Horingssvar vedr. producentansvar ... synأ¯ngssikkerheden m.h.t. bأ¥de affaldsbehandling og adgang til

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Horingssvar vedr. producentansvar ... synأ¯ngssikkerheden m.h.t. bأ¥de affaldsbehandling og...

 • arc amager ressource center

  Miljø- og Fodevareministeriet 11. aece’-’ber 2019

  Mail: mfvm@mfvm.dk, annen@mfvm.dk Sags.i’ 19/2s Dok. n’ 7701/19

  - irdaie OHLNKopi til: Dansk Affaldsforening

  Side ci 2

  Horingssvar vedr. producentansvar - journalnunimer 201 9-9743

  Miljø- og Fodevareministeriet har den 7. november2019 sendt et lovforslag om producentansvar hø- ring.

  AROs skal indledningsvis henvise til det høringssvar, der er fremsendt fra Dansk Affaldsforening, som vi kan tilslutte os.

  Herudover har ARC en række supplerende bemærkninger til lovforslaget, hvilke er uddybet i efterføl gende skema med henvisning til lovforslagets enkelte dele:

  • Der bor være fokus på, at producenterne betaler hele regningen for håndteringen af emballa gerne fra start til mål - også for det emballageaffald, som ikke bliver sorteret ud og er tilbage i restaffaldet. Kun ved også at give producenterne den regning, tilskynder man til at få mest mu ligt indsamlet særskilt.

  • En stor del af forbrugerne bor i tætte byområder, og producenterne skal derfor også forpligtes til at bidrage til finansiering af de ofte dyrere løsninger, som her er nødvendige for at bringe resul taterne op — herunder til sortering byrummet, nye standarder med elskraldebiler og sortering af restaffald. Der er behov for at slå fast, at det er kommunerne, som indretter byrummet og tager ansvar for, at det er nemt for borgerne at komme al med affaldet.

  • Gradueringen af betalingen for markedsadgang bør tilrettelægges, så producenterne betaier den højeste pris for indsamling og behandling, da forskellen mellem højeste og faktuelle pris skal give incitament til at forbedre emballagen.

  • Der skal indsættes krav om, at slutbehandlingen sker i EU/EØS. Europa skal selv sikre opar bejdningen, så vi reelt har mulighed for at kontrollere genanvendelsen, øge cirkulariteten og for synïngssikkerheden m.h.t. både affaldsbehandling og adgang til nye råvarer til produktionen.

  Venlig hilsen

  Jacob H. Simonsen

  Direktør

  APO — iS Amager Ressourcecenier T ÷45 3268 9300 cvR 01< 34208115 Viricirnolle’iej 6 E arc*a-r-c.dk

  DK-2300 Kobenbaan 5 www.a-r-c.dk

 • Bemærkninger til forslagets enkelte dele

  ac Side 2 al 2

  ARC-bemærkning

  Det fremgår, at der er krav om særskilt håndtering af emballageaffald. Sær

  skilt håndtering kan imidlertid begrænse genanvendelsen uhensigtsmæssigt.

  Reglerne bør forholde sig til sammenblandet og fejlsorteret affald, bla. det

  som er sammensat eller forurenet med andet materiale. Det skal sikres, at

  emballage og andet affald så vidt muligt genanvendes, også selv om det er

  lagi i en forkert beholder.

  Desuden bør producentansvaret også forholde sig til de udfordringer, der

  vedrører genanvendeligt affald i restaffaldet og bidrage til at der sker yderli

  i gere genanvendelse heraf. For store ressourcer går tabt, hvis der ikke sorte

  res pä restaffald, og at det er her en stor del af potentialet for højere resulta

  ter ligger. Sortering at restaffald sker i bla. Holland og Norge og ARC har be

  sluttet at etablere et anlæg. Det overvejes desuden som virkemiddel at MST i

  forbindelse med kommende national affaldspian

  § 9 p, stk. 5 Den geograf iske forpligtelse skal også observeres i byområder og i forhold til opnåede resultater, så det ikke kun handler om at tilbyde en ordning, men at

  der ogsà påhviler producenterne en forpligtelse til at bidrage til finansiering at

  de ofte dyrere løsninger, som her er nødvendige for at bringe resultaterne op

  — ellers vil de kommuner ikke kunne levere på høje genanvendelsesmål for

  husholdningsaffaldet. Finansieringen skal bla, omfatte sortering i byrumn’et,

  nye standarder for indsamling med elskraldebiler og sortering af restaffald.

  Jf. gældende rammebetingelser er det kommunerne, som indretter byrummet

  og tager ansvar for, at det er nemt for borgerne at komme af med affaldet.

  z, stk. 3 Gradueringen at betalingen for markedsadgang bør tilrettelægges, så produ

  centerne betaler den højeste pris for indsamling og behandling, da forskellen

  mellem højeste og faktuelle pris skal give incitament til at forbedre emballa

  gen. Provenuet skal anvendes til at udvikle behandlingsmetoder og til at ud

  vikle emballager som er lettere at genanvende.

  I forlængelse af kriterier for graduering af finansielle bidrag og påtænkt sik

  kerhedsstillelse ses udfordring med at tilvejebringe en økonomisk effektiv los

  ning, hvor midlerne oremærkes, overføres fra år til år og opbevares sikkert.

  Erfaringsmæssigt har det vist sig sikkert at placere lignende opgaver i offent

  ligt regi jf. deponier ol.

  Lovtekst

  § 9 p, stk. i

 • Tina Janet Henrigues

  Fra: Henrik Egede Sendt 13. december 2019 11:14 Til: Miljø- og fødevareministeriet; Anne Nielsen Emne: HøringssvarAPPLiA Danmark -jour. 201 9-9743 Vedhæftede filer: APPLiA Danmark Høringssvar -journalnummer 2019-9743.pdf

  Kære alle,

  Vedr. høring at udkast til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse/producentansvar.

  Tak for muligheden for at afgive høringssvar.

  Vedhæftet høringssvar fra APPLiA Danmark — med ønsker om

  - Aktiv håndhævelse at lovgivningen - Enkel datahåndtering - Markedsbaseret genbrug med certificerede aktører

  Venlig hilsen

  Henrik Egede

  Direktør APPLiA Danmark

  Tuborgvej 5 DK - 2900 Hellerup Tel: + 45 33 369192 Mob: ÷ 45 217482 66 Mail: heapplia-danmark.dk

 • PPL1 Hellerup 13. december, 2019

  Ang. Journalnummer 2019-9743

  Høringssvar

  Til: Miljø-og Fødevareministeriet.

  Departementet — Ressourcer og Forsyning

  Til: mfvm@mfvm.dk; amien(&nfvIn;ï dk

  APPLiA Danmark — producentforening for leverandører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater til det danske marked — har modtaget høringsskrivelse om ovennævnte emne.

  Vi takker for muligheden for at afgive vores kommentar — og for god dialog undervejs i processen.

  APPLiA Danmark ønsker et fair og effektivt system med så få byrder for virksomhederne som muligt.

  Vores største bekymring er, at det ny producentansvar uden aktiv og effektiv kontrol bliver konkurrenceforvridende og kun fører til øgede byrder for de forvejen lovlydige virksomheder.

  Derfor kan det ikke betones stærkt nok. at hàndhævelse at producentansvaret med mærkbare og konsekvente sanktioner for forsommelse og undladelse af deltagelse er en forudsætning for at skabe respekt om det fremtidige producentansvar.

  Baggrund herfor senere.

  APPLiA Danmark vil først kvittere for, at der åbnes mulighed for, at producenter og importører kan

  synliggøre en miljøafgift for kunder/slutbrugere. (9, sk 6).

  APPLiA Danmark vil også kvittere for, at der lægges op til en markedsbaseret løsning, når det gælder

  genbrug og forberedelse til genbrug af funktionsduelige produkter.

  Aktørerne i det kommende marked skal være CENELEC-certificerede, men kravene skal måske afpasses de

  deltagende virksomheders størrelse, så alle seriøse aktører kan deltage og sikre borgernært genbrug. En

  europæisk standard for aktører i dette marked var det optimale. Vi deltager gerne i en videre dialog om

  kravene til certificering og det kommende marked.

  APPLiA Danmark — Tuborgvej 5, 2900 Hellerup. CVR-nr: 21561511

 • 0 VILIF%

  Ang. harmonisering at producentansvaret på tværs at kategorier (WFEE og batterier) hilses velkommen, at

  producenterne kan forholde sig til de samme retlige grundprincipper på alle producentansvarsområderne.

  Ang. dataindsamling og indberetningsforpligtelser er APPLiA Danmark fuldstændig på linje med DPA

  System, når der peges på, at et af de væsentligste og mest effektive elementer i producentansvaret er, at

  den samlede indberetning af producenternes data sker til producentansvarsorganisationen OPA-System.

  Dvs. indberetning af både producenternes markedsførte mængder, de indsamlede mængder og de

  behandlede mængder. Det er meget væsentligt at datastrømmen netop fastholdes i én strøm og i det

  cirkulære format, som fra starten har været ideen i dataindberetningen for producentansvaret. Derfor er

  det beklageligt, at Miljøstyrelsen har indført en dobbeltindberetning at de indsamlede mængder, så

  producenterne og deres kollektive ordninger nu skal indberette indsamlede mængder to steder, både hos

  DPA-System og i Miljøstyrelsens affaldsdatasystem (ADS).

  Sidstnævnte er overflødigt arbejde for producenterne og medvirker til at skabe forvirring.

  Det er derfor en stærk anbefaling, at datastrømmen for alle producentansvarsområderne fastholdes til at

  bestå mellem producenter, de kollektive ordninger og producentansvars-organisationen DPA-System, som

  dernæst kan levere alle Ønskede data til ADS.

  Ang. håndhævelse og sanktioner (straffe) for virksomheders forsømmelse at producentansvar er det

  afgørende, at der fremover føres et aktivt og konsekvent tilsyn.

  Siden producentansvaret for elektronik blev etableret i 2005/2006 har været et uopfyldt behov for en

  markant tilsynsindsats fra myndighederne.

  Den manglende tilsynsindsats har vist sig ved et betydeligt antal free-ridere, som ikke lader sig registrere i

  producentregistret og derved