of 23 /23
HOT ARASTE: ROMANIA JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL HOTARARE Privind modificarea H.C.L.M. nr. 615 /2008 privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loan Dumitru. 8 Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de Avand in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu Stefan Mazare nr., 45376 / 2009, Raportul Comisiei 1 - Buget - Finante, Raportul Comisiei 2 -Urbanism, Raportul Comisiei 5 - Juridica si Referatul Directiei Patrimoniu nr.45380 / 2009; Avand in vedere Sentinta Civila nr. 23023 / 16.12.2008 a Judecatoriei Constanta ; Vazind H.C.L.M. nr. 615 /2008 privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loan Dumitru, Raportul de evaluare intocmit de S.C. Cadastru Consulting S.R.L., inregistrat sub nr. 160896 / 2008 ; In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit "c", art. 121 alin.4 si art, 115, alin (1) lit b din Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala, republicata; Art.l- Se aproba modificarea pct. b din art. 2 al H.C.L.M. nr. 615 /2008 privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loan Dumitru, care va avea urmatorul cuprins: b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1, in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de 220.453 € (836 €/mp x 263,70 mp) Art. 2 - Celelalte articole din H.C.L.M. nr. 615 / 2008 raman neschimbate Art. 3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare catre Cocaneanu Constantin loan Dumitru prin Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040 - 41 -708101; Tel:0040 - 41 -708105; 8700CONSTANTA - ROMANIA

HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata...

Page 1: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

HOT ARASTE:

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

HOTARAREPrivind modificarea H.C.L.M. nr. 615 /2008 privind aprobarea

schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta siCocaneanu Constantin loan Dumitru.

8

Consiliul Local al Municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara dindata de

Avand in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu StefanMazare nr., 45376 / 2009, Raportul Comisiei 1 - Buget - Finante, RaportulComisiei 2 -Urbanism, Raportul Comisiei 5 - Juridica si Referatul DirectieiPatrimoniu nr.45380 / 2009;

Avand in vedere Sentinta Civila nr. 23023 / 16.12.2008 a JudecatorieiConstanta ;

Vazind H.C.L.M. nr. 615 /2008 privind aprobarea schimbului de terenuriintre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loan Dumitru, Raportul deevaluare intocmit de S.C. Cadastru Consulting S.R.L., inregistrat sub nr.160896 / 2008 ;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit "c", art. 121 alin.4 si art, 115, alin(1) lit b din Legii nr. 215 / 2001 privind Administratia Publica Locala,republicata;

Art.l- Se aproba modificarea pct. b din art. 2 al H.C.L.M. nr. 615 /2008privind aprobarea schimbului de terenuri intre Municipiul Constanta siCocaneanu Constantin loan Dumitru, care va avea urmatorul cuprins:

b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1, in suprafata de 263,70mp

Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de220.453 € (836 €/mp x 263,70 mp)

Art. 2 - Celelalte articole din H.C.L.M. nr. 615 / 2008 ramanneschimbate

Art. 3 - Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local vacomunica prezenta hotarare catre Cocaneanu Constantin loan Dumitru prin

Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040- 41 -708101; Tel:0040- 41 -708105; 8700CONSTANTA-ROMANIA

Page 2: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

Prezenta Hotarare a fost aprobata de27 membri.

consilieri din

procurist Tudorache Razvan-Mircea, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str.Aviator Mircea Zorileanu nr. 66, ap. 2, Directiei Patrimoniu, DirectieiFinanciare, S.P.LT. si Serviciului Juridic, in vederea aducerii ei la indeplinire,precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

PRESEDINTELE SEDINTEI, CONTRASEMNEAZASECRETAR

MARCELA ENACHE

8CONSTANTANR. /

8

Bd. Tomisnr. 51;Fax:0040- 41 -708101; Tel:0040-41 -708105; 8700CONSTANTA-ROMANIA

Page 3: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

8PLAN DE SITUATIE

Scara 1:500Strada PICTOR NICOLAE TONITZA, zon~ Bloc LE

Suprafata LOT 1=263,70 mpSuprafata LOT 2=341,72 mp

INCADRARE IN ZONA

35.' ,ro

(,

oo~ ---

. UNIr'PIULUIPATRiMONIUSTANTA

--- "'".

:'~ _._~I PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTAt SERV~CIUL CAOASTRU,I

iVIZAT SPRE NESCHrMBAREf Nr.I -----------------------

! Data ~"1_~aL ~.~~. ~---r~ ",..A";...__

Page 4: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

AVIZ

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCALCOMISIA 1- BUGET- FINANTE

Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnulPrimar Radu Stefan Mazare

Analizind proiectul de hotarare:

8Privind modificarea H.C.L.M. nr. 615 / 2008 privind aprobarea schimbuluide terenuri intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loanDumitru.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin 3 si art. 115 alin1 lit "b" din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala;

Se avizeaza FAVORABIL proiectul de hotarare :

Privind modificarea H.C.L.M. nr. 615 / 2008 privind aprobarea schimbuluide terenuri intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loanDumitru.

8 PRESEDINTE COMISIE

Bd. Tomis nr. 51;Fax: 0040-41-708101; Tel: 0040 -41-708105; 8700 CONSTANTA. ROMANIA

Page 5: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

AVIZ

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNlCIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

COMISIA 2 -URBANISM 11o,o~, ~q

Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnulPrimar Radu Stefan Mazare;

Analizind proiectul de hotarare privind:

8Privind modificarea H.C.L.M. nr. 615 / 2008 privind aprobareaschimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si CocaneanuConstantin loan Dumitru.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin 3 si art. 115alin 1 lit "b" din Legea nr. 215 /2001 privind Administratia Publica LocaIa;

Se avizeaza FAVORABIL proiectul de hotarare privind :

Privind modificarea H.C.L.M. nr. 615 / 2008 privind aprobareaschimbului de terenuri intre Municipiul Constanta si CocaneanuConstantin loan Dumitru.

PRESEDINTE COMISIE

8 GABRIEL VALENTIN PffiVULESCU

Bd.Tomisor.51;Fax:0040- 41-708101;Tel:0040- 41-708105;8700CONSTANTA-ROMANIA

Page 6: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

AVIZ

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAMUNlCIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCALCOMISIA 5-JURIDICA

Avand in vedere expunerea de motive prezentata in sustinere de domnulPrimar Radu Stefan Mazare;

Analizind proiectul de hotarare privind:

8Privind modificarea H.C.L.M. nr. 615 / 2008 privind aprobarea schimbuluide terenuri intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loanDumitru.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit "c", art. 45, alin 3 si art. 115 alin1 lit "b" din Legea nr. 215 /2001 privind Administratia Publica LocaIa;

Se avizeaza FAVORABIL proiectul de hotarare privind :

Privind modificarea H.C.L.M. nr. 615 / 2008 privind aprobarea schimbuluide terenuri intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loanDumitru.

8PRESEDINTE COMISIE

Bd. Tomis nr. 51;Fax:0040- 41 -708101; Tel: 0040- 41 -708105; 8700CONSTANTA-ROMANIA

Page 7: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

8

8

ROMANIAJUDETUL CONSTANTAPRIMARIA MUNlCIPIULUI CONSTANTADIRECTIA PATRIMONIUSERVICIUL PATRIMONIU

NR"{'~/JCj 'o~.2£o)REFERAT

Priviod modificarea H.C.L.M.or. 615/2008

Prin H.C.L.M. nr. 615 / 2008 privind aprobarea schimbului de terenuri intreMunicipiul Constanta si Cocaneanu loan Dumitru, in locul terenului situat in str.Viorelelor, atribuit prin Dispozitia nr. nr. 3694/2002, dl Cocaneanu loan Dumitru iain proprietate lotul nr 4 din str. Motilor si loturile 42-43 din careu XII, zona PalazuMare.

Judecatoria Constanta, prin sentinta civila nr. 23023 / 16.12.2008, obliga parateleComisia Locala de Aplicare a Legii nr. 18 / 1991 a Municipiului Constanta si ComisiaJudeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor Constanta, sareconstituie in favoarea reclamantilor Hagin Faust si Ginghina Octavian dreptul deproprietate in natura pentru suprafata de 8,5 ha teren in zona palazu Mare, identificatprin raportul de expertiza tehnica extrajudiciara, intocmit de expert tehnic judiciarspecialitatea topografie - cadastru geodezie, Bondoc Sorin.

Avand in vedere ca loturile 42-43, ce fac obiectul schimbului de terenuri aprobatprin H.C.L.M. nr. 615 / 2008 sunt incluse in suprafata de teren de 8,5 ha, ce faceobiectul S.C. nr. 23023 /2008, nu se mai poate finaliza schimbul de terenuri.

In art. 1 la H.C.L.M. nr. 615 / 2008 se insuseste valoarea terenului proprietateaCocaneanu Constantin loan Dumitru, in suprafata de 2355,84 mp este de 240.295,68€ (102 €/mp x 2355,84 mp), conform raportului de evaluare intocmit de S.C. CadastruConsulting S.R.L.

In art. 2, pct a, Primaria Municipiului Constanta propune pentru efectuareaschimbului, terenul in valoare de 19.825 € ( 100€/mp x 198,25 mp), teren situat in str.Motilor, lot 4, in suprafata de 198,25 mp, ce constituie domeniu privat al MunicipiuluiConstanta. Raportului de evaluare a fost intocmit de S.C. Cadastru Consulting S.R.L.

In locul terenului de la pct. b (teren situat in zona Palazu Mare, careu XII lot 42-43, in suprafata de 874 mp), Primaria Municipiului Constanta propune pentruefectuarea schimbului terenul ce constituie domeniu privat al municipiului Constantaconform H.C.L.M. nr. 280 / 2008 anexa 19, situat in str. Pictor Tonitza, lot 1, in

Bd. Tomis nr. 51;Fax:0040-41-708101; Tel:0040-41-708105; 8700CONSTANTA-ROMANIA

Page 8: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

DIRECTOR E

suprafata de 263,70 mp, cu valoarea de 220.453 € (263,70 mp x 836 €/mp), conformraportului de evaluare intocmit de S.C. Cadastru Consulting S.R.L.

Supunem dezbaterii plenului Consiliului Local al Municipiului Constanta,proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L.M. nr. 615 / 2008 privind schimbul deterenuri dintre municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loan Dumitru, in sensulca, pct.b din art. 2 va avea urmatorul cuprins :

b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1, in suprafata de 263,70mp

Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de mp este de 220.453 €(836 €/mp x 263,70 mp)

8Anexam urmatoarele acte:1. H.C.L.M. nr. 615 /20082. Sentinta civila nr. 23023 /2008 a ludecatoriei Constanta4.Raportul de evaluare a terenului, intocmit de S.C. CADASTRUCONSULTING S.A., inregistrat sub nr. 160896 / 2008;5.Planul de situatie pentru terenul situat in str. Pictor Tonitza, lot 1, in suprafatade 263,70 mp6. Certificatul de Urbanism nr. 1773 /2008

8 SEF SERVo~IC

Irina PINZA~W'

Bd.Tomisor.51;Fax:0040-41-708101; Tel:0040- 41-708105;8700CONSTANTA-ROMANIA

Page 9: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

CADASTRUCONSULTING

BENEFICIAR :

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Editat in Constanta, noiembrie 2008

Page 10: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

Valoare/1 mp (€)Valoare totala (€)Valoare totala (RON)

8361II

1,982,039

7,256,245

\

2. SINTEZA RAPORTULUI

Prezentul raport de evaluare se refera la proprietatea imobiliara "Teren" situatain Municipiul Constanta, stLPictor Tonitza, zona Bloc LE 51, linga SC.Gen.nr.6.Proprietatea este compusa din teren in suprafata de 2370.86 mp. Terenul in cauzaface obiectul unui schimb de terenuri.

Scopul raportului este de a furniza beneficiarului valoarea de piata estimata aproprietatii imobiliare analizate, in vederea aplicarii efectuarii unui schimb de terenuri.

Evaluarea a fost realizata in concordanta cu definitia valorii de piata, stabilitapotrivit Standardelor Internationale de Evaluare".

Abordarea in evaluare a fost bazata pe Standardele Internationale de Evaluare(editia a opta), aplicindu-se urmatoarele metode evaluare :

8 Abordare de piataAbordareprin Comparatia VinzarilorAbordare DrinVenit

Metoda de evaluareMetoda Comparatjef Directe de PiataMetoda Reziduala

1

In urma reconcilierii valorilor obtinute prin aplicarea metodologiei de evaluare,opinia evaluatorului cu privire la valoarea de piata estimate a proprietatii imobiliare"Teren" la data de referinta 03.11.2008, exclusiv in conditiile prezentate in raport, este:

._<:

8Note:~ Rata de schimb valutar la data de referinta: 1 € = 3.6610 RON.~ Valorile exprimate in Euro sunt valabile atat timp cat conditiile in care s-a realizat

evaluarea ( starea pietei, nivelul cererii si ofertei) nu se modifica. Piata imobiliara poateavea in timp evolutii ascendente si descendente si nu este direct proportionala cuevolutia dolarului/euro.

3

Page 11: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

ROMANIAJUDETUL CONST ANTAMUNICIPIUL CONSTANTACONSILIUL LOCAL

HOTARAREPrivind aprobarea schimbului de terenuri intre

Municipiul Constanta siCocaneanu Constantin loan Dumitru.

8

Consiliul L09al al Mupicipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara dind d 22 ,'"" ,", uata e - , , 11.\; '. '., {'rt' 'y

~,,.; ,~t0:,.,.. ,._~ i>::~.".J _ ..

Avand in vedere Expunerea de motive a Domnului Primar Radu StefanMazare nr. 152174 / 16.10.2008, Raportul Comisiei 1 - Buget - Finante,Raportul Comisiei 2 -Urbanism, Raportul Comisiei 5 - Juridica si ReferatulDirectieiPatrimoniu nr.152173 / 16.10.2008; ,

Vazind solicitarile d>-:lui'Cocaneanu Constantin loan Dumitru iriregistrate subnr. 27947 si 28331 / 20~ Dispozitia Primarului nr. 3694 / 2002, Rapoortele deevaluare intocmite de S.C. Cadastru Consulting S.R.L., inregistrate sub nr. 87752si 145031 /2008 si adresa nr. 52011 /2006 a Directiei Corp Control

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit "c", art. 121 alin. 4 si art, 115, alin\ (1) lit b din Legoelt.nr. 215 / 2001 priYiind Administratia Publica Locala,

republicata;

HOTARASTE:

/ Art.] - Se insuseste raportul de ~pertiza tehnica privind valoarea decirculatie a terenului in suprafata de 2355,84 mp, situat in str. Viorelelor~.avand

8 nr. cadastral 10946, proprietatea Cocaneanu-Constantmloan Oumitru--

Valoarea de circulatie a terenului proprietate Cocaneanu Constantinloan Dumitru, in supraf!lta de 2355,84 mp este de 240.295,68 € (102 €/inp x2355,84 m p)

Art.2 - Se insusesc rapoartele de expertiza tehnica privind valoarea decirculatie a urmatoarelor terenuri ce constituie domeniu privat al MunicipiuluiConstanta :

a) teren situat in str. Motilor, lot 4, in suprafata de 198;25 mpValoarea de circulatie a terenului in suprafata de 198,25 mp este de19.825 € ( 100 €/mp x 198,25 mp)b) teren situat in zona Palazu Mare, careu XII lot 42-43, in suprafata de

874 mp

Bd. Tomis nr. 5] ;Fax: 0040 - 41 -- ns IC i: Te!: C."..' i .. -;'& I 05: 870.CC:)~!ST:\:-':T!, - ROMANIA

Page 12: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

8

J

8

Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 874 mp este de218.500 € (250 €/mp x 874 mp)

Art.3 - Se aproba efectuarea schimbului de terenuri, conform planuriloranexa, intre Municipiul Constanta si Cocaneanu Constantin loan Dumitm.Planurile anexa fac parte integranta din prezenta hotarare;

ArtA - Contravaloarea rapoartelor de expertiza va fi suportata deCocaneanu Constantin loan Dumitru ;

Art. 5 - Cocaneanu Constantin loan Dumitru renunta in favoareaConsiliului Local al Municipiului Constanta, la difereanta de valoare dintrerapoartele de evaluare ;

Art. 6 - Primarul Municipiului Constanta va imputernici prin Dispozitieun salariatdin cadrul ServiciuluiJuridic in vedereasemnariiactuluinotarialdeschimb;

" :1

Art. 7 - Serviciul @misiilor de specialitateale Consiliului Loc~t vacomunica prezenta hotarare catre Cocaneanu Constantin loan Dumitru prinprocurist Tudorache Razvan-Mircea, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str.Aviator Mircea Zorileanu nr. 66, ap. 2, Directiii Patrimoniu, Directiei

\ Financiare, S.P.LT. si Serviciului Juridic, in ~ederea 'aducerii ei la indeplinire,precum si Prefecturii Judetului Constanta, spre stiinta.

/- Prezenta Hotarare a fost aprobata de

27 membri.consilieri din

CONTRASEMNEAZASECRET AR

MARCELA ENACHE~. If(j.:J.I ~-_. ---

0:;'

CONSTA~l 1)...NR. 0!j

Bd, Tomis nr, 51;Fax: 0040 -41 -708101; Tel: 0040 -41 -708105; 8700 CONSTANTA - ROMANIA

Page 13: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

.I

Dosai-nr. 8488/212/2008, ROMANIA,

; ,

lUDECATORIA CONSTANTA,SECTIA CIVILA

SENTINT A CIVILA Nr. 23023,

~edinta publica de la 16.12.2008Completul compus din:

PRE~EDINTE : Corina Eugenia lianuGREFIER : Maria Taranu,

Pe rol judecarea cauzei civile avand ca obiect fond funciar - obligatia dea face, actiune formulata de rec1amantii HAGIN FAUST, cetatean german,domiciliat in Germania, Munchen, POCCISTR 2, cu domiciliul ales laprocuristul Ginghina Octavian, din Bucure~ti,str. Vasile Lascar, nr. 100, etaj 3,'ap. 10, sector 2 ~i GINGHINA OCTAVIAN, domiciliat in Bucure~ti, b-dul..' '.- ~

Camil Ressu, n~. 33, bI. N 4, sc. 5, et. 6, ap. 213, sector-3, in contradictoriu cupaditii COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 A' ~

MUNICIPIULUI CONSTANTA ~i COMISIA JUDETEANA PENTRUSTABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRATERENURILOR C9NSTANT A, ambele ('11--ediH]In ConstR!1t8j \Bd Tomisnr. 51 - 53, judo Constanta.

Dezbaterile asupra fondului au avut lac in ~edinta publica din data de09.12.2008 ~i au fost consemnate in Incheierea de amanarea pronuntarii de la

acea data, ce face parte integrantfi din prezenta hotarare, cand, ins~nta, avandnevoie de timp pentlu a delibera, a dispus amanarea pronuntarii la data de16.12.2008. -

INSTANTA,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea inregistrata sub nr. 8488/212/2008 pe rolul acestei instante,reclamantii HAGIN FAUST ~i GINGHINA OCT AVIAN, in contradictoriu cuparatii COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII NR. 18/1991 AMuNICIPIULUI CONSTANTA ~i COMISIA JUDETEANA PENTRUSTABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRATERENURILOR CONSTANTA, au solicitat instantei ca prin sentinta ce vapronunta, sa se dispuna:

obligarea paratelor la solutionarea cererii de reconstituire pentru suprafatamaxima ce poate fi retrocedata in baza legilor fondului funciar, respectiv50 ha teren situat in Constanta, fosta mo~ie "WILD", din Pa1azuMare cer.: 3..;:;;-t11 'It ;.Jllr,,<>rp' rp.f'1o:\"",' ~i".,.. ;'..-, C'''''''l~u! do " <;'0 ...ot-r(\!"',:,rJ., ~''"' f'1.rr"')r~::!

.l..i

. .

Page 14: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

8

lor, in natura aceasta suprafata de teren, pentru care au fonnulat cerere Incont. cu Legea nr. 247/2005;' .obligarea fiecarei parate in parte sa efectueze conform atributiunilor ce Ie

. revin potrivrt art. 5 - (j din H.G. nr. 890/2005, toate operatiunile necesarereconstituirii dreptului de proprietate in natura, punerea reclamantilor inposesie ~i emiterea titlului de proprietate pentru suprafata de 50 ha terenmentionata ~iobligarea paratilor la plata sumei de 10pOlei pe zi de intarziere fiecare,reprezentand daune cominatorii pana la executarea obligatiei dereconstituire.

In motivare, reclamantii au aratat in esenta ca autoarea lor, Elena ZossimaWild, fiica lui Dimitrie Zossima ~i Constanta Zossima, a detinut in perioadaanilor 1946 - 1949 suprafata de 568 ha teren situat in fosta comuna PalazuMare, teren obtinut prin mo~tenirede la parintii acesteia, ~a cum ar rezulta ~i

din extrasul nr. 1594/12.03.2003 emis de Directia Judeteana a Arhivelor 8Nationale Constanta, din care suprafata de 518 ha teren a fost expropriata abuzivin baza Legii nr. 187/1945 a Reformei agrare.

v v ~~mai aratat recl~antii c~ auto~rea lor, Ele~~Zossima Wild, a fostcasatont~) pentru 0 scurta penoada de tImp cu numitirl Murgulet de care adivoqat tara a avea copii ~i s-a recasatorit cu Anton Wild in data de 12.12.1941,acesta fiind vaduv ~i avand 3 copii din casatoria sa anterioara incheiata cu

Ecaterina Wild, nascuta Nitescu, cei trei copii ai acestuia fiind: ~1cn?tOr!pt!-:-Wild ZOSSlma- .tliis~Utaia 31.U"/.lY35~i decedata la 21.07.2003, Ion (Johannes)Cezar Carol Wild - nascut la data de 26.09.1930~idecedat la 01.09.1997- ~iLucia Josefina Wild Zossima - nascuta la data de 06.08.1932 ~i decedata 1;1fiatade 11.0f.~')OG, ~;" fost intiati \adopia~i) de autoarea lor, Elena Zossima Willi

conform scntintei l-f'ile nr. 444/24.04.1945 a Tribunalului I1fov,S!ctia a VTT-a, a~a cum rezulta din copia nr. C 147/17.09 1979 emisa d~ Arhivele Statulul

Au mai precizat reclamantii ca autoarea lor, Elen~Anton viiid tnumclc .."Anton", fiind preluat de la sot), prin testamentul autentificat sub ili.9401/31.03.19441a Notariatul Tribunalului Ilfov, a testat 111favoarea copiilor saiadoptivi (c"opiii sotului sau Anton Wild), nuda proprietate a mo~jei salp (fillPalazu l'vlare,Jud. Constanta; mo~ia numita "Surdila Gaiseasca" din judoBralla~ivia din comuna Valea Calugareasca dinjudoPrahova, iar tatal acestora,AntonWild, a testat de asemenea toata averea copiilor sai Elena Odette Wild, Lucia -Josefina Wild ~iIon Wild, potrivit testamentului nr. 7188/03.04.1944.

Au mentionat ca in baza Legii nr. 18/1991a fondului funciar ~ia Legii nr.10/2001, copiii acestor autori, respectiv numitii Ion (Johannes) Cezar CarolWild, Lucia Josefina Wild ~i Elena Odette Wild, au fonnu1at numeroase cereride reconstituire ~inotifidiri prin care au solicitat retrocedarea proprietatiice Ii secuvenea ca drept de mo~tenire de la autorii lor, dar peste tot au primit numairefuzuri, iar procesele pomite in baza Legii nr. 1012001,In anularea actelor

8

,'"

Page 15: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

8)

. '~ ,.I ()I/"~O'::--..

"-"~!9.liV~i"~. ,

.e~i~e~ alt()r.pers<?anepe proprietatea lor ~i alte astfel de proce~e au ~., I .' .... . . tergiversatelanesfiir~it,.tiindpe rol ~iInpreze~t. _ ' '.' ',_ .

. .Au mai aratat reclamaritii di In acest timp cei trei mo~tenitorimenti'onafi,copiii defunctei Elena Zossima Wild ~i Anton Wild, au decedat, iar de pe unmilor au ramas urmatorii mo~tenitori:

1. dupa defunctul Ion (Johannes) Cezar Carol Wild - fiul sau Andreas WildAnton, cetatean german;

2. dupa defuncta Wild - Zossima Lucia, mo~tenitorii- Ginghina Octavian;Lefler Constantin, Wild Andreas Anton ~i Wild Johanna Alexandra, totilegatari universali conform certificatului de mo~tenitor nr. 781/13.09.2006emis de B.N.P. "Marinca~ Eugen" din Bucure~ti,sector 3 (fila 11- 12);

3. dupa defuncta Wild Zossima Odette - mo~tenitorul Hagin Faust - sotsupravietuitor, cetatean german, mo~tenitoriiWild Andreas Anton ~iWild- Zossima Lucia, renuntfmd la mo~tenireaacestei defuncte, iar cotele lorsuccesorale (ce Ii s-ar fi cuvenit dupa ceilalti autori), Ie-au cedatmo~tenitorului Hagin Faust prin contractul de cesiune de drepturi

succesorale autentificat sub nr.. 1678/13.09.2006~la. B.N.P. "Marinca~Eug~n" (fila 15 - 16). ~) - , "

Au mar precizat reclaman!ii di In prezent ei au calitate de mo~tenitorice vinla mo~tenire prin reprezentarea autoarei Elena Zossima Wild, aeeasta fiindpersoana indrepHi!iHila reconstituire ce a formulat eererea de reconstituire intennenul de dediderc\prcv. de lcgl1etondului funciaL \

Cu privire la daunele eominatorii solieitate, rec1aman!ii auaratat diparatele au Inealcat flagrant dreptul10r de proprietate prin refuzul nejustificat demai bine de !() :mi de:1 k ~olutionacererCdde reconstituire ~i de a Ie retroceda,

terennl. solicitat, fii7 lm;~Heatelegile !arii, Constitutia Romamey~1 d1~l'luicomumtar. _ -

~l! drept, au invocat art. ) 3 ~l urm. din Legea 18/199t Legea1/2000; L~gc:,111.169/1997; Legea nr. 247i2005 ~iH.G. nf. 690/2005.

In probatiune, au solicitat administrarea probei eu inscrisuri, interogatonulparatilor ~iproba eu expertiza tehniea topografica.

Din actele $i lucdirile dosarului, instanta constaHisi reline urmatoarele., .

Autoarea initiala a rec1amantilor, numita Elena Zossima Wild, fiica lui, ,

Dimitrie Zossima ~i Constanta Zossima, a fost casatorita 0 perioada de timp eunumitul Murgulet de care a divoqat tara a avea copii ~i apoi s-a casatorit cunumitul Anton Wild (In data de 12.12.1941, eonf. extrasului din Registrul Stariicivile pentru casatoriti pe anul 1941 Bueure~ti - sector IV Verde - fila 170),acesta fiind vaduv ~i avand 3 copii din casatoria sa anterioara Incheiata euEcaterina Wild, nascuta Ni!escu, cei trei copii ai acestuia fiind: Elena OdetteWild Zossima- naseutala 31.07.1935~ideeedatala 21.07.2003,Ion (Johannes)Cezar Carol Wild - naseut la data de 26.09.1930~ideeedat la 01.09.1997- ~iLucia Josefina Wild Zossima - nascuta la data de 06.08.1932 si decedata la data

.F..r

8

1.'

Page 16: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

< .

confo~ sentintei civile nr. 444/24.04.1945 a Tribunalului Ilfov, Seqt_a,a VII - ..a, ~a"cum rezuWi'din copia nr. C 141/17.09.1979emisa,de Arhi~ele Statului(t1Ie.le:I7~19"din~d.osarj,ambii soti ~i copiii acestota,prl~lufuidnumele teunite-Zossinii'- wiid, a~acum rezulta din actul de adoptie.

Autoarea Elena Zossima Wild, a detinut in perioada 1946 - 1949,in fostacomuna Palazu Mare (actualul cartier Palazu Mare al mun. Constanta), suprafatade 518 ha teren, a~acum rezulHidin copia - extras nr. 1594/12.03.2003emisa deArhivele Statului - Directia Judeteana a Arhivelor.Nationale Constanta.(fila144), teten ce a fost expropriat in baza Legii Dr. 187/1945 de inmptuire aRefonnei Agrare a~a cum rezulta din certificatul - extras nr. C 67/07.02.2008emis de Directia Judeteana a ArhivelorNationale Constanta (fila 146),teren caredupa masurare s-a constatat ca ar avea suprafata de 495,7745 ha in loc de 518ha, a~a cum rezulta din "Memoriul emis in data de 20.10.1948 intocmit de ing.Nica V. Mihai, delegatul Ministerului Agriculturii, act ce a fost depus de catreparata Comisia LocaIa Constanta.

In anul 2003, numitele Wild - Zossima Odette (Elena Cecilia Odet) ~iWild - Zossima Lucia (la acea data mo~tenitorul Ion. (Johanl1es)Cezar CarolWild fiind d_e~dat), au obtinut cetatenie roman& pqtrivit H.G. Dr.519/08.Q5.2003-publicatain M. Of., Partea I, nr. 339/19.V.2003 (fila 180-181),pentru a putea beneficia de reconstituirea dreptului de proprietate, intre timpfiind revizuita ~i Constitutia Romfmieiprin Legea 429/2003, recunosdindu-secetatenilor stdiim dreptul de a obtine terenuri In R('mania prin mo~tcnirr.iegali, fiira a1tecohditll, dreptul la mo~tcnirefiind garantat, conf. an. 41 al1n 2~i art. 42 din Constitutia Romfmiei (art. 41 alin. (1) Dreptul de p"uprietate.precum .'ji crean,ele asupra statului slmt garantrrtp rnnti1"utl 1 . "'1".iti?l£

...LcsitJr "iJ L.PtUf t ~tuli .)wVlllle ae lege. !(2) Propriewtea! przvata este garantafr"';i !le"ottta if' mod .cza! c>.. l'-J!e.

indifereni de titular. Cetiifenii straini )'1 apatrizii pot dobandi dreptul deproprietate vrivatii OS1Jnr(!te!"e."!!!...i!a~;';:;inaiin conaitiife rezuliuie din aderarea- - ~ ,

Romimiei la Uniunea Europeana $i din alte tratate internationale la care. .Romania este parte. pe baza de reciprocitate. in condi/iile previizute prin legeorganicii,precum '$iprin mO$tenirelegalii" $1art 42 ,J)reptulla mo§temreestegarantat") , dar cererea de reconstituire depusa de ace~ti mo~teniton in oazaLegii nr. 18/1991 ~ia Legii nr. 1/2000,nu a fost solutionata.

In data de 21.07.2003, decedeaza numita Elena Odette Zossima Wild.In data de 31.10.2005, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 247/2005,

numitii Lucia Zossima Wild ~iHagin Faust, mo~tenitoruldefunctei Elena OdetteZossima Wild in calitate de so! supravietuitor,prin mandatar Ginghina Octavian,formuleaza 0 noua cerere de reconstituire a dreptului de proprietate, cerereinregistrata sub nr. 133281/31.10.2005la sediul Primariei mun. Constanta (fila142), dar care pana in prezent nu a fost solutionata.

In data de 11.06.2006, decedeaza ~i numita Lucia (Josefina) ZossimaWild.

-.

8

8

4

8

e

Page 17: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

i~! n . 'Vi:. ':.--...,~I?,,,,, 01'0..,~'..-..~.',:;:.~I.c,'iiVj -~...~"

;t:..~!: ~(~.

. . . "_." ." jn~ ,prezent,. rec~aman!ii.,.sunt .mo~tenitorii...acestor"autori, venind. I ,:,

.. ~. mo~tenirea Iasatifde Elena Zossima Wild,.prin retransmitere.. .. ..c ,-_.... . , ::." Co~LJ~rL42 din Constitutia Romfu1iel:dreptulla'm~~tenire este garantat;

iar din probele administrate In cauza rezult~ ca ambii reclamanti au calitate demo~tenitori legali ~i testamentari, legea fundamentala ~i legile fondului funciarnefacand nicio distinctie In acest sens.,

In cauza, reclamantii au facut dovada calitatii de mo~tenitorconf. art. 13din Legeanr. 18/1991.rep. ~i art. 13 din H.G. nr. 890!2005,.au facut dovadacalitatii de fost proprietar deposedat de teren In perioada 1945 - 1946 a autoareiElena Zossima Wild, in conf. cu prevoart. 3 alin. 5 ~iart. 6 din Legea nr. 1/2000,precum ~i d9vada calitatii de persoane indreptatite la reconstituirea dreptului deproprietate pentru suprafata maxima ce se poate restitui in baza Legilor fonduluifunciar, respectiv 50 ha, conf. art. 3 alin. 2 din Legea nr. 1/2000.

S-a facut de asemenea dovada vechiului amplasament, respectiv zonaPalazu Mare (astazi cartier al mun. Constanta, fosta com. Palazu Mare -Canara), terenul purtand denumirea veche (de la expropriere) de "mo~ia Wild"a~a cum rezuWi ~i din planurile I?arcelarede la acea data (depuse de paratacomisia 10cci~aJ. . ~.;:" , (

Cu prtvire la vechiul amplasament al terenului ill litiglu, instanta retine diin conf. cu concluziile raportulul de expertiza tehllica extrajudiciara (inclusivAnexa I ~i urm. din raportul de expertiza) i'ntocmit de expert tehnic judiciar

specialitatea topograf\e - cadastn! - geodezie, Bendoe Sorin, atlat ,\ii eviden~aBiroului Central de Expertize Tehnice, avand numarul de legitimatie 4258 -11202, coroborat ~i celelalte probe administrate in cauza, inclusiv a:dresa nr.166173/28.11.2008 emls:l tip Pnmaria T\1un. Constanta J~ a planului parce1a:

extras din 1945 si planul actual 817,()T1eiPalazu !\1are, ce1e doua lamp de teren,Latul 1 In suprafata~e 8,5 ha pozitionatIntre puncte1e400 - 432 $ Lotul2 Insuprafatii de 6,6 ha (6.6007 m.p.) pozl~ionat intre punctele 4.3j - 462 (fila 102),identificate 'ill rapartul de expcrtiza, sunt situatem zona Paiazu I\1are, in cea maimare parte pe fosta proprietate \Vild -- Zossima ~ipe care in prezent nu se aflaconstructii ~i alte obiective de investitii.

Sustinerea paratei Comisia LocaHiConstanta sa prin Hotararea CansiliuluiLocal Constanta (H.C.L.l\1.)nr. 633/18.12.2002,a fost transmisain folosintagratuita, pentru constructia unui ansamblu de 10cuinte,catre A.N.L, suprafata de374.910,73 m.p. teren in zona Palazu Mare, nu poate fi retinuta de instanta,deoarece prin H.C.L.M. nr. 97/11.02.2006, a fost retras dreptul de folosinta alA.N.L. pentru aceasta suprafata de teren, ambele hotarari fiind depuse de parata,iar din H.C.L.M. nr. 127/17.04.2003 de actualizare P.U.D - Palazu Mare Nord-Caragea Dermeni pe malul Lacului Siutghiol, nu rezulta ca cele 2 loturi liberedin "mo~ia Wild" ar fi afectate de constructii ori lucdiri de investi!ii aprobateconfonn legii ~i nici alte aspecte de natura a exceptata aceste suprafe!ede terende la reconstituire.

.

Page 18: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

8

Nici sustinerea pm-atei comisia Iocala, cum ca a~~ste t,e.renuri.uo;ne.~aa fi, -date-.in comp~nsare a:1tor'petsoane in baZa 't~egii 'n!".l ()j20J)1 .$i .c'a.inparte- v~chjul ampJ.ji~a..roe.nf~1~ut9arei reclamantil or' ar 1i 'proprietatea .privata' a mUD.

., , r.' fi:T...".:..,"-:-.., '~<1_"-',':_:'.,'_ .ti ~.~: .,..,~- ,

<.. ..1,',:,,'..:. Constantanu poate fi retinum de instanta, deoarece, atata timp cat acest tereneste liber ~i este vechiul amplasament al autoarei rec1amantilor,numai acestorpersoane - mo~tenitorii fo~tilor proprietari - Ie poate fi retrocedata vecheaproprietate "Wild" ~i nu altor persoane, in caz contrar indilcandu-se dreptulacestora de proprietate ~i implicit ~i art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia- ,Europeana a Drepturilor Omului, art. 2 ~i art. 34 din Legea nr. 1/2000 mod. ~icompi. prin Legea nr. 247/2005, in care se instituie principiul restituirii in naturape vechile amplasamente, cu atat mai mult cu cat rec1~mantii~i autorii lor auformulat cerere de reconstituire, data la care cele 2 loturi mentionate in raportulde expertiza erau libere, libere fiind ~iin prezent, nefiind afectate de constructiisau lucrari de investitii, iar nerestituireaterenului liber catre mo~tenitoriifo~tilorproprietari, ar crea 0 noua ingerinta in dreptul de proprietate la care reclamantiiar avea un drept prioritar de reconstituire.

Rec1amantii (ca ~i in cauza Via~uv. Romania in care Curtea Europeana aDrepturi\p'f. O(mului s-a pronuntat la data de 09.09.2~:;' cauza Corabian v.Romania.;;- hdtararea C.E.D.O. din 27 septembrie, cau:k Hauler v. Romania -hotararea C.E.D.O. din 12 iulie 2007, cauza Draculet v. Romania - hotararea,

C.E.D.O din 06.12.2007, etc.), au fost prejudiciati de autoritatile administrative,

in speta paratii, care pfma in prezent nu au solutionat cererea lor d~ rccon,ti/nit't",fiind pr~judlcla~i lr.l ~()nrinuare ~l prin thptul di aceste autoritati refuza sa Ierestituie terenurile libere din fosta proprietate "Wild" expropriata abuziv in anul1946.

P?...+<.~, :, dh.JL1\'~" ilbldll~i::l va obhga paratele sa recon';rttlJ1f> iOn

favvarea redama~ilOl, 111caliiate de mo~tenitori ai defunctei ~iena ~()ssima\Vild {pnn retransmitere de la det1111qliElena Odette Wild ~i Lucia josefinaWild)~dreptul de proprietate in natur:'!~ntru suprafata oe 8,5 na te.'en ~isuprafata de 6,6 ha teren, pe cele doua loturi de teren libere situate In Mun.Constanta, zona Palazu Mare ~i identificate prin raportul de expertiza tehnicaextrajudiciara -'Anexa 1 din raportul de expertiza - intocmit de expert tehnicjudiciar spe~Iaiitatea topografie - cadastre - geodezie, Bondoc Sorin, aflat inevidenta Biroului Central de Expertize Tehnice, avand numarul de legitimatie4258 - 11202,fiecarei pm-aterevenindu-i obligatia de a intocmi ~i emite actelenecesare privind punerea in posesie ~i emiterea titlului de proprietate potrivitdisp. art. 5-6 din Regulamentul aprobatprin H.G. nr. 890/2005.

Cu privire la diferenta de 34,90 ha teren din fosta proprietate "Wild"pentru care nu exista 0 dovada certa ca ar fi in totalitate, libera pe vechileamplasamente (pentru intreaga diferenta de 34,90 ha teren)~ dar pentm carerec1amantii in calitate de mo~tenitori prin retransmitere ai autoarei ElenaZossima Wild, fost proprietar deposedat in sensul art. 3 alin. 5 din Legea nr.1/2000, au tacut dovada di sunt persoane Indreotatite i~ rf"(,f'ln~!it'..~,~~:::~-:t:~~l...

8

6

....

8

Page 19: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

/c~(0 O~ft:--"~fC' 0/,;", '

'. .. .<~

.'"y', ' de, proprietat~,,( sl.,1p;(~fat'-J.,..<le"Jeren,c~ se poate"xesti!ui, in baza legilor.Junciare~,. ,." ',-:; '" ..tHnd de 50ha), i~st~J;1ta .retin~, ~adin probele coroporate a~hntnjstrate, In .ea\izik ...'. .""." ,"','

;! ',._.0'. inclusfvh'tadresa,Anr. ''1"66173/28:11.2008'' emisa 'de c'Primaii~)Y:-mr1ii:":'~Constm1!'~'" .

HCLM nr. 127/17.04.2003, HCLM nr. 97/11.02.2006 ~iplanurile eadastrale alezoneiPalazu Mare, rezulta ea in aeeasta zona exista ~i alte suprafete libere deteren, neafectate de constructii, aflate in domeniul privat al Mun. Constanta,unele chiar pe fosta proprietate "Wild", terenuri ee ar putea fi retroeedate innatura, masura..restituirii in natura fiind prioritara fatii de masurile reparatoriiprin echivalent banesc potrivit art. 10 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr.890/2005, disp. art. 3 alin. 3 din Legea nr. 1/2000 ~i dispozitiile generale dinlegile funciare, fiind necesar a se comunica reclamantilor de catre comisialocala, eel putin doua oferte de restituire in natura.

Pentru aceste considerente, instanta va obliga paratele sa reconstituie infavoarea reclamantilor, dreptul de proprietate in natura pentru diferenta de34,90 ha teren pe alte amplasamente libere aflate pe raza administrativ -teritoriala a Munieipiului Constanta, fiedirei parate in parte revenindu-i obligatiade a intocm.i ~i emite actele necesare privind reconstituirea dreptului q~proprietate;~,potrivit disp. art"..:5-6 din Regulamentula8tobat;prin H.G. nr;890/2005. .~

Cu privire la daunele cominatorii in cuantum de 1000 lei solicitate incauza de reclamanti, instanta retine:

Daunele com,' natorii, sunt acele rlmme b r.qre nnt fi .~{)n{i;:I'mn8fjn3r~Hti.&. ~, J. ,

pentru a executa obliga!ia de "a face" stabilita, printr-un titlu executoriu, acesteaactionand ca 0 garantie pentm executarea obligatiilor stabilite ~i mi au regimmoratoriu si nid compensatoriu pana la data la care, de~i S-FfTmplinit sCBdenta

termenulm de execptare a obligatiei de "a face", debitorii nu flu Indeplinitaceasta ob1igatie, cfe la 3;ceasta data purtfmdu-se ccrerc transforn~rea daunelorcominatorii in daune compens,atorii, dovedindu-se prejudiciul incercat prinneexecutcUtct 111it! well a ubliga~iei ue "a face", cuantumui 'acestor ultirf1euauneputand fi raportat la "aloarea prejudiciu!ui.

Cum daunele cominatorii a.umenirea de a asigura executarea obligatiei d~:"a face" (garantie cu r01de constrangere pentru debitor), instan!a va stabili maiintai data scadentei, respectiv data ramanerii definitive ~i irevocabile a hotarariiprezente, de la aceasta data considerandu-se ca s-a implinit data scadenta pentruexecutarea obligatiei de "a face", iar cuantumul acestor daune cominatorii, va fistabilit de instanta la valoarea de 100 lei pe zi de intarziere incepand cu datascadentei mentionata mai sus, pentru fiecare parat in parte, pana la exeeutareadecatre fiecare parat a obligatiei dispuse de instanta, suma stabilita astfel fiind inmasura sa asigure executarea in termen a obliga!iei de "a face", precum avand Invedere ~i faptul ca refuzul paratilor de a pune in executare hotm-areajudeditoreasdi este de natura a aduce atingere dreptului la un proces echitabil,consacrat de art. 6 din CEDO, lntrucat "dreptul la executarea unei hoHirari~ l:-it?' ~t , p,t' ,::::.,t~- -Ir. " 111n .rp '~'-~np('tp:p (--irP"""tl'J..)~ :~c~ ~"''''''O(:' 11':1 ~- H:rt1T~P' (''''~11''''''':"I

.

,....

Page 20: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

Sabin Popescu c. Romaniei, paragraf 66), iar neexecutar~a hQtarap.Larconstitui...~..<~i.o .ingerinta In dreptul deproprietate al recbimanti!or: .' .'. ',~ '.,

: ...Solt~itf}f~a1~cl~nrlanti~()I d~ a obliga.'pe.fi~afe...par~t ~la plata' daunelor .,,.. '. f~' .~~ "":'co'ffiWf~tonrtit "[email protected] de'1000lei pe zi de Intarziere,este disproportionata,

instanpt fiind In masura sa stabileascacuantumul acestora, a~acum se deduce ~idin interpretarea disp. art. 64 alin.2 din Legea nr. 18/1991rep. mod. ~icompI.~ia Deciziei nr. XX/12.l2.2005 a Inaltei Curti de Casatie ~i Justitie - SectiileUnite, publicata In Monitorul Oficial nr. 225/13.03.2006, astfel Incat vor fireduse la 100 lei pe zi de Intarziere, acest capat de cerere urmand sa fie admis Inparte, respectiv numai pentru suma de 100lei pe zi de intarziere.

Pentru motivele expuse, instanta va admite In parte actiunea, daunelecominatorii fiind reduse de la suma de 1000 lei solicitata de reclamanti la 100lei,

pe zi de intarziere.

8PEN!RU ACESTE MOTIVE 8

IN NUMELE LEGIIHOTARA~TE:

8

';'1

~~,..\ ~¥- ." . ~

Adrnite in parte actiunea formulata de reclamanfii HAGIN FAUST,cetatean 'gennan, domiciliat in Germania, Munchen, POCCISTR 2, cudomiciliul ales la procuristul Ginghina Octavian, din Bucure~ti. str. Vasile

Lascar, nr. 100, etaj 3, ap. 10, sector 2 ~l GINGHINA OCT AVL~N. dnmi,'iJ;u~in Bucure~ti, b dd. CcWl.i1Ressu, nr. jj, b1. N 4, sc. 5, et. 6, ap. 213, sector 3, incontradictoriu cu paratii COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII NR.18/1991 A MUNICIPIULUI CONSTANTA ~i COMISIA .JUDF:TF,AN..\.PF:NTRF ~T"RILIRE}, DREPTULlJi DE PROPRIKtATE I-\SUPRA

TEREN1fRH ()~CONSTANTA. ambele eu sediu1'in Consta~a, Bd. Tomisnr. ) 1 - 53, jucl.Constanta. .

Obliga paditele sa reconstituie in fc-v')arearcclamart~i1ur,in cainatt ae I)mo~teniton at defunctei Elena Zossima Wild (prin retransmitere de la defunctiiElena Odette \-Vild~i Lucia Josefina Wild), dreptul de p.Ioprietate In naturapentru suprafata de 8,5 ha teren ~i suprafata de 6,6 ha teren, pe cele dou5loturi de teren libere situate IIIMun Constanta, zona Palazu Mare ~i identificateprin raportul de expertiza tehnica extrajudiciara - Anexa I din raportul deexpertiza - Intocmit de expert tehnic judiciar specialitatea topografie - cadastru- geodezie, Bondoc Sorin, aflat In evidenta Biroului Central de ExpertizeTehnice, avand numarul de legitimatie4258 - 11202,fiecarei par-aterevenindu-iobligatia de a intocmi ~i emite actele necesare privind punerea in posesie ~iemiterea titlului de proprietate potrivit disp. art. 5-6 din Regulamentul aprobatprin H.G. nr. 890/2005.

Obliga paratele sa reconstituie in favoarea rec1amantilor, dreptul deproprietate In natura pentru diferenta de 34,90 ha teren pe alte amplasamentelibere aflate pe raza administrativ -- teritoriaUi a MunicjDiului ('rmo;:t~nt~_£i~~~;-~'

('\6

..

Page 21: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

..-..'. ' ,_.p,~r~teJt\.p~(;! ~~~yn~.ndu-.iopligatia de a.intocmi-~~i-emite-actele'necesareprivind':. .

"...,.,reconstjtuirea.. drepttIlui. de,;proprietate,' potriviFdisp. "art- '5--:9-.f<,liq'1.~eg1l1cfi'!1en:h11.;. - .: .' - "-:-;:0.' ".r.' i'",,-, ~_' .' ", '. ..'. ' : _

-aprobat prin:'H.G. hr. 890/2005:' - '~-',-'.;" .. -. -

Obliga paratelela platadaunelorcominatoriiin cuantumde 100lei pefiecare zi de intarziere ineepand eu data ramanerii definitive ~i irevoeabile aprezentei hotaran ~i pana la executarea obligatiei de "a face" mentionaHiprinprezenta hotarare.

. Cu recursin 15zilede Iacomunicare.Pronuntata in ~edintapublica, astazi 16.12.2008.

PRE~EDINTE,Corina Eugenia Jianu

GREFIER,Maria Tiranu,.

..

('.1. IJ! Decembrie 2008 \ \

I I

e

9

Page 22: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTAPRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTAPRIMAR

CERTIFICAT DE URBANISMNr. .m.J~ din I~.:__~__.g?~ '

e

Urmare cererii adresate de ,rmMARJA M!l.NJ~Ir..HJ.~!lJ~.QN~.I~N:r.APRIN PRIMAR RADU STEFANMAZARE~.~..~jo.~.faii~i.(~~.(if~ij.i~.jud~iui'::::::::::::::c.Q~~i~jj~~:::::::::::::::::::::::::::::::::oras.i"'iii~iiicip"fui'i"'coiii~na.(;.Q.g,!j~aJ.g,tit.. satul __. __:" ... m... m ,'m ..~~ctorul ___7 "" cod

po~tal... ... :: .'....strada. ..IQMfS.. nr. ~~ '" b1: ..7.SC:...:" et: ap:...::...'.telefon/fax : .e-maiI :

inregistratii la nr. }~{!{!~ din JJJmJ!1~mL.. m .

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii lucriirilor deconstructii, republicata, se

:;1CERTIFICA:

Pentru imobilul -teren ~i/sauconstructii-situat in judetul.__mmm{;.Q.g!jJ~P.tiL..m :.municipiul 1orasul ~~m~!~~t~ , m satuI ::. ..sectorul... :: ___codpo~tal:... strada T.Q.l~lTZA.N,.r'~TQ.Rm..nr:...Z:S£:G~N, bl. ... ..NR..{! sc. 7 et.. ..:-..'" ap. ..::..:sau identi ficat prin .r~AN.~nJJ.A TJ~ n.n __ :

In temeiul reglementarilordocumentatiei de urbanismnr :" L :" faza PUG / PUZ / PUD,aprobata cu hotararea Consi \iului j udetean/local.. ..m.m..m nr...: .j: ,\ I. REGIMULJURIDIC \:. T.~f.~D.l.IJ. ~~t~ .~j tl.l~t jJ).. .iJ)..tI:~ y:U~1} ~l. ~mmi ~ip_i!!!!!!. (:;~m~t~D~~:Jm9J?i.1.~l.~.~t~.p_[Qpd~.t.~.t.~~..MUN.CrA

ct9.\;>.~J)..Qj.tp.I:in __' __ __.....2. REGIMUL ECONOMIC

- Folosirea actuala a terenului este CURTI CONSTRUCTII

j p~;:ii~~ii~:i~r~n~i~i::~i~hiiii~:p:~in:~Q~~m~ni~iiii~:~~::~:~h~.D~:rD..~P..I:9.p.~.t~..LQ(V.IRE..CQL.E~.IJY.A,-P.AKCAJ.E,.LQqJ.RJJQA(A,.~P.AI.U.Y.EJ~ZJ.AMENAJATE.Cf__P.UG.:...R~g1.~m~nt~r.i...~~tm~~.. .c;UI}...ct9.C;;.l.I.IJWDt~WJ.~....Q~. __!!r.b.~Dj~m... ~.i....~m~n~j~r~~.__t~JitQf.i.l.l.1.~i...~~~...ginr~g~l ~m€;.D.t.€;J.~.~p.f9.b~t~. ~~.I:~..tn~ti.wi~. J,IJJ.X~gt1U][email protected]~.J.r.I).9.Q.mm.!i;:

3. REGIMUL TEHNIC

.:.p.r.9.<;~nt!!l g~.Q~~P_~I:~.~..t~.J:~.I).I,IJ.I).i..(P.QI).~~t~l~Dt PJ:9.PW~..MAX..~.Q%.P.T...IQAJA.Z.QNA.P.EREG.LEMENIARE

:. ~.9.~.{iC;;.i.~.I).t.I,IJ..ct~..\,I.ti.li?;~.I:~..~.l~[~.INI.l.I.i. .(O.rn~~i~.t~.lJ.t.. ... .PJQp_~~.MAX .L~..P.L.IQAIA.Z.QNA.P.EREG.LEMENIARE

:.p.im~m~.i.l.I.I).U~..~i.~~p_mft:;t~I!'<.minim~.~.~~.mm~im~.~I!'<.p.~w.~.1.~J.Q.J:.~:::~J7.Q,~~MP..E~h!p_~~~~.C;;.l.I..l.IlUit~ti;. ?;9.n~ .Q.t~P~D~... g!'<wt~l~ .~.~.J..l~.i.u~tL(~Hm~m~r~.~~.~P_~,..<;~n~U~J~..~i.~!jm~nmr~<;.l.I..~n~rgi~.~I~c;;.t.ri~~.~j.l~Mi<;.~)C.iIC;;.IJ1.~~.i.~.~!!t9y~hj~~1~19.r.~~..f~c;;.~.P~.~.t.mg~.~}!:.i.~t~nt~j~I: .~~.~.p.i.~tgD~la.p_~.tfQt!!ar~!~.~f~~~m~,A<;~~~~J~.~.~..y9.J:.r~~1.i?;~..Q.in.IQNII.ZA.~.i.pm:<;ro~!~.n~.c;;.~~~x~.:~~.XQr.~~.i~m..1N.LIMJ.TAP.RQfRIETAIU.:.~linjam~m.t~I:~n.fat~ .ct~.~t[~jl~ .~g!~c;;.~m.~.t~r.~D!!J~.i..~i.gj~t~l}t~J.~.~Qn~.t.rn~tiHgr..f~t~.~.~.pr9.mi~tati!~y:~.<;jJ).~.(f.J?J1Q.:. ~Iinj~r~a.c;;.9mtm<;~.i.u9.I:.f~t~.g~.~~J~:?:.i.l.~.~gi~~~.D.t~..t.~.J:~J)..l.IJ.1,I.i..~j.gj.~t~l}t~1~..<;gD~trn~tju.9J.f<!ta .g~P'fQp_r.i~~~tH.~.y~~in~... .Cf. .P.U.G

.:.!naltjm~a. c;;.9.I}~t.J:~c;;.t.i.il9.r.~!.c;;.~g.<;~~r.i.~tj.<;!J~.YQ!~m~tf.k~. ~!~ .~c;;.~~t9.m;.inal tjm~~. c;;.9.I}~tmc;;.t.i.iI9.r.~~j~.t~.lJ.t~.

~.~t~.g~. -'-.i.~.I:.C;;.9.1).~n.J:~c;;J.i.U~..PX9.P_!!~.~..ygf..~y~~.~l}. r~gim.Q~jn~ltim~.g~.min!m!!m m~~jm.f-t4E(1~M.)

:. ~.i.~t~m!JJ.~Qn~.t.rn~tiY.~.twjn~jp.al~l ~ .m<J.t.~r.i~k.Q.~.~Qn~.t.rn~t!~.p.~Jm!~.~

8

Page 23: HOTARARE - ziuaconstanta.ro · b) teren situat in str. Pictor Nicolae Tonitza, lot 1,in suprafata de 263,70 mp Valoarea de circulatie a terenului in suprafata de 263,70 mp este de

PrezentulCertificatde urbanismpoate fi utilizat in scopuldeclarat pentru: .

AT.R!~!!!RE.J.~.~~.~f.'..~gJ!!amU

8

4. CEREREA DE EMITERE A AUTORlZATIEl DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE VA FliNSOTITA DE URMATOARELEDOCUMENTE:

a) Titlul asupra imobilului (copie legalizata)b) Proiectul de autorizare a executarii lucrarilor de constructiio PAC o PAD OPOE

c) Fi~eletehnice necesare emiterii Acordului Unicc. 1.Avize $i acorduriprivind utilitii/ileurbane$i infrastructura

o alimentare cu apa 0 canalizareo alimentare cu energie electrica 0 alimentarecu energie termicao gaze naturale 0 telefonizareo salubritate 0 transport urbanAlteleO. 0

c. 2. Avize $i acorduri privind:o securitatea la incediu 0 protectiecivilao protectia mediului 0 sanatatea populatiei

d) Avizele/acordurile ~ialte documente ce se asigurii de catre solicitant(i._ d. 1. Avizele/acordurile specifice ale administra/i1l.ipublice centrale #/sau ale servicii/or

descenJralizate ale acestora:

CQNF.QRM..LEG1S.LATJEUNY{QQARE .......d. 2. Alte avize/acorduri:

d. 3. Studii de specialitate:e. Ducumentele de plata ale urmiitoarelor taxe:

\ CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC'DEAUTORIZATIE DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

~I NU CONFERA.DREPTUL DE A EXECUTA LUCRA.RIDE CONSTRUCTII

Prezcntulcertificat de urbanismare valabilitatede U .. Iuni de la data emiterii.

I I~tAR,

~cr8

DOCUMHNT SEMMAT SI ARHlVAT I!LECTRONTCCONFORM lEGn 4SSilOOI SI H.G. 12S9nOOI

Achitat taxa de: lei, conform chitantei nr din.Prezentul certificat de urbanism a fost transmis so\icitantului direct/prin po~ta la data de

Intocmit: Elena Boldea