Click here to load reader

HTC Wildfire - Guia Rapida de Instalacion

  • View
    22

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of HTC Wildfire - Guia Rapida de Instalacion

Su HTC WildfreCoa ica ce rsaacicr2 Coa ica ce rsaacicr Antes de nada, lea esta informacinCargar la bateraLa Laera ce so ecrc aor rc se ha car_acc. ierras se car_a e ecrc, es incrare coe rc reire a Laera. `a coe ce hacerc, carara e ecrc. anccc irere searar e ecrc. (i c hace, ccra aroar a Vaicez ce a _arara).Elegir un plan de precios inteligenteo ecrc oece oiizar or archc ce Larca ce ccrexicr a rerre anic ccr _rar raicez. /res ce oiizar e ecrc, e reccnercancs ercarecicanere coe haLe ccr so ceraccr ncVi scLre as arias ce cacs. i iere or ar ce cacs esrcar, cs _ascs ccrar aonerar ccrsiceraLenere. cr c coe, e canLic a ora aria ara ccra ser nochc ns eccrcnicc.Informacin sobre las normativas de privacidad/_orcs ases aicar e,es esricas scLre ccnc , corcc se oecer _raLar as ccrVersacicres eecricas. cr eenc, oece coe recesie ircrnar a a erscra ccr a coe es haLarcc ares ce iriciar ora _raLacicr. Le ah coe se accrsee ccrccer as e,es ce as ce resicercia ares ce oiizar a caracersica ce _raLacicr ce ecrc.Por ltimo, algunas palabras importantes de nuestro equipo legal (LIMITACIN DE DAOS)Lr a nxina necica er coe c ernia a e, aicaLe, er rir_or casc C c sos iiaes se rescrsaLiizar are osec, e osoaric c ercercs cr coacoier carc ircirecc, esecicc, ener_ere, accicera c oriiVc ce coacoier raoraeza, resoare ce ccrrac, eroicic o crcs, irco,ercc a nccc erorciaiVc, cs carcs, rcica ce ir_rescs, rcica ce arincric ccnercia, rcica ce ccroricaces ce re_ccic, rcica ce cacs ,/c rcica ce Lereicics, ccr irceercercia ce a reVisiLiicac ce scs c si C c sos iiaes har sicc ircrnaccs ce a csiLiicac ce cichcs carcs. ` Lac rir_ora circorsarcia a rescrsaLiicac ca cr are ce C c ce sos iiaes excecer a caricac coe osec ha,a reciLicc, irceercierenere ce a ecra e_a coe anare e orcanerc ce a caosa. Lc arericr rc aeca a rir_or cerechc cLi_acric e coa rc ceLe cesesinarse.Coa ica ce rsaacicr o Lsa Coa ica ce rsaacicr e a,ocar a enezar a oiizar so ecrc. Lr esa _oa, oiizancs cs snLccs si_oieres ara ircicar ircrnacicr incrare , oi.cas rcrnacicr incrareCcrsecs ecicas ce se_oricacara cLerer ora _oa ce osoaric ccnea o cras oeres ce a,oca, ccrsoe e siic VeL ce asisercia ce C. vvv.hc.ccn/socr.Lea anLir a _oa ce rcrnacicr e_a , se_oricac coe se irco,e er e acoee.Contenido1. Contenido del paquete 42. Familiarizarse con el telfono 43. Antes de encender el telfono 54. Configure su telfono 75. Aadir sus contactos 86. HTC Sense 117. Conectarse a Internet 158. Obtener sus mensajes 169. Estar en contacto con los amigos 1810. Tener archivos en su telfono 1911. Sincronizar su telfono con el ordenador 2012. Bloquear el telfono 2013. Restablecimiento de fbrica 2114. Sugerencias para la solucin de problemas 22- Coa ica ce rsaacicr 1. Contenido del paqueteLsc es c coe ceLe ircoirse er e acoee.C VicireLaera (reirsaaca)area nicrcL (reirsaaca)CaLe LL/oricoar esrec ce o,o nn/caaccr ce ccrriereCaVia ce cna ce ccrriereLsa Coa ica ce rsaacicrCoa ce ircrnacicr e_a , se_oricac/se_orese ce cciar CLriVer.exe cesce a area nicrcL ce so ecrc e irsaarc er so crceraccr. Ccrsoe a _oa ce osoaric ara ns ceaes.2. Familiarizarse con el telfonoLLL ce rciicacicraraa ciCCLLC///Lca ce raVe_acicr cicaLL/oricoarLLCLLL/CaVia ara aoricoar ce o,o nnCcrrc ce VconerCcreccr ce LL Coa ica ce rsaacicr o 3. Antes de encender el telfono1 Quite la tapa posteriorLr a are soericr ce ecrc, ha, ora ecoera aLerora er a coe oece irrccocir e cecc ara reirar a aa csericr ce ecrc.2 Saque la fina pelcula y la bateraire ce a scaa soericr ce a ira ecoa ara scar a Laera. Loe_c sacoe a Laera ce ecrc , reire a ira ecoa.SIM CARD3 Vuelva a colocar la tarjeta SIMrsere a area ccr cs ccraccs ccraccs hacia aLac , ccr a escoira reccraca hacia e exericr. Loe_c cesice so area ccneanere. c Coa ica ce rsaacicr 4 Vuelva a introducir la batera/iree cs ccraccs ce ccLre ce a Laera ccr cs ccreccres sioaccs er a rarora ce a nisna. Loe_c, ccr coicacc, ccccoe a Laera er so o_ar.125 Vuelva a colocar la tapa posterior en su sitioLrcae e ecrc er a are irericr irerra ce a coLiera csericr.ara cerrar a aa csericr, resicre a anLcs accs , er a are soericr ce a aa csericr hacia e ecrc. Coarcc cicha aa es er a csicicr ccrreca escochar or cic..2.6 Cargar la batera/cce e erchoe ce ccrriere a acaaccr ce aineracicr.Ccrece e acaaccr ce ccrriere a ccreccr ce LL er a are izcoierca ce ecrc.Ccrece e acaaccr ce ccrriere a ora cna ecrica ara iriciar a car_a ce a Laera. La Laera arcar oras res hcras er esar car_aca..2.o.Coa ica ce rsaacicr Lesos ce irsaar a area , a Laera , ras car_ar a Laera, ,a esar isc ara ercercer so ecrc cr rinera Vez. ose e Lccr LLC/ ara aciVar e ecrc.4. Configure su telfonoCoarcc ercierca e ecrc cr rinera Vez, si_a as irsroccicres er araa ara ccri_orar so ecrc.i rc ha irseracc so area , so ecrc e ncsrar ccnc irsaara. /a_oe e ecrc e irsere a area . Loe_c ercircac ce roeVc ara iriciar a ccri_oracicr./se_orese ce iriciar sesicr er so coera ce Ccc_e ara ccer oiizar aicacicres ce Ccc_e ccnc Cnai , /rcrcic arle. anLir oece ccri_orar sos cras coeras ce ccrrec eecrcricc , reces scciaes aVcrias ccnc aceLccl' , vier. 8 Coa ica ce rsaacicr 5. Aadir sus contactosa, Varias nareras csiLes ara aracir ccraccs er so ecrc.Cmo transferir contactos desde su anterior telfonorarsiera cinere ccraccs cesce so arericr ecrc a so C Vicire a raVs ce Loecch. e_or e nccec ce so arericr ecrc, C Vicire anLir e erniir rarserir crcs ics ce cacs aes ccnc eVercs ce caercaric.`isie roesrc siic VeL ce asisercia (h.//vvv.hc.ccn/socr) ara Ver ora isa ccnea ce nccecs ce ecrc ccnaiLes , cs ics ce cacs coe oecer rarserirse a so C Vicire.. Lr a araa rircia, oree er > Transferencia de datos.2. Lr a araa rarserercia ce cacs, oree er Siguiente.o. Lr so arericr ecrc, ercierca Loecch , esaLzcac er nccc VisiLe.i rc saLe ccnc hacerc, oree er Cmo activo la funcin Bluetooth? ara Ver a_orcs ccrsecs.-. oree er Siguiente ara ccriroar.C Vicire ercierce aocnicanere Loecch , Losca ciscsiiVcs ce Loecch.o. Lesce a isa ce ciscsiiVcs, seeccicre so arericr ecrc , oe_c oree er Siguiente.Coa ica ce rsaacicr 9 / ccriroacicr, C Vicire irera enarearc ccr so arericr ecrc , noesra ora ccrrasera ce se_oricac.c. Lr so arericr ecrc, irrccozca esa ccrrasera c sinenere ccrrnea.. eeccicre a casia ce Veriicacicr Contactos (, crcs ics ce cacs coe cesea incrar), , oe_c oree er Siguiente.8. Coarcc C Vicire acaLe ce incrar cacs, oree er Listo.Importar todos los contactos desde su tarjeta SIM. Lr a araa rircia, oree er > Contactos.2. Lr a icha Todos, ose er LL. Lesos, oree er Importar/Exportar > Importar de tarjeta SIM.i oiiza ora coera ce Ccc_e ,/c Lxchar_e /ciVe,rc er so ecrc, ceLer orear er e ic ce ccracc ara cae_crizar cs ccraccs incraccs.o. Lia cs ccraccs coe cesee, c ose LL , oe_c oree er Seleccionar todo.-. ose er Guardar.Aadir un contacto nuevo. Lr a araa rircia, oree er > Contactos.2. oree er Aadir contacto. / ccriroacicr, irrccozca a ircrnacicr ce ccracc er cs cancs ccrrescrcieres.o. Lescese hasa a are irericr ce a araa , cesos, oree er Guardar.O Coa ica ce rsaacicr Sincronizar contactos de otras fuentesoece sircrcrizar ce crna rica , oricrne so ecrc ccr cs ccraccs ce so coera ce Ccc_e, icrcsc Cice Coccl, Coccl Lxress, Lxchar_e /ciVe,rc e ircosc aceLccl. Ccrsoe a _oa ce osoaric ccnea er roesrc siic VeL. vvv.hc.ccn/socr, ara ns ircrnacicr a resecc.Combinar los mismos contactosi osec iere cs nisncs ccraccs _oarcaccs er so ecrc , coeras ce Ccc_e , aceLccl, so ecrc irerar ccnLirarcs aocnicanere ccnc orc. i rc c hace, osec oece ccnLirarcs aocnicanere.. Lr a araa rircia, oree er > Contactos.2. Lr a icha Todos , oree er e rcnLre ce ccracc (rc er e iccrc ri er a cc) coe cesea ccnLirar.o. Lr a escoira soericr cerecha ce a araa, oree er c (si ha, eraces so_ericcs.) -. Lia erre c si_oiere.Lr Sugerir enlaces, oree er ara erazar e ccracc a ora coera.Lr Aadir contacto, oree er ora ce as ccicres ara erazar a crc ccracc.Coa ica ce rsaacicr o. oree er Listo.6. HTC SenseLescoLra C erse er so ecrc, ora orcicr iroiiVa , oricrne Lasaca er res rirciics orcaneraes. erscraizar, esar ccrecacc , cescoLrir c ireseracc.Pantalla principal personalizadaLa araa rircia se oece erscraizar er _rar necica, e ircosc ir ns a ce archc ce araa. Le ese nccc, ciscre ce soiciere esacic ara aracir a ircrnacicr ns incrare as ccnc herranieras c aicacicres coe aciier sos areas. a, ciscriLes hasa siee araas rirciaes.Lr a araa rircia, ose CC c ccoe er a araa ara aear , cLerer ora Visa ce sac. Loe_c oree er ora niriaora ce a araa ara saar cirecanere a esa araa.C Lier, cesice e cecc izcoiercc c cerechc ara ir a cras ares ce a araa rircia aniaca.2 Coa ica ce rsaacicr Escenascc se cecice scLre a ccri_oracicr ce so araa rircia? Lche or Visazc a as Escenas coe hencs ircoicc er e ecrc. Las esceras scr cisercs receerniraccs ce a araa rircia coe se oecer aicar ricanere. Lr a araa rircia, ose er LL , cesos ose er Escenas ara Ver cs cisercs receerniraccs.Lesos ce seeccicrar orc ce ecs, c oece erscraizar , _oarcar ccnc ora escera roeVa.. erscraizar a araa rircia canLiarcc e crcc ce araa. anLir oece aracir vic_es, accescs cireccs , nochc ns.2. Lra Vez iraizaca a erscraizacicr, ose er LL , cesos, oree er Escenas. o. eeccicre Actual (sin guardar) , cesos, oree er Guardar.-. rrccozca e Nombre de la Escena , cesos, oree er Listo. oece canLiar e rcnLre c einirar ora escera erscraizaca. Lesce a araa rircia, ose er LL , ose er Ajustes > Personalizar > Escenas. Lr Mis escenas, ose corare Varics se_orccs er ora escera , reaice e canLic coe cesee.Widgets Lr so ecrc ciscre ce ora ania seeccicr ce vic_es, , si rc es soiciere, oece cescar_ar ns cesce a VeL ara aracircs a a araa rircia. ara aracir vic_es a a araa rircia, oree er , , oe_c seeccicre Widget.Coa ica ce rsaacicr o ContactosLs ccrecacc ccr ciereres crcocs ce ani_cs c ccnarercs ce so ercrrc. oece aracir cisircs vic_es ce Ccraccs er a araa rircia, ccr or _roc cierere

Search related