Click here to load reader

HR Maritime Law Pomorski zakoni/pomorski-zakonik/HR.pdf · PDF file... brod za ukapljene plinove jest brod namijenjen za prijevoz ukapljenih plinova ... za pristajanje, sidrenje i

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HR Maritime Law Pomorski zakoni/pomorski-zakonik/HR.pdf · PDF file... brod za ukapljene...

 • HR Pomorski zakonik

  EN Maritime Law

  EU-projekt: Podrka Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za budue suce i dravne odvjetnike

  EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

  POMORSKI ZAKONIK

  Maritime Law NN 181/04 Zadnja provjera: 26.08.2009.

  Dio prvi OPE ODREDBE

  lanak 1. (1) Odredbama ovoga Zakonika utvruju se morski i podmorski prostori Republike

  Hrvatske i ureuju pravni odnosi u njima, sigurnost plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, zatita i ouvanje prirodnih morskih bogatstava i morskog okolia, osnovni materijalnopravni odnosi u pogledu plovnih objekata, ugovorni i drugi obvezni odnosi koji se odnose na brodove, upise plovnih objekata, ogranienje brodareve odgovornosti, ovrha i osiguranja na brodovima.

  (2) Ako ovim Zakonikom nije drugaije odreeno, njegove se odredbe primjenjuju na plovne objekte koji se nalaze ili plove unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem Republike Hrvatske.

  lanak 2. (1) Ako ovim Zakonikom nije drugaije odreeno, njegove odredbe koje se odnose na

  brodove primjenjuju se i na jahte. (2) Odredbe ovoga Zakonika koje se odnose na brodove primjenjuju se i na druge

  pomorske objekte osim jahti samo ako je to ovim Zakonikom izriito predvieno.

  lanak 3. Odredbe ovoga Zakonika primjenjuju se na ratne brodove ako je to ovim Zakonikom

  izriito predvieno.

  lanak 4. Na odnose pomorskog prava koji nisu ureeni ovim Zakonikom, drugim propisima

  donesenima na temelju ovoga Zakonika, odnosno drugim zakonima, primjenjuju se obiaji.

  lanak 5. Ako ovim Zakonikom nije drugaije odreeno, pojedini izrazi u smislu ovoga Zakonika

  imaju sljedea znaenja: 1) pomorska plovidba jest plovidba koja se obavlja na moru i rijekama hrvatskoga

  Jadranskog slijeva do granice do koje su one plovne s morske strane, 2) pomorski objekt jest objekt namijenjen za plovidbu morem (plovni objekt), ili objekt

  stalno privezan ili usidren na moru (plutajui objekt), odnosno objekt u potpunosti ili djelomino ukopan u morsko dno ili poloen na morsko dno (nepomini odobalni objekt),

 • HR Pomorski zakonik

  EN Maritime Law

  3) plovni objekt jest pomorski objekt namijenjen za plovidbu morem. Plovni objekt moe

  biti brod, ratni brod, jahta ili brodica, 4) brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, ija je

  duljina vea od 12 metara, a bruto tonaa vea od 15, ili je ovlaten prevoziti vie od 12 putnika. Brod moe biti putniki, teretni, tehniki plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraivaki,

  5) duljina broda, jahte ili brodice jest duljina utvrena Tehnikim pravilima, 6) hrvatski ratni brod jest plovni objekt, ukljuujui podmornicu, koji je pod

  zapovjednitvom pripadnika Oruanih snaga Republike Hrvatske, a ija je posada vojna, odnosno podvrgnuta vojnoj disciplini i koji je duan isticati vanjske znakove raspoznavanja ratnih brodova hrvatske dravne pripadnosti kad god je potrebno da svoje svojstvo uini poznatim,

  7) strani ratni brod je plovni objekt koji ima stranu dravnu pripadnost, pripada ratnoj mornarici, nosi vanjske znakove raspoznavanja ratnoga plovnog objekta i njegove dravne pripadnosti, nalazi se pod zapovjednitvom vojne osobe i ima vojnu posadu,

  8) putniki brod jest brod na mehaniki pogon koji je ovlaten prevoziti vie od 12 putnika,

  9) brzi putniki brod jest putniki brod kojem je najvea brzina m/s jednaka ili vea od vrijednosti dobivene formulom: 3,7 0,1667, gdje je istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji m3. Pod brzim putnikim brodom ne smatraju se neistisninski brodovi iji je trup potpuno iznad povrine uslijed djelovanja aerodinamikih sila generiranih povrinskim efektom. Brodovi, volumena istisnine 500 m3 i manje, i najvee brzine manje od 20 v, u plovidbi unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske ne smatraju se brzim putnikim brodovima,

  10) teretni brod jest brod namijenjen za prijevoz tereta sa ili bez mehanikog poriva, 11) brzi teretni brod jest teretni brod, kojem je najvea brzina m/s jednaka ili vea od

  vrijednosti dobivene formulom: 3,7 0,1667, gdje je istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji m3. Pod brzim teretnim brodom ne smatraju se neistisninski brodovi iji je trup potpuno iznad povrine uslijed djelovanja aerodinamikih sila generiranih povrinskim efektom,

  12) tehniki plovni objekt jest brod, sa ili bez mehanikog poriva koji je namijenjen za obavljanje tehnikih radova (bager, dizalica, jarualo, pokretni odobalni objekt za istraivanje i eksploataciju podmorja i sl.),

  13) plutajui objekt jest pomorski objekt stalno privezan ili usidren na moru, koji nije namijenjen za plovidbu (npr. plutajui dok, plutajue skladite, plutajui restoran, plutajua elektrana, pontonski most, pontonska marina i sl.),

  14) nepomini odobalni objekt jest pomorski objekt u potpunosti ili djelomino ukopan u morsko dno ili poloen na morsko dno, koji nije namijenjen za plovidbu (npr. nepomini odobalni objekt za istraivanje i eksploataciju podmorja, podmorski cjevovod i sl.), izuzev podmorskog kabela i objekata prometne infrastrukture (npr. podmorski tunel, most oslonjen na morsko dno i sl.),

  15) brodica jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji nije brod ili jahta, ija je duljina vea od 2,5 metara, ili ukupne snage porivnih strojeva vea od 5 kW.

  Pojam brodica ne obuhvaa: plovila koja pripadaju drugom pomorskom objektu u svrhu prikupljanja, spaavanja ili

  obavljanja radova, plovila namijenjena iskljuivo za natjecanja, kanue, kajake, gondole i pedaline,

 • HR Pomorski zakonik

  EN Maritime Law

  daske za jedrenje i daske za jahanje na valovima, 16) teglja, odnosno potiskiva jest brod koji je namijenjen tegljenju ili potiskivanju

  drugih plovnih objekata, 17) nuklearni brod je brod opremljen ureajem na nuklearni pogon, 18) ribarski brod jest brod s mehanikim porivom namijenjen i opremljen za ulov ribe i

  drugih ivih bia iz mora ili na morskom dnu, ija je duljina vea od 12 metara, a bruto tonaa vea od 15,

  19) strani ribarski brod je brod koji ima stranu dravnu pripadnost, a namijenjen je i opremom za ulov ribe ili drugih ivih bia u moru ili na morskom dnu,

  20) jahta jest plovni objekt za sport i razonodu, neovisno koristi li se za osobne potrebe ili za gospodarsku djelatnost, a ija je duljina vea od 12 metara i koji je namijenjen za dulji boravak na moru, te koji je pored posade ovlaten prevoziti ne vie od 12 putnika,

  21) strana jahta jest plovni objekt za sport i razonodu koji ima stranu dravnu pripadnost i koji se takvim smatra prema propisima drave iju dravnu pripadnost ima,

  22) javni brod jest brod, osim ratnog broda, namijenjen i opremljen za obavljanje djelatnosti od opeg interesa drave, a iji je vlasnik, odnosno brodar drava ili neko drugo tijelo ovlateno od drave (npr. policijski brod, brod luke kapetanije i sl.) i koji slui iskljuivo u negospodarske svrhe,

  23) strani javni brod je plovni objekt u vlasnitvu ili koritenju strane drave, koji nije ratni brod, a slui iskljuivo za negospodarske svrhe dotine drave,

  24) strani trgovaki brod je brod koji ima stranu dravnu pripadnost, a koristi se za gospodarske svrhe,

  25) tanker za ulje jest brod namijenjen prvenstveno za prijevoz ulja u razlivenom stanju, 26) tanker za kemikalije jest brod namijenjen prvenstveno za prijevoz opasnih kemikalija i

  tetnih tvari u razlivenom stanju, 27) brod za ukapljene plinove jest brod namijenjen za prijevoz ukapljenih plinova u

  razlivenom stanju, 28) znanstvenoistraivaki brod jest brod, namijenjen iskljuivo za znanstvena ili

  tehnoloka istraivanja ili iskoritavanje mora, morskog dna ili njegova podzemlja, opremljen opremom i ureajima za tu namjenu, kao i smjetajem za posebno osoblje,

  29) brod u gradnji jest gradnja broda od trenutka polaganja kobilice ili slinog postupka gradnje do trenutka upisa u upisnik brodova,

  30) postojei brod jest brod koji nije u gradnji, 31) sastav stranih ratnih brodova jest vie stranih ratnih brodova koji plove zajedno pod

  zapovjednitvom jednog zapovjednika, 32) brodar jest fizika ili pravna osoba koja je kao posjednik broda nositelj plovidbenog

  pothvata, s tim to se pretpostavlja, dok se ne dokae protivno, da je brodar osoba koja je u upisnik brodova upisana kao vlasnik broda,

  33) poslovoa broda jest fizika ili pravna osoba koja upravlja poslovanjem i/ili tehnikim odravanjem broda i/ili popunjavanjem broda posadom,

  34) kompanija jest fizika ili pravna osoba koja je preuzela odgovornost za upravljanje brodom od vlasnika broda i koja je preuzimanjem takve odgovornosti preuzela ovlasti i odgovornosti sukladno Meunarodnom pravilniku o upravljanju sigurnou (ISM Pravilnik),

  35) poslodavac je osoba koja je s pomorcem zakljuila/sklopila ugovor o radu u svoje ime, 36) priznata organizacija jest organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim

  propisom i koja je ovlatena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih

 • HR Pomorski zakonik

  EN Maritime Law

  objekata, a koja obuhvaa obavljanje pregleda i izdavanje propisanih isprava,

  37) ovlatena organizacija za sigurnosnu zatitu brodova jest organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlatena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zatite brodova,

  38) ovlateno tijelo je organizacija koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom i koja je ovlatena od Ministarstva za obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata, a koja obuhvaa obavljanje ocjene sukladnosti brodica za sport i razonodu i jahti duljine do 24 m tijekom gradnje,

  39) Tehnika pravila za statuta

Search related