of 14 /14

HRVATSKE - hrsume.hr

  • Author
    others

  • View
    7

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of HRVATSKE - hrsume.hr

MergedFileHRVATSKE ŠUME``d.o.o. Zagreb prioritet(A,B,C) PLAN RADOVA financiranih prema l. 61 i 64 ZOŠ-a
UŠP SPLIT A
Tehnologija: SANACIJA POVRŠINE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA
GJ : Debelo Brdo, G.J. Karin
Odjel-odsjek : 57 b. 57c, 57e, 57f, 41a Ukupna površina : 12,25 ha
Propis: van propisa starost : 40 god.
Uvod : Srednjedobna kultura primorskog i alepskog bora starosti 40 godina.
Odjel se nalazi uz prometnicu Benkovac –Karin, na platou sa stablima nagnutima uslijed utjecaja
bure. Tlo je rendzina.
Opis sadašnjeg stanja: Na cijeloj površini odsjeka ošteena su sva stabla uslijed poara.
Vrsta i opis zahvata :
Radovi e se izvoditi na dijelu odsjeka površini od 4,51 ha i to :
- sjea i izrada svih ošteenih, opoarenih i izvaljenih stabala u dubeem ili leeem stanju i
njihova izrada te raspiljivanje kraj panja u višemetricu (prema standardima i pravilima struke),
- uspostaviti šumski red na nain da svu granjevinu (i ovršine) preostalu preostalu od sjee i
izrade treba posloiti u hrpe (ili pruge) po dubini odjela udaljeno minimalno 20 metara od ceste,
- gdje bude potrebno izvoa radova duan osigurati privremenu regulaciju ili zaustavljanje
prometa.
Debelo brdo
Ukupno 12,25 4,51 327
dru5tvo s ogranieenom odgovomas1u, vuguvutttus\;u 10000 Zagrcb, lJlica kneza Branimira I !0rav7: Krunoslav Jakupcic,dipt.ing.sun. - predsiednik;^lgtg-s.aotiie, aiot ing.$um. . ctan. ttB 3631133. otl 6g6g3rtu5a6. Trgovacki sud uz:qt:?r!!r,P?089?510aq'Tema$nikapital l.l7t.67o.aoa.aakn,"uptaienu"caJosr. SWFT:pBzGHR2x. IBAN:HR46234a00uia0104360'Telefon: 01/4804 111 'Tetefax: 01/4804101 . pp tl8, loali Zagren . iiea: htp:/twww.hrsuie"hi. e-mait: [email protected]
u5p:
-sP!tr
30.12.2077.
Opii podatci (Propis osnove i izvrieni radovi obrasci O-2 ili O_3) Karta Sumskog radiliSta izradena u GIS-u
Planirani radovi itehnologije (opis sadainjeg stanja i vrsta i opis zahvata) Zapisnik o primopredaji radiliita Zapisnik o preuzimanju izvr5enih radova Kolaudacijski zapisnik
U Sibenlku god.
k 5.-
ODJEL/ODSIJEK : 6 B POVRŠINA: 11,39 ha IZVOA RADOVA: Poduzetnik IZVOR SREDSTAVA: OKFŠ Vrsta rada: Pripremni rad (s.p.) Tehnologija rada: Sanacija površine od el. nepogode
OPIS SADAŠNJEG STANJA
Odsjek 6b a ini jednodobna sastojina alepskog bora, nepotpunog sklopa. Nadmorska visina je 130-150 m. Ekspozicija Z. Sastojina alepskog bora u kojoj je 2013.godine izvršeno išenje sastojine s orezivanjem donjih grana, uklanjanje lako zapaljivog grmlja uz ostavljanje autohtone bjelogorice. Posjeene grane i granjevina uhrpiani su po terenu i napravljen je šumski red. Godine 2014. posjeena granjevina je usitnjena iveraem. Na ljeto 2016.godine dio odsjeka uz asfaltnu cestu je zahvatio poar. Opoareno je 3,62 ha.
VRSTA I OPIS ZAHVATA
Potrebno je izvršiti sanaciju cijele opoarene površine, odnosno sanaciju izgorjelih (nagorjelih) stabala. Radovi e se izvoditi na površini od 3,62 ha. Sanacija e se vršiti motornom pilom, na nain - sjea i izrada svih izgorjelih i nagorjelih stabala. Pri samoj izradi ovisno o koliini ošteenja debla pri poaru, izraivati e se metrica. Izraenu metricu sloiti po dubini odjela. Uspostaviti šumski red na nain da se sav posjeeni materijal ukloni (uvue u sastojinu) 20 m od ceste i makadamskog puta, a na preostalom dijelu površine da se izvrši uhrpiavanje s tim da hrpe (ili pruge po dubini odsjeka) ne smiju biti više od 1 m. Radove e obavljati radnik-poduzetnik tijekom III i IV kvartala. Normativ rada: 25 nd/ha Ukupna koliina rada: 90,50 nd.
Pregledna karta radilišta:
d ru Stv o s og ra n iie nom odgov ornoScu
|-J
urrro.yL, n ugtd,truet,un, uuguvatt,oscu 10000 Zagreb, lJtica kneza Branimira 1
lqrava: Krwrcslav Jakupiic,qil ins sum. - predsiedni!<; Ante sabtiii, dipt ing.$um. - itan. MB 3631133 . AB 6g6g31/u506 . Trgovaiki sud u llqrebu (MBS 080251008)'Temelini kapitat 1,171.670.000.0A kn. uptaden u-cijetosti . SWTFT: 4BZGHR2X . iBAN. HR462340Oog1 iO0100360'Telefon:01/4804 111 'Telefax: 01/48A4 101 . pp148, 10002Zagreb.web: http://www.ltsunte.hr. e-mail; [email protected]
u5p:
SPL!T
1i,12.2017.
opii podatci (Propis osnove i izvrSeni radovi obrasci o-2 iri o-3) Karta Sumskog radiliSta izradena u GIS-u
Planirani radovi itehnologije (opis sadainjeg stanja i vrsta i opis zahvata) Zapisnik o primopredaji radilista
Zapisnik o preuzimanju izvrienih radova Kolaudacijski za pisnik
U 5ibeniku
i"" W
Upravitelj\
, 24.05.2017.
ODJEL/ODSIJEK : 34 B i 35 C IZVOA RADOVA: Poduzetnik IZVOR SREDSTAVA: OKFŠ (ZOŠ, l. 64) OPIS SADAŠNJEG STANJA
Opis sadašnjeg stanja: Opoarena sastojina alepskog bora. Poar je bio u ljeto 2012.godine. Izgorjela i nagorjela stabla su s vremenom istrulila, te nisu sva u dubeem poloaju. Dosta je vjetroizvala, te ošteenih stabala. S vremenom je došlo do prirodne samoobnove te se javio pomladak alepskog bora, kao i sloj grmlja.
VRSTA I OPIS ZAHVATA
Potrebno je izvršiti sanaciju cijele opoarene površine, odnosno sjeu i izradu svih izgorjelih (nagorjelih) stabala. Radovi e se izvoditi na ukupnoj površini od 67,97 ha. Sanacija e se vršiti motornom pilom, na nain - sjea i izrada svih izgorjelih i nagorjelih stabala. Posjeeno drvo, izraditi na metricu kraj panja te uredno posloiti. Uspostaviti šumski red na nain da svu preostalu granjevina što više usitniti radi breg raspadanja te sloi u hrpe ili pruge po dubini odjela (minimalno 20 metara od šumskih i javnih cesta). S obzirom na stanje sastojine – poar je bio 2012. god. te su stabla s vremenom istrulila – posebnu panju obratiti na poveane mjere opreza prilikom izvoenja radova, odnosno na primjenu mjera Zaštite na radu. Radove e obavljati radnik-poduzetnik tijekom III i IV kvartala. Normativ rada: 20 nd/ha Ukupna koliina rada:
GJ Gudua – Pripremni rad (s.p.)
Odjel / odsjek
Ukupno 79,25 67,97
Priprem ni radovi (s.p.) odjel/odsjek 35c, P =
27,62 ha Priprem
Kazalo
O Š-a 2017.
druitvo s ograni*enom odgovomo*Cuorusrvo 3 ogran,Cenom OdqOVOmOSCU fiAN Zagrcb, tJlica kneza Branimin I
lPrava: Krunoslav JakuptiC,dipl.ing.Sun. - predsiednik; Ante Sabtjid, dipl.ing.Sum. - Ctan. NB 3631133 . OIB 6gig311tiA6 . TrgovaCki sud u zagrobu (MBS A802510A$. Temeljni kapital 1.171.67A.0aA.AA kn, upla'en u crerosfi. SWTFT: qBZGHR2Y. IBAN: HR4625400A91 1AA1 A$60'Telefon: AU4804 111 'Telefax: 01/4804101 . pp 148, 10A02 Zagreb . web: http://www.hrsume.hr. e-mail: [email protected]
u5p: SPLIT
Sumarija, StgrNtr
30.72.2017.
Opii podatci (Propis osnove i izvrSeni radovi obrasci O-2 ili O-3)
Karta Sumskog radili5ta izradena u GIS-u
Planirani radovi itehnologije (opis sadaSnjeg stanja i vrsta i opis zahvata) Zapisnik o primopredaji radili5ta
Zapisnik o preuzimanju izvrSenih radova
Kolaudacijski zapisnik
ODJEL/ODSIJEK : 19 B POVRŠINA: 17,09 ha IZVOA RADOVA: Poduzetnik IZVOR SREDSTAVA: OKFŠ Vrsta rada: Pripremni rad (s.p.) Tehnologija rada: Sanacija površine od el. nepogode OPIS SADAŠNJEG STANJA
Odsjek 19b je opoaren u ljeto 2012.godine, te je nakon poara nastao ureajni razred neobraslo proizvodno šumsko zemljište. Programom gospodarenja bila je propisana sanacija i obnova šuma na cijeloj površini, što je i izvršeno – pripremni rad s.p. - uz ostavljanje pojedinanih starijih stabala alepskog bora (koja su uspjela opstati nakon poara) uz sami makadamski put. Na ljeto 2016. ponovo se dogodio poar koji je zahvatio ta ostavljena stabla alepskog bora, koja je sada potrebno sanirati.
VRSTA I OPIS ZAHVATA
Potrebno je izvršiti sanaciju opoarene površine, odnosno sanaciju izgorjelih (nagorjelih) stabala uz makadamski put. Radovi e se izvoditi na površini od 1,06 ha. Sanacija e se vršiti motornom pilom, na nain - sjea i izrada svih izgorjelih i nagorjelih stabala. Pri samoj izradi ovisno o koliini ošteenja debla pri poaru, izraivati e se metrica. Izraenu metricu sloiti po dubini odjela. Uspostaviti šumski red na nain da se posjeeni materijal ukloni (uvue u sastojinu) 20 m od makadamskog puta, a na preostalom dijelu površine da se izvrši uhrpiavanje s tim da hrpe (ili pruge) ne smiju biti više od 1 m. Radove e obavljati radnik-poduzetnik tijekom III i IV kvartala. Normativ rada: 25 nd/ha Ukupna koliina rada: 26,50 nd.
Pregledna karta radilišta: