Click here to load reader

HTC Wildfire Brzi referentni prirunik Ghid rapid

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HTC Wildfire Brzi referentni prirunik Ghid rapid

Ghid rapid
SH RO
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 1uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 1 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Otvaranje korisnikog prirunika
Na glavnom ekranu dodirnite i otvorie se meni sa osnovnom ponudom svih programa. Prstom pomerite stranice prema gore i preite na poslednju stranicu.
Upozorenje!
Ako izvršite „Hard reset“ to jest „obnovu fabrikih podešavanja“, time e se obrisati i ikonica Korisnikog prirunika.
Korisniki prirunik se nalazi na microSD kartici. Nakon povezivanja telefona sa raunarom preko USB kabla, microSD karticu koja je u telefonu moete da koristite
kao novi disk u Vašem raunaru.
Kada poveete telefon sa raunarom putem USB kabla, u telefonu izaberite stavku “Disk jedinica” i potvrdite izbor. U raunaru e se instalirati nova memorijska kartica. Nakon toga moete da razgledate direktorijume koji su na microSD kartici.
Dodatak Korisnikog prirunika
Dodirnite ikonicu i otvorite PDF Viewer sa izborom Korisnikih prirunika koji se nalaze na microSD kartici
2 Brzi referentni prirunik
Napunite bateriju Baterija vašeg telefona još nije napunjena. Prilikom punjenja
baterije telefona vano je da istu ne vadite. Time biste mogli
oštetiti telefon. Ne pokušavajte ni da rastavljate telefon.
(U obrnutom sluaju garancija prestaje da vai.)
Odaberite prigodnu tarifu Telefon moe u velikoj meri da koristi veliku širinu pojasa Internet
veze. Veoma preporuujemo da pre nego što ponete da koristite
telefon, raspravite sa svojim mobilnim operatorom o svojoj tarifi
za prenos podataka. Ako imate standardnu tarifu za prenos
podataka, vaši troškovi mogu jako porasti. Prelaz na paušalnu
tarifu za prenos podataka moe izai mnogo jeftinije.
Utvrdite informacije o zakonima o zaštiti privatnosti Neke zemlje imaju stroge zakone o tome, kako i kada moete
snimati privatne razgovore. Na primer, moete biti duni da o tome
pre poetka snimanja obavestite lice sa kojim govorite. Korisno je
utvrditi zakone koji vae u zemlji gde koristite funkciju snimanja
govora u svom telefonu.
I na kraju nekoliko vanih informacija od našeg pravnog odeljenja (OGRANIENJE ODŠTETE) U najveoj moguoj širini koju dozvoljava nadleno pravo društvo
HTC niti njegova partnerska društva ni u kojem sluaju ne snose
odgovornost prema vama niti prema treem licu za posebne,
sluajne, indirektne ili posledine štete bilo koje vrste, a koje štete
su nastale u vezi ugovora ili povrede istog, ukljuujui, meutim
ne ograniavajui se na povrede, gubitak zarade, gubitak dobrog
ugleda, gubitak poslovnih prilika, gubitak podataka ili dobiti bez
obzira na mogunost pretpostavljanja istih ili bez obzira na to, da li
su društvo HTC ili njegova partnerska društva obavešteni
o mogunosti takvih šteta. A ni u kojem sluaju ukupna odgovornost
društva HTC ili njegovih partnerskih društava nee prekoraiti iznos
koji je primljen od vas, i to bez obzira na pravnu teoriju po kojoj se
isto potraivanje podnosi. Gore navedene informacije nemaju uticaj
na zakonska prava kojih se nije mogue odrei.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 2uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 2 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Brzi referentni prirunik 3
s korišenjem telefona. U ovom referentnom priruniku koristimo
sledee simbole za oznaavanje vanih ili korisnih informacija:
Napomene Vane informacije
Saveti Mere opreza
na adresi www.htc.com/support
informacijama, koji je sastavni deo isporuke.
Sadraj
3. Pre nego što ukljuite telefon 5
4. Podešavanje telefona 7
5. Unošenje kontakata 8
6. HTC Sense 11
8. Korišenje poruka 16
10. Prenos datoteka pomou telefona 19
11. Sinhronizacija telefona sa raunarom 19
12. Zakljuajte svoj telefon 20
13. Obnova fabrikog podešavanja 21
14. Saveti za rešavanje poteškoa 22
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 3uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 3 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
4 Brzi referentni prirunik
• HTC Wildfire
microSD kartice u telefonu i da istu instalirate u raunar.
Detalje moete nai u Uputstvu za upotrebu.
2. Upoznavanje sa telefonom
Brzi referentni prirunik 5
3. Pre ukljuenja telefona
1 Skinite zadnji poklopac
Na gornjoj strani telefona
prstima podii zadnji
Skinite gornji jeziak tanke
baterije. Posle izvadite
tanku foliju.
SIM CARD
gurnite SIM-karticu do kraja
6 Brzi referentni prirunik
1. Postavite telefon na
zadnji poklopac, pritisnite
poklopca uz telefon. Kada
upadne u ispravan poloaj,
poklopac e da škljocne.
konektor na levoj strani
Brzi referentni prirunik 7
baterije, moete da prvi put ukljuite telefon. Pritisnite
taster POWER na telefonu.
uputstvima na ekranu i zadajte podešavanja.
Ako niste ubacili svoju SIM-karticu, telefon e prikazati kako
da je ubacite. Iskljuite telefon i ubacite SIM-karticu. Nakon
toga ukljuite telefon i pokrenite podešavanja.
Ne zaboravite da se prijavite na svoj raun Google
Account tako da moete koristiti Google aplikacije,
kao što su npr. Gmail™/Google Mail i Android Market™.
Moete da podesite i svoje ostale e-mail raune, i omiljene
socijalne mree kao što su Facebook ® i Twitter™.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 7uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 7 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
8 Brzi referentni prirunik
Prenos kontakata iz starog telefona
Kontakte iz svog starog telefona moete preneti
u HTC Wildfire posredstvom Bluetooth-a. U zavisnosti
na modelu starog telefona HTC Wildfire moe omoguiti
i prenos drugih vrsta podataka, kao što su tekstualne
poruke i dogaaji u kalendaru.
Posetite web stranice podrške (http://www.htc.com/support), gde
moete pogledati potpunu listu podravanih modela telefona
i vrsta podataka koji se mogu preneti u telefon HTC Wildfire.
1. Na Poetnom ekranu dodirnite
> Prenos podataka.
dodirnite Napred.
Bluetooth i podesite ga u vidni
reim.
vam se saveti.
HTC Wildfire e automatski ukljuiti Bluetooth
i potraie sve Bluetooth ureaje.
5. Iz liste ureaja odaberite stari telefon i dodirnite Napred.
HTC Wildfire e pokušati da uspostavi vezu sa starim
telefonom i prikazae zaštitnu lozinku.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 8uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 8 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Brzi referentni prirunik 9
6. Unesite istu lozinku u stari telefon, ili je jednostavno
potvrdite.
Kada HTC Wildfire završi import podataka, dodirnite
Završi.
1. Na Poetnom ekranu dodirnite > Ljudi.
2. Na kartici Sve pritisnite taster MENI. Nakon toga
izaberite Import/Eksport > Import sa SIM-kartice.
Ako u telefonu koristite raun Google ili Exchange
ActiveSync, morate da dodirnete tip kontakta
da biste importovane kontakte kategorizirali.
3. Odaberite eljene kontakte sa SIM-kartice ili pritisnite
taster MENI, pa dodirnite Odaberi sve.
4. Dodirnite Sauvaj.
Unošenje novog kontakta
2. Dodirnite Dodaj kontakt. Nakon toga u dostupna
polja unesite kontaktne informacije.
Sinhronizacija kontakata iz drugih izvora
Svoj telefon moete brzo i bez problema da
sinhronizujete sa kontaktima na raunu Google,
u aplikacijama Microsoft Office Outlook, Outlook
Express, Exchange ActiveSync, pa ak i na raunu
Facebook. Pogledajte celo Uputstvo za upotrebu
na našim web stranicama, www.htc.com/support,
i informišite se o celom postupku.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 9uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 9 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
10 Brzi referentni prirunik
Ako ste sauvali iste kontakte u telefon i na raune
Google i Facebook, telefon e automatski pokušati da
ih kombinira u jedan. Ako do toga ne doe, istu radnju
moete da izvršite runo.
2. Na kartici Sve dodirnite ime kontakta
(ne ikonicu niti fotografiju) koji elite da kombinirate.
3. U desnom gornjem uglu ekrana dodirnite ili
(ako su preporueni linkovi na raspolaganju).
4. Postupajte na neki od sledeih naina:
U delu Podravani linkovi dodirnite i poveite
link sa raunom.
5. Dodirnite Završi.
savršeno integrisanu sredinu koja se temelji na tri glavna
principa — Radite na svoj nain, Ostanite blizu i Otkrijte
neoekivano.
za dodavanje informacija koje su za vas najznaajnije,
kao i alata ili aplikacija koje e vam olakšati ivot. Na
raspolaganju je do sedam Poetnih ekrana.
Na Poetnom ekranu pritisnite taster POETNA ili
povucite prste po ekranu prema sebi, ime e se prikazati
minijature ekrana, pa preite direktno na eljeni ekran.
Ili pomerite prst levo ili desno po ekranu ako elite
da preete na druge delove proširenog Poetnog ekrana.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 11uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 11 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
12 Brzi referentni prirunik
Pogledajte u direktorijum Scene, koji smo instalirali
u telefon. Scene su ve podešeni rasporedi Poetnog
ekrana, koji se mogu brzo upotrebiti. Ako elite
da proverite opcije, na Poetnom ekranu pritisnite
dugme MENI, pa izaberite Scene.
Moete da izaberete šablon i da ga prilagodite i sauvate
kao novu scenu.
Isto tako moete dodati videte, linkove i drugo.
2. Za završetak podešavanja pritisnite dugme MENI,
pa izaberite Scene.
opciju Sauvaj.
4. Unesite Naziv scene, pa izaberite Završi. Sopstvenoj sceni moete promeniti naziv ili je ukloniti.
Na Poetnom ekranu pritisnite dugme MENI, pa izaberite
Opcije > Prilagodi > Scene. U delu Moje scene izaberite
i podrite scenu, pa izvršite eljenu promenu.
Mini-aplikacije
telefon; a ako vam nisu dovoljni, više videta moete da
preuzmete sa Interneta i da ih dodate na Poetni ekran.
Ako elite da dodate videt na Poetni ekran,
dodirnite , pa izaberite Videt.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 12uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 12 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Brzi referentni prirunik 13
prijateljima i kolegama. Na
poetni ekran moete dodati
od njih moe biti iz druge grupe
kontakata.
email konverzaciju, stanje rauna Facebook, onlajn
albume fotografija i pregled poziva kontakta. U aplikaciji
Ljudi dodirnite ime kontakta i pregledno e se prikazati
cela zadnja komunikacija sa datim licem.
Friend Stream
funkcije Friend Stream. Informacije o tome šta se moe
raditi sa funkcijom Friend Stream moete nai u delu
„Budite u dodiru sa prijateljima“.
Novosti
portala Android Market? Razmenite ih odmah sa krugom
svojih prijatelja.
da obavestite svoje prijatelje.
Pomou aplikacije Friend Stream
koje se istovremeno mogu objaviti
na socijalnim mreama. Isto tako
moete poslati link pomou
email-a ili tekstualne poruke.
Neki dizajnerski elementi telefona se lakše doivljavaju
nego objašnjavaju. Naprimer jaina tona zvona koja
se smanjuje kada telefon utvrdi da ste ga uzeli u ruke.
Telefon moete prebaciti i u depni reim, kada se
automatski podie jaina tona zvona kada je u tašni ili
u depu. I to nije sve. Ako telefon pone da zvoni
u nezgodnom trenutku, dovoljno je okrenuti ga i zvono
e se iskljuiti.
lampa, koja ima upravo funkciju koju govori njen naziv.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 14uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 14 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Brzi referentni prirunik 15
7. Povezivanje na Internet
se prikljuiti pomou veze za podatke ili Wi-Fi veze.
Korišenje veze za podatke
umetnutom SIM-karticom), trebao bi automatski da se povee
sa uslugom za prenos podataka operatora mobilne mree.
Korišenje Wi-Fi veze
izaberite Podešavanja > Beine mree i mree.
2. Ukljuite Wi-Fi tako, što ete oznaiti polje Wi-Fi. Telefon e potraiti dostupne beine mree.
3. Dodirnite Podešavanje Wi-Fi. Prikazae se nazivi mrea
i podešavanje bezbednosti svih pronaenih Wi-Fi mrea.
4. Poveite se tako što ete dodirnuti Wi-Fi mreu.
Ako odaberete otvorenu mreu, biete prikljueni
automatski. Ako odaberete zaštienu mreu, unesite
klju i izaberite Povei.
2. Na ekranu Pretraiva pritisnite dugme MENI, pa dodirnite
polje za unos URL adrese u gornjem delu ekrana.
3. Unesite adresu sajta. U toku unošenja adrese, na ekranu
e se pojaviti odgovarajue adrese internet stranica.
Dodirnite adresu, ako elite da preete direktno na
odgovarajuu internet stranicu, ili nastavite da unosite
adresu internet stranice, pa dodirnite taster Enter .
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 15uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 15 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 16uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 16 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Brzi referentni prirunik 17
Dodavanje email rauna POP3/IMAP
2. Na ekranu Odaberi provajdera email-a dodirnite
Napred (POP3/IMAP).
Ako isti ekran ne vidite, dodirnite u levom gornjem uglu
ekrana, pa izaberite Nov raun > Drugo (POP3/IMAP).
Ako tipa email rauna koji elite da podesite nema u
bazi podataka telefona, na narednim ekranima ete biti
pozvani da unesete više detalja. Unapred pripremite
informacije o serveru ulazne i izlazne pošte.
3. Unesite Email adresu i Lozinku vašeg email rauna
i dodirnite Napred.
4. Unesite Naziv rauna i Vaše ime i dodirnite Završi podešavanje.
Slanje email poruke
2. U direktorijumu Primljeno email rauna pritisnite
dugme MENI i dodirnite stavku Kreiraj.
3. Navedite jednog ili više primalaca poruke u polju Za.
Moete da izvršite sledee:
Unesite nekoliko prvih brojeva prikazanog imena i tako
prikaite kontakte sa odgovarajuim email adresama.
Nakon toga dodirnite ime kontakta ili email adresu.
Dodirnite ikonicu i odaberite kontakte kojima
elite da pošaljete poruku. Isto tako moete da
odaberete i grupu, naprimer svoje bliske prijatelje.
4. Unesite predmet i napišite poruku.
5. Dodirnite Pošalji.
Aplikacija Friend Stream vam
prua direktan pristup glavnim
da prikaete auriranja statusa
je integrisana i zaista lako se koristi.
Pozivanje prijatelja
2. Unesite nekoliko prvih brojki ili znakova imena
prijatelja kojeg elite da pozovete.
Kada dodirnete program Telefon, ekran e prikazati
odgovarajue stavke iz liste kontakata i istorije poziva.
Dodirnite ako elite da sakrijete tastaturu i da pregledate
listu. Nakon toga dodirnite broj ili ime vašeg prijatelja.
HTC Caller ID Kada zovete ili primate govor
i u toku govora e se prikazati ekran
Telefon sa najnovijim auriranjima
prijatelja iz socijalnih mrea
prikazati upozorenja na oekivane
dodirnite taster Završi govor.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 18uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 18 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Brzi referentni prirunik 19
Nosite svoje datoteke sa sobom, bilo gde da idete.
U svojem telefonu moete da prikazujete datoteke
aplikacija Word, Excel i PowerPoint, kao i PDF datoteke.
Moete i da slušate muziku i razgledate svoju omiljenu
galeriju fotografija i videa.
Pre kopiranja datoteka u telefon proverite da li je u telefonu
microSD kartica.
USB kabla.
odaberite Disk jedinica i dodirnite Završi.
3. U raunaru e se telefon koji ste prikljuili prepoznati
kao memorijska kartica. Preite na istu memorijsku
karticu i otvorite je.
5. Nakon kopiranja datoteka prekinite vezu u skladu
sa zahtevima korišenog operacionog sistema za
bezbedno prekidanje veze sa telefonom.
6. Odvojite telefon od raunara.
11. Sinhronizacija telefona sa raunarom
Za sinhronizaciju telefona i drugih informacija izmeu
raunara i telefona moete koristiti aplikaciju HTC Sync.
Posetite naše stranice podrške www.htc.com/support
ako elite da preuzmete i instalirate aplikaciju HTC Sync
za HTC Wildfire, im bude dostupna.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 19uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 19 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 20uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 20 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Brzi referentni prirunik 21
13. Obnova fabrikog podešavanja
telefon nekom drugom, ili jednostavno elite da ponete
ponovo od poetka, moete da obnovite fabrika
podešavanja telefona. To nije korak koji se moe lako
izvesti. Obnovom fabrikog podešavanja telefona ete
izgubiti sve podatke, ukljuujui aplikacije koje ste
preuzeli ili instalirali. Telefon e se tako vratiti u stanje
u kojem je bio kada ste ga prvi put ukljuili.
Pre obnove fabrikog podešavanja telefona ne zaboravite da
arhivirate podatke (kontakte i datoteke) koje elite da sauvate.
Resetovanje telefona posredstvom podešavanja
Podešavanje > Privatnost > Obnova fabrikih podešavanja.
2. Dodirnite Resetuj telefon, pa izaberite Obriši sve.
Resetovanje telefona pomou tastera na telefonu
1. Iskljuite telefon i pritisnite i pridrite taster
SMANJENJE JAINE ZVUKA, pa kratko pritisnite
taster POWER.
2. Saekajte da se prikae ekran sa 3 slike sistema Android
i oslobodite taster SMANJENJE JAINE ZVUKA.
3. Pritisnite taster SMANJENJE JAINE ZVUKA i izaberite
OBRIŠI SPREMIŠTE, pa pritisnite taster POWER.
4. Pritisnite taster PODIZANJE JAINE ZVUKA
i pokrenite obnovu prvobitnih podešavanja.
Prilikom obnove fabrikih podataka se nee obrisati
sadraj vaše microSD kartice.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 21uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 21 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
22 Brzi referentni prirunik
Ako imate nekih poteškoa sa telefonom, ovde je
nekoliko saveta, pomou kojih moete da ih rešite:
Proverite da li u telefonu ima dovoljno slobodnog
mesta za pokretanje aplikacija.
Podešavanja > Kartica SD i memorija telefona.
Obrišite podatke i keš memoriju aplikacija.
Ako elite da obrišete podatke i keš memoriju, preite
na Poetni ekran i pritisnite dugme MENI, pa izaberite
Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama.
Ako elite da uklonite aplikacije treih stranka, preite
na Poetni ekran i pritisnite dugme MENI, pa izaberite
Podešavanja > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama.
moete da isprobate dve stvari.
Proverite da li je ukljuena veza za podatke.
1. Na Poetnom ekranu pritisnite dugme MENI,
pa dodirnite Podešavanja.
polje Mobilna mrea i ukljuite vezu.
Proverite da li je izabrana ispravna mobilna mrea.
1. Na Poetnom ekranu pritisnite dugme MENI,
pa dodirnite Podešavanja.
2. Izaberite Beine opcije > Mobilne mree > Operatori mree ili Nazivi pristupnih taaka.
Buzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 22uzz_Quick_Start_guide_SRB.indd 22 5/28/10 12:09 PM5/28/10 12:09 PM
Brzi referentni prirunik 23
3 sekunde, vratite bateriju i ukljuite telefon. Ili arhivirajte
vane podatke i obnovite fabrika podešavanja.
Ako elite da obnovite fabrika podešavanja telefona,
pritisnite tastere POETNA > MENI , pa izaberite
Podešavanja > Privatnost > Obnova fabrikih podešavanja.
Potraite auriranja i korisne savete na našim
stranicama: www.htc.com/support.
Proitajte pre upotrebe ureaja
NAPUNJENA.
AKO RAZMONTIRATE UREAJ ILI POKUŠATE DA GA
RAZMONTIRATE, GARANCIJA PRESTAJE DA VAI.
Zaštita privatnosti Neke zemlje zahtevaju da se omogui potpun pristup zabeleenim
telefonskim govorima i odreuju da lice sa kojim govorite morate
obavestiti o tome da snimate razgovor. Prilikom korišenja funkcije
snimanja govora u telefonu uvek poštujte odgovarajue zakone
i druge propise vaše zemlje.
Ogranienje odgovornosti INFORMACIJE O VREMENU, INFORMACIJE O KURSU AKCIJA,
PODACI ILI DOKUMENTACIJA („DOBIJENE INFORMACIJE“)
PRUAJU SE „KAKO JESU“ I BEZ GARANCIJE ILI TEHNIKE
PODRŠKE. U NAJVEOJ MOGUOJ ŠIRINI KOJU DOZVOLJAVA
NADLENO PRAVO DRUŠTVO HTC I NJEGOVI PARTNERI
IZRIITO ODBIJAJU BILO KAKVE garancije odreene zakonom
ili na drugi nain, a u vezi dobijenih informacija, ukljuujui, ali ne
ograniavajui se na bilo kakve izriito navedene ili pretpostavljane
garancije uspešne prodaje, prigodnosti za odreenu namenu,
ne povreivanje ugovora, kvaliteta, tanosti, potpunosti, dejstva,
pouzdanosti i korisnosti. Bez ogranienja gore navedenih injenica
dalje se podrazumeva da društvo HTC niti njegovi partneri ne
snose odgovornost za korišenje dobijenih informacija ili rezultata
koji proizlaze iz takvog korišenja i da iste informacije koristite na
svoj raun.
Ogranienje odštete
PRAVO DRUŠTVO HTC I NJEGOVI PARTNERI NI U KOJEM SLUAJU
NE SNOSE ODGOVORNOST PREMA VAMA, KORISNICIMA, NITI
PREMA TREEM LICU ZA INDIREKTNE, POSEBNE, SLUAJNE
ILI POSLEDINE ŠTETE BILO KOJE VRSTE U VEZI UGOVORA ILI
POVREDE ISTOG, UKLJUUJUI, MEUTIM NE OGRANIAVAJUI
SE NA POVREDE, GUBITAK ZARADE, GUBITAK DOBROG UGLEDA,
GUBITAK POSLOVNIH PRILIKA, GUBITAK PODATAKA I DOBITI BEZ
OBZIRA NA MOGUNOST PRETPOSTAVLJANJA ISTIH ILI BEZ
OBZIRA NA TO, DA LI SU DRUŠTVO HTC ILI NJEGOVI PARTNERI
OBAVEŠTENI O MOGUNOSTI TAKVIH ŠTETA. A NI U KOJEM
SLUAJU UKUPNA ODGOVORNOST DRUŠTVA HTC ILI NJEGOVIH
PARTNERA NEE PREKORAITI IZNOS KOJI JE PRIMLJEN OD
VAS, I TO BEZ OBZIRA NA PRAVNI SISTEM U KOJEM SE PREDMET
TUBE REŠAVA. GORE NAVEDENE INFORMACIJE NEMAJU UTICAJ
NA ZAKONSKA PRAVA KOJIH SE NIJE MOGUE ODREI.
Vane informacije o zaštiti zdravlja i bezbednosne informacije
Prilikom korišenja ovog proizvoda treba poštovati dole navedene
mere opreza, da biste izbegli eventualnu zakonsku odgovornost za
nanesenu štetu.
Poštujte sva upozorenja u uputstvu za upotrebu proizvoda.
Radi smanjenja opasnosti od ošteenja zdravlja, udara elektrinom
strujom, poara ili ošteenja aparata, poštujte sledee mere opreza.
Elektrina bezbednost Ovaj proizvod se moe koristiti samo sa napajanjem iz njemu
namenjene baterije ili izvora napajanja. Drugi nain korišenja moe biti
opasan i poništava bilo koje uverenje koje je prueno za ovaj proizvod.
Mere opreza radi ispravne instalacije uzemljenja UPOZORENJE: Povezivanje sa neispravno uzemljenim ureajem
moe telefonu prouzrokovati udar elektrinom strujom.
Ovaj proizvod se isporuuje sa USB kablom za povezivanje sa
stonim ili prenosnim raunarom. Pre povezivanja proizvoda sa
raunarom proverite da li je raunar uredno uzemljen. Napojni
kabl stonog ili prenosnog raunara opremljen je sprovodnikom
uzemljenja i utikaem sa uzemljenjem. Utika mora biti prikljuen u
Buzz_HTC_WWE_Safety-regulatory_guide_SRB.indd 3uzz_HTC_WWE_Safety-regulatory_guide_SRB.indd 3 5/27/10 4:52 PM5/27/10 4:52 PM
odgovarajuu utinicu koja je ispravno ugraena i uzemljena
u skladu sa svim lokalnim zakonima i drugim propisima.
Mere opreza za izvor napajanja Koristite ispravan eksterni izvor napajanja Proizvod treba napajati samo iz odgovarajueg tipa izvora
napajanja koji je naveden na natpisnoj tabli sa nominalnom
elektrinom snagom. Ako niste sigurni koji izvor napajanja se
zahteva, obratite se ovlašenom provajderu usluga ili lokalnom
energetskom društvu. Kod proizvoda koji se napaja pomou
baterije ili drugog izvora, potrebne informacije ete nai
u priloenom uputstvu za upotrebu.
Ovaj proizvod biste trebali koristiti samo sa sledeim njemu
namenjenim izvorima napajanja.
Punja: HTC, Model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250
Rukujte oprezno sa modulom baterije This product contains a Lithium-ion polymer or Lithium-ion
Ovaj proizvod sadri litijum-jon-polimersku ili litijum-jonsku
bateriju. Prilikom pogrešnog ophoenja sa modulom baterije
preti opasnost od poara i opekotina. Ne pokušavajte da otvorite
ili popravljate modul baterije. Modul baterije ne rasklapajte,
ne gnjeite, ne probadajte, ne izlaite kratkom spoju kontakte
ili strujna kola, ne bacajte u vatru ili vodu niti ga izlaite
temperaturama veim od 60 C (140 F).
UPOZORENJE: Prilikom neispravne zamene baterije
preti opasnost od eksplozije. Da biste smanjili opasnost
od poara i opekotina, bateriju ne rasklapajte, ne
gnjeite, ne probadajte, ne izlaite kratkom spoju
vanjske kontakte, ne izlaite temperaturama veim
od 60 C i ne bacajte u vatru ili vodu. Prilikom zamene
koristite samo propisani tip baterije. Stare baterije
reciklirajte ili likvidirajte prema lokalnim propisima ili
referentnom priruniku koji je isporuen uz proizvod.
NAPOMENA: Ovaj proizvod biste trebali koristiti samo
sa sledeim njemu…

Search related