of 8 /8

HNX...GIAY CHÚNG ÐÄNG KÝ DOANH NGHIEP CONG TY cd) PHAN Mã só doanh nghiêp: 0200572501 Ðäng ký Ian dàu: ngày 01 tháng 12 näm 2003 Ðãng ký thay dbi Iân thú: 12, ngày

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HNX...GIAY CHÚNG ÐÄNG KÝ DOANH NGHIEP CONG TY cd) PHAN Mã só doanh nghiêp: 0200572501 Ðäng...

  • 2019-06-19T13:43:29+0700Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương 3I am the author of this document