2
UBND TiNH KIEN GIANG TRUONG CHINH TRJ CQNG HOA xA HQI CUU NGHIA VI~T NAM D{}cl~p - Tl! do - Hanh phuc LICH HOC TAp LaP TRUNG cAp LLCT - HC K86 . .. BANNGANHTiNH - HON nAT STT MONHQC THaI GIAN HQC GHI CU(J Khai giang Sang 17/06/2019 1 PHAN I. Nhfrng v~n d~ CO' ban ciia CNMLN pRAN 1.1:Nhimg v~n dSCB ella C17/6-28/05/2019 10 ngay CN Mac-Lenin (dQt 1) NGHiHE THA.NG7 pRAN 1.1:Nhfrng vAndSCB ella 05/8-12/8/2019 6 ngay CN Mac-Lenin (dQt 2) pRAN 1.2:Nhfrng v~n dSCB ella TT HCM 13/8-S 19/8/2019 4,5 ngay 2 PHAN II. Nhfrng v~n d~ CO' ban v~Bang C{}ngsan va ljch Slr BCSVN tta P.Ll S09/9/2019 0,5 ngay pRAN II.l.Nhu·ng v~n dSCB vS C09/9/-S 121912019 3 ngay Dang Cong san pRAN Il.2.Nhfrng v~n dSCB vS C12/9-19/9/2019 5,5 ngay Lich sir Dang Cong san 3 PHAN III. Nhfrng v~n d~ CO' ban v~ h~ th6ng chinh tr], nha mnrc, phap lu~t va quan If HCNN TltiP.L2 S07 11012019 0,5 ngay PHANIIi.1.Nhfrng VDCB vSh~thong chinh C0711O-S18/1 012019 9 ngay tri, nha nuoc va phap lu~tXHCN TId P. II C 18/10/2019 0,5 ngay ru P.IILI S05/1112019 0,5 ngay pRAN III.2.Nhfrng VDCB vSQL HCNN C05/11- 15111/2019 8,5 ngay .' 4 PHAN IV. BU'Ong16i,chinh sach ciia Dang, Nha mnrc VN v~ cac llnh V\l'C cua diri s6ng XH ThiP.IIL2 S04/12/2019 0,5 ngay P.IV C04/12- 20112/2019 12,5 ngay " 5 PHAN V. Ky nang lanh d~o, quan If va nghiep Vl,l ding tac Bang, M~t tr~n tAqu6c va dofm th~ nhan dan TIliP.IV S12/1212019 0,5 ngay

HOC. TAp. LaP TRUNGcAp LLCT-HC K86 nATiểm thi/Lich... · UBND TiNH KIEN GIANG TRUONG CHINH TRJ CQNG HOAxAHQI CUUNGHIA VI~T NAM D{}cl~p-Tl!do-Hanh phuc LICH. HOC. TAp. LaP TRUNGcAp

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: HOC. TAp. LaP TRUNGcAp LLCT-HC K86 nATiểm thi/Lich... · UBND TiNH KIEN GIANG TRUONG CHINH TRJ CQNG HOAxAHQI CUUNGHIA VI~T NAM D{}cl~p-Tl!do-Hanh phuc LICH. HOC. TAp. LaP TRUNGcAp

UBND TiNH KIEN GIANGTRUONG CHINH TRJ

CQNG HOA xA HQI CUU NGHIA VI~T NAMD{}cl~p - Tl! do - Hanh phuc

LICH HOC TAp LaP TRUNG cAp LLCT - HC K86. . .BANNGANHTiNH - HON nAT

STT MONHQC THaI GIAN HQC GHI CU(J

Khai giang Sang 17/06/2019

1 PHAN I.Nhfrng v~n d~ CO' ban ciia CNMLNpRAN 1.1:Nhimg v~n dSCB ella C17/6-28/05/2019 10 ngayCNMac-Lenin (dQt 1)

NGHiHE THA.NG7pRAN 1.1:Nhfrng vAndSCB ella 05/8-12/8/2019 6 ngayCNMac-Lenin (dQt 2)

pRAN 1.2:Nhfrng v~n dSCB ella TT HCM 13/8-S 19/8/2019 4,5 ngay

2 PHAN II. Nhfrng v~n d~ CO' ban v~Bang C{}ngsan va ljch Slr BCSVN

tta P.Ll S09/9/2019 0,5 ngay

pRAN II.l.Nhu·ng v~n dSCB vS C09/9/-S 121912019 3 ngayDang Cong san

pRAN Il.2.Nhfrng v~n dSCB vS C12/9-19/9/2019 5,5 ngayLich sirDang Cong san

3 PHAN III. Nhfrng v~n d~ CO' ban v~ h~ th6ng chinh tr], nha mnrc, phap lu~t va quan If HCNN

TltiP.L2 S0711012019 0,5 ngay

PHAN IIi.1.Nhfrng VDCB vSh~ thong chinh C0711O-S18/1 012019 9 ngaytri, nha nuoc va phap lu~tXHCN

TId P. II C 18/10/2019 0,5 ngay

ruP.IILI S05/1112019 0,5 ngay

pRAN III.2.Nhfrng VDCB vSQL HCNN C05/11- 15111/2019 8,5 ngay.'

4 PHAN IV. BU'Ong16i,chinh sach ciia Dang, Nha mnrc VN v~ cac llnh V\l'C cua diri s6ng XH

ThiP.IIL2 S04/12/2019 0,5 ngay

P.IV C04/12- 20112/2019 12,5 ngay"

5PHAN V. Ky nang lanh d~o, quan If va nghiep Vl,l ding tac Bang, M~t tr~n tAqu6c va dofm th~nhan dan

TIliP.IV S12/1212019 0,5 ngay

Page 2: HOC. TAp. LaP TRUNGcAp LLCT-HC K86 nATiểm thi/Lich... · UBND TiNH KIEN GIANG TRUONG CHINH TRJ CQNG HOAxAHQI CUUNGHIA VI~T NAM D{}cl~p-Tl!do-Hanh phuc LICH. HOC. TAp. LaP TRUNGcAp

P.V.1.MQt sA ky nang CO' ban trong lanhdao, quan Iy ella can bQlanh d~o, quan Iy C 12112-S20112/20 19 6,5 ngayi't co' si't

NGHI TltT AM LICH TRANG!rtaP. V.l S17/02/2020 0,5 ngay

P.V.2.Nghi~p V\I cong tic Dang i't co' si't C17/02-25/02/2020 6,5 ngay

P.V.3.Nghi~p V\I cong tic M~t tr~n tAquAc 16103-S20103/2020 4,5 ngayva doan th~ nhan dan {y coosi't

P,VI C20103-S2610312020 4,5 ngay

H/vien di thuc t€+ Vi€t Be va nQP BC 27/3-3113/2020 5 ngay

6 PRAN VI. Tinh hinh, nhiem Vl} eiia dja phuong (ho~e nganh)

TIll P.V.2 S06104/2020 0,5 ngay

P.VI C06104-10/4/2020 4,5 ngay

7 fRAN VII. Nghien cuu thu'c t~ cu6i khoa, on thi TN, thi TN ho~c vi~t TLCK

H~ thong thi TN+ HD vi€t KLCK 04/5-S07/5/2020 3,5 ngay

TId P.V.3 C07/5/2020 0,5 ngay

TId P.VI S08/5/2020 0,5 ngay

On thi TN + viet KL 09/5- 23/5/2020 15 ngay

TId TN + n{ip KL 08/6-S9/06/2020 1,5 ngay

Ch~m thi TN +Khoa lu~ncu6i kh6a 13/06/2020 1 ngay

Xet DiSu kien t6t nghiep 18/06/2020 Chieu 14 gio

B~ giang 29/06/2020 Sang 9 gio

Kien Giang, ngay 09 thdng 6 ndm 2019

TL. HI~U TRUONG