡ o„ È≅ è% ª! $# öΝà6‹ÏFø!ム’ Îû Ï' s#≈ n=s3 ø9 $# 4 ÈβÎ) (#îτâ÷ö∆$# y7n=yδ }§ øŠ s9 …çµs9 Ó$ s!uρ ÿ…ã& s!uρ ×M ÷zé&

$ yγn=sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t�s? 4 uθ èδuρ !$ yγ èO Ì�tƒ βÎ) öΝ©9 ä3 tƒ $ oλ°; Ó$ s!uρ 4 βÎ* sù $ tFtΡ% x. È÷ tFuΖøO $# $ yϑßγn=sù

Èβ$ sV è=›V9 $# $ ®ÿ ÊΕ x8 t�s? 4 βÎ)uρ (#þθ çΡ% x. Zο uθ ÷zÎ) Zω% y Íh‘ [ !$ |¡ÎΣuρ Ì�x.©%# Î=sù ã≅ ÷WÏΒ Åeá ym È÷ u‹s[Ρ W{ $# 3 ßÎi t6ãƒ

ª! $# öΝà6 s9 βr& (#θ P=ÅÒ s? 3 ª! $#uρ Èe≅ ä3 Î/ > óx« 7ΟŠ Î=tæ ∩⊇∠∉∪

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)[387]. Katakanlah: "Allah

memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan

ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia

tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi

keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika

mereka (ahli waris itu terdiri dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka

Page 21: Hukum Wasiat

bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara

perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat.

dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

[387] kalalah ialah: seseorang mati yang tidak meninggalkan ayah dan anak.

Surah an-Nissa : 176

9e≅ à6 Ï9uρ $ oΨ ù=yèy_ u’ Í<≡uθtΒ $£ϑÏΒ x8 t�s? Èβ#t$ Î!≡uθ ø9 $# šχθ ç/t�ø%F{ $#uρ 4 t Ï% ©! $#uρ ôNy‰ s)tã

öΝà6 ãΖ≈ yϑ÷ƒr& öΝèδθè?$ t↔ sù öΝåκz:� ÅÁ tΡ 4 ¨βÎ) ©! $# tβ% Ÿ2 4’ n?tã Èe≅ à2 & óx« #‰‹Îγ x© ∩⊂⊂∪

33. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib

kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya[288]. dan (jika ada) orang-orang yang

kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka

bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

[288] lihat orang-orang yang termasuk ahli waris dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan

12.13

Jelaslah bahawa sememangnya terdapat banyak ayat di dalam al-Quran yang

menyebut perihal hukum berkenaan wasiat. Sepertimana yang dapat kita lihat, ada

beberapa keadaan yang digambarkan di dalam al-Quran. Contohnya perlunya

menulis wasiat ketika masih dalam keadaan sihat dan berbagai lagi keadaan yang

yang dibawa, dan ianya membawa kepada pengertian hukum yang berbeza

mengikut situasi.

Di dalam kertas kerja ini juga telah dibawakan beberapa pecahan yang lahir dari

pemikiran ulama dari perlbagai mazhab, contohnya mazhab Imam Abu Hanifah, as-

Syaf’ei dan Ahmad bersependapat pewaris boleh menarik semula persetujuan

mereka jika mereka mahu. Terdapat juga pendapat dari kalangan sahabat r.a seperti

Ibnu Abbas dan sebagainya, dan yang pasti ianya menambahkan lagi kekayaan

pecahan dan percambahan ilmu di dalam Islam itu sendiri. 13 Al-Quran Al-Karim

Page 22: Hukum Wasiat

PENUTUP

Jelaslah bahawa hukum mengenai wasiat ini terdapat di sana pendapat –

pendapat ulama, ini kerana perbezaan manhaj yang diguna pakai oleh ulama –

ulama tersebut di dalam memberikan penjelasan hukum dari ayat al-Quran, dan apa

yang dapat ringkaskan disini sebagai penutup perbincangan.

Hukum asal yang dapat kita ambil dari dalil Al-Quran menggambarkan kepada

kita bahawa ianya adalah wajib, selepas turunnya ayat yang memberi penjelasan

berkenaan hukum wasiat ini seperti yang kita dapat lihat di dalam surah Annisa’ di

dalam ayat yang ke 7, 11 dan juga 12.

Jelaslah bahawa hukum wasiat tidak lagi wajib, bahkan ianya hanya sunat dan

disebut di sana perlunya kita mematuhi beberapa syarat bagi melaksanakan saranan

wasiat ini.

Page 23: Hukum Wasiat

RUJUKAN

‘Aidh Bin Abdullah Al-Qarni (Dr.) 2007. Bulughul Maram : Menuju Meraih Kebesaran

Pahala Ilahi, cet. 3. Kuala Lumpur : Al-Hidayah Publication Asmaji Aes Muhtar (Drs.) 2004. Al-Muhtamir, Tafsir Al-Quran Juz 1 – 30, cet. 1.

Johor Darul Takzim : Perniagaan Jahabersa

Syeikh Abdullah bin Muhammad Biismail, 1988. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, Kepada Pengertian al-Quran, Putrajaya : Bahagian Hal Ehwal Islam, Jabatan Perdana Menteri

Wahbah Al-Zuhaily (Dr.) 2007. Tafsir Al-Munir Juz 2, Kuala Lumpur : Penerbitan Intel

Multi Media And Publication Dan Persatuan Ulama Malaysia