Click here to load reader

HOLSTEBRO KOMMUNE HØJVANDSSIKRING VIGEN - · PDF fileudarbejdet jjr kontrolleret kgan godkendt jjr foto: holstebro kommune holstebro kommune hØjvandssikring vigen - storÅ teknisk

  • View
    216

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of HOLSTEBRO KOMMUNE HØJVANDSSIKRING VIGEN - · PDF fileudarbejdet jjr kontrolleret kgan...

http://projects.cowiportal.com/ps/A028399/Documents/3 Projekt dokumenter/DOC/A028399-001-2.DOCX

ADRESSE COWI A/S

Nupark 51

7500 Holstebro

Danmark

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

PROJEKTNR. A028399-001

DOKUMENTNR. 2

VERSION 2.0

UDGIVELSESDATO 01.06.2012

UDARBEJDET JJR

KONTROLLERET KGAN

GODKENDT JJR

Foto: Holstebro Kommune

HOLSTEBRO KOMMUNE

HJVANDSSIKRING VIGEN - STOR TEKNISK NOTAT, SIKRING TIL KOTE +10,25M

2/4 HJVANDSSIKRING VIGEN

http://projects.cowiportal.com/ps/A028399/Documents/3 Projekt dokumenter/DOC/A028399-001-2.DOCX

INDHOLD 1 Projekt 2

2 Holstebro Kommunes oplg 2

3 Forslag / vurdering 3

4 konomi 3

5 Bilag 4

1 Projekt

P grund af de tilbagevendende oversvmmelser fra Stor i omrdet ved Vigen har

Holstebro Kommune udarbejdet notaterne "Stor oversvmmelser - forslag til be-

grnsende tiltag" og "Projketforslag Vigen - Frchtorvet".

I nrvrende notat med bilag har COWI vurderet og givet bemrkninger til de

foreslede tiltag samt udarbejdet overslag for gennemfrelsen heraf. Det er vurde-

ret at det samlede anlg overslagsmssigt kan etableres for ca. 1.260.000,- kr.

eksl. moms, inkl. udgifter til detailprojektering.

Eventuelle udgifter til jorderhvervelse eller erstatninger til grundejere er ikke med-

taget i vurderingen og udgifter til etablering af kontraklapper og drift af pumper

mv. er ej heller medtaget i overslaget.

Der er i dette notat ikke taget stilling til, hvorledes de foreslede tiltag kan gennem-

fres p de private arealer som indgr. Arbejderne p de private arealer kan som

det fremgr af Holstebro Kommunes oplg formodentligt kun udfres efter accept

fra grundejerne. Det m dog formodes at disse grundejere vil vre lige s interesse-

rede i at fr begrnset oversvmmelserne, som vrige grundejere i omrdet er.

2 Holstebro Kommunes oplg

I det af Flemming Kofoed, Natur & Milj, Holstebro Kommune i marts 2011 udar-

bejdede projektforslag indgr 3 hovedelementer:

A. Langs fortovet ved Vigen etablering af en ca. 100 m lang betonstttemur,

som samtidig skulle danne grundlag for etablering af et lavere liggende

opholdsareal mellem muren og en.

B. Langs de private grunde etablering af ca. 90 m lang jordvold med en pas-

sagemulighed ved vigen til opholdsarealet

C. Mod Frchtorvet og Parkeringsareal, etablering af ca. 30 lbm betonmur

med passage mulighed eller ca. 60 lbm jordvold langs st- og nordside af

parkeringsarealet.

HJVANDSSIKRING VIGEN

http://projects.cowiportal.com/ps/A028399/Documents/3 Projekt dokumenter/DOC/A028399-001-2.DOCX

3/4

3 Forslag / vurdering

Ad A.

Langs Vigen er, som det fremgr af det vedlagte geotekniske notat, i stedet for den

i projektforslaget skitserede betonmur foreslet en spunsvg som etableres ved

nedramning umiddelbart bag det eksisterende autovrn.

Der kan i forbindelse med spunsvggen etableres et opholdsareal mellem spunsen

og Stor og det forudsttes, at der til dette areal etableres adgang direkte fra forto-

vet i den stlige ende ved Snderbrogadebroen, samt en adgang ved den vestlige

ende via en passage, som skal lukkes med planker i tilflde af hj vandstand.

I prisoverslaget er medregnet en brinksikring i form af udlagte sten p brinken.

Ad B.

Langs de private grunde er de foreslede jordvolde vurderet at kunne opfylde for-

mlet.

Arbejdet p de private arealer skal udfres p en for haverne sknsom mde. Der

er derfor forudsat anvendt mindre maskiner, som kan undg at berre arealer uden

for de fremtidige jordvolde.

Det er pregnet at der i omrder for voldene afrmmes muld i en bredde p ca. 2,5

m, og at der efterflgende indbygges en kerne af ler i volden. Volden forudsttes

igen bekldt med muld og eventuelt beplantet i samrd med lodsejerne.

Ad C.

Ved parkeringsarealet vurderes det fordelagtigt at etablere jordvold lang p-pladsens

begrnsninger mod nord og st. For at opn sikring til kote 10,25 m er det her kun

ndvendigt at etablere relativt lave jordvolde, som uden strre problemer vil kunne

indpasses i de eksisterende haveanlg.

4 konomi

Vi vurderet at det samlede anlg kan gennemfres for ca. kr. 1.260.000,- eksl.

moms.

Overslaget indeholder flgende delelementer hvor de nvnte tal er ca. priser eksl.

moms:

A Spunsvg mv.

1. Levering og ramning af ca. 100 lbm spuns 680.000

2. Levering og montering af hammer 140.000

3. Jordarbejde og brinksikring 55.000

Ialt 875.000

4/4 HJVANDSSIKRING VIGEN

http://projects.cowiportal.com/ps/A028399/Documents/3 Projekt dokumenter/DOC/A028399-001-2.DOCX

B og C Jordvolde mv.

1. Etablering af jordvolde 35.000

2. Passage med betonmure og planker mv. 20.000

I alt. 55.000

D Diverse udgifter

1. Detailprojektering 125.000

2. Supplerende geotekniske undersgelser 30.000

3. Uforudsigelige udgifter 175.000

I alt 330.000

Samlet budget ca. kr. eksl. moms. 1.260.000

5 Bilag

Til nrvrende notat er knyttet flgende bilag :

Skitse situationsplan

Geoteknisk notat dateret 24.0.3.2012

Samlede bilag til geoteknisk notat Betsende af :

- Oversigt over tidligere boringer i omrdet

- Skitsetvrsnit ved Spuns

- Boreprofiler fra tidligere boringer i omrdet

- Historiske kort

- Beregningsforudstninger

- Spunsberegninger

http://projects.cowiportal.com/ps/A028399/Documents/3 Projekt dokumenter/A028399-001-1.docx

ADRESSE COWI A/S

Nupark 51

7500 Holstebro

Danmark

TLF +45 56 40 00 00

FAX +45 56 40 99 99

WWW cowi.dk

PROJEKTNR. A028399-001

DOKUMENTNR. 1

VERSION 1.0

UDGIVELSESDATO 23.04.2012

UDARBEJDET MDJA

KONTROLLERET SSMO

GODKENDT JJR

INDHOLD

1 Projekt 1

2 Jordbunds- og grundvandsforhold 2

2.1 Jordbundsforhold 2

2.2 Grundvandsforhold 2

3 Forudstninger 2

3.1 Normgrundlag 2

3.2 Beregningsforudstninger 3

4 Beregninger 4

4.1 Resultater 4

5 Afsluttende bemrkninger 4

BILAG

Boreprofiler 1.1

Beregningsbilag 1.2

1 Projekt

Grundet oversvmmelser af Stor i Holstebro i 2007 og 2011 nskes den nordlige brink af vandlbet, langs strkningen fra Storebro-Frchtorvet til Snderbrogade, sikret mod oversvmmelser op til kote +10,25 m. ens normale vandstand er op-lyst beliggende i kote +7,5 m +8,0 m.

Hjvandssikringen langs den nordlige brink forventes udfrt med tre forskellige lsninger i henhold til det udlevede notat: "Stor oversvmmelser - forslag til be-grnsende tiltag", Natur og Milj, Holstebro Kommune, 26. marts 2011.

P strkningen langs med Vigen er der oprindeligt foreslet en betonstttemur, men grundet begrnsede pladsforhold mellem vej og , er det vurderet, at udgrav-

HOLSTEBRO KOMMUNE

HJVANDSSIKRING - VIGEN

GEOTEKNISK NOTAT, STTTEVG

HOLSTEBRO KOMMUNE KLIMASIKRING - VIGEN

http://projects.cowiportal.com/ps/A028399/Documents/3 Projekt dokumenter/A028399-001-1.docx

2/5

ning til stttemurens fod ikke er konomisk, da det vil medfre opgravning af ve-jen.

Som alternativ er foreslet en spunsvg. Formlet med nrvrende notat er at give et overslag over spunstype og rammedybde, s bygherre p dette grundlag kan trffe beslutning om projektets udformning.

Beregningerne tager udgangspunkt i det skitserede beregningstvrsnit, se bilag 1.1.

2 Jordbunds- og grundvandsforhold

2.1 Jordbundsforhold

Der er ikke udfrt geotekniske undersgelser med henblik p etablering af en stt-tevg langs med brinken.

Der er tidligere udfrt en rkke boringer i omrdet. Placering af boringer samt bo-reprofiler er medtaget i bilag 1.1.

Generelt trffes verst fyld, s postglaciale ferskvandsaflejringer og herunder sen-glaciale/glaciale og tertire sandaflejringer.

Der er i boring 64.1505 og boring B 2 (Gefionsvej 2) truffet indslag af trv og gyt-je i de postglaciale aflejringer.

Af historiske kort fra Kort & Matrikelstyrelsen fremgr det, at en tidligere har haft en bredere udstrkning end i dag. Der kan sledes vre risiko for at trffe strre bldbundsmgtigheder i omrdet.

2.2 Grundvandsforhold

ens normale vandstand er oplyst beliggende i kote +7,5 m +8,0 m.

Der er ved pejling i de tidligere udfrte boringer registreret vandspejl i kote +7,7 m +8,3 m.

I beregningerne forudsttes et vandspejl bag vggen i bund af vejkasse svarende til kote +9,0 m. P forsiden forudsttes vandspejl i kote +8,0 m.

3 Forudstninger

3.1 Normgrundlag

Spunsvggen beregnes i henhold til flgende normer med tilhrende danske natio-nale annekser:

DS/EN 1997 - 1, Eurocode 7: Geoteknik - del 1: Generelle regler (EC7, del 1), med tilhrende nationalt anneks - Danmark, EN 1997 - 1 DK NA (DK An-neks).

HOLSTEBRO KOMMUNE KLIMASIKRING - VIGEN

http://projects.cowiportal.com/ps/A028399/Documents/3 Projekt dokumenter/A028399-001-1.docx

3/5

DS/EN 1991-1-1, Eurocode 1: Last p brende konstruktioner - Del 1-1: Ge-nerelle laster - Densiteter, egenlast og nyttelast for

Search related