Click here to load reader

HOẠT ĐỘNG 2: CHUẨN KTKN TRONG KTĐG, ĐMPPDH · Web viewTHỰC HIỆN DẠY HỌC THEO CHUẨN KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỘT SỐ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG DẠY HỌC

  • View
    216

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of HOẠT ĐỘNG 2: CHUẨN KTKN TRONG KTĐG, ĐMPPDH · Web viewTHỰC HIỆN DẠY HỌC THEO...

HOT NG 2: CHUN KTKN TRONG KTG, MPPDH

PHN I

THC HIN DY HC THEO CHUN KIN THC K NNG

MT S THUN LI V KH KHN TRONG DY HC TRNG THCS HIN NAY V MT S BIN PHP CH O THC HIN

I. Mt s thun li v kh khn trong vic dy hc trng trung hc c s hin nay

1. Thun li

- B Gio dc v o to ban hnh Chng trnh gio dc ph thng quy nh r chun kin thc, k nng cng nh mc cn t ca mn cp trung hc c s; ban hnh danh mc thit b dy hc ti thiu cc mn hc cp THCS, THPT.

- B Gio dc v o to t chc bin son v hon thin sch gio khoa, sch gio vin, ti liu bi dng gio vin, ti liu hng dn s dng thit b cho cc cp hc; ban hnh Quy nh v tiu chun phng hc b mn; ban hnh thng t 35 nh bin vin chc lm cng tc thit b trong trng ph thng; cng vn hng dn mua sm, nghim thu, s dng v bo qun thit b dy hc...

- B Gio dc v o to trin khai tp hun thc hin chng trnh v sch gio khoa cho tt c cc gio vin ng lp; hng nm c cng vn ch o hng dn thc hin quy ch chuyn mn, thc hin khung phn phi chng trnh cng nh hng dn dy hc bc gio dc trung hc.

- Hu ht cc a phng v cn bn thng qua K hoch v trin khai thc hin nghim tc cc vn bn hng dn ca B. Nhiu a phng thng xuyn, tch cc, ch ng tp hun hng nm nhm nng cao nng lc chuyn mn cho gio vin cc trng trung hc nht l i mi cng tc qun l, i mi kim tra nh gi thc y i mi phng php dy hc; tch cc u t c s vt cht, ng dng cng ngh thng tin trong qu trnh ging dy.

- Hu ht cc cn b qun l v gio vin c o to t chun. Nhiu gio vin say xa v nhit tnh vi chuyn mn. T b mn cc trng lun quan tm n nhng vn ch o ca cp trn nh dy hc bm st chng trnh, i mi kim tra nh gi, i mi phng php dy hc, tng cng s dng thit b dy hc v ng dng CNTT trong qua trnh dy hc...

- Chng trnh THCS ph hp vi tm sinh l la tui hc sinh, sch gio khoa trnh by d hiu, d dy hn.

- C s vt cht c u t, nng cp. dng, thit b dy hc c u t nhiu hn, nhiu ti liu tham kho. Bc u c iu kin ng dng cng ngh thng tin trong dy hc.

2. Kh khn

a) V nhn thc:

- Mc d c tp hun v B c cc vn bn ch o hng dn v thc hin chng trnh, v i mi phng php ging dy, nhng vn cn c nhng cn b qun l, gio vin lng tng trong qu trnh thc hin; cha ch ng v nng lc cn hn ch trong qu trnh thc hin chng trnh ging dy. B ban hnh khung phn phi chng trnh to iu kin cho cc a phng ch ng, tch cc xy dng K hoch ging dy ph hp vi i tng hc sinh, ph hp vi iu kin c s vt cht, iu kin i ng gio vin ca a phng. Tuy nhin, mt s a phng khi xy dng phn phi chng trnh cn b tr thi gian thc hin, la chn phng php dy hc vn cn cha ph hp, cha khoa hc dn n qu ti v mt thi gian thc hin trong cc tit ging.

- Mt s gio vin vn coi mc tiu gi dy trn lp l dy ht nhng g trong SGK vit, dp khun cng nhc nhng bc m SGK, SGV gi hng dn thc hin; li vo cc trang thit b dy hc, nhng th nghim mua sm ca nh trng... dn n qu ti trong vic thc hin gi dy trn lp.

- Nhn thc ca cn b qun l trong cc trng hc cha kp thi, vn cn li trng ch vo cp trn, cha ch ng sng to xy dng cc ch ti, xy dng k hoch, thc hin chuyn mn, thanh kim tra nh gi.

b) V chuyn mn:

- Vic tip cn vi chun kin thc k nng ca chng trnh gio dc ph thng cn nhiu hn ch: cha c o to, bi dng v ti liu vit v vn ny rt t thm ch khng c.

- K hoch gio dc cha hp l vi iu kin c s vt cht v i ng gio vin hin c; gio dc ton din cn mang tnh dn tri, m m.

- Mt s ni dung trong SGK cn trnh by phc tp, kh hiu, i ch cn thiu logic...; cc cu hi gi cc bc v phng php mt s bi cn gng p gy kh khn cho GV trong qu trnh dy hc. H thng cc cu hi nh gi trong SGK cn hn ch, cha chn lc, cha lin h gn lin vi nhng vn ca thc tin; cha c s vn dng hiu qu vo i sng x hi v gn lin vi cuc sng hin ti. SGK cha th hin c s phn cng hng dn gip hc sinh t hc, t nghin cu nh; phng tin h tr bi hc cn cha tht ph hp vi iu kin dy hc cc vng min v tng a phng cng nh i tng hc sinh.

- Nng lc ca gio vin trong vic tip cn vi chng trnh, i mi phng php dy hc, khng ng u cc trng, cc lp v cc a phng nht l nng lc hng dn s dng cc thit b ng dng cng ngh thng tin.

- Phng php dy hc ca gio vin cn gng p, thiu s sng to coi nng hnh thc, ch yu ln lp l thy dy v cha thc s ly ngi hc lm trung tm, cn lp li nhiu ti liu trong vic truyn t gip hc sinh t xy dng kin thc, rn luyn k nng.

- Cc gi hng dn ging dy vn theo hng cm tay ch vic, cha i hi s sng to ca GV v HS. Gio vin cha mnh dn phn b thi gian, p dng cc phng php hng dn hc sinh hc tp tch cc, cha mnh dn giao vic cho hc sinh hot ng theo cc ch , theo n v kin thc thng qua cc hnh thc hc tp theo nhm, hc tp theo d n,... m ch yu p dng cc phng php truyn thng, tun theo cc bc ln lp mt cch t nht, t ng no hc sinh thy ni v ging gii nhiu, tr ch lng nghe, ghi nh.

- Vic i mi kim tra nh gi din ra qu chm v bc l nhiu hn ch.

- Cc hnh thc thi, kim tra, nh gi cn nng v kin thc cha ng vin khuyn kch c GV v HS dn ti thi no hc ny b qua mt s nhng k nng cn thit ca mn hc. Vic phi hp cc phng php nh gi cha c thc hin, ch yu l nh gi kt qu hc tp ca hc sinh qua cc bi kim tra v bng im s.

- Sinh vin o to ti cc trng i hc, cao ng s phm nng lc s phm v kh nng vn dng phng php dy hc, k nng ngh yu, vic tip cn ging dy theo chng trnh, SGK mi cn hn ch.

c) V iu kin c s vt cht, i ng

- i ng gio vin mt s trng cn thiu, nht l nhng vng kh khn, vng su, vng xa.

- iu kin phng hc mt s ni cn thiu, hu ht cc trng cha phng hc hc 2 bui/ngy, c bit l vng kh khn c s vt cht qu thiu. Thit b dy hc cha c mua sm y , cha c s dng hiu qu. Mi trng thc hnh cha tt, cha thn thin i vi GV v HS.

- Mt b phn hc sinh cha c ng c hc tp ng n, hin tng hc sinh ngi nhm lp cn chim mt t l ng quan tm.

- iu kin tham quan d ngoi tm hiu thc tin cn hn ch v thi gian v kinh ph.

II. Mt s bin php ch o thc hin trong nhng nm tip theo

1. i vi B Gio dc v o to

- Ch o iu chnh v hon thin chng trnh, sch gio khoa, cc ti liu chuyn mn v cc vn bn hng dn thc hin mt cch kp thi, p ng mc tiu ca mn hc; xy dng v hng dn khai thc Ngun d liu m trn mng nh ngn hng cu hi, cc t liu dy hc, phn mm...; tp hun phng php dy hc tch hp gio dc bo v mi trng, gio dc ng ph vi s bin i kh hu... v lin h thc t a phng ngay trong cc bi hc mt cch nh nhng, phong ph, hp dn v gp phn rn luyn kh nng giao tip, k nng sng cho hc sinh.

- Thnh lp mi Hi ng b mn, bi dng tp hun mng li chuyn su v chuyn mn cc a phng. Tng cng hi tho quc gia v vng min theo cc chuyn chuyn mn p ng mc tiu mn hc theo chun kin thc k nng ca chng trnh ph thng.

- Ban hnh cc vn bn ch o hng dn thc hin chuyn mn trong vic kim tra nh gi kt qu hc tp ca hc sinh, thanh kim tra gio vin v cc c s trng hc v hng dn cng tc thi c v kim nh cht lng gio dc.

- Tng cng u t c s vt cht trng hc, thc hin n thit b dy hc t lm; ch trng h thng cc trng chuyn, thc hin n xy dng trng chuyn v bi dng i ng gio vin dy chuyn t chun v chnh quy hin i.

- Ch o cc trng i hc, cao ng s phm thng xuyn cp nht cc thng tin, nghin cu cc vn bn ch o ca B; c k hoch b sung kp thi nhng ni dung mi v phng php dy hc, kim tra nh gi, nhng xu th i mi v gio dc trong nc v trn th gii.

- Tip tc tuyn truyn, ph bin trong nh trng, c quan qun l gio dc v x hi v ch trng, nh hng i mi mc tiu, ni dung, phng php gio dc; v nh hng, yu cu v ngha ca i mi thi, kim tra, nh gi trong qu trnh i mi gio dc ph thng. Cn bin son, ph bin cc ti liu hng dn ti liu tham kho v i mi kim tra nh gi cc mn hc.

- Tip tc t chc bi dng gio vin v k nng ra , p n v chm bi thi, kim tra bng hnh thc t lun, trc nghim, bi tp nghin cup ng yu cu chun kin thc, k nng theo 3 mc : Nhn bit, thng hiu, vn dng; phn ha i tng hc sinh, khuyn khch sng to, t duy c lp trong Chng trnh Gio dc ph thng.

- Lp d liu ngun m cc cu hi, bi tp mi gio vin u c th tham kho trong vic xy dng cc kim tra, thi ph hp vi tin dy hc, i tng hc sinh v mc ch chnh ca mi k thi, kim tra.

- Thng xuyn nm vng tnh hnh thc hin ca cc trng, ca gio vin v i mi KTG cc mn hc, lng ghp ni dung kim tra vic thc hin trong cc t thanh tra chuyn mn i vi trng hc, gio vin.

- Tip tc ch o p dng hiu qu ca vic ch o i mi KTG thc y i mi PPDH cc mn Ng vn, Lch s, a l, Gio dc cng dn v nh gi hiu qu dy hc ca mn Gio dc cng dn thc hin trong nm hc 2008-2009, m rng ra cc mn hc khc kt qu ch o i mi KTG thc y i mi PPDH cc mn Ng vn, Lch s, a l, Gio dc cng dn trong nm hc va qua.

2. i vi cc S Gio dc v o to

- Qun trit cc vn bn ch o chuyn mn ca B Gio dc v o to, ch ng xy dng K hoch gio dc ca a phng; thng xuyn gi mi lin lc v phn hi kp thi nhng vng mc trong qu trnh thc hin; chp hnh tt cc ch bo co thng xuyn v nh k vi B Gio dc v o to.

- C k hoch bi dng, tp hun tng cng nng cao nhn thc cho cn b qun l v gio vin trong vic thc hin chng trnh. Cn c vo chun kin thc k nng ca chng trnh, ch ng sng to trong vic xy dng k hoch dy hc, xc nh mc tiu, thit k bi hc theo cc phng php hc tp tch cc, ly hc sinh lm trung tm, giao vic cho hc sinh hc tp tch cc theo nhm, lm vic c nhn hay t hc.

- Ch o sinh hot t chuyn mn, nh hng ni dung sinh hot trong cc trng trung hc tp trung vo cc vn i mi kim tra nh gi bm st theo chun kin thc k nng thc y i mi phng php dy hc, s dng thnh tho thit b dy hc, tng bc ch ng a cc k thut hc tp tch cc vo trong trng hc. Trc mt cn tp trung thc hin nhng ni dung sau y:

(1) Cn c vo chun kin thc, k nng ca chng trnh xc nh mc tiu bi dy cng nh s tit thc hin cc n v kin thc ng thi la chn phng php tin hnh, la chn thit b dy hc, p dng cc k thut dy hc tch cc bng cch giao vic cho hc sinh trong gi dy trn lp, nh theo nhm d n hay c nhn.

(2) S dng SGK, thit b dy hc, ng dng cng ngh thng tin mt cch hiu qu, hi ho, hn ch ti a s trng lp kin thc, hn ch ti a s lp li khng cn thit cc k thut dy hc trong qu trnh nhn thc.

(3) La chn v xy dng h thng cu hi iu khin hot ng v h thng cc cu hi, bi tp kim tra nh gi m bo t c mc ti thiu ca chun kin thc, k nng do chng trnh qui nh ng thi tch cc phn loi nng lc hc tp ca hc sinh, vn dng mt cch linh hot phng php dy hc phn ho m bo tnh va sc theo cc cp nhn thc, tnh ph hp vi s pht trin gn ca tng hc sinh, tng nhm hc sinh.

(4) Thit k bi ging phi m bo sao cho HS c thi gian c tho lun, c trnh by v c vn dng c

Search related