Click here to load reader

HOVED- OG BAGGRUNDSNOTATER DJF RAPPORT pure.au.dk/portal/files/2841678/  · PDF filemiljøplan II fra 1998. I VMPIII, som forløber over perioden 2004-2015, er det aftalt, at Det

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOVED- OG BAGGRUNDSNOTATER DJF RAPPORT pure.au.dk/portal/files/2841678/  · PDF...

 • MIDTVEJSEVALUERING AF VANDMILJØPLAN III HOVED- OG BAGGRUNDSNOTATER

  DJF RAPPORT MARKBRUG 142 • AUGUST 2009

 • INSTITUT FOR JORDBRUGS- PRODUKTION OG MILJØ

  DET JORDBRUGSVIDEN - SKABELIGE FAKULTET

  MIDTVEJSEVALUERING AF VANDMILJØPLAN III HOVED- OG BAGGRUNDSNOTATER

  Christen Duus Børgesen 1), Jesper Waagepetersen 1), Torben Moth Iversen 2), Ruth Grant 2), Brian Jacobsen 3) og Susanne Elmholt 1)(redaktører)

  1 Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2 Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet 3 Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

  Rapporterne indeholder hovedsagelig forsknings- resultater og forsøgsopgørelser rettet mod danske forhold. Endvidere kan de beskrive større sam- lede forskningsprojekter eller fungere som bilag til temamøder.

  Rapporterne udkommer i serierne: Markbrug, Husdyrbrug, Havebrug.

  Abonnenter opnår 25% rabat, og abonnement kan tegnes ved henvendelse til:

  Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Postboks 50, 8830 Tjele Tlf. 8999 1028

  Alle publikationer kan bestilles på nettet: www.agrsci.au.dk

  Tryk: www.digisource.dk ISBN 87-91949-44-0

 • Forord

  Aftalen om Vandmiljøplan III (VMPIII) af 2. april 2004 er en opfølgning på tidligere vandmiljø- planer: Vandmiljøplan I fra 1987, Handlingsplanen for Bæredygtigt landbrug fra 1991 og Vand- miljøplan II fra 1998.

  I VMPIII, som forløber over perioden 2004-2015, er det aftalt, at Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), begge Aarhus Universitet, skal midt- vejsevaluere de iværksatte foranstaltninger ved udgangen af henholdsvis 2008 og 2011. Målet med evalueringen er at vurdere om de forventede effekter af VMPIII for vandmiljøet vil blive op- nået. Endvidere er Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet og DMU ved Aarhus Universitet, blevet bedt om at foretage en økonomisk midtvejsevaluering af VMPIII. I den analyse vurderes de samlede omkostninger og de enkelte virkemidlers omkostningseffektivitet.

  Nærværende rapport giver et samlet overblik over de udarbejdede notater fra begge disse midt- vejsevalueringer i 2008.

  Sideløbende med VMPIII implementeres EU’s Vandrammedirektiv og Habitatdirektiv i Miljø- målsloven, hvor der skal fastlægges målsætninger og indsatsplaner for individuelle vand- og na- turområder. Målene skal som hovedregel være indfriet i 2015. Initiativer, som iværksættes under disse direktiver er ikke inddraget i VMPIII-evalueringen.

  VMPIII midtvejsevalueringen blev afleveret til Miljøministeriet og Fødevareministeriet i decem- ber 2008, og bestod af et hovednotat samt fjorten baggrundsnotater. Forud for de endelige analy- ser til midtvejsevalueringen af VMPIII blev der i 2006 afholdt en workshop med deltagelse af ca. 40 inviterede eksperter fra sektorforskningsinstitutioner, universiteter, rådgivende ingeniørfir- maer, Dansk Landbrugsrådgivning, Plantedirektoratet og ministerier. Her blev gennemgået me- toder til opgørelse af landsdækkende N-tab fra landbruget – herunder N-udvaskning, denitrifika- tion og ammoniak fordampning – samt N- og P-overskud. Efterfølgende blev relevante og veldo- kumenterede forslag til forbedringer af både datagrundlag og beregningsmetoder indarbejdet i de anvendte metoder. Herefter fulgte forud for afleveringen et omfattende analysearbejde, som dels er beskrevet i baggrundsnotaterne, og dels er præsenteret på en række møder mellem de delta- gende parter.

  Baggrundsnotaterne er udarbejdet af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljø- undersøgelse, begge under Aarhus Universitet, og Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenska- belige Fakultet, Københavns Universitet.

  Midtvejsevalueringen skal bruges af mange som et værktøj i det fremtidige arbejde med at sikre vandmiljøet. For at lette tilgængeligheden til resultaterne har vi derfor valgt at supplere internet- adgangen til notaterne med hosliggende trykte rapport, så de anvendte metoder og resultater fra både hovednotat og baggrundsnotater er samlet og dokumenteret ét sted.

  Af de fjorten baggrundsnotater er to notater (nr. 3 og 11) tidligere udgivet som DJF rapporter. De indgår i denne rapport derfor kun med et udvidet sammendrag.

  Der rettes en stor tak til alle forfattere til rapporter, baggrundsnotater og hovednotat til VMPIII midtvejsevalueringen 2008.

  Erik Steen Kristensen Institutleder

  Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

  3

 • 4

 • Indhold

  Sammenfatning 9

  Summary 13

  I. Midtvejsevaluering af VMPIII: Virkemidler Jesper Waagepetersen, Ruth Grant, Christen Duus Børgesen & Torben Moth Iversen 17 Baggrund 17 Oversigt over metoder 20 Modelberegning af kvælstofudvaskningen 2003-07 på landsplan 22 Effekt af tiltag vedr. 13% reduktion i kvælstof-udvaskningen: opnået effekt i 2007 og

  prognose frem 2015 24 Øget krav til udnyttelse af husdyrgødning som virkemiddel 34 Effekt af tiltag vedrørende fosforudledning 37 Effekt på vandmiljøet 40 Klimaændringer 42 Referencer 43

  II. Økonomisk Midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III Brian H. Jacobsen, Berit Hasler & Line Block Hansen 45 Introduktion 45 Virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning 47 Fosfor 61 Samlede omkostninger og omkostningseffektivitet 65 Konklusion 69 Referencer 70

  Baggrundsnotater

  1 Notat vedr. opgørelse af landbrugsarealet i Danmark fra 2003 og fremefter til brug for VMPIII Ruth Grant 73 1.1 Baggrund og konklusion 73 1.2 Danmarks Statistiks opgørelser af arealer 73 1.3 Opgørelse af arealer til VMPIII 73

  2 Landbrugsregisterdata anvendt i regionale og landsdækkende beregninger af N og P tab Christen Duus Børgesen, Inge T. Kristensen & Ruth Grant 77 2.1 Grunddata – GIS temaer 78 2.2 Landbrugsregisterdata – afgrøder og gødningsdata 81 2.3 Beregnede landbrugsdata 84 2.4 Landbrugsdata: Anvendelse i SKEP/DAISY modelsystemet 87 2.5 NLES4 modelberegning af kvælstofudvaskning (DMU) 91 2.6 Referencer 93 2.7 Tilladelser til brug af data 93 2.8 Kvalitetskontrol og korrektion af Gødningsregnskaber 94

  3 Genestimering og videreudvikling af modellen N-LES til beregning af kvæl- stofudvaskning fra landbrugsjord N-LES3 til N-LES4 Kristian Kristensen, Jesper Waagepetersen, Christen Duus Børgesen, Finn P. Vinther, Ruth Grant & Gitte Blicher-Mathiesen 97

  5

 • 4 Landsdækkende modelberegning af kvælstofudvaskning fra landbruget for årene 2003-2007 Christen Duus Børgesen 101 4.1 Metoder til modelberegning af udvaskningen 101 4.2 SKEP/Daisy-modellen 101 4.3 NLES4-modelberegninger 102 4.4 Inputdata i de regionale modelberegninger 103 4.5 Markvanding 106 4.6 Ammoniakfordampning fra udbragt husdyrgødning og anden organisk gødning 107 4.7 Resultater 107 4.8 Referencer 110

  5 Modellering af kvælstofudvaskning i fem overvågningsoplande med rod- zonemodellen Daisy Lisbeth Elbæk Pedersen, Rikke Jensen, Peter Mejlhede Andersen & Ruth Grant 143 5.1 Landovervågningsprogrammet 143 5.2 Opsætning af modellen 143 5.3 Klimanormalisering af modelleringen 146 5.4 Opskalering til landsplan 147

  6 Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud I landbruget 1987-2007. Kvælstof, Fosfor, Kalium Preben Olsen & Finn P. Vinther 151 6.1 Kvælstof 152 6.2 Fosfor 155 6.3 Kalium 158

  7 Revurdering af ammoniakemissionen 2003-2007 Steen Gyldenkærne & Rikke Albrektsen 163

  8 Reevaluering af effekten af efterafgrøder Jesper Waagepetersen 167 8.1 Hvordan virker efterafgrøder 167 8.2 Hvilken effekt tillægges efterafgrøder p.t. i arbejdet med vandmiljøplanerne 168 8.3 Validiteten af udvaskningsreduktionen på 25 kg N/ha på brug med under

  0,8 de/ha 168 8.4 Validiteten af den ekstra udvaskningsreduktion på 12 kg N/ha på brug med mere

  end 0,8 de/ha 169 8.5 Modelberegning af effekten af efterafgrøder 170 8.6 Referencer 172

  9 Notat om arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal frem mod 2015 til brug ved midtvejsevaluering af Vandmiljøplan III Brian Jacobsen 173 9.1 Introduktion 173 9.2 Ændringer i landbrugs- og miljøpolitik frem mod 2015 174 9.3 Den fremtidige produktion 178 9.4 Referencer 180

  10 Reduktion af N-udvaskning ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug Jesper Waagepetersen 183 10.1 Metode 183

  6

 • 10.2 Effekt af omlægning fra konventionelt til økologisk planteavl. 183 10.3 Effekt af omlægning fra konventionel til økologisk malkekvægbrug 184 10.4 Gennemsnitseffekt ved omlægning fra konventionelt til økologisk jordbrug 185 10.5 Tidligere vurdering af effekten ved omlægning 186 10.6 Referencer 186

  11 Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning – Grundlag for fastlæggelse af substitutionskrav Jens Petersen & Peter Sørensen 187

  12 Udviklingen i landbrugets fosforoverskud og forbruget af foderfosfat Finn P. Vinther & Hanne Damgaard Poulsen 191 12.1 Indledning 191 12.2 Udviklingen i fosforoverskuddet 191 12.3 Sammenligning af bedrifts- og markbalance 194 12.4 Udvikling i forbruget af foderfosfat 196 12.5 Prognose for fosforoverskud 197 12.6 Referencer 199

  13 Konsekvenser af klimaændringer for vandmiljøet Jørgen E. Olesen 201 13.1 Indledning 201 13.2 Scenarier for klima og arealanvendelse 202 13.3 Arealanvendelse og afgrødevalg 202 13.4 Næringsstofanvendelse og tab 203 13.5 Tilpasninger til klimaændringer 204 13.6 Konklusion 204 13

Search related