of 1095 /1095
Dr. @eljko Poljak HRVATSKE PLANINE Copyright © 2001, Golden marketing, Zagreb, Hrvatska Sva prava pridràna Nakladnik Golden marketing [enoina 28, Zagreb, Hrvatska Za nakladnika Ana Maleti} Urednik Dr. Radule Kneèvi} Fotografija na koricama Tulove grede na jùnom Velebitu (Dr. @eljko Poljak) ISBN 953-212-074-2 Dr. @eljko Poljak HRVATSKE PLANINE planinarsko turisti~ki vodi~ sa 665 fotografija u boji i 50 zemljovida tre}e, prera|eno izdanje Golden marketing Zagreb, 2001. Kratice a. autobus, autobusni CAF Club Alpino Fiumano d. desno D Donji g godina GSS Gorska slùba spa{avanja h sati HAZU Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti HE hidroelektrana HP »Hrvatski planinar« HPD Hrvatsko planinarsko dru{tvo HPS Hrvatski planinarski savez

Hrvatske planine

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Croatian mountains, hiking in Croatia,

Text of Hrvatske planine

 • Dr. @eljko Poljak

  HRVATSKE PLANINE

  Copyright 2001, Golden marketing, Zagreb, Hrvatska

  Sva prava pridrna

  Nakladnik

  Golden marketing

  [enoina 28, Zagreb, Hrvatska

  Za nakladnika

  Ana Maleti}

  Urednik

  Dr. Radule Knevi}

  Fotografija na koricama

  Tulove grede na jnom Velebitu (Dr. @eljko Poljak)

  ISBN 953-212-074-2

  Dr. @eljko Poljak

  HRVATSKE PLANINE

  planinarsko turisti~ki vodi~

  sa 665 fotografija u boji i 50 zemljovida

  tre}e, prera|eno izdanje

  Golden marketing

  Zagreb, 2001.

  Kratice

  a.

  autobus, autobusni

  CAF

  Club Alpino Fiumano

  d.

  desno

  D

  Donji

  g

  godina

  GSS

  Gorska slba spa{avanja

  h

  sati

  HAZU

  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

  HE

  hidroelektrana

  HP

  Hrvatski planinar

  HPD

  Hrvatsko planinarsko dru{tvo

  HPS

  Hrvatski planinarski savez

 • HPT

  po{tanski ured

  i.

  isto~no

  j.

  jno

  JAZU

  Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti

  ji.

  jugoisto~no

  jz.

  jugozapadno

  km

  kilometara

  kbr

  ku}e broj

  KT

  kontrolna to~ka

  l.

  lijevo

  m

  metara

  M.

  Mali

  NP

  Na{e planine

  PD

  planinarsko dru{tvo

  p.

  postaja

  pl.

  planinarski

  PL

  Planinarski list

  PSH

  Planinarski savez Hrvatske

  PV

  Planinski vestnik

  s.

  sjeverno

  SANU

  Srpska akademija nauka i umetnosti

  sr.

  srednji

  st.

  stanica

 • TV

  televizija, televizijski

  V.

  Veliki

  z.

  zapadn.

  ljeznica, ljezni~ki

  iv

  HRVATSKE PLANINE

  Sadrj

  Popis zemljovida . . . . . . . . . . vii

  PLANINE BANIJE I Pregledna karta . . . . . . . . . . viii

  KORDUNA . . . . . . . . . . . . . 245

  Tuma~ znakova . . . . . . . . . . . x

  ZRINSKA GORA . . . . . . . . . 248

  Predgovor . . . . . . . . . . . . . . xi

  HRASTOVI^KA GORA . . . . . 249

  Suradnici . . . . . . . . . . . . . . xii

  PETROVA GORA . . . . . . . . . 250

  Bilje{ka o autoru . . . . . . . . . . xiv

  MARTIN[^AK . . . . . . . . . . 252

  VINICA . . . . . . . . . . . . . . 253

  UVODNI DIO. . . . . . . . . . . . . 1

  VODENICA . . . . . . . . . . . . 254

  [TO [email protected] NA[E PLANINE . 3

  OKOLICA KARLOVCA. . . . . . 255

  NA[E PLANINARSTVO . . . . . 19

  PLANINAR NA POHODU . . . . 30

  GORSKI KOTAR . . . . . . . . . 257

  MEDVEDNICA . . . . . . . . . . . 35

  RISNJAK . . . . . . . . . . . . . 265

  SLJEME I SREDI[NJI DIO

  BURNI BITORAJ . . . . . . . . . 274

  MEDVEDNICE . . . . . . . . . 50

  VI[EVICA . . . . . . . . . . . . . 278

  ZAPADNA MEDVEDNICA . . . . 83

  SAMARSKE STIJENE . . . . . . 280

  ISTO^NA MEDVEDNICA. . . . . 89

  BIJELE STIJENE . . . . . . . . 283

  KOLOVRATSKE STIJENE . . . 289

  SAMOBORSKO GORJE . . . . . 97

  BJELOLASICA . . . . . . . . . . 292

  SAMOBOR . . . . . . . . . . . . 101

  KLEK . . . . . . . . . . . . . . . 299

  O[TRC . . . . . . . . . . . . . . 106

 • OKOLICA VRBOVSKOG. . . . . 307

  JAPETI] . . . . . . . . . . . . . 111

  OKOLICA RAVNE GORE . . . . 309

  PLE[IVICA . . . . . . . . . . . . 115

  OKOLICA SKRADA . . . . . . . 311

  OKI]. . . . . . . . . . . . . . . . 118

  OKOLICA DELNICA . . . . . . . 314

  NOR[I]KA PLE[IVICA . . . . . 120

  OKOLICA BROD MORAVICA . . 316

  @UMBERA^KA GORA . . . . . . 125

  OKOLICA ^ABRA I TR[]A . . . 317

  USPONI NA SV. GERU . . . . . 133

  PLANINE RIJE^KOG ZALE319

  JE^MI[TE I PLIJE[ . . . . . . . 139

  OBRU^ I HAHLI]I. . . . . . . . 322

  TU[^AK I OKOLICA . . . . . . 141

  [email protected] I PLATAK . . . . . . 332

  [email protected] PUTOVI KROZ

  @UMBERA^KU GORU . . . . 143

  TUHOBI] . . . . . . . . . . . . . 344

  OSTALI PRILAZI ZE^AKU . . . 146

  MEDVI. . . . . . . . . . . . 348

  KOBILJAK . . . . . . . . . . . . 349

  PLANINE HRVATSKOGA KAMENJAK . . . . . . . . . . . 350

  ZAGORJA I BILOGORSKO- OSTALI VRHOVI U RIJE^KOM

  MOSLAVA^KOG PODRU^JA . 149

  ZALE. . . . . . . . . . . . 352

  KALNI^KA GORA . . . . . . . . 155

  PLANINSKO ZALE

  IVAN[^ICA . . . . . . . . . . . . 163

  CRIKVENICE . . . . . . . . . 354

  RAVNA GORA . . . . . . . . . . 178

  STRAHINJ[^ICA . . . . . . . . 184

  ISTARSKE PLANINE . . . . . . 359

  BREZOVICA . . . . . . . . . . . 188

  U^KA . . . . . . . . . . . . . . . 361

  MACELJSKA GORA . . . . . . . 189

  ]I]ARIJA . . . . . . . . . . . . . 376

  KOSTELSKO GORJE I

  VELEBIT . . . . . . . . . . . . . . 387

  KUNA GORA . . . . . . . . . 191

  SJEVERNI VELEBIT . . . . . . . 402

  CESARGRADSKA GORA . . . . 194

  SENJSKO BILO . . . . . . . . . 402

 • OKOLICA [email protected] . . . . . 196

  SKUPINA [email protected] OKOLICA HRA[]INE . . . . . . 197

  RAJINAC . . . . . . . . . . . 405

  OKOLICA ^AKOVCA . . . . . . 197

  [email protected] I HAJDU^KI

  BILOGORA . . . . . . . . . . . . 198

  KUKOVI . . . . . . . . . . . . 420

  MOSLAVA^KA GORA . . . . . . 201

  VELIKI KOZJAK . . . . . . . . . 428

  [email protected]E[KO GORJE . . . . . . . . 207

  SREDNJI VELEBIT . . . . . . . . 431

  PSUNJ. . . . . . . . . . . . . . . 212

  SKUPINA [ATORINE . . . . . . 431

  PAPUK . . . . . . . . . . . . . . 218

  DABARSKI KUKOVI . . . . . . . 441

  KRNDIJA . . . . . . . . . . . . . 233

  DILJ-GORA . . . . . . . . . . . . 236

  [email protected] VELEBIT . . . . . . . . . . 450

  [email protected][KA GORA . . . . . . . . . 242

  SKUPINA VISO^ICA BADANJ 450 Sadrj

  v

  SKUPINA VAGANSKI VRH PLANINE HRVATSKOG SV. BRDO I NACIONALNI

  OTO^JA . . . . . . . . . . . . . . 565

  PARK PAKLENICA. . . . . . 458

  OTOK KRK . . . . . . . . . . . . 569

  JUGOISTO^NI VELEBIT . . . . 472

  OTOK RAB . . . . . . . . . . . . 571

  LI^KA PLJE[IVICA I NJEZINI OTOK PAG . . . . . . . . . . . . 572

  OGRANCI . . . . . . . . . . . . . 477

  OTOK CRES . . . . . . . . . . . 573

  LI^KA PLJE[IVICA . . . . . . . 479

  OTOK LO[INJ . . . . . . . . . . 574

  O[TRI MEDVJE. . . . . . 484

  OTOK UGLJAN . . . . . . . . . 576

  KREMEN . . . . . . . . . . . . . 485

  KORNATSKO OTO^JE . . . . . 577

  PO[TAK. . . . . . . . . . . . . . 487

  OTOK BRA^ . . . . . . . . . . . 577

  OTOK HVAR . . . . . . . . . . . 580

  PLANINE DALMACIJE . . . . . 489

  OTOK MLJET . . . . . . . . . . 581

 • ILICA . . . . . . . . . . . . . . . 494

  DINARA . . . . . . . . . . . . . . 496

  Dodatak:

  SVILAJA . . . . . . . . . . . . . 504

  VISOKE PLANINE ZAPADNE KAME[NICA . . . . . . . . . . . 507

  BOSNE I HERCEGOVINE . . . 583

  PROMINA. . . . . . . . . . . . . 512

  OSJE^ENICA. . . . . . . . . . . 587

  TRTAR . . . . . . . . . . . . . . 515

  KLEKOVA^A . . . . . . . . . . . 589

  KOZJAK . . . . . . . . . . . . . . 517

  [ATOR . . . . . . . . . . . . . . 591

  MOSOR . . . . . . . . . . . . . . 525

  CINCAR . . . . . . . . . . . . . . 592

  POLJI^KA PLANINA . . . . . . 539

  TROGLAV. . . . . . . . . . . . . 595

  OMI[KA DINARA . . . . . . . . 542

  TU[NICA . . . . . . . . . . . . . 599

  BIOKOVO . . . . . . . . . . . . . 545

  ^VRSNICA . . . . . . . . . . . . 600

  SV. ILIJA NA PELJE[CU . . . . 560

  VRAN PLANINA . . . . . . . . . 609

  MARIN VIJENAC U PLANINI

  ^ABULJA . . . . . . . . . . . . . 609

  @ABI . . . . . . . . . . . . . . 563

  [email protected] IZNAD

  KONAVALA . . . . . . . . . . 563

  Kazalo . . . . . . . . . . . . . . . 611

  vi

  HRVATSKE PLANINE

  Popis zemljovida

  (Naziv, redni broj i stranica u knjizi)

  Sredi{nja Medvednica, br. 2-3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-53

  Isto~na Medvednica (Lipa Rog), br. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Sljeme i bli okolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

  Zapadna Medvednica, br. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

  Isto~na Medvednica (Drenova Klade{~ica), br. 5 . . . . . . . . . . . . . . 90 Samoborsko gorje, br. 6-7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104-105

  @umbera~ka gora (zapadni dio), br. 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

  @umbera~ka gora (isto~ni dio), br. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

  Kalni~ko gorje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

  Ivan{~ica, br. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

  Ravna gora i Strahinj{~ica, br. 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

  Moslava~ka gora, br. 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

  Psunj, br. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

 • Petrov vrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

  Papuk, br. 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

  Dilj-gora, br. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

  Karlova~ko Pokuplje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

  Gorski kotar (Velika Kapela), br. 22-23 . . . . . . . . . . . . . . . . . 276-277

  Kolovratske stijene, br. 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

  Klek, br. 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

  Obru~ Platak Snjnik, br. 18-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324-325 Platak s okolicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

  Gorski kotar, Risnjak i Tuhobi}, br. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

  U~ka, br. 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

  ]i}arija, br. 16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

  Senjsko bilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405

  Sjeverni Velebit, br. 24-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406-407

  Zavin i Velebitski botani~ki vrh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

  Srednji Velebit ([atorina Ba~i} kuk), br. 27 . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Velebit (okolica O{tarija i Dabarski kukovi), br. 28-29 . . . . . . . . . 442-443

  Jni Velebit ([ugarska duliba Stap), br. 32. . . . . . . . . . . . . . . . 452 Jni Velebit (Viso~ica Vaganski vrh), br. 30-31 . . . . . . . . . . . 460-461 Jugoisto~ni Velebit, br. 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473

  Plje{ivica, br. 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

  Gola Plje{ivica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

  Dinara, br. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

  Kame{nica, br. 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

  Promina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513

  Kozjak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

  Mosor, Polji~ka planina, Omi{ka Dinara, br. 38 . . . . . . . . . . . . . . . 526

  Biokovo, br. 39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547

  Pelje{ac (Sv. Ilija) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

  Snijnica, br. 35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

  Rab (Kamenjak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571

  Sis na Cresu, br. 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574

  Osor{}ica na Lo{inju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

  Vidova gora na Bra~u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

  Zapadna Bosna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588

  Troglav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

  ^vrsnica i Vran planina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

  Popis zemljovida

  vii

  pregledna karta

  viii

  HRVATSKE PLANINE

  pregledna karta

  ix

  Predgovor

  Mila, kuda si nam ravna,

 • Mila, kuda si planina!

  Hrvatska himna

  Ova knjiga nije pisana po ustaljenim uzorima nego je odraz pi{~eva osobnog

  shva}anja i iskustva. Podjela i redoslijed planina prilago|eni su prakti~nim po-

  trebama i planinarskom kriteriju. Vodi~ je nastao na osnovi dugogodi{njeg sku-

  pljanja podataka, biljeka s puta i savjeta iskusnih planinara. Taj opsni po-

  sao ne bi urodio plodom da svoju pomo} nije prulo stotinjak vrsnih planinar-

  skih stru~njaka iz svih krajeva na{e domovine, neki savjetom ili dopunom

  teksta, drugi izabranim fotografijama, tre}i zemljopisnim skicama ili drugim

  korisnim podacima. Prema tome, knjigu donekle treba smatrati kolektivnim

  djelom. Dnost mi je da svim tim vrijednim suradnicima izrazim ne samo op}e-

  nitu zahvalnost, nego i da iznesem njihova imena kao priznanje za trud i ne-

  sebi~nost. Njihov }e popis ujedno biti svojevrstan tko je tko u hrvatskom pla-

  ninarstvu, a tome }e pridonijeti i oznaka autora ispod svake slike. Slike bez

  oznake autora su pi{~eve (nekolicini slika autor nije poznat).

  Izdava~u sam dun zahvalnost i priznanje {to nije lio sredstva da vodi~ bude

  opsen, suvremeno opremljen, estetski privla~an, gotovo rasko{an.

  Knjiga sadr obilje podataka koji su vrlo podlni promjenama, npr. adrese

  vlasnika planinarskih ku}a, telefonske brojeve i vozne redove. U dvojbi {to s

  takvim podacima, prevagnula je potreba da se oni ipak ponude ~itatelju, kako bi

  dobio bar okvirne elemente, koje ionako pri planiranju puta uvijek treba po-

  novno provjeravati.

  Planinu o kojoj lite ~itati na}i }ete u sadrju na po~etku knjige, a pojedinosti

  u abecednom kazalu na kraju knjige. Zemljovide mote na}i na dva na~ina: s

  pomo}u pregledne karte na po~etku knjige i s pomo}u uputnice na po~etku opi-

  sa pojedinih planina.

  Podaci o putevima i planinarskim ku}ama izneseni su prema stanju na dan

  kada je knjiga predana u tisak (po~etkom ojka 2001.) i zato se ~itatelju pre-

  poru~uje da prije polaska na put provjeri ima li otada kakvih promjena, npr. u

  voznom redu autobusa, opskrbljenosti ku}e i vremenu kada je ku}a otvorena.

  Adresar organizacija koje upravljaju ku}ama i njihove telefonske brojeve na}i

  }ete u uvodnom dijelu knjige, ali i tu valja ra~unati s promjenama. O njima u

  svakome trenutku ima najbolju evidenciju Hrvatski planinarski savez, 10000

  Zagreb, Kozar~eva 22, tel/fax (01) 4824-142, www.pubwww.srce.hr/hps.

  Prije posje}ivanja planina koje su oslobo|ene akcijama Bljesak i Oluja godi-

  ne 1995., pogotovo prije posjeta biv{im tzv. zonama razdvajanja (npr. jni Ve-

  lebit, Svilaja, Psunj), svakako se treba raspitati o sigurnosnom stanju u naj-

  blij policijskoj postaji i strogo se pridrvati dobivenih savjeta.

  Prilikom posjeta planinama na drvnoj granici, a takvih je prili~an broj u

  ovome vodi~u, valja znati da je prelazak granice izvan slbenih prijelaza pre-

  kr{aj koji podlije nov~anoj kazni, dok god to ne bude druga~ije regulirano

  me|udrvnim bilateralnim ugovorima.

  Na kraju, valja znati i to da ovaj vodi~ nije sveobuhvatan nego da opisuje samo

  najvnije prilaze pojedinim planinama, ali zato posve}uje mnogo pnje i pro-

  stora literaturi, pa tko li vi{e podataka neka se poslu njome ili neka se,

  pomalo istravala~ki, uputi u planinu s dobrim zemljovidom u ruci.

 • Sretan Ti put, dragi ~itatelju, u na{e lijepe hrvatske planine!

  Dr. @eljko Poljak

  Predgovor

  xi

  Suradnici

  Aleksi} Nikola, Zagreb (op}i dio)

  Aleraj dr. Borislav, Zagreb (GSS)

  Bartulin Vicencio, Omi{ (Omi{ka Dinara)

  Bedalov Ivan, Ka{tel Kambelovac (Kozjak)

  Belavi} Mirko, Senj (sjeverni Velebit)

  Berljak Darko, Zagreb (adresar)

  Bingula Jasna, Zagreb (Gorski kotar)

  Bo~evi} dr. Sre}ko, Zagreb (Medvednica)

  Brki} Zlatko, Feri~anci (Krndija)

  Bukarica Petar, Drni{ (Promina)

  Buljan Boris, Sinj (Svilaja)

  Buljuba{i} Ivica, Zagvozd (Biokovo)

  Bu{eli} Stipe, Tu~epi (Biokovo)

  ^amilovi} Zvonimir, Bjelovar (Bilogora)

  ^aplar Alan, Zagreb (sjeverozapadna Hrvatska)

  ^eko Ivo, Livno (bosanske planine)

  Dija~i} Milan, Karlovac (@umberak i Vodenica)

  ~i}-Kuric ing. Tatjana, Zagreb (Kalnik)

  Erceg Drago, Makarska (Biokovo)

  Fer~ek ing. Jeronim, Krapina (Strahinj{~ica i Macelj)

  Filip~i} Anton, Pula (]i}arija)

  Gabri} Goran, Split (Dalmacija)

  Gjurin Miroslav, Daruvar (Petrov vrh)

  Golda{i} Tolje, Duga Resa (Vinica)

  Golik Boris, Brod Moravice (Gorski kotar)

  Gromili} Hajrudin, Livno (bosanske planine)

  Grundler dr. Darko, Kutina (Moslava~ka gora)

  Hank Vera i Stjepan, Belec (Ivan{~ica)

  Hora~ek Stanislav, Mrkopalj (Bijele i Samarske stijene)

  Horvati} Berislav, Zagreb (Obzova na Krku)

  Hou{ka Mladen, Zelina (isto~na Medvednica)

  Ivan~i} ing. An|elko, Ravna Gora (okolica Ravne Gore)

  Ivani{evi} Kre{imir, Dubrovnik (Snijnica)

  Jagari} Vladimir, Zagreb (@umbera~ka gora)

  Jembrek Stjepan, Krivci (Kalnik)

  Juras Ante, [ibenik (okolica [ibenika)

  Jurdana dr. Stanko, Crikvenica (Drenin)

  Kati} Ante, Otok kod Sinja (Kame{nica)

  Karaman Mirjana, Dubrovnik (Snijnica)

  Kau~i} Milan, Poga (Po{ka gora)

  Kirigin ing. Jerko, Zagreb (jni Velebit)

 • Kova~i} dr. Milivoj, Koprivnica (Bilogora)

  Kranjec ing. Alojz, Konj{~ina (Ivan{~ica)

  Kristijan Zdenko, Samobor (Samoborsko gorje)

  Krsti~evi} Milka, Plo~e (Rili} planina)

  Kur Damir, Lepoglava (Ravna gora)

  Kuster Ivan, Pregrada (Kuna gora)

  Kuva~i} Stipe, Omi{ (Omi{ka Dinara)

  Lau{i} Ita, Split (Mosor i Kozjak)

  Lon~ar Branko, Rijeka (okolica Rijeke)

  Lovre~ak Dran, Jastrebarsko (Samoborsko gorje)

  Lupoglavac Slavko, Kutina (Moslava~ka gora)

  Lje{~anin Edo, Krivci (Kalnik)

  Marciu{ Franjo, ^akovec (okolica ^akovca)

  Margan ing. Damir, Crikvenica (Kurin)

  xii

  HRVATSKE PLANINE

  Marinov Ivan, Split (planine Dalmacije)

  Mari} Vid, Pleternica (Po{ka gora i Dilj-gora)

  Martinovi} An|elko, Mostar (planine BiH)

  Matai} Ivica, Kutina (Moslava~ka gora)

  Mesi} Miro, Pleternica (Po{ka gora)

  Mucko Josip, Kutina (Moslava~ka gora)

  Novak Vladimir, Samobor (Samoborsko gorje)

  Novosel Franjo, Jastrebarsko (Samoborsko gorje)

  Novotni Ivan, Orahovica (Krndija)

  Paver Marijan, Skrad (Skradski vrh)

  Pave{i} Miljenko, Ogulin (Klek)

  Pavlin Tomislav, Zagreb (op}i dio)

  Pan Dran, Mostar (planine BiH)

  Pej{a Josip, Ka{tel Kambelovac (Kozjak)

  Peleh @eljko, Nova Gradi{ka (Psunj)

  Perkovi} Marin, Gove|ari (otok Mljet)

  Pikija dr. Damir, Novi Marof (Grebengrad i Kalnik)

  Ple{ko Marijan, Klanjec (Cesargradska gora)

  Puhari} Bruno, Novalja (otok Pag)

  Puhari} Ivo, Makarska (Biokovo)

  Rihtari} mr. Milivoj, Vardin (okolica Vardina)

  Rogina Zlatan, Zlatar (Ivan{~ica)

  Rube{a Mario, Opatija (U~ka)

  Sablek Tomislav, Poga (Papuk)

  Salopek Ivan, Mostar (^abulja)

  Smerke ing. Zlatko, Vardin (Velebit i Medvednica)

  Smojver Narcis, Daruvar (Petrov vrh)

  Sohr Slavko, Daruvar (Petrov vrh)

  Sori} Ivica, Tugare (Polji~ka planina)

  Spuvi} ing. Veljko, Mostar (^vrsnica)

 • Stanta Baldo, Opatija (U~ka)

  Sunko Milan, Split (Kozjak, Mosor i Polji~ka pl.)

  [i{ko Vladimir, Sl. Brod (Dilj-gora)

  [iki} ing. Zoran, Starigrad-Paklenica (Paklenica)

  [krobonja ing. Branko, Rijeka (Gorski kotar, ]i}arija i U~ka)

  [o{ Mijo, Sl. Brod (Dilj-gora)

  [o{tari} Cvjetko, Ivanec (Ivan{~ica)

  Tomerlin Slavko, Zadar (Velebit)

  Tomi} Milenko, Mostar (hercegova~ke planine)

  Trojanovi} Ivica, Orebi} (Ilijino brdo na Pelje{cu)

  Turkalj Milan, Vardin (Kamenjak i Velebit)

  Vodanovi} Ivo, Makarska (Biokovo)

  Vojvoda Bodar, Bjelovar (Bilogora)

  Vujnovi} Ante, Gospi} (Velebit)

  Vukosav Josip, Imotski (Biokovo)

  Zeleni} Vlado, Karlovac (Op}i dio)

  Zozoli Zvonimir, Budin{~ina (Ivan{~ica)

  @agar dr. Slavko, Na{ice (Krndija)

  @ivkovi} Goran, Metkovi} (planina @aba)

  Suradnici

  xiii

  Bilje{ka o autoru

  @eljko Poljak rodio se 9. rujna 1926. u Zagrebu, gdje je stu-

  dirao na Filozofskom i Prirodoslovno-matemati~kom te

  1952. diplomirao na Medicinskom fakultetu. Do mirovine

  je radio na ORL klinici [alata u Zagrebu kao specijalist

  otorinolaringolog. Stupanj doktora znanosti stekao 1969.,

  habilitirao 1971., naslov primarijusa stekao 1972., za sve-

  u~. profesora izabran je 1976., za ~lana Hrvatske medicin-

  ske akademije 1981., ~lana Dru{tva hrvatskih knjivnika

  1996., za ~asnog ~lana Hrvatskog lije~ni~kog zbora 1997.

  Objavio je oko 120 znanstvenih i stru~nih radova, bio je

  urednik Lije~ni~kog vjesnika Lije~ni~kih novina deset-

  ka stru~nih zbornika i ud`benika, predsjednik Izdava~kog

 • savjeta Sveu~ili{nog vjesnika itd.

  Planinarenjem se po~eo baviti 1947. u Planinarskoj sekciji FD Dinamo u Zagrebu,

  bio je ~lan PD-a Zagreb od osnutka 1948., suosniva~ PD-a Sveu~ili{ta Velebit

  1950., osniva~ i predsjednik PD KBC-a Maksimir 1986., osniva~ Planinarskog klu-

  ba Hrvatskog lje~ni~kog zbora 1995., i Hrvatskog dru{tva za medicinsko nazivlje,

  predsjednik FD Medicinar predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza (1981. 1983.) i njegovih komisija za GSS, za izdava~ku djelatnost i za ekspedicije, a od 1959.

  do 2000. neprekidno urednik Hrvatskog planinara (prije Na{ih planina). Nosilac

  je Zlatnog znaka hrvatskog, slovenskog i BH-planinarskog saveza, Trofeja za fizi~ku

  kulturu Hrvatske, Ordena zasluga za narod sa srebrnim zrakama, Reda Danice

  Hrvatske s likom Franje Bu~ara, Trofeja Me|unarodnog olimpijskog odbora Sport

  and Environment, po~asni ~lan HPS itd.

  Plodan je planinarski pisac i teoreti~ar. Objavio je oko tisu}u raznih ~lanaka, puto-

  pisa, planinarskih vodi~a (Klek, 1959.; U~ka, 1967.; Velebit, 1969.; Medvednica,

  1970.; Planine Hrvatske, 1974., 1981. i 1986., itd.) i povijesnih djela (Hrvatsko pla-

  ninarstvo, 1975.; Slike iz povijesti hrvatskog planinarstva, 1987.; Hrvatska plani-

  narska knjivnost, 1994.). Trasirao je Velebitski planinarski put i hrvatsku pla-

  ninarsku transverzalu. Bavi se planinarskom fotografijom. Sa svojim dijapozitivima

  odro je ve}i broj predavanja. U studentskim danima bavio se kao ~lan AO PDS-a

  Velebit alpinistikom (prvenstveni usponi u Prokletijama i Dinari). Sistematski je

  prou~io sve hrvatske planine i mnoga europska gorja (Pirineji, Apenini, Alpe, Tatre,

  Karpati, Skandinavija, britansko oto~je, Iberski poluotok, balkanske zemlje), a izvan

  Europe je kao svjetski putnik planinario po Armeniji, Anadoliji, Kurdistanu, Mon-

  goliji, Iranu, Sundajskom oto~ju, Rocky Mountainsu, dnglama Yucatana, poline-

  zijskim vulkanima i Himalaji. Prvi je istaknuo hrvatsku zastavu na jednom hima-

  lajskom vrhuncu (u Annapurni, 1971.).

  Pod utjecajem svog u~itelja, akademika Branimira Gu{i}a, planinarstvo mu slu kao

  sredstvo znanosti, a planinarska organizacija kao upori{te u borbi za za{titu prirode.

  Protivnik je sportskih primjesa u planinarstvu jer natjecanje radi pobjede smatra

  {tetnim s eti~kog i medicinskog stajali{ta. Planinarstvo smatra sastavnim dijelom

  nacionalne kulture, a planinarsku knjivnost sastavnim dijelom nacionalne knji-

  vnosti. U tom pogledu poznat je po upornom dugogodi{njem nastojanju.

  xiv

  HRVATSKE PLANINE

  UVODNI DIO

  [TO [email protected] NA[E PLANINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Planine Republike Hrvatske. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  Planinarske ku}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  Piramide i vidikovci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Obilaznice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  Hrvatska planinarska obilaznica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Hrvatske planinarske ku}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Europski pje{a~ki putovi u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  Markacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Alpinistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  Sportsko penjanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 • Padobransko jedrenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Orijentacijski sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Planinarsko skijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Planinarska speleologija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  [pilje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Jame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

  Kra{ki izvori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Termalna vrela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Slapovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Planinska jezera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

  Stjenjaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Klanci, sutjeske i kanjoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Gradine i dvorci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Telekomunikacijski objekti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  Brdske ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  Kulturni i povijesni spomenici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  NA[E PLANINARSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  [to planinar tra u planini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Planinarska filozofija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  Hrvatsko planinarstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Mala kronolo{ka tablica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  Planinarska knjivnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  Za{tita planinske prirode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  Ekologija i planinarstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Planinarska organizacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Adresar planinarskih saveza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  Dru{tveni dom HPS-a u Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  Adresar planinarskih dru{tava u Hrvatskoj. . . . . . . . . . . . . . 24

  PLANINAR NA POHODU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Planinarska sezona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Povlastice i prava putnika na ljeznici . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Vnja autobusom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Planinarska oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

  Pitka voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Zemljovidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Vodi~ka slba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Opasnosti planinarenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

  Deset preporuka za neopasno i zdravo planinarenje. . . . . . . . . 32

  Nesre}a u planini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Gorska slba spa{avanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  Kodeks planinarske etike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

  Uvodni dio

  1

  Branje cvije}a u prirodi sebi~no je i

  nekulturno

  U umi ne lo vatru

 • Svoje sme}e nosi s planine sa sobom

  Alkoholna pi}a planinaru nisu

  potrebna

  Puenje je u planinarskim ku}ama zabranjeno

  Uredi planinarsko sklonite prije odlaska

  Potuj mir u planinarskoj ku}i poslije 22 sata

  NAJVI[I VRHOVI @UPANIJA

  Zagreba~ka: Sljeme na Medvednici (1033 m)

  Krapinsko-zagorska: Ivan{~ica (1060 m)

  Sisa~ko-moslava~ka: Piramida u Zrinskoj gori (616 m)

  Karlova~ka: Bjelolasica (1534 m)

  Vardinska: isto kao Krapinsko-zagorska

  Koprivni~ko-kriva~ka: Vranilac na Kalni~koj gori (643 m)

  Bjelovarsko-bilogorska: Crni vrh (863 m) na Papuku

  Primorsko-goranska: isto kao Karlova~ka

  Li~ko-senjska: Vaganski vrh (1757 m) na Velebitu

  Viroviti~ko-podravska: Papuk (954 m)

  Po{ko-slavonska: Brezovo polje (985 m) na Psunju

  Brodsko-posavska: isto kao Po{ko-slavonska

  Zadarska: Sv. brdo (1751 m) na Velebitu

  Osje~ko-baranjska: Petrov vrh (701 m) na Krndiji

  [ibensko-kninska: Dinara (1831 m)

  Vukovarsko-srijemska: Liska (297 m) na Fru{koj gori

  Splitsko-dalmatinska: Sv. Jure 1762 m) na Biokovu

  Istarska: Veliki Planik (1272 m) na ]i}ariji

  Dubrova~ko-neretvanska: Sv. Ilija (1234 m) na Snijnici

  Me|imurska: Mohokos (347 m)

  Grad Zagreb: isto kao Zagreba~ka panija

  2

  HRVATSKE PLANINE

 • [TO [email protected] NA[E PLANINE Planine Republike Hrvatske ve}im dijelom pripadaju Dinarskom gorju

  (od slovenske do crnogorske granice), a manjim su dijelom isto~ni nastavak

  Alpa i ostatak staroga Orijentalnoga kopna (gore savsko-dravskog me|ur-

  je~ja). U sz. dijelu Republike oba se gorska sustava sastaju u tzv. prelaznoj

  zoni. Iako na{e planine nisu visoke Hrvatska je jedina zemlja na europ- skom jugoistoku bez ijednog vrha vi{eg od 2000 metara po zanimljivosti im je malo ravnih na Zemlji. Dinarsko gorje, {to se najve}im dijelom nalazi

  u Hrvatskoj, poznato je u svijetu kao klasi~no podru~je dubokoga krasa.

  Njegova bitna zna~ajka podjednako bogatstvo povr{inskog i podzemnog reljefa daje i hrvatskomu planinarstvu poseban pe~at. Planinarstvo je na krasu u mnogo ~emu sli~no visokogorskome. O{tri kra{ki oblici, prevlast

  gologa kr{a, oskudica vode, siroma{tvo vegetacije, surova klima i slaba na-

  seljenost postavljaju na planinara sli~ne zahtjeve kao i mnoge visoke plani-

  ne. Ali i me|u dinarskim planinama ima prili~nih razlika: one u sjevernom

  dijelu ni su i pitomije (npr. u Gorskom kotaru), a na jugu vi{e i pustije

  (planine Dalmacije). Sasvim su druga~ije planine savsko-dravskoga me|u-

  rje~ja. Gra|ene su od prakamenja, blah su oblika, prili~no niske i bogate

  vodom i vegetacijom, zbog ~ega su prikladne za lake planinarske izlete.

  NAJVI[E PLANINE U HRVATSKOJ

  1. Dinara (1831 m)

  2. Biokovo (Sv. Jure 1762 m)

  3. Velebit (Vaganski vrh 1757 m)

  4. Li~ka Plje{ivica (Ozeblin 1657 m)

  5. Kremen (1591)

  6. Bjelolasica u Kapeli (1534 m)

 • 7. Risnjak u Gorskom kotaru (1528 m)

  8. Svilaja u Dalmaciji (1509 m)

  9. Snjnik u Hrvatskom primorju (1505 m)

  10. Ke~ina kosa u Po{taku (1446 m)

  Pogre{no je mi{ljenje da je Troglav najvi{i vrh u drvi. Ako je to pitanje

  uop}e vno, onda treba znati da je taj vrh 1 km preko bosanske granice.

  Tipi~no kra{ko podru~je: Tulove grede na Velebitu

  Uvodni dio

  3

  Planinarske ku}e. Na podru~ju Republike Hrvatske bilo je koncem 2000.

  godine vi{e od stotinu pl. ku}a, domova, skloni{ta, bivaka i hotela. U idu-

  }em pregledu navedena je uz svaki objekt nadmorska visina, broj leja,

  tel. na koji se mogu dobiti obavijesti, vlasnik odnosno upravlja~ objekta i

  njegovo sjedi{te, stranica u knjizi na kojoj je objekt opisan i broj zemljovida

  na kojemu se mo na}i. Prikazano je stanje po~etkom 2001. godine i treba

  uzeti u obzir da su podaci podlni ~estim promjenama. Tako|er s rezer-

  vom treba uzeti podatak o vlasniku ili upravlja~u objekta, jer su na temelju

  Zakona o {portu iz 1996. g. op}ine na ~ijem se teritoriju objekt nalazi dobile

  pravo oduzeti ga dru{tvu koje ga je gradilo (!) i dati ga na upravljanje i upo-

  rabu kome god ho}e, npr. nekom drugom dru{tvu ili privatniku u zakup. U

  tom je slu~aju upitno ho}e li se ~lanovima pl. dru{tava priznati popust na

  no}enju. U planinama ima i drugih mogu}nosti zaklona i no}enja, kao {to

  su lugarnice, lova~ke ku}e, rje|e gostionice i hoteli. Za upotrebu lova~kih i

  {umarskih objekata obi~no je potrebno dopu{tenje upravlja~a (lova~kog

  dru{tva ili {umarije).

  [email protected][KO GORJE

  Dom na Petrovu vrhu, Papuk, 547 m, 50 leja, PD Petrov vrh, tel. doma 099/ 500-581, inf. tel. 043/333-915, str. 219, zemljovid na str. 219

  Dom Lapjak u Velikoj pod Papukom, 335 m, 55 leja, stalno otvoren i opskrbljen, PD Sokolovac, Poga, str. 226, zemljovid 15

  Ku}a Tri{njica u Papuku, 500 m, 10 leja, inf. 034/271-062 (Mato Luka~evi}), PD Sokolovac, Poga, str. 228, zemljovid 15

  Dom GSS-a na Nevolja{u u Papuku, 720 m, Stanica GSS-a Poga, inf. tel. 034/ 273-989 (dr. Tomislav Sablek), str. 227, zemljovid 15

  Dom na Jankovcu u Papuku, 475 m, tel. u domu 031/172-078 (ako je ukop~an), PD Br{ljan-Jankovac, inf. tel. 031/272-083 (Antun Pucek), Osijek, str. 230,

  zemljovid 15

  Dom na Omanovcu, Psunj, 652 m, u obnovi, PD Psunj, Pakrac, str. 215, zemljovid 14

  Planinarska ku}a na Strmcu, 350 m, PD Strmac, Nova Gradi{ka, str. 216, zemljovid 14

  Dom Gjuro Pilar na Dilj-gori, 169 m, 30 leja, tel. govornica u domu 035/466- 335, inf. tel. 035/265-439 (Mijo [o{), PD Dilj, Sl. Brod, str. 238, zemljovid 13

  Davorinovo skloni{te na Pljuskari, Dilj-gora, u gradnji, PD Dilj- gora, Sl. Brod, str. 239, zemljovid 13

  Skloni{te Prezdanak (Trnjani), Dilj-gora, 210 m, inf. tel. 032/833-351 (Berislav

 • Tkalac), PD Tikvica, @upanja, str. 238

  Skloni{te Borovik kod , 155 m, nema lejeva, inf. tel 031/813-420 (Miro Lay), PD , , str. 233

  Skloni{te Kla{nice na Po{koj gori, 343 m, 6 leja, PD Klikun, Pleternica BILOGORA

  Dom Kamenitovac, 242 m, 22 leja, stalno otvoren i opskrbljen, tel. u domu 043/855-105, PD Bilogora, Bjelovar, str. 201

  MOSLAVINA

  Dom u Moslava~koj Slatini, 170 m, 50 leja, inf. tel. 044/630-751 (Ivica Matai}), PD Jelengrad, Kutina, str. 205, zemljovid 12

  Dom u Kutinici, 170 m, 25 leja, inf. tel. 044/606-226 (Slavko Lupoglavac), PD Yeti, Kutina, str. 206, zemljovid 12

  HRVATSKO ZAGORJE

  Dom na Kalniku, 475 m, 35 leja, stalno otvoren, u privatnom zakupu, tel. u domu 048/857-003, PD Kalnik, Krivci, str. 158, zemljovid na str. 157

  4

  HRVATSKE PLANINE

  Pasari}eva ku}a na Ivan{~ici, 1054 m, 40 leja, inf. tel. 049/460-080 (Drago Hanj{ek) i 099/432-609, PD Ivan~ica, Ivanec, str. 167, zemljovid 11

  Ku}a pod Grebengradom, 400 m, 40 leja, inf. 099/432-207, PD Grebengrad, Novi Marof, str. 167, zemljovid 11

  Ku}a na Majeru u Ivan{~ici, 591 m,18 leja, inf. tel. 049/466-303 (Zlatan Rogina), PD O{trc, Zlatar, str. 175, zemljovid 11

  Hi pod Belecgradom, 450 m, u izgradnji, HPD Belecgrad, Belec, str. 174 Luj~ekova hi na Pokojcu, 434 m, 20 leja, inf. tel. 049/459-327 (Zozoli) i 042/ 625-123 (Ljubica Ri~ko), PD Milengrad, Budin{~ina, str. 168, zemljovid 11

  Dom PD Ravna gora, 660 m, 30 leja, inf. tel. 042/705-250 (Tomo ^izi}) i 042/ 701-077 (domar Drago @erjavi}), tel. u domu 042/705-329, PD Ravna gora,

  Vardin, str. 181, zemljovid 10

  Ku}a Pusti duh na Ravnoj gori, 672 m, 22 leja, inf. tel. 042/791-803 (Damir Kur), PD Trako{}an, Lepoglava, str. 183, zemljovid 10

  Hotel Trako{}an, 180 leja u 85 soba, stalno otvoren, tel. 042/796-224, faks. 042/796-420, str. 182, zemljovid 10

  Dom na Strahinj{~ici, 618 m, 32 leja, inf. tel. 049 ili 091/371-314 (Jeronim Fer~ek), PD Strahinj~ica, Krapina, str. 187, zemljovid 10

  Ku}a na Cesargradu, 460 m, 7 leja, inf. tel. 049/550-260 (Miroslav ]ukac), PD Cesargrad, Klanjec, str. 195

  Ku}a na Kuna gori, 350 m, 20 leja, tel. u domu 049/377-051, tel. domara 049/ 376-030 (Bo Cobovi}), PD Kuna gora, Pregrada, str. 564

  Skloni{te Rudi Juri} na Pesku, Kalnik, 295 m, nema lejeva, inf. tel. 048/626- 164, PD Bilo, Koprivnica, str. 162

  Vagon na Dugom vrhu, 240 m, 2 leja, PD Dugi vrh, Vardin, str. 195 MEDVEDNICA

  Ku}a na Kamenim svatima, 481 m, 8 leja, PD Susedgrad, Podsused, str. 85, zemljovid 1

  Ku}a na Lojzekovu izvoru, 400 m, 10 leja, inf. tel. 049/289-122 (Sinkovi}), PD

 • Stubi~an, Donja Stubica, str. 81, zemljovid 2

  Dom na Glavici, 420 m, 50 leja, tel. domara 099/547-723, (Klara Karlovi}), Pl. savez Zagreba, str. 86, zemljovid 1

  Ku}a PD-a Risnjak, 700 m, 12 leja, inf. tel. 01/4849-222 (Josip Bosni}), PD Risnjak, Zagreb, str. 67, zemljovid 2

  Dom PD-a Grafi~ar, 864 m, 32 leja, tel. 01/4555-844, javna govornica 01/ 4555-374, PD Grafi~ar, Zagreb, str. 59, zemljovid 3

  Gostionica Lugareva ku}ica na Kralji~inu zdencu, 530 m, nema leja, tel. 01/ 4554-589 (ugostitelj Stjepan [krlec), str. 70

  Bistro Medvedgrad na Medvedgradu, 593 m, nema leja, tel. 01/4556-226, stalno otvoren, str. 68

  Ku}a Brestovac, 850 m, nema leja, tel. 01/3760-294 (Zvonko ), str. 71 Hotel Tomislavov dom, 1005 m, 128 leja, stalno otvoren, tel. 01/4555-833, faks 01/4555-834, str. 58, zemljovid 3

  Gostionica Zlatni medvjed na Sljemenu, 1030 m, nema leja, stalno otvoren, tel. 01/4555-090 (Goran Kratofil), str. 57

  Bistro Grofica, 1000 m, nema leja, stalno otvoren, tel. 01/4637-976 i 099/ 535-785 (Nenad i Laura Rumbak), str. 61

  Dom Runolist, 824 m, 70 leja, tel. u domu 01/4552-446, PD Runolist, Zagreb, str. 73, zemljovid 2

  Dom Ivan Pa~kovski, Puntijarka, 957 m, 35 leja, tel. u domu 01/4580-397, PD Zagreb-Matica, Zagreb, tel. 01/4810-833 (nave~er), str. 63, zemljovid 2

  Ku}a na Hunjki, 853 m, nema leja, PD Zanatlija, Zagreb, str. 64, zemljovid 2 Hotel Hunjka, 853 m, 90 leja, stalno otvoren, tel/faks. 01/4580-397, Udrunje zanatlija, Zagreb, str. 63, zemljovid 2

  Ku}a na Lipi, 700 m, 16 leja, PD Lipa, inf. tel. 01/2001-315 (Ivan Horvat), Sesvete, str. 66, zemljovid 4

  Uvodni dio

  5

  Ku}a na Grohotu, 420, u gradnji, inf. tel. 01/2055-948 (Ivan Levak), PD Blagus, Blagu{a, str. 91, zemljovid 5

  Ku}a Klade{~ica, 460 m, u gradnji, inf. tel. 01/2060-810 (Mladen Hou{ka), PD Zelina, Zelina, str. 94, zemljovid 5

  SAMOBORSKA GORA

  Dom na O{trcu, 691 m, 30 leja, inf. tel. domara 01/3379-124 i 091/2513-929, PD @eljezni~ar, Zagreb, str. 107, zemljovid 6

  Ku}a na Velikom dolu, 535 m, 27 leja, Gradsko poglavarstvo Samobora, tel. domara 01/3376-329 i 091/5761-433 (Mijo Novoseli}), str. 108, zemljovid 6

  Gostinjac Sv. Bernarda, 690 m, 30 leja, inf. tel. 01/3363-835 (Josip Blavi}), 3385-276 (Vla{i}) i 3363-683 (Anica Trampus), Bratov{tina Sv. Bernard,

  Samobor, str. 113, zemljovid 6

  [oi}eva ku}a pod Lipovcem, 385 m, bez leja, stalno otvorena i opskrbljena, tel. 01/3384-164, PD Japeti}, Samobor, str. 109, zemljovid 6

  Ku}a pod Oki}em, 405 m, bez leja, tel. domara 091/5130-224 ili 01/3361-758, PD Maks Plotnikov, Samobor, str. 119, zemljovid 6

  Lova~ki dom Srnda} na Poljanici, tel. domara 01/6293-051; 099/504-851 i 091/

 • 5084-160 (Branko Jaguni}), str. 117, zemljovid 6

  Ku}a na @itnici, Japeti}, 815 m, 56 leja, tel. 098/452-136, tel. domara 01/6282- 349 (Ru i Stjepan Novosel), PD Jastrebarsko, str. 114, zemljovid 6

  @UMBERA^KA GORA

  Dom na Vodicama, 850 m, 20 leja, inf. tel. 047/612-123 i 611-612, PD Dubovac, Karlovac, str. 139, zemljovid 8

  Ku}a Farka{ u Sekuli}ima, 710 m, 30 leja, tel. u domu 047/754-008, inf. 01/ 6522-984 (Ljerka Farka{), PD Tre{njevka-Monter, Zagreb, str. 136, zemljovid 8

  Skautska ku}a u Koreti}ima, 347 m, 35 leja, inf. tel. 01/885-902 (Rino Bali}) i 01/3366-787 (Marijan Muk), PK Scout, 10430 Samobor, Josipa Komparea 7,

  str. 143., zemljovid 9

  @umbera~ko eko-selo, 347 m, 30 leja, vlasnik @eljko Milovanovi}, tel. 01/3387- 471, str. 143, zemljovid 9

  KORDUN I POKUPLJE

  Ku}a na Kalvariji, 190 m, 5 leja, PD Dubovac, Karlovac, str. 255 Ku}a Mont Zadobarje, 130 m, 10 leja, PD Martin{~ak, Karlovac, str. 255 GORSKI KOTAR I HRVATSKO PRIMORJE

  Ku}a na Hahli}ima, 1097 m, 10 leja, tel. domara 051/230-134, str. 327, zemljovid 18

  Ku}a na Snjniku, 1490 m, 14 leja, PD Platak, Rijeka, inf. tel. 051/516-597 ([krobonja), str. 340, zemljovid 19

  Schlosserov dom na Risnjaku, 1418 m, 40 leja u sobama, !!40 leja (popust za planinare 50%), otvoren od 1.5. do 1. 11. Ulaznica za NP 20 kn (djeca i planinari

  10 kn). NP Risnjak, Crni Lug, tel. 051/836-139, fax. 836-116, str. 269, zemljovid 20

  Ku}a u Frberima, 825 m, 16 leja, PD Kamenjak, Rijeka, inf. tel. 051/445-226 (Ivica Richter), str. 317

  Ku}a na Javorovoj kosi, 1000 m, 10 leja, PD Vi{njevica, Ravna Gora, tel. 051/ 818-351 (Blaca Sveticki), str. 309, zemljovid 23

  Ku}a na Lokandi, 963 m, 20 leja, PD Vi{njevica, Ravna Gora, tel. 051/ 818-351 (Blaca Sveticki), str. 310, zemljovid 23

  Skloni{te na Kurinu, 830 m, 6 leja, inf. tel. 051/781-862 (S. Jurdana), PD Stril, Crikvenica, str. 357

  Ku}a Vagabund na Ravnom pod Zagradskim vrhom, 868 m, 26 leja, stalno otvorena, tel. 051/248-708 i 099/479-144, str. 355

  Ku}a Bitorajka na Bitoraju, 1303 m, 10 leja, PD Bitoraj, Zagreb, str. 275, zemljovid 22

  Dom Bijele stijene u Tuku, 875 m, 52 leja, PD Bijele stijene, Mrkopalj, tel. u domu 051/833-603 (Mario Bandi}), str. 294, zemljovid 23

  6

  HRVATSKE PLANINE

  Skloni{te na Janj~arici, 1236 m, 12 leja, PD Bijele stijene, Mrkopalj, inf. tel. 051/833-248 (Stanislav Hora~ek), str. 295, zemljovid 23

  Ratkovo skloni{te na Samarskim stijenama, 1200 m, 10 leja, PDS Velebit, Zagreb, str. 282, zemljovid 23

  Ku}a na Bijelim stijenama, 1300 m, 15 leja, PD Kapela, Zagreb, str. 286, zemljovid 23

 • Skloni{te na Bijelim stijenama, 1300 m, 25 leja, PD Kapela, Zagreb, str. 286, zemljovid 23

  Ku}a u Begovu Razdolju, !!1078 m, 20 leja (seoski turizam), inf. tel. 051/833- 072 (obitelj Mance), str. 296, zemljovid 23

  Dom na Kleku, 1000 m, 50 leja, PD Klek, Ogulin, inf.: domar Franjo Petro{i}, tel. 047/531-206 str. 303, zemljovid 21

  Skloni{te na Sto{cu, 800 m, 1 lej, str. 306, zemljovid 21 Skloni{te Jakob Mihel~i} na Bjelolasici, 1460 m, 16 leja, PD Vihor i Kapela, Zagreb, str. 306, zemljovid 23

  Ri~i~ka ku}a pod Kolovratskim stijenama, 700 m, 12 leja, PD Vihor i Kapela, Zagreb, str. 289, zemljovid 26

  Ku}a na Vini{tu, 300 m, 16 leja, inf. tel. 01/3834-269 i 098/784852, PD Vihor i Kapela, Zagreb, str. 290, zemljovid 26

  Skloni{te u Krivom Putu, 820 m, 20 leja, PD Zavin, Senj, inf. tel. 053/616- 826, str. 291

  Hotel Zeleni vir u Skradu, 700 m, stalno otvoren, tel. 051/810-635 i 810-665; Turisti~ka zajednica 051/8110-620, str. 311, zemljovid 22

  Izletni~ki dom na Zelenom viru, 302 m, 20 leja, otvoren ljeti, inf. tel. 051/8110- 620 (Turisti~ka zajednica), str. 312, zemljovid 22

  Dom Platak na Pribini{u , 1100 m, 135 leja, stalno otvoren i opskrbljen, u privatnom zakupu, tel. 051/ 230-920, faks 230-903, str. 336, zemljovid 19

  Dom Su{ak na Platku, 1127 m, 72 leja, u privatnom zakupu, stalno otvoren, tel. 051/230-905, str. 336, zemljovid 19

  U^KA, ]I]ARIJA i OSOR[]ICA

  Ku}a na Poklonu, U~ka, 922 m, 14 leja, PD Opatija, inf. tel. 051/712-785 (Marica Toma{ko), str. 366, zemljovid 17

  Pansion U~ka na Poklonu, 922 m, 20 leja u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, restauracija sa 100 mjesta, stalno otvoren i opskrbljen, u

  privatnom zakupu, tel. 051/299-646, inf. i na tel. 275/955, str. 367, zemljovid 17

  Ku}a na Lisini, ]i}arija, 644 m, 6 leja, u obnovi, PD Opatija, Opatija, inf. tel. 051/712-785, str. 377, zemljovid 16

  Ku}a na Koritima na ]i}ariji, 1010 m, 20 leja, PD Glas Istre, Pula, str. 383, zemljovid 16

  Ku}a na @bevnici, ]i}arija, 851 m, 16 leja, PD Planik, Umag, tel. 052/743-003 (~etvrtkom od 18 do 19,30 h), str. 384, zemljovid 16

  Ku}a Sv. Gaudent na Osor{}ici, otok Lo{inj, 279 m, 12 leja, PD Osor{}ica, M. Lo{inj, inf. tel. 051/232-683 (Bolto Gaber{ek) i domar 051/237-244 (Miro

  Kova~evi}), str. 576, zemljovid na str. 575

  VELEBIT

  Ku}a u Sijasetskoj dragi, 400 m, 6 leja, inf. tel. 051/882-296 (Mladen Atanasi}), PD Zavin, Senj, str. 403, zemljovid na str. 405

  Skloni{te na Oltarima, 940 m, 30 leja, inf. tel. 044/536-138 (Mijo [trk), klju~ kod Nike Markovi}a na Oltarima, PD Sisak, Sisak, str. 408, zemljovid 24

  Dom na Zavinu, 1594 m, 28 leja, HPS, tel. 01/4824-142; tel doma: 053/610- 200, javna govornica 053/ 610-210, str. 416, zemljovid 24

  Rossijevo skloni{te, 1580 m, 8 leja, inf. HPS, Zagreb, str. 424, zemljovid 25

 • Skloni{te na Velikom Lubenovcu, 1265 m, 20 leja, PD St. Kempny, Zagreb, inf. tel. 01/6140-016 (Tomislav Pavlin), str. 429, zemljovid 25

  Carska ku}a na Begova~i, 1180 m, 15 leja, PD Gromova~a, Oto~ac, str. 429, zemljovid 25

  Uvodni dio

  7

  Kugina ku}a, 1173 m, 16 leja, PD @eljezni~ar, inf. tel. 053/5760-012 (Tomislav Rukavina) i tel/faks 053/5740-65 (Tomislav ^ani}), Gospi}, str. 439, zemljovid 27

  Dom Miroslav Hirtz u Jablancu, 20 m, 40 leja, PD LTA, Vardin, inf. tel. 042/311-191, str. 421, zemljovid 24

  Ku}a na Velikom Alanu, 1305 m, 40 leja, inf. HPS, Zagreb, str. 422, zemljovid 25

  Hotel Velebno na O{tarijama, 924 m, 120 leja, stalno otvoren, tel/faks 053/ 674-001, adresa: 53206 Bru{ane, Ba{ke O{tarije, str. 424, zemljovid 29

  Kod Prpe, Ba{ke O{tarije, 924 m, 20 leja, stalno otvoreno (seoski turizam), tel. 053/674-012, str. 444, zemljovid 29

  Skloni{te u [ugarskoj dulibi, 1210 m, 8 leja, inf. HPS, Zagreb, str. 454, zemljovid 32

  Tatekova koliba na Stapu, 960 m, 10 leja, PD Paklenica, Zadar, str. 456, zemljovid 30

  Dom na Ravnom Dabru, 700 m, 40 leja, PD Industrogradnja, Zagreb, inf. tel. 01/6684-123 i 098/275-719 (Franko ^uvalo), str. 448, zemljovid 28

  Skloni{te Zavrata, 750 m, 10 leja, PD Paklenica, Zadar, str. 457, zemljovid 30 Dom PD-a Paklenica, 550 m, 46 leja, PD Paklenica, Zadar, str. 467, zemljovid 30

  Skloni{te na Ivinim vodicama, 1250 m, u obnovi, PD Paklenica, Zadar, str. 468, zemljovid 30

  DALMACIJA

  Ku}a na Brezovcu, Dinara, 1050 m, 12 leja, PD Dinara, Knin, inf. tel. 022/561- 841 (Andrija Kaliger, Ul. Gojka [u{ka 20) i 023/340-170 (Ive Mari}), str. 501,

  zemljovid 34

  Ku}a na Promini, 850 m, u obnovi, PD Promina, Drni{, str. 514, zemljovid na str. 513

  Ku}a ]i}o, Trtar, 220 m, PD Kamenar, [ibenik, str. 515 Dom Putalj na Kozjaku, 460 m, 70 leja, PD Kozjak, Ka{tel Su}urac, str. 520, zemljovid na str. 519

  Ku}a ^esmina, Mala~ka na Kozjaku, 520 m, 20 leja, PK Split, inf. tel. 021/224- 260 (Bo Beram) i 098/361-698 (Mladen Japirko), str. 524, zemljovid na str. 519

  Dom Mala~ka na Kozjaku, 480 m, 30 leja, PD Mala~ka Donja Ka{tela, Ka{tel Stari, inf. tel. tajnice: 021/230-755 (Klara Jur~ev), str. 523, zemljovid na str. 519

  Ku}a pod Koludrom, Kozjak, 325 m, 8 leja, PD Ante Bedalov, Ka{tel Kambe- lovac, inf. tel. 021/221-402 i 220-223 (Josip Pej{a), str. 522, zemljovid na str. 519

  Skloni{te Orlovo gnijezdo na Kozjaku, 598 m, PD Ante Bedalov, Ka{tel Kambelovac, str. 522

  Dom Umberto Girometta na Ljuva~u, Mosor, 868 m, 50 leja, HPD Mosor, Split, inf. tel. 021/462-635 ([piro Gruica); 021/470-594 i 099/874-180 (Bo

 • Radelja), str. 531, zemljovid 38

  Lugarnica na Mosoru, 872 m, 6 leja, HPD Mosor, Split, str. 535, zemljovid 38 Kontejner na Mosoru, 1055, 6 leja, HPD Mosor, Split, str. 534 Imber, Omi{ka Dinara,, 650 m, 15 leja, PD Imber, Omi{, str. 543 Ku}a Slobodan Ravli} na Lokvi, Biokovo, 1467 m, 12 leja, PD Biokovo, Makarska, str. 555, zemljovid 39

  Dom na Vo{cu, 1370 m, inf. Mornar, Makarska, tel. 021/615-422, str. 552, zemljovid 39

  Ku}a pod Sv. Jurom, 1594 m, 22 leja, PD Biokovo, Makarska, str. 553, zemljovid 39

  Ku}a na Koritima, Kame{nica, 700 m, 20 leja, PD Kame{nica, Otok, str. 510, zemljovid 36

  Ku}a u Kuni pod Snijnicom, 650 m, 10 leja, inf. tel. 020/412-549 (Mirjana Karaman), PD Dubrovnik, str. 564

  Dom Snijeg do mora, Mali , 0,80 m, 12 leja, tel. 098/258-436, 023/251-272, 051/250-962, e-mail: [email protected]; www.snijeg-do-mora.com

  8

  HRVATSKE PLANINE

  Piramide i vidikovci. @eljezne pl. piramide nalaze se na Lipi u i. dijelu

  Medvednice, kod Lojzekova izvora na sj. padini Medvednice, na samobor-

  skoj Ple{ivici, Japeti}u, Ivan{~ici, Ravnoj gori i Javorovoj kosi u Gorskom

  kotaru. U Slavoniji je drvena piramida na Klikunu u Po{koj gori. Na Slje-

  menu iznad Zagreba vidikovac je na TV tornju (zasad zatvoren). Na vrhu

  Vojaku na U~ki zidani je toranj vidikovac. Na vrhu Mosora je Vickov stup

  gra|en od lima, a slu i kao skloni{te (sli~an Aljavu stolpu na Triglavu).

  Na [ijanu (Hra{~insko humlje) podigao je PD Milengrad 1980. drvenu pi-

  ramidu.

  Obilaznice. Me|u planinarima u na{oj zemlji postalo je sredinom 20. st.

  vrlo popularno posje}ivanje planina po markacijama koje su povezivale niz

  posebno obiljenih to~aka u planini. Takvi su se putovi neko} nazivali

  transverzalama, a sada prevladava naziv obilaznica, npr. Velebitski, Sla-

  vonski, Zagorski planinarski put itd.). Trase su obiljene markacijama uz

  koje je obi~no dodan neki znak ili inicijal (npr. M na Medvednici). Svrha

  takvih obilaznica mo biti komercijalna (pove}ati posjet pl. domovima) ili

  da se posjetiteljima poka uz najmanje ulonog truda i vremena najljep{i

  detalji i bitne pojedinosti neke regije.

  Na obilaznicama obi~no postoje kontrolne to~ke (KT) opskrbljene upisnom

  knjigom i gom ili je ozna~eno mjesto gdje se treba fotografirati. Posjetite-

  lji koji saberu sve gove u dnevnik posebno tiskan u tu svrhu ili fotografija-

  ma doka svoj posjet, obi~no dobivaju u znak priznanja spomen-zna~ku ili

  pismeno priznanje. Obilaznice se razlikuju po teni i trajanju. Najkra}a

  me|u njima mo se obi}i za pola dana, a za najdu treba i mjesec dana.

  Dnevnici nekih obilaznica sadr dobru zemljopisnu kartu i op{iran opis

  puta, tako da mogu posluti kao pl. vodi~i (npr. Samoborski, Ravnogorski,

  @umbera~ki, Kapelski, Velebitski itd.). Pojedine dionice nekih obilaznica

  opisane su u ovom vodi~u jer vode do pl. odredi{ta najboljim smjerom. U

 • Komisiji za planinarske putove sada su evidentirane 33 obilaznice. U idu-

  }em popisu navedene su i one za koje se pouzdano zna da postoje ili je vrlo

  vjerojatno da }e uskoro biti obnovljene. Za svaku je obilaznicu naveden up-

  ravlja~ i njegovo sjedi{te (to~nu adresu vidi u adresaru) te drugi podatci do

  kojih smo mogli do}i (datum osnivanja, broj KT-a i trajanje obilaska). Podi-

  jeljene su u dvije skupine: regionalne (koje zahtijevaju ~etiri i vi{e dana ho-

  da) i lokalne koje se mogu pro}i za dan-dva ili, najvi{e, tri dana. Na kraju su

  posebno prikazane dvije obilaznice s KT-om po cijeloj Hrvatskoj.

  REGIONALNE OBILAZNICE

  Slavonski pl. put, Slavonski planinarski savez, 27. 7. 1957., 18 KT, 7 dana Zagorski pl. put, Savjet Zagorskog pl. puta, 1. 5. 1958., 18 KT, 10 dana Velebitski pl. put, HPS, Zagreb, 4. 7. 1969., 17 KT, 7 dana Pl. put Dalmacija, PK Split, 26. 11. 1978., 20 KT, 5 dana Goranski pl. put, PD Zagreb Matica, 10. 6. 1984.22. 2. 1986., PD Zagreb Matica, 41 KT, duljina 280 km, 41 KT

  Velebitska obilaznica, Komisija za pl. putove HPS-a, 1994. LOKALNE OBILAZNICE

  Karlova~ka obilaznica, PD Dubovac, Karlovac, 8. 8. 1958., 8 KT, 3 dana Krni pl. put Kroz Samoborsko gorje, PD Japeti}, Samobor, 9. 11. 1958., 9 KT, 2 dana

  Pl. put Medvednicom, PD Sljeme, Zagreb, 30. 6. 1963., 16 KT, 2 dana Pakleni~ki pl. put, PD Paklenica, Zadar, 10. 10. 1973., 8 KT, 2-3 dana Pl. put bilogorskim stazama, PD Bilogora, Bjelovar, 3. 10. 1979., 10 KT, 2 dana Koprivni~ki pl. put, PD Bilo, Koprivnica, 7. 11. 1976., 8 KT, 2 dana Kajbum{~akov put, PD Strahinj~ica, Krapina, 17. 8. 1979., 8 KT, 2 dana Uvodni dio

  9

 • Pl. put po Ravnoj gori, PD Ravna gora, Vardin, 30. 10. 1979., 7 KT, 2 dana Kapelski pl. put, PD Vihor i PD Kon~ar, Zagreb, 23. 9. 1979., 10 KT, 3 dana Dubova~ki pl. put, PD Dubovac, Karlovac, 22. 10. 1983., 7 KT, 1 dan Pl. put Velebno, PD Zagreb-Matica, 30. 6. 1984., 8 KT, 3 dana Pl. put Konj{~ina Ivan{~ica, PD Gradina, Konj{~ina, 15. 4. 1984., 3 KT, Krni put po Dilj-gori, PD Dilj, Sl. Brod, 22. 9. 1984., 8 KT, 2 dana Me|imurski pl. put, PD @elezna gora, ^akovec, 1987. Ravnogorski pl. put, PD Vi{njevica, Ravna Gora, 1989. Kolijevkom hrv. drvnosti, HPD A. Bedalov, Ka{tel Kambelovac, 1993. O{tarijska planinarska obilaznica, Viso~ica, Gospi} Planinarska ophodnica Osor{}ica, PD Osor{}ica, Mali Lo{inj, 7 KT Pl. putovi Hahli}a kroz Pakleno do Nebesa, PD Kamenjak, Rijeka, 1987., 18 KT Krni put po Moslava~koj gori, PD Yeti, Kutina, 3 KT Jaskanski planinarski put, PD Jastrebarsko, 1986., 9 KT @upanjski planinarski put, HPD Tikvica, @upanja, 1 dan Mrkopaljski planinarski put, HPD Bijele stijene, Mrkopalj, 1990., 8 KT, 2 dana Po putovima Dobrinj{tine, Turisti~ka zajednica Dobrinj, 1999., 8 KT, 1 dan Hrvatska planinarska obilaznica. Prvi je

  put otvorena pod nazivom Po planinama SR

  Hrvatske 4. srpnja 1970. na osnovi preporu-

  ke VIII. redovne skup{tine HPS-a. Do 1. si-

  je~nja 1986. prodano je 6500 dnevnika i podi-

  jeljeno 496 zna~aka priznanja. Odlukom

  HPS-a bila je od 1991. zbog Domovinskoga

  rata, privremeno u stanju mirovanja, a po-

  novno je otvorena 21. svibnja 2000. Redosli-

  jed obilaska KT je slobodan, a trajanje neog-

  rani~eno. U prodajnu cijenu dnevnika (25 kn)

  uklju~ena je i zna~ka priznanja. U hrvatskim

  planinama ima 135 KT podijeljenih u 20 pla-

  ninskih podru~ja, svako s 2 do 14 KT. Ovisno

  o broju posje}enih KT dobiva se bron~ani,

  srebrni i zlatni znak te posebno priznanje.

  Organizator je Komisija za planinarske puto-

  Dnevnik Hrvatske obilaznice

  ve HPS-a, a dnevnik se mo dobiti ili naru~i-

 • ti u poslovnici HPS-a.

  Hrvatske planinarske ku}e. Tu je obilaznicu osnovao HPD @eljezni-

  ~ar iz Zagreb 1. 5. 2000. Ima 110 KT, a predvi|ena su ~etiri stupnja priz-

  nanja. Za priznanje prvog stupnja treba posjetiti 25 ku}a.

  Europski pje{a~ki putovi u Hrvatskoj. Europska pje{a~ka unija, koja

  nastoji cijelu Europu povezati pje{a~kim putovima bez obzira na drvne

  granice, uzalud je nastojala da se takvi E-putovi produ kroz Hrvatsku, i

  to osobito put E-6 od Baltika do Jadrana i dalje pre-

  ma Gr~koj, E-7 od Slovenije do Rumunjske i Crnog

  mora i E-4 iz Ma|arske, koji bi se kod Vinkovaca

  spojio s E-7. Prije Domovinskoga rata stigao je E-6

  iz Slovenije do Klane kod Rijeke i E-7 do Kumrov-

  ca, a sada je E-7 preusmjeren iz Slovenije u Ma|ar-

  sku. U novije je doba to ponovno potaknuto, ali su

  te{ko}e gotovo nepremostive jer se u Hrvatskoj ne

  mogu zadovoljiti neki osnovni kriteriji. Najte je

  Znak Europskog pje{a~kog saveza da se na trasi osigura mogu}nost udobnog no}enja

  10

  HRVATSKE PLANINE

  i opskrbe na svakih nekoliko sati puta tako da se mo i}i bezbrno, bez pr-

  tljage, pa i s malom djecom. E-putovi u Hrvatskoj ne bi mogli izbje}i velika

  nenaseljena podru~ja niti velike ravnice s obra|enim poljima, a nema ni or-

 • ganizacije koja bi se time profesionalno bavila, pa zato treba ili ~ekati bolja

  vremena ili u Hrvatskoj mijenjati kriterije koji vrijede za E-putove (preska-

  kanje nekih dionica, no{enje opreme za kampiranje i sl.), no to nikako ne bi

  pridonijelo ugledu Hrvatske.

  Markacije su u na{im planinama tipizirane: crveni krug s bijelom to~kom

  u sredini. Tanka stabla iznimno se obiljevaju s dvjema usporednim crve-

  nim crtama i bijelom linijom me|u njima. Oko 50 m prije krinja postavlja

  se oznaka . O odrvanju markacija brinu se pl. dru{tva, obi~no ona koja

  imaju svoj dom u planini. O markaciji Velebitskog pl. puta brine se HPS. Pla-

  nine podalje od pl. dru{tava, osobito one bez pl. ku}a, oskudijevaju markaci-

  jama. Podatke o markacija-

  ma u ovome vodi~u treba

  uzeti s rezervom i nipo{to se

  ne oslanjati samo na njih,

  jer se o odrvanju markaci-

  ja ~esto brinu nedovoljno

  vje{ti planinari. Uz to jo{ ne-

  savjesni izletnici, pastiri i

  drvosje~e o{te}uju i uni{ta-

  vaju putokazne plo~e na kri-

  njima, a u {umskim pod-

  ru~jima padaju kartve

  sje~e ba{ stabla s markacija-

  ma uz putove. U kulturnim

  zemljama {umari se brinu o

  odrvanju {umskih putova

  i obnavljanju putokaza i

  markacija nakon sje~e; to

  jo{, nalost, u na{oj zemlji

  nije uobi~ajeno. Iz svega

  proizlazi da se posjetitelji

  na{ih planina ne bi smjeli Markiranje pl. putova

  odvi{e oslanjati na markacije, pa ako polaze u nepoznatu planinu, najbolje

  }e u~initi da sa sobom ponesu zemljopisnu kartu i kompas. Na mnogim is-

  taknutim vrhovima postavljene su kutije s upisnom knjigom i gom. Bu-

  du}i da se jastu~i} s bojom vrlo brzo isu{i, tko li otiske gova neka sa so-

  bom ponese takav jastu~i} kako bi sebi u{tedio razo~aranje. Komisija za pl.

  putove HPS-a vodi evidenciju o svim markiranim putovima u Hrvatskoj i

  odrva te~ajeve za markaciste.

  LITERATURA

  Kristijan, Z.: Priru~nik za markaciste, HPS, Zagreb 1999.

  Alpinistika je u na{im stijenama na{la bogato podru~je rada. Sve zna~aj-

  nije stijene pripadaju Dinarskom gorju i vapnena~ke su gra|e. Ne isti~u se

  osobitom visinom, ali obiluju penja~kim problemima svih stupnjeva tene.

  Kako su gotovo sve u blizini mora (osim Kleka), specifi~nost im je da zimi

  omogu}uju uspone u gotovo ljetnim uvjetima, npr. Mosor, Kozjak, Biokovo

 • i, osobito, Paklenica u Velebitu gdje je stijena Ani}a kuka stekla me|una-

  rodni glas (tradicionalni proljetni skup alpinista). Opisivanje penja~kih

  smjerova u stijenama prelazi zadatak ovoga vodi~a. Novoizvedene prven-

  stvene penja~ke uspone objavljuje ~asopis Hrvatski planinar, mjese~nik

  HPS-a. Planinari koji se bave penjanjem u stijenama organizirani su unu-

  Uvodni dio

  11

  tar pl. dru{tava u alpinisti~ke odsjeke (AO) koji se brinu za obrazovanje

  kadrova, nabavu specijalne penja~ke opreme, te organiziranje te~ajeva,

  {kola, logora i ekspedicija. Da bi planinar stekao naslov alpinist, treba pro}i

  odre|eni pripravni~ki st, zavr{iti ljetni i zimski te~aj penjanja i potom

  poloti ispit. Alpinisti~ki odsjeci trajno djeluju u ja~im pl. dru{tvima. To su

  Zagreb - Matica, Velebit i @eljezni~ar u Zagrebu, Kamenjak u Rije-

  ci i Mosor u Splitu. Njihovo djelovanje koordinira Komisija za alpinizam

  HPS-a.

  LITERATURA

  Poljak, @.: Mala kronika hrv. alpinizma. NP 1974., br. 11-12; Smerke, Z.: Stijene

  Hrvatske, PD Ravna gora, Vardin 1975.; Gili}, S.: Paklenica. Op}inski pl. savez Rijeka,

  1979.; Aleraj, B.: KIek, stijene, penja~i. PSH, Zagreb 1980., Gili}, S.: Kozjak, 1985.

  Sportsko penjanje pojavilo se sredinom osamdesetih godina i odmah je

  uzelo maha i u Hrvatskoj tako da je ve} 1985. organizirano na Marjanu iz-

  nad Splita prvo natjecanje. Za razliku od alpinistike, sportski se penja~i pe-

 • nju bez ikakvih pomagala, samo prstima i trenjem, a penja~ki im pribor

  slu samo za osiguranje. Organizirani su u sportsko-penja~kim klubovima

  i odsjecima (SPK) ~iji rad koordinira Komisija za sportsko penjanje HPS-a.

  HPS je ~lan Me|unarodne sport-

  sko-penja~ke komisije. U Hrvatskoj

  djeluju ovi odsjeci i klubovi: Extrem

  u ^akovcu, Marulianus i Mosor u

  Splitu, Vertikal u Vardinu, ^o-

  palj u Rijeci, Hiperaktiv u Pazinu,

  Maldug u Omi{u i Svarog u Zagrebu

  (v. Adresar). ^lanovi odrvaju klu-

  pska i drvna prvenstva, a sudjelu-

  ju i na svjetskim prvenstvima. Pe-

  nju se na umjetnim i na prirodnim

  stijenama. Umjetnih je u Hrvatskoj

  malo, ali sre}om obilujemo vrlo dob-

  rim prirodnim penjali{tima. U neki-

  ma su od njih opremljeni atraktivni

  smjerovi raznih tena, ve}inom vr-

  lo kratkih (10-20 m). Danas ih je ve}

  nekoliko stotina. Na{a su najposje-

  }enija penjali{ta Mlini, Dvigrad,

  Rovinj i Vranjska draga u Istri, Veli

  vrh kod Rijeke, Golubinjak i Samar-

  ske stijene u Gorskom kotaru, otok

  Umjetne stijene za sportsko penjanje

  Unije, Paklenica i Tulove grede u

  jnom Velebitu, Marjan iznad Splita, Stomorica kod Omi{a, Brela kod

  Makarske, Gorsko zrcalo u Medvednici, Podrutski Gubec u Ivan{~ici i Kal-

  nik. Prema Marku Rmanu (velja~a 2001.), u Hrvatskoj ima 18 smjerova

  teh od 8. stupnja (u tablici su ime i ocjena smjera, penjali{te, ime prvog

  penja~a i godina prvog uspona):

  1. Malvazija, 8b+, Dvigrad, Manolo 1989.(?)

  2. Il marattoneta, 8b+, Paklenica, Manolo, 1987.

  3. Moskito, 8b(?), Paklenica, Gerhard Horhager, 1989.(?)

  4. Quo vadis, 8b, Oki}, Marko Rman, 2000.

  5. Mala sirena, 8a+, Pokojec, Marko Rman

  6. Novak @erom, 8a+, Omi{, Marko Rman 1999.

  7. Funky shit+Svarog, 8a+, Paklenica, Marko Rman 2000.

  8. Gagin, 8a/a+, Omi{, Ivan Lisica, 2000.

  9. Rosna ljubi~ica, 8a, Pokojec, Marko Rman, 1997.

  10. Oxa, 8a, Pokojec, Marko Rman 1999.

  11. Apres, 8a, otok Unije, Tadej Slabe, 1989.(?)

  12

  HRVATSKE PLANINE

 • 12. Rex Croatorum Tomislav, 8a, Omi{, Ivica Matkovi}, 1998.

  13. Event Horizont, 8a, Trogir, Ivica Matkovi}, 1998.

  14. Funky Shit, 8a, Paklenica, Klemen Vodlan 1999.

  15. [i{mi{, 8a, Oki}, Marko Rman, 1997.

  16. Prste lomim, vci mi krvare, 8a, Pokojec, Marko Rman 2000.

  17. Sv. Duje, 8a, Marjan, Ivica Matkovi}, 1994.

  18. Perun u desno (kombinacija 7+14), 8a, Paklenica, Marko Rman

  LITERATURA

  Pilji}, I.: Sportsko penjanje novi sport. NP 41, 1989., 29; ^uji}, B.: Croatia. Penja~ki vodi~. Zagreb 1999. (hrv., engl., njem. i tal.

  izdanje); Poljak, @.: [portsko penjanje u Hrvatskoj. Povijest {porta 26, 1994., 103,

  44-50; Pilji}, I. i Kunosi}, Z. Marjan: Penja~ki vodi~. PD

  Mosor, Split, 1986.

  Padobransko jedrenje (paragliding). U

  hrvatskim planinama mnogo je vrhova koji

  strmim padinama i dobrim mikroklimat-

  skim obiljjima omogu}uju padobransko

  jedrenje. Tako su ljubitelji toga atraktivno-

  ga novog sporta dosad polijetali u Hrv. za-

  gorju s Kalnika (desno od gradine), Ravne

  gore (kod doma HPD-a Ravna gora), u

  Samoborskom gorju s Japeti}a i Ple{ivice, u

  Gorskom kotaru s Kleka, iznad Triblja u

  Vinodolu, s Biokova, vrha U~ke, Vidove go-

  re na Bra~u, Lubenica na Cresu, Pelje{ca,

 • iznad Ba{ke na Krku itd. Iz godine u godi-

  nu {iri se popis vrhova. Mnogi pripadnici

  ovoga sporta, paraglajderi, ~lanovi su pl. or-

  ganizacije. Zmajari imaju rampe za polije-

  tanje na Kalniku, U~ki, iznad vinodolskog

  Triblja, a s nekih polije}u i bez rampi (Jape-

  ti}).

  Planinski vrhovi su omiljena paraglajderska

  uzleti{ta

  Orijentacijski sport. Orijentacisti su u

  svijetu samostalno udruni, dok su u na{oj

  zemlji pod okriljem pl. organizacije, {to i nije ~udno jer su u nas tereni za taj

  sport uglavnom u planinskim podru~jima. U Hrvatskoj ima nekoliko plani-

  narsko-orijentacijskih klubova (POK) i posebnih sekcija u nekim pl.

  dru{tvima, s oko 220 ~lanova. Klubovi su Jelen u Jastrebarskom i Mak-

  simir u Zagrebu, a sekcije su u pl. dru{tvima Sljeme, Kapela, Vihor i

  Runolist u Zagrebu, Torpedo u Rijeci, Bjelovar u Bjelovaru (v. Adre-

  sar). Njihovo djelovanje koordinira Komisija za orijentaciju HPS-a. Orijen-

  tacisti organiziraju drvno prvenstvo i kup, a natje~u se i u inozemstvu.

  Na natjecanjima pobje|uje onaj koji za najkra}e vrijeme stigne od starta na

  cilj, prona{av{i zadane kontrolne to~ke uz pomo} specijalnih zemljovida i

  kompasa.

  Planinarsko skijanje. Skija{ke mogu}nosti u hrvatskim planinama op-

  }enito nisu dobre, pa niti za pl. skijanje. U sjevernoj Hrvatskoj nedostaje

  padina slobodnih od {ume, a u jnoj je snjni pla{t nesiguran zbog blizine

  toplih morskih struja. Na pojedinim planinama kao skijali{ta slu {umski

  prosjeci na s. padinama (npr. na Medvednici). Najve}e skija{ke mogu}nosti

  pru Gorski kotar jer mu je snjni pokrov visok, a od primorskoga kli-

  matskog utjecaja brani ga primorski niz vrhova. Planinari koji se bave pl.

  skijanjem u~lanjeni su u skija{e odsjeke ili sekcije pojedinih pl. dru{tava.

  Te se organizacije bave odrvanjem skija{kih te~ajeva, natjecanja, zimo-

  vanja i ure|ivanjem skija{kih terena. Tako PD Jankovac iz Osijeka ima

  skijali{te na livadama iznad Jankovca u Papuku; PD Sokolovac iz Poge

  tradicionalno organizira skija{ke te~ajeve, a GSS iz Poge sagradio je na

  Uvodni dio

  13

 • Jezercu u Papuku skija{ku ~aru; PD Zagreb - Matica organizator je tra-

  dicionalnoga skija{kog memorijala Ivan Pa~kovski na Medvednici, a

  PDS Velebit iz Zagreba Velebita{kog spusta na Medvednici. Oko neka-

  da{njeg doma PD-a Delnice na Petehovcu i ~are {to vodi do doma razvi-

  lo se skija{ko sredi{te (sada u lo{em stanju). Zahvaljuju}i dugogodi{njem

  radu PD-a Platak iz Rijeke, Platak se razvio u glavno skija{ko sredi{te ri-

  je~kog podru~ja (Jadranski veleslalom). PD Dubrovnik je zaslun za

  razvoj skijanja iznad Vrbanja na Orjenu (Dubrova~ki veleslalom). Splitski

  Mosor je nakon Prvoga svjetskog rata uredio pl. ku}e na skijali{tima Ka-

  me{nice i Cincara, a nakon Drugoga svjetskog rata orijentirao se na Kup-

  res. ^lanovi PD-a Zagreb Matica i PD-a Vihor iz Zagreba organizirali

  su po~etkom 1973. zimsko osvajanje Velebita uzdnom turom u trajanju

 • od gotovo dva tjedna, ~lanovi prvog dru{tva pje{ice, a drugog na skijama.

  Danas je u Vrelu pod Bjelolasicom planinski sportsko-rekreacijski zimski

  centar Bjelolasica, koji je po odluci Sabora Republike Hrvatske jedan od

  kapitalnih objekata u drvi. U Hrvatskoj su najbolji uvjeti za skijanje na s.

  padini Li~ke Plje{ivice (visina, strmina, trajanje snijega i velike smje{tajne

  mogu}nosti u oblnjim Plitvicama), ali, nalost, nisu iskori{teni. Na Ve-

  lebitu su postavljene skija{ke vu~nice kod hotela Velebno na O{tarijama

  i u Krasnom.

  LITERATURA

  Lipov{}ak, I.: Planinarsko skijanje u Hrvatskoj. NP 27, 1975., 209.

  Planinarska speleologija. Na{e dinarske planine, od slovenske do crno-

  gorske granice, neiscrpno su podru~je spel. mogu}nosti. Neobi~no bogat-

  stvo podzemnog reljefa odavna privla~i pnju speleologa. U nas se speleo-

  logijom bave, osim nekolicine profe-

  sionalaca, i brojni amateri organizi-

  rani unutar pl. dru{tava u spel. od-

  sjeke (SO). Planinarska je speleolo-

  gija specifi~nost hrvatskoga plani-

  narstva. Dok su drugdje u svijetu

  speleolozi organizirani u samostal-

  ne organizacije, u nas se njihova

  djelatnost odvija pod okriljem pl. or-

  ganizacije kao tzv. podzemni alpini-

  zam. Me|utim, tehni~ka je strana

  prodiranja u podzemlje sporedna u

  toj djelatnosti, a glavna joj je svrha

  istravanje podzemne prirode. Re-

  zultati njihova istravanja ~esto su

  vrlo vrijedni sa znanstvenoga gle-

  di{ta. SO PD @eljezni~ar u Zagre-

  bu ima sre|en katastar od nekoliko

  tisu}a spel. objekata, a uz to izdaje

  ~asopis Speleolog (izlazi od 1953.).

  ^asopis Hrvatski planinar, mje-

  se~nik HPS-a, tako|er objavljuje re-

  zultate speleolo{kih istravanja u

  spel. rubrici. Planinari-speleolozi

  imaju svoje odsjeke u pl. dru{tvima

  @eIjezni~ar i Velebit u Zagrebu,

  Japeti} u Samoboru, Dubovac

  u Karlovcu, Mosor i SK Split u

  Speleolozi su podzemni alpinisti (Vlado Bo}) Splitu, Kamenar i Sv. Mihovil u

  14

  HRVATSKE PLANINE

 • [ibeniku i Biokovo u Makarskoj, Spivnik u Blatu,

  Dubrovnik u Dubrovniku, Klen u Vodicama, Li-

  burnija u HPD-u Paklenica u Zadru, Mala~ka u

  Donjim Ka{telima (stanje koncem 2000.). Odsjeci se

  brinu za izobrazbu kadrova, nabavu specijalne opreme,

  stru~nu dokumentaciju, organiziranje te~ajeva i istra-

  vanja, a osim toga pruju svoju stru~nu pomo} znan-

  stvenim i privrednim organizacijama. Njihov rad koor-

  dinira Komisija za speleologiju HPS-a. Planinar mo

  ste}i naslov speleologa ako zavr{i odre|eni pripravni~ki

  Ivan Lovri} Sinjanin

  st, stekne potrebnu teoretsku, terensku i prakti~nu

  (1754.1777.), za~etnik izobrazbu, te polo ispit.

  hrvatske speleologije

  [pilje. Nekoliko tisu}a speleolo{kih objekata, koliko ih je dosad registrira-

  no u Hrvatskoj, zavre|uje da im se posveti poseban vodi~. U ovoj je knjizi

  opisana samo nekolicina, i to onih koji se isti~u veli~inom, ljepotom, znan-

  stvenom vrijedno{}u ili ure|enim prilazom. U Hrvatskoj je dosad ure|eno

  deset {pilja za turisti~ki posjet, ve}inom u planinskim podru~jima. To su:

  - Veternica na Medvednici iznad Zagreba

  - Grgasova {pilja kod Samobora

  - Vrlovka u Kamanju kod Ozlja

  - Lokvarka kod Lokava u Gorskom kotaru

  - Vrelo kod Funa u Gorskom kotaru

  - Cerova~ke {pilje kod Gra~aca u Lici

  - Vranja~a na sjevernom podnju Mosora

  - Modra {pilja na otoku Bi{evu

  - [ipun na Cavtatu i

  - Golubnja~a na Plitvi~kim jezerima.

  U Hrvatskoj su zasad poznate 43 {pilje du od 1000 metara. Me|u njima

  su najdu (stanje 20. svibnja 2000.):

  Ime objekta

  Lokalitet

  Duna

 • (m)

  1. Sustav ponor Medvedica Ogulin

  16 396

  2. Sustav Panjkov ponor

  Kordun

  12 385

  3. [pilja u kamenolomu Tounj

  Tounj

  8 487

  4. Veternica

  Medvednica

  kod Zagreba

  7 100

  5. Sustav Jopi}eve {pilje

  Kordun kod Krnjaka

  6 570

  6. Vilinska {pilja

  Dubrovnik

  3 063

  7. Gospodska {pilja

  izvori{te Cetine

  2 980

  8. Donja Cerova~ka pe}ina

  jni Velebit

  kod Gra~aca

  2 682

  9. Slova~ka jama

  sjeverni Velebit

  2 414

  10. Jama Klementina I.

  Velebit

  2 403

  11. Jama Mandelaja

  O{tarije kod Ogulina

  2 326

  12. Jama Muniba

  Velebit

  2 300

  11. Sustav Ponorac Suvaja Kordun

  2 232

  Jame su sa svojim uskim otvorom i ~esto vrlo velikom dubinom ne samo

  vrlo atraktivni i zanimljivi objekti nego ponekad i opasni za neupu}ena pla-

  ninara jer su ve}inom neobiljene i neogra|ene. Do svibnja 2000. istra-

  no je 36 jama dubljih od 300 m. Me|u njima su najdublje:

 • Ime objekta

  Lokalitet

  Dubina

  (m)

  1. Sustav Lukina jama

  sjeverni Velebit

  1 392

  2. Slova~ka jama

  sjeverni Velebit

  1 301

  3. Stara [kola

  Biokovo

  576

  4. Vilimova jama

  Biokovo

  572

  5. Patkov gu{t

  sjeverni Velebit

  553

  Uvodni dio

  15

  Ime objekta

  Lokalitet

  Dubina

  (m)

  6. Ledena jama

  sjeverni Velebit

  536

  7. Ponor na Bunjevcu

  jni Velebit

  534

  8. Crveno jezero

  Imotski

  528

  9. Jama pod Kamenitim vratima

  Biokovo

  520

  10. Amfora

  Biokovo

  515

  11. Jama Olimp

  sjeverni Velebit

  478

  12. Fantomska jama

  Velebit

  477

 • 13. Jama Muniba

  Velebit

  448

  14. Stupina jama

  Bitoraj

  413

  15. Nova velika jama

  Biokovo

  380

  16. Jama kod Ra{pora

  ]i}arija

  361

  17. Biokovka

  Biokovo

  359

  18. Ponor Pepelarica

  srednji Velebit

  358

  19. Punar u Luci

  Pusto polje, Lika

  350

  20. Klementina III.

  srednji Velebit

  333

  21. Podgra~i{}e II.

  otok Bra~

  329

  22. Ksantipa

  sjeverni Velebit

  323

  23. Klanski ponor

  okolica Rijeke

  320

  24. Puhaljka

  jni Velebit

  320

  25. Zaboravna jama

  Biokovo

  311

  26. Klementina IV.

  sjeverni Velebit

  300

  LITERATURA

  Bo~evi}, S.: Pl. speleologija, u: Poljak, @.: Hrv. planinarstvo. Zagreb 1995. (str. 169);

  Bo~evi}, S.: ^ovjek u podzemlju. Zagreb 1977.; Bo~evi}, S.: Kroz na{e spilje i jame. II. izd.,

  Zagreb, 1984.; Bo~evi}, S.: Fenomen kr{. Zagreb 1992.; Poljak, @. i Bo}, V.: [portska ili pl.

 • speleologija u Hrvatskoj do Drugog svjetskog rata. Povijest {porta 25, 1994., 101, 27;

  Bo}, V.: Speleolo{ki turizam u Hrvatskoj, Zagreb 1999.; Speleolog, ~asopis za speleologiju, SO

  HPD @eljezni~ar, 1/1953-43/1995.; Speleologija, PDS Velebit, Zagreb 2000. (330 str.).

  Kra{ki izvori. Me|u njima su najzanimljiviji oni tipa vokliz (franc. Vaucluse)

  {to izviru iz malih dubokih jezeraca odjednom poput ~itave rijeke, kao npr. Ka-

  ma~nik kod Vrbovskog, Kupica kod Delnica, Kupa kod Razloga, Cetina pod Di-

  narom i Una kod Srba, a duboko se doima i izvor Rje~ine koji izbija iz velike pe-

  }ine pod masivom Obru~a.

  Termalna vrela vrlo su ~esto na podnju planine, na tektonskim pukoti-

  nama u Zemljinoj kori. Takva su npr. Velika pod Papukom (kupali{te kod

  pl. doma), Lipik pod Psunjom (lje~ili{te), Stubi~ke toplice (kupali{te i lje~i-

  li{te), Sutinsko kod Podsuseda (presahnulo) i Zelinsko kupali{te pod Med-

  vednicom, Sutinsko pod Ivan{~icom, Topli~ica pod Grebengradom (kupa-

  li{te), Vardinske toplice pod Kalnikom (lje~ili{te), [midhenovo kod Sa-

  mobora (kupali{te), Svetojansko pod Japeti}em, Topusko pod Petrovom

  gorom (lje~ili{te) itd.

  Slapovi se u Hrvatskoj gotovo bezizmimno nalaze u planinskim podru~ji-

  ma tako Jankova~ki slap na Papuku, Sopot na Medvednici, Cerinski vir u Samoborskom gorju, Brisalo u @umberku, Zeleni vir u Gorskom kotaru,

  Plitvi~ki slap u Maloj Kapeli, slap u Sko~ajskoj dragi u Li~koj Plje{ivici, sla-

  povi Une kod Martin Broda, Topoljski buk kod Knina, Zadvarje pod

  Omi{kom Dinarom.

  Planinska jezera poseban su ukras planinske prirode. Neka su prirodna,

  druga umjetna. Prirodna su Sovsko na Dilj-gori, Sungersko, Malovansko i

  Babino na Velebitu, Babi}a jezero izme|u Po{taka i Ilice, Plitvi~ka jezera

  izme|u Plje{ivice i Male Kapele, periodi~no jezero na Krbavskom polju pod

  Plje{ivicom. Umjetna su jezera Petnji~ko na Dilj-gori, Orahovi~ko pod Krn-

  dijom, Jankova~ko u Papuku, Trako{}ansko izme|u Ravne gore i Macelja,

  Sabljaki i Javornik pod Klekom kod Ogulina, Kru{~ica pod Velebitom, Pe-

  ru~ko pod Svilajom, Bajer, Lepeni~ko i Lokvarsko u Gorskom kotaru itd.

  16

  HRVATSKE PLANINE

 • Stjenjaci. Ve}i kompleksi

  stjenovitih vrhova nalaze se

  u Gorskom kotaru (Bijele,

  Samarske i Kolovratske sti-

  jene, Risnja~ke Bijele stije-

  ne, Pakleno i Kamenjak) i

  na Velebitu (Hajdu~ki, Ro-

  nski i Dabarski kukovi,

  Kozjak, Bojinac, Tulove gre-

  de i Crnopac).

  Klanci, sutjeske i kanjo- ni: sutjeska Kosteljine pod

  Kuna-gorom, Zelenjak pod

  Cesargradom,

  Slapnica

  u Topoljski buk pod Dinarom, u izvori{tu rijeke Krke

  @umberku, Kama~nik kod

  Vrbovskog, Vrji prolaz kod Skrada, Mudna dol pod Obru~em, Vela ili

  Vranjska draga na U~ki, Zavratnica kod Jablanca, Velika i Mala Paklenica

  u Velebitu, kanjon Zrmanje kod Obrovca, Kozja draga u Li~koj Plje{ivici,

  prodor Cetine kod Omi{a.

  Gradine i dvorci. Na mnogim se na{im planinama i na njihovim obronci-

  ma, osobito u sj. Hrvatskoj, nalaze ru{evine srednjovjekovnih zamkova,

  tvr|ava, samostana i crkava. Svojim polojem, na slikovitim i te{ko pris-

  tupa~nim strmim breljcima, uvijek na dominantnom poloju sa {irokim

  vidikom, odreda su privla~ne planinarske to~ke. Takve su gradine, na

  primjer, Bedemgrad, Orahovica (ili Ruca) i Starigrad na Krndiji; Klak,

  Veli~ki grad, Stup~anica, Dobra Ku}a, ^aklovac i Kamengrad oko Papuka;

  Vrhova~ki, Vi{kova~ki i Dola~ki grad na Po{koj gori; Gari}, Ko{uta, Br-

  {ljanac, Jelengrad i Bela Crkva na Moslava~koj gori; Veliki i Mali Kalnik na

 • Kalniku; Grebengrad, Belecgrad, Lobor, O{trcgrad, Milengrad i Pusta Be-

  la na Ivan{~ici; Kostelgrad na Kosteljskoj gori, Cesargrad na Cesargradskoj

  gori; Zelingrad, Kozelin, Medvedgrad i Susedgrad na Medvednici; samo-

  borski Stari grad, Oki}, Lipovac i Turanj u Samoborskom gorju; @umberak

  i Stari grad u @umbera~koj gori; Klinac, Zrin, ^unti} i Pecki grad u Zrin-

  skoj gori; Vitunj na obronku Kleka; Karlovi}a dvori u Li~koj Plje{ivici; Zvo-

  nigrad, Rakovnik, Po~itelj, Ostrovica, Kla}enica i Ve}ka kula oko Velebita;

  Vrli~ki grad izme|u zagorskoga Kozjaka i Svilaje; Glava{ kod Kijeva pod

  Dinarom; Petrovac na obronku Promine; Ko{tilo pod Vidovom gorom na

  Bra~u; Mirabela i Stari grad na Omi{koj Dinari itd. Gradovi i tvr|ave koji

  su sa~uvani ili obnovljeni nalaze se isklju~ivo na podnju planina: Tra-

  ko{}an, Veliki Tabor, Bela, Bosiljevo, Severin, Dubovac, Ogulin, Ozalj, Tr-

  sat, Nehaj itd.

  LITERATURA

  Laszowski, E.: Hrvatske povjestne gra|evine, I. Zagreb 1902.; Szabo, Gj.: Sredovje~ni

  gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji. Zagreb 1920.; Laszowski, E.: Gorski kotar i Vinodol. Zagreb

  1923.; Szabo, G.: Kroz Hrvatsko zagorje. Zagreb 1939.; }, T. i Feletar, D.: Stari gradovi i dvorci

  zapadne Hrvatske. 2. izd. Vardin 1981.; }, T. i Feletar, D.: Stare gra|evine isto~ne Hrvatske.

  Vardin 1983.; Obad [}itaroci, M.: Perivoji i dvorci Hrvatskog zagorja. Zagreb 1989.

  Telekomunikacijski objekti. Na mnogim na{im vrhovima, upravo na

  najljep{im vidikovcima, podignuti su razni telekomunikacijski ure|aji, ve-

  }inom UKV stanice, TV repetitori i PTT ure|aji. Njihovi ~eli~ni tornjevi

  nagr|uju prirodan izgled planine, ali ponekad koriste planinarima kao

  dobre orijentacijske to~ke jer su nadaleko vidljivi. Nalost, neki su od tak-

  vih ure|aja ogra|eni bodljikavom com ili ozna~eni natpisom koji zabra-

  njuje prilaz vrhu planine, {to ima za posljedicu da su neki lijepi vidikovci

  planinarima postali nepristupa~ni. Pl. organizacija dosad nije uspjela pri-

  Uvodni dio

  17

  voljeti vlasnike tih objekata da u njima urede pl. skloni{ta za slu~aj nevre-

 • mena. Najdrasti~niji je primjer TV tornja na Medvednici koji je podignut

  na mjestu pl. piramide, uz obe}anje da }e na tornju biti vidikovac pristupa-

  ~an planinarima.

  Brdske ceste. Iako se sa stajali{ta za{tite prirode protivimo prodoru civi-

  lizacije u planine, osobito onim oblicima koji su opasnost za njihov biljni

  pokrov, a brdske ceste slu ponajprije za izvoz posje~enih stabala te ces- te mogu planinaru posluti za brz prilaz visinskom podru~ju. Planinari

  ~istunci protive se, dodu{e, upotrebi motornog vozila na pl. pohodima, ali je

  ~injenica da se brzim prilazom boravak u planini produje, {to je vno u

  suvremenom na~inu vota sa stalnom vremenskom oskudicom. Osim to-

  ga, takve su ceste koji put jedina mogu}nost prilaza planini onim ljubitelji-

  ma prirode kojima su dob ili zdravstveno stanje zapreka za planinarenje.

  Zato je u ovom vodi~u osobita pnja poklonjena brdskim cestama. Ne sa-

  mo da su ucrtane u zemljovide nego su u opisu svake planine, gdje je to bilo

  mogu}e, posebno opisani cestovni prilazi, pa i mogu}nosti parkiranja. Da-

  nas gotovo i nema planina

  bez brdskih cesta, a poneg-

  dje one izlaze na najvi{e vr-

  hove zbog telekomunikacij-

  skih objekata (Papuk, Psunj,

  Kalnik, Medvednica, Zrinska

  gora, Li~ka Plje{ivica, ]ela-

  vac, Biokovo, Vidova gora

  itd.), a drugdje ~ine pravu

  mre {umskih putova (Gor-

  ski kotar, Kapela, Li~ka Plje-

  {ivica, Velebit). Nalost, te

  su ceste ~esto u vrlo lo{em

  stanju. Budu}i da ve}inom

  slu iskori{tavanju {ume,

  Brdska {umska cesta u Gorskom kotaru odrvaju se uglavnom sa-

  mo za vrijeme sje~e, a nakon toga prepu{taju sudbini. Neke su {umske ces-

  te, npr. na Velebitu, Li~koj Plje{ivici i u Gorskom kotaru, zatvorene rampa-

  ma, {to pri~inja velike pote{ko}e posjetiteljima koji u planinu sti auto-

  mobilom.

  Kulturni i povijesni spomenici. Mnogi su planinski vrhunci prastara

  kultna mjesta jo{ iz pretkr{}anskoga doba. Na njima su nakon pokr{tava-

  nja gra|ene kapelice pa se vjerski kult, osobito u Dalmaciji, zadro do na-

  {ih dana (npr. kapelice na vrhovima Biokova, Kozjaka, Vidove gore, Ilijina

  brda itd.). Ponegdje su i sami oronimi (nazivi planina) povijesno svjedo~an-

  stvo. Tako su vrhovi {to nose naziv Perun (Polji~ka planina, U~ka) sa~uvali

  ime staroslavenskog boga gromovnika, jednako kao i brojni vrhovi koji no-

  se naziv Sv. Ilija (on je naslijedio mitolo{koga Peruna). Ivan{~ica je dobi-

  la ime po samostanskom redu ivanovcima, u Medvednici su o~ito neko} obi-

  tavali medvjedi (prona|eni su njihovi ostaci u {piljama); Kapela nosi ime po

  kapelici sagra|enoj nakon odlaska Turaka na mjestu opustjeloga pavlin-

 • skog samostana; Dinara ~uva trag ilirskoga plemena Dindara, a Promina

  predrimskoga ilirskoga grada Promone. Velebitski toponimi kao {to su Se-

  gestin, Vla{ki grad i Klementa trag su vla{koga naseljenja koje se sa~uvalo

  sve do provale Turaka, a i iz turskoga su doba na toj planini ostali brojni to-

  ponimi (Alan, Rizvanu{a, Turska vrata).

  Kao spomen na razne partizanske jedinice podignut je na na{im planinama

  u razdoblju od 1945. do 1991. golem broj spomenika, spomen-plo~a i drugih

  18

  HRVATSKE PLANINE

  obiljja razli~itih dimenzija, oblika i estetskih vrijednosti. Neki su od njih

  sluli planinarima kao orijentacijske to~ke, drugi su pretvoreni u izleti{ta,

  a ponegdje su i ~itava podru~ja progla{ena memorijalnim spomenikom. Ta-

  ko je npr. u {umi Begova~i na Psunju rekonstruirana partizanska baza; na

  breljku Blaju kod Kamenske pod Psunjom podignut je orija{ki spome-

  nik (uni{ten je za Domovinskog rata); spomenik mamutskih dimenzija na-

  lazi se i na sjevernom podnju Moslava~ke gore kod sela Podgari}a; na

  Mati}-poljani pod Bjelolasicom je spomenik smrznutim partizanima u obli-

  ku 26 kamenih gromada; u Petrovoj gori rekonstruirana je centralna parti-

  zanska bolnica sa zemunicama za skrivanje bolesnika, a na vrhu te planine

  izgra|en spomenik gotovo faraonskih dimenzija. U Drugomu svjetskom

  ratu, a i za vrijeme Domovinskoga rata, stradalo je mnogo planinarskih ku-

  }a jer su ostale bez nadzora ili su dobile vojne posade. Osobito je mnogo pro-

  palo hrvatskih pl. ku}a u Bosni. Time su hrvatskom planinarstvu naneseni

  vrlo te{ki udarci kakve vjerojatno nije podnijela nijedna pl. organizacija u

  svijetu. Ta ~injenica dosad jo{ nije doli~no prikazana, a niti povijesno obra-

  |ena.

  NA[E PLANINARSTVO [