Hoteli Interkontinental grupe

 • Author
  -

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hoteli Interkontinental grupe

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  1/20

  Intercontinental hotels group IHG

  У в о д

  Феномен хотелских ланаца, настао је у Сједињеним Америчким државама

  средином прошлог века и заживео је широм света, највише јер са собом носи многобројне

  власничке, управљачке и маркетиншке синергије, које се све више препознају како у

  вропској унији, тако и код нас! "ојам хотелског ланца настао је оснивањем #$%&'()* '++

  )#, ланца мотела гра-ених уз америчке аутопутеве! .ињеница је да се данас овај ланац

  хотела налази и у /еограду, што нас позиционира на светској туристичкој мапи, а иначе

  припада светској хотелској групи #0$1 0+2345%+2'+3+2)& $%23&6 14%78#, која има 9 хотелских

  марки, преко :;< милиона но=ења годишње, скоро ;>

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  2/20

  Intercontinental hotels group IHG

  1. Историјски развој Intercontinental Hotels Group IHG!

  [email protected]%+2'+3+2)& $%23&6 14%78 и компанију A)66, својевремено је била велики

  произво-ач пива и негазираних пи=а у Bеликој /ританији! "рва пивара изгра-ена је :999!

  године, а :C9;! године A)66ов црвени троугао постаје прва ознака DлогоE марке

   регистрована у Bеликој /ританији! Fд :G;

  пивара и кроз спајања и преузимања, односно мерHовања и аквизиције током те деценије

  постаје један од најве=их пивара и власника пабова у Bеликој /ританији! "реломна година

  у погледу орјентације на ме-ународни хотелски бизнис је :GCC!Iада је купљен $%&'()* 0++

  0+234+)2'%+)&! Jо :GG

  власништву пивара, група A)66 се Kокусира на развијање ме-ународног хотелскогпословања и исте године D:GG! године! Jаљи важан корак у хотелијерском пословању A)66 чини :GG9! оснивањем

  новог /ренда S2)*T4'(U3 S7'236 T* $%&'()* 0++, намењеног првенствено северно америчком

  тржишту скупљих хотела са продуженим боравком! Vоначно, :GGC! године A)66 купује

  [email protected]%+2'+3+2)&, обога=ује свој хотелски портKолио квалитетном марком и постиже

  синергијске еKекте у снижавању трошкова! Lаредне године знатно проширује и департман

  пабова купују=и пробране локације великог потенцијала! W X

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  3/20

  Intercontinental hotels group IHG

  DлизингомE, чиме A)66 добија бољи менаHерски кадар на ме-ународном хотелијерском

  тржишту! Iе, X

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  4/20

  Intercontinental hotels group IHG

  месту ранг листе часописа $%23&6E! Lајзад, у X

  Kокусиран на Pеллнесс и здравим путовањима! aсте године, 0$1 је представио први

  медјународни хотелски бренд дизајниран за кинеско подручје у виду, $7)&7O3 хотела и

  одмаралишта!

   Хотели IHG у свету2

  Lаведена хронологија трансKормације великог произво-ача пива и сокова у

  најве=и корпоративни хотелски ланац света резултат је интерних одлука и Kактора који су

  такав стратегијски циљ поставили и реализовали! W пословној пракси није чест случај да

  предузе=е промени делатност и да од производне постане услужна Kирма, а још мање да

  се при том одрекне реномираног имена DмаркеE као што је то учинио A)66! Са доста реалности може се претпоставити да је управо тежња ка ме-ународној оријентацији, за

   разлику од углавном етноцентричне у производњи пива и сокова и уз процену да би то

  2

  ttp://www.horizonti.ekfak.kg.ac.rs/sites/default/les/casopis/200/!"Gordana"#a

  dosa$l%e$ic.pdf 

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  5/20

  Intercontinental hotels group IHG

  било најбоље учинити у хотелијерству, опредељују=е утицала да A)66 у посматраном

  период учини тако крупне и значајне заокрете!^

  ". #р$%дови & оквир& IHG'а

  W оквиру хотелског ланца [email protected]%+2'+3+2)& $%23&6 U4%78o се налази неколико

  група светски препознатљивих хотелских маркиM

  • 0+2345%+2'+3+2)& хотел и одмаралишта

  p @4%P+3 Q&)R) хотел и одмаралишта

  p $%23& 0+('U%

  p $%&'()* 0++ хотел и одмаралишта

  p $%&'()* 0++ NO84366

  p S2)*T4'(U3 апартмани

  p @)+(&3P%%( апартмани!

  & '()*+, -. , 3(45 6758*6 95;, [email protected]*35=*757 A*@B*;

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  6/20

  Intercontinental hotels group IHG

   Хотелски бреднови са бројем хотела и бројем соба у оквиру хотелског ланца4

  Inter(ontinental )от$*и и +д,ара*и-та бренд је најпрестижнија марка ове

  хотелске групе, бренд који је позициониран на сегменту страних пословних гостију који су

  спремни да за врхунски квалитет плате и одговарају=у цену! bотелски бренд је основала

  компанија Q)+jn34'5)+ и први хотел под овом марком је отворен :G?9! године у граду

  /елем у /разилу! Vасније је бренд био предмет неколико купопродаја, Q)+jn34'5)+ га је

  :GC:! године продала компанији британској компанији 14)+( m324%8%&'2)+, који га је после

  C година продао јапанској компанији S')6%+ 14%78, а после :< година постаје власништво

  компаније A)6 f2( qд! "од овим хотелским брендом послује укупно :?9 хотела са ?GG

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  7/20

  Intercontinental hotels group IHG

  Holia0 Inn 3от$*и и од,ара*и-та је хотелска марка са најве=им бројем соба

  у оквиру ланца и једна је од најпрепознатљивијих хотелских марки у свету! Fви хотели су

  лоцирани и у великим градовима, али и у мањим срединама! "рви хотел у оквиру ове

  марке је отворен :G>X! године и дуго је пословао као независтан хотелски ланац, да би

  :GCC! године био преузет од стране A)66 f2(! "од овим хотелским брендом послује :^9<

  хотела са X>?G:X соба! Vао илустрација величине и снаге овог бренда може послужити

  податак да се се троје људи у свету сваке секунде чекира у хотел из ове марке!

  Анализирају=и геограKску дистрибуцију долазимо до следе=их података! W Америци је

  лоцирано G?C хотела са :999;> соба, у /aА ^^< хотела са >:C;< соба, а у Азији и

  "ациKику GX хотела са X>XC9 соба!

  Holia0 Inn 43press је хотелски бренд који се позиционирао као хотел погодан

  и за пословне путнике као и за оне који путују због забаве и разоноде! Vвалитет услуга

  хотела који послују под овим брендом је нешто нижи у односу на рецимо $%&'()* 0++ или

  @4%P+3 Q&)R), али су и цене веома конкурентске! Fво је хотелска марка у оквиру

  [email protected]%+2'+3+2)& $%23& 14%78 ланца са најве=им бројем хотелаD: 99X >C^ хотела са :^:>?G соба, у /aА :9C хотела са :C C?< соба, а уАзији и "ациKику G хотела са X ::? соба!

  5te67ri2e a8арт,а%и  је хотелски бренд позициониран на сегменту потрошача

  који се дуже време задржавају, а погодан је како за оне који путују из пословних разлога

  тако и за оне који то чине из разоноде! W питању су луксузни угоститељски објекти у

  којима туристи могу бирати изме-у три типа смештајаM делуO студио, студио са једном

  спава=ом собом или студио са две спава=е собе и два купатила! "рви хотел овог ланца је

  отворен :GG9! године као део марке $%&'()* 0++, а касније постаје самостални хотелскибренд у оквиру хотелске групе [email protected]%+2'+3+2)& $%23& 14%78! bотели су лоцирани у САJ и

  Vанади и тренутно их има ::C са :^

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  8/20

  Intercontinental hotels group IHG

  (anteoo a8арт,а%и је бренд намењен онима који се дуже задржавају, као

  a hS2)*T4'(U3 S7'236 o! rазлика је у томе што је овде у питању једноставнији смештај! "рви

  хотел бренда @)+&3P%%( S7'236 је отворен :GG>! године као хотелска марка независна од

  хотелске групације којој сада припада! Iоком X

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  9/20

  Intercontinental hotels group IHG

  двокреветне собе,Супериор двокреветне собе,t3)2743 u'+U Vинг, cP'+ собе и апартмане

  типаS7'23!

  W хотелу рецепција ради нонстоп, експресно пријављивање и одјављивање,

  остава за пртљаг, послуга у соби Dрум сервисE, просторије за састанке и банкете, пословни

  центар, услуга прања веша, хемијско чиш=ење, l0Q соба, услуга пеглања, апартман за

  младенце, мењачница, изнајмљивање аутомобила, туристички деск, KаксvKотокопирање,

  билет сервис, услуга консијержа, услуга превоза Dуз доплатуE, преса за панталоне, услуга

  превоза одvдо аеродрома Dуз доплатуE, услуга бу-ења! Iако-е,поседује ресторан,бар и мини

  бар,терене за голK,собе за непушаче,собе за особе са инвалидитетом и паркинг који се

  напла=ује!

   InterCnt!nent"# $n%n &e't(!n'ter 

  (rone /laAa >onon 5t [email protected]

  bотел @4%P+3 Q&)R) f%+(%+ S2 w)n36 , смештен у мирном унутрашњем врту, нуди

  собе са ? звездице, ^ ресторана и луксузни спа центар! /акингемска палата удаљена је >

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  10/20

  Intercontinental hotels group IHG

  f%+(%+ S2 w)n36 имају [email protected] телевизоре и луксузне кревете! Све собе садрже климауре-ај,

  минибар и модерно купатило са меканим бадеманитилима и папучама!

  Спа центар >: има сауну, парну собу и соларијум, а на располагању је и Kитнес

  апартман типа S7'23 са личним тренерима $%23& @4%P+3 Q&)*) f%+(%+ S2 w)n36 се посебно

  истиче рестораном y7'&%+, награ-еним ]ишелиновом звездом и елегантним баром zандер!

  A'624% >: служи свежу европску кухињу, а ресторан @%747)( )2 >: служи пи=а и лагане

  оброке! bотел @4%P+3 Q&)R) f%+(%+ S2 w)n36 се налази на :< минута хода од аутобуске и

  железничке станице Bикторија, која нуди везу са 132e'{ N{68436%n! "арламент и /иг /ен

  удаљени су :< минута хода!

  Cr)ne *#"+" $n%n ,t -"(e'

  5ta07ri2e 5uites >onon C 5tratDor

  5ta07ri2e 5uites >onon C 5tratDor  се налази у l362Z'3&( S24)2Z%4( @'2*

  тржном центру! Фитнесцентар је на располагању и бесплатан s0Z' у сваком

  климатизованом апартману, као и потпуно опремљену кухињу! Fстава је X? сата на располагању свим S2)*T4'(U3 S7'236 гостима, као и вешерај и лаунH с камином! /есплатна

  пи=а и грицкалице су доступни у вечерњим пријему који је одржан у уторак четвртка, а

  доручак на бази шведског стола се свакодневно служи! Jо центра qондона се стиже за X<

  минута преко цеви из СтратKорда цеви станице, која је само X

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  11/20

  Intercontinental hotels group IHG

  ,t"./r!%0e ,1!te' $n%n ,tr"t3r% 

  9.". )от$*и & Eариз&

  Holia0 Inn /aris ' Fotre [email protected]

  $%&'()* 0++ Q)4'6 i%243 x)n3  је бивше ]инистарство које је претворено

  умодеран еко хотел, са штедљивим сијалицама и рециклажом воде ! qувр је удаљен само

  :> минута шетње , а метроом се може са оближњег S)'+2 m'+5Y3& i%24 x)n3 до=и доАјKелове куле и @Y)n86N&'6336 булевар! Bозови возе до терминала N74%62)4 и аеродромима

  у "аризу |)4& (3 1%& и Q)4'6 }4&' Fрли !

   H#!%". Inn *"r!' 5tre 6"(e

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  12/20

  Intercontinental hotels group IHG

  Inter(ontinental /ariA C >e Gran

  Fвај манастир из ~l00 века је данас шармантан хотел у породичном

  власништву, смештен у срцу бањског града Jињ ле /ена! Fвај хотел са ? звездице се може

  похвалити сауном, а нуди добро опремљене собе и апартмане типа #67'23#!

  Fколина хотела f3 14)+( Q)4'6 је идеална за планинарење и вожњу бицикла, а

  љубитељи природе не смеју пропустити да посете предивну ботаничку башту Jињ ле

  /ена!

   InterCnt!nent"# *"r!+ $e Gr"n% 

  9.9. )от$*и %а арии,а

  Holia0 Inn Jesort Kru7a

  $%&'()* 0++ [36%42 j47T) је смештен на плажи и нуди једноставан приступ

   рекреативним активностима, овај хотел има ? ресторана, као казино и живу но=ну забаву!

  zапочните дан у хотелу $%&'()* 0++ [36%42 j47T) уз шољу каKе из каKемата у соби и

  уживајте прелеп поглед са балкона! aскористите X?часовни Kитнес центар или уживајте у

  освежавају=ем купању у базену океана! "отражите грицкалица у $%&'()* 0++ [36%42 j47T)

  продавници или уживајте у италијанској кухињи у @)ZZ3 () l'+5' !S3) A433R3 нуди разне

  Vарипска јела за ручак и вечеру! Fткријте најбоље оцењене голK терене, јахање и изузетне

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  13/20

  Intercontinental hotels group IHG

  тржние центаре на кратко растојању од j47T) $%&'()* 0++! rенесанса VонKеренцијски

  центар је гостима увек на располагању!

   Hte# H#!%". Inn 7e'rt 8r1/"

  (rone /laAa 5anto [email protected]

  Смештен на самој обали мора ]алекон булевара, @4%P+3 Q&)R) S)+2% x%n'+U%

  поседује отворени базен и Hакузи, казино и спа центар! Све собе су модерне,

  климатизоване и пружају поглед на море! Собе у хотелу @4%P+3 Q&)R) имају елегантан и

  савремен декор имају Kлатсцреен IB, JBJ плејер, радни сто и кауч! Апарат за каKу и

  минибар, а купатила укључују модерне при надлежности, мантиле и папуче! \остима је на

   располагању i)T7 ресторан! W хотелу постоји базен и лоби бар, где можете уживати у

  музици и коктелима! rум сервис је на располагању X? сата дневно!

  Cr)ne *#"+" ,"nt 6(!n0

  9.L. )от$*и & Mид%$ј&

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  14/20

  Intercontinental hotels group IHG

  Inter(ontinental 5ine0

  Смештен у месту Сиднеј DcY3 [%5{6E, објекат [email protected]%+2'+3+2)& S'(+3* налази се у

  близини знаменитостиM ]узеј правосу-а и полиције , Fпера у Сиднеју и @'457&)4 u7)'

  Vуаи! W близини су и Сиднејски мост те qука Jарлинг! Fбјекат [email protected]%+2'+3+2)& Сиднеј има

  много садржаја, а нарочито су угодни M спа центар са широким спектром услуга, затворени

  базен и сауна! /ежични интернет је доступан у јавним просторима Dуз доплатуE! "ословне

  погодности у овом објекту са > звездицеvа су пословни центар и секретарске услуге! bотел

  има X ресторана и бројне друге садржаје, ме-у којима су и каKанаvкаKетерија те барvсалон!

  Fсобље може договорити да на располагању буду M организација туристичког

  обиласкаvкуповине улазница, организација туристичког обиласка и мењачница! Jодатне су

  погодностиM просторија за Kитнес, вишејезично особље и могу=ност прања веша! Fво је

  објекат у којем се не пуши!

   InterCnt!nent"# ,!%ne.

  $%&'()* 0++ S'(+3* j'48%42 _ m)65%2

  "рикладно смештен D у близини аеродрома E у месту m)65%2 , објекат $%&'()*

  0++ S'(+3* j'48%42 налази се у близини знаменитости 13%4U3 $)++) m3n%4')& m7637n, Q)4{ 

  @)Y'&& и \олKски терен Vогарах! W близини су и Wниверзитет Lовог kужног Bелса те S78)

  @3+2) m%%43 Q)4{! Fбјекат $%&'()* 0++ S'(+3* j'48%42 има много садржаја, а нарочито су

  угодни M затворени базен , сауна и просторија за Kитнес! /ежични интернет је доступан у

   јавним просторима Dуз доплатуE! bотел са ?,> звездицеvа садржи бројне пословне

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  15/20

  Intercontinental hotels group IHG

  садржаје , ме-у којима су и M "ословни центар , простор за састанке v конKеренције,

  секретарске услуге!!!

   H#!%". Inn ,!%ne. 8!r9rt :"';t 

  9.N. )от$*и & O&јорк&

  (anleoo 5uites Fe PorQ (it0 C [email protected] 5Suare C Fe PorQ

  Смештен у месту •ујорка DA4%(e)* _ c'n36 S€7)43E, објекат @)+(&3P%%( S7'236 i3P %4{ @'2* _ c'n36 S€7)43 налази се у близини знаменитостиM Q%42 j72Y%4'2' A76

  c34n'+)&_ аутобусна станица, c'n36 S€7)43 ' A4%(P3'! W близини су и m)('6%+ S€7)43 1)(3+

  23 m)5'‚6! /есплатан бежични интернет доступан је у јавним просторима! Lа локацији се

  налази пословни центар! Jодатне су погодностиM просторија за Kитнес, могу=ност прања

  веша и услуге хемијског чиш=ења, прања веша! Fво је објекат у којем се не пуши !W :CC

  собе са климатизацијом у објекту @)+(&3e%%( S7'236 i3P %4{ @'2* _ c'n36 S€7)43 налазе се

  сеK и апарат за каKу и чај!

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  16/20

  Intercontinental hotels group IHG

  C"n%#e)% ,1!te' 5e) !(e' ,?1"re 5e)

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  17/20

  Intercontinental hotels group IHG

   H#!%". Inn @A9re'' Br=#.n

  9.U. Holia0 Inn & #$о

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  18/20

  Intercontinental hotels group IHG

  W пријатном амбијенту савремених дизајнерских нота ресторана Сингидунум

  љубитељи гастрономских специјалитета, могу уживати у интернационалним јелима,

  направљеним од најквалитетнијих намирница, а све то сервирано и прилаго-ено захтевима

  модерног и пословног госта! W понуди ресторана се налази богат биKе доручак, као и j &)

  @)423 послужење ручка и вечере!

   H#!%". Inn еоград

  V а к W & X а к

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  19/20

  Intercontinental hotels group IHG

  Bелики број конкурената, тешко=е у остваривању диKеренцијације, високи

  Kиксни трошкови у изградњи нових хотела, утицали су на интензивирање конкуренције у

  хотелијерству! "рилаго-авају=и се новим правилима на глобалном тржишту хотелске

  компаније развијају нове стратегије раста! Lеке од тих стратегија укључују развој новог

  производа кроз уважавања технолошка достигну=а, диверсиKикацију понуде кроз развој

  вишеструких марки, креативни маркетинг програм за задовољавање потенцијалне тражње!

  rаст ме-ународног туризма представља значајан потенцијал за раст и развој хотелских

  ланаца! kедан од таквих ланаца јесте 0$1 _ [email protected]%+2'+3+2)& $%23&6 14%78! 0$1 као воде=и

  хотелски ланац је распрострањен у :

 • 8/16/2019 Hoteli Interkontinental grupe

  20/20

  Intercontinental hotels group IHG

  = и т $ р а т & р аY

  E1.F '()*+, -. , 3(45 6758*6 95;, [email protected]*35=*757A*@B*;