HOLSTEBRO HOLSTEBRO ---- NYT NYT /media/lokalafdelinger/private/...¢  2014. 10. 31.¢  len (HIH) i Herning

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HOLSTEBRO HOLSTEBRO ---- NYT NYT /media/lokalafdelinger/private/...¢  2014. 10....

 • 3F Holstebro` s hjemmeside adr. www.3f.dk/holstebro

  Afdelingens 3F Holstebro` s ordinære generalforsamling Se mere side 4. ———–—————————————

  Generalforsamling Industrigruppen 3F Holstebro Se hvornår side 5. ————————————————- Nyt fra socialrådgiveren: 3F Holstebro Se side 6. ——————————————–—— Gratis advokatordning For medlemmer i 3F Holstebro læs mere side 7. ————————————————- Rengøring med status Hvad er Privat service? Du finder ud af det på side 10. ————————————————— Generalforsamling i Bygge og anlægsgruppen 3F Holstebro Se hvornår side 15.

  HOLSTEBRO HOLSTEBRO HOLSTEBRO HOLSTEBRO ---- NYT NYT NYT NYT

  Nr. 1 Marts 2006

  Afholdt reception

  Vi havde sat flagene op foran 3F Holstebro` s nye hovedkon- tor, ikke fordi vi fylder år, men fordi vi fik besøg af vores medlemmer, der kom og så deres nye hus og samlingssted

  Åbent hus billede fra d. 10. februar 2006

  Se mere inde i bladet

 • Side 2. 3F Holstebro` s hjemmeside adr. www.3f.dk/holstebro

  REDAKTIONEN Ansvarshavende: Flemming Sørensen

  Redaktør: Birthe Thorenfeldt

  Redaktionsudvalg Bent Hasselstrøm

  Regnar V. Petersen

  Alex Kristensen

  Redaktionens adr. 3F Holstebro

  Tujavej 20

  7500 Holstebro

  Husk: Indlæg der ønskes optaget i bladet, skal være

  bladets redaktionsudvalg i hænde senest

  fredag den 24. maj 2006

  Vedlæg gerne diskette og eventuelt foto

  Du kan også sende en mail til os.

  Redaktionens mail: holstebro@3f.dk

  1. Forside

  2. Indholdsfortegnelse / har din makker fået bladet

  3. Formanden´ s hjørne

  4. 3F Holstebro`s årlige Generalforsamling

  5. Industrigruppen`s Generalforsamling

  6. Pressemeddelelse Anni Svinth / Transportgrup-

  pen, sundhedsordning for 50.000 medlemmer

  7. Inddrevet erstatninger 2005 i afdelingen

  8. Generalforsamling murerklubben / artikel til

  byggefolket

  9. 25 års jubilæum for medlemmer i 3F Holstebro

  ( se anekdote nederst på siden.)

  10. Rengøring med status / visioner for rengøring

  11. Bygge og Anlægsgruppen nye regler for perso-

  ner der arbejder med stillads eller teleskoplæs-

  sere

  12. Stort fremmøde til åbent hus d. 10. februar3F

  Holstebro

  13. Stort fremmøde til åbent hus (fortsat)

  14. Reception for Alfred Damsgaard / Byggegrup-

  pen slår dørene op...

  15. Generalforsamling Bygge og Anlægsgruppen

  16. Invitation til kvinde fodbold, landskamp Dan-

  mark / Spanien

  Næste blad udkommer juni måned 2006

  INDHOLDSFORTEGNELSEN

  Har din makker fået bladet?

  Vi har erfaret at de adresselister vi udsender bladet her efter ikke passer helt, og at der er nogle som ikke

  får bladet.

  Vi beklager meget, og forsøger at finde ud af hvad der sker, når ikke alle kommer med i adresselisten.

  Har du en makker som ikke får bladet, så vil vi gerne have besked om hvem det er så vi kan eftersende

  bladet og få det rettet til næste gang.

  Redaktionen 3F Holstebro tlf. 70 300 870

  3F Holstebro

 • Medlemmerne i 3F Holstebro fik i 2005 28,1 millioner kr. tilbage i faglige sager, arbejds-

  skade sager, svie og smerte og

  fra ALKA.. Det er ca. 3800,00

  kr. pr. medlem.

  Det svarer til, at et beløb sva-

  rende til afdelingens faglige

  kontingent, sendes tilbage til

  medlemmerne i form af erstat-

  ninger m.m.

  Vi kan se, at specielt de 2 pi-

  ger i socialafdelingen, Kirsten

  og Anette, henter rigtig mange

  penge hjem til medlemmerne.

  Vikarer omfattet af overens- komsten. Vi ser endnu engang,

  at arbejdsretten har fastslået, at

  vikarer, der er ansat af en virk-

  somhed gennem et vikarbu-

  reau, er omfattet af overens-

  komsten på arbejdspladsen.

  Det vil sige, at vikarer ikke må

  arbejde på ringere løn- og ar-

  bejdsvilkår end deres fastan-

  satte kolleger.

  Vikarerne skal følge den over-

  enskomst, der er på arbejds-

  pladsen – uanset om vikarbu-

  reauet er medlem af en ar-

  bejdsgiverorganisation eller

  har en overenskomst.

  Arbejdsretten fastslår samti-

  dig, at det er den virksomhed,

  der bruger vikarbureauet, der

  skal sikre sig, at vikarbureauet

  i forhold til vikarerne efterle-

  ver overenskomsten – også

  selv om det er vikarbureauet,

  der ansætter vikarerne og ud-

  betaler løn.

  Men som antydet skal det gå

  mærkeligt til, hvis der ændres

  noget indholdsmæssigt i det

  lovforslag, der ligger nu. Sla-

  get kommer til at stå senere på

  året, når Folketinget tager fat

  på eksklusivaftalerne i de libe-

  rale erhverv.

  Det bliver en vanskelig øvelse

  rent teknisk, idet det offentlige

  rent faktisk har fordel af, at

  læger, tandlæger og advokater

  skal være organiserede, og de

  fordele vil man gerne bevare.

  For eksempel får Advokatrådet

  sværere ved at øve selvjustits

  over for branchens brodne kar,

  hvis ikke alle privatpraktise-

  rende advokater er medlem.

  Samtidig vil Socialdemokra-

  terne lægge op til at inddrage

  de eksklusivaftaler, der eksi-

  sterer i landbruget. At man for

  eksempel, som landmand, er

  tvunget til at være tilknyttet

  det lokale planteavlskontor.

  Det har regeringen dog tidlige-

  re afvist, og denne form for

  eksklusivaftaler blev så at sige

  frikendt i den udredning om

  eksklusivaftaler, embedsmænd

  fra en række ministerier lavede

  for godt to år siden.

  Ja, vi går et spændende år i

  møde på alle fronter. Inden

  næste vinter står for døren, er

  vi så småt startet op med de

  næste overenskomstforhand-

  linger. Men mere om dette se-

  nere på året.

  Flemming T. Sørensen

  Formand

  F O R M A N D E N` s H J Ø R N E

  Vi har oplevet, også her i Vest-

  jylland, at der flere steder, kom

  vikarer ind på forskellige virk-

  somheder til en dårligere beta-

  ling, end de fastansatte på virk-

  somheden fik.

  Det er rent løn- trykkeri.

  Det skulle nu være slut, hvis I

  får vikarer ind på den virksom-

  hed I selv arbejder på, så check

  om de har/får samme løn- og

  ansættelses forhold som jer

  fastansatte. Ellers er de med til

  at skubbe Jer ud.

  Eksklusivforbud i flere omgange: Lovforslag om at forbyde eks-

  klusivaftaler på det almindelige

  arbejdsmarked er klar til lyn-

  behandling i Folketinget. For-

  slag om de liberale erhverv

  kommer først senere på året.

  Regeringens faste makker hav-

  de - og har - et ultimativt krav

  om, at eksklusivaftaler også

  skal forbydes i de liberale er-

  hverv, altså for folk som læger,

  tandlæger og advokater. Men

  det står udtrykkeligt i bemærk-

  ningerne til det fremsatte lov-

  forslag, at der vil komme selv-

  stændige forslag på de områder

  senere på året, og det har

  Dansk Folkeparti stillet sig til-

  freds med.

  Allerede her mister regeringen

  fodfæstet, og begynder selv at

  udpege de områder, hvor de

  selv syntes, det er vigtigst at

  lave lovforslag. Altså er det

  ikke på alle områder, hvor en

  lyn- behandling er nødvendig.

  3F Holstebro` s hjemmeside adr. www.3f.dk/holstebro Side 3.

  28,1 millioner kr. til 3F`er…….

 • Side 4. 3F Holstebro` s hjemmeside adr. www.3f.dk/holstebro

  Indkaldelse til generalforsamlingen, lørdag den 22. april 2006

  Holstebro Tekniske Skole, Den Blå kantine, Døesvej Holstebro

  DUI orkestret spiller ved indgangen, fra kl. 9.00.

  kl. 9.00. er der kaffe og rundstykker kl. 9.30. starter vi på generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Velkomst v/ Formand Flemming T. Sørensen 2. Valg af 2 dirigenter 3. Konstatering af mødets lovlighed 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning v/ Flemming T. Sørensen 6. A-kasse beretning v/ Ib Ø. Poulsen 7. Regnskab for 2005 v/ Gitte Slot 8. Fusion med Restaurations Branchens Forbund 9. Indkomne forslag 10. Vedtægtsændringer a. Ændringsforslag fra bestyrelsen til vedtægternes §§ 14 - 15

  11. Personvalg a. a-kasseleder, på valg Ib Ø. Poulsen

  b. Næstformand, på valg Villy Sørensen

  12. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter meddeles til godkendelse fra gruppegeneralforsamlinger:

  a. Bygge & Anlægsgruppen:

  b. Grøn gruppe:

  c. Industrigruppen:

  d. Offentlig gruppe:

  e. Privat Servicegruppe:

  f. Transportgruppen: