Hotelsko-ugostiteljsko i turisti¤†ko akcionarsko dru¥Œtvo ... Struktura prodaje u % 2011 2012 2013 Doma¤â€e

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hotelsko-ugostiteljsko i turisti¤†ko akcionarsko dru¥Œtvo ... Struktura...

 • Hotelsko-ugostiteljsko i turističko akcionarsko društvo SPLENDID, BEOGRAD

  Osnovne informacije o preduzeću

  Puni naziv preduzeća: Hotelsko-ugostiteljsko i turističko akcionarsko društvo SPLENDID Matični broj: 06932525 Puna adresa: Beograd, Dragoslava Jovanovića broj 5 Godina osnivanja: 1997 Direktor: Milutin Kotur Osoba za kontakt: Milutin Kotur Broj zaposlenih: 0 Broj telefona: 642126741 Broj faksa: 112188683 E-mail adresa: akotursu@yahoo.com Delatnost: 5510-Hoteli i sličan smeštaj

  Sertifikat kontrole standarda ISO 9001

  Preduzeće ne poseduje sertifikat standarda kontrole kvaliteta ISO 9001.

  Ekološka zaštita

  Prema sadašnjim propisima, nisu ispunjeni svi uslovi u pogledu ekološke zaštite.

  Problemi : Objekat je renoviranju. Izdata dozvola za uređenje prostora. Zahtev nije podnet.

  Udaljenost preduzeća (u km) od:

  Udaljenost od Udaljenost (u km) Beograda 0 Regionalnog centra 0 Magistralnog puta 2 Luke 2 Železnice 1

  Struktura kapitala preduzeća (u %)

  Struktura kapitala % učešća uukupnom kapitalu Akcionarski fond 2.16 Fizička lica 27.84 Agencija za privatizaciju 70.00

 • Povezana pravna lica

  Učešće drugih pravnih lica u kapitalu preduzeća Učešće preduzeća u kapitalu drugih pravnih lica

  Preduzeće Matičnibroj Oblik povezivanja % učešća u ukupnom kapitalu

  Preduzeće Matičnibroj Oblik povezivanja % učešća u ukupnom kapitalu

  nema 00000000 0.00 nema 00000000 0.00

  IMOVINA I OBAVEZE

  Najvažnija oprema u preduzeću

  Naziv opreme Vrsta i namena opreme Ocena stanjaopreme Godina

  proizvodnje

  Nabavna vrednost

  (u 000 RSD)

  Otpisana vrednost

  (u 000 RSD)

  Sadašnja vrednost

  (u 000 RSD) 1 nema nema 0 0 0 0

 • Zemljište i objekti

  Zemljište

  Naziv zemljišta Katastarskaparcela Broj

  zgrade

  Način korišćenja i katastarska

  klasa

  Površina zemljišta (u

  m2)

  Vrsta zemljišta Vrsta prava

  Oblik svojine

  Obim udela Opis tereta

  Datum upisa tereta

  Beograd, Dragoslava Jovanovića 5,

  KP 2879 KO Stari Grad 5 pravo korišćenja 203

  gradsko gradjevinsko celo pravo Državna 1-Jan

  Zabeležba: 952-02-14418(2012 od 09.08.2012.

  09.08.2012

  Objekti

  Naziv objekta Katastarskaparcela Broj

  zgrade

  Način korišćenja i katastarska

  klasa

  Površina objekta (u m2)

  Površina zemljišta

  pod objektom

  (u m2)

  Vrsta objekta

  Vrsta prava

  Oblik svojine

  Obim udela Opis tereta

  Datum upisa tereta

  Zgrada, Dragoslava Jovanovića

  2879 u KO Stari Grad 5 celo pravo 1,197.00 203.00 Ugostiteljski celo pravo društvena 72.16112

  Spor protiv rešenja o Agencije za restituciju 09.08.2012

 • Struktura obaveza

  Poverilac Iznos obaveze(u 000 RSD) Obaveze prema komercijalnim poveriocima 0 Obaveze prema komercijalnim bankama 0 Obaveze prema bankama u stečaju 0 Obaveze prema Fondu za razvoj 0 Obaveze prema javnim preduzećima (EPS, Srbijagas...) 0 Obaveze prema lokalnim javnim preduzećima (Javno komunalno...) 0 Obaveze prema ostalim državnim institucijama (Republička direkcija za robne rezerve...) 0

  Obaveze prema zaposlenima (neisplaćene zarade i ostale obaveze iz radnog odnosa) 0

  Poreske obaveze iz radnog odnosa 0 Doprinosi 0 Ostale obaveze prema Poreskoj upravi 0 Ostale obaveze 0 Napomena: Društvo ne posluje od 2009. godine i nema prihode za naknadu računovodjama.

  UKUPNO: 0

 • PROIZVODNJA I SNABDEVANJE

  Ostvarena proizvodnja najznačajnijih proizvoda (količinski i vrednosno)

  Količinski Vrednost u 000 RSD Naziv proizvoda/usluge Jed.mere. 2011 2012 2013 2011 2012 2013

  Društvo ne posluje od 2009. godine 0 0 0 0 0 0 0

  Stepen iskorišćenosti kapaciteta

  % iskorišćenosti

  Mašina (Proizvodna linija) Jed.mere. Instalisanikapacitet Realni

  kapacitet 2011 2012 2013

  Društvo ne posluje od 2009. godine 0 0 0

 • REALIZACIJA

  Kretanje obima ostvarene prodaje

  Količinski Vrednost u 000 RSD Naziv proizvoda Jed. mere. 2011 2012 2013 2011 2012 2013

  Društovo ne posluje od 2009. godine 0 0 0 0 0 0

  UKUPNO: 0 0 0

  Struktura prodaje

  Struktura prodaje u % 2011 2012 2013 Domaće tržište 0.00 0.00 0.00 Strano tržište 0.00 0.00 0.00

  Ukupno: 0.00 0.00 0.00

  Distribucioni kanali

  Kanal distribucije % učešća Direktna prodaja 0.00 Veleprodaja 0.00 Maloprodaja 0.00 Posrednici 0.00

 • ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE I ZAPOSLENOST

  ORGANIZACIONA ŠEMA

 • Broj zaposlenih

  Radno angažovani 0 Plaćeno odsustvo 0 Neplaćeno odsustvo 0 Ostali 0 Ukupan broj zaposlenih 0

  Starosna struktura zaposlenih

  Godine -25 25-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55+ Broj zaposlenih 0 0 0 0 0 0 0

  Prosečna zarada (u bruto i neto iznosu) za 2011, 2012. i 2013.

  Godina Bruto Neto 2011 2012 2013

 • SWOT ANALIZA Prednosti: Lokacija objekta u ekstra zoni i postoji mogućnosti uredjenja hotela u visoku kategoriju.

  Šanse: Moguća skora privatizacija kroz UPPR ili privatizaciju jer postoje zainteresovani kupcisa izraženom voljom.

  Nedostaci: Mali prostor u prizemlju od 200 m2 uz koji je potrebno izvršiti pripajanje poslovnog prostora koji se naslanja na objekat ali je na susednoj katastarskoj parceli broj: 2880 i u državnoj je svojini. Moguće je pripajanje koje zavisi od volje organa RS.

  Opasnosti: Spor jednog od naslednika prvobitnih vlasnika objekta za pobijanje odluke Minlistarstva privrede i finansija RS za ukidanje rešenja o prihvatanju zahteva za restituciju i nastavak postupka privatizacije.

 • FINANSIJSKI POKAZATELJI

  BILANS STANJA (u 000 RSD)

  31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Gotovinski ekvivalenti i gotovina 149,000 149,000 0 Kratkoročna potraživanja 9,086,000 9,433,000 0 Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 34,000 34,000 0 Kratkoročni finansijski plasmani 5,276,000 5,276,000 5,276,000 Zalihe 1,216,000 1,216,000 0 Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja 0 0 0 PDV i AVR 2,900,000 2,900,000 2,900,000 Odložena poreska sredstva 0 0 0 Obrtna imovina 18,661,000 19,008,000 8,176,000 Neuplaćeni upisani kapital 0 0 0 Goodwill 0 0 0 Nematerijalna ulaganja 24,449,000 24,449,000 24,449,000 Osnovna sredstva 31,255,000 31,255,000 276,136,000 Dugoročni finansijski plasmani 0 0 0 Stalna imovina 55,704,000 55,704,000 300,585,000 Gubitak iznad visine kapitala 0 0 0 UKUPNA AKTIVA 74,365,000 74,712,000 308,761,000 Vanbilansna aktiva 0 0 0 Dobavljači (Obaveze iz poslovanja) 6,568,000 16,272,000 16,272,000 Kratkoročne finansijske obaveze 3,510,000 3,510,000 3,510,000 Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda 2,073,000 2,073,000 91,859,000 Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja 0 0 6,568,000 Ostale kratkoročne obaveze i PVR 16,272,000 13,840,000 79,977,000 Obaveze po osnovu poreza na dobitak 0 0 0 Ukupno kratkoročne obaveze 28,423,000 35,695,000 198,186,000 Dugoročni krediti 23,082,000 14,676,000 23,082,000 Ostale dugoročne obaveze 0 0 0 Ukupno dugoročne obaveze 23,082,000 14,676,000 23,082,000 Dugoročna rezervisanja 0 0 0 Ukupna dugoročna rezervisanja i obaveze 51,505,000 50,371,000 221,268,000 Osnovni i ostali kapital 27,185,000 27,185,000 27,185,000 Neuplaćeni upisani kapital 0 0 0 Rezerve 34,000 34,000 34,000 Revalorizacione rezerve 18,020,000 18,020,000 262,901,000 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti 0 0 0 Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti 0 0 0 Neraspoređena dobit 5,789,000 5,789,000 5,789,000 Gubitak 37,170,000 25,230,000 208,416,000 Otkupljene sopstvene akcije 0 0 0 Ukupno kapital 13,858,000 25,798,000 87,493,000 Odložene poreske obaveze 0 0 0 UKUPNA PASIVA 65,363,000 76,169,000 308,761,000 Vanbilansna pasiva 0 0 0

 • BILANS USPEHA (u 000 RSD)

  2011 2012 2013 Prihodi od prodaje 0 0 0 Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 0 0 0 Povećanje vrednosti zaliha učinaka 0 0 0 Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 0 0 0 Ostali poslovni prihodi 0 0 0 POSLOVNI PRIHODI 0 0 0 Nabavna vrednost prodate robe 0 0 0 Troškovi materijala 0 3 0 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi 2,432,000 5,160,000 0 Troškovi amortizacije 755,000 755,000 0 Ostali poslovni rashodi 0 1,000 0 POSLOVNI RASHODI 3,187,000 5,916,003 0 POSLOVNI DOBITAK/GUBITAK -3,187,000 -5,916,003 0 Finansijski prihodi 0 0 1,000 Finansijski rashodi 8,752,000 8,752,000 1,000 Ostali prihodi 0 0 0 Ostali rashodi 0 0 0 DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA -11,939,000 -14,668,003 0 NETO DOBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA 0 0 0 NETO GUBITAK KOJI SE OBUSTAVLJA 0 0 0 DOBITAK/GUBITAK PRE OPOREZIVANJA -11,939,000 -14,668,003 0 Poreski rashodi perioda 0 0 0 Odloženi poreski rashodi perioda 0 0 0 Odloženi poreski prihodi perioda 0 0 0 Isplaćena lična primanja poslodavcu 0 0 0 NETO DOBITAK/GUBITAK -11,939,000 -14,668,003 0 NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA 0 0 0 NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA 0 0 0

  ZARADA PO AKCIJI Osnovna zarada po akciji 0 0 0 Umanjena zarada po akciji 0 0 0

 • POLOŽAJ PREDUZEĆA

Recommended

View more >