Historický vývoj prací

  • View
    27

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Historický vývoj prací. Update 1.16 (16.1.2009). Obrázky o procesech práce (momentálně pracuješ, spíš, neděláš vůbec nic,...) jsou přidány i pro ženské pohlaví Čas zbývající práce je zobrazován v hlavičce okna prohlížeče. Hráči mají mít možnost vyhledat místo aktuální práce jedním kliknutím. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Historický vývoj prací

Historick vvoj prac

Historick vvoj prac

Update 1.16 (16.1.2009)Obrzky o procesech prce (momentln pracuje, sp, nedl vbec nic,...) jsou pidny i pro ensk pohlavas zbvajc prce je zobrazovn v hlavice okna prohlee.Hri maj mt monost vyhledat msto aktuln prce jednm kliknutm.Motivace ovlivn anci na zskn pedmtu.Update 1.17 (23.1.2009)Na map je nyn Zadavatel kolu. Pokud chcete koly, muste tam zajt.

Update 1.18 (27.3.2009)Nov hri zanaj ble k tabkovmu poli.Zadavatel kolu bude na map oznaen blou tekou (bodem).

Update 1.20 (21.7.2009)Pidn pevnost na mapy, ke stavb je zapoteb mnoha produkt.Pehlednj mapa a ukazatele detailnjch informac po najet myi.

Update 1.21 1.24Pidvn schopnost v dob prce bude znovu mon.Nov texty o zrann u pracovnch oznmen.

Kouen tabku je nezdrav, ale ty to pesto dl.Update 1.27 (15.6.2010)Zmna zobrazen prce, nyn bude vidt pmo v zkladnm okn hry, bez poteby otvrat dal okna ve he.Okna s prac upraveny pro lep pouitelnost.Zmna vpotu prce, pracovn okno nyn bude ukazovat hodnotu penz a zkuenost, kter dostanete za vykonvn prce.Produkty z prac bude mon koupit za nuggety.Prmiov svty - 1 hodina prce bude v dsledku stejn, jako dve 2 hodiny (zkuenosti, penze, tst). Dvouhodinov prce odstranna.Po pejet kurzoru na prci v oznmen, nhled nyn uke i grafickou podobu nalezench pedmt.

Update 1.28 (4.8.2010)Zruen prac, kter byly zadny ped vstupem do pevnosti.Zafixovn nkterch obrzk v pracovnch oznmench.Nov vzhled pro prce, pokud nemte aktivn prmium et.Nov pedmt (pjde zskat pi prci, ale zejm jet nem zcela dodlanou grafiku)Opraven problm s frontou prac.Update 1.30 (4.1.2011)Zruen vce tos v inventi kvli zven pehlednosti: pouze jeden tos na jeden typ poloky.Pidny nov prce do hry.Urit prce mohou mt krat pracovn dobu (Ltn ponoek).U nelze nalzt pi prci poloky pro vojky (stejn jako poloky jinch charakterovch skupin).Plst ponoky

Sbrat brambory

Krmen zve

Sbrat dni

Sbrat borvky

Zasadit stromy

Sbrat orl pera

Sbrat lotosov kvty

Lov krab

Vuka

Pracovat jako erif

Dolovn sry

Doprava po divok vod

Cestovat jako hazardn hr

Lov chest

Tit ledek

Pepravovat kon

Organizovat rodeo

Pracovat jako pocestn obchodnk

Satkov podvodnk

Lov pumy

Pepravovat alkohol

Dolovat olovo

Hledn vzcnch drahokam

Zakldat misi

Postavit casino

Pracovat jako marl

Rozbt gang

Pepadvat banku

Osvobozovat otroky

Hrt u Buffalo BillaUpdate 1.31 (1.6.2011)Opraven chyby nezobrazovn bonus dobrodruha u prac.Chyba kalkulace pracovnch bod se sadou poutnka.Odstrann prac na okrajch mapy (polovin ikony).Zaveden emesel do hry velk poteba produkt.

Update 1.32 a 1.33 (18.8. a 19.10.11)Pidna nov prce.Pidny nov recepty pro emesla.pravy starch recept emesel.--Pidno 12 novch recept pro emesla.Opraven chyby - Prce ID 711 (ve Waupeeho mst) nefungovala.

Update 1.34 a 1.35 (22.2.2012)Pidno 8 novch recept pro emesla.Opraven chyby - nkte zadavatel nezmizeli, kdy jste u nich dokonili vechny koly.Pepracovn invente nyn je mon poloky vyhledvat.Pidny nov rozbaliteln itemy.

Update 1.36Prce ltn ponoek byla nahrazena westernovjm nasazovnm ostruh.Opraveny bonusy sady sbratele.Toto byl posledn update ve star verzi, od tto verze probhaly dlouho ppravy na novou verzi 2.0.

Update 2.0V nov verzi bude systm prac zmnn nejen vzhledov, ale i funkn - Prce budou tematicky sluovny a po pti na jedno msto a kad prce bude mt nyn pevn stanoven as,po kter j bude hr vykonvat. Tak budou zmnny vzorce pro zrann v pracch co znamen, e u prac typu pepaden vlaku mete bt snze smrteln zranni (Zrann se bude procentueln odvjet od maximlnho zdrav hre). Nejkrat prce bude trvat 15 sekund, jin zase 2 hodiny. Obecn plat, e m t prce, tm dle trv. Prce, kter trvaj krat dobu budou nronj na energii, budou vak zvhodnny pi nalzn produktu.Bude mono nalzt pouze jeden produkt za prci (Toto pinese i pepracovn systmu emesel)Zmiz poadavek na odpracovn urit doby pro splnn kolu a msto nj pijde tzv. Task done - vykonat prci X krt msto souasnch nap. 10 hodin.Kad prce sn motivaci o 5% bez ohledu na pracovn as. O plnoci dostanete 25% motivace.Bonusov prce zlat a stbrn oznaen na map.

Informace o pracchPrac si vydlvte penze, dostvte za n zkuenosti a produkty, nebo mete najt i pedmt..Pokud u prce omdlte, nemete bt 48 hodin duelovni a ani nikoho nesmte vyzvat na duel.

Vdlek: Udv kolik dolar si mete vydlat danou prac.

Zkuenosti: Udvaj kolik zkuenost obdrte po dokonen prce.

tst: Pedmty pi prci mete najt podle tst, kter u prce mte. m vy tst, tm lep pedmty mete najt.

Nebezpe: Udv velikost rizika jmy na zdrav pi konn prce. m vy mra rizika, tm hor zrann si mete pivodit. Vloenm pracovnch bodu sniujete velikost zrann. Pozor! Pokud pi zrann ztratte vechny ivoty, upadnete do kmatu, nezskte dn zkuenosti, penze ani pedmty a 48 nemete nikoho duelovat, ani bt vyzvni na duel.

Motivace: znzoruje chu jakou tv postava m do prce a udv tak jak bude odmnn zkuenostmi, penzi a tstm, Pokud dl prci asto, motivace kles, po ase sama opt roste.

Vt pjem: monost aktivovat vt pjem pmo ve vbru prce.

Opravovat plotySchopnosti: Manuln zrunost, Opravy, Opravy, Zachzen se zvaty, Zachzen se zvaty Obtnost: 35

7%11%7%5%

Krmen dobytkaSchopnosti: Sla deru, Houevnatost, Vst, Zachzen se zvaty, Zachzen se zvatyObtnost: 147

17%60%10%20%

Oplocovat ostnatm drtemSchopnosti: Stavt, Nstraha past, Manuln zrunost, Manuln zrunost, Zachzen se zvatyObtnost: 57

17%13%6%0%

Vymstit stjeSchopnosti: Houevnatost, Jzda na koni, Opravy, Zachzen se zvaty, Zachzen se zvatyObtnost: 7

4%5%2%6%

Kovat konSchopnosti: Sla deru, Jzda na koni, Jzda na koni, Zachzen se zvaty, Zachzen se zvatyObtnost: 92

14%28%9%23%Peprava konSchopnosti: Jzda na koni, Jzda na koni, Vst, Zachzen se zvaty, Zachzen se zvatyObtnost: 451

66%82%69%48%Chytat konSchopnosti: Vytrvalost, Jzda na koni, Jzda na koni, Zachzen se zvaty, Zachzen se zvatyObtnost: 134

29%45%0%42%Zajdt konSchopnosti: Jzda na koni, Jzda na koni, Reflexy, Nstraha past, Zachzen se zvatyObtnost: 71

13%32%10%52%

Dal prceVe uveden prce byly vloeny pro ukzku, o dalch pracch si mete pest na West Wiki,kterou pro Vs rdi stle zdokonalujeme.

Nezapomnejte nm poslat podntn nvrhy pro jej pravu, rdi vyjdeme vstc Vaimpoadavkm.

http://wiki.the-west.cz/wiki/PrceUpdate 2.04Po peten a prodiskutovn vech Vaich nzor jsme se rozhodli zmnit optovn pracovn systm. Nyn existuj opt ti rzn pracovn doby, prce se odemkne bu na urit rovni nebo pracovnmi body. Okno prac je nyn zcela pepracovno.

K dispozici jsou ti rzn pracovn doby - 15s, 30 minut a 2 hodiny (stejn pro vechny prce, take mete snadnji porovnat rzn vhody). 15s dlky je nejvhodnj dlat, pokud se snate rychle zskat zkuenosti a penze, akoliv to stoj vce energie. Dal dva pracovn asy jsou pro nov hre uzameny a budou odemknuty na rovni 10 a 20 (viz indiktor krump).V lev horn sti okna mete vidt 5 ikon krump, tyto ikony Vm ukazuj, jak jste dob v tto konkrtn prci.Krumpe jsou od 1 (bronz) k 5 (zlato). Pokud mte 5 bronzovch krump, pejdete k 1 st-brnmu krumpi. m vce pracovnch bod pro tuto prci budete mt, tm lep ukazatel bude. V ukazateli nen zabudovno porovnn rznch prac, zobrazuje se Vm pouze graficky, jak dob pro tuto konkrtn prci jste. Ukazatel zobrazuje, kolik pracovnch bod potebujete na dal rove krumpe. K dispozici je tak nov ukazatel motivace.V lev spodn sti okna se zobrazuj dva krunicov ukazatele - jeden ukazuje motivaci pro tuto prci (kad bublinka pedstavuje 25% - tj. pokud budete mt 3, aktuln motivace bude 75% - pi pejet ukazatele my zskte aktuln motivan hodnotu) a druh nebezpe (vpoet se nijak nemn, systm vypotv vi hodnoty z mry pokozen a ance nebezpe, pot jej graficky zobraz - m vce bublinek uvidte, tm nebezpenj prce je). Vpoty pro zkuenosti, penze a tst zstvaj stejn. Kad den o plnoci zregenerujete o 25% motivace pro vechny prce, za dv hodiny prce ztratte 25% motivace.Odemykn pracNyn se kad prce odemkne na urit rovni - pesto budou pracovn body ovlivovat hodnoty prce jako zkuenosti, vdlek a tst. Tm, e si zvme poet pracovnch bod pro uritou prci, zvme si tyto hodnoty - jist to za to stoj. Krom toho bude nzk ance na nlez produktu, pokud je prce odemen, ale hr nem dn pracovn body pro ni. To ovem nebrn hrm ve specializaci na urit prce, mete dosahovat lepch vsledk ne ostatn hri, kte budou mt v prci mn pracovnch bod. Chceme zavst systm, kter umon odemknout prce dve - nyn budou dv monosti, jak prci odemknout:1. pi dosaen poadovanho levelu2. vloenm potebnch pracovnch bodUpdate 2.04 ji brzy...

Search related