of 18 /18
Hoseinali Qobadi, Iman Zargaran S perzijskog preveo: Sedad Dizdarević Komparativa analiza religijskog iskustva kod Suhrawardija i Hafiza Širazija * UDK 1:821.222.1] Sažetak Perzijska književnost, a posebno mistička, odnosno irfanska književnost, u velikoj mjeri izmiješana je sa Suhrawardije- vim iluminističkim idejama. Ta povezanost i međusobni utje- caj uglavnom su plod njegovih pisanih djela preko kojih je Suhrawardi svoje filozofske ideje prezentirao u formi književ- nosti i jezika simbola. Suhrawardi je svoja mistična iskustva nekada izražavao vrlo eksplicitno, ponekad je to činio u formi simboličnih priča, a nekada je, opet, različita mistična iskustva nastojao teorijski klasificirati i sistematizirati. Hafiz Širazi, kao pjesnik koji svojom poezijom baštini bogatu književnu tradi- ciju, u formi gazela veoma često prezentira vlastita mistična iskustva koja umnogome nalikuju na mistična iskustva o ko- jima govori Suhrawardi. Mistik ili onaj koji proživljava odre- đeno religijsko iskustvo je taj koji u susretu sa svetim svojom sviješću oblikuje nešto što je po svojoj biti nepredstavljivo i neopisivo. Može se reći da su Suhrawardijeva djela umnogome utjecala na oblikovanje Hafizove svijesti i specifična religijska i mistična iskustva. Ponekad se sličnosti ovih iskustava odnose na specifičan prostor u kojem se dešavaju, kao što su to svi- jet ideja ili Suhrawardijeva Hurqalya, a ponekad ove sličnosti dolaze do izražaja u pogledu kakvoće spomenutih iskustava u formi vizuelnih, auditivnih i aromatičnih fenomena. Opisi- vanje ovih iskustava u formi kratkotrajnog blijeska, ponoćnog sunca, susreta sa svetim mladićem ili djevojkom i svjetlosnim starcem predstavlja neke od primjera u kojima uočavamo sli čnosti između Suhrawardija i Hafiza kada govore o religijskim i mističnim iskustvima. Ključne riječi: Suhrawardi, Hafiz Širazi, religijsko iskustvo, mi- stično iskustvo, svijet ideja, Hurqalya * Preuzeto iz naučnog časopisa Pažuheš-e zebān wa adabijāt-e fārsi, 1394. solarna go- dina, br. 36, str. 125-155.

Hoseinali Qobadi, Iman Zargaran S perzijskog preveo: Sedad ... · Suhrawardi svoje filozofske ideje prezentirao u formi književ- ... (Hikmat al-ishraq) predstavlja sintezu nekolikointelektualnihi

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hoseinali Qobadi, Iman Zargaran S perzijskog preveo: Sedad ... · Suhrawardi svoje filozofske ideje...

 • Hoseinali Qobadi, Iman ZargaranS perzijskog preveo: Sedad Dizdarević

  Komparativa analiza religijskog iskustva kod Suhrawardija i Hafiza Širazija*

  UDK 1:821.222.1]

  SažetakPerzijska književnost, a posebno mistička, odnosno irfanska književnost, u velikoj mjeri izmiješana je sa Suhrawardije-vim iluminističkim idejama. Ta povezanost i međusobni utje-caj uglavnom su plod njegovih pisanih djela preko kojih je Suhrawardi svoje filozofske ideje prezentirao u formi književ-nosti i jezika simbola. Suhrawardi je svoja mistična iskustva nekada izražavao vrlo eksplicitno, ponekad je to činio u formi simboličnih priča, a nekada je, opet, različita mistična iskustva nastojao teorijski klasificirati i sistematizirati. Hafiz Širazi, kao pjesnik koji svojom poezijom baštini bogatu književnu tradi-ciju, u formi gazela veoma često prezentira vlastita mistična iskustva koja umnogome nalikuju na mistična iskustva o ko-jima govori Suhrawardi. Mistik ili onaj koji proživljava odre-đeno religijsko iskustvo je taj koji u susretu sa svetim svojom sviješću oblikuje nešto što je po svojoj biti nepredstavljivo i neopisivo. Može se reći da su Suhrawardijeva djela umnogome utjecala na oblikovanje Hafizove svijesti i specifična religijska i mistična iskustva. Ponekad se sličnosti ovih iskustava odnose na specifičan prostor u kojem se dešavaju, kao što su to svi-jet ideja ili Suhrawardijeva Hurqalya, a ponekad ove sličnosti dolaze do izražaja u pogledu kakvoće spomenutih iskustava u formi vizuelnih, auditivnih i aromatičnih fenomena. Opisi-vanje ovih iskustava u formi kratkotrajnog blijeska, ponoćnog sunca, susreta sa svetim mladićem ili djevojkom i svjetlosnim starcem predstavlja neke od primjera u kojima uočavamo sličnosti između Suhrawardija i Hafiza kada govore o religijskim i mističnim iskustvima.

  Ključne riječi: Suhrawardi, Hafiz Širazi, religijsko iskustvo, mi-stično iskustvo, svijet ideja, Hurqalya

  * PreuzetoiznaučnogčasopisaPažuheš-e zebān wa adabijāt-e fārsi,1394.solarnago-dina,br.36,str.125-155.

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 37Uvod*Suhrawardijeveidejeiishodištaizkojihone

  proizlaze,poputspecifičnihpojmovaiilumi-nističkihpouka,umnogomesuisprepletenesmističkimučenjimaisufijskomknjiževnošću.“Onnesamodajeiluminističkifilozofvećjeiiluminističkimistik.IshodištanjegovihidejaiučenjapočivajunaKur’anuisufizmuainjegovafilozofijapredstavljanekuvrstuintelektualneiduhovnerazmjeneidejaimišljenjapređašnjihgeneracijasučenjimaKur’anaisufija.Suhrawar-dijevufilozofijusamouvjetnomožemonazvatičistomfilozofijomifilozofskimučenjem,madagasvrstavajuuredistaknutihmuslimanskihfilozofainjegovaučenjasmatrajuznačajnimdoprinosomsvjetskojfilozofskojmisli.Onjefilozofmistik,anjegovamisaojeprepunamističkihignostičkihideja”(Maleki,2010:163).

  Sdrugestrane,velikibrojistaknutihpisacaimislilacaizdomenaperzijskogjezikaikulture,direktnoiliindirektno,biojepodSuhrawardijevimutjecajem(Pourjavadi,2001:5).Iluminističkafilozofija(Hikmatal-ishraq)predstavljasintezunekolikointelektualnihifilozofskihsistema.PrviciljSuhrawardijevefilozofijejestedauspostavimostizmeđudrevneiranskemudrostiigrčkefilozofijeapotomiznosistanovištedajefilozofimudracsamoonaosobakojauspijeuspostavitikonekcijuizmeđudijalektičkeracionalističkefilozofijeifilozofijeintuitivizmateistovreme-novladadijalektikomiintuitivnimmetodamaspoznaje.Zbogtogauprocesukonstituiranjaiuobličavanjasvogailuminističkogsistemami-šljenjaSuhrawardiposežezabogatimsufijskimnaslijeđemličnostikaoštosuDhulNunalMisri,AbualSahlalTustari,BayazidBistamiiAbualHasanKharaqani.Također,HafizŠiraziuprocesustvaranjasvojihdjelaobilatojekoristiodrevnoiranskokulturnoiduhovnonaslijeđe,kaoinaslijeđeitradicijuislama.Mistikilionajkojiproživljavaodređenoreligijskoiskustvojetajkojiususretusasvetimsvojomsviješćuoblikujeneštoštojeposvojojbitinepredstavljivoineo-pisivo.MožeserećidasuSuhrawardijevadjelaumnogomeutjecalanaoblikovanjeHafizove

  svijestiispecifičnareligijskaimističnaiskustva.Ponekadsesličnostiovihiskustavaodnosenaspecifičanprostorukojemsedešavaju,kaoštosutosvijetidejailiSuhrawardijevaHurqalya, a ponekadovesličnostidolazedoizražajaupogledukakvoćespomenutihiskustavauformivizuelnih,auditivnihiaromatičnihfenomena.Opisivanjeovihiskustavauformikratkotrajnogblijeska,ponoćnogsunca,susretasasvetimmladićemilidjevojkomisvjetlosnimstarcempredstavljanekeodprimjeraukojimauočavamosličnostiizmeđuSuhrawardijaiHafizakadagovoreoreligijskimimističnimiskustvima.Uovomradukorištenajedeskriptivno-analitičkametodaistraživanja.

  Prethodna istraživanja i nužnost ovog istraživanjaKadajeriječointelektualnomifilozof-

  skommišljenjuHafizaŠirazijaiŠihabuddinaSuhrawardija,možeserećidajeosvakomodnjihponaosobnapisanoveomamnogoknjiga.KaoprimjermožemonavestidjeloHashemaRazijapodnaslovomDrevna iranska mudrost i mitraizam (Hekmat-ekhosrovaniwaayin-emehr)ukojemonpišeodrevnojiranskojmisliinjenojrefleksijiireinterpretacijiudjelimaŠiha-buddinaSuhrawardijainjegovojiluminističkojfilozofiji.Sdrugestrane,MirJelaloddinKazaziuknjiziSamostan magova (Deyr-emogan)nasebisvojstvennačiniuzupotrebukarakterističnogjezičkogizrazatragaojezautjecajimaitragovimadrevneiranskemudrostiuHafizovimgazelima.EbrahimDinaniusvojojknjiziSveska razuma i znak ljubavi (Daftar-eaqlwaayat-eeshq)analitičkiupoređujeSuhrawardijevoiHafizovomišljenjeuvezisrazumomiljubavi.Međutim,jošuvijeknijenačinjencjelovitistraživačkiradukojembisepredstavioodnosizmeđuovedvojicevelikanaiizkojegbinampostalojasnodokojemjerejeHafizzahvalanSuhrawardijuzasvojintelektualniiumjetničkigenij.UtomsmislumožemospomenutidjelopodnaslovomSvjetlost i ljubav(Ashraqoerfan)NasrollahaPourjavadia, kojiunizučlanakarazmatraSuhrawardijevu

  * Kodtranskripcijenekihriječi,aposebnoimenaautora,korištenajedosadaupraksiustaljenaverzijateriječi,iakoneodgovarapravilimainijeujednačenatranskripcija.

  RazlogtomeještosuimenanekihautoraulatiničnojverzijinaZapadupoznatiupravoutojverziji.

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI38iluminističkufilozofiju.Učlankupodnaslovom Starac boje cvijeta (Pir-egolrang)razmatrasli-čnostiizmeđuHafizovoglikastarcaistarcakojegSuhrawardisusrećeusvijetuideja.HoushangFatiudjeluHafiz svjetlosti i šejh svjetlosti (Hafez-eeshraqwashaykh-eeshraq)takođersebaviovomtemom,alinedolazisnovimčinjenicamanitinovimidejama.Stoga,slobodnomožemorećidaseovomtemomdosadanijenikobavionadnesenoikonkretno.

  Religijsko iskustvo i mistično iskustvoIzrazreligijskoiskustvoprviputulaziunaučni

  vokabularposredstvomWilliamaJamesaprekonjegoveknjige The Varieties of Religious Experience (Vrstereligijskogiskustva). Kasnijesuovajizrazuvećojmjerikoristilišpanskimisticiiprotestantskireformatori.JonathanEdwards,FriedrichDanielErnstSchleiermacheriRudolfOttotakođersuusvojimdjelimakoristiliovusintagmu.EdgarSheffieldBrightmanuknjiziFilozofija religije (A PhilosophyofReligion)kaže:“Religijskoiskustvonepredstavljaposebnuvrstuilikvalitetjedinstvenogiskustva,većjedinstvenmetodzarazumijevanjeiskustva”(MuhammadLegenhausen,2010:7).

  Kadagovorimooiskustvuukontekstureligije,jasnojedapodtimpodrazumijevamojednosasvimneuobičajenoljudskoiskustvo,kojesenanekinačinpovezujesasvijetomtranscendentnog.AkogovorimooiskustvuBogailiteofanijeilibilokakvomiskustvuukojemjeriječoBoguilibožanstvukaokrajnjemcilju,utomslučajugovo-rimooreligijskomiskustvu.(Peterson,1997:37).

  MostafaMalekianupredgovoruKakaiyeveknjigeJednoća postojanja (WahdatalWujud)nekaodreligijskihiskustavaopisujeipredstavljanaslijedećinačin:

  “Mističnoiskustvoposjedujeslijedećeka-rakteristike:a)Tojespoznaja*posredstvomitokomkoje

  ostvarujemoznanjeostvarnomsvijetuiliospecifičnojstvarnosti.

  b) Ovavrstaspoznajenemožeseostvaritininakojidruginačin,paizmeđuostalihniposredstvomčulairazuma.

  c) Također,ovavrstaspoznajeisaznanjane-opisivajeineprenosivanadrugeinikakojunijemogućesmjestitiukalupjezikailijedanokvirkojijerazumljivljudima.Razlogtomeječinjenicadaovavrstaspoznajeiznanjedokojegsedolaziposredstvomnjenijepredstavljivonitiopisivo.

  d) Jedinoštojemogućečinitikadajeriječoovojvrstiiskustvaispoznaje,kojado-lazikaorezultatovakvogiskustva,jestekorištenjemetafora,alegorija,paradoksaidrugihstilskihiumjetničkihfigura,itonedabismoprenijelikakvoćuikvalitetovevrsteiskustavailispecifičnaseman-tičkaznačenjakojaproizlazeizovevr-steiskustava,većdabismopodstakliiliuzburkalipotencijalilizanosovakvogiskustvakojesenalaziskrivenousvakomodljudi(Kakai,2011:šesnaest).”

  Mističnoiskustvopredstavljajednuvrstureligijskihiskustava.W.T.StaceuknjiziMi-sticizam i filozofija (MysticismandPhilosophy)tvrdidamističnastanjaiekstazeimajunekadaunutarnjuanekada,opet,izvanjskudimenziju.Unutarnjamističnaiskustvasuonaiskustvaukojimamistikkidanjemvezesačulnimsvije-tomnastojiprodrijetiusvojunutrinuiunjojpronaćiistinu.Međutim,mistikkojiprakticiraizvanjskamističnaiskustvanastojiizavanjskogmnoštvaipluralitetabivstvovanjapronaćiistin-skojedinstvo.Ubiti,objeovevrstemističnogiskustvavodekaistomcilju.Kadamistikpređebilokojiodovadvaputa,onstižedoistezbiljeatojeegzistencijatranscendentalnogjedinstva(Stace,1996.,preneseno iz:MauhammadTaqiFa’ali,2010:356).JohnHicksmatradareligijskaimističnaiskustvapredstavljajudvaoblikajedinstvenogfenomena:“Kojiodje-dnognježnog,prolaznogilistabilnogosjećanjaprelaziustanjeBožijegilisvetogprisustvasvedosnažnogotkrovenjaiiskustvasjedinjavanjasatranscendentalnomiuzvišenomstvarnošću(Hick,2003:188).”Sobziromnatodaizmeđumističnogireligijskogiskustvapostojiapsolutnapovezanostidareligijskoiskustvoobuhvatai * Noetičkaiskustvaufilozofijiodnosesenamentalnaiko-

  gnitivnaiskustvaiuvidenasuprotčulnimiskustvima.

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 39mističnoiskustvo,mismouovomtekstuuglav-nomkoristilisintagmureligijskoiskustvo.

  Stranackojisenalaziutuđinituđinstva,svje-snoilinesvjesno,tokomcjelokupnogživotapatizbogudaljenostiiodvojenostiodsvojeistinskedomovineistvarnogutočišta.Štojesvijestotomeveća,većisubolipatnjakojeproizlazeiztoga.Natomputuduhovniputnikponekadsesusrećesastvarimakojegamoguojačatiilimupružititrunkunade.Tokomtogduhovnogputovanjaputnikdolaziususretsasvetiminanekinačinimaprilikuduhovnimočimapromatratiduhovnisvijetisvijetznačenja.

  OvuvrstuiskustavauokviruislamskekultureprviputsusrećemouKur’anu.Pojedinikur’anskiajetigovoreodirektnomiliindirektnomviđe-njuduhovnihitranscendentalnihstvari,štojepredstavljalodobruosnovuzakasnijeraspraveorazličitimtemamaduhovnogviđenjaiupotrebuizrazakaoštosuotkrovenje,viđenjeduhovnimočimaitomeslično.Tojedovelodonekolikotemeljnihpitanjaunutarislamskogcivilizacijskogdiskursa.PrvopitanjekojesenametnulobilojepitanjemogućnostiviđenjaBoga.JeliuopćemogućevidjetiBoga,pomoćukakvihpomagalaigdjejemogućeostvarititoviđenje?HoćelibitimogućevidjetiBoganaovomeilinadrugomesvijetu?Jeliviđenjeostvarivouzpomoćfizičkihočijuiliuzpomoćnekihtajnihimetafizičkihpomagala?Potompitanjususepodijelilimu-slimanskiučenjaciiapologetipozivajućisenarazličitekur’anskeajeteihadise1.

  Upravosupojedinikur’anskiajetiiniciraliraspravupopitanjuviđenjaBoga.Naravno,ivelikibrojhadisagovorioovojtemi.Jedanodnajpoznatijihhadisanatutemujehadiskojije

  poznatkaohadisViđenja mjeseca u noći uštapa2. Oviiovakvikur’anskiajetiihadisipokrenulisuogromneraspraveipromišljanjanaovutemuuprvimdekadamapojaveislama.PojavomirazvojemsufizmaiislamskogmisticizmanakondevetogstoljećapitanjeviđenjaBogaizdomenaviđenjanadrugomesvijetuprenosiseudomenviđenjanaovomesvijetu.NakontogperiodaviđenjeisusretsBogomuformiotkrovljenja(kešf ),duhovnogviđenja(šuhud)iviđenjaočima(moayene)postajejednaodtemakojenajvišepreokupirajusvijetmuslimanskihmistikaisufija.Naravno,ovoviđenjeneograničavasesamonavizualnoviđenje,većsegovoriioauditivnoj,srčanojibilokojojdrugojvrstiviđenjaiosjećanja.

  Misticizam kod HafizaOvimpitanjemoduvijeksusebavilimnogo-

  brojniistraživačiimislioci.Fluidnost,mnogo-brojneoscilacijeinejasnoćaHafizovihstihovadovelisudotogadaseistraživačiumnogomerazlikujukadajeriječonjegovomintelektual-nomnazoru,aposebnokadajeriječonjegovojreligioznostiiideološkomusmjerenju.Klasičniautoriuglavnomgasmatrajusvecem,šejhom,jezikomsvijetatajni(lisanalghayb),tumačemtajni(tarjomanalasrar),mudracemimistikom(3). Sdrugestrane,razvojemorijentalističkihnaukaimaterijalističkimpristupomovimtemamadošlojedoegzoterijskihtumačenjaHafizovihstihova,štojenašlouporišteikodiranskihistraživača.JanRypkagovoriorazličitimpristupimaistraživačasIstokaiZapadatekompariraezoterijskeimisti-čkeanalizeistočnihautorasanalizamaautorasaZapada.Onseuglavnomneslažesezoterijskom

  1 JedanodnajvažnijihajetaukojimaBoggovoriopitanjuviđenjajesteajetukojemMusatražiodBogadagavidi.RazgovorizmeđuMuseiBogatekaojenaslijedećinačin:“IkadNamMusadođeuodređenovrijeme,ikadamuGospo-darnjegovprogovori,onreče:‘Gospodarumoj,ukažimisedaTevidim!’–‘NemožešMevidjeti’–reče–‘alipogledajuonobrdo,paakoonoostanenasvomemjestu,vidjetćešMe!’IkadseGospodarnjegovonomebrduotkri,Ongasazemljomsravni,aMusaseonesviještenstrovali.Čimseosvijesti,reče:‘Hvaljennekasi!KajemTise,jasamvjernikprvi!’(A‘raf,143).SobziromnatodajeMusaposlanikidajebezgrješan,njegovamolbanepredstavljagrijeh.OnikojismatrajudajemogućevidjetiBogapozivajusenaMusao-vumolbuuovomajetu,aonikojismatrajudanijemogu-ćevidjetiBogapozivajusenadrugidioajetaukojemBog

  negiradaGajemogućevidjeti.OnikojitvrdedajemogućeBogavidjetinadrugomesvijetupozivajusenavećibrojaje-ta(75/22-23,73/15i7/172).NajjačidokazkojikoristezasvojutvrdnjujesuajetikojigovoreoMiradžuiuznošenjuBožijegposlanikananebo(53/11-17).SobziromnatodajedoMiradžadošlouvrijemedokjePoslanikbioživ,po-bornicimišljenjadajemogućevidjetiBoganaovomsvije-tuuglavnomsepozivajunaoveajete.Određenibrojdrugihajetaindirektnogovorioviđenjusvetoga(6/75i50/22).

  2 EbuHurejreprenosidajeBožijiposlanikpitaosvojeashabe:“SumnjateliuMjesecunoćipunogmjesecailiuSunce?”Kadasuashabiodričnoodgovorili,onimjerekao:“SvogaGospodaraćetevidjetikaoštoviditeMjesecunoćipunogmjeseca!”(Fa’ali,2010:36).

  3 Jami,1991:611-612;Hedayat,bezdatuma:286.

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI40imističkomanalizomHafizovepoezije.RypkasmatradaHafizovapoezijaspadaupanegiričkupoezijuidakodnjegagazelzamjenjujekasidu.Hafizapredstavljakaopijanicuičovjekakojikritizirasljedbenikeduhovnogputaitarikata,isposnikeidržavneslužbenikezaduženezamoraludruštvu(Rypka,2002:376-379).Naravno,međuorijentalistimapostojeionikojiimajuneštoumjerenijestavoveoHafizu(Brown,1987:398).

  Međutim,poredrazličitihpristupaHafizovojpoezijinemogućejezanemaritiuistinumističnetrenutkekojibljesnuunjegovimstihovima.StimuveziZarrinkoobkaže:

  “Hafizovomišljenjeumnogomejeidentičnoisličnosufijskommisticizmu.Ipak,njegovmisticizamrazlikujeseodmisticizmasljed-benikatarikata,ekstatičnihizrazaikerameta.Temeljnjegovogmisticizmajeljubavioslo-bađanjeodsebe,štogavodipremaboemstvu(rendi)iprikazujestvarnolicenjegovogduhakojekonstantnoosciliraizmeđumisticizmaifilozofije.”(Zarrinkoob,2006:171).

  PournamdarianHafizovmisticizampredstavljakaomisticizamljubavikojijeokrenutkaBogu,akojisenalazinaspramasketskogsufizmaokre-nutogpremastvorenjima(Pournamdarian,2005:27).UknjiziMisticizam i bohemstvo u Hafizovoj poeziji (Erfanorendidarshe’r-eHafez)DariushAshooriukazujenasponuivezuHafizasdvapoznatasufijskamističkateksta,kaoštosuKashfalasrariMersadalebad,injihovurefleksijuiutjecajnatemeljnustrukturuHafizovihgazela.ToukazujenaveomasnažnuvezuizmeđumističkihučenjaiHafizovogsvjetonazora.

  Suhrawardi, religijsko iskustvo i njegova refleksija u Hafizovim iskustvimaWilliamJamessmatradamističkasvijest

  predstavljatemeljreligijskogiskustvatedaonapredstavljavječnukategorijukojajeima-la istaknutupozicijukodsvihutemeljiteljareligijskihtradicija.Poredtoga,onsmatradasvimisticiposjedujuistaiskustva.(Wulff,2014:844).Uvećinitekstova,kakoonihkla-sičnihtakoisuvremenih,ukojimasegovorioovojvrstiiskustvauvijekjeriječosvetomi

  transcendentnom.Suhrawardismatradadu-hovnoviđenjeiotkrovenjepredstavljaosnovnitemeljnjegovefilozofije(4).OnuuvodusvojeknjigeIluministička filozofija(Hikmatalishraq)intuicijuiduhovnoviđenje(šuhud)stavljakaotemeljsvojefilozofije,anaziviluminativnailiiluminističkafilozofijaodnosisenamanifesta-cijuracionalnesvjetlosti,blještavilaiemanacija(Suhrawardi,2009:II,9-11).Premanjegovommišljenju,svimogudoživjetiovoduhovnoviđenjeiiskustvosvetoga.TakoSuhrawardiusvomtraktatupodnaslovomPjesma Džibrilova krila (Avaz-epar-eJebrail)nastojidokazatidasveonoštopostojiuovomesvijetupredstavljapjesmuilipojDžibrilovakrila(Ibid.,III:209i218-219).

  Hafizovumisaoiznosiuslijedećemstihu:

  Ako ponovo pomogne blagoslov Duha sveta Što činio je Mesih činit će ljudi cijeloga svijeta. (Hafiz,1947:288)

  Gdjesezbivajuovaiskustva,kakvajenjihovaspecifičnostijelimogućepovezivatiiskustvarazličitihljudi?

  KadajeriječoSuhrawardijevimiHafizo-vimreligijskimiskustvima,vidljivesuodređenesličnosti,štoukazujenautjecajSuhrawardijevefilozofijeimišljenjanaformiranjeHafizovesvijestiisvjetonazora.Unastavkućemonavestinekesličnosti.

  Mjesto gdje se zbiva religijsko iskustvo: Svijet ideja i imaginalni svijetIakoSuhrawardijevfilozofskinazorumno-

  gomepočivanaperipatetičkomfilozofskomsvjetonazoru,on je,zahvaljujućizoroastri-janskomreligijskomsvjetonazoruiučenjimaneoplatoničkefilozofije,usvojufilozofijuisvojsvjetonazorunioogromnepromjene.Jednaodnajvećihnovinaskojomjeondošaojesteuvo-đenjenovogsvijetauperipatetičkukosmologijuukojojinačepostojedvasvijeta,itomaterijalniinematerijalnisvijet.Suhrawardi,razmišljajućioklasičnojkosmološkojklasifikacijisvjetova,zapažaodređenepraznineinedostatketesmatra4 Suhrawardi,2009,I:195.

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 41dajedannovisvijet,onakavkakvimgaonvidi,možepopunitituprazninuuprostoru.OvajsvijetkojegSuhrawardinazivarazličitimimenima,kaoštosuSvijet imaginalnih formi (Alam-esovar-emesali),Hurqalya (Alam-ehurqalya),Osma zemlja (Aqlim-ehashtom),Nigdjezem-ska (Nakojaabad),Beyt al maqdis (SvetaKuća),Transoksanijska zemlja (Deyar-emaveraenahr),Sinajska planina (Kuh-eTur-eSina)iImaginalni svijet (Alam-ekhiyal),predstavljameđuprostorizmeđumaterijalnogsvijetasenzibilijaiosje-tilnoginematerijalnogsvijetainteligibilijairazumuspoznatljivog.Ovajsvijetimauloguposredovanjaizmeđudvaspomenutasvijeta.

  “Maštapredstavljaspecifičnosredstvospo-znavanjaipercipiranjauovomesvijetu.Imagi-nalnisvijet(Mundusimaginalis)uontološkomsmislustojiiznadsvijetaosjetilaanižeodsvijetačistograzuma.Ovajsvijetjemanjematerijalanodfizičkogsvijeta,alinijetolikonematerija-lankolikojetosvijetčistograzuma(Corben,2005:259).Uovomsvijetudušepostajutje-lesneatijeladuhovna,takodasuizmeđunjihmogućikontaktikomunikacija.Ovasuptilnatjelesnostkojudušeiumoviposjedujuunutarovogsvijetapredstavljasamonekupredstavutjelesnosti.NajboljiprimjerkojiSuhrawardinavodikadagovorioovojtemijesteprimjerogledala.Supstancaodkojejesačinjenofizičkoogledalonepredstavljaistusupstancuodkojejesačinjenaslikauogledalu,većsamomjestoiprostorgdjesepojavljujetaslika.“Materijalnasupstancijaogledalasačinjenajeodmetalaimineralaionanijeistovremenosupstancaodkojejesačinjenaslikauogledalu.Toznačidanepostojisupstancapremakojojjeima-ginarnaslikaakcidencija.Supstancaodkojejesačinjenoogledalopredstavljasamomjestogdjesepojavljujeslika”(Shayegan,2008:87).Imaginalnisvijetpredstavljasvijetpsihičkihdoživljajakaoštosusnovi,iskustvosvetogaimističkaviđenja.

  Usimboličnimpričama,posebnokodSu-hrawardija,duhovnadešavanja,otkrovenjaisusreti

  sduhovnimstarcemuglavnomsedogađajuupustinji.Pustinjapredstavljasimbolsvijetaideja,odnosnoimaginalnisvijet,inalazisenasuprotgradakaosimbolafizičkogimaterijalnogsvijeta.“Pustinjauvećinisimboličkihpričapredstavljasimbolduhovnogsvijetaivišisvijet,dokgradpredstavljasimbolsvijetatjelesnostiinižisvijet.Čistoća,suptilnost,mir,spokojirazdraganostpustinjenasuprotzagađenju,prljavštini,gužviibucigradauzrokomsuzbogkojegseovodvojestavljajujednonaspramdrugogaizbogčegaprvosimboliziračistiinepatvorenisvijet,dokdrugopredstavljasvijetprljavštineizemlje.Pustinjajeponekadsimbolimaginalnogsvijetaukojemsezbivajuduhovnestvari.Imaginalnisvijet,zbogsvojesuptilnostiuodnosunasvijettjelesnostiimaterije,predstavljanjekrozsimbolpustinje”(Pournamdarian,2011:172).

  IbnSinaupričiŽivi sin budnoga(HayyibnYaqzan)govorioputnikukojisesusrećesdostojanstvenimstarcemnajednommjestuizvangrada5.OvajmotivsusrećemouvećiniSuhrawardijevihpriča.UknjiziPjesma Džibri-lova krila (Avaz-epar-eJebrail)Suhrawardi,napuštajućigradiodlazećiupustinju,višeputasusrećedesetstaracaiprilikomsusretasdesetimstarcemzapočinjejedanzanimljivrazgovor(Suhrawardi,2009,III:210).UtraktatuCrveni um (Aql-esorkh)dolazidosusretasastarcemcrvenekose.(Ibid:227-228)UistomtraktatuupričioZalu i SimorguZal,umjestodabudebačennaplaninu,kakojetopredstavljenouŠahnami,bivabačenupustinju(Ibid.:232-233).Utraktatu Rasprava o stanju djetinjstva (RisalefihalietalTufuliyye)susretsučiteljemtakođersezbivanaistommjestu(Ibid.:252).Ovdjetrebaimatinaumučinjenicudaunekadašnjemjezikupustinjanijepredstavljalaonoštopred-stavljadanaszanas.Pustinjaje,ustvari,bilabaščaililivada,odnosnomjestozabave,veseljaiopuštanjasmnogovodeizelenila.Tojeonoštomidanasnazivamotravnjakom.

  Hafizovajprostornazivarazličitimimenima,kaoštosuIzletište duša (Nozhatgah),Planina

  5 Onkaže:Tosedogodiloumomerodnomgradukadasamjedneprilikesprijateljemizašaoizvangradanajednoodokolnihizletišta.Doksmotamošetali,odnekudsepojaviodostojanstvenstaraclijepaizgledakojijeizgledaoveoma

  svježeimladalački,iakojebiodostastar.Vidjelosedamujetijeloudobromstanjuinijedandiotijelamunijebiooronuo.Nijednogznakastarostinanjemunijebiloosimstaračkedostojanstvenosti.(Corben,2011:279).

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI42Sinaj (Kuh-eSina),Sigurna dolina (Wadieymen)6, Dom voljene osobe (manzel-emašuq)7 i Lejlin dom (Manzel-eLeyla)8.

  Ako vjetar miris tvoj odnese na izletište duša Dragulje života bacat će i um i duša. (Hafiz,1983:392)

  Mjestogdjesezbivamističnoireligijskoiskustvoovdjesenazivaizletištemduša.UmidušauSuhrawardijevojangeologijipredstavljajuekvivalenteEmšaspandanima (Ameshaspenta)iIzadanima (Yazata)uzoroastrijskojangeologiji.UmidušakojisespominjuuovomstihupredstavljajuFravarti (fravashi)Emšaspandana i Izadana u svijetuHurqalyailiizletištuduša.Uovomsvijetu,kojipredstavljapregraduizmeđusvijetamaterijeisvijetainteligibilijaiumskihideja,svabića,kakomaterijalnatakoinematerijalna,posjedujuimaginalnuiliberzahskuformu.Svakamateri-jalnaegzistencija,mentalnailibilokojaesencija,isvakosavršenobiće,ilibilokojaskupinabićaizsvijetasvjetlosti,posjedujesamozasebeFravarti (fravashi).Tose,također,odnosinaAhura Mazdu (Ohrmazd),Emšaspandane (AmeshaSpenta)iIzadane (yazata)(Pournamdarian,2002:35).

  Citiranistihpredstavljajedanodstihovačijeznačenjenijepotpunorazumljivo.Izmeđumno-gobrojnihkomentatoraHafizovepoezijesamojeAsgharDadbeuradupodnaslovomIzletište duša (Nozhatgah-earvah)aludiraonaovoznačenje;međutim,onsmatradasesintagmaizletištedušaodnosinasvijetinteligibija(Dadbe,1990:28-41).

  Kakvoća religijskog iskustvaSuhrawardiudjeluIluministička f ilozof ija

  (Hikmatalishraq)upoglavljupodnaslovomFi aqsami ma juteleqqa al kamilune min al mughayyi-bat(9)opisujerazličitevrstereligijskogiskustva:

  “Onoštoposlanici,dobriljudiiostalido-bivajuizsvijetatajniiskrivenostiponekad

  dolaziuformipisanihredakakojiimseobjavljujuputemsrčanihotkrovenja,ponekadputemslušanjaugodnogzvukailinekadastrašnogglasa.Nekadopetposmatrajuformekonkretnihstvariilioblikelijepihosobakojesuizrazitolijepeiskojimavoderazgovoreakojeimprenoseneketajne.Ponekadopetvideformeislikepoputumjetničkihskulpturausavršenomoblikukojesnjimavoderazgovor.Nekadnekeveliketajneulazeunjihovasrcaividestvarikaodaviseililebdeisveonoštovideusnovimakaoštosuplanine,mora,zemlje,glasoviisvevrsteljudikaostvarikojeviseililebdesameposebi.Istislučajjeisamirisimaidrugimvrstamastvari.”(Suhrawardi,2010,II:240)

  UnastavkućemogovoritioHafizovimreli-gijskimiskustvimakojaodgovarajuonomeštojeotomerekaoSuhrawardi.

  Vizualna iskustva

  1. Blijesak kao kratkotrajno iskustvoJednaodnajvažnijihkarakteristikareligijskog

  iskustvakojenavodiWilliamJamesjesteveomakratkapostojanostovevrsteiskustava.“Mističnaiskustvasuprolaznaitrajunajvišejedanilidvasata.Uglavnom,kadasesvijestvratiunormalnostanje,nemožemoihseprisjetiti,aliostavljajuvelikiutjecajnaunutarnjiživotiakoseponove,odmahćemoihprepoznati”(Wulff,2005:663;Petersonidrugi,2009:29).Naravno,ongovoriiovišimstepenimaovihiskustavaionoštojeuzvišenijeitrajeduže(Ibid.:665).Uistočnjačkojtradicijisvjetlostpredstavljamanifestacijunekevrstebožanskoga.Usvetimhinduističkimtek-stovima,kaoštosuMahabharata i Purane,KrišnaiVišnupojavljujuseuoblikuzapanjujućesvje-tlosnemunje(Ibid.:226).TheosBernard(1944)usamostanujednogjogijaproveojetrimjeseca

  6 Mrkla je noć a naprijed put za Sigurnu dolinuGdje je Sinajska vatra a gdje susret obećani mu?(Hafiz,1948:70).

  7 Nema meni mirnoga uživanja u domu drage kad trena svakaZvonoglasnouzvikuje:“Nekasevežeipričvrstinosilj-kasvaka.”

  (Hafiz,1948:18)

  8 Jutros je iz Lejlina doma zasjala munja Šta učini od jadna srca Medžnuna! Na putu ka Lejlinoj kući opasnost je stalno Prvi uslov da budeš tamo je da si Medžnun samo. (Ibid.:914)9 SavršeniljudiuodnosunaonoštospoznajuizSvijeta

  nevidljivog.

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 43uosamiitujedoživiozanimljivoreligijskoisku-stvokojejeopisaonaslijedećinačin:“Udrugommjesecupojavilasusenekakvasvjetla.Upočetkujeizgledalokaodagledamunutrašnjostjednecijeviduginihboja.Međutim,tojebrzoprošloiostalesusamopojedinačne,blještaveisvijetleboje.Nakontogasepojavilabijelabojaokojojsvitolikopričaju.Nekadajetabojabilazasljepljujuća,alinikadanijedugotrajala”(Ibid.:227).

  Kaoštosemoževidjetiizovogizvještaja,ovavrstaiskustavajekratkotrajnainepostojana,štoJamessmatrajednomodglavnihkarakteristikare-ligijskihiskustava.Udugotrajnojtradicijireligijskihiskustavamuslimanačestosusrećemoovakvestvarikojeseuglavnomnazivajustanja(hal).Duhovniputniknaprvimstupnjevimasvogputovanjasusrećeseskratkotrajnimiskustvimasvetoga.

  Nema meni mirnoga uživanja u domu drage kad trena svaka

  Zvono glasno uzvikuje: “Neka se veže i pričvrsti nosiljka svaka.”

  (Hafiz,1948:18)

  Suhrawardi,također,ukazujenarazličitestupnjevesusretasasvetimiprvistupanjnazivastupanjblještavilaisvjetlosti:

  “PrvasvjetlostkojadolaziodBogadušamaonihkojitragajujesteblještavilo,atojesvjetlostkojadolaziizduhovnogsvijetaiobasjavadušuduhovnogputnikaiveomajeugodna.Onanahrupipoputiznenadnemunjeibrzoprolazi.‘Onvampokazujemunjudaseuplašiteiponadate’,strahodnestankainaduutrajnost.”(Suhrawardi,2009,III:319)

  Hafizovajmotivusvojojpoezijislikanaslijedećinačin:

  Iz Lejlina doma zasja jutros munjaŠta učini od jadnoga Medžnuna?! (Hafiz,1948:284)

  Kratkotrajnasvjetlostkojaobasjavadušuduhovnogaputnikanaprvomstupnjuputovanjaporedisesmunjomzbognjenogkratkotrajnogizabljeskujućegefekta.OvajmotivsusrećemokakokodSuhrawardijatakoikodHafiza.

  Kad munja ljubomore ovako blješti iz skrovištaJa spaljenoga snoplja šta da radim, šta?? (Ibid.:690)

  Ako je munja ljubavi snoplje derviša spalila spalilaTiranija oholog vladara prosjaka je slomila slomila.

  (Hafiz,182)

  2. Ponoćno sunceOduvijekječovjekbježaoodtameimrakau

  svjetlost,takodajezanoskojiobuhvatačovjekakadaizlaziiztamenasvjetlostčestopredstavljaomotivislikumnogihreligijskihiskustava.“Oduvijekječovjekusvojojnutriniosjećaoneutaživužeđdasepovežesasvjetlomidapobjegneodtame.Kadadođemrak,svezapadaunekakvudepresijuisveštoježivočeznezasvjetlošću”( Jung,2011:298).

  Uislamskommisticizmuveomačestosusre-ćemosesparadoksalnimsimbolomponoćnogsunca,kojeumističnimiskustvimaiviđenjimaigraveomaznačajnuulogu:“Uvelikombrojutajnihreligijskihkultovasusrećemosesasim-bolomponoćnogsunca,aistotakoovajsimbolsusrećemouSuhrawardijevimdjelimaukojimasepojavljujeHermeskaoglavnijunak.KasnijesusufijskivelikaniIranagovorilioblještavojnoći,popodnevnojtamiitamnojsvjetlosti”(Corben,2008:20).SuhrawardiuknjiziObznane (Al-Talvihat),govorećiomolitviiobreduHer-mesa,navodidajeHermesuhramusvjetlostitokomnoćičiniomolitvuispredsunca:“NoćujeHermesustajaoiispredsuncačiniomolitvu”(Suhrawardi,2008,I:108).

  Ovosunceizlazinaistokusvetegeografijeunoćineizrecivojinoćinadsvijestikojasenalazinasuprotahrimenskenoćineznanjainesvijesti(Corben,2008:76).Uduhovnojtradicijiislamaovoponoćnosunceponekadsepredstavljakaonebeskisvjedok,takodagaNajmuddinKubraspominjekaoSuncetajne,sunceuzvišenesvi-jesti,suncesrca,sunceduše,nebeskabitivagatajnogasvijeta(NajmuddinKubra,2009:2-32).Mevlana,također,usvojimgazelimačestospo-minjeovajfenomen10.Simbolponoćnogsuncau10 Kasno je, kasno je, sunce je zašlo u bunar nekamo Sunce duše zaljubljenih u Božijoj osami je tamo. On je skriven u noći a bijelac među crncima sam Noći nasrni jer ona bijela ljepotica je utonula u san. (Mevlana,1997:274)

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI44ovimdjelimapovezujesesasuštinomunutarnjegsvjetlainebeskimsvjedokom.“Ponoćnosuncepredstavljasimbolunutarnjesvjetlostikojenanekizagonetannačinodvajasebeodsvojepozicije”(Corben,2008:75).

  UHafizovimgazelimatakođersesusrećemosovimvečernjimsuncem.Uslijedećimstihovimagovoriseosijanjuzrakaumrklojnoći.

  Sinoć pred zoru od briga me spasišeI u mrkloj noći vrelo života mi dadoše.Onesvijesti me blještava zraka moga bićaDadoše mi vino iz vrča izlijevanja moga žića. (Hafiz,1948:327)

  IudrugimstihovimaHafizgovorioovojsvjetlostiusrcutame11.

  3. Sveti mladić ili djevojkaSuhrawardiutraktatuHramovi svjetlosti

  (Hejakilal-nur),opisujućisvjetovesvjetlosti,tvrdidajejediniputzauspinjanjeuovesvjetoveduhovnavježba,jerfizičkasnagaiokupiranostovozemaljskimposlovimapredstavljajuzastorpremasvjetovimasvjetlosti.Nakontjelesnihiduhovnihvježbiduhovniputnikstižeusvjetovesvjetlostiistječesposobnostdapromatrasvje-tlosturazličitimformama,neobičnimslikamaipoetičnimriječima(Suhrawardi,2009,III:107).

  UtraktatuO vjerovanju f ilozofa(Fii‘tiqadial-hukema)Suhrawarditakođergovorioovimrazličitimoblicimapercepcije,stomrazlikomdaihmalopodrobnijeidetaljnijeopisuje.Neobičneformeislikepostajunajljepšasvojstva,apoetskigovorpostajeugodanisladak.Osimtoga,Suhrawardiovdjetvrdidajemogućedoćidospoznajabezvođenjaipomoćiučitelja(Suhrawardi,2009,II:271).

  Ovakvareligijskaiskustvasusrećemosvudauvišemilenijskojmističkojtradicijisvijeta.Susret

  izmeđumistikaisvetogmladićailidjevojkekaomanifestacijeBogapredstavljamanifestacijuistinskeljubavikaistinskojvoljenojosobi.Opisnaušnica,mladežaidrugihdijelovatijelaoveosobegovoriuprilogovihreligijskihiskustava.Kadasemistikoslobodioovisnostiotjelesnostiiovosvjetskimuživanjima,ondabivaspremandasesusretnesanebeskim“ja”iutomtrenutkuupoznajesesasvojimistinskimsebstvomkojejeoslobođenobilokojevrstetjelesnosti12.

  UtekstovimaAvestekadasavršeničovjekprođekrozvratasmrtiikadasenađenaMostu suda (Pol-ečinvat),“prednjimsepojavljujedje-vojkalijepa,blještava,bijelihpodlaktica,snažna,lijepalica,uspravna,uzdignutihprsa,skladnatijela,slobodna,plemićkaporijekla,starostipetnaestakgodina,tijelaljepšegodbiločeganasvijetu...Ondadušaonogčovjekačistevjere,kojijezaprepašten,obratiseonojdjevojciriječima:‘O,mladadjevojko,kositi?O,najljepšadjevojkokojusamdosadavidio!’Onamutadaodgovara:‘JasamtvojaDaena,odnosnotvojedobremisli,dobrigovoridobradjela...Bilasamomiljenaatisimeučiniojošomiljenijom,bilasamlijepaatisimeučiniojošljepšom,bilasamželjenaatisimeučiniojošpoželjnijom,bilasamuzvišenaatisimeučiniojošuzvišenijom’”(Corben,2005:101).Daenajetranscendentnoja,bespočetniLikisavršenaljudskaprirodaokojimaSuhrawardigovori.Hafizotomekažeslijedeće:

  Raščupanih solufa, znojno, sa smiješkom na usnama i pijana

  Poderane košulje, pjevajući stihove, s vrčem u rukama. Narcis-oka uzburkana, na usnama joj tuga uskovitlanaSinoć u pola noći pored jastuka mi sjede.Prinese glavu uhu mom i glasno započe pojReče mi: “O, ašiče stari moj, da li si pospan i sav svoj?”

  (Hafiz,1948:60)

  11 Crnilo tvoga tamnoga solufa stvara svuda tamu Bjelina tvoga lica poput mjeseca budi zoru samu. (Mevlana,1997,II:1108) Zato što bagoslov vrču sreće dolazi od svjetla tvoga Nestalo je slika tame izgubljenosti i ludila moga. (Ibid:628)12 Jednoodčestihmističkihiskustavaonihduhovnihputnika

  kojisvojputtemeljenaljubaviikojismatrajudasejedinoljubavljumožestićidovoljeneosobejesteviđenjeBožijihprizorailimanifestacijanalijepomlicuvoljeneosobeilinebeskihmladića,odnosnodjevojaka.Oviduhovnisusre-tipovećavajuipojačavajuljubavrobapremaGospodaru.

  Štojeljubavjača,ljepotanebeskogmladićailidjevojkesvakogatrenutkapostajesveveća.OvamističnaiskustvapredstavljajuformuduhovnogviđenjaokojojjeBožijiPoslanikgovoriousvojimpredajama.PrenosisedajePo-slanikrekao:“VidiosammogaGospodaraunajljepšemobliku.”Drugaformaovogduhovnogviđenjajestesusretsasamimsobomilisvojimnebeskimitranscendentnimjaili,pak,sasvojomdušomizberzahskogsvijeta.Najbo-ljiprimjerovogmističnogiskustvamožemovidjetikodvelikihmuslimanskihmistikakaoštosuAynalQudat,NajmuddinKubra,RuzbehanBaqaliidrugi(Pournam-darian,2007:303).

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 45OvdjeHafizopisujesusretslijepomdjevoj-

  kom,štomožealudiratinasusretsnebeskimdvojnikomilispiritualnim“ja”(Pournamdarian,2005:380-382).

  UslijedećemgazeluHafizdječakaprodavačavinailijepedječakestavljajednenasuprotdrugihkakobiukazaonarazlikuizmeđuovozemaljskeinebeskeljepote:

  Na vrata krčme pomalo pospan sinoć ti odemMokre hirke, skuta i sedžade uprljane vinom dođem.Jadikujući dječak prodavač vina mi priđeReče: Ustaj, pospani putniče!Operi se i onda u krčmu uđi samDa ne ukaljaš ovaj ruševni samostan.Dokle ćeš zbog dječaka slatkih usana tiDragulj duše natopljen rubinom žrtvovati...Očisti se, operi i izađi iz prirode ljudskog bunaraJer zadovoljstvo ne pruža voda blatom zamućena.

  (Hafiz,1948:844)

  Riječkojajeovdjeupotrijebljenaukazujenavrijemekadaseovajdogađajzbivaoiuglavnomoznačavavečerilikasnounoć.Kaoštosmoranijeukazali,mističnaiskustvauglavnomseopisujuparadoksalnimizrazimakaoštosuponoćnosunceicrnasvjetlost.Uovomgazelupjesnik,stavljajućimaterijalneiduhovnevrijednostijednenaspramdrugih,uznatnojmjeriosvjetljavamističkuiza-gonetnuatmosferuukojojsenjegovoreligijskoiskustvozbiva.Oslobađanjemodljudskeprirodeinjenihokovačovjek,umjestosusretasazemalj-skomvoljenomosobom,ideususretnebeskomimetafizičkomvoljenomte,umjestodapijevinoodgrožđa(voda blatom zamućena),kojejepredstavljačistomaterijalno,imačastdapijenebeskovinoizrukunebeskogkrčmara.Natajnačinduhovniputnikbudiseizsnovanemaramaterijalnogsvijetaibivapočašćenduhovnimviđenjem.Uprethod-nomgazelunebeskivoljenikritizirapospanostkaostanjekojesenalaziizmeđubudnostiispavanja.

  Prinese glavu uhu mom i glasno započe pojReče mi: “O, ašiče stari moj, da li si pospan i sav svoj?”

  (Ibid.:60)

  4. Svjetlosni staracJednaodsličnostiizmeđuSuhrawardijai

  Hafizajestenejasnoizamagljenoprikazivanjestarcaiduhovnogvodičakojiihvodiipomaže

  imdasteknubožanskuspoznaju.Suhrawardijeposjetiovelikibrojgradovakakobinašaoduhovnogvodičaukojembividiobožanskusvjetlost,nakončegasosjećajembeznađauknjiziRazgovor (Mutarehat)kažeovako:

  “Uistinu,približiosamsetridesetimgodinamaivećinuživotaproveosamputujućiigotovocijeliživotsamtragaozaznanjemidruženjemsosobamakojeimajuznanje.Nisamnašaonikogakoneštoznaizčasnihnaukaikosepotvrdiokaovelikiznalacutomdomenu”(Suhrawardi,2009,I:27).

  Osimtoga,onsamtvrdidabezduhovnogvodičanijemogućedalekostići.UknjiziAl Mushari wal Mutarihat (Savjetovanjeirazgovori)kažeda,nakonštostručnjakizdomenaperipa-tetičkeidijalektičkefilozofijepročitaiusvojiovuknjiguiknjiguObznane(AlTelwihat),kojetrebapročitatiprijenjegoveknjigeIluministička filozofija (HikmatalIshraq),potrebnojedaseposvetiduhovnimvježbamauskladusprepo-rukamaStaratelja iluminacije (Qayyimalishraq)kojećemupomoćidaseupoznastemeljimailuminacionizma(Ibid.:194).Suhrawardiovuosobuusvojojknjizi Iluministička filozofija(Hi-kmatalIshraq)nazivaStaratelj knjige (QayyimalKitab)(Ibid,II:258).

  Obavezekojeimanavedenaosobanera-zlikujusemnogoodobavezašejhaiduhovnogvodiča.Tojeosobakojajeupoznatastajnamailuminističkefilozofije.Međutim,uprethodnomdijelusmoreklidasamSuhrawardikažekakonijenašaotakvuosobu.

  IstijeslučajisHafizom.Madanigdjenepokazujedaimašejhaidagaonvodi,Hafizusvojimgazelimagovoriopotrebizaposjedova-njemšejha.

  Na pragu ljubavi nemoj da bi bez vodiča bioSam sam sto puta kušao i nisam uspješan bio. (Hafiz,1948:348)

  Zbogtogajeveomateškoodreditikojemsumezhebuilipravcuunutarislamanjihdvojicapripadala,takodaseslobodnomožerećidajetotajna.Međutim,izrazikojeHafizkoristikakobipredstaviošejhaiduhovnogvodičausvojimgazelima,kaoštosuStarac boje cvijeća (Pir-e

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI46golrang),Starac magova (Pir-emogan),Starac pijanica(Pir-edordinush)iStarac iz krčme (Pir-e kharabat),kaoiizrazikojeSuhrawardikoristikadaopisujesvojaduhovnaputovanjaisusrete,kaoštojeizrazMladi starac rumena lica (Pir-e javanosorkhru),pojačavajusumnjudasuobojicadobijalapomoćodsvojihskrivenihinebeskihšejhova.ŠejhokojemgovoreSuhrawardiiHafiznemožebitišejhkojijevezanzatekijuitarikat,većsamomožepredstavljatisimboličkoznačenjeaktivnogumaili“transcendentnogja”,odnosnoracionalnedušečovjeka,odnosnoonoštoduhovniputnikosjećaprilikomsvogmističnogiskustva.

  Duhovniputnik,kojinakonprvihmisti-čnihiskustavaspoznadasenalaziuzapadnom zatočeništvu i otuđenosti(Ghorbat-egharbi),nasvomduhovnomputuimapotrebuzavodičemkakobiuznjegovupomoćsavladaosvepreprekeiteškoćenakojenaiđe.

  “Melekzbogsvojeulogeuputiteljanastojidaljudskedušeusmjeriunjihovspecifičnisvijetintelektaiinteligibilija,jersuonepoputdušanebeskihsfera(nufus-efalaki)otuđene,sameiudaljene.Ljudskadušauzimaprimjerodne-beskihmeleka,odvajaseodsvojeudaljenostiiotuđenosti,ideusmjerusvogamelekaisvogaunutarnjegvodičaputa”(Shayegan,2008:199).Ustvari,osnovnaulogamelekailisvetogstarcajesteoslobađanjeljudskedušeizovogZapadnogzatočeništvaiotuđenosti(Ghorbat-egharbi).Ovajmelekpredstavljanebeskogdvojnikaduše(AlMosenna-yeasemani-yenafs),“transcendentnoja”(Man-emoteali),Daenu,Desetium(Aql-easher)iSavršenuljudskuprirodu(Tabaetam)odkojesedušaodvojilaprilikompadauovajmaterijalni

  svijet,takodaneprekidnonastojidasespojisasvojimdrugimdijelomidaseoslobodiodoveotuđenostiiusamljenosti.Refleksijaovogsusretasa“transcendentnimja”uformisvjetlosnogstarca(Pir-enurani)uknjiževnojimističnojliteraturinašlajevelikogodjeka.NajstarijadjelakojagovoreoovomsusretusuHermesovi traktati(Resaleha-yeHermes),ukojimasegovoriosusretuHermesasaSavršenomljudskomprirodom13.IbnSinausvojojknjiziŽivi sin Budnoga (HayyibnYakzan)ovogmelekaopisujekaolijepogstarcakojipo-sjedujemladalačkusvježinu(Corben,2010:279).

  NajmuddinKubraopisujućisvojareligijskaiskustvaspominjeovogstarcainazivaga Starac svijeta skrivenoga (Shaykhalghayb)(NajmudinKubra,2009:33).Senaiudjelu Putovanja robo-va prema konačištu (Seyralubadilaalme‘ad)predstavljajućisvojereligijskoiskustvogovoriosusretusnježnimisvjetlosnimstarcemionoštoonjemuSenaikažeupotpunostiodgovaraspecifičnostimaAktivnog uma (Aql-efa‘al)14. Suhrawardi u Traktatu o nebeskim sferama (ResaleAbradj),govorećiostepenimakojetrebaprećiduhovniputnikdabisesusreosaDuhovnim starcem (Pir-eruhani),togstarcaopisujeslije-dećimriječima:

  “Kadapređešovajstepenikadanapustišovestepene,stićićešugradovestabilnostiiposto-janosti.Prvoštoćešnakontogavidjetibitćeveličanstvenistarackojijeljepšiisvjetlijiodpunogmjeseca.Iakosenalazinaodređenommjestu,nikakvomjestonjeganeobuhvata.Brzoreagirabezkretnji,sporosesmirujebezmirovanja,bezzubinasmiješenezubepokazuje,bezjezikarazvezanogajejezika,

  13 Ujednojodovihposlanicasekaže:“Kadsamhtiospozna-titajnustvaranja,nabasaosamnapodzemnupećinukojajebilapunamrakaivjetrova.Ništanisamvidioanisammogaoupalitisvjetiljkujerjepuhaojakvjetar.Ondamiseusnupojavilaosobavrloizraziteljepote.Rečemi:‘Uzmisvjetiljkuizaklonijestaklomkakojuvjetarnebiugasio!Potomidiupećinupodzemljominađitamojednusli-kukojunikonijenaslikaoaliizgledakaodajenaslikana.Kadatuslikuiznesešvani,vjetarvišenećepuhati.Nakontogaobiđicijelupećinu.Upoznatćešsestajnamastvara-nja,pokretačimaprirode,ishodištimaibitkomsvihstva-ri.’Kadasamtočuorekoh:‘Kositi?’Reče:‘Jasamtvojasavršenapriroda.Akoželišdamesretneš,ondamezoviimenom!’”(Corben,2008:38).

  Kadaduhovniputnikdostignestepensavršenstvaprirodeinakonštozaklonisvjetlostaklom,susrestćesesašejhom,a

  tojesamHermes.Tojeslikanjegasamoga.Sjedinanekojdasciiurucidržitabluodsmaragda.Natojpločijearap-skimjezikomuklesano...Njegovasavršenaprirodaotkritćedasenedostižnatajnabožanskognoćnogasvjetlanalaziunjemusamome.”(Ibid.:39)

  14 Posljednjeg dana u uskome putu vidjeh negdje u tamnome kutku. Starac nježan i svjetlosna lika kao kad musliman stoji pored nevjernika. Rekoh: O, svijećo noći ove O, Mesihu, liječniče bolesti ove. Kakva je to svjetlost, savršenstvo i uzvišenost Kakva je to ljepota, krasota i nježnost?... Plemeniti i lagahna koraka ti si O, dragulju, otkuda dolaziš li? (Senai,1983:624)

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 47dostavljaobjavuinadahnućeposlanicimaiBožijimodabranicima.Prematome,budiuznjegovavrataivisokocijeninjegovgovorigovordeveteronjegovebraće”(Suhrawardi,2008,III:469-470).

  HafizovStarac magova (Pir-emogan)imaistufunkcijuunjegovimgazelima.AtributikojeHafizpripisujeovojosobiimajudostasličnostisAktivnim umom (Aql-efa‘al)okojemjebiloriječiuspomenutojknjizi.

  Godinama Džemšidov vrč od mene je molio Ono što i sam je imao od mene je volio...Sinoć sam Starcu magova problem svoj predočioOn je potvrdnim pogledom zagonetku riješio i otkočio.Vidjeh ga veselog, razdraganog, vrč mu u rukamaGleda i promatra čudesa i čuda stotinama.Rekoh: “Ko ti dade ovaj vrč što svijet predočava vazda?”Reče: “Mudrac, onoga dana kad ovaj šareni svijet sazda.”

  (Hafiz,1948:288)

  Kaoštosemoževidjetiizovoggazela,na-ratorovepriče,kojitragazaVrčem što sav svijet predočava ( Jam-ejahannama),svojproblempredočiojestarcuiliduhovnomvodiču.Staracimaogledaloukojegledaiukojemvidistotinurazličitihčudesa.Tragalaczaovimogledalompitastarcakadaiodkogajedobiotoogledalo,aonmuodgovaradajetoogledalodobioonogadanakadajeBog(mudrac)sazdaosvijet,odnosnonapočetkustvaranja.

  SuhrawardiupričipodnaslovomCrveni um (Aql-esorkh)upustinjisusrećestarcarumenalica.CrvenilonjegovekoseilicakodSuhrawardijaizazivapomisaodajetajčovjekmlad.Međutim,onajstaracmuseobraćaikažemudajeonPrvo dijete stvaranja:

  “Uonojpustinjiopazihčovjekakakodolazi.Priđohmublizu,nazvahselamionmiodgovorikrajnjeljubazno.Kadsamgapogledao,vidjehdajelijepidajerumenebojelica.Misliosamdajemladić.Rekohmu:‘Mladiću,odakledolaziš?’Reče:‘Sine,tojepogrešannačinobraćanja.JasamPrvodijetestvaranjaatimenazivašmladićem?’”(Suhrawardi,2009,III:228).

  HafizovStarac magova,kojijenapočetkustvaranjadobioogledaloodTvorcaovogašarenogasvijeta,sličanjeSuhrawardijevomStarcu rumena

  lica,kojipredstavljaPrvo dijete stvaranja, potomeštosuobojicapostojalanapočetkustvaranja.Hafiznadrugommjestu,također,ukazujenabezvremenostStarca magova:

  Sve dok bude spomena i znaka od mejhane i vinaMoja će glava biti Starca magova puta prašina.Od ezela halku Starca magova ja znam nosatiOno smo što smo bili to ćemo zauvijek i ostati. (Hafiz,1948:418)

  Pričaosusretuduhovnogputnikasvodi-čemulikuSvjetlosnog starcačestosesusrećeiudrugimSuhrawardijevimdjelima.Suhrawardiovogvodiča,također,nazivašejhomistarcemudjelimakaoštosuDan u društvu sufija (Ruzi ba jama‘at-esufiyan)iO stanju djetinjstva (FihaletalTufuliyyeti)(Ibid.:252).UpričiO stanju dje-tinjstva naratorpričeprilikomsusretasašejhomodnjegatražidagapouči.Šejhvadipločunakojojjeneštopisalo:

  “Rekoh:‘Trebašmepoučitiznanju.’Onizvadipločuananjojsubilaispisanaslova.Kadasammusepribližio,onjepodigaopločuispredmeneijasamunjugledao.Napločisamvidioispisaneinformacijekojesukodmeneizazvalemučninu...”(Ibid.:235)

  Kaoštosemoževidjeti,izmeđuogledalaukojemstaracmagovapromatrastotinerazličitihvrstačudesaazakojimtragaHafizispomenutepločeizSuhrawardijevepričepostojiogromnasličnost.KaoštotragalaczaVrčem koji sav svijet predočavaželispoznatiiupoznatisvijet,Suhrawardiudvijespomenutepričeodstarcatražidagapoduči iupoznasasvijetom.USuhrawardijevojposlanicipodnaslovomPjesma Džibrilova krilanaratorsusrećedesetizrazitolijepihstaracakojisimbolizirajudesetumova.StaracskojimnaratorrazgovarajeposljednjistaracionjesimbolAktivnog uma (Aql-efa‘al) (Ibid.:210-211).Trebanapomenutidaseod-nosnazamjenica“to”utrećemstihuVidjeh ga veselog, razdraganog, vrč mu u rukama / Gleda i promatra čudesa i čuda stotinamaodnosinavrčaogledaloje,ustvari,vrčvina.Hafiz,također,inadrugimmjestimakoristiovajsimbolkakobiopisaomjestonakojemsezbivaemanacijaimanifestacijasvetoga.

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI48Sve slike vina i lijepe likove što predočavati je stalaSamo je zraka lica krčmara što u vrč je upala.

  (Hafiz,1948:231)

  Mi smo u krčagu vidjeli sliku drage i njena likaO, ti, koji ne poznaješ užitak pijenja našeg napitka.

  (Ibid.:38)

  PremaSuhrawardijevojfilozofijisvjetlostisavsvijetpredstavljamanifestacijuSvjelosti nad svim svjetlostima (NuralAnvar)izahvaljujućiovojsvjetlostisveštopostojiizašlojeiznepostojanja.Slika lica voljene i Zraka lica krčmaraaludirajuupravonaovumudrost.

  StaracrumenalicaskojimsesusreoSuhra-wardikodHafizajepredstavljenkaoStaracbojecvijeća:

  Modrohaljinašima moj starac boje cvijećaNije dozvolio vino, inače bila bi druga priča. (Hafiz,1948:414)

  Mnogotogajerečenoostarcu boje cvijeća, međutim,najzanimljivijetumačenjedaojeNa-srollahPoutjavadiuradupodnaslovomStarac boje cvijeća (Pir-egolrang).Onsmatradaovajstaracnepredstavljasufijskogitarikatskogšejha,većnašegNebeskog oca (pedar-easemani),Ljudsko božanstveno biće (rabbonno’ensani)iDuhovno biće (vujudiruhani)kojeupućujeduhovnogputnikananjegovomduhovnomputovanju(Pourjavadi,2004:144-179).

  Ovajunutarnjivodičponekadulikupticevodičapomažeduhovnomputniku.Primjer“ega”ili“ja”usimboličkomlikukrilatepticemožesesusrestikodSuhrawardija,aiuformiDžibrilovihkrila.KodGazalijaiAttaraovajmotivpredstavljenjeuformiSimorga.Ovimotiviodnosesenakompletnoljudskobiće.Simboličkiseovdjegovoriočišćenjudušekojasepoputogledalazamaglila.Pticajeovdjenebeskidvojnik

  našegbićakojejepalouzatočeništvo,atojetranscendentalnilikkojinasupućuje.Držinasusvomokriljuinadahnjujenas(Shayegan,2008:276).UHafizovojpoezijiovajunutarnjivodičsimboličkisepojavljujevišeputauformiptice15. USuhrawardijevojpričiZapadno zatočeništvo i otuđenost(Ghorbat-egharb)douzvišenogsvijeta(alam-ealavi),izvoraživota(ab-ehayat)iočevogsamostana(Soumepedar)dolaziuzpomoćpticePupavac(Hudhud)(Pourjavadi,2010:112).

  Auditivna religijska iskustva: Ugodni ili strašni glasoviRudolfOttogovoriosvetomkaomisteriji

  kojaimadvijedimenzije.“Ovamisterijailitajnajesjednestranestrašna(Tremendum),takodaizazivastrahistrepnju,asdrugestranejepri-vlačnaiatraktivna(fascinans),takodasesnjomništanemožeporediti.Fascinantnostsvetogjeukontradiktornostisnjegovomzastrašujućomdimenzijom.Istastvarkojanasplašiistovremenokodnasizazivaneopisivuopčinjenostiprivlačnostkojamožekodčovjekaizazvatiludačkuopijenost”(Wulff,2014:222-223).Ovakontradiktornostnajboljedolazidoizražajakodauditivnihreli-gijskihiskustavailiduhovnihiskustavakojasedoživljavajuputemčulasluha,štomožemovidjetiuopisimakojisetičuovihiskustava.RamaKrišnajebioupotrazizanebeskommajkomsvijeta.Kadaseopisujeiskustvokojejeiskusioprilikomsusretasnjom,spominjesestrašniglaskojigajeobuzimaoikojijeistovremenokodnjegaizazvaoneopisivusreću(Ibid.:455).

  Mističnaiskustvaneograničavajusesamonavizuelnačula,većtransformacijomčulasvakojeustanjudoživjetiovuvrstuneobičnihiskustava.Auditivnoiskustvosvetogapredstavljajednoodnajzastupljenijihreligijskihiskustava

  15 Merhaba, o letaču lahkih koraka, blagoslovljene poruke ti ćeš doći Dobro došao, šta ima i gdje je voljeni, kojim putem trebam poći?

  (Hafiz,1948:264) Put do doma ptice Anqa ne nađoh sam Sulejmanova ptica mi pomogla i to znam. (Ibid.:640) Muštuluk, o srce, lahor nam ponovo dođe Vjesnik pupavac od Sabe nam opet dođe. (Ibid.:356)

  Hvala Bogu što slobodna, o, ti, livadska ptico, jesi Zarobljenicima kaveza dobru vijest o bašči donijela si! (Hafiz,1948:504)

  O, sveta ljepoto, ko ti skida veo s lica O, rajska ptico, ko ti daje zrnevlje i vodu? Moj plač i jecaje nisi čula ni osjetila Jasno je, ljepoto, da prag kuće daleko si postavila. (Hafiz,48)

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 49urazličitimduhovnimtradicijama.Najčešćejeriječoslušanjuugodnihriječiiglasova.

  Hafizusvojimgazelimagovorioslatkorječivojvoljenojkojagaučinekimčinjenicamaičijijegovorslađiodmedaisamogšećera:

  Onaj što Hafiza poučio skladanju gazelaBijaše slatkorječivi voljeni što malo zborio je. (Hafiz,1948:120)

  Hafizoviizrazi,kaoštosuSladak govor (kelam-eshirin),Slatka i zavodjiva rečenica (ebarat-eshirin-edelfarib)16 i Šećerni govori (sokhanan-eshokrin)17, aludirajunaSuhrawardijevurečenicu“IoniodNjegaslušajuslatkegovore”(Yesme’uneminhualKelamal‘uzb)(Suhrawardi,2009,II:271).SobziromnatodaHafizusvojimgazelimagovorio meleku svijeta gajba (sorush-eghayb)iduhov-nomgledanju,možemorećidaslatkorječivi voljeni (Yar-eširinsokhan)govorionjegovomreligijskomiskustvususretasasvijetomidejaiznačenja.

  Dok ne postaneš poznat iza ovog zastora nećeš čuti enigme bajne

  Uho onoga koji nije blizak ne može slušati sve melekanske tajne.

  (Hafiz,1948:578)

  Kažem ti pijanom i skršenom sinoć nasred mejhaneMelek svijeta gajba kaza mi uistinu velike tajne.

  (Ibid.:90)

  KaoštojePitagoravjerovaouzagonetnipojnebeskihtijela(Shamisa,2008:1137),Attarjezahvaljivaoumilnomglasustvaranja18,aMevlanau Mesnevijiovopitanjeobrazlaženajedanveomaopsežannačin19.Hafiz,također,obraćapažnjunaovumuzikukojuproizvodenebeskatijela:

  U kutovima Džemšidove kafane orbitaOrgulje svira a Venera uz muziku igra i skita. (Hafiz,1948:592)

  Suhrawardiglasnebeskihtijelanajboljeopisujeusvomtraktatupodnaslovom Zapadno zatoče-ništvo i otuđenost(Ghorbat-egharb):

  “Nakontogasamvidionebeskatijela,približiosamimsekakobihčuonjihovopjevanjeimuzikutekakobihnaučioonekompozicije.Njihovizvukovinamenesumnogoutjecaliičinilosekaodačujemzvuklanacakojisekrećuprekostijena.Malojefalilodaodljepoteonogaštosamimaoprilikugledatiislušatimojeveneikapilaripopucajuidasemojizglobovirazdvoje”(Pournamdarian,2011:114).

  OvdjeSuhrawardigovoriozvukukojijeporedugodnostiistovremenoizastrašujući.ČinisedasuuovomreligijskomiskustvuBožijaljepota(jamal)iBožijamoć(jalal)istovremenodošledoizražaja,takodaosobakojakušaovoreligijskoiskustvoistovremenoosjećaugođajistrah.Hafizovoiskustvoprikazujeusvomprvomgazelu.Tojeprikazzabaveiuživanjakojajepovezanasazvukomzvona:

  Nema meni mirnoga uživanja u domu drage kad trena svaka

  Zvono glasno uzvikuje: “Neka se veže i pričvrsti nosiljka svaka.”

  (Hafiz,1948:18)

  Kaoštosmomoglividjeti,Suhrawardije,također,nasličannačindoživioovoiskustvo.Zvuklanacakojisekrećuprekostijenenalikujenazvukzvona.ZvukibukazvonakojaremetiHafizovmiriuživanjeudomuvoljeneikojigapodstičudanastaviputumnogomenalikujunareligijskoiskustvokojejedoživljavaoBožijiposlanik.Poslanikjegovoriodabičuozvuklanacazvona(Selseletaljers).OvdjejeriječonačinuprimanjaobjaveodstraneBožijegposlanika.PrenosisedajePoslanikrekaokako

  16 Sačuvaj me Bože, onih slatkih i obmanjujućih riječi Tvoja su usta poput šećera, kada govori k’o da liječi. (Hafiz,1948:188)17 Sav med i šećer što riječima prosipam Dar je za strpljenje što perom posipam. (Ibid.:183)18 Iz dna duše svaki poznavalac muzike Zahvaljuje za zvuke stvaranja muzike. (Attar,1996:259)19 Plač zurle i doboša prijetnja Ko da neki ogromni bubanj zvuke petlja.

  Stoga su mudri rekli da ove zvuke Od kretnje nebeskih tijela uzesmo bez muke. Zvuk je to kretanja nebesa što ljudi svuda Sviraju s tamburom i grlom pjevaju tuda. Vjernici kažu da dženetsko djelo Pretvara u lijepo svako ružno djelo. Svi bijasmo dijelovi Ademova tijela I u Džennetu slušasmo zvukove dana cijela. Mada nas sazdaše od zemlje i blata Ipak se sjećamo onih zvukova bata. (Mevlana,2006,IV:23-24)

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI50mujeponekadObjavaspuštanauoblikuzvukazvona,štojezanjegapredstavljalonajtežinačinprimanjaObjave.UdrugojpredajijerekaodakadaBoggovori,nebeskaiduhovnabićačujuzvuknalikzvukulanacakojisekrećuprekostijene(Pournamdarian,2005:398-399).

  Aromatična iskustvaJednaodkarakteristikakojaizdvajačulo

  mirisaodostalihčula jestetaštosemirismožeosjetitinavelikimdaljinama.Onoštopodstrekavamaštukadajeriječomirisujestetoštoganemožemovidjeti,neznamoodakledolazi,izdaljinesemožeosjetiti,brzosekre-će,nejasanjeosjećajinemožeserazložitinasitnijedijelove.

  Suhrawardinavodidasunekaodnjegovihreligijskihiskustavapovezanasčulommirisa.Hafiz,zarazlikuodvećinedrugihpjesnika,ogro-mnupažnjuposvećivaojeovojvrstiiskustava.20 Onusvojimgazelimaspominjestotridesetičetiriputariječmiris,koristećipritomevelikibrojrazličitihperzijskihtermina,kaoštosu:atr, tayyeb, nahkat, rayehe, shamame, nafheili,pak,koristećiizrazekojimaseoznačavajurazličitevrstemirisnihmaterija,kaoštosuamber,am-bra,misk,cvijeće,mirisnizrakidrugo(EslamiNadooshan,1971:6).

  Mirisdonosivjetar,povjetaracililahor21. Vjetarzbognevidljivostiivelikepokretljivostisimboliziramanifestacijusvetoga,takodajearapskariječduša(ruh)izvedenaizriječidahilivjetar(rih).UKur’anusespominjedamelecizajednosRuhom(Džibril)unoćiKadrsilazenazemljuidonosevijestivjernicima22.Simbo-ličnostriječi“Ruh”(duša)injenapovezanostsvjetromisaDžibrilom,kaoposrednikomidonosiocemobjaveinadahnuća,inoćiKadr,

  kaovremenomkadasedešavajuduhovnavi-đenja,predstavljadobruosnovuzapripisivanjedimenzijesvetostimirisu.

  a)Džibril/Ruh→Nosilacobjaveinadahnućab)Vjetar/Rih→Nosilacmirisac)Miris→ObjavailinadahnućeOvavrstaduhovnogviđenjaimističnog

  iskustva,kojajepovezanasmirisomvoljeneosobe,zaHafizaseuvijekdešavaranoujutroilikasnonavečer.

  Pitaj lahora kako je cijelu noć do jutraMiris solufa tvoga bio sa mnom sve do sutra? (Hafiz,1948:430)

  Jutros je lahor donio miris solufa moje voljeneI opet nanovo uzburkao srce moje slomljeno. (Hafiz,1948:300)

  Dvosmislenostznačenjariječibu,kojaovdjeosimznačenjamirisimaiznačenježelja,jošvišepojačavaaluzijunasimboličkoznačenjemanifestacijesvetog.Kadasekodduhovnogputnikapojaviželjadatragazaistinomidasepovežesasvojomvoljenomosobom,onkonstantnotragazanekimznakomkakobigatodovelodocilja23.

  SvakilijepmirisuprirodizaHafizapredstavljaprimjeripodsjećanjenamirisvoljeneosobe:

  Ako je parfem mirisan postao, to je zbog toga što se s njenom kosom pomiješao

  Ako je cvijet vrbovnika strijelac postao, to je zato što se u njene obrve zapetljao.

  (Hafiz,1948:26)

  Hafiz,koristećiizrazekaoštosuBožijimiris,ugodnimirissjedinjavanja,mirisdušeimiriszanosa,pojačavaosjećajdajeriječosimboličkomznačenjemanifestacijeiepifanijesvetog:

  20 GovorećioovojtemiMevlanakaže: Poput lovca krenu za lovinom hoditi Spazi trag srne i krenu za njim se voditi. Jedno vrijeme tragovi srne mu bijahu dosta Al’ ubrzo samo mu miris srne u srcu osta. Prateći miris pupčanice prijeći jednu razdaljinu Bolje je nego slijedeći tragove prijeći sve razdaljine. (Mevlana,2005,II:16)21 Upitaj blagi lahor kako je meni cijelu noć do jutra Miris tvoga solufa bio najbolji prijatelj sve do sutra! (Hafiz,1948:430)

  Od prašine puta ispred tvoje kuće dolazi Svaki miris što sa lahorom jutrom polazi (Hafiz,1948:228) Ako tvoj miris vjetar odnese na izletište duša Dragulje života će žrtvovati svaki um i duša. (Ibid.:228)22 Kur’an97/4.23 Kako bi zaljubljeni žrtvovali duše rad’ mirisa lahora mu Pustio je miris i zatvorio vrata svih želja stvorenja mu. (Hafiz,30)

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 51Škrtac osjetiti neće Božijega mirisa, Hafize hajde svratiUzmi vrč, dijeli drugima a ja ću za tebe garancije dati.

  (Ibid.:860)

  Hafize, stigla je noć rastanka i nestalo ugodna mirisa sastanka

  O, ašiče zaluđeni, neka ti je sreća i uvijek nek’ si blagoslovljeni!

  (Ibid.:984)

  Miris duše osjećam na nasmiješenim usnama peharaPoslušaj velikašu ako imaš sluha i bar malo dara!

  (Ibid.:894)

  Hafizsmatradajereligijskoiskustvopovezanosmirisomveomakratkotrajno,poputmunje.Mirisduhovnogputnikapodsjećanapragvoljene,zanosiizgaranjenaputupremanjoj,takodaduhovniputniksvakisvojtrenutakposvećujerazmišljanjuonjenommirisu:

  Tako mi mirisa koji će vjetar na kraju donijeti iz njene kose

  Koliko će samo krvi se proliti zbog njenih uvojaka što crno nose!(Hafiz,18)

  ZaključakSvetojesamoposebinepredstavljivoineopisivo;

  međutim,svijestosobekojajeiskusilareligijskoiskustvodajenekuformuiobliktome.SuhrawardiuknjiziIluministička filozofijagovoriorazličitimvrstamareligijskogiskustva,dokseudrugimdjelimadetaljnijebavispecifičnimiskustvima.HafizusvomeDivanunavišemjestaukazujenareligijskoiskustvosvetog,štoumnogomepodsjećanaSuhrawardijevaiskustva.Natemeljunavedenihčinjenicaiprimjerakojesmospomenuliuovomradu,možemorećidajeHafiz,zahvaljujućičinjenicidaježivionakonSuhrawardija,biopoddirektnimiliindirektnimSuhrawardijevimutjecajemkadajepisaoosvojimličnimiskustvimasvetog.Ponekadjesličnostreli-gijskogiskustvaSuhrawardijaiHafizavezanazamjestodešavanjaovihiskustava,atojeSvijetidejailiHurqalya,anekadajesličnostprimjetnakadagovoreorazličitimvrstamareligijskogiskustva,kaoštojevizualno,auditivnoiaromatično.UovomradupokazalismodaSuhrawardiiHafizsvojareligijskaiskustvaopisujukaokratkotrajnumunju,ponoćnosunce,sastanaksasvetimmladićemilidjevojkomisusretsasvjetlosnimstarcemitomeslično.

  LiteraturaKur’anEslaminadooshan,Mohammadali(2007/1350),“Miris

  kod Hafiza“,časopisAdabiyatwazabanha,Negin,br.72,str.6-8,63-66.

  Brown,Edward(1979/1357),Literarna historija Irana (Od Sadija do Džamija),prijevodnaperzijskiibilješkeAlisgharHekmat,Teheran,AmirKabir.

  Peterson,Michaelidrugi(1998/1376),Religijsko iskustvo,prijevodnaperzijskiHoseinKiyani,Teheran,Ashyane-yeketab.

  Pourjavadi,Nasrollah(2002/1380),“SuhrawardijevodjeloPrijatelj zaljubljenihinjegovuticajnaperzijskuknjiževnost”,Nashr-edanesh,GodinaXVII,br.2,ljeto,str.5-12.

  ________________(2014/1392),Iluminacija i mi-sticizam,drugaedicija,Teheran,Sokhan.

  Pournamdarian,Taqi(2006/1384),Izgubljen na obali mora,drugoizdanje,Teheran,Sokhan.

  ________________(2008/1386),Simbol i simboličke priče,osmoizdanje,Teheran,Elmiwafarhangi.

  _______________(2012/1390),Crveni um,Teheran,Sokhan.

  Hafiz,ShamsuddinMohammad(1984/1362),Divan poezije,kritičkoizdanjeParvizNatelKhanlari,drugoizdanje,Teheran,Kharazmi.

  ________________(bezdatuma),Divan poezije, priredioikritičkiobradioMohammadGhazviniiQasemGhani,Teheran,Zavvar.

  Jami,NuruddinAbdurrahman(1992/1370),Dahovi bliskosti Svetih prisustava,kritičkiobradioMahmud‘Abedi,Teheran,Ettala‘at.

  Dadbe,Asghar(1990/1368),Izletište duša,Nashri-yeKeyhanFarhangi,br.62,ordibehesht,str.28-41.

  Rypka,Jan(2003/1381),Historija književnosti Irana (odantičkogdobadoQajara),prijevodnaperzijskiHoseinShahabi,Teheran,Elmiofarhangi.

  Zarrinkoob,Abdolhosein(2007/1385),Iz sokaka boema,drugoizdanje,Teheran,Sokhan.

  SenaiGhaznevi(1938/1316),Putovanje robova ka mjestu povratka,priredioHoseinKuhiKerma-ni,kritičkiobradioinapisaopredgovorSaeedNafisi,Teheran,Entesharat-emajalleadabiNasim-esaba.

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI52Suhrawardi,YahyaibnHabesh(2010/1388),Zbirka

  spisa Sheykha ishraqa,kritičkiobradioSeyyedHos-seinNasr,TomI,IIiIIITeheran,Pezhuheshgah-eulumeensaniwamotaleat-efarhangi.

  Shayegan,Dariush(2008/1387),Henry Corben,pri-jevodnaperzijskiBagherParham,petoizdanje,Teheran,Farzan-eruz.

  Shamisa,Sirus(2008/1387),Leksikon alegorija,drugaedicija,Teheran,Mitra.

  AttarNishapuri,MuhammadIbrahim(2007/1385),Govor ptica,kritičkiobradioRezaShafieiKadkani,osmoizdanje,Teheran,Sokhan.

  Fa‘ali,MohammadTaqi(2011/1389),Religijsko iskustvo i mistička viđenja,četvrtoizdanje,Teheran,Pezhuheshgah-efarhangvaandishe-yeeslami.

  Kakai,Qasem(2011/1389),Jednoća postojanja prema Ibn Arebiju i Majstoru Ekhartu,četvrtoizdanje,Teheran,Hermes.

  Corben,Henry(2006a/1384a),Zbirka članaka Hen-rya Corbena,SabraoipriredioMohammadAminShahjui,Teheran,Haqiqat.

  ____________(2006b/1384b),Odnos između Išraqi f ilozof ije i drevne iranske mudrosti,prijevodnaperzijskiRuhbaghshan,drugoizdanje,Teheran,Esatir.

  ____________(2009/1387),Svjetlosni čovjek u iranskom tesavvufu,prijevodnaperzijskiFaramarzavaherinya,drugoizdanje,Širaz,Amuzegar-ekherad.

  ____________(2011/1389),Ibn Sina i alegorija u misticizmu,prijevodnaperzijskiEnsha’allahRahmati,drugoizdanje,Teheran,Sofia.

  Legenhausen,MuhammadiMostafaMalekian(2001/1379),“Sugestibilnost;religijskoiskustvouanketiranjunaučnika”,Časopiszakritikuimišljenje,br.23i24,ljeto–jesen,str.4-24.

  Maleki,Mohammad(2011/1389),Pored relevacije i mistike,Teheran,Adyan.

  Mevlevi,JalaluddinMuhammadibnMuhammad(2006/1384),Mesnevija,predgovor,kritičkoizdanjeipojašnjenjaMohammadEstelami,osmoizdanje,Teheran,Sokhan.

  ______________(2008/1386),Kulliyat-e Shams, osmoizdanje,Teheran,Hermes.

  NajmudinKubra,AhmedibnUmar(2010/1388),Fevaih al jemal va fevatih al jelal,kritičkoizdanjeFritzMeier,prijevodnaperzijskiipojašnjenjaQasemAnsari,Teheran,Tahuri.

  Hick,John(2004/1382),Peta dimenzija, istraživanje u području duhovnog,prijevodnaperzijskiBehzadSaleki,Teheran,Qasidesera.

  Wulff,David(2015/1393),Psihologija religije,prijevodnaperzijskiMohammadDehqani,drugoizdanje,Teheran,Roshd.

  Jung,CarlGustav(2012/1390),Uspomene, snovi i misli,prijevodnaperzijskiParvinFaramarzi,četvrtoizdanje,Mashad,Behnashr.

  AbstractA comparative analysis of religious experience described

  by Suhrawardi and Hafiz ShiraziHoseinali Qobadi and Iman Zargaran

  Persian literature, in particular mystical, ir-fan literature, is largely intertwined with Suhrawardi’s illuminist ideas. This connec-tion and mutual influences are mostly fruits of his written works through which Suhrawardi presented his philosophical ideas in the form of literature and the language of symbols. Sometimes, Suhrawardi expressed his mys-tical experiences in a very explicit manner, sometimes he expressed them through the form of symbolistic stories, while, at other

  times, he attempted to theoretically classify and systemize different mystical experienc-es. Hafiz Shirazi, as a poet whose poetry is part of rich literary tradition, in the form of gazel often presents his own mystical expe-riences which are very similar to the mysti-cal experiences described by Suhrawardi. A mystic or the one who lives through certain religious experience is the one who, when meeting the holly, with his consciousness forms something that is unrepresentable and

 • Živ

  a B

  ašt

  ina

  , br.

  10

  ., g

  od

  . 4.

  Tema broja: Šejh IŠraq SuhrawardI 53indescribable in its essence. It can be conclud-ed that Suhrawardi’s works had a significant impact on forming of Hafiz’s consciousness and specific religious and mystical experi-ences. Sometimes the similarity of these ex-periences are related to the specific location in which they are taking place, such as the world of ideas or Suhrawardi’s Hurqalya, and sometimes these similarities are expressed through the quality of the experiences in the

  form of visual, auditive and aromatic phenom-ena. The description of these experiences as a shortterm flash, midnight sun, an encoun-ter with a holly young man or girl and old man of light are some examples in which we observe the similarity between Suhrawardi and Hafiza when they discuss religious and mystical experiences. Keywords: Suhrawardi, Hafiz Shirazi, religious experience, the world of ideas, Hurqalya.

  Kuća Borudžerdija u Kašanu, rad prof. Ali Mariam Kashani, 1857.