Historia Del Ferrocarril a Catalunya

 • View
  66

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Historia Del Ferrocarril a Catalunya

 • Histria del ferrocarril a Catalunya 1

  Histria del ferrocarril a CatalunyaLa histria del ferrocarril a Catalunya cobreix el desenvolupament del transport en tren a Catalunya, des delsprimers projectes que, emulant Anglaterra, volien implantar el ferrocarril al pas i que van donar lloc al primer viatgeen tren a la Pennsula Ibrica entre Barcelona i Matar el 1848, fins a l'actualitat.

  El 1948 per celebrar el centenari del primer ferrocarril peninsular es constru unarplica de "la Matar" la primera locomotora que va circular. Actualment es troba

  al Museu del Ferrocarril de Catalunya, a Vilanova i la Geltr

  Tren inaugural del Ferrocarril de Valls Vilanova Barcelona. Podem veure una"carolina", locomotora de fabricaci americana que fou adquirida pel Sr. Gum,

  impulsor del ferrocarril i un amant del material americ. Durant molts anys va serhabitual veure aquestes locomotores circular per les terres catalanes.

  Ferrocarrils de via ampla

  Els veritables protagonistes dels ferrocarrilsde via ampla a Catalunya sn elspersonatges i companyies privades que elsvan fer possibles. Podem trobar noms propiscom Miquel Biada i Bunyol (ferrocarrilBarcelona-Matar), Francesc Gum i Ferran(ferrocarril Valls-Vilanova-Barcelona), oFlix Maci i Bonaplata (ferrocarrilGranollers-Sant Joan), que van haver de feresforos titnics, a banda de gastar gran partde les seves fortunes, per aconseguir veureconstruts els seus somiats ferrocarrils.Aquesta inversi totalment privada es vadeure a la prctica inexistncia desubvencions pbliques disponibles aCatalunya respecte altres zones de l'estat, toti que cal a remarcar que el govern espanyol,pel tractat francoespanyol de 1904 queestablia dues noves lnies transpirinenquescatalanes, va construir les lnies deRipoll-Puigcerd i Lleida- La Pobla deSegur.

 • Histria del ferrocarril a Catalunya 2

  El primer ferrocarril ibric: Barcelona - Matar

  Foto presa als tallers de Matar dels membres de lesjuntes del Fc. de Matar i del Fc. de Granollers, en el

  moment de fusi per continuar la lnia fins a Girona. Lalocomotora s la nmero 12 del Fc. de Barcelona a

  Granollers (Slaugther, 1958) que posteriorment va serla n 7 del Fc. Barcelona a Gerona. En un segon pla hi

  ha un vag de segona i part d'un vag de primera.

  Els orgens del ferrocarril a Catalunya es remunten a la primerameitat del segle XIX. El primer ferrocarril a construir-se a l'EstatEspanyol fou entre Gines i L'Havana a Cuba (aleshores colniaespanyola). All va ser on Miquel Biada, un mataron que havia fet"les Amriques" amb xit, fou convidat a la inauguraci. Veientels avantatges d'aquest nou mitj de transport es propos connectarla seva vila natal (Matar) amb Barcelona.[1] Quan va tornar aCatalunya el seu projecte no va ser rebut amb gaire inters i es vaveure obligat a recrrer a capital estranger per obtenir elfinanament necessari. A Londres es va reunir amb un comerciantamic seu, Josep Maria Roca. A Roca li va seduir el projecte i vautilitzar els seus contactes per trobar el finanament necessari. El1843, quan ja tenien el projecte encarrilat, van sollicitar laconcessi del ferrocarril al govern espanyol, que van obtenir el 13d'agost de 1843. Aleshores van crear la societat per a laconstrucci i explotaci de la lnia de tren. Desprs que Biada hagus de lluitar molt i superar moltes desconfiances,es va constituir la Companyia del Ferrocarril de Barcelona a Matar el dia 6 de juny de 1845 davant notari aBarcelona. Finalment el primer ferrocarril de la Pennsula Ibrica fou inaugurat el 28 d'octubre de 1848 sota una granexpectaci. Lamentablement Biada no va poder veure com el seu somni es feia realitat, ja que va morir uns mesosabans de la inauguraci.

  Creaci de la xarxa ferroviria

  Ferrocarril de Martorell i Tarragona

  Estaci del Ferrocarril de Sarri de Barcelona a laPlaa de Catalunya el 1865. Es pot apreciar al fons a la

  dreta l'estaci del Ferrocarril de Martorell.

  La Companyia dels Camins de Ferro del Centre de Catalunya el 14de novembre de 1854 va posar en servei el ferrocarril de Barcelonafins a Molins de Rei. La seva estaci terminal a Barcelona era a laRambla de Catalunya, cantonada amb Ronda Universitat, un lloctan cntric que atreia l'atenci dels curiosos i badocs queobservaven com arribaven i marxaven els trens. Quan lacompanyia fou autoritzada a continuar la lnia fins a Martorell vapassar a denominar-se Companyia del Ferrocarril de Barcelona aMartorell. Finalment el 1861 va obtenir la concessi fins aTarragona des de Martorell, passant a denominar-se Companyiadel Ferrocarril de Tarragona a Martorell i Barcelona

  Ferrocarril de Sarri

  Popularment conegut com el tren de Sarri, va ser construt per la Companyia del Ferrocarril de Barcelona a Sarri.Va ser inaugurat l'any 1863 amb tracci a vapor i ample ibric(1672 mm) per unir les dues poblacions. La lnia vatenir aviat molt d'xit. Tot i aix l'any 1874 l'empresa, per acumulaci de deutes, fou absorbida per una nova societatanomenada Ferrocarril de Sarri a Barcelona(FSB).[2] El 1905 s'electrific i canvi l'ample de la via a internacional(1435 mm).[3]

 • Histria del ferrocarril a Catalunya 3

  Estaci de Girona on es pot observar una locomotorade la Companyia dels Ferrocarrils de Tarragona a

  Barcelona i Frana

  Ferrocarril de Girona

  La companyia Camins de Ferro de Barcelona a Granollers, abansd'inaugurar l'arribada del ferrocarril a Granollers el 23 de juliol de1854, ja havia demanat la concessi per allargar la lnia cap aGirona. Per top amb la Companyia del Ferrocarril de Barcelonaa Matar que tenia les mateixes intencions, creant diverses pugnesentre les dues companyies. Finalment les companyies van uniresforos fusionant-se i creant la Camins de Ferro de Barcelona aGirona. Finalment , el 26 de gener de 1862 arribava el primer trena Girona procedent de Barcelona.

  Ferrocarril de Lleida a Tarragona

  Va ser una de les primeres lnies estudiades a Catalunya que es van construir. Enun principi noms es contemplava eltram des de Tarragona fins a Reus, per els creditors francesos ms ambiciosos el van fer arribar fins a Lleida. Vanser necessries tres societats per aconseguir el seu objectiu. Al final es fusionaren creant la Companyia delFerrocarril de Lleida a Reus i Tarragona. El 17 de juny de 1856 s'inaugur el tram Tarragona-Reus i fins gaireb 23anys ms tard, exactament el 19 de maig del 1879, no es va poder inaugurar l'ltim tram fins a Lleida.

  Ferrocarril de Saragossa

  Estaci terme de Barcelona del Ferrocarril deSaragossa, actualment part de l'Estaci del Nord

  (Ferrocarrils del Nord), ara reconvertida en una estacid'autobusos i en equipaments pblics

  Va ser construt per la Companyia del Ferrocarril de Saragossa aBarcelona, vinculada a Manuel Girona i Agrafel.[4]

  El 1852 fou autoritzada la seva construcci mitjanant concessi.Les obres es van iniciar amb gran lentitud i no va ser fins al 11 defebrer de 1855 que es va inaugurar el primer tram des deMontcada i Reixac fins a Sabadell. El dia 1 d'abril de 1860 es vainaugurar el tram fins a Lleida, essent la primera lnia que uniadues capitals catalanes. Finalment el 17 d'agost de 1861 el rei vainaugurar l'arribada a Saragossa fent ntegrament tot el trajecte.L'estaci terminal a Barcelona es trobava al carrer Vilanova. Lafaana de l'estaci original encara es conserva (2008), formant partdel lateral de l'estaci del Nord.

 • Histria del ferrocarril a Catalunya 4

  Obligaci de la companyia TBF any 1887

  TBF la gran companyia ferroviria catalana

  Desprs de l'arribada del ferrocarril a Girona la companyia voliaarribar fins a Frana. Al aconseguir-ne la concessi va passar adenominar-se Camins de Ferro de Barcelona a Frana perFigueres(BFF). Encara que es van iniciar les obres, no va poderexecutar-les del tot en els terminis establerts i va decidir vendre'sla concessi. Tot i aquest daltabaix, l'empresariat no va desistir deles seves intencions. Va entrar en converses amb la Companyia delFerrocarril de Tarragona a Martorell i Barcelona (TMB) perfusionar-se. La seva intenci era sumar forces per poder arribarfins a la frontera francesa. Aix fou com 10 de desembre del 1875es cre la primera gran companyia ferroviria catalana anomenadaCompanyia dels Ferrocarrils de Tarragona a Barcelona iFrana(TBF). La nova companyia va recuperar la concessi i vareprendre les obres amb fora. Es van fer en tres anys i el dia 20 degener del 1878[5] es va inaugurar la connexi internacional fins aPortbou i Cervera de la Marenda amb la presncia de nombrosesautoritats.

  La TBF cre importants interconnexions entre les seves lnies, estructurant una veritable xarxa ferroviria catalana.Alguns exemples sn la creaci de l'Estaci de Sant Vicen de Calders i la connexi de les lnies del nord amb lesdel sud pel centre de Barcelona mitjanant la construcci de la clebre trinxera del carrer Arag.

  Ferrocarril de Sant Mart a Llerona i Sant Joan de les Abadesses

  El 1844 fou projectada una lnia de ferrocarril que permets transportar el carb que s'extreia de les mines d'Ogassa iSant Mart de Surroca. Tingu diversos concessionaris i diverses companyies es comprometeren a construir-lo, pertots foren intents fallits. Als anys 70 del segle XIX es comen a construir, per a un ritme molt lent a causa de laguerra carlina. Finalment el 8 de juliol de 1875 s'inaugur el primer tram entre Granollers i Vic. L'estaci de partidaera la de Granollers, de la BFF explotadora de la lnia Barcelona-Girona.[6] El 1877 es cre la companyia delFerrocarril i mines de Sant Joan de les Abadesses que explotaria la lnia. El 20 de juny de 1880 s'arrib a Ripoll ifinalment a Sant Joan de les Abadesses s'inaugur l'arribada el 17 d'octubre d'aquell mateix any. En aquell moment lacompanyia havia de pagar peatge a TBF(abans BFF) per arribar a Barcelona, al passar per les seves lnies. Per tald'evitar el peatge va decidir construir un ramal per arribar-hi direc

Search related