Hordeolum Arif

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Hordeolum Arif

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  1/23

  HORDEOLUM

  Mohammad Arif Syah, S.Ked

  Dokter Pembimbin!

  dr. Sri "#ni Hartati, S$.M

  RSUD %idar Mae&an ' () De*ember(+-

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  2/23

  ama ! Sdri. AS

  Um#r ! - tah#n

  /eni* ke&amin ! Perem$#an

  Pendidikan ! SMA

  Peker0aaan ! Pe&a0ar

  Aama ! 1*&am

  A&amat ! 2atikan, Mae&an %enah

  1dentita* Pa*ien

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  3/23

  Kehan Utama !

  2en0o&an $ada ke&o$ak mata kanan baian ba3ah

  Ri3ayat Penyakit Sekaran 4RPS5!

  Pa*ien $erem$#an #*ia - tah#n menehkanke&o$ak mata kanan baian ba3ah timb#& ben0o&an*e0ak *emin# yan &a. A3a&nya ben0o&an dira*akanhi&an timb#& *eb#&anan ini, nam#n memberat*emin# ini. 2en0o&an &ebih be*ar ketika *emin#

  yan &a dibandinkan denan $ada *aat $aien ma*#kke r#mah *akit, ben0o&an dira*a menan0a& danber3arna merah, a3a&nya ben0o&an dira*a nyeri ta$i*ekaran tidak, men#r#t keteranan $a*ien ben0o&anbem diobati.

  Anamne*i*

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  4/23

  Ri3ayat kehan *er#$a ! 465

  Ri3ayat tra#ma ! 465

  Ri3ayat mondok ! 465

  Ri3ayat o$era*i ! 465

  Ri3ayat a&eri ! 465

  Ri3ayat Penyakit

  Dah#

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  5/23

  Ri3ayat kehan *er#$a ! 465

  Ri3ayat a&eri ! 465

  Ri3ayat DM ! 465

  Ri3ayat hi$erten*i ! 465

  Ri3ayat Penyakit

  Keara

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  6/23

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  7/23

  Pemerik*aan

  S#byektifPemeriks

  aan

  Oculli dextra (OD) Oculli sinistra

  (OS)Visus

  Jauh

  7'8 7'8

  Refraksi %idak di&ak#kan %idak di&ak#kanKoreksi %idak di&ak#kan %idak di&ak#kanVisus

  Dekat

  %idak di&ak#kan %idak di&ak#kan

  Proyeksi

  Sinar

  Da$at

  membedakan arah

  *inar

  Da$at

  membedakan arah

  *inarProyeksi

  Warna

  Da$at membedakan

  3arna

  Da$at membedakan

  3arna

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  8/23

  Pemeriksaan OD OS Penilaian

  S#$er*i&ia Simetri*, *9ar 465 Simetri*, *9ar 465 D2

  Pa&$ebra Hi$eremi* 4:5, edema 4:5baian inferior

  %enan, hi$eremi* 465, Edema465

  OD Hi$eremi*4:5, OD edema4:5 $a&$eba1nferior

  A$$arat#*&akrima&i*

  Dakriodeniti* 465, dakrio*i*titi*465

  Dakriodeniti* 465, dakrio*i*titi*465

  D2

  2#&b#* o99#&i Simetri*, erakan 4:5 Simetri*, erakan 4:5 D2

  %1O D2

  Kon0#nti;a %enan, in0ek*i 465 %enan, in0ek*i 465 D2

  Sk&era 1kterik 465, hi$eremi* 465 1kterik 465, hi$eremi* 465 D2

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  9/23

  OD OS

  - Mata tenan

  - Visus !"#

  - Kulit kelo$ak mata hi$eremi (%)& edema (%)

  - 'e$i kelo$ak normal

  - Konuntia $al$e*ra su$erior tenan

  - Konuntia $al$e*ra inferior hi$eremi (%)&

  edema (%)

  - Proyeksi sinar *aik

  - Perse$si +arna *aik

  - Mata tenan

  - >i*#* 7'8

  - K#&it ke&o$ak mata norma&

  - %e$i ke&o$ak norma&

  - Kon0#nti;a $a&$ebra *#$erior tenan

  - Kon0#nti;a $a&$ebra inferior norma&.

  - Proyek*i *inar baik

  - Per*e$*i 3arna baik

  Ke*im$#&an Pemerik*aan

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  10/23

  Hordeom

  Ka&a?ion

  2&efariti*

  Diano*i* OD Hordeom

  [email protected]*ia& Diano*i*

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  11/23

  tobrami9in ?a&f mata B ODS

  Penata&ak*anaan

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  12/23

  2aaimana 9ara $eneakkan diano*i* $ada

  $a*ien ter*eb#tC

  2aaimana $enata&ak*aan $ada $a*ienter*eb#tC

  Ma*a&ah yan dika0i

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  13/23

  AAL1S1S

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  14/23

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  15/23

  Hordeom eBtern#m timb#& dari b&okade dan infek*i dari ke&en0ar

  ei** ata# Mo&&. Hordeom intern#m timb#& dari infek*i $adake&en0ar Meibom yan ter&etak di da&am tar*#*. Ob*tr#k*i darike&en0ar6ke&en0ar ini memberikan reak*i $ada tar*#* dan 0arinan

  *ekitarnya. Ked#a ti$e hordeom da$at timb#& dari kom$&ika*ib&efariti*.

  Patoene*i* ter0adinya hordeom ek*terna dia3a&i denan$embent#kan nanah da&am men ke&en0ar o&eh infek*iSta$hy&o9o99#* a#re#*. 2ia*anya menenai ke&en0ar ei* danMo&&. Se&an0#tnya ter0adi $ene9i&an men dan *tati* ha*i&

  *ekre*i ke&en0ar. Stati* ini akan men9et#*kan infek*i *ek#ndero&eh Sta$hy&o9o99#* a#re#*.

  %er0adi $embent#kan nanah da&am men ke&en0ar. Se9arahi*to&oi* akan tam$ak ambaran ab*e*, denan ditem#kannyaPM dandebri* nekrotik. Hordeom interna ter0adi akibat adanyainfek*i *ek#nder ke&en0ar Meibom di&em$en tar*a&.

  Pato*io&oi

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  16/23

  ,- ./'0R/1 ,- 02'0R/1

  Ke&en0ar Meibom ei** F Mo&&

  Uk#ran Lebih be*ar Ke9i&

  Letak di da&am

  tar*#*

  S#$er*ia&

  Penon0o&an

  ke kon0. %ar*a& ke k#&it $a&$ebra

  Pe9ah ke arah k#&it,$erm#kaankon0#nti;a

  ke arah k#&it.anah d$t keardr $anka&ramb#t.

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  17/23

  Hordeom ek*terna

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  18/23

  Hordeom interna

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  19/23

  %anda dan e0a&a

  Edema $a&$ebra

  Ra*a *akit F menan0a&

  Kemerahan

  yeri bi&a ditekan.

  Ra*a tidak nyaman F *en*a*iterbakar.

  P*e#do$to*i*' $to*i*

  Pembe*aran ke&en0ar $rea#rik#&ar

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  20/23

  Ke&o$ak mata benkak yeri dan menan0a& Kemerahan dan ra*a tak nyaman

  Sen*a*i terbakar $ada ke&o$ak mata

  Anamne*i

  * PB Ofta&mo&oi Ke&o$ak mata benkak, hi$eremi*, nyeri *aat di$a&$a*i anah da$at kear dari $anka& ramb#t Ka&o *#dah ter0adi ab*e* timb#& #nd#&a*i

  PB. Gi*ik

  %idak di$erkanPB.

  $en#n0an

  Peneakkan

  Diano*i*

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  21/23

  Um#m

  Obat

  Pembedahan Kon*e&in dan Ed#ka*i

  Ren9ana tindak &an0#t

  Penata&ak*anaan

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  22/23

  ad >i*#m ! d#bia ad bonam

  ad Sanam ! d#bia ad bonam

  ad >itam ! d#bia ad bonam ad

 • 7/25/2019 Hordeolum Arif

  23/23

  %HAK "OU