of 19 /19
KNJIGA 2

HRVATSKE VODE – hidrotehnički objekti d

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HRVATSKE VODE – hidrotehnički objekti d

HRVATSKE VODE – hidrotehniki objekti dsklapaju
VODOOPSKRBNOG SUSTAVA ZA NASELJA UZ SREDNJI TOK RIJEKE CETINE ZA
RAZDOBLJE OD 4 GODINE
lanak 1.
(1) Ovaj Okvirni sporazum sklapa se nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom
sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje od etiri godine, na
temelju lanka 146. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016), evid. broj
javne nabave 4004/2017 za nabavu radova na nastavku izgradnje vodoopskrbnog sustava za naselja
uz srednji tok rijeke Cetine (dalje u tekstu: radovi), sukladno uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije
o nabavi.
(2) Ovim Sporazumom utvreni su svi uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi, te se ugovori o nabavi
sklapaju neposredno na temelju tih uvjeta i ponude dostavljene prije sklapanja ovog Sporazuma
sukladno lanku 153. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi.
(3) Temeljem ovoga Okvirnoga sporazuma ne nabavljaju se radovi, ve se temeljem njega sklapaju
pojedinani ugovori o javnoj nabavi sa Izvoaem (dalje u tekstu: ugovori o nabavi).
(4) Radovi se nabavljaju temeljem godišnjih ugovora razmjerno osiguranim financijskim sredstvima od
strane Naruitelja.
(5) Sastavni dio Okvirnog sporazuma je okvirni troškovnik sa jedininim cijenama za odnosne vrste i
koliine radova (dalje u tekstu: okvirni troškovnik) koji je istovjetan troškovniku kojeg je Izvoa
podnio Naruitelju u stadiju podnošenja ponuda u postupku iz stavka 1. ovoga lanka (ponudbeni
troškovnik).
lanak 2.
(1) Predmet ovog Okvirnog sporazuma je utvrivanje uvjeta za sklapanje ugovora o nabavi.
(2) Ovaj Okvirni sporazum sklapa se za razdoblje od etiri godine i temeljem njega sklopit e se ugovori o
nabavi ovisno o osiguranim sredstvima Naruitelja za financijsko izvršenje pojedinog ugovora , s time
da trajanje Ugovora o javnoj nabavi moe biti i 12 (dvanaest) mjeseci dulje od isteka roka na koji se
sklapa Okvirni sporazum sukladno lanku 147. stavka 2. Zakonu o javnoj nabavi.
UVJETI POD KOJIM SE SKLAPAJU UGOVORI O NABAVI
lanak 3.
(1) Sastavni dio ugovora o nabavi je troškovnik koji sadrava jedinine cijene istovjetne cijenama iz
Okvirnog troškovnika za odnosnu vrstu radova (dalje u tekstu: troškovnik).
(2) Koliine radova u ugovoru o nabavi utvruju se ovisno o osiguranim sredstvima Naruitelja.
(3) Vrste i koliine radova u svim ugovorima o nabavi zajedno biti e sukladne vrste i koliine radova iz
Okvirnog sporazuma s time da se iste mogu mijenjati sukladno lanku 314. stavak 3. Zakona o javnoj
nabavi.
(4) Ukupna cijena radova utvrena u svim ugovorima o nabavi zajedno biti e sukladna cijeni iz Okvirnog
sporazuma, osim sukladno lanku 5. stavci 2., 3. i 4. Okvirnog sporazuma te u sukladno lanku 314.
stavak 3. Zakona o javnoj nabavi.
(5) Ugovorima se utvruju i tone lokacije radova iz lokacija radova predvienih Okvirnim sporazumom.
(6) Ugovorima e se predvidjeti obveza Izvoaa da dostavi Naruitelju sredstvo osiguranja za dobro
izvršenje obveza iz ugovora u obliku bankarske garancije Bankarska garancija mora biti iskazana u
apsolutnom iznosu i mora iznositi 10 % od ugovorenog iznosa (bez PDV-a), mora biti bez prigovora,
neopoziva, s trajanjem 60 dana duim od dana isteka ugovora, s ovlaštenjem naruitelja za
honoriranje na njegov „prvi poziv“, te s pokriem svih aktivnosti, zakašnjenja, promjene cijene,
jednostranog raskida ugovora i nepoštivanje deklarirane kvalitete u ponudi.
(7) Ugovorima e se predvidjeti obveza Izvoaa da dostavi Naruitelju sredstvo osiguranja za
otklanjanje nedostataka i to najkasnije kod primopredaje radova, na jamstveni rok u trajanju
__ (slovima) mjeseci sukladno uvjetima iz Ponude Izvoaa. Jamstvo za otklanjanje
nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu 10 % od cijene izvedenih radova (bez
PDV-a), u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi
poziv, bez prava protesta, u trajanju __ (slovima) mjeseci sukladno uvjetima iz Ponude
Izvoaa. Izvoa se obvezuje istodobno s predajom bankarske garancije iz stavka 3. ovoga lanka
predati i jednu solemniziranu bjanko zadunicu na iznos koji predstavlja protuvrijednost 10%
ugovorenog iznosa s ukljuenim PDV-om.
(8) Bitni uvjeti ugovora o nabavi bit e:
- pravodoban poetak radova,
- rok izvršenja radova,
- zaštita tajnosti podataka Naruitelja,
- dostava sredstva osiguranja za dobro izvršenje ugovora o nabavi,
(9) Godišnji ugovori se sklapaju u roku od 15 dana od kada su ponueni Izvoau na potpis.
(10) Rokove poetka i dovršetka radova odreuje Naruitelj u pozivu na sklapanje ugovora o nabavi, s
time da rokovi mora ju biti odreeni razmjerno ukupnoj koliini ugovorenih radova prema ukupnom
vremenu na koje se sklapa Okvirni sporazum uz dopušteno poveanje godišnje kvote radova do
najviše 20% za svaku pojedinu godinu.
VRIJEDNOST RADOVA
lanak 4.
(1) Vrijednost radova prema Okvirnom Troškovniku, koji je sastavni dio ovog Okvirnog sporazuma iznosi:
IZNOS: kuna
lanak 5.
(1) Jedinine cijene u ugovoru o nabavi vaeem za 2017. godinu ne mogu biti vee od cijena sadranih u
Okvirnom sporazumu.
(2) Jedinine cijene u narednim ugovorima o nabavi, osim navedenog u stavku 1. ovoga lanka, mijenjaju
se primjenom indeksa, prema slijedeem izrazu:
)( pIkCRICR
CR = cijena radova utvrena na temelju privremene odnosno okonane situacije
k = koeficijent;
0000
k = koeficijent;
NP i NP0 = neto plaa u graditeljstvu, indeks neto plaa u graditeljstvu, iz mjesenog statistikog
izvješa Dravnog zavoda za statistiku;
PC i PC0 = elementi i materijali u graevinarstvu, indeks elemenata i materijala u graevinarstvu, iz
mjesenog statistikog izvješa Dravnog zavoda za statistiku;
TGM i TGM0 = tekua goriva i maziva, indeks cijena tekuih goriva i maziva, iz mjesenog statistikog
izvješa Dravnog zavoda za statistiku;
PS i PS0 = proizvodnja strojeva i ureaja, indeks cijena proizvodnje strojeva i ureaja, iz mjesenog
statistikog izvješa Dravnog zavoda za statistiku.
(3) Indeksi u brojniku su indeksi za mjesec u kojem se radi izraun, a indeksi u nazivniku su indeksi
baznog mjeseca.
(4) Za obraun izmijenjene cijene radova, kao bazni mjesec, uzimat e se mjesec prosinac 2014. godine.
lanak 6.
(1) Izmjenu cijene radova iz ovog ugovora moe zahtijevati i Naruitelj, ako bi raunajui od 1. sijenja
2018. godine, došlo do smanjenja cijene elemenata na temelju kojih je odreena cijena ugovorenih
radova za više od 5%.
(2) Obraun smanjenja cijene ugovorenih radova obavlja se na isti nain kako je to utvreno u lanku 5.
ovog Okvirnog sporazuma.
lanak 7.
Strane u Okvirnom sporazumu suglasne su da e se razlika izmeu ugovorene i izmijenjene cijene radova iz
lanka 4. i 5. ovog Okvirnog sporazuma, izraunavati za prethodni mjesec po objavi indeksa Dravnog
zavoda za statistiku, a plaati temeljem rauna/situacije u narednom mjesecu. Kao prilog raunu/situaciji
biti e poseban izraun.
lanak 8.
(1) Izvoa je cjelokupno vrijeme trajanja Okvirnog sporazuma duan imati ugovorene police osiguranja
odgovornosti iz djelatnosti, koje pokrivaju:
- osiguranje javne (izvanugovorne) odgovornosti prema treim osobama koja obuhvaa osiguranje
od štete zbog smrti, povreda tijela ili zdravlja, te ošteenja ili uništenja stvari tree osobe
(ukljuujui i naruitelja i njegove radnike), na osiguranu svotu od najmanje 500.000,00 kn po
jednom štetnom dogaaju odnosno na agregatni limit od najmanje 1.000.000,00 kn;
- osiguranje radnika Izvoaa na osiguranu svotu od najmanje 225.000,00 kn po jednom štetnom
dogaaju odnosno na agregatni limit od najmanje 450.000,00 kn.
(2) U sluaju ostvarivanja agregatnog limita (gornje granice obveze osiguratelja za sve osigurane
sluajeve ostvarene unutar jedne osigurateljne godine) Izvoa je duan obnoviti policu osiguranja
pod istim uvjetima
(3) Police osiguranja za rizike iz stavka 1. ovoga lanka, Izvoa je duan dati na uvid Naruitelju, po
zahtjevu naruitelja, najkasnije u roku 3 dana od dana dostave takvoga zahtjeva.
PRESTANAK OKVIRNOG SPORAZUMA I UGOVORA O NABAVI
lanak 9.
(1) Okvirni sporazum se sklapa na razdoblje od etiri godine od dana stupanja na snagu ovog Okvirnog
sporazuma.
(2) Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisa po stranama u Okvirnom sporazumu.
(3) Okvirni sporazum prestaje vaiti kada prestaje vaiti ugovor o nabavi po bilo kojoj osnovi, osim ako
nije prestao vaiti ispunjenjem (konzumacijom).
(4) Ugovor o nabavi prestaje vaiti kada prestaje vaiti Okvirni sporazum po bilo kojoj osnovi, osim u
sluaju kada je prije isteka roka Okvirnog sporazuma sklopljen ugovor o nabavi, koji vai do isteka
roka na koji je ugovor o nabavi sklopljen, ali ne kasnije od 31. prosinca godine u kojoj je sklopljen
zadnji ugovor o nabavi temeljem Okvirnog sporazuma.
(5) Naruitelj je ovlašten raskinuti Okvirni sporazum bez raskidnog roka ako se ugovori o nabavi ne
sklope sukladno lanku 3. stavak 9. Okvirnog sporazuma.
UTJECAJ IZMJENE PRAVA
lanak 10.
Strane u Okvirnom sporazumu su suglasne, ukoliko doe do izmjene mjerodavnih zakona, podzakonskih
propisa, normi, tehnikih uvjeta i drugih zakona i propisa koji ureuju pitanja i odnose u djelatnostima
graenja da e na odgovarajui nain izmijeniti i dopuniti vaei ugovor o nabavi.
SASTAVNI DIJELOVI OKVIRNOG SPORAZUMA
- Prilog 2: Izjava Ponuditelja za radove koji se ustupaju podizvoditeljima;
- Prilog 3: Tablica lokacija radova (TLR);
- Prilog 4: Okvirni troškovnik.
lanak 12.
Sve sporove koji eventualno nastanu po ovom Okvirnom sporazumu strane se obvezuju riješiti mirnim
putem. U sluaju spora, biti e nadlean stvarni nadleni sud u Splitu.
PRIMJERCI
lanak 13.
Ovaj Okvirni sporazum sastavljen je u 3 (tri) izvornih primjeraka od kojih Naruitelj zadrava 2 (dva)
primjerka, a Izvoa 1 (jedan) primjerak.
Za Izvoaa Za Naruitelja
Prilog 2) Prijedlog Ugovora o javnoj nabavi "VODOVOD" d.o.o. Omiš; etvrt Vrilo 6, 21310 Omiš, OIB:77317840351 kojeg zastupa direktor Matko Kovaevi,dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu Naruitelj) i ___________________, OIB _________ (u daljnjem tekstu Izvoditelj), zastupano po direktoru ____________________ U Omišu, dana _____________2017. godine sklapaju
UGOVOR O GRAENJU
Broj EV -xx/2017
lanak 1. Definicije U smislu ovog Ugovora, sljedei izrazi, imaju uz njih definirana znaenja: Okvirni sporazum je „Okvirni sporazum za nabavu radova na nastavku izgradnje vodoopskrbnog sustava za naselja uz srednji tok rijeke Cetine za razdoblje od 4 godine“ sklopljen izmeu Naruitelja i Izvoaa dana xx.xx.2017. godine. Izvoa je pravna osoba ili fizika osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti graenja, odnosno za izvoenje pojedinih radova. Radovi su cjelokupni graevinski radovi na nastavku izgradnje vodoopskrbnog sustava za naselja uz srednji tok rijeke Cetine koji se sastoje u bitnome od na izgradnju vodoopskrbnih cjevovoda i to 34 km polietilenskih cjevovoda dijametra od 63 do 140 mm i 5.5 km ljevanoeljeznih cjevovoda (ductile) dijametra 125-150 mm. Uz to, potrebno je izgraditi i montirati jedno hidroforsko postrojenje sa uvezivanjem u SDNU, sukladno Okvirnom sporazumu i ponudbenom troškovniku. Terminski plan je Prilog 1 ovom Ugovoru . Troškovnik je Prilog 2 ovom Ugovoru a koji obuhvaa dio Radova koji su predmet ovoga Ugovora. Ugovorna cijena je cijena Radova iz Okvirnog sporazuma. Standard izvršenja Radova je nain izvršenja Radova kako je definiran lankom 7. ovog Ugovora. Upravni akti su upravni akti, prema propisima o gradnji, vodama, zaštiti okoliša, zaštiti prirode i drugim propisima, potrebni za izvoenje Radova. Voditelj radova odnosno Inenjer gradilišta je ovlaštena osoba Izvoaa vodi graenje, odnosno pojedine radove te je odgovorna za provedbu obveza iz lanka 54. Zakona o gradnji. Nadzorni inenjer je ovlašteni inenjer koja provodi struni nadzor nad Radovima prema Zakonu o prostornom ureenju i gradnji, te nadzire izvršenje Radova. Namjenska sredstva su sredstva iz Ugovora o sufinanciranju sklopljenog s Hrvatskim vodama kao i sredstva koja budu doznaena iz Prorauna Grada Omiša kao potpora jedinice lokalne samouprave za izgradnju objekata komunalne infrastrukture namijenjena za izvoenje Radova. Lokacija Radova je podruje Grada Omiša. Tehnika dokumentacija je
a/. Glavni projekt: ----------------------------------------; b/ ponudbeni troškovnik c/ dozvole; -----------------------------------------
Nepredvieni radovi su oni ije je poduzimanje bilo nuno da bi se osigurala stabilnost objekta ili sprijeio nastanak štete, a izazvani su izvanrednim i neoekivanim dogaajima, sukladno lanku 624. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima; Naknadni radovi su radovi potreba za kojim je izazvana promjenom Tehnike dokumentacije, postavljanjem dodatnih zahtjeva Naruitelja, ili postavljanjem dodatnih zahtjeva nadlenih dravnih tijela. Višak radova su više izvedene koliine Radova po Troškovnikim stavkama od onih utvrenih Troškovnikom. Manjak radova su manje izvedene koliine Radova po Troškovnikim stavkama od onih utvrenih Troškovnikom.
lanak 2. Postupak nabave i uinak pravnih radnji (1) Ovaj ugovor se sklapa na temelju Okvirnog sporazuma broj: _________, oznaka: __________ sklopljenog xx.xx.2017. godine.
lanak 3. Predmet Naruitelj ustupa, a Izvoa preuzima izvoenje Radova na Lokaciji radova, u Rokovima izvoenja i po Ugovornoj cijeni, te prema standardnim ugovornim obvezama iz lanka 6. i Standardu izvršenja Radova iz lanka 7. ovog Ugovora.
lanak 4. Ugovorna cijena (1) Ugovorna cijena radova iznosi: Cijena (bez PDV-a) =_____________ HRK (slovima:__________________________________) PDV 25% =_____________HRK (slovima:__________________________________) Ukupno =_______________ HRK (slovima:__________________________________) (2) Ugovorna cijena je fiksna i nepromjenjiva. (3) Ugovorna cijena je zasnovana na jedininim cijenama iz Troškovnika.
lanak 5. Opseg Radova (1) Izvoa je duan izvesti Radove u opsegu utvrenim Troškovnikom koji je prilog ovoga Ugovora te Tehnikom dokumentacijom. (2) Neovisno o prethodnoj odredbi, Izvoa moe uz suglasnost Nadzornog inenjera i Voditelja projekta izvršiti i situirati Višak/Manjak radova na pojedinim stavkama iz Troškovnika, ali ne preko Ugovorne cijene. (3) Ako Višak radova iz bilo kojeg razloga prelazi Ugovornu cijenu, Izvoa je u obvezi zastati s Radovima i predloiti sklapanje dodataka Ugovoru, što Naruitelj moe, ali ne mora prihvatiti.
(4) Izvoa je na zahtjev Naruitelja u obvezi izvesti i Naknadne radove, koji e se ugovoriti dodatkom ovom Ugovoru. (5) Izvoa je duan izvesti i Nepredviene radove. Izvoa je duan u sluaju nastupa okolnosti iz lanka 624. stavak 2. Zakona o obveznim odnosima bez odgode pisanim putem obavijestiti Naruitelja koji e mu dati uputu za daljnje postupanje, osim kada zbog njihove hitnosti nije mogao pisanim putem obavijestiti Naruitelja i ekati uputu za daljnje postupanje. Izvedeni Nepredvieni radovi ugovoriti e se Dodatkom ovom Ugovoru. Ukoliko Nepredvieni radovi ne sadre radove ve ugovorene u Prilogu 2 ovog Ugovora, isti e biti ugovoreni sukladno novoj ponudi Izvoaa za izvoenje tih radova. Ukoliko Izvoa izvede radove bez odobrenja Naruitelja a da nije postojali razlozi hitnost uslijed kojih Izvoa nije mogao traiti odobrenje Naruitelja, isti nee biti podmireni te e se smatrati da se isti izvode bez naknade. (6) Ako je prije sklapanja dodataka iz stavka 3. - 5. ovoga lanka Ugovoru potrebno provesti postupak nabave prema odredbama Zakona o javnoj nabavi, Naruitelj nije odgovoran Izvoau za eventualnu štetu (obinu štetu i/ili izmaklu korist) koju zbog toga Izvoa trpi ili bi mogao pretrpjeti.
lanak 6. Standardne ugovorne obveze (1) Naruitelj je duan:
- uvesti Izvoaa u posjed gradilišta, - predati Izvoau Troškovnik, Upravne akte i Tehniku dokumentaciju, te mu po potrebi predati i
druge dokumente koji su nuni za izvršenje Ugovora, - putem Nadzornog inenjera davati Izvoau, upisom u graevinski dnevnik, sve potrebne upute i
objašnjenja koja se tiu tehnikog dijela posla i to u roku od tri dana, - putem Nadzornog inenjera aurno nadzirati graevinsku knjigu, - pristupiti primopredaji i okonanom obraunu Radova, te zajedno s Izvoaem sainiti zapisnik o
okonanom obraunu, - davati putem Nadzornog inenjera i Voditelja projekta suglasnosti/odobrenja iz lanka 5., - redovito plaati uredne situacije Izvoaa sukladno odredbama ovom Ugovora, - obavljati sve radnje za koje je po ovom Ugovoru izravno zaduen Naruitelj.
(2) Izvoa je naroito duan:
- zapoeti s Radovima odmah nakon uvoenja u posjed gradilišta, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od uvoenja u posjed gradilišta,
- izvesti Radove, u opsegu definiranom lankom 5, sukladno Standardu izvršenja radova i u rokovima definiranim lankom 12. ovog Ugovora,
- Imenovati Inenjera gradilišta odnosno Glavnog inenjera gradilišta i, ako je primjenjivo, voditelje radova te o tome obavijestiti Naruitelja,
- svakodnevno voditi graevinski dnevnik, - aurno obraunavati izvedene radove putem graevinske knjige te istu dopuniti odgovarajuim
obraunskim nacrtima, - poduzimati pravodobno i potpuno mjere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi, prometa i
susjednih objekata te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti Nadzornog inenjera, - snositi štetu i odgovornost koja nastane radnicima Izvoaa i treim osobama uslijed izvoenja
radova, - ugraditi materijale koji imaju tehnika svojstva i ateste (potvrda o kvaliteti) sukladno
specifikacijama iz Troškovnika, - pravodobno upozoravati Naruitelja putem Nadzornog inenjera i/ili Voditelja projekta na sve
nedostatke Tehnike dokumentacije na koje naie tijekom izvoenja radova, - ako ustanovljeni nedostaci u Tehnikoj dokumentaciji ugroavaju ivote, zdravlje ljudi, promet ili
susjedne objekte, Izvoa je duan obustaviti daljnje izvoenje radova i poduzeti sve potrebne mjere da se nedostaci uklone,
- dostaviti Naruitelju Terminski plan sukladan gantogramu iz svoje ponude - dostaviti Naruitelju jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora sukladno lanku 14. ovog Ugovora te
dokaz o valjanim policama osiguranja sukladno lanku 15. ovog Ugovora, sve u roku 8 dana po sklapanju ovog Ugovora,
- pravodobno ispostavljati privremene odnosno okonanu situaciju, - poštovati financijski aranman Naruitelja te radove izvoditi samo u koliinama za koje su osigurana
sredstva od strane Naruitelja, - nakon završetka radova do potpune funkcionalnosti, sagraeni objekt predati Naruitelju, u skladu
s odredbama ovog Ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju propisi o gradnji, - pridravati se zakonskih ogranienja i pravila u podruju zaštite okoliša i - obavljati i druge radnje ureene ovim Ugovorom.
lanak 7. Standard izvršenja Radova
(1) Izvoa se obavezuje da e Radove, izvesti savjesno i uinkovito, prema svom najboljem znanju, iskustvu, sposobnostima i vještini, sukladno Zakonu o obveznim odnosima, Zakonu o prostornom ureenju i gradnji, ostalim zakonskim propisima, upravnim aktima, ovom Ugovoru, pravilima struke, uputama i nalozima Nadzornog inenjera, a sve poštujui imovinska i neimovinska prava Naruitelja i treih osoba. (2) Izvoa je duan dokumentirati kvalitetu radova, materijala i kvalitetu ukupnih radova koji su predmet ovog Ugovora obraenim rezultatima ispitivanja i ispravama izdanim u skladu sa Zakonom ili propisima o tehnikim normativima, vaeim standardima i ispitivanjima predvienim u projektu. (3) Izvoa je obvezan izraditi geodetske snimke - projekt izvedenog stanja za vodovodne i kanalizacijske cjevovode te ostale podzemne instalacije (energetski vodovi, katodna zaštita, signalni vodovi i sl.). Cjevovodi se moraju se geodetski snimati iskljuivo u otvorenom kanalu cijelom duljinom. Ujedno je potrebno dostaviti foto dokumentaciju na elektronskom mediju (CD) o montai cjevovoda, odnosno digitalne fotografije cjevovoda sa svim bitnim detaljima (lukovi, odnosno toke vertikalnih i horizontalnih lomova cijevi). (4) Izvoa e tijekom izvoenja radova omoguiti provoenje nadzora i postupati po svim primjedbama i zahtjevima nadzornog inenjera, a posebno u cilju kontrole koliine, kvalitete i roka izvoenja radova te uvaavati primjedbe koordinatora II zaštite na radu. (5) Izvoa se posebno obvezuje dokumentaciju o kvaliteti ugraenog materijala, dati na uvid nadzornom inenjeru prije ugradnje, ukljuujui pismeno odobrenje za korištenje istog upisom u graevni dnevnik. Izvoa je duan za svaku fazu rada zatraiti prethodno pisano odobrenje od strane nadzornog inenjera upisom u graevni dnevnik. Ukoliko Izvoa ne postupi sukladno ovoj stavci, nee mu se priznati izvedeni radovi. (6) Izvoa je duan izvoditi radove, prijaviti i ishoditi suglasnosti na prekopima javnih i nerazvrstanih cesta, te na javnim površinama, u skladu sa Suglasnostima i Rješenjima vlasnika istih u vremenskom periodu odobrenom u suglasnostima, te je duan poštivati posebne uvjete izvoenja radova navedene u istima.
(7) Izvoa se obvezuje da e prilikom izvoenja radova na graevini pravovremeno poduzimati sve mjere radi zaštite sigurnosti objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okoline prema vaeim propisima. (8) Svaku štetu i troškove uinjene na cesti ili treim osobama koja nastane zbog izvoenja radova i nepoštivanja Rješenja i propisa navedenih u Rješenjima snosit e Izvoa radova. (9) Izvoa je duan o svim promjenama nastalim tijekom izvoenja prekopa pisano i usmeno izvijestiti Naruitelja, s navoenjem pravovaljanih razloga promjena. (10) Izvoa se obvezuje po izvršenim radovima ukloniti s gradilišta preostali materijal, opremu i sredstva za rad te oistiti gradilište od otpadaka i dovesti ga u prvobitno stanje. (11) Obveza je Izvoaa zatraiti prethodno suglasnost Naruitelja za naknadne izmjene imenovanih ovlaštenih osoba angairanih na izvoenju radova u skladu sa Ponudom Izvoaa. Prilikom traenja dopuštenja, Izvoa je duan dokazati da predloene osobe ispunjavaju sve uvjete odreene Dokumentacijom za nadmetanje. (12) Izvoa je duan prethodno obavijestiti Nadzornog inenjera o angamanu strojeva i/ili opreme i/ili radnika treih osoba koji nisu lanovi zajednice ponuditelja niti imenovanih podizvoditelja te istome dati podatke o strojevima i opremi koju se namjerava angairati odnosno popis radnika. Za radne strojeve Izvoa je duan priloiti presliku prometne dozvole ili druge jednakovrijedne isprave a za radnike podatke: ime i prezime, OIB, struna sprema, poloeni ispiti i ovlaštenja za rad. Izvoa ne smije dopustiti niti omoguiti prisutnost na gradilištu osoba koje nisu na opisani nain evidentirane. Izvoa ne smije angamanom strojeva i/ili opreme i/ili radnika prikriveno davati odreene dionice radova u podizvoenje.
lanak 8. Odstupanje od Tehnike dokumentacije (1) Ugovorne strane su suglasne da Izvoa moe odstupiti od Tehnike dokumentacije, samo uz prethodnu pisanu suglasnost Naruitelja. Bilo kakva odstupanja tehnike dokumentacije kao i vrste, kvalitete i tehnikih specifikacija ugraenih materijala, proizvoda, sklopova i drugog od Ispitnih izvještaja i Atesta a vezano za izvoenje radova koji su predmet ovog Ugovora smatraju se grubim kršenjem odredbi ovog Ugovora te osnovom za trenutni jednostrani raskid Ugovora bez prethodne opomene. (2) O potrebi odstupanja od Tehnike dokumentacije Izvoa e pisano obavijestiti Naruitelja putem Nadzornog inenjera uz obrazloenje predloenog odstupanja. (3) Ako je zbog tog odstupanja potrebno mijenjati Tehniku dokumentaciju, Naruitelj se obavezuje da e bez odgode naruiti izmjene iste. (4) U sluaju uoavanja nastanka potrebe za odstupanjem od tehnike dokumentacije sve se ugovorne strane obvezuju postupati urno.
lanak 9. Šteta (1) Izvoau je zabranjeno pri izvršenju ovog Ugovora nanositi štetu Naruitelju ili treim osoba. (2) Za štetu koju Izvoa ili Podizvoa prouzroi treim osobama ili Naruitelju odgovara Izvoa, i on je u sluaju podnošenja odštetnog zahtjeva duan istu podmiriti te smatrati Naruitelja neodgovornim za nju. Ako Naruitelj, po bilo kojem osnovu plati ili mu se naplati ova šteta na teret njegovih sredstava, Izvoa ga
je duan obeštetiti za iznos plaene štete, iznos sudbenih i odvjetnikih troškova i za zakonsku zateznu kamatu. (3) Iznimno od odredbe prethodnog stavka, ako Izvoa ne moe pristupiti Lokaciji radova, bez uzrokovanja štete treim osobama ili Naruitelju, a Naruitelj mu odobri takav pristup i nastane šteta, istu e snositi Naruitelj u opsegu u kojem je odobrio takav pristup.
lanak 10. Plaanje (1) Ugovornu cijenu Naruitelj e plaati Izvoau prema odredbama ovog lanka. (2) Za izvedene radove Izvoa e ispostaviti Naruitelju privremene situacije (R1), odnosno okonanu situaciju (R1) po okonanju radova prema lanku 17. stavku 3. ovog Ugovora, iji je nesporni dio, prema stavku 3. ovog lanka plativ u roku do 30 dana od dana uredne dostave. (3) Privremene situacije se mogu ispostaviti, nakon izvoenja dijela Radova, sukladno Rokovima izvoenja, ali ne uestalije od jedanput mjeseno. Izvoa e privremene situacije ispostavljati Naruitelju u 7 primjeraka, i to do 10. u tekuem mjesecu za radove izvršene u prethodnom mjesecu. (4) Cijena izvedenih Radova obraunavati e se prema stvarno izvedenim koliinama Radova evidentiranim u graevinskoj knjizi i jedininim cijenama iz Troškovnika za odnosnu vrstu Radova, uzimajui u obzir lanak 11. ovog Ugovora. (5) Naruitelj se obvezuje ispostavljene privremene situacije pregledati i ovjeriti u roku od 10 (deset) dana od dana ispostavljanja. Danom ispostavljanja smatra se dan primitka situacije u sjedištu Naruitelja (poštom ili osobnom isporukom). Naruitelj je ovlašten osporiti dio privremene situacije ukoliko ista zbrojeno s iznosima do tada ispostavljenih privremenih situacija prelazi iznos od sveukupno 90% (devedeset posto) ugovorene cijene radove u vezi sa stavkom 8. ovoga lanka. (6) Naruitelj je obavezan nesporan dio ispostavljene Situacije platiti u roku daljnjih 20 (dvadeset) dana od dana ovjere iste, odnosno najkasnije u roku 30 (trideset) dana od zaprimanja istih. (7) Konani obraun po potpunom izvršenju svih radova koji su predmet ovog Ugovora biti e izvršen Okonanom situacijom nakon ishoenja uporabne dozvole sukladno lanku 17. stavak 3. ovoga Ugovora. Naruitelj e platiti Okonanu situaciju u roku od 30 (trideset) kalendarskih dana na iro-raun Izvoditelja. (8) Okonana situacija ne moe glasiti na manje od 10% (deset posto) ukupne ugovorene cijene radova. (9) Dio radova koje je Izvoa dao u Podizvoenje Naruitelj e plaati iskljuivo neposredno imenovanim podizvoditeljima sukladno lanku 223. Zakona o javnoj nabavi. Sukladno navedenom Izvoditelj je duan prilikom dostave Privremenih i Okonane situacije istima obvezno priloiti raune podizvoditelja koje je prethodno ovjerio. (10) Dobava i doprema vodovodnog materijala te montani radovi obraunavaju se nakon ugradnje i prema stvarno ugraenim koliinama.
lanak 11. Plaanje Manjka i Viška radova, Nepredvienih radova i Naknadnih radova
(1) Izvršeni Višak radova bit e plaen Izvoau samo ako postoji uredna suglasnost/odobrenje Nadzornog inenjera i Voditelja projekta iz lanka 5. stavka 2. ovog Ugovora.
(2) Ako je izvršen višak Radova izvan Ugovorne cijene, a nije ugovoren dodatkom ovom Ugovoru, isti nee biti plaen, neovisno o tom ima li ili nema suglasnost/odobrenje Nadzornog inenjera i Voditelja projekta. (3) Izvršeni naknadni radovi biti e plaeni Izvoau, samo ako su ugovoreni dodatkom ovom Ugovoru. (4) Izvršeni nepredvieni radovi biti e plaeni ako su nastupile okolnosti iz lanka 5. stavka 5. Ugovora, što e se utvrditi dodatkom ovom Ugovoru. (5) Na odredbe prethodnih stavaka ovog lanka odgovarajue se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi. Izvoa se odrie eventualnog zahtjeva s osnova viška, naknadnih ili nepredvienih radova glede kojih nije sklopljen dodatak ovome ugovor te nee potraivati naknadu za iste po bilo kojoj pravnoj osnovi te e se smatrati da su ti Radovi darovani Naruitelju sukladno Zakonu o obveznim odnosima.
lanak 12. Rokovi izvoenja (Terminski plan)
(1) Izvoa se obvezuje izvesti Radove prema Terminskom planu, najkasnije do 30.09.2017. Ugovorne strane su suglasne da se kao dan poetka radova smatra dan potpisivanja ovog Ugovora. (2) Ne pridrava li se Izvoa periodinih rokova prema Terminskom planu i/ili krajnjeg roka iz razloga koji nisu razlozi iz stavka 3. ovog lanka, ukljuujui i rok iz lanka 6. stavka 2. podstavka 1. ovoga Ugovora, Naruitelj je ovlašten jednostrano raskinuti Ugovor u neizvedenom dijelu Radova i/ili naplatiti ugovornu kaznu prema lanku 13. ovoga Ugovora. (3) Rokovi iz ovog lanka se mogu produljiti zbog poplave, nepovoljnih vremenskih uvjeta ili druge prirodne nepogode koje onemoguavaju obavljanje radova, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadlenih organa, a za koje ne odgovara Izvoa, zbog naknadnih izmjena u Tehnikoj dokumentaciji zbog kojih ne odgovara Izvoa, zbog više sile, ostalih razloga za koje ne odgovara Izvoa, kao i u sluaju produenja roka sporazumno sa Naruiteljem ili radi razloga koji lee na strani Naruitelja. Ove injenice moraju biti evidentirane u graevinskom dnevniku. (4) Rok iz stavka 1. ovoga lanka moe se produljiti i iz razloga za koje odgovara Izvoa, ali u tom sluaju se obavezno primjenjuju odredbe lanka 13. ovoga Ugovora. U sluaju produljenja roka iz ovog stavka (krivnjom Izvoaa) za više od 60 dana ili raskida ovoga Ugovora po bilo kojoj ugovornoj osnovi, smatrati e se da Izvoa uinio teak profesionalni propust sukladno Zakona o javnoj nabavi.
lanak 13. Ugovorna kazna i raskid ugovora
(1) U sluajevima kašnjenja iz lanka 12. stavka 2. ovoga Ugovora, Naruitelj je ovlašten obraunati i naplatiti ugovornu kaznu od 2%o (dva promila) dnevno na ukupnu cijenu neizvedenih Radova. Ukupan iznos ugovorne kazne ne moe prijei 10% ugovorne cijene bez PDV-a. (2) Ugovorna kazna se obraunava do dana dovršenja Radova ili do dana raskida Ugovora po lanku 12. stavku 2. ovoga Ugovora. (3) Naruitelj je ovlašten obraunati i naplatiti bilo koje kašnjenje glede periodikih rokova iskazanih u Terminskom planu neovisno o tome da e ta kašnjenja biti od utjecaja na krajnji rok ili ne. Svaki termin iz Terminskog plana predstavlja zasebnu osnovu.
(4) Izvoa potvruje da je upoznat s time da se predmet radova iz ovog Ugovora financira iz kredita banaka CEB-a i EIB-a u iznosu od 90% investicije a preostalih 10% osigurava kroz potporu Grada Omiša. Ako se iz bilo kojih razloga ne ostvari planirani priljev Namjenskih sredstava za tekuu godinu, Naruitelj je ovlašten raskinuti ovaj Ugovor u neispunjenom dijelu, bez obveze Naruitelja da Izvoau naknadi štetu. (5) Ukoliko Izvoa skrivi raskid Ugovora kašnjenjem preko maksimalnog perioda penalizacije kašnjenja (50 dana) i time prouzroi gubitak bespovratnog financiranja koje ostvaruje Naruitelj ili obvezu Naruitelja da radi nezavršenosti Radova vrati bespovratna sredstva, duan je Naruitelju naknaditi štetu u punom iznosu.
lanak 14. Jamstva
(1) Izvoa se obvezuje u roku od 8 dana od dana potpisa Ugovora o javnoj nabavi dostaviti Naruitelju: - Bankarsku garanciju kojom se jami uredno ispunjenje ugovora.
Bankarska garancija mora biti iskazana u apsolutnom iznosu i mora iznositi 10 % od ugovorenog iznosa (ukljuivo PDV), mora biti bez prigovora, neopoziva, s trajanjem 60 dana duim od dana isteka ugovora, s ovlaštenjem naruitelja za honoriranje na njegov „prvi poziv“, te s pokriem svih aktivnosti, zakašnjenja, promjene cijene, jednostranog raskida ugovora i nepoštivanje deklarirane kvalitete u ponudi. Ili
- Novani polog u iznosu od 10 % ugovorenog iznosa ukljuujui PDV. Polog se uplauje na iro raun ____________ banke d.d. na IBAN:_____________________, a pozivom na broj OIB ponuditelja te je dokaz o izvršenoj uplati potrebno priloiti uz potpisani ugovor.
(2) Ako Izvoa ne dostavi bankarsku garanciju u roku iz stavka 1. ovoga lanka ovaj se ugovor automatski raskida a Naruitelj je ovlašten naplatiti penal u iznosu jamstva za ozbiljnost ponude i to iz bilo kojeg raspoloivog instrumenta plaanja i/ili osiguranja. Bankarska garancija ili novani polog za Ugovor o javnoj nabavi vratit e se Izvoau nakon primopredaje i konanog obrauna Radova prema lanku 17. ovog Ugovora. (3) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvoa se obvezuje predati Naruitelju najkasnije zajedno s pozivom Naruitelju da se izvrši primopredaja radova sukladno lanku 17. stavak 4. ovoga Ugovora, na jamstveni rok u trajanju __ (slovima) mjeseci sukladno uvjetima iz Ponude Izvoaa. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku treba biti u iznosu 10 % od cijene izvedenih radova (bez PDV-a), u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta, s rokom vaenja identinom trajanju jamstvenog roka. Izvoa moe umjesto jedne garancije na cijelo trajanje jamstvenog roka dati garanciju i s rokom vaenja od minimalno jedne godine koju e periodiki obnavljati do isteka jamstvenog roka. U sluaju da Izvoa ne dostavi jamstvo ili pravodobno ne dostavi produljenje jamstva (barem 15 dana prije isteka vaee garancije), Naruitelj je ovlašten postupiti sukladno lanku 18. stavak 6. ovoga Ugovora. (4) Ukoliko doe do produljenja ugovornih rokova po bilo kojoj osnovi, Izvoa je duan ishoditi produljenje garancije barem pet radnih dana prije isteka garancije. U sluaju jamstva putem bankarske garancije Naruitelj je istu ovlašten podnijeti na naplatu u sluaju prijeteeg isteka roka garancije neovisno o postojanju zahtjeva za plaanjem prema Izvoau s alternativnim zahtjevom garantnoj banci Izvoaa za produljenjem ili plaanjem. (5) Izvoa se obvezuje istodobno s predajom bankarske garancije iz stavka 3. ovoga lanka predati i jednu solemniziranu bjanko zadunicu na iznos koji predstavlja protuvrijednost 10% ugovorenog iznosa s ukljuenim PDV-om.
(6) Izvoa jami za solidnost izvedbe graevine koji se tiu ispunjavanja zakonom odreenih bitnih zahtjeva za graevinu ako se ti nedostaci pokau za vrijeme od 10 (deset) godina od predaje i primitka radova. Jamstveni rok poinje tei danom uspješno obavljenog tehnikog pregleda. Ukoliko je Izvoa ispunio sve obveze i sve pretpostavka za tehniki pregled a isti se ne moe obaviti iskljuivom krivnjom Naruitelja, tada e se poetak jamstvenog roka raunati od primopredaje graevine Naruitelju.
lanak 15. Osiguranje
(1) Izvoa je cjelokupno vrijeme trajanja ovog Ugovora, duan imati police osiguranja koje pokrivaju sljedee rizike:
- osiguranje javne (izvanugovorne) odgovornosti prema treim osobama koja obuhvaa osiguranje
od štete zbog smrti, povreda tijela ili zdravlja, te ošteenja ili uništenja stvari tree osobe
(ukljuujui i naruitelja i njegove radnike), na osiguranu svotu od najmanje 500.000,00 kn po
jednom štetnom dogaaju odnosno na agregatni limit od najmanje 1.000.000,00 kn;
- osiguranje radnika Izvoaa na osiguranu svotu od najmanje 225.000,00 kn po jednom štetnom
dogaaju odnosno na agregatni limit od najmanje 450.000,00 kn.
te se obvezuje dostaviti dokaz o sklopljenim policama osiguranja u roku 8 dana po sklapanju ovog Ugovora. (2) Izvoa se obvezuje u roku 8 dana po sklapanju ovog Ugovora dostaviti Naruitelju policu osiguranja objekata u izgradnji na osiguranu svotu istovjetnu Ugovornoj cijeni vinkuliranu u korist Naruitelja.
lanak 16. Nadzor nad Radovima
(1) Nadzor nad izvoenjem radova ugovorenih ovim Ugovorom obavlja Nadzorni inenjer, kojeg angaira Naruitelj. (2) Nadzorni inenjer nadzire da li se Radovi izvode prema odredbama ovog Ugovora, nadzire kvalitetu radova i ugraenog materijala, vrši uvid, ovjerava i potpisuje graevinski dnevnik i knjigu, kontrolira i ovjerava situacije, vrši obraun i kontrolu primjena jedininih cijena iz Troškovnika u skladu s Ugovorom, nadzire primjenu zakona i drugih propisa. (3) Nadzorni inenjer obavlja sve poslove po ovom Ugovoru za koje je izrijekom odreeno da ih obavlja Nadzorni inenjer, a nema pravo obavljati one poslove za koje je ovim Ugovorom utvreno da ih obavlja Voditelj projekta.
lanak 17. Primopredaja i konani obraun radova (1) Nakon što utvrdi da su Radovi dovršeni u kvalitativnom i kvantitativnom smislu, Izvoa e o tome obavijestiti Naruitelja. (2) Naruitelj e zatraiti tehniki pregled od nadlenih dravnih tijela i ishoenje uporabne dozvole, bez odgode. Izvoa je duan otkloniti sve nedostatke prema zapisniku dravnog tijela za tehniki pregled. (3) Nakon otklanjanja nedostataka iz stavka 2. ovog lanka i ishoenja uporabne dozvole, Naruitelj i Izvoa e obaviti primopredaju i okonani obraun Radova u roku od 15 dana, o emu e sastaviti primopredajni zapisnik. Pregled i primopredaju izvedenih Radova obavlja od Naruitelja imenovano
povjerenstvo. Nakon primopredaje Izvoa je ovlašten ispostaviti okonanu situaciju. Ukoliko je Izvoa ispunio sve obveze i sve pretpostavka za tehniki pregled, ali se isti ne moe obaviti iskljuivom krivnjom Naruitelja, tada Izvoa moe izvršiti primopredaju graevine Naruitelju i prije tehnikog pregleda, s time da se Izvoa duan naknadno odazvati pozivu Naruitelja te aktivno sudjelovati na tehnikom pregledu i po potrebi u postupku ishoenja uporabne dozvole bez posebne naknade. (4) izvoa je duan ishoditi bankarsku garanciju za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku te istu dostaviti Naruitelju s dostavom poziva za primopredaju i konani obrauna radova, sukladno lanku 14. stavka 3. ovoga Ugovora. Okonana situacija ne moe dospjeti na naplatu do dostave bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Naruitelj je do dostave bankarske garancije za otklanjanje nedostatak ovlašten drati sustegnutim cijeli iznos okonane situacije kao jamstveni depozit za otklanjanje nedostataka. (5) Odredbe ovog lanka ne primjenjuju se u sluaju ako se primopredaja i konani obraun radova ne obavljaju iz razloga za koje ne odgovara Izvoa. U sluaju iz ovog stavka, obveze i rokovi iz lanka 18. ovog Ugovora, primjenjuju se od datuma primopredaje radova. (6) Izvoa se obvezuje da e sve nedostatke koji se pojave u jamstvenom roku zapoeti otklanjati odmah po prijavi odnosno najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijave nedostatka od strane Naruitelja, te iste ukloniti i završiti u najkraem moguem roku u odnosu na vrstu nedostatka. (7) Ne bude li otklanjanje nedostataka izvršeno u roku kako je reeno u prethodnom stavku, Naruitelj ima pravo, bez prethodne obavijesti, pristupiti otklanjanju nedostataka po treim osobama, a na teret Izvoaa te je ovlašten podnijeti sva jamstva na naplatu.
lanak 18. Odgovornost za nedostatke (1) Izvoa odgovara za nedostatke u Radovima, kvalitetu i solidnost izvedenih Radova. (2) Izvoa je duan otkloniti vidljive nedostatke prema lanku 631. vezano na lanak 604. Zakona o obveznim odnosima. (3) Izvoa je duan otkloniti skrivene nedostatke prema lanku 631. vezano na lanak 605. Zakona o obveznim odnosima. Razdoblje odgovornosti za nedostatke (garantni rok) traje 2 godine od primopredaje radova. (4) Izvoa odgovara za solidnost graevine prema lanku 633. do 636. Zakona o obveznim odnosima. (5) Ukoliko Izvoa u ostavljenom roku ne otkloni utvrene nedostatke, Naruitelj je ovlašten povjeriti te radove treoj osobi na teret Izvoaa, što ukljuuje i naplatu bankarskog jamstva. (6) Ako Izvoa ne preda Naruitelju jamstvo iz lanka 17. stavka 4. ovog Ugovora, Naruitelj je ovlašten naplatiti puni iznos bakarske garancije za uredno ispunjenje ugovora te tako naplaeni iznos drati kao depozit za potrebe sanacije nedostataka sve do isteka garantnog roka.
lanak 19. Ugovorni dokumenti (1) Ovaj Ugovor, uz ovdje definirane odredbe, ine i Prilozi. (2) Prilozi su:
1. Prilog 1 – Terminski plan, 2. Prilog 2 – Troškovnik, 3. Prilog 3 – Popis upravnih akata, 4. Prilog 4 – Ponudbeni list, 5. Prilog 5 – Izjava ponuditelja za radove koje izvode podizvoditelji, 6. Prilog 6 – instrumenti osiguranja (bankarska garancija za uredno ispunjenje ugovora i bjanko zadunica.
lanak 20. Sporovi Naruitelj i Izvoa su sporazumni da sve sporove, koji proiziu iz ovog Ugovora ili o ovom Ugovoru rješavaju sporazumom bez posredovanja suda, u protivnom ugovaraju nadlenost suda u Splitu.
lanak 21. Primjerci i stupanje na snagu (1) Ovaj Ugovor je sastavljen je u 3 (tri) izvorna primjerka, od kojih Naruitelju pripadaju 2 (dva), a Izvoau 1 (jedan) primjerak. (2) Ugovor stupa na snagu danom potpisa po osobama ovlaštenim za zastupanje ugovornih strana.
Za Izvoaa Za Naruitelja
________________________ __________________________ , direktor Matko Kovaevi, direktor
PRILOZI