Click here to load reader

HOTARARE - Câ .  · PDF file Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de specialitate 3

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOTARARE - Câ .  · PDF file Curs de specialitate Curs de specialitate Curs de...

 • CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CAMPINA

  JUDEJUL PRAHOVA

  HOTARARE privind aprobarea Organigramei $i a Statului de func(ii

  al Spitalului de Psihiatrie VoiIa Campina

  Avand in vedere expunerea de motive nr.69.177/20 august 2018 a d-lui ing.Tiseanu Horia - Lauren{iu - Primarul Municipiului Campina, prin care propune aprobarea Organigramei $i a Statului de func{ii al Spitalului de Psihiatrie Voila Campina;

  Tinand seama de: - raportul de specialitate nr.69.178/20 august 2018, promovat de Directia

  juridica - Compartiment resurse umane din cadrul Primariei Municipiului Campina; - raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului

  Campina, respectiv Comisia administra$ie publica locala, juridic, rela^ii cu publicul, servicii $i comer^, munca si probleme sociale, spatiu locativ, $.a.m.d.;

  - avizul secretarului Municipiului Campina, mregistrat sub nr.69.179/20 august 2018;

  - adresa nr.6.140/8 august 2018 a Spitalului de Psihiatrie Voila inregistrata la Consiliul local al Municipiului Campina sub nr.69.172/10 august 2018;

  - adresa nr.XI/A/18460, 24487/SP/6244/6 iunie 2018 a Ministerului Sanata^ii - Direc{ia Management sJ Structuri Sanitare, inregistrata la Primaria Municipiului Campina sub nr.l6.577/18 iunie 2018;

  In conformitate cu prevederile: - art.l5 din Normele Metodologice din 29 ianuarie 2009 de aplicare a O.U.G.

  nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobate prin H.G.R. nr.56/2009;

  - art.36, alin.(2), lit."a", alin.(3), lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata;

  In temeiul art.ll5, alin.(l), lit."b", coroborat cu art.45, alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administra{ia publica locala, republicata, modificata si completata,

  Consiliul local al Municipiului Campina adopta prezenta hotarare.

  Art.l. - Aproba Organigrama $i Statul de func{ii al Spitalului de Psihiatrie Voila Campina, conform ANEXELOR nr.l si nr.2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

  Art.2. - Cu data adoptarii prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.51/2 aprilie 2018 privind aprobarea Organigramei $i a Statului de func{ii al Spitalului de Psihiatrie Voila Campina.

 • Art.3. - Prezenta hotarare se comunica: - InstituJiei Prefectului Jude{ului Prahova; - Primarului Municipiului Campina; - Directiei economice; - Directieijuridice; - Compartimentului resurse umane; - Spitalului de Psihiatrie Voila Campina.

  Pre$edinte de $edin{a, Consilier,

  dl.Dima Gabriel - VaIeriu'

  Contrasemneaza, 'Secretar,

  jr.Mofldoveanu Elena

  Campina, 30 august 2018

  Nr. 120

  Cod FP-06-01, ver.l

 • ORGANIGRAMA SPTTALULUI DE PSIHIATRIE VOILA

  CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

  COMPARTIMENT SECURITATEA MUNCII, PSI, PROTECTIE CIVILA Sl SITUATII DE URGENTA

  SERVICIUL PENTRU PREVENIREA INFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE (FOST CPCIN)

  MANAGER

  COMITETUL DIRECTOR

  DIRECTOR INGRIJIRI

  COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL

  STRUCTURA DE MANAGEMENT AL CALI SERVICIILOR MEDICALE(ORGANIZAT CA'

  SERVICIU)

  COMPARTIMENT AUDIT

  SERVICIU R.U.

  COMPARTIMENT CONTENCI

  COMPARTIMENT CLERICAL

  DIRECTOR MEDICAL

  STRUCTURI DE PRIMIRI

  URGENJE

  COMPARTIMENT DE EVALUARE Sl STATISTICA

  MEDICALA (ORGANIZAT CA SERVICIU)

  DIRECTOR FINANCIAR- CONTABIL

  SECTH / COMPARTIMENT CU PATURI

  ALTE STRUCTURI FUNCTIONALE

  MEDICALE

  < < 2 'o '2! 0)

  o '+̂ ro E |

  0)

  t CD O.

  O O

 • SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA Mun. Campina, str. Voila nr. 114,jud. Prahova

  TEL:0344/101 118: FAX:0344/102 034 E-mail: [email protected] Web:www.spitalulvoila

  Operatorde date cu caracterpersonal nr.36990

  cJ

  STAT DE FUNCTII VALABIL CU DATA DE 01.09.2018

  Conform Normativ Aprobat prin Ord. MS. 1224/2010 Ord. 1101/2016 pentru SPIAAM

  Ord. 1519/2009 pentru Ambulantier conducator auto Ord. 975/2012 pentru Structura de management al calitatii serviciilor

  Nr. crt.

  DENUMIREA FUNCTIEI (L. 153/2017) Specialitatea Nivel studii Cuantum

  post Numele $i prenumele

  COMITET DIRECTOR Normat 4 Existent 4 Ocupat 4 0

  l 2

  3

  4

  l

  Manager, gradul I, gr.4

  Director medical, gradul I, gr.5

  Director financ.-contab., gradul I, gr.3

  Director ingrijiri gradul I, gr.5

  2

  Medic

  Medic

  Economist

  Asist. med. pr.

  3

  S

  s S

  PL

  4

  l

  l

  l

  l

  5

  Minescu Irina

  Mihai Gabriel Irinel

  Popescu Florentina Clara

  Felea Emil

  MarinRoxana Text Box

 • PSIHIATRIE ACUTI 1

  PERSONAL SANIT. SUPERJOR

  NR. PATURI = 70 (DIN CARE 20 PATURI PSIHIATRIE CRONICl)

  Normat 5 Existent 5 0

  5

  6 7

  8

  9

  1

  Medic primar $ef sectie, gradul I, gr.5 (dr.in s,tiinte medicale)

  Medic primar, gr.3

  Medic primar, gr.3

  Medic specialist, gr.2

  Medic specialist, gr.2

  2 Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie

  3 S

  S

  S

  S

  S

  4 1

  1

  1

  1

  1

  - S' ' ' in // 5 -v^

  Iosifescu Renata Beatricev v. / i

  - ' / '' i Georfeescu Maria Riixa'ndra

  Cre{u'@arf^ x^tiL/ /i^ I

  Grigora$^o4%'"^te^

  vacant

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 22 Existent 18 Ocupat14 0

  10 11 12 13 14 15 16 17

  18 19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  1 Asistent med.pr,gr.5

  Asistent rned.pr.sef,gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.deb., gr.5

  Asistent med.pr.,gr.4

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr., gr.3

  Asistent med.pr.. gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr.,gr.4

  Asistent med.,gr.5

  Asistent med.,gr.4

  Asistent med.pr., gr.4

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  2 Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  Med.gen.

  3 PL

  S

  PL

  PL

  S

  S

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  PL

  S

  S

  S

  PL

  4 1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  ]

  1

  1

  1

  1

  1

  5 vacant temporar-rezervat

  Nita Cristina Marilena

  Calin Dumitru

  Calin Mariana

  Stoica Maria

  Vacant

  Mihalache Maria Erna

  Rizea Adriana

  Balc Georgeta

  Tanase Adriana

  Grad Sanda

  Vacant

  Badiceanu Petronela

  Soare Alina Antonela

  Nicolaescu Felicia

  Comanescu Dragos

  vacant

  Popa Florina

  MarinRoxana Text Box

  MarinRoxana Text Box

 • PERSONAL AUXILIAR SANITAR

  INFIRMIERE Normat 12 Existent 7

  0

  28 29

  30 31 32

  33 34

  1

  Infirmiera, gr.5

  InfirmierS, gr.4

  Infirmiera, gr.4 Infirmiera, gr.5

  Infirmiera, gr.5

  Infirmiera, gr.4 Infirmiera, gr.5

  2 Curs de specialitate

  Curs de specialitate

  Curs de specialitate Curs de specialitate

  Curs de specialitate

  Curs de specialitate Curs de specialitate

  3 G

  G

  G G

  G

  G G

  4 1

  1

  1 1

  1

  1 1

  g"_r -̂*" Irimioiu Vasilica

  Dochia Gabriela

  Irimiea Mihaela Maria Vacaru Maria

  Vasioiu Georgeta

  Badea Marilena vacant

  INGRIJITOARE CURATENIE Normat 3 Existent 3 Ocupat 1

  0

  35 36

  37

  1

  Ingrijitoare curatenie, gr.3

  Ingrijitoare curatenie, gr.5

  Ingrijitoare curatenie, gr.5

  2 3 G G

  G

  4

  1

  1

  1

  5 Dorobantu Andreea

  vacant

  vacant

  MarinRoxana Text Box

  MarinRoxana Text Box

 • PSIHIATRIE ACUTI2

  PERSONAL SANIT. SUPERIOR

  NR. PATURI = 70 (DIN CARE 20 PATURI PSIHIATRIE CRONICP, Normat 5 Existent 5

  0

  38

  39

  40 41 42

  1

  Medic primar sef sectie, gradul I, gr.4

  Medic primar, gr.5 (dr.in stiin|e medicale)

  Medic specialist, gr.2

  Medic specialist, gr.2 Medic specialist, gr.2

  2

  Psihiatrie Psihiatrie

  Psihiatrie

  Psihiatrie Psihiatrie

  3

  S S

  S

  S S

  4

  1 1

  1

  1 1

  ^^ss====^

  Jianu Bogdan Stroe Marilena

  Stroe $tefan

  Jianu Alexandru Vacant

  PERSONAL MEDIU SANITAR Normat 22 Existent 16 Ocupat 13

  0

  43

  44

  45 46 47 48

  49

  50

  51 52 53 54 55 56 57 58

  1 Asistent med. pr.sef., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5

  Asistent med.pr., gr.5