80
hp psc 2170 series all-in-one ghid de referin䂆

hp psc 2170 series all-in-oneh10032.hp psc 2170 series capitolul 2 4 2 12 9 5 7 8 4 6 1 3 10 11 13 14 buton funcie 1 On (Pornire): Se porneşte sau se opreşte HP PSC. 2 Cancel (Revocare)

 • Upload
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • hp psc 2170 seriesall-in-one

  ghid de referin��

  Banzai3pWW.book Page i Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • © Copyright Hewlett-Packard Company 2003Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestui document nu poate fi fotocopiat�, reprodus� sau tradus� în alt� limb� f�r� aprobarea scris� prealabil� a Hewlett-Packard Company.Acest produs include tehnologia PDF a Adobe, care con�ine o implementare de LZW licen�iat� sub patentul S.U.A. 4.558.302.

  Copyright par�ial � 1989-2003 Palomar Software Inc. HP PSC 2170 Series include tehnologie de driver de imprimant� sub licen�� acordat� de Palomar Software, Inc. www.palomar.com Copyright � 1999-2003 Apple Computer, Inc.Apple, sigla Apple, Mac, sigla Mac, Macintosh şi Mac OS sunt m�rci comerciale ale Apple Computer, Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ��ri/regiuni.Num�r publica�ie: Q3066-90172Prima edi�ie: ianuarie 2003Imprimat în SUA, Mexic, Germania sau Coreea.

  Windows�, Windows NT�,Windows ME�, Windows XP� şi Windows 2000� sunt m�rci comerciale înregistrate în-S.U.A. ale Microsoft Corporation.

  Intel� şi Pentium� sunt m�rci comerciale înregistrate ale Intel Corporation.

  anun�Informa�iile cuprinse în acest document pot fi modificate f�r� anun� prealabil şi nu trebuie considerate ca un angajament din partea Hewlett-Packard Company.

  Hewlett-Packard nu îşi asum� responsabilitatea pentru eventualele greşeli care pot ap�rea în acest document şi nu ofer� nici un fel de garan�ie expres� sau implicit� în leg�tur� cu acest material, inclusiv, dar nu limitat la garan�iile implicite de vandabilitate şi adaptare pentru un anumit scop. Hewlett-Packard Company nu va r�spunde pentru deterior�rile accidentale sau secundare în leg�tur� cu, sau provenind din furnizarea, func�ionarea sau utilizarea acestui document şi a materialului de program pe care îl descrie.Not�: Informa�iile despre reglementare pot fi g�site în sec�iunea „Informa�ii tehnice” a acestui ghid.

  În multe locuri nu este legal s� face�i copii ale urm�toarelor elemente. Când nu sunte�i sigur(�), consulta�i mai întâi un reprezentant juridic.• Hârtii şi documente

  guvernamentale:- Paşapoarte- Documente de imigrare- Anumite hârtii de serviciu- Ecusoane, cartele sau însemne

  de identificare• Timbre guvernamentale:

  - Timbre poştale- Bonuri de mas�

  • Cecuri sau extrase ob�inute de la agen�ii guvernamentale

  • Bancnote, cecuri de c�l�torie sau ordine de plat�

  • Certificate de depozit• Lucr�ri cu copyright (drepturi de

  autor)

  informa�ii referitoare la siguran��

  Avertisment! Pentru a preveni riscul de incendiu sau şoc, nu expune�i acest produs la ploaie sau la vreun tip de umezeal�.

  Urma�i întotdeauna precau�iile de baz� privind siguran�a atunci când utiliza�i acest produs, pentru a reduce riscul de v�t�mare în urma focului sau şocului electric.

  Avertisment!Posibil risc de şoc.

  1 Citi�i şi în�elege�i toate instruc�iunile din posterul de instalare.

  2 Utiliza�i numai o priz� electric� cu împ�mântare atunci când conecta�i unitatea la o surs� de curent electric. Dac� nu şti�i dac� priza are sau nu împ�mântare, consulta�i un electrician calificat.

  3 Respecta�i toate avertismentele şi instruc�iunile marcate pe produs.

  4 Scoate�i din prizele de perete acest produs, înainte de a-l cur��a.

  5 Nu instala�i şi nu utiliza�i acest produs în apropierea apei sau când sunte�i ud(�).

  6 Instala�i produsul ferm pe o suprafa�� stabil�.

  7 Instala�i produsul într-o amplasare protejat�, unde nimeni s� nu calce sau s� se împiedice de cablu, şi unde cablul nu va fi deteriorat.

  8 Dac� produsul nu func�ioneaz� normal, consulta�i ajutorul interactiv Troubleshooting (Depanare).

  9 Nu con�ine piese care pot fi reparate de utilizator. Pentru service apela�i la personal de service calificat.

  10 Utiliza�i produsul într-o zon� bine ventilat�.

  Adobe şi sigla Acrobat sunt fie m�rci comerciale înregistrate, fie m�rci comerciale ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ��ri/regiuni.

  Banzai3pWW.book Page ii Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • iii

  cuprins

  1 cum se ob�ine ajutor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  2 prezentare general� a panoului frontal . . . . . . . . . . . . . . . . 3ghid de instruire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3utilizarea echipamentului hp psc cu un computer . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  3 înc�rcarea originalelor şi înc�rcarea hârtiei . . . . . . . . . . . . . 9înc�rcarea originalelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9înc�rcarea hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9înc�rcarea plicurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11înc�rcarea hârtiei foto de 10 x 15 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12înc�rcarea c�r�ilor poştale sau a c�r�ilor poştale hagaki . . . . . . . . . . . 12sfaturi pentru înc�rcarea altor tipuri de hârtie în tava pentru hârtie . . . . 13setarea tipului de hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14setarea dimensiunii hârtiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  4 utilizarea unei cartele foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17ce este o cartel� foto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17introducerea unei cartele foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18salvarea fişierelor pe computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18hp photo & imaging gallery (galeria hp de foto şi imagini) . . . . . . . . . 19imprimarea unei foi de verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19completarea Foii de verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19imprimarea fotografiilor prin scanarea unei foi de verificare . . . . . . . . 20imprimarea fotografiilor selectate direct de pe o cartel� foto . . . . . . . . 21cum se imprim� fotografii de cea mai înalt� calitate. . . . . . . . . . . . . . 22meniul de op�iuni pentru comenzile photo card (cartel� foto) şi proof sheet (foaie de verificare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  5 utilizarea caracteristicilor de copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . 25realizarea de copii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25realizarea de opera�iuni speciale de copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28oprirea copierii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32op�iuni de copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

  6 utilizarea caracteristicilor de scanare . . . . . . . . . . . . . . . . . 33scanarea unui original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33oprirea scan�rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34afla�i mai multe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  Banzai3pWW.book Page iii Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 seriesiv

  7 între�inerea produsului hp psc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37cur��area sticlei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37cur��area capacului interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37cur��area exteriorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37lucrul cu cartuşele de imprimare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38restabilirea set�rilor de fabric� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42setarea timpului de trecere la economia de energie . . . . . . . . . . . . . . .42setarea vitezei de defilare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43setarea timpului de întârziere a solicit�rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43op�iunile meniului setup (instalare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

  8 informa�ii suplimentare de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . .45probleme posibile la instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45setarea limbii şi a ��rii/regiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47setarea unghiului de vizualizare a panoului frontal. . . . . . . . . . . . . . . .47conectarea echipamentului hp psc la computer . . . . . . . . . . . . . . . . . .48eliminarea şi reinstalarea software-ului hp psc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

  9 informa�ii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51cerin�e de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51specifica�ii pentru hârtie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52specifica�ii pentru imprimare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53specifica�ii pentru marginile de imprimare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53specifica�ii pentru copiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54specifica�ii pentru cartel� foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54specifica�ii pentru scanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54specifica�ii fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55specifica�ii pentru energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55specifica�ii de mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55specifica�ii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55programul de sus�inere a produselor ecologice . . . . . . . . . . . . . . . . . .55note de reglementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

  10 ob�inerea asisten�ei pentru hp psc 2170 series . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61ob�inerea de asisten�� şi de alte informa�ii de pe internet . . . . . . . . . . .61asisten�� clien�i hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61preg�tirea unit��ii pentru transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63centrul de distribu�ie hp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

  Banzai3pWW.book Page iv Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • v

  11 informa�ii despre garan�ie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65service în garan�ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65upgrade pentru garan�ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65returnarea echipamentului hp psc 2170 series pentru service. . . . . . . . 65declara�ia de garan�ie global� limitat� hewlett-packard . . . . . . . . . . . 65

  index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  Banzai3pWW.book Page v Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 seriesvi

  Banzai3pWW.book Page vi Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • 1

  1

  cum se ob�ine ajutor

  Acest Ghid de referin�� con�ine informa�ii despre modul de utilizare al echipamentului HP PSC şi v� ofer� asisten�� suplimentar� de depanare pentru procesul de instalare. De asemenea, Ghidul de referin�� con�ine informa�ii despre cum se comand� consumabile şi accesorii, specifica�ii tehnice, informa�ii despre asisten�� şi garan�ie.Tabelul de mai jos prezint� o list� cu sursele suplimentare de informa�ii pentru echipamentul HP PSC.

  ajutor descrierePoster de instalare Posterul de instalare v� furnizeaz� instruc�iuni pentru instalarea şi

  configurarea echipamentului HP PSC. Asigura�i-v� c� folosi�i posterul corect pentru sistemul dvs. de operare (Windows sau Macintosh).

  HP Photo & Imaging Help (Ajutor pentru HP – foto & imagini)

  HP Photo & Imaging Help (Ajutor pentru HP – foto & imagini) v� furnizeaz� informa�ii detaliate despre modul de utilizare a software-ului pentru echipamentul HP PSC. Pentru utilizatorii de Windows: Accesa�i HP Director şi face�i clic pe Help (Ajutor).Pentru utilizatorii de Macintosh: Accesa�i HP Director şi face�i clic pe Help (Ajutor), apoi face�i clic pe hp photo and imaging help (ajutor pentru hp foto şi imagini.

  Troubleshooting help (Ajutor pentru depanare)

  Pentru utilizatorii de Windows: În HP Director face�i clic pe Help (Ajutor). Deschide�i cartea Troubleshooting (Depanare) din HP Photo & Imaging Help (Ajutor pentru HP – Foto şi imagini), apoi urma�i leg�turile c�tre informa�iile generale de depanare cât şi leg�turile c�tre Troubleshooting help (Ajutor de depanare) specific echipamentului dvs. HP PSC. Informa�ii de depanare sunt disponibile şi prin accesarea butonului Help (Ajutor) care apare în unele mesaje de eroare.Pentru utilizatorii de Macintosh: Deschide�i Apple Help Viewer (Vizualizatorul de ajutor Apple), face�i clic pe hp photo and imaging troubleshooting (depanare pentru hp foto şi imagini), apoi face�i clic pe hp psc 2170 series.

  Ajutor şi asisten�� tehnic� pe Internet

  Dac� ave�i acces la Internet, pute�i ob�ine ajutor de pe situl Web HP la adresa:

  http://www.hp.com/supportAcest sit Web furnizeaz� şi r�spunsuri la întreb�ri frecvente, sfaturi pentru depanare şi corec�ii software.

  Fişierul Readme Dup� ce instala�i software-ul, pute�i accesa fişierul Readme fie din CD-ROM-ul HP PSC 2170 Series, fie din folderul de program HP PSC 2170 Series. Fişierul Readme con�ine informa�ii de ultim� or� care nu apar în Ghidul de referin�� şi nici în ajutorul interactiv. Pentru a accesa fişierul Readme, realiza�i urm�torii paşi:Pentru Windows: deplasa�i-v� în bara de activit��i Windows, face�i clic pe Start, indica�i spre Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) (XP), indica�i spre Hewlett-Packard, indica�i spre HP PSC 2170 Series, apoi alege�i View the Readme File (Vizualizare fişier Readme).Pentru Macintosh: deplasa�i-v� în folderul HD:Applications:HP PSC Software.

  Ajutorul din casetele de dialog

  Pentru Windows: Dac� face�i clic pe Help (Ajutor) într-o caset� de dialog, se afişeaz� informa�ii despre op�iunile şi set�rile din caseta de dialog respectiv�.

  1

  Banzai3pWW.book Page 1 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

  http://productfinder.support.hp.com/tps/Hub?h_product=hppsc2150s79509&h_lang=jp&h_tool=prodhomes

 • hp psc 2170 series

  capitolul 1

  2

  Banzai3pWW.book Page 2 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • 2

  3

  Pute�i folosi multe func�iuni utilizând fie panoul frontal, fie software-ul HP PSC. Dac� nu conecta�i echipamentul HP PSC la un computer, pute�i utiliza panoul frontal pentru a copia documente sau fotografii, pentru a imprima o foaie de verificare pentru o cartel� foto şi pentru a imprima fotografii de pe o cartel� foto. Pute�i modifica o gam� larg� se set�ri utilizând butoanele şi sistemul de meniuri al panoului frontal.

  ghid de instruireAcest scurt ghid de instruire v� înva�� cum s� utiliza�i HP PSC pentru a face o copie, pentru a ajusta set�rile de copiere şi pentru a imprima un raport. Acesta nu este un ghid de instruire complet; scopul lui este s� v� familiarizeze cu panoul frontal şi cu diferitele butoane. Ar trebui s� v� ia cam zece minute s� parcurge�i ghidul de instruire, dup� care pute�i experimenta pe cont propriu.

  Not�: V� recomand�m insistent s� parcurge�i acest ghid de instruire înainte de a începe s� utiliza�i HP PSC la activit��i cotidiene.

  Trece�i în revist� cuprinsul sau indexul pentru a afla informa�ii despre alte activit��i cu panoul frontal descrise în acest ajutor interactiv.• înainte de a începe• caracteristicile panoului frontal• realizarea unei copii• îmbun�t��i�i copia• butonul setup (instalare)

  înainte de a începeEfectua�i urm�toarele:• Urma�i instruc�iunile din Posterul de instalare pentru a configura

  echipamentul HP PSC. Ar trebui s� instala�i software-ul HP PSC înainte de a conecta HP PSC la computer.

  • Asigura�i-v� c� în tava pentru hârtie este înc�rcat� hârtie. Dac� ave�i nevoie de mai multe informa�ii, consulta�i înc�rcarea hârtiei la pagina 9.

  • S� ave�i la îndemân� o fotografie sau o imagine color de dimensiune mai mic� decât Letter sau A4. Ve�i utiliza aceast� imagine în activit��ile de instruire.

  • G�si�i un document de dou� sau trei pagini. Îl ve�i utiliza în activit��ile de instruire.

  caracteristicile panoului frontalExamina�i imaginile de mai jos şi identifica�i amplasarea butoanelor de pe panoul frontal.

  Banzai3pWW.book Page 3 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

  frontalprezentare general� a panoului

 • hp psc 2170 series

  capitolul 2

  4

  2

  12

  9

  5

  7

  8

  4

  6

  1

  3

  1011

  13 14

  buton func�ie1 On (Pornire): Se porneşte sau se opreşte HP PSC.

  2 Cancel (Revocare): se opreşte o opera�iune, se iese dintr-un meniu sau se iese din set�ri.

  3 Copy (Copiere): se selecteaz� func�ia de copiere. Când butonul este aprins, func�ia de copiere este selectat�. Butonul este aprins în mod implicit.

  4 Scan (Scanare): se selecteaz� func�ia de scanare. Când butonul este aprins, func�ia de scanare este selectat�.

  5 Photo Card (Cartel� foto): se selecteaz� func�ia Photo Card (Cartel� foto). Când butonul este aprins, func�ia Photo Card (Cartel� foto) este selectat�. Utiliza�i acest buton pentru a imprima fotografii de pe o cartel� foto sau pentru a salva fotografiile pe computerul personal.

  6 Setup (Instalare): se acceseaz� sistemul de meniuri pentru a ajunge la rapoarte şi între�inere.

  7 Proof Sheet (Foaie de verificare): se imprim� o foaie de verificare atunci când o cartel� foto a fost introdus� într-un slot de cartel� foto. O foaie de verificare prezint� imagini reduse ale fotografiilor de pe cartela foto. Pute�i selecta fotografii de pe foaia de verificare, apoi le pute�i imprima scanând foaia de verificare.

  8 S�geat� stânga: se defileaz� prin set�ri sau se şterge pe rând fiecare liter� dintr-un text introdus.

  9 S�geat� dreapta: se defileaz� prin set�ri.

  10 Options (Op�iuni): se afişeaz� op�iunile pentru copiere, scanare sau imprimare de pe cartel� foto. Ap�sa�i pe Copy (Copiere), Scan (Scanare) sau pe Photo Card (Cartel� foto), apoi ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pentru a modifica op�iuni pentru func�ia selectat�. De asemenea, pute�i afişa op�iuni pentru func�ia selectat� şi ap�sând de mai multe ori pe Copy (Copiere), Scan (Scanare) sau pe Photo Card (Cartel� foto).

  11 Enter (Validare): se selecteaz� sau se salveaz� setarea afişat�.

  12 Tastatur� numeric�: se introduc valori.

  13 Start Black (Începere alb-negru): se începe o opera�iune alb-negru de copiere, scanare sau imprimare de pe cartel� foto.

  14 Start Color (Începere color): se utilizeaz� pentru a începe o opera�iune color de copiere, scanare sau imprimare de pe cartel� foto.

  Banzai3pWW.book Page 4 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  prezentare general� a panoului frontal

  5

  Examina�i restul acestui ajutor HP PSC 2170 Series pentru a afla cum s� efectua�i alte modific�ri şi cum s� utiliza�i alte caracteristici.

  realizarea unei copiiUrma�i instruc�iunile de mai jos pentru a face o copie a fotografiei sau imaginii color.1 Ridica�i capacul echipamentului HP PSC şi amplasa�i imaginea cu fa�a în

  jos pe sticl�, în col�ul din dreapta-jos al sticlei scanerului, cu laturile imaginii atingând marginea din dreapta şi pe cea de jos.

  2 Ap�sa�i pe Start Color (Începere color).Dac� a�i fi dorit s� salva�i imaginea pe computer, a�i fi ap�sat pe Scan (Scanare), apoi pe Start Color (Începere color). Pentru acest ghid de instruire, ve�i continua s� face�i o copie.Setarea implicit� este o singur� copie. Prin ap�sarea butonului Start Color (Începere color) al echipamentului HP PSC se imprim� automat o singur� copie color a imaginii de pe sticl�. Dac� a�i fi ap�sat pe butonul the Start Black (Începere alb-negru), echipamentul HP PSC ar fi f�cut o singur� copie alb-negru a imaginii color.

  îmbun�t��i�i copia1 F�r� s� muta�i fotografia sau imaginea de pe sticl�, ap�sa�i pe butonul

  Copy (Copiere) sau pe butonul Options (Op�iuni), apoi ap�sa�i pe pentru a creşte num�rul de copii la 2.

  2 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) pe panoul frontal.Echipamentul HP PSC face dou� copii alb-negru ale imaginii.Remarca�i c� nu a trebuit s� face�i nimic altceva decât s� selecta�i num�rul de copii şi s� ap�sa�i o tast� de pornire. Acum ve�i modifica înc� o setare înainte de a mai face copii.

  3 Ap�sa�i pe butonul Copy (Copiere) sau pe butonul Options (Op�iuni), apoi ap�sa�i pe pentru a creşte num�rul de copii la 3.

  4 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire).

  5 Ap�sa�i pe pân� apare pe afişajul panoului frontal Custom 100% (Particularizare 100%), apoi ap�sa�i pe Enter (Validare).Utiliza�i aceast� op�iune pentru a micşora sau a m�ri imaginea.

  6 Ap�sa�i pe pân� apare 75%, apoi ap�sa�i pe Enter (Validare).7 Ap�sa�i pe Start Color (Începere color) pe panoul frontal.

  Echipamentul HP PSC imprim� trei copii color ale imaginii, redus� la 75% din dimensiunea sa ini�ial�.

  capac Marginea de sus a originalului

  Banzai3pWW.book Page 5 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 2

  6

  Dac� nu face�i nimic altceva cu echipamentul HP PSC, set�rile pe care le-a�i ajustat vor reveni la valorile lor implicite în dou� minute. Num�rul de copii revine la una iar procentajul de copiere revine la 100%.

  8 Dac� nu dori�i s� aştepta�i dou� minute, ap�sa�i pe Cancel (Revocare).În continuare ve�i utiliza op�iunea Fit to Page (Potrivire în pagin�) pentru a m�ri fotografia.

  9 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire).

  10 Ap�sa�i pe pân� apare Fit to Page (Potrivire în pagin�).11 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color

  (Începere color).Este imprimat� o copie a imaginii, care umple toat� pagina.

  butonul setup (instalare)Butonul Setup (Instalare) v� permite s� intra�i în sistemul de meniu pe care îl utiliza�i pentru a schimba configurarea scan�rii şi, de asemenea, pentru a efectua activit��i de între�inere şi pentru a imprima rapoarte.1 Ap�sa�i pe Setup (Instalare).

  Apare primul sub-meniu.2 Ap�sa�i în mod repetat pe Setup (Instalare) pentru a vizualiza toate sub-

  meniurile.Sub-meniurile sunt acestea:– 1:Print Report (Imprimare raport)– 2:Între�inere

  3 Ap�sa�i pe Setup (Instalare) pân� apare Print Report (Imprimare raport), apoi ap�sa�i pe Enter (Validare).

  4 Ap�sa�i pe pân� apare Self-Test Report (Raport auto-test), apoi ap�sa�i pe Enter (Validare).Se imprim� un raport de auto-test.Astfel se încheie scurtul ghid de instruire. Examina�i restul acestui ajutor HP PSC 2170 Series pentru a afla cum s� efectua�i alte modific�ri şi cum s� utiliza�i alte caracteristici.

  utilizarea echipamentului hp psc cu un computerDac� a�i instalat software-ul HP PSC pe computer în conformitate cu Posterul de instalare, pute�i avea acces la toate caracteristicile echipamentului HP PSC utilizând HP Director.

  examina�i hp photo & imaging director (director hp de foto şi imagini)HP Director este disponibil prin comanda rapid� de pe spa�iul de lucru.pentru utilizatorii de windows1 Alege�i una dintre urm�toarele variante:

  – Face�i dublu clic pe pictograma hp director de pe spa�iul de lucru.– În bara de activit��i Windows, face�i clic pe Start, indica�i spre

  Programs (Programe) sau All Programs (Toate programele) (XP), indica�i spre Hewlett-Packard, indica�i spre hp psc 2170, apoi alege�i hp photo & imaging director (director hp – foto şi imagini).

  2 În caseta Select Device (Selectare dispozitiv), face�i clic pentru a vedea o list� cu dispozitivele HP instalate.

  3 Selecta�i hp psc 2170.Programul Director afişeaz� numai butoanele care sunt potrivite pentru dispozitivul selectat.

  Banzai3pWW.book Page 6 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  prezentare general� a panoului frontal

  7

  programul hp photo & imaging director (director hp de foto şi imagini)

  caracteristic� func�ie

  1 Select Device (Selectare dispozitiv): Utiliza�i aceast� caracteristic� pentru a selecta produsul pe care dori�i s�-l utiliza�i, din lista de produse HP instalate.

  2 Settings (Set�ri): Utiliza�i aceast� caracteristic� pentru a vizualiza sau a modifica diferite set�ri ale dispozitivului HP, cum ar fi cele privind imprimarea, scanarea, copierea sau desc�rcarea de imagini.

  3 Scan Picture (Scanare imagine): Scaneaz� o imagine şi o afişeaz� în HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini).

  4 Scan Document (Scanare document): Scaneaz� text şi îl afişeaz� în programul software pentru editare de text care este selectat.

  5 Make Copies (Realizare copii): Afişeaz� caseta de dialog Copy (Copiere) în care pute�i selecta calitatea copierii, num�rul de copii, culoarea şi dimensiunea, şi pute�i începe copierea.

  6 View & Print (Vizualizare şi imprimare): Afişeaz� HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini), în care pute�i s� vizualiza�i şi s� edita�i imagini, s� utiliza�i HP Creative Printing (Imprimare creativ� HP), s� realiza�i şi s� imprima�i un album foto, s� trimite�i o imagine prin poşta electronic�, s� înc�rca�i o imagine pe Web sau s� copia�i o imagine c�tre o alt� aplica�ie.

  7 Unload Images (Desc�rcare imagini): Salveaz� imagini de pe o cartel� foto pe computerul personal.

  8 Help (Ajutor): Ofer� acces la HP Photo & Imaging Help (Ajutor pentru HP – foto şi imagini), care v� furnizeaz� ajutor cu privire la software, un tur al produsului şi informa�ii de depanare.

  9 Face�i clic pe aceast� s�geat� pentru a accesa sugestii despre instrumente, care explic� fiecare dintre op�iunile din Director.

  54 6 87

  21

  3

  9

  Banzai3pWW.book Page 7 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 2

  8

  pentru utilizatorii de macintosh! Alege�i o ac�iune pentru una dintre urm�toarele variante:

  – Pentru OS 9, face�i dublu clic pe pictograma HP Director de pe spa�iul de lucru.

  – Pentru OS X, face�i dublu clic pe pictograma HP Director din „dock”.Imaginea urm�toare arat� câteva dintre caracteristicile disponibile prin intermediul HP Director pentru Macintosh. Consulta�i legenda pentru a ob�ine o scurt� explica�ie a unei anumite caracteristici.

  programul hp photo and imaging director (director hp de foto şi imagini), în OS9 şi OSX

  54

  6

  87

  3

  1 2

  caracteristic� func�ie

  1 Unload Images (Desc�rcare imagini): Descarc� imaginile de pe o cartel� foto.

  2 Scan Picture (Scanare imagine): Scaneaz� o imagine şi o afişeaz� în HP Photo and Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini).

  3 Utiliza�i aceast� list� vertical� pentru a selecta produsul pe care dori�i s�-l utiliza�i, din lista de produse HP instalate.

  4 Scan Document (Scanare document): Scaneaz� text şi îl afişeaz� în programul software pentru editare de text care este selectat.

  5 Make Copies (Realizare copii): Copiaz� în alb-negru sau color.

  6 Settings (Set�ri): Acceseaz� set�rile dispozitivului.

  7 Maintain Printer (Între�inere imprimant�): Deschide utilitarul imprimantei.

  8 View and Print (Vizualizare şi imprimare): Afişeaz� HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini), în care pute�i vizualiza şi edita imagini.

  Banzai3pWW.book Page 8 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • 3

  9

  înc�rcarea originalelor şi înc�rcarea hârtiei

  Pute�i face copii dup� originalele înc�rcate pe sticl�. De asemenea, pute�i imprima şi copia pe hârtie de diferite tipuri, greut��i, dimensiuni şi pe folii transparente. Cu toate acestea, este important s� alege�i hârtia potrivit� şi s� v� asigura�i c� ea este înc�rcat� corect şi c� nu este deteriorat�.

  înc�rcarea originalelorPute�i copia sau scana orice original amplasându-l pe sticl�.

  Not�: Multe dintre op�iunile Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire), cum ar fi Fit to Page (Potrivire în pagin�) sau Poster, nu vor func�iona corect dac� sticla sau partea interioar� a capacului nu sunt curate Pentru mai multe informa�ii, consulta�i cur��area sticlei la pagina 37 şi cur��area capacului interior la pagina 37.

  1 Ridica�i capacul şi amplasa�i originalul cu fa�a în jos pe sticl�, în col�ul din dreapta-fa��, cu laturile originalelor atingând marginea din dreapta şi pe cea din fa��.Este important s� utiliza�i col�ul din dreapta-fa�� atunci când utiliza�i func�ia de copiere.Sfat: În cazul în care copia�i dup� o folie transparent� (adic� originalul este o folie transparent�), amplasa�i o foaie alb� de hârtie deasupra foliei transparente.

  2 Închide�i capacul.

  înc�rcarea hârtieiMai jos este prezentat� procedura general� pentru înc�rcarea hârtiei. Exist� considera�ii specifice pentru înc�rcarea anumitor tipuri de hârtie, a foliilor transparente, a c�r�ilor poştale şi a plicurilor. Dup� ce trece�i în revist� aceast� procedur�, consulta�i sfaturi pentru înc�rcarea altor tipuri de hârtie în tava pentru hârtie la pagina 13, înc�rcarea hârtiei foto de 10 x 15 cm la pagina 12, înc�rcarea plicurilor la pagina 11 şi înc�rcarea c�r�ilor poştale sau a c�r�ilor poştale hagaki la pagina 12.Pentru informa�ii despre alegerea hârtiei pentru imprimare sau copiere, consulta�i recommended papers (hârtii recomandate) şi papers to avoid (hârtii de evitat) în HP Photo & Imaging Help (Ajutor pentru HP – foto şi imagini).

  Marginea de sus a originalului

  Banzai3pWW.book Page 9 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 3

  10

  Pentru rezultate optime, ajusta�i set�rile de hârtie de fiecare dat� când schimba�i tipul sau dimensiunea de hârtie. Pentru mai multe informa�ii, consulta�i setarea tipului de hârtie la pagina 14.

  pentru a înc�rca tava pentru hârtie1 Scoate�i tava de ieşire şi glisa�i ghidajele pentru l��imea şi lungimea

  hârtiei cât mai în afar� posibil.Not�: Diagramele imprimate pe tava de ieşire v� ofer� sugestii pentru instalarea cartuşelor de imprimare. De asemenea, este precizat� adresa sitului Web de asisten�� pentru produsele HP PSC, www.hp.com/support.

  2 Bate�i uşor topul pe o suprafa�� plan� pentru a alinia marginile colilor, apoi verifica�i la hârtie urm�toarele aspecte:– Asigura�i-v� c� nu are rupturi, praf, cute şi margini ondulate sau

  îndoite.– Asigura�i-v� c� toate hârtiile din top au aceeaşi dimensiune şi sunt de

  acelaşi tip, dac� nu lucra�i cu hârtie foto.

  3 Introduce�i hârtia în tava pentru hârtie, pân� se opreşte, cu fa�a de imprimat în jos. Dac� folosi�i antet, introduce�i partea de sus a paginii înainte. Ave�i grij� s� nu folosi�i prea mult� sau prea pu�in� hârtie. Asigura�i-v� c� topul de hârtie con�ine câteva coli, dar nu dep�şeşte în în�l�ime ghidajul pentru lungimea hârtiei.

  4 Glisa�i ghidajele pentru lungimea şi pentru l��imea hârtiei pân� se opresc la marginile hârtiei. Asigura�i-v� c� topul de hârtie st� întins în tava pentru hârtie şi intr� sub clapeta ghidajului pentru lungimea hârtiei.

  5 Pune�i la loc tava de ieşire.

  Banzai3pWW.book Page 10 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

  http://productfinder.support.hp.com/tps/Hub?h_product=hppsc2175s90804&h_lang=en&h_tool=prodhomes" target="_blank

 • ghid de referin��

  înc�rcarea originalelor şi înc�rcarea hârtiei

  11

  6 Pentru a împiedica hârtia imprimat� s� cad� din tav�, extinde�i la maximum extensia t�vii de ieşire.

  înc�rcarea plicurilorUtiliza�i func�ia de imprimare a software-ului pentru a imprima plicuri cu ajutorul HP PSC. Echipamentul HP PSC v� pune la dispozi�ie dou� metode de a lucra cu plicuri. Nu utiliza�i plicuri lucioase sau în relief, sau plicuri care au cleme sau ferestre.• Dac� imprima�i un singur plic, introduce�i plicul în fanta pentru plicuri, care

  este amplasat� în partea dreapt�, spre spatele t�vii de ieşire. Introduce�i plicul cu clapa în sus şi pe partea stâng�, aşa cum se arat� în imagine. Glisa�i plicul pân� se opreşte.

  • Dac� imprima�i mai multe plicuri, scoate�i toate hârtiile din tava pentru hârtie şi apoi introduce�i un top de plicuri în tav�, cu clapele în sus şi pe partea stâng� (cu fa�a de imprimat în jos), pân� se opresc.

  Ajusta�i ghidajul pentru l��imea hârtiei pentru a fi lipit de plicuri (ave�i grij� s� nu îndoi�i plicurile). Asigura�i-v� c� plicurile încap în interiorul t�vii (nu o supraînc�rca�i).Consulta�i fişierele de ajutor din software-ul pentru procesare de text pentru a afla detalii despre cum s� formata�i textul pentru a fi imprimat pe plicuri.

  Banzai3pWW.book Page 11 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 3

  12

  înc�rcarea hârtiei foto de 10 x 15 cmMai jos este prezentat� procedura pentru înc�rcarea în echipamentul HP PSC a hârtiei foto de 10 pe 15 cm (4 pe 6 inch).1 Scoate�i toat� hârtia din tava pentru hârtie, apoi introduce�i în tav� un top

  de hârtie foto pân� se opreşte.Asigura�i-v� c� partea pe care se imprim� (partea lucioas�) este în jos.Dac� hârtia foto pe care o folosi�i are anexe perforate, înc�rca�i hârtia foto astfel încât anexele s� fie spre dvs. Consulta�i simbolurile grafice marcate pe tava de alimentare care indic� modul în care trebuie înc�rcate suporturile pentru imprimare care au anexe.

  2 Ajusta�i ghidajul pentru l��imea hârtiei pentru a fi lipit de hârtia foto, apoi glisa�i în interior ghidajul pentru lungimea hârtiei pân� se opreşte.Asigura�i-v� c� hârtia foto încape în interiorul t�vii (nu o supraînc�rca�i).Not�: Asigura�i-v� c�, înainte de a imprima, a�i setat tipul şi dimensiunea hârtiei. Consulta�i setarea tipului de hârtie la pagina 14 şi setarea dimensiunii hârtiei la pagina 14.

  înc�rcarea c�r�ilor poştale sau a c�r�ilor poştale hagakiMai jos este prezentat� procedura pentru înc�rcarea c�r�ilor poştale sau a c�r�ilor poştale hagaki.1 Scoate�i toat� hârtia din tava pentru hârtie, apoi introduce�i în tav� un top

  de c�r�i poştale pân� se opreşte.Asigura�i-v� c� partea pe care se imprim� este în jos.

  2 Ajusta�i ghidajul pentru l��imea hârtiei pentru a fi lipit de c�r�ile poştale, apoi glisa�i în interior ghidajul pentru lungimea hârtiei pân� se opreşte. Asigura�i-v� c� toate c�r�ile poştale încap în interiorul t�vii (nu o supraînc�rca�i).

  Banzai3pWW.book Page 12 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  înc�rcarea originalelor şi înc�rcarea hârtiei

  13

  sfaturi pentru înc�rcarea altor tipuri de hârtie în tava pentru hârtie

  Tabelul de mai jos v� ofer� indica�ii pentru înc�rcarea anumitor tipuri de hârtie şi pentru înc�rcarea foliei transparente. Pentru rezultate optime, ajusta�i set�rile de hârtie de fiecare dat� când schimba�i tipul şi dimensiunea de hârtie. Pentru mai multe informa�ii, consulta�i setarea tipului de hârtie la pagina 14.

  hârtie sfaturi

  Hârtii HP • hârtie HP Premium Inkjet: G�si�i s�geata gri pe acea parte a hârtiei pe care nu se imprim�, apoi introduce�i hârtia cu aceast� fa�� în sus.

  • hârtie foto HP Premium sau Premium Plus: Înc�rca�i cu partea lucioas� (pe care se imprim�) în jos. Întotdeauna înc�rca�i mai înainte în tava de hârtie cel pu�in cinci coli de hârtie normal�, apoi amplasa�i hârtia foto deasupra hârtiei normale.

  • folie transparent� HP Premium Inkjet: Introduce�i folia astfel încât banda alb� transparent� (cu s�ge�i şi cu sigla HP) s� fie deasupra şi s� intre prima în tav�.

  • termo-transfer pentru tricouri HP Inkjet: Îndrepta�i complet coala de termo-transfer înainte de a o utiliza; nu înc�rca�i coli ondulate. (Pentru a preveni ondularea, �ine�i colile de termo-transfer sigilate în ambalajul lor original pân� în momentul în care sunte�i preg�tit s� le utiliza�i.) Înc�rca�i manual colile una câte una, cu partea neimprimat� în jos (dunga albastr� s� fie în sus).

  • felicit�ri HP mate, felicit�ri HP lucioase sau felicit�ri HP cu textur� de fetru: Introduce�i în tava pentru hârtie un top mic de hârtie pentru felicit�ri HP, cu fa�a de imprimat în jos, pân� se opreşte.

  Etichete(func�ioneaz� numai la imprimare)

  • Utiliza�i întotdeauna coli de etichete de dimensiunea Letter sau A4 care sunt destinate utiliz�rii la produsele HP inkjet (cum ar fi Avery Inkjet Labels (etichetele pentru jet de cerneal� Avery)) şi asigura�i-v� c� etichetele nu sunt mai vechi de doi ani.

  • R�sfoi�i topul de etichete pentru a v� asigura c� nu exist� pagini lipite una de alta.

  • Amplasa�i un top de coli cu etichete în tava pentru hârtie, deasupra hârtiei standard, cu fa�a de imprimat în jos. Nu introduce�i etichetele coal� cu coal�.

  C�r�i poştale sau c�r�i poştale hagaki (func�ioneaz� numai la imprimare)

  Introduce�i în tava pentru hârtie un top de c�r�i poştale sau c�r�i poştale hagaki, cu fa�a de imprimat în jos, pân� se opreşte. Alinia�i c�r�ile poştale în partea dreapt� a t�vii pentru hârtie, glisa�i ghidajul pentru l��ime pentru a fi lipit de partea stâng� a c�r�ilor poştale, apoi glisa�i în interior ghidajul pentru lungimea hârtiei pân� se opreşte.

  Banzai3pWW.book Page 13 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 3

  14

  setarea tipului de hârtieTipul implicit de hârtie este Automatic (Automat). În majoritatea cazurilor, echipamentul HP PSC va detecta tipul de hârtie şi va ajusta automat set�rile. Dac� dori�i s� utiliza�i un alt tip de hârtie, cum ar fi hârtie foto, folie transparent�, coli de termo-transfer sau hârtie pentru broşuri, pur şi simplu înc�rca�i acea hârtie în tava pentru hârtie. Pute�i apoi modifica set�rile pentru tipul hârtiei pentru a asigura calitatea optim� de imprimare. HP recomand� ca set�rile pentru tipul hârtiei s� corespund� tipului de hârtie utilizat. Aceast� setare se refer� numai la op�iunile de copiere sau cartel� foto. Dac� dori�i s� seta�i tipul hârtiei pentru a imprima de la computer, seta�i propriet��ile în caseta de dialog Print (Imprimare) a software-ului.1 Ap�sa�i pe Copy (Copiere) sau pe Photo Card (Cartel� foto), dac� nu este

  deja aprins.2 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Paper Type (Tip de hârtie).

  3 Ap�sa�i pe pân� apare tipul de hârtie corespunz�tor.

  4 Ap�sa�i pe Enter (Validare) pentru a alege tipul de hârtie afişat.

  setarea dimensiunii hârtieiEchipamentul HP PSC poate utiliza hârtie de dimensiunea Letter sau A4. Dac� imprima�i fotografii de pe o cartel� foto, pute�i s� utiliza�i şi hârtie foto de 10 pe 15 cm (4 pe 6 inch). Utiliza�i urm�toare procedur� pentru a seta dimensiunea hârtiei pentru op�iunile de copiere sau cartel� foto.

  Hârtie continu� (pentru banner)(func�ioneaz� numai la imprimare)

  Hârtia continu� pentru banner este cunoscut� şi ca hârtie pentru computer sau hârtie cu îndoire în form� de z.• Înainte de a înc�rca hârtia pentru banner, scoate�i toate celelalte hârtii

  din tava pentru hârtie, apoi scoate�i tava de ieşire.• Dac� utiliza�i hârtie pentru banner care nu este marca HP, utiliza�i

  hârtie de 75 g/m2 (20 lb.) şi r�sfoi�i hârtia înainte de a o înc�rca.• Verifica�i dac� topul de hârtie pentru banner con�ine cel pu�in cinci

  pagini.• Rupe�i cu grij� benzile perforate de pe ambele margini ale topului de

  hârtie, dac� exist� asemenea benzi, apoi deplia�i şi replia�i hârtia pentru a v� asigura c� paginile nu sunt lipite între ele.

  • Pune�i hârtia în tava pentru hârtie astfel încât marginea neataşat� s� fie deasupra topului. Introduce�i prima margine în tava pentru hârtie pân� se opreşte, aşa cum se arat� în imaginea de mai jos.

  • Pune�i la loc tava de ieşire.

  hârtie sfaturi

  Banzai3pWW.book Page 14 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  înc�rcarea originalelor şi înc�rcarea hârtiei

  15

  1 Ap�sa�i pe Copy (Copiere) sau pe Photo Card (Cartel� foto), dac� nu este deja aprins.

  2 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Paper Size (Dimensiune hârtie).

  3 Ap�sa�i pe pân� apare dimensiunea de hârtie corespunz�toare.

  4 Ap�sa�i pe Enter (Validare) pentru a alege dimensiunea de hârtie afişat�. Pentru a evita blocajele, scoate�i frecvent hârtiile din tava de ieşire. Capacitatea t�vii de ieşire este afectat� de tipul de hârtie folosit şi de cantitatea de cerneal� folosit�. Pentru mai multe informa�ii despre tava de ieşire, consulta�i informa�ii tehnice la pagina 51.

  Banzai3pWW.book Page 15 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 3

  16

  Banzai3pWW.book Page 16 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • 4

  17

  utilizarea unei cartele foto

  ce este o cartel� foto?În cazul în care aparatul dvs. de fotografiat digital utilizeaz� o cartel� foto pentru a stoca fotografii, pute�i introduce cartela foto în echipamentul HP PSC pentru a imprima sau a salva fotografiile.Pute�i imprima o Foaie de verificare, care s-ar putea s� se întind� pe câteva pagini şi prezint� imagini reduse ale fotografiilor stocate pe cartela foto; apoi pute�i imprima fotografii de pe cartela foto, chiar dac� echipamentul HP PSC nu este conectat la un computer.Echipamentul HP PSC poate citi cartele foto SmartMedia, CompactFlash, Memory Stick şi SecureDigital. Fiecare dintre aceste cartele poate avea o memorie de pân� la 128 de megaocte�i.Echipamentul HP PSC prezint� patru sloturi diferite pentru intrarea cartelelor foto, care sunt prezentate în imaginea de mai jos al�turi de tipul de cartel� corespunz�tor fiec�rui slot.

  Cartela foto IBM Microdrive utilizeaz� acelaşi slot ca şi cartela foto Compact Flash, aşa cum se arat� în imaginea de mai jos.

  Not�: Pute�i folosi cartelele cu echipamentul HP PSC numai una câte una.

  Not�: În mod implicit, Windows XP va formata o cartel� foto CompactFlash de 64MB sau mai mult cu formatul FAT32. Aparatele foto digitale şi alte dispozitive utilizeaz� formatul FAT (FAT16) şi nu pot func�iona cu o cartel� formatat� cu FAT32. Fie formata�i cartela CompactFlash în aparatul de fotografiat, fie selecta�i formatul FAT pentru formata cartela CompactFlash într-un PC cu Windows XP.

  SmartMedia

  CompactFlash

  SecureDigital

  Memory Stick

  Banzai3pWW.book Page 17 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 4

  18

  introducerea unei cartele fotoDup� ce face�i fotografii cu aparatul digital, le pute�i imprima imediat sau le pute�i salva direct pe computer. 1 Introduce�i cartela foto în slotul corespunz�tor de la imprimant�.

  Când cartela foto este introdus� corect, atât butonul Photo Card (Cartel� foto) de pe panoul frontal, cât şi LED-ul de lâng� slot clipesc.

  2 Pe afişajul panoului frontal apare mesajul Reading camera photo card... (Se citeşte cartela foto a aparatului...). Becul de lâng� slotul cartelei clipeşte cu culoarea verde când cartela este accesat�.Când HP PSC termin� de citit cartela, butonul Photo Card (Cartel� foto) se opreşte din clipit şi r�mâne aprins iar becul de lâng� slotul cartelei se opreşte din clipit.

  3 Apare un alt mesaj care men�ioneaz� num�rul de fişiere g�site pe cartela foto, urmat de solicitarea de a salva sau de a imprima fotografiile.1 Save to PC (1 Salvare c�tre PC)2 Print Photos (2 Imprimare fotografii)

  Not�: Pute�i scoate cartela în siguran�� numai când LED-ul de lâng� slot este stins.

  cartele introduse incorectDac� introduce�i o cartel� foto cu partea greşit�, becul de lâng� slotul cartelei clipeşte cu culoarea galben închis, iar panoul frontal poate afişa un mesaj de eroare cum ar fi Photo card is in backwards (Cartela foto este introdus� greşit) sau Card is not fully inserted (Cartela nu este introdus� complet).

  salvarea fişierelor pe computerPute�i salva direct de pe o cartel� foto pe computerul personal. Când salva�i fotografii pe computer, le pute�i vizualiza în HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini), le pute�i edita, pute�i crea colaje de fotografii şi pagini de album — posibilit��ile sunt nelimitate.Când sunte�i conectat la un computer, ar trebui s� salva�i toate fotografiile pe computer. Aceasta v� permite s� re-utiliza�i cartela foto.1 Asigura�i-v� c� a�i introdus cartela foto în slotul corespunz�tor al

  echipamentului HP PSC.

  2 Ap�sa�i pe 1 când pe afişajul panoului frontal apare mesajul Save to PC (Salvare c�tre PC).În acest fel toate fotografiile de pe cartela foto sunt salvate pe computer cu ajutorul software-ului HP PSC.Pentru Windows: în mod implicit, fişierele sunt salvate în foldere cu luna şi anul, în func�ie de data la care au fost f�cute fotografiile. Folderele sunt create sub folderul C:\Documentele mele\Imaginile mele. Pute�i modifica amplasarea implicit� sau folderele în care sunt salvate fişierele.Pentru Macintosh: fişierele sunt salvate în computer în amplasarea implicit� în directorul HardDrive/Documents/HP All-in-One Data/Photos (DiscDur/Documente/Date HP All-in-One/Fotografii).

  Banzai3pWW.book Page 18 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  utilizarea unei cartele foto

  19

  hp photo & imaging gallery (galeria hp de foto şi imagini)Pute�i utiliza HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini) pentru a vizualiza şi edita fişiere imagine. Pute�i imprima imagini, le pute�i trimite prin e-mail sau fax rudelor sau prietenilor, pute�i înc�rca imaginile pe un sit Web sau le pute�i utiliza în proiecte amuzante şi creative de imprimat folosind HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini).Când salva�i fişiere de pe cartele foto pe computer, HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini) se deschide automat şi afişeaz� reprezent�ri timbru (versiuni reduse) ale imaginilor.Pentru Windows: dac� dori�i s� deschide�i HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini) mai târziu, deschide�i Director şi face�i clic pe pictograma View & Print (Vizualizare şi imprimare), care este amplasat� în mijlocul ferestrei Director.Pentru Macintosh: dac� dori�i s� deschide�i HP Photo and Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini) mai târziu, deschide�i Director şi face�i clic pe View and Print (Vizualizare şi imprimare).

  imprimarea unei foi de verificareO Foaie de verificare este o modalitate simpl� şi comod� de a imprima fotografii direct de pe o cartel� foto f�r� s� fie nevoie de un computer. O Foaie de verificare, care s-ar putea s� se întind� pe câteva pagini, prezint� imagini reduse ale fotografiilor stocate pe cartela foto. Sub fiecare imagine redus� apare numele fişierului, num�rul de index şi data.Dup� ce imprima�i o Foaie de verificare, umple�i cercurile cu un creion sau cu un pix cu past� neagr� şi amplasa�i Foaia de verificare pe sticl�. Foaia de verificare este scanat� şi imprimarea fotografiilor este generat� automat, f�r� computer.1 Introduce�i cartela foto în slotul corespunz�tor de la imprimant�.

  2 Ap�sa�i pe butonul Proof Sheet (Foaie de verificare).Pe panoul frontal apare mesajul: Proof Sheet (Foaie de verificare)1 = Print 2 = Scan (1 = Imprimare 2 = Scanare)

  3 Ap�sa�i pe 1.Foaia de verificare se imprim�.În cazul în care cartela foto con�ine mai mult de 20 de fotografii, vi se va solicita s� selecta�i fotografiile. Pute�i selecta toate fotografiile, care vor fi imprimate pe mai multe pagini, sau pe ultimele 20, care vor fi imprimate pe o singur� pagin�.

  Not�: Pute�i utiliza num�rul de index de pe Foaia de verificare pentru a selecta ce fotografii s� fie imprimate. Acest num�r poate fi diferit de num�rul asociat fotografiei în aparatul digital. Dac� ad�uga�i sau şterge�i fotografii de pe cartela foto, va fi nevoie s� imprima�i din nou Foaia de verificare pentru a vedea noile numere de index.

  completarea foii de verificareDup� ce a�i imprimat o foaie de verificare (prezentat� mai jos), aşa cum este descris în imprimarea unei foi de verificare, pute�i selecta fotografiile care s� fie imprimate.

  Banzai3pWW.book Page 19 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 4

  20

  1 Selecta�i fotografiile care s� fie imprimate umplând cu un pix de culoare închis� cercurile amplasate sub imaginile reduse de pe Foaia de verificare.

  2 Selecta�i num�rul de exemplare, dimensiunea imaginii, dimensiunea hârtiei şi stilul de încadrare, umplând cercurile de la pasul 2 al Foii de verificare.

  3 Amplasa�i Foaia de verificare pe sticla scanerului, cu fa�a în jos, cu partea superioar� în col�ul din dreapta-fa��, cu laturile originalelor atingând marginea din dreapta şi pe cea din fa��, apoi închide�i capacul.

  imprimarea fotografiilor prin scanarea unei foi de verificareDup� ce a�i imprimat şi a�i completat o Foaie de verificare (consulta�i imprimarea unei foi de verificare la pagina 19 şi completarea Foii de verificare la pagina 19), pute�i imprima fotografii de pe cartela foto scanând foaia de verificare.

  Not�: Pute�i s� utiliza�i un cartuş de imprimare foto pentru a ob�ine o calitate superioar� a imprim�rii. Având instalat cartuşul de imprimare color şi pe cel foto, ave�i un sistem cu şase cerneluri. Consulta�i lucrul cu cartuşele de imprimare la pagina 38 pentru mai multe informa�ii.

  Banzai3pWW.book Page 20 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  utilizarea unei cartele foto

  21

  1 Asigura�i-v� c� a�i introdus în slotul corespunz�tor al echipamentului HP PSC cartela foto folosit� pentru imprimarea foii de verificare.

  2 Înc�rca�i în tava pentru hârtie hârtia corespunz�toare, cum ar fi hârtie foto.3 Amplasa�i foaia de verificare pe sticl�.4 Ap�sa�i pe Proof Sheet (Foaie de verificare), apoi ap�sa�i pe 2.

  Sticla este scanat� iar HP PSC imprim� fotografiile pe care le-a�i specificat pe Foaia de verificare.

  imprimarea fotografiilor selectate direct de pe o cartel� fotoNot�: Atunci când imprima�i fotografii, ar trebui s� selecta�i op�iunile pentru tipul corect de hârtie şi pentru îmbun�t��irea foto. Pute�i, de asemenea, s� utiliza�i cartuşul de imprimare foto pentru a ob�ine o calitate superioar� a imprim�rii. Consulta�i lucrul cu cartuşele de imprimare la pagina 38 pentru mai multe informa�ii.

  Pute�i imprima:• Fotografii selectate• Mai mult de un exemplar al unei fotografii selectate• Un fişier Digital Print Order Format (DPOF – Format de cerere de

  imprimare digital�) creat de aparatul foto

  imprimarea separat� a anumitor fotografiiDac� nu şti�i num�rul de index al fotografiei, a�i putea s� imprima�i o Foaie de verificare foto înainte de a selecta fotografiile individuale care vor fi imprimate.

  1 Introduce�i cartela foto în slotul corespunz�tor de la imprimant�.Butonul Photo Card (Cartel� foto) se aprinde.

  2 Ap�sa�i pe 2 pentru a imprima fotografiile (comanda Print Photos).3 Ap�sa�i pe Enter (Validare) pentru a selecta Photos on Card (Fotografii de

  pe cartel�). 4 Ap�sa�i pe pân� apare Select Photos (Selectare fotografii), apoi

  ap�sa�i pe Enter (Validare).5 Introduce�i numerele de index foto ale fotografiilor pe care dori�i s� le

  imprima�i.Automat este introdus� o virgul�, pe m�sur� ce cursorul avanseaz� spre dreapta.Not�: Pute�i şterge un num�r de index ap�sând pe . Pe m�sur� ce rândul de jos se umple, câmpul pentru introducerea datelor defileaz� spre stânga pentru a afişa num�rul pe m�sur� ce este introdus.

  Num�r de index

  Nume fişier

  Dat�

  Banzai3pWW.book Page 21 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 4

  22

  6 Ap�sa�i pe Enter (Validare) când a�i terminat de introdus numerele de index foto.

  7 Ap�sa�i de mai multe ori pe Options (Op�iuni) sau pe Photo Card (Cartel� foto) pentru a v� deplasa prin op�iunile Photo Card (Cartel� foto) şi pentru a le modifica.

  8 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  imprimarea unui fişier DPOF (Format de cerere de imprimare digital�)Formatul de cerere de imprimare digital� (Digital Print Order Format – DPOF) este o cerere de fişier de imprimare care este standard în domeniu şi care poate fi creat de anumite aparate foto digitale. Consulta�i documenta�ia aparatului foto digital pentru a vedea dac� accept� Formatul de cerere de imprimare digital� (Digital Print Order Format – DPOF). Fişierul DPOF este stocat de aparatul digital pe o cartel� foto şi el precizeaz� urm�toarele informa�ii:• Ce fotografii s� fie imprimate• Câte exemplare s� fie imprimate din fiecare fotografie

  1 Introduce�i cartela foto în slotul corespunz�tor de la imprimant�.

  2 Ap�sa�i pe Photo Card (Cartel� foto), apoi ap�sa�i pe 2.

  3 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) sau pe Photo Card (Cartel� foto), apoi ap�sa�i pe Enter (Validare) pentru a selecta Print What? (Ce se imprim�?)Op�iunea Print What? (Ce se imprim�?) este disponibil� numai când cartela foto care a fost introdus� con�ine un fişier DPOF.

  4 Ap�sa�i pe Enter (Validare) pentru a selecta Use DPOF (Se utilizeaz� DPOF).

  5 Ap�sa�i de mai multe ori pe Options (Op�iuni) sau pe Photo Card (Cartel� foto) pentru a v� deplasa prin op�iunile Photo Card (Cartel� foto) şi pentru a le modifica.

  6 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  cum se imprim� fotografii de cea mai înalt� calitatePute�i îmbun�t��i calitatea fotografiilor pe care le imprima�i cu HP PSC utilizând un cartuş de imprimare foto. Scoate�i cartuşul de imprimare negru şi introduce�i cartuşul de imprimare foto în locul lui. Având instalat cartuşul de imprimare color şi cartuşul de imprimare foto, ave�i un sistem cu şase cerneluri, care produce fotografii de mai bun� calitate.Pentru mai multe informa�ii, consulta�i comandarea cartuşelor de imprimare pe interiorul copertei de la spate şi lucrul cu cartuşele de imprimare la pagina 38.

  Banzai3pWW.book Page 22 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  utilizarea unei cartele foto

  23

  Use

  DPO

  F (S

  e ut

  ilize

  az�

  DPO

  F)Ph

  otos

  on

  Car

  d (F

  otog

  rafii

  de

  pe

  carte

  l�)

  * Se

  afiş

  eaz�

  nu

  mai

  dac

  � ex

  ist�

  fişi

  er

  DPO

  F pe

  ca

  rtela

  foto

  Aut

  omat

  ic

  (Aut

  omat

  )Pl

  ain

  Pape

  r (H

  ârtie

  sim

  pl�)

  Prem

  ium

  Pho

  toPh

  oto

  Pape

  r (H

  ârtie

  foto

  )Ev

  eryd

  ay P

  hoto

  Phot

  Qua

  l Ink

  jet

  Prem

  ium

  Inkj

  etBr

  ochu

  re G

  loss

  y (H

  ârtie

  luci

  oas�

  pe

  ntru

  bro

  şur�

  )Br

  ochu

  re M

  atte

  (H

  ârtie

  mat

  � pe

  ntru

  bro

  şur�

  )Iro

  n-O

  n (T

  erm

  o-tra

  nsfe

  r)

  10 x

  15

  cm13

  x 1

  8 cm

  20 x

  25

  cm6,

  35 x

  8,2

  5 cm

  7,62

  x 1

  0,16

  cm

  9 x

  13 c

  m*

  dim

  ensi

  unile

  va

  riaz�

  în

  func

  �ie d

  e se

  t�ril

  e de

  �ar�

  /re

  giun

  e.

  Prin

  t Wha

  t?*

  (Ce

  se

  impri

  m�?)

  Image

  Size

  * (D

  imen

  siun

  e im

  agin

  e)

  Paper

  Typ

  e (T

  ip d

  e hâ

  rtie

  )

  Se u

  tiliz

  eaz�

  cân

  d bu

  tonu

  l Pho

  to C

  ard

  (Cart

  el� f

  oto)

  este

  lu

  min

  at.

  Ap�

  sa�i

  pe O

  ptio

  ns (O

  p�iu

  ni)

  sau

  pe P

  hoto

  Card

  (Cart

  el�

  foto

  ) pe

  ntru

  a a

  fişa

  op�iu

  nile

  de

  men

  iu.

  Ap�

  sa�i

  pe

  şi p

  e p

  entru

  a v

  � de

  plas

  a c�

  tre s

  etar

  ea d

  orit�

  .A

  p�sa

  �i pe

  Ent

  er (

  Valid

  are

  ) pen

  tru a

  sel

  ecta

  set

  area

  afiş

  at�.

  Num

  ber

  of

  Copie

  s* (N

  um�r

  de

  copii)

  1 2 3 ...(in

  trodu

  cere

  nu

  mer

  ic�)

  * N

  u se

  afiş

  eaz�

  da

  c� e

  ste

  sele

  ctat

  DPO

  F

  No

  (Nu)

  Yes

  (Da)

  Set N

  ew D

  efaul

  ts

  (Set

  are

  valo

  ri

  implic

  ite n

  oi)

  All

  (1 -

  nnnn

  ) (T

  oate

  (1 –

  nn

  nn))

  Cus

  tom

  (P

  artic

  ular

  izar

  e)

  * N

  u se

  af

  işea

  z� d

  ac�

  este

  sel

  ecta

  t D

  POF

  Sele

  ct P

  hoto

  s*

  (Sel

  ecta

  re

  foto

  gra

  fii)

  men

  iul d

  e op

  �iuni

  pen

  tru c

  omen

  zile

  pho

  to c

  ard

  (carte

  l� fo

  to) ş

  i pro

  of s

  heet

  (foa

  ie d

  e ve

  rifica

  re)

  Cân

  d în

  c�rc

  a�i o

  car

  tel�

  foto

  , în

  men

  iul d

  e op

  �iuni

  dev

  in d

  ispo

  nibi

  le u

  rm�t

  oare

  le o

  p�iu

  ni. O

  p�iu

  nile

  de

  men

  iu v

  aria

  z� în

  func

  �ie d

  e ce

  im

  prim

  a�i –

  un

  fişie

  r DPO

  F sa

  u fo

  togr

  afii.

  Lette

  rA

  410

  x 1

  5 cm

  Paper

  Siz

  e (F

  orm

  at

  hârt

  ie)

  Best

  (Cea

  mai

  bu

  n�)

  Fast

  (Rap

  id�)

  Nor

  mal

  (N

  orm

  al�)

  Prin

  t Qua

  lity

  (Calit

  ate

  im

  pri

  mare

  )

  All

  (1 -

  nnnn

  ) (To

  ate

  (1 –

  nn

  nn))

  Last

  20 (U

  ltim

  ele

  20)

  Cus

  tom

  (Par

  ticul

  ariz

  are)

  Sele

  ct P

  hoto

  s (S

  elec

  tare

  fo

  togra

  fii)

  Cân

  d ap

  �sa�

  i pe

  Proo

  f Sh

  eet

  (Foa

  ie d

  e ve

  rifica

  re),

  sunt

  disp

  onib

  ile u

  rm�t

  oare

  le o

  p�iu

  ni, d

  ac�

  pe c

  arte

  la fo

  to e

  xist�

  mai

  mul

  t de

  20 d

  e fo

  togr

  afii:

  Banzai3pWW.book Page 23 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 4

  24

  Banzai3pWW.book Page 24 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • 5

  25

  utilizarea caracteristicilor de copiere

  Caracteristicile de copiere v� permit s� realiza�i urm�toarele:

  • S� crea�i copii color şi alb-negru de înalt� calitate, utilizând diferite tipuri şi formate de hârtie, inclusiv hârtie de termo-transfer.

  • S� reduce�i sau s� m�ri�i dimensiunea copiilor pe care le realiza�i, de la 25% la 400% din dimensiunea ini�ial� a exemplarului. (Procentajele variaz� în func�ie de model.)

  • S� face�i copia mai luminoas� sau mai întunecat�, s� ajusta�i intensitatea culorilor, s� selecta�i num�rul de copii şi s� preciza�i calitatea copiilor pe care le face�i.

  • S� utiliza�i caracteristicile speciale de copiere pentru a crea un poster, pentru a face fotografii de diferite dimensiuni, pentru a face copii de înalt� calitate ale unor fotografii utilizând hârtie special� pentru fotografii sau pentru a crea folii transparente.

  Not�: Atunci când copia�i o fotografie, trebuie s� selecta�i op�iunile pentru tipul corect de hârtie şi pentru îmbun�t��irea foto. Pute�i, de asemenea, s� utiliza�i cartuşul de imprimare foto pentru a ob�ine o calitate superioar� a imprim�rii. Având instalat cartuşul de imprimare color şi pe cel foto, ave�i un sistem cu şase cerneluri. Consulta�i lucrul cu cartuşele de imprimare la pagina 38 pentru mai multe informa�ii.

  Not�: Pute�i face copii numai pe hârtie de format A4 sau Letter.

  realizarea de copiiPute�i face copii utilizând panoul frontal al echipamentului HP PSC sau utilizând software-ul HP PSC din computer. Multe caracteristici de copiere sunt disponibile folosind oricare dintre aceste metode. Cu toate acestea, s-ar putea s� considera�i c� software-ul v� ofer� un acces mai direct la caracteristicile speciale de copiere.

  Toate set�rile de copiere pe care le selecta�i pe panoul frontal se reseteaz� la dou� minute dup� ce HP PSC finalizeaz� copierea, dac� nu salva�i acele set�ri ca set�ri implicite.

  realizarea unei copii1 Înc�rca�i originalul pe sticl�.

  2 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  3 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  Banzai3pWW.book Page 25 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 5

  26

  creşterea vitezei sau calit��ii imprim�riiEchipamentul HP PSC v� ofer� trei op�iuni care afecteaz� viteza şi calitatea copierii.• Best (Cea mai bun�) creeaz� cel mai ridicat nivel de calitate pentru toate

  tipurile de hârtie şi elimin� dungile care pot ap�rea în zonele pline. Best (Cea mai bun�) copiaz� mai încet decât alte set�ri de calitate.

  • Normal (Normal�) produce rezultate de calitate înalt� şi este setarea recomandat� pentru cea mai mare parte a opera�iunilor de copiere. Normal (Normal�) copiaz� mai repede decât Best (Cea mai bun�).

  • Fast (Rapid�) copiaz� mai repede decât setarea Normal (Normal�). Textul are o calitate comparabil� cu setarea Normal (Normal�), dar este posibil ca ilustra�iile s� aib� o calitate redus�. De asemenea, prin utilizarea set�rii Fast (Rapid�) se reduce frecven�a cu care înlocui�i cartuşele de imprimare, deoarece ea utilizeaz� mai pu�in� cerneal�.

  1 Înc�rca�i originalul pe sticl�.

  2 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  3 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Copy Quality (Calitate copiere).

  4 Ap�sa�i pe pân� apare calitatea dorit�.

  5 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  setarea num�rului de copii Pute�i seta num�rul de copii utilizând panoul frontal.

  1 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  2 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Number of Copies (Num�r de copii).

  3 Ap�sa�i pe sau pe pentru a selecta num�rul de copii.Dac� �ine�i ap�sat oricare dintre butoanele s�geat�, num�rul de copii se modific� din 5 în 5 pentru a uşura setarea unui num�r mare de copii. De asemenea, pute�i introduce num�rul de copii utilizând tastatura numeric�.

  4 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  reducerea sau l�rgirea unei copii Pute�i micşora sau m�ri copia unui original utilizând Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire).

  Not�: Pute�i face copii numai pe hârtie de format A4 sau Letter.Pentru mai multe informa�ii privind op�iuni suplimentare de copiere, cum ar fi Fit to Page (Potrivire în pagin�) şi Poster (Poster), consulta�i realizarea de opera�iuni speciale de copiere la pagina 28.

  1 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  2 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire).

  3 Ap�sa�i pe pentru a alege o op�iune Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire).

  Banzai3pWW.book Page 26 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  utilizarea caracteristicilor de copiere

  27

  Dac� selecta�i op�iunea Custom (Particularizare), ap�sa�i pe Enter (Validare), apoi ap�sa�i pe sau pe pentru a selecta un procentaj. De asemenea, pute�i introduce procentajul utilizând tastatura numeric�. Ap�sa�i pe Enter (Validare) atunci când este afişat procentajul dorit.

  4 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  creşterea sau sc�derea luminozit��ii copiilorUtiliza�i Lighter/Darker (Mai deschis/Mai închis) pentru a ajusta luminozitatea copiilor pe care le realiza�i.

  1 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  2 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Lighter/Darker (Mai deschis/Mai închis).Gama de valori pentru op�iunea Lighter/Darker (Mai deschis/Mai închis) apare ca un cerc pe o scal� pe afişajul panoului frontal.

  3 Ap�sa�i pe pentru a face copia mai deschis� sau pe pentru a o face mai închis�.Cercul se mişc� spre stânga sau spre dreapta, în func�ie de butonul pe care îl ap�sa�i.

  4 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  modificarea intensit��ii culorilorPute�i ajusta intensitate culorii pentru a face culorile copiei mai aprinse sau mai subtile.

  1 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  2 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Color Intensity (Intensitate culoare).Gama de valori pentru intensitatea culorii apare ca un cerc pe o scal� pe afişajul panoului frontal.

  3 Ap�sa�i pentru a face culorile imaginii mai pale sau pe pentru a le face mai aprinse.Cercul se mişc� spre stânga sau spre dreapta, în func�ie de butonul pe care îl ap�sa�i.

  4 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  îmbun�t��irea clarit��ii textului şi a culorilor fotografiilorUtiliza�i îmbun�t��irile Text pentru a face mai clar conturul textului negru. Utiliza�i Photo (Foto) pentru fotografii sau imagini, pentru a îmbun�t��i culorile deschise care altfel s-ar putea s� apar� ca alb. Utiliza�i Mixed (Mixt) atunci când originalul con�ine atât text cât şi imagini.

  Banzai3pWW.book Page 27 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 5

  28

  Îmbun�t��irea Text este op�iunea implicit�. Pute�i dezactiva îmbun�t��irea Text selectând Photo (Foto) sau None (F�r�) dac� apar urm�toarele situa�ii:

  • Puncte r�t�cite de culoare înconjoar� o parte a textului din copii.• Fonturile mari, negre arat� p�tat (neclar).• Obiectele sau liniile sub�iri, colorate con�in sec�iuni negre.• În zonele cu tonuri de gri deschis sau mediu apar benzi orizontale albe

  sau cu puncte.

  1 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  2 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Enhancements (Îmbun�t��iri).

  3 Ap�sa�i pe pân� apare îmbun�t��irea dorit� (Text, Photo (Foto), Mixed (Mixt) sau None (F�r�)).

  4 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  modificarea set�rilor pentru toate activit��ile de copiereSalva�i set�rile de copiere pe care le folosi�i cel mai frecvent stabilindu-le ca valori implicite.

  1 Face�i orice modific�ri dori�i la Options (Op�iuni) pentru copiere.

  2 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Set New Defaults (Setare valori implicite noi).

  3 Ap�sa�i pe pân� apare Yes (Da).

  4 Ap�sa�i pe Enter (Validare) pentru a stabili op�iunea respectiv� ca implicit�.Set�rile sunt salvate ca set�ri implicite.

  realizarea de opera�iuni speciale de copiereÎn plus fa�� de opera�iunile standard de copiere, echipamentul HP PSC mai poate realiza şi urm�toarele:• copierea unei fotografii• potrivirea în pagin� a unei copii• imprimarea mai multor copii pe o pagin�• realizarea unui poster• preg�tirea unui termo-transfer color pentru tricouri

  copierea unei fotografiiAtunci când copia�i o fotografie, ar trebui s� selecta�i op�iunile pentru tipul corect de hârtie şi pentru îmbun�t��irea foto. Pute�i, de asemenea, s� utiliza�i cartuşul de imprimare foto pentru a ob�ine o calitate superioar� a imprim�rii. Consulta�i lucrul cu cartuşele de imprimare la pagina 38 pentru mai multe informa�ii.1 Înc�rca�i fotografia pe sticl�.2 Dac� utiliza�i hârtie foto, înc�rca�i-o în tava pentru hârtie.3 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.4 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Paper Type (Tip de hârtie).

  Banzai3pWW.book Page 28 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  utilizarea caracteristicilor de copiere

  29

  5 Ap�sa�i pe pân� apare op�iunea de hârtie dorit�.Tipul implicit de hârtie este Automatic (Automat), ceea ce înseamn� c� HP PSC va detecta şi va determina automat tipul de hârtie. Pute�i alege tipul specific de hârtie ap�sând pe pân� apare tipul dorit de hârtie.

  6 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Enhancements (Îmbun�t��iri).7 Ap�sa�i pe pân� apare Photo (Foto).8 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color

  (Începere color).Sfat: Pentru a m�ri automat o fotografie pân� la dimensiunea unei pagini, utiliza�i caracteristica Fit to Page (Potrivire în pagin�).

  potrivirea în pagin� a unei copiiUtiliza�i Fit to Page (Potrivire în pagin�) atunci când dori�i s� m�ri�i sau s� micşora�i automat originalul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei înc�rcate. Pute�i m�ri o fotografie mic� pentru a se potrivi într-o pagin� de dimensiuni normale, aşa cum se arat� mai jos. Prin utilizarea caracteristicii Fit to Page (Potrivire în pagin�) se poate preveni şi trunchierea nedorit� a textului sau a imaginilor, pe margini.

  Sfat: Asigura�i-v� c� sticla este curat� şi c� originalul a fost amplasat în col�ul din dreapta-jos al sticlei.

  1 Înc�rca�i originalul pe sticl�.

  2 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  3 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire).

  4 Ap�sa�i pe pân� apare Fit to Page (Potrivire în pagin�).

  5 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  imprimarea mai multor copii pe o pagin�Pute�i amplasa mai multe copii ale unui original pe aceeaşi pagin� selectând o dimensiune de fotografie şi apoi selectând num�rul de copii dorit.

  Sunt disponibile mai multe dimensiuni comune de fotografii în op�iunea Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire), la care ave�i acces cu ajutorul butonului Options (Op�iuni). Dup� ce selecta�i una dintre dimensiunile disponibile ap�sând pe Enter (Validare), este posibil s� vi se solicite s� selecta�i num�rul de copii care s� fie amplasate pe pagin�, dac� este loc pentru mai mult de una singur�.

  Original Potrivire în pagin�

  Banzai3pWW.book Page 29 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 5

  30

  1 Înc�rca�i originalul pe sticl�.2 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  3 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire).

  4 Ap�sa�i pe pân� apare dimensiunea de fotografie dorit�, apoi ap�sa�i pe Enter (Validare).

  5 Ap�sa�i pe pentru a selecta num�rul maxim de imagini care vor înc�pea pe pagin� sau pentru a selecta o singur� imagine pe pagin�.În cazul unor dimensiuni mai mari nu vi se solicit� num�rul de imagini. În acest caz, o singur� imagine este copiat� pe pagin�.

  6 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  Sfat: Dac� num�rul de fotografii selectat nu încape pe pagin�, apare un mesaj de eroare. Întoarce�i originalul într-o parte (la 90 de grade) pe sticl� şi începe�i din nou copierea.

  realizarea unui posterCând utiliza�i caracteristica Poster, originalul este împ�r�it în sec�iuni, apoi sec�iunile sunt m�rite pentru a putea fi asamblate într-un poster.

  1 Înc�rca�i originalul pe sticl�.

  2 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  3 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire).

  4 Ap�sa�i pe pân� apare Poster (Poster), apoi ap�sa�i pe Enter (Validare).Dimensiunea implicit� de poster are l��imea a dou� pagini.

  Original Copie

  Original Poster

  Banzai3pWW.book Page 30 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  utilizarea caracteristicilor de copiere

  31

  5 Alege�i una dintre urm�toarele variante:– Ap�sa�i pe Enter (Validare) pentru a selecta dimensiunea implicit� de

  poster.– Ap�sa�i pe pentru a selecta alte op�iuni pentru dimensiunea

  posterului, apoi ap�sa�i pe Enter (Validare).

  6 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  Sfat: Dup� ce selecta�i l��imea posterului, HP PSC ajusteaz� automat lungimea pentru a p�stra propor�iile originalului. Dac� originalul nu poate fi m�rit pân� la dimensiunea selectat� de poster, apare un mesaj de eroare care v� comunic� num�rul de pagini pe care îl poate avea l��imea. Selecta�i o dimensiune mai mic� de poster şi realiza�i din nou copia.

  preg�tirea unui termo-transfer color pentru tricouriPute�i copia o imagine sau un text pe o hârtie de termo-transfer, pe care apoi o pute�i imprima cu fierul de c�lcat pe un tricou.

  Sfat: V� recomand�m s� exersa�i aplicarea unui termo-transfer mai întâi pe o pies� de îmbr�c�minte veche.

  1 Înc�rca�i originalul pe sticl�.

  2 Înc�rca�i hârtia de termo-transfer în tava pentru hârtie.

  3 Ap�sa�i pe Copy (Copiere), dac� nu este deja aprins.

  4 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) pân� apare Paper Type (Tip de hârtie).

  5 Ap�sa�i pe pân� apare Iron-On (Termo-transfer).Prin selectarea acestei op�iuni se copiaz� automat o imagine în oglind� a originalului, astfel încât ea s� apar� corect pe tricou.

  6 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere color).

  Original Termo-transfer

  Banzai3pWW.book Page 31 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 5

  32

  oprirea copierii! Pentru a opri copierea, ap�sa�i pe Cancel (Revocare) pe panoul frontal.

  op�iuni de copiereDiagrama de mai jos prezint� op�iunile de copiere care sunt disponibile atunci când este selectat butonul Options (Op�iuni).

  Plain Paper (Hârtie simpl�)

  Premium InkjetPremium PhotoPhoto Paper (Hârtie

  foto)PhotoQual InkjetEveryday PhotoTransparency (Folie

  transparent�)Iron-On (Termo-

  transfer)Brochure Glossy

  (Hârtie lucioas� pentru broşur�)

  Brochure Matte (Hârtie mat� pentru broşur�)

  Automatic (Automat)

  Actual Size (Dimensiune real�)

  Fit to Page (Potrivire în pagin�)

  Custom 100% (Particularizare 100%)

  hagaki2L-Size (Dimensiune

  2L)MutsugiriCard (Fiş�)E-Size (Dimensiune E)L-Size (Dimensiune L)Poster (Poster)

  Reduce/Enlarge (Reducere/L�rgire)

  Paper Type (Tip de hârtie)

  No (Nu)Yes (Da)

  TextPhoto (Foto)Mixed (Mixt)None (F�r�)

  Lighter/Darker (Mai deschis/Mai închis)

  Enhancements (Îmbun�t��iri)

  Color Intensity (Intensitate

  Set New Defaults (Setare valori implicite noi)

  A4Letter

  Paper Size (Format hârtie)

  Number of Copies (Num�r de copii)

  Ap�sa�i pe Options (Op�iuni) sau pe Copy (Copiere) pentru a afişa op�iunile de copiere.

  Ap�sa�i pe şi pe pentru a v� deplasa c�tre setarea dorit�.Ap�sa�i pe Enter (Validare) pentru a selecta setarea afişat�.

  Normal (Normal�)

  Best (Cea mai bun�)

  Fast (Rapid�)

  Copy Quality (Calitate copiere)

  1 Copy (O copie)(introducere

  numeric�,1 - 99)

  Color Intensity (Intensitate culoare)

  Banzai3pWW.book Page 32 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • 6

  33

  utilizarea caracteristicilor de scanare

  Scanarea este procesul prin care se face conversia textului şi a imaginilor în format electronic pentru computer. Pute�i scana aproape orice:• Fotografii• Articole din reviste• Documente text (numai pentru PC)• Obiecte în trei dimensiuni (ave�i grij� s� nu zgâria�i sticla) pentru a le pune

  în cataloage şi fluturaşiDeoarece imaginea scanat� este un format electronic, o pute�i introduce în programul de grafic� şi o pute�i modifica pentru a se potrivi nevoilor dvs. Pute�i face urm�toarele:• S� scana�i text dintr-un articol şi s�-l introduce�i în procesorul de text pentru

  a-l cita într-un raport, sc�pând de sarcina de a-l bate din nou la tastatur�. (numai pentru PC)

  • S� scana�i o sigl� şi s� o folosi�i în software-ul de publicare, ceea ce v� permite s� imprima�i singur c�r�i de vizit� şi broşuri.

  • S� scana�i fotografii cu copiii dvs. şi s� le trimite�i rudelor prin poşta electronic�, s� crea�i un inventar electronic al casei şi biroului sau s� crea�i un album de amintiri electronic.Sfat: Pentru a utiliza caracteristicile de scanare, este nevoia ca echipamentul HP PSC şi computerul s� fie conectate şi pornite. De asemenea, software-ul HP PSC trebuie s� fie instalat şi s� ruleze pe computer înainte de a scana. Pentru a verifica dac� software-ul HP PSC ruleaz� sub Windows, c�uta�i o pictogram� de stare în tava de sistem. Pe un Macintosh, software-ul HP PSC ruleaz� întotdeauna.

  Aceast� sec�iune cuprinde urm�toarele subiecte:• scanarea unui original• oprirea scan�riiPentru mai multe informa�ii referitoare la scanarea fotografiilor cu software-ul HP PSC, consulta�i scan pictures and documents (scanarea imaginilor şi a documentelor) în HP Photo & Imaging Help (Ajutor pentru HP – foto şi imagini) pentru mai multe informa�ii.

  scanarea unui originalscanarea c�tre hp photo & imaging gallery (galeria hp de foto şi imagini)

  Pute�i începe scanarea de la computer sau de la echipamentul HP PSC.

  pentru a scana un original, de la panoul frontal, c�tre computerul Windows1 Înc�rca�i originalul pe sticl�.2 Ap�sa�i pe Scan (Scanare), dac� nu este deja aprins.3 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color

  (Începere color).În HP Image Viewer (Vizualizator de imagini HP) apare o scanare a originalului.

  Banzai3pWW.book Page 33 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 6

  34

  4 În fereastra HP Preview (Examinare HP) pute�i edita imaginea scanat�. Dup� ce termina�i, face�i clic pe Accept (Acceptare). Pentru mai multe informa�ii referitoare la modificarea unei imagini în timpul examin�rii, consulta�i adjust an image during the preview (ajustarea unei imagini în timpul examin�rii) în scan pictures and documents (scanarea imaginilor şi a documentelor) în HP Photo & Imaging Help (Ajutor pentru HP – foto şi imagini) pentru mai multe informa�ii.Echipamentul HP PSC realizeaz� o scanare final� a originalului şi trimite imaginea c�tre HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini). Consulta�i manage images (gestionarea imaginilor) în how to use the software (cum se utilizeaz� software-ul) pentru mai multe informa�ii referitoare la utilizarea HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini).

  pentru a scana un original, de la panoul frontal, c�tre computerul Macintosh1 Înc�rca�i originalul pe sticl�.

  Pentru mai multe informa�ii, consulta�i înc�rcarea originalelor.2 Ap�sa�i pe Scan (Scanare), dac� nu este deja aprins.3 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere

  color).Echipamentul HP PSC scaneaz� originalul şi trimite imaginea c�tre HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini).Consulta�i ajutorul interactiv HP Photo and Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini) pentru mai multe informa�ii.

  scanarea c�tre un alt program softwareDac� prefera�i s� scana�i documentul c�tre un alt program software decât HP Photo & Imaging Gallery (Galeria HP de foto şi imagini), pute�i alege un alt program din lista Scan To (Scanare c�tre) care apare pe afişajul panoului frontal. Echipamentul HP PSC scaneaz� documentul, lanseaz� programul software selectat şi afişeaz� imaginea scanat� în acel program.

  Not�: Dac� vreo aplica�ie software instalat� pe PC nu apare în lista Scan To (Scanare c�tre), înseamn� c� hp psc nu accept� acea aplica�ie.

  1 Înc�rca�i originalul.Pentru mai multe informa�ii, consulta�i înc�rcarea originalelor la pagina 9.

  2 Ap�sa�i pe Scan (Scanare), dac� nu este deja aprins.3 Ap�sa�i pe Options (Op�iuni).4 Ap�sa�i pe pentru a defila prin lista Scan To (Scanare c�tre) pân�

  apare programul software c�tre care dori�i s� scana�i.5 Ap�sa�i pe Start Black (Începere alb-negru) sau pe Start Color (Începere

  color).Echipamentul HP PSC scaneaz� originalul şi îl afişeaz� în programul software selectat.

  oprirea scan�riiPute�i opri o opera�iune de scanare ap�sând pe butonul Cancel (Revocare) de pe panoul frontal.

  Banzai3pWW.book Page 34 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • ghid de referin��

  utilizarea caracteristicilor de scanare

  35

  afla�i mai multePentru Windows, consulta�i scan pictures and documents (scanarea imaginilor şi a documentelor) din how to use the software (cum se utilizeaz� software-ul) în HP Photo & Imaging Help (Ajutor pentru HP – foto şi imagini) pentru a afla mai multe despre: • scanarea imaginilor şi a documentelor• scanarea documentelor utilizând recunoaşterea optic� a caracterelor

  (software-ul OCR Readiris) pentru a crea text editabil• scanarea din alte programe• ajustarea imaginilor scanate• modificarea set�rilor de scanarePentru Macintosh, consulta�i capitolul Scan (Scanare) din sec�iunea HP PSC 2170 Series din HP Photo and Imaging Help (Ajutor pentru HP foto şi imagini) pentru mai multe informa�ii despre:• scanarea imaginilor şi a documentelor• scanarea din alte programe• ajustarea imaginilor scanate• modificarea set�rilor de scanare

  Banzai3pWW.book Page 35 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • hp psc 2170 series

  capitolul 6

  36

  Banzai3pWW.book Page 36 Wednesday, January 29, 2003 10:16 AM

 • 7

  37

  între�inerea produsului hp psc

  Aceast� sec�iune v� ofer� instruc�iuni pentru men�inerea echipamentului HP PSC în stare optim� de func�ionare. Realiza�i aceste proc