Click here to load reader

Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre ... · PDF file* Børn med akut otitis media (AOM), sekretorisk otitis media ... rhinitis allergica og nasal polypose, akut

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Hoveduddannelsesforløb i Oto-, Rhino-, Laryngologi Øre ... · PDF file*...

Uddannelsesprogram

Hoveduddannelsesforlb i

Oto-, Rhino-, Laryngologi

re-Nse-Halsklinikken Budolfi Plads

2014 mlbeskrivelsen

Godkendt den 12. maj 2016 af DRRLV

2

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Indledning ........................................................................................................................................ 3

2. Uddannelsens opbygning ................................................................................................................. 4

2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og lringsrammerne ...................................................................................................... 4

3. Kompetencer, lrings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning .................. 6

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse ..................................................... 6

3.2 Kort beskrivelse af lringsmetoder samt hvordan de anfrte kompetencevurderingsmetoder skal anvendes p det enkelte ansttelsessted ......................... 11

3.3 Obligatoriske kurser og forskningstrning .............................................................................. 11

4. Uddannelsesvejledning .................................................................................................................. 12

5. Evaluering af den lgelige videreuddannelse ............................................................................... 13

5.1 Evaluer.dk ................................................................................................................................. 13

5.2 Inspektorrapporter .................................................................................................................. 14

5.3 Regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg .................................................................... 14

6. Nyttige kontakter ........................................................................................................................... 15

3

1. Indledning Specialet Oto-, Rhino-, Laryngologi er beskrevet i mlbeskrivelsen www.sst.dk hvor ogs special-lgeuddannelsen er beskrevet. Speciallgeuddannelsens introduktions- og hoveduddannelsesfor-lb understttes ved anvendelse af del elektroniske logbog www.logbog.net. Adgang til logbogen sendes til uddannelseslgen i dagene omkring ansttelsesstart i uddannelsesforlbet. I logbogen findes adgang til mlbeskrivelse, relevante uddannelsesprogrammer, elementer der understtter lringsprocessen, samt skemaer til dokumentation for godkendelse af de obligatoriske kompeten-ceml og kurser, der er betingelse for at opn speciallgeanerkendelse. Specielle regionale forhold I Videreuddannelsesregion Nord forventes det, at den uddannelsessgende lge begynder at for-berede sin forskningstrning i tidlig fase af hoveduddannelsen. Den uddannelsessgende skal trffe aftale med en vejleder, og finde et emne til forskningstrningsprojektet, samt srge for at gennemfre forskningstrningens modul I, Kursus i videnskabelig metode, som udbydes af Health, rhus Universitet. Det specialespecifikke forskningstrningsmodul II forventes udbudt med 1,5 rs mellemrum. Under hoveduddannelsen skal der gennemfres i alt 12 kurser, nemlig 7 specialespecifikke, 3 ge-nerelle og 2 forskningstrningskurser. Det regionale specialespecifikke uddannelsesudvalg anbe-faler at bde afdelinger og uddannelsessgende lger srger for at der gennemfres 2 kurser pr halvrlig ansttelse under hoveduddannelsen, s fravret til kurser fordeles jvnt over hele ho-veduddannelsesforlbet. Det samme gr sig gldende med hensyn til ferie, at afdelinger og uddannelsessgende br fast-holde, at der afholdes 3 ugers ferie pr halvrlig ansttelse. I Videreuddannelsesregion Nord er iht. bekendtgrelse fra Sundhedsministeriet etableret et tilbud om individuel karrierevejledning i forbindelse med den lgelige videreuddannelse.

http://www.sst.dk/Uddannelse%20og%20autorisation/Special%20og%20videreuddannelse/Laege/Maalbeskrivelser%20i%20speciallaegeuddannelsen.aspxhttp://www.logbog.net/http://www.videreuddannelsen-nord.dk/forside/karrierevejledning?

4

2. Uddannelsens opbygning Uddannelsens varighed og indhold er beskrevet i mlbeskrivelsen. Dette uddannelsesprogram an-giver hvordan forlbet udmntes i det aktuelle uddannelsesforlb, dvs. de konkrete ansttelser: antal, sted og varighed

1. ansttelse 2. ansttelse 3. ansttelse 4. ansttelse

re-, Nse-, Halsaf-deling

Audiologisk afdeling) re-Nse-Halsklinikken Budolfi Plads

re-, Nse-, Halsaf-deling

Varighed (18 mdr.) Varighed (6 mdr.) Varighed (6 mdr.) Varighed (18 mdr.)

2.1 Prsentation af uddannelsens ansttelsessteder, herunder organisering af faglige funktioner og lringsrammerne Nedenfor findes en kort beskrivelse af det ansttelsessted, lgen skal ansttes p i denne del af speciallgeuddannelsen. Beskrivelsen er tilstrbt kort, men kan evt. findes i mere udfrlig udgave p ansttelsesstedets hjemmeside ud fra det anfrte link. RE-NSE-HALSKLINIKKEN BUDOLFI PLADS 9000 AALBORG, www.oerelaegerne-budolfi.dk Ansttelsesstedet generelt re-nse-halsklinikken Budolfi Plads er en arbejdsplads med ca. 20 ansatte. Der varetages specialiseret diagnosticering, behandling og opflgning af de almindelige medicin-ske og kirurgiske re-nse-halssygdomme, som patienterne henvender sig med. Der foretages operationer som adenotomi, paracentese, tubulation af trommehinde, kbehulepunktur og fjer-nelse af nsepolypper. Klinikken har optimeret sin svimmelhedsudredning som et af interesseom-rderne. Derudover har klinikken tilknyttet sit eget allergiambulatorium, svnlaboratorium og h-reklinik. Klinikken har et tt samarbejde med praktiserende lger og sygehussektoren, hvorfra der ofte modtages akutte patienter. For yderligere jf. vores hjemmeside. Faglige arbejdsfunktioner for den uddannelsessgende: Den uddannelsessgende vil under praksisopholdet blive konfronteret med et bredt og ikke selek-teret udsnit af patienter. Herigennem trnes den uddannelsessgende i effektivt at hndtere, di-agnosticere, behandle eller viderehenvise svel brn som voksne med symptomer og sygdomme relateret til re-nse-halsomrdet. Gennem superviseret ambulatoriefunktion og det store patientflow opnr den uddannelsessgen-de at opbygge et erfaringsgrundlag til systematisering og automatisering af viden om udredning og behandling af bl.a.:

http://www.oerelaegerne-budolfi.dk/

5

* Brn med akut otitis media (AOM), sekretorisk otitis media (SOM), adenoide vegetationer (AV), hrenedsttelse, akutte halsinfektioner, akut og kronisk adenitis samt allergi. * Voksne med hrenedsttelse, tinnitus, svimmelhed, ekstern otitis, akutte og kroniske mellem-reproblemer, herunder radikalkaviteter, rhinitis allergica og nasal polypose, akut og kronisk sinu-it, svnapn, akutte og kroniske lidelser i pharynx og larynx, samt esophagusrelaterede lidelser. Ved deltagelse i de daglige greml og samarbejde med det vrige personale opns indsigt i selve praksisdriften. Undervisning Der er planlagt lbende undervisning. Den uddannelsessgende fr skemalagt dage med srligt fokus p flere omrder som svnmedicin, vertigo og allergiudredning/behandling. Undervisningen varetages af tutorlge og uddannelsessgende lge. Undervisningen omfatter re-nse-halssygdomme og administrative emner samt klinikdrift. Der er planlagt besg hos hreklinikken. Den uddannelsessgende lge underviser klinikkens personale en gang pr. 6 mdr. Kurser og kongresser Der kan sges om tjenestefrihed til kurser og kongresser. S vidt muligt opfordres den uddannel-sessgende til at deltage i inviterede aftensmder. Forskning Det er ikke et krav, at den uddannelsessgende deltager i forskning, men der er mulighed for at starte projekter med tutorlgen som vejleder. Srligt fokus er der p den uddannelsessgende obligatoriske forskningstrningsopgave, der med fordel kan inddrage praksis.

6

3. Kompetencer, lrings- og kompetencevurderingsmetoder samt kurser og forskning

3.1 Plan for kompetenceudvikling og kompetencegodkendelse Kompetencemlene, der skal vurderes og godkendes, er hentet fra mlbeskrivelsen, hvor der angives obligatoriske vurderingsmetoder samt for-slag til lringsmetoder for hver enkelt kompetence. Mlbeskrivelsen indeholder desuden en generel beskrivelse af lrings- og kompetencevurde-ringsstrategier. https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/speciallaeger/maalbeskrivelser/~/media/4206E200B65D47A8BCBA41EF9B3F1B31.ashx Indholdet og rkkeflgen i nedenstende checkliste er sakset fra mlbeskrivelsen. I dette program findes anvisning p, i hvilke delansttelser og hvornr de enkelte kompetenceml skal godkendes. BEMRK at skemaet kun in-deholder de kompetencer, der skal opns under anslttelsen i speciallgepraksis.

OTOLOGI OG OTONEUROLOGI (HO)

7

Nr Kompetence Konkretisering af kompe-tence

Lringsstrategi Kompetencevurderingsmetoder 1. Aud Pr 2.

HO8 HO8. Diagnosticere og kende

behandling af komplikati-

oner til akut og kronisk

mellemreinfektion

Herunder foretage para-

centece og tubulation (D)

Mastoiditis

Meningitis

Superviseret klinisk arbejde Case-gennemgang

Kompetencedokumentation for

tubulation i kittellommebog.

Observation af klinisk arbejde

dokumenteret i kittellommebog.

Gennemgang af case ved hovedvejleder

X

HO9 HO9. Diagnosticere og konser-

vativt behandle kroniske

mellemreinfektioner og

inflammationer.

Oprense operationskavi-teter

Superviseret klinisk arbejde

Observation af klinisk arbejde

dokumenter