of 16 /16
1 Hrvatska banka za obnovu i razvitak Split, 12.-14. svibnja 2008. FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA, ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE Dubravka Zorić, dipl. oecc. Ana Pašiček, dipl. oecc.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... ·...

Page 1: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

1

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Split, 12.-14. svibnja 2008.

FINANCIRANJE PROJEKATAZAŠTITE OKOLIŠA, ENERGETSKE

UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Dubravka Zorić, dipl. oecc.Ana Pašiček, dipl. oecc.

Page 2: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

2

Općenito o HBOR-u (1)

� Hrvatska banka za obnovu i razvitak osnovana je 1992. godine

Zakonom o Hrvatskoj kreditnoj banci za obnovu

� Osnivač i 100% vlasnik banke je Republika Hrvatska

� 1995. godine mijenja naziv u Hrvatska banka za obnovu i razvitak

� Kao jedina razvojno-izvozna banka u RH osim na domaćem tržištu

značajan dio aktivnosti HBOR ostvaruje suradnjom s

meñunarodnim financijskim institucijama: KfW, EIB, EBRD, IBRD,

CEB, Svjetska banka, UNDP i dr.

Page 3: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

3

TEMELJNI CILJEVI

OSNOVNE AKTIVNOSTI

1. Financiranje izvoza i osiguranje izvoza

2. Financiranje infrastrukturnih projekata

3. Financiranje razvoja gospodarskih djelatnosti

4. Financiranje razvoja turističke djelatnosti

5. Financiranje projekata zaštite okoliša

6. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

1. Potpora obnovi i razvitku gospodarstva RH

2. Regionalno usmjeravanje sredstava radi uravnoteženja razvitka svih

područja RH

3. Naglasak na poticanje razvoja područja od posebne državne skrbi

4. Promicanje važnosti zaštite okoliša i održivog razvitka

Općenito o HBOR-u (2)

Page 4: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

4

U sklopu strategije regionalnog djelovanja od 2003. godine HBOR je otvorio

područne urede u Splitu, Osijeku, Puli, Gospiću i Rijeci s ciljem:

� Jačanja regionalne prisutnosti HBOR-a

� Ostvarivanja izravnijeg odnosa s korisnicima kredita

� Lakšeg i bržeg pristupa informacijama

� Jačanja savjetodavne uloge HBOR-a

� Snažnije potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima,

bankama i drugim subjektima

OsijekZagrebZagreb

SplitSplit

GospiGospićć

RijekaRijeka

PulaPula

Općenito o HBOR-u (3)

Page 5: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

5

Zaštita okoliša

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (1)

� Korištenja obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, biomasa i

dr.)

� Održive gradnje

� Čistijeg transporta

� te drugih projekata kojima se zaštićuje okoliš, postiže

energetska učinkovitost i uvode obnovljivi izvori energije

Poticanje

� saniranje odlagališta otpada, poticanje izbjegavanja ismanjivanja nastajanja otpada, gospodarenje otpadom,obrade otpada i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada

� poticanje čistije proizvodnje, odnosno izbjegavanje i smanjenjenastajanja otpada i emisija u proizvodnom procesu

� zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti� provedba nacionalnih energetskih programa

Cilj programa

Page 6: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

6

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (2)

� Jedinice lokalne i područne samouprave (općine,

gradovi, županije)

� Komunalna društva

� Trgovačka društva

� Ostale pravne i fizičke osobe

Korisnici kredita

Osnovna sredstva:� Osnivačka ulaganja� Zemljište � Grañevinski objekti� Oprema i ureñajiTrajna obrtna sredstva (najviše do 30% odobrenog iznosa kredita)

Namjena programa

Zaštita okoliša

Page 7: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

7

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (3)

� posrednim kreditiranjem putem poslovnih banaka

� neposrednim kreditiranjem (direktno)

Način provoñenja programa

HBOR u pravilu kreditira do 75% predračunske vrijednosti investicije bez PDV-a

Kreditiranje investicije

najmanji iznos 100.000,00 kuna (najveći iznos nije ograničen)

Visina kredita

Zaštita okoliša

Page 8: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

8

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (4)

4% godišnje:(za male i srednje poduzetnike, za korisnike kredita koji ulažu na području posebne državne skrbi ili brdsko-planinska područja ili otoke, za tržišno konkurentne korisnike kredita)

6% godišnje:(za sve ostale korisnike kredita)

ili

tromjesečni EURIBOR + 2% godišnje (za sve krajnje korisnike)

Kamatna stopa

do 2 godinePoček

do 12 godina uključujući i poček Rok otplate

Zaštita okoliša

Ukoliko FZOEU odobri subvenciju kamatne stope, gore utvrñena kamatna stopa umanjuje se za 2%, odnosno za iznos odobrene subvencije.

Page 9: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

9

Zaštita okoliša

Program kreditiranja projekata zaštite okoliša,

energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (5)

� mjenice i zadužnice

� zalog na imovini

� bankarska jamstva

� jamstvo RH

� jamstva jedinica lokalne i područne samouprave

� drugi uobičajeni instrumenti osiguranja u bankarskom

poslovanju

Instrumenti osiguranja:

Page 10: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

10

Program kreditiranja pripreme projekata obnovljivih izvora energije (1)

� Jedinice lokalne i područne samouprave (općine,

gradovi, županije)

� Komunalna društva

� Trgovačka društva

� Obrtnici

� Ostale pravne osobe

Korisnici kredita

� istražni radovi na lokaciji� studije o utjecaju na okoliš� dokumentacija za ishoñenje lokacijske dozvole� glavnog projekta� investicijske studije� dokumentacija za ishoñenje grañevinske dozvole� ostale dozvole, rješenja, suglasnosti i dokumentacija, sukladno propisima koji ureñuju područje energetike

Namjena Programa

OIE

Page 11: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

11

Proizvodnja električne i/ili toplinske energije kroz:-korištenje biomase

-izgradnju malih hidroelektrana

-korištenje geotermalne energije

-korištenje sunčeve energije

Vrste projekata

Mjenice i zadužniceOsiguranje

50% svakog računa (izvedeni radovi ili usluge)Udjel financiranja

4% godišnjeKamatna stopa

2 godineKorištenje

Program kreditiranja pripreme projekata obnovljivih izvora energije (2)

Jednokratno, 12 mjeseci nakon iskorištenja kreditaPovrat kredita

1 godinaPoček

do 150.000,00 USD Visina kredita

OIE

Page 12: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

12

EU

Program izdavanja bankarskih garancija za projekte energetske učinkovitosti (1)

� Jedinice lokalne i područne samouprave (općine,

gradovi, županije)

� Komunalna društva

� Trgovačka društva

� Ostale pravne osobe i fizičke osobe

Korisnici bankarske garancije

� direktna potpora financiranju projekata energetske učinkovitosti pokrićem dijela kreditnog rizika

� jačanje kapaciteta poslovnih banaka kako bi bile u mogućnosti osigurati financiranje PEU na komercijalnoodrživoj osnovi

� poticaj krajnjim korisnicima za ulaganje u PEU

Ciljevi Programa

Page 13: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

13

EU

Mjenice i zadužniceOsiguranje

Projekt mora imati procijenjeno razdoblje povrata ulaganja najduže do 10 godina

Uvjet

do 10 godineRok važnosti

Program izdavanja bankarskih garancija za projekte energetske učinkovitosti (2)

Za obradu zahtjeva 0,125% od iznosa bankarske garancije, min. 500,00 HRK, jednokratno

Za korištenje bankarske garancije 0,1% na stanje garantirane obveze, min. 500,00 HRK, kvartalno unaprijed

Naknade

do 50% iznosa glavnice kredita ali najviše do kunske protuvrijednosti od 300.000,00 USD

Visina bankarske garancije

Page 14: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

14

� unapreñenje vanjskog omotača zgrade

� poboljšanja izvedena na izvoru topline i sustavu distribucije kad se

potrebna energija koristi za grijanje i toplu vodu

� poboljšanje gradnje mehaničkih elemenata ventilacije sustava

grijanja ili hlañenja (HVAC)

� poboljšanje vanjske i unutarnje rasvjete zgrada

� ugradnja OIE koji snabdijevaju unutarnja energetska opterećenja

pojedine zgrade

� mrežno upravljanje naponom i daljinska kontrola osnovnih

potrošača energije u zgradi

� poboljšanje industrijskih procesa (ind. Bojleri, motori za ind.peći,

sistemi za sušenje, sistemi za otapanje metala i dr.)

� unapreñenje infrastrukture JLS-ova

Prihvatljive vrste ulaganja

Program izdavanja bankarskih garancija za projekte energetske učinkovitosti (3)

EU

Page 15: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

15

EU

�Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

�OTP banka Hrvatska d.d., Zadar

Poslovne banke uključene u Program

Program izdavanja bankarskih garancija za projekte energetske učinkovitosti (4)

Page 16: Hrvatska banka za obnovu i razvitak FINANCIRANJE PROJEKATA ZAŠTITE OKOLIŠA ... - Zoric... · Zaštita okoliša. 8 Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti

16

Kontakti

www.hbor.hr

Dubravka ZorićE-mail: [email protected]: 01-4591-740Faks: 01-4597-813

Draženka DraženovićE-mail: [email protected]: 01-4597 816

Ana PašičekE-mail: [email protected]: 01-4591 555