Homeopathy (1)

Embed Size (px)

Text of Homeopathy (1)

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  1/22

  HOMEOPATHY

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  2/22

  KELOMPOK 4

  AKHMAD ZAIDI AMALINA SOLIKHA

  HEZTI AZMAYUDA

  HESTI PRATIWI

  MARIA THERESKOFA

  NUR ARSITA FEBRUATI KURNIAWAN IBNU

  REZKI YANI

  SITI PATIMAH

  UMI AYU LESTARI

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  3/22

  Homeopati atau daam !I$%%&i#$'a Homeopat"' !e&a#a da(ata) 'aitu *"omoio#* da$ *pa

  Homoio# !e&ma(#ud *#e&upa* *#eumpama*, #eme$ta&a p!e&ma(#ud *pe$de&itaa$*) *pe$atau *pe&a#aa$*+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  4/22

  Idea Kemu$-ua$ Homeop

  Homeopati muai di(em!a$oe" ."&i#tia$ F&ied&i-" Sa'a$% di(e$a de$%a$ D&+ Sa

  Ha"$ema$$ pada ta"u$ /011+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  5/22

  D&+ Ha"$ema$$ me$e%a#(a$ p&i$#ip pe$%o!ata$ 'a$% dde$%a$ p&i$#ip #e&a(#i 2#e&upa3 2#imia 'a$% me$e(a$(a$ !#uatu &amua$ o!at itu me$'em!u"(a$ pa#ie$ di#e!oe" %e6aa 'a$% #e&upa+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  6/22

  Pe&(em!a$%a$ Homeop

  Pada ta"u$ /7/8) (a&'a Ha"$ema$$ 'a$% !e&ta6u( O&%a$

  T"e Heai$% A&t tea" dite&!it(a$+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  7/22

  !u(u i$i me$e&a$%(a$ (e#em!u"a$ 'aitu p&i$#ip #epii"a$ do#i# mi$imum 'a$% #

  da$ pe$%ua$%a$ do#i#+ o&%a$o$ tee!ut tea" dii(tieu&u" du$ia+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  8/22

  Ha"$ema$$ tu&ut mem!(e#atua$ 'a$% di(e$a de$%a$P&o9e U$io$ di ma$a te&di&!e!e&apa o&a$% do(te& da&i

  #a"a!at !eiau+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  9/22

  Peatua$ i$i me$%u6i ("pe$aa& da&i !a"a$ (imia) tum!u"a$ da$ %a&am:%aia$+

  pe$emua$ me&e(a amat !e&6a'atea" dite&!it(a$ daam !u(u MMedi-a Pu&a pada ta"u$ /7//+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  10/22

  Homeopati di!aa ma#u( dipe&(e$a(a$ di ta$a" Mea'uD&+ Bu&"a$uddi$ pada ta"u$

  da&i Medi-a .oe%e) Ne De"

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  11/22

  Sea$6ut$'a) pada ta"u$ "i$%%a ta"u$ /14;) !eiau !e&P&o5+ D&+ Ra6a" mem!u(a =e

  Homeopati di Si$%apu&a da$ B"a&u+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  12/22

  Pada a("i& ta"u$ /1?;) me$%ama(a$ da$ me$%%u

  pe$aa& "omeopati dmem!e&i(a$ !a$'a( pe&to(epada (eua&%a da$ #a"a!at+ Kem

  "omoeopati dipea6a&i di(em!a$%(a$ #e"i$%%a mpe&u!ata$ dea&a" !a%i $

  Maa'#ia+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  13/22

  KONSEP HOMEOPATI

  meaui !e$da 2 ta$ama$) %%a&ama$ 'a$% #e&upa te&"adap #epe$'a(it da$ me$%api(a#i(a$ #e&upa #e"i$%%a dapat di#em!uKo$#ep #edemi(ia$ 6u%a dite&aoe" Pa&a-e#u#) 'aitu #eo&a$%pe&u!ata$ =e&ma$ pada a!ad (e:/

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  14/22

  D&+ Samue Ha"$ema$$ me&up

  o&a$% pe&tama dme$%a#a#(a$ (o$#ep i$i #ume$6adi #uatu #i#tem pe$%o!

  'a$% #ai$ti( da$ 6u%a #e#uatu #i#tem pe$%o!ata$ ate(epada pe$%o!ata$ mode$+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  15/22

  PRINSIP ASAS HOMOEOPA

  /3PRINSIP SERAKSI 2LAW OF SIMILAP&i$#ip #e&a(#i dapat dide$a

  #e!a%ai -a&a "omoeopati me

  de$%a$ me$%%u$a(a$ !a"a$:!'a$% mampu mea"i&(a$ ta$da:'a$% #e&upa ataupu$ #ama adi!e&i(a$ (epada #eo&a$% 'a$%

  de$ a$ ta$da:ta$da a$ dite

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  16/22

  ;3 PRINSIP SATU PENAWAR 2LAW O

  SIN=LE RAMEDY3

  U$tu( memui"(a$ pa#ie$ (epad(eadaa$ 'a$% $o&ma) "omoeopatime$%a$6u&(a$ #upa'a pa#ie$ "a$'di!e&i(a$ #e6e$i# pe$aa& #a6a) 'ape$aa& 'a$% mempu$'ai peam

  de$%a$ ta$da:ta$da 'a$%

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  17/22

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  18/22

  Tanaman yang berkhasdalam homeopati

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  19/22

  /+ A#pa&a%u#

  A(#i Umum : C Zat i$i adiu&eti( dita$dai da$ (ada$%:(amu$ta", itu me$e(a$ 6a$

  me$%"a#i(a$ #e(&e#i !e&impa") "idu$% da$ te$%%o&da$ me$'e!a!(a$ (eema"a$+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  20/22

  ;+ Ka(tu#

  Se!ua" ti$%tu& di!uat da&i !u$%a:#e%a& da$ &a$ti$% !u$%#u da&i .%&a$dio&u# L+ 2.e&eu# !e#a&+) De#em

  A(#i Umum C Te&utama #e!ua" 6a$tu$%)* #e!a%ia$ !e#a& %e6aa m"a#i da&i %a$%%ua$ 6a$tu$% da$ maa&ia+

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  21/22

 • 7/24/2019 Homeopathy (1)

  22/22

  4+ Ka'u Ma$i#

  Se!ua" ti$%tu& te&!uat da&i (uit .i$$amo$ 2Lau&u# .i$$amomum) L+3

  A(#i umum C #i#tem pem!uu" da&ao&%a$ pe&$apa#a$+ C Mati &a#a C(epaa+ C Kepaa te&te%u$+ C -e(u$%+C Mimi#a$+