Click here to load reader

Hodnotenie HPI

  • View
    72.085

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hodnotenie HPI.

Text of Hodnotenie HPI

Sprievodca prodnicamiManul hodnotenia prodnc v roku 2012

MUDr. Silvia Hnilicov, HPI Mgr. Hana Celukov, rodinka.sk MUDr. Angelika Szalayov, HPI Mgr. Katarna Skybov, HPI

POAKOVANIE Autori publikcie by chceli poakova vetkm, ktor sa na hodnoten druhho ronka projektu Sprievodca prodnicami podieali. Autori publikcie by chceli poakova vetkm, ktor sa na hodnoten druhho ronka Sprievodca prodnicami podieali. Predovetkm Eve Pavlkovej z rodinka.sk a Petrovi Paitnmu, Angelike Szalayovej a Tomovi Szalayovi z HPI za finann a odborn podporu projektu. Za cenn rady akujeme vetkm expertom, ktor sa projektu s obrovskm nasadenm a nadenm zastnili a mali pre ns nesmierne cenn pripomienky. akujeme sponzorom, pecilne Nadcii SPP a medilnym partnerom: rdiu Jemn meldie a asopisu Mama a ja. Za nenavn obvolvanie a komunikovanie s prodnicami akujeme Michaele Badinovej, bez ktorej by sme nemali urite toko dotaznkov na spracovanie. akujeme aj ube Lapanskej za nenavn podporu pri projekte. Vetkm recenzentom z HPI a rodinky.sk, za ich pripomienky. akujeme pacientskym organizcim a zdrueniam, ktor svojimi pripomienkami urobili projekt lepm: pecilne enskm kruhom a OZ Slovensk duly za podporu hlasovania mamiiek. V neposlednom rade akujeme vetkm prodniciam, za vyplnenie dotaznkov a vetkm zdravotnkom za nenavn cestu za lepm prodnctvom na Slovensku. Naa vek vaka patr vetkm mamikm, ktorm situcia v naom prodnctve nie je ahostajn, vyplnili dotaznk spokojnosti a pomohli, aby alie mamiky mohli rodi svoje deti v lepch podmienkach.

1. OBSAH1. 2. 3. 4. 5. Obsah ............................................................................................................................................. 3 Executive Summary ........................................................................................................................ 4 vod ............................................................................................................................................... 8 Meranie kvality pomocou indiktorov............................................................................................ 9 Projekt Sprievodca prodnicami .................................................................................................. 11 5.1. Hodnotenie kvality ...............................................................................................................12 Vber a oslovenie odbornkov do panelu .....................................................................12 Vytvorenie prvho zoznamu indiktorov ......................................................................14 Prv kolo Delphi metdy ..............................................................................................15 Druh kolo Delphi metdy ............................................................................................16 Finalizcia zoznamu indiktorov ...................................................................................17 Podrobn popis vybranch indiktorov ........................................................................17 Zber dajov z prodnc .................................................................................................33 Analytick spracovanie vsledkov .................................................................................34 Vsledky expertnho hodnotenia jednotlivch prodnc .............................................35 Celkov expertn hodnotenie a jednotliv parametre v grafoch .................................41 Vsledn poradie expertnho hodnotenia ...................................................................52

5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.1.9. 5.1.10. 5.1.11. 5.2.

Hodnotenie sluieb ...............................................................................................................54 Hodnotenie sluieb - vchodisk ..................................................................................54 Hodnotenie sluieb kritri a hodnotenie..................................................................55 Hodnotenie sluieb- vsledky .......................................................................................61

5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3.

Hodnotenie mamiiek ..........................................................................................................64 Hodnotenie mamiiek vsledky .................................................................................65

5.3.1. 5.4.

Celkov hodnotenie ..............................................................................................................68 Vpoet hodnotenia .....................................................................................................68

5.4.1. 6.

Prlohy .......................................................................................................................................... 71 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. Zoznam 31 indiktorov irieho vberu poda literatry, z ktorch experti vyberali ............71 Prloha Experti ......................................................................................................................74 Zoznam skratiek a pojmov ....................................................................................................76 Prloha Hodnotenie sluieb podrobne grafy ......................................................................78 Prloha Podrobn vpoet hodnotenia sluieb .....................................................................83

2. EXECUTIVE SUMMARYProjekt SPRIEVODCA PRODNICAMI prebieha kontinulne od 10.2.2011. Projekt vznikol na zklade spoluprce medzi intittom zdravotnej politiky Health Policy Institute a internetovm portlom www.rodinka.sk s podporou asopisu Mama a ja, rdia Jemn meldie a Nadcie SPP. Od vzniku v 2011 mal portl www.sprievodcaporodnicami.sk viac ako 155 tisc uniktnych 1 nvtevnkov a viac ako 640 tisc viden . Mamiky sa poas existencie projektu vyjadrili k pacientskej spokojnosti viac ako 7500-krt. V tomto ronku to bolo 3100-krt, o predstavuje 5,6 percenta vetkch prodov. Tento projekt, ako jeden z mla, sleduje kvalitu v zdravotnctve na Slovensku u dva roky. V roku 2012 sme rozrili projekt SPRIEVODCA PRODNICAMI o meranie kvality prodnc pomocou indiktorov medicnskej kvality a o hodnotenie na zklade sluieb, ktor prodnice poskytuj. S pomocou panelu odbornkov v perinatolgii bolo vybranch 10 najdleitejch indiktorov, ktor experti povaovali za najlepie pre meranie medicnskej kvality v oblasti prodnctva na Slovensku. Sasne sme rozrili hodnotenie na 3 asti: medicnsku kvalitu, sluby poskytovan prodnicou a spokojnos mamiiek.

Na zklade tchto hodnoten dosiahli najlepie vsledky prodnice vo Fakultnej nemocnici Trenn, KNsP adca a v Univerzitnej nemocnici Bratislava Antolsk. V hodnoten sluieb zvazilo Sanatrium Koch, v hodnoten mamiiek prodnica v N Star ubova a v expertnom hodnoten prodnica vo Fakultnej nemocnici Trenn.

1

Zdroj: Gemius. Dta ku du: 21.1.20134

Celkov poradie poda kvality1 2 3 4 5 6 7 8 9 FN Trenn KNsP adca UN BA Antolsk Sanatrium Koch NsP D. Streda UN Martin UN BA Kramre NsP Partiznske LNsP L. Mikul

Expertn hodnotenie1 FN Trenn 2 UN BA Antolsk 3 VNsP Luenec 4 KNsP adca 5 FN Trnava 6 UN BA Ruinov 7 Poprad 8 UN Martin 9 NsP S. N. Ves 10 UN KE Rastislavova 11 UN BA Kramre 12 FNsP ilina 13 FnsP Nitra 1 2 3 3 5 6 7 8 8 8

Hodnotenie sluiebSanatrium Koch FN Trenn NsP Galanta NsP D. Streda Koice aca LNsP L. Mikul FNsP B. Bystrica NsP Roava KNsP adca FNsP N. Zmky 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Hodnotenie mamiiekN Star ubova NsP D. Streda NsP Partiznske UVN Ruomberok Bnovce nad B. Brezno Zvolen NsP Bardejov B. tiavnica

10 FN Trnava 11 Koice aca 12 NsP Levice 13 UN KE Trieda SNP

10 Svidnk 11 Sanatrium Koch 12 VN iar n. Hronom 13 KNsP adca

11 B. tiavnica 11 NsP Partiznske 11 UN BA Antolsk

5

REBREK NAJLEPIE HODNOTENCH PRODNC PODA KRAJOV V ROKU 2012

Banskobystrick kraj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Veobecn nemocnica iar nad Hronom Nemocnica Bansk tiavnica FNsP F.D. Roosevelta Bansk Bystrica VNsP Luenec Nemocnica s poliklinikou Brezno Nemocnica Zvolen RM-H n.o., NsP Revca Veobecn nemocnica Rimavsk Sobota

Spokojnos 83 85 68 78 86 86 75 67 Spokojnos 76 85 77 73

Sluby 51,7 55,2 60,3 20,7 48,3 44,8 43,1 19,0 Sluby 55,2 74,1 53,5 24,1

Expertn 44,5 37,8 48,4 71,4 30,2 14,2 18,1 43,9 Expertn 74,6 45,9 59,9 63,8

Spolu 59,7 59,3 58,9 56,7 54,8 48,3 45,4 43,3 Spolu 68,6 68,4 63,5 53,6

Bratislavsk kraj 1. 2. 3. 4. Univerzitn nemocnica Bratislava Antolsk Prodnica Sanatrium Koch Univerzitn nemocnica Bratislava Kramre Univerzitn nemocnica Bratislava Ruinov

Koick kraj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nemocnica Koice aca FN L. Pasteura Koice, pracovisko Trieda SNP NsP Sv. Barbory Roava NsP Spisk Nov Ves FN L. Pasteura Koice, pracovisko Rastislavova NsP Trebiov NsP . Kukuru Michalovce Krovsk Chlmec Nemocnica Krompachy

Spokojnos 80 75 82 68 69 72 69 77 63

Sluby 67,2 51,7 56,9 41,4 41,4 44,8 39,7 20,7 34,5

Expertn 35,4 53,4 33,6 61,3 60,0 34,1 38,2 35,2 14,6

Spolu 60,9 60,0 57,5 56,9 56,8 50,3 48,9 44,3 37,3

Nitriansky kraj 1. 2. 3. 4. 5. NsP Levice NsP Topoany FNsP Nov Zmky Fakultn nemocnica Nitra Forlife n.o. Komrno

Spokojnos 75 72 68 69 76

Sluby 51,7 51,7 56,9 24,1 31,0

Expertn 54,4 49,8 47,5 58,5 35,2

Spolu 60,4 57,8 57,5 50,5 47,4

6

Preovsk kraj 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NsP Sv. Jakuba Bardejov Nemocnica A. Lea Humenn Nemocnica Poprad Nemocnica Dr. V. Alexandra v Kemarku Nemocnica a.g. L. Svobodu Svidnk N Star ubova Nemocnica Snina FNsP J.A. Reimana Preov Vranovsk nemocnica

Spokojnos 85 70 72 77 85 90 63 67 73

Sluby 51,7 44,8 29,3 46,6 51,7 39,7 34,5 17,2 25,9

Expertn 43,1 49,3 62,2 32,3 10,5 13,0 38,6 49,2 28,5

Spolu 59,9

Search related