59
9/2/04 1 SYSTEMA RESPIRATORIUS PARS CONDUCTORIA CAVUM NASI NASOPHARYNX LARYNX TRACHEA BRONCHUS BRONCHIOLUS BRONCHIOLUS TERMINALIS PARS RESPIRATORIA (PULMO) BRONCHIOLUS RESPIRATORIUS DUCTUS ALVEOLARIS: ATRIUM, SACCUS ALVEOLARIS ALVEOLUS ALAT PENDUKUNG: DINDING THORAX, DIAFRAGMA,OTOT-OTOT PERNAPASAN

Histologi Sistem Respirasi

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Histologi Sistem Respirasi

Citation preview

 • SYSTEMA RESPIRATORIUSPARS CONDUCTORIACAVUM NASINASOPHARYNXLARYNXTRACHEABRONCHUSBRONCHIOLUSBRONCHIOLUS TERMINALISPARS RESPIRATORIA (PULMO)BRONCHIOLUS RESPIRATORIUSDUCTUS ALVEOLARIS: ATRIUM, SACCUS ALVEOLARISALVEOLUSALAT PENDUKUNG:DINDING THORAX, DIAFRAGMA,OTOT-OTOT PERNAPASAN

 • SYSTEMA RESPIRATORIUSTRACHEAPULMOBRONCHUS PRIMERLARYNXCAVUM NASIPULMO

 • FUNGSIPARS CONDUCTORIAMENGALIRKAN UDARA KE & DARI PARU-PARUMENYIAPKAN UDARA YANG AKAN MASUK PARU-PARUPARS RESPIRATORIAMELAKUKAN PERTUKARAN UDARA DENGAN DARAHALAT PENDUKUNGMEMBERIKAN KEMUDAHAN BERFUNGSINYA KEDUA BAGIAN TERSEBUT SECARA OPTIMAL

 • ALAT PENDUKUNGDINDING THORAXOTOT DINDING PERUTOTOT DIAPHRAGMAPULMO

 • HUBUNGAN FUNGSI DAN STRUKTURPARS CONDUCTORIASALURAN YANG BERSIFAT KAKU DAN LENTURSTRUKTUR MEMPUNYAI KOMPONEN:JARINGAN PENOPANG: TULANG/KARTILAGOSERABUT ELASTISSERABUT KOLAGENSERABUT OTOTPENYIAPAN UDARA: BERSIH, LEMBAB DAN HANGATSTRUKTUR:VIBRISSAE (RAMBUT HIDUNG)EPITEL BERSILIA KELENJAR MUKOSAANYAMAN PEMBULUH DARAHPARS RESPIRATORIAPERMEABEL UNTUK UDARATIDAK PERMEABEL UNTUK CAIRAN DAN MOLEKUL

 • STRUKTUR DINDING PARS CONDUCTORIAEPITEL:BERTINGKAT BERSILIA, SILINDRIS SELAPIS, KUBOIDKELENJAR MUKOSA:PADA EPITEL: SEL PIALA, SEMULA BANYAK, SEMAKIN BERKURANGPADA LAMINA PROPRIA:SEMULA BANYAK, SEMAKIN BERKURANG SAMPAI HILANGKERANGKA:TULANG, KARTILAGO HIALIN/ELASTISBENTUK:UTUHCINCINBENTUK LEMPENG-LEMPENGMAKIN BERKURANG DAN AKHIRNYA TIDAK ADAOTOT POLOS: MULA-MULA TIDAK ADA, KEMUDIAN ADASERABUT ELASTIS: TIDAK ADA, ADA, MAKIN BANYAK

 • BATAS-BATAS CAVUM NASICAVUM NASI DEXTER ET SINISTER DIPISAHKANSEPTUM NASI:VOMERLAMINA PERPENDICULARIS OSSIS ETHMOIDALISCARTILAGO SEPTIDEPAN: NARESBAWAH:PALATUM DURUMPALATUM MOLLEATAP/LATERALOS NASALEOS FRONTALELAMINA CRIBRIFORMIS OSSIS ETHMOIDALISCARTILAGO LATERALIS ET CARTILAGO APICIS NASIBELAKANG: CHOANE, BERMUARA DALAM CAVUM PHARYNGONASALE

 • KERANGKA HIDUNGPOTONGAN ALA NASICARTILAGOKARTILAGONARESKULITGLANDULA SEBACEAOTOT SERAN LINTANG

 • CAVUM NASICONCHA NASALISCONCHA NASALISPALATUMOSTIUM PHARYNXSEPTUM NASINARES

 • CAVUM NASI VESTIBULUM NASIBAGIAN PALING DEPANAREA RESPIRATORIABAGIAN UTAMA RONGGA HIDUNGMEATUS NASI MEDIA MEATUS NASI INFERIORTONJOLAN DARI DINDING LATERAL:CONCHA NASALIS SUPERIORCONCHA NASALIS MEDIACONCHA NASALIS INFERIORAREA OLFACTORIA BAGIAN ATAS YANG MEMILIKI EPITEL OLFAKTORIA (MEATUS NASI SUPERIOR)

 • KERANGKA SEPTUM NASICARTILAGOTULANGTULANGSINUS FRONTALISVOMEROS ETHMOIDALEPALATUM MOLLEPALATUM DURUMLABIUM ORISVESTIBULUM NASICAVUM ORIS

 • AREA OLFACTORIACONCHA NASALISCONCHA NASALIS

 • MEMBRANA MUCOSA AREA RESPIRATORIA CAVUM NASIEPITEL SILINDRIS SEMU BERLAPIS BERSILIA:KELENJAR SEL PIALALAMINA PRORIA:JARINGAN PENGIKAT FIBROSAKELENJAR SEROMUKOSAMENEMPEL PADA PERIOSTEUM/PERICHONDRIUM RANGKA MENGANDUNG BANYAK ANYAMAN PEMBULUH VENA (PLEXUS VENOSUS) DI DAERAH CONCHA NASALIS INFERIOR ET MEDIAPENGARUH STRUKTUR TERHADAP UDARAUDARA: BERSIH, LEMBAB DAN HANGAT

  *AREA OLFACTORIA (TERDAPAT EPITEL OLFAKTORIA)

 • MEMBRANA MUCOSA AREA RESPIRATORIA CAVUM NASIGLANDULA NASALISVENAJARINGAN TULANGEPITEL

 • SUBOWOMEMBRANA MUCOSA AREA RESPIRATORIA CAVUM NASIEPITELSEL PIALA

 • SINUS PARANASALISRONGGA BUNTU DALAM TULANG TENGKORAK:DISEKITAR HIDUNGOS FRONTALIS, OS MAXILLARIS, OS ETHMOIDALIS, OS SPHENOIDALISBERMUARA DALAM CAVUM NASIMEMBRANA MUCOSA:EPITEL SEMU BERLAPIS BERSILIA LEBIH TIPIS, SEDIKIT SEL PIALA DARIPADA CAVUM NASILAMINA PRORIA: KELENJAR LEBIH SEDIKIT DARIPADA CAVUM NASI

 • SINUS PARANASALIS

 • NASOPHARYNXBAGIAN-BAGIAN : NASOPHARYNXOROPHARYNXLARYNGOPHARYNXNASOPHARYNX:TERLETAK DI BELAKANG CAVUM NASITIDAK DILALUI MAKANAN, SEBAGAI TRACTUS RESPIRATORIUSMEMBRANA MUCOSANASOPHARYNX: SEPERTI CAVUM NASI, PADA BAGIAN YANG BERLANJUT DENGAN PALATUM MOLLE : EPITEL GEPENG BERLAPISOROPHARYNX DAN LARYNGOPHARYNX: SEBAGAI BAGIAN DARI TRACTUS DIGESTORIUMEPITEL GEPENG BERLAPIS TIDAK BERKERATIN

 • NASOPHARYNXNASOPHARYNXOROPHARYNXLARYNGOPHARYNX

 • LARYNXPIPA YANG BENTUKNYA TIDAK BERATURAN PENGHUBUNG TRACHEA DENGAN PHARYNXRANGKARANGKA KARTILAGO BEBERAPA POTONG:CARTILAGO THYROIDEUS (HIALIN)CARTILAGO CRICOIDEUS (HIALIN)CARTILAGO ARYTAENOIDEUS (HIALIN)CARTILAGO EPIGLOTTIS (ELASTIK)CAR. CORNICULATA, CUNEIFORME (ELASTIK)RANGKA TULANG OS HYOIDESDIHUBUNGKAN OLEH JARINGAN PENGIKAT FIBRO-ELASTIK

 • SUBOWOLARYNXTRACHEACART. THYREOIDEAOS HYOIDEALIGAMENTUM VOCALELIGAMENTUM VENTRICULAREEPIGLOTTISEPIGLOTTIS

 • MEMBRANA MUCOSA LARYNXMEMBENTUK 2 PASANG LIPATANPLICA VENTRICULARIS (PITA SUARA PALSU)LAMINA PROPRIA JAR. PENGIKAT LONGGAR BANYAK KELENJARPLICA VOCALIS (PITA SUARA)LIGAMENTUM VOCALE (JARINGAN ELASTIS) DAN M. VOCALISMIKROSKOPISEPITELEPITEL SILINDRIS SEMU BERLAPIS BERSILIA + SEL PIALAEPITEL GEPENG BERLAPIS TIDAK BERKERATINDAERAH YANG BANYAK BERGESEKFACIES VENTRALIS DAN SEBAGIAN FACIES DORSALIS EPIGLOTISPLICA VOCALISLAMINA PROPRIAJARINGAN PENGIKAT ELASTIS PADATMENGANDUNG KELENJAR KECIL SEROMUKOSA (KECUALI PADA PLICA VOCALIS)

 • MEMBRANA MUCOSA LARYNXLIGAMENTUM VOCALEEPIGLOTTISCARTILAGO THYREOIDEA

 • FUNGSI LIGAMENTUM VOCALEPERNAFASAN DALAMPERNAFASAN BIASASUARA NADA TINGGIPLICA VOCALISEPIGLOTTISPLICA VOCALISEPIGLOTTISPLICA VOCALIS

 • TRACHEABENTUK:SEBAGAI PIPA YANG MERUPAKAN LANJUTAN LARYNXBERCABANG MENJADI SEPASANG BRONCHUS PRIMER TERLETAK DALAM MEDIASTINUMRANGKA16 - 20 CINCIN TERBUKA KARTILAGO HIALINMEMBRANA MUCOSAEPITEL SILINDRIS SEMU BERLAPIS BERSILIA, SEL PIALASEL BER-MIKROVILILAMINA PROPRIAJARINGAN PENGIKAT LONGGAR, BANYAK SER. ELASTIKKELENJAR: TERUTAMA KELENJAR MUKOSAJARINGAN LIMFOIDTUNICA SUBMUCOSA : JARINGAN PENGIKAT ELASTIKTUNICA ADVENTITIA :JARINGAN PENGIKAT LONGGAR

 • TRACHEAPARS MEMBRANACEA

 • PARS MEMBRANACEA TRACHEAEBAGIAN PENGHUBUNG UJUNG KERANGKA KARTILAGO HIALINTERLETAK PAPA DINDING DORSAL YANG BERSENTUHAN DENGAN OESOPHAGUSMIKROSKOPISEPITELLAMINA PROPRIA SUBMUCOSA DITEMPATI KELENJARM. TRACHEALIS (OTOT POLOS YANG BERJALAN MELINTANG)JARINGAN PENGIKAT

 • PARS MEMBRANACEA TRACHEAESILIA PADA PERMUKAAN EPITEL PARS MEMBRANACEA

 • PERCABANGAN BRONCHUSBRONCHUS PRIMER (SEPASANG) , MASUK PULMOBRONCHUS LOBARIS:KIRI : 2KANAN :3BERCABANG DIKOTOM 9 - 12 KALI:DIAMETER SEMAKIN KECILBRONCHIOLUS (PERCABANGAN AKHIR BRONCHUS)MEMASUKI LOBULUS PULMONALISBRONCHIOLUS TERMINALIS (5 - 7 CABANG AKHIR)DIAMETER : 0,5 mmDINDING:MEMBRANA MUCOSA: KELENJAR & JAR. LIMFOIDRANGKA: LEMPENG KARTILAGOOTOT POLOS

 • PERCABANGAN BRONCHUSPARS RESPIRATORIAPARS CONDUCTORIADAERAH TRANSISI

 • PERUBAHAN DINDING BRONCHUSBRONCHUS PRIMER:DI LUAR PULMO : MIRIP DINDING TRACHEADALAM PULMO:BERCABANG DENGAN DIAMETER SEMAKIN KECILMEMBRANA MUCOSA: MIRIP TRACHEA, EPITEL DAPAT SELAPIS SILINDRIS BERSILIA, SEL PIALA BERKURANGLAMINA PROPRIA: JARINGAN PENGIKAT LONGGAR BANYAK SERABUT ELASTIS, JARINGAN LIMFOIDSTRATUM MUSCULARE : SIRKULER,/ SPIRALJARINGAN PENGIKAT: KELENJAR MUKOSA/SEROMUKOSALEMPENG KARTILAGO: TIDAK BERATURANTUNICA ADVENTITIA : JARINGAN PENGIKAT & JAR. LIMFOID

 • DINDING BRONCHUSTELA SUBMUCOSA

 • PERCABANGAN BRONCHUS DAN BRONCHIOLUSBRONHIOLUSANYAMAN KAPILER

 • PERUBAHAN DINDING BRONCHUS MENJADI BRONCHIOLUSBRONCHUSBRONCHIOLUS

 • BRONCHUS TERTIERSILIASEL PIALAMASTOSITOTOT POLOS

 • SUBOWOPERUBAHAN DINDING BRONCHIOLUSDIAMETER: 1 mm ATAU KURANGMIKROSKOPIS:TIDAK MEMILIKI KARTILAGO, NODULUS LYMPHATICUS DAN KELENJAR MEMBRANA MUCOSA: EPITEL: MULA-MULA EPITEL SILINDRIS SELAPIS BERSILIA, KEMUDIAN MENJADI KUBOID SELAPIS DENGAN ATAU TANPA SILIA, SEL PIALA BERKURANG SAMPAI MENGHILANGSEL CLARA, PADA BRONCHIOLUS TERMINALIS , TAK BERSILIA, SEL KELENJAR GLIKOSAMINOGLIKANLAMINA PROPRIA: TIPIS, JARINGAN PENGIKAT BANYAK SERABUT ELASTIKSTRATUM MUSCULARE SEL-SEL OTOT POLOS MENCOLOK, BERCAMPUR DENGAN SERABUT ELASTIK YANG MELANJUTKAN DIRI KE DALAM JARINGAN PARU SEKITARNYA

 • BRONCHIOLUS

 • PARS RESPIRATORIABRONCHIOLUS RESPIRATORIUSCABANG DARI BRONCHIOLUS TERMINALISPERALIHAN DARI PARS CONDUCTORIADINDINGNYA DISELINGI OLEH ALVEOLUSMAKIN KE DISTAL MAKIN BANYAK ALVEOLUS DAN MAKIN BERDEKATAN JARAKNYADUCTUS ALVEOLARISKELANJUTAN BRONCHIOLUS RESPIRATORIUS DINDINGNYA : DERETAN ALVEOLIBERMUARA KE DALAM: ATRIUM ATRIUM:RUANGAN YANG DIKELILINGI OLEH SACCUS ALVEOLARISSACCUS ALVEOLARISRUANGAN YANG DIKELILINGI OLEH ALVEOLI YANG BERMUARA KE DALAMNYA

 • PARS RESPIRATORIA

 • STRUKTUR DINDING PARS RESPIRATORIABRONCHIOLUS RESPIRATORIUS (PENDEK)BAGIAN DINDING TANPA ALVEOLUS:MEMBRANA MUCOSA:EPITEL : SILINDRIS PENDEK/KUBOID SELAPIS, KADANG- KADANG SEL BERSILIA, TIDAK ADA SEL PIALALAMINA PROPRIA: TIPIS, BANYAK OTOT POLOS DAN SERABUT ELASTIKDUCTUS ALVEOLARIS (PANJANG)PERCABANGAN DARI BRONCHIOLUS RESPIRATORIUSDINDING ANTARA ALVEOLI BERDEKATAN:EPITEL GEPENG SELAPIS (SUSAH DILIHAT)KUMPULAN:SERABUT ELASTIK, KOLAGEN BERLANJUT PADA DINDING ALVEOLUSOTOT POLOS SEKELILING MULUT ALVEOLUS

 • STRUKTUR DINDING PARS RESPIRATORIAOTOT POLOSFAGOSIT ALVEOLER

 • SACCUS ALVEOLARIS & ALVEOLUSSACCUS ALVEOLARIS : RUANGAN YANG DIBATASI OLEH 2 ATAU LEBIH ALVEOLUSALVEOLUS: TONJOLAN KELUAR DARI BRONCHIOLUS RESPIRATORIUS, DUCTUS ALVEOLARIS, DAN SACCUS ALVEOLARIS JUMLAH: 300 JUTAMEMBENTUK PERMUKAAN: 70 - 80 m2ANTARA ALVEOLUS YANG BERDEKATAN DIHUBUNGKAN OLEH PORUS ALVEOLARIS: 7 - 9 mDINDING: EPITEL TIPISJARINGAN PENGIKAT MENGANDUNG ANYAMAN KAPILER DARAH ( DI BAWAH EPITEL )

 • SACCUS ALVEOLARIS & ALVEOLUS

 • STRUKTUR DINDING ALVEOLUSEPITEL:SEL GEPENG = SEL ALVEOLUS TIPE I = PNEUMOSIT TIPE I (97%)DUHUBUNGKAN DENGAN SEL DEKATNYA OLEH DESMOSOM DAN ZONA OCCLUDENS (MENCEGAH CAIRAN MASUK)INTI GEPENGSITOPLASMA MENIPIS UNTUK PERTUKARAN GASSEDIKIT MIKROVILI, ENDOPLAMIC RETICULUMSEL SEPTAL = SEL ALVEOLAR = SEL ALVEOLUS TIPE II (3%)MEMBENTUK TIGHT JUNCTION DENGAN SEL TIPE IBENTUK KUBOID BULATSITOPLASMA TIDAK MENIPIS, MENGANDUNG VAKUOLA YANG SEBENARNYA ADALAH BADAN BERLAPIS FOSFOLIPID (ME)MIKROVILI, ORGANELA BERKEMBANGLAMINA BASALISKAPILER DARAH:ENDOTEL KONTINYU TIDAK BERFENESTRALAMINA BASALIS

 • DINDING ALVEOLI

 • STRUKTUR DINDING ALVEOLUSP 1 = PNEUMOSIT TIPE IP2 = PNEUMOSIT TIPE IIPNEUMOSIT TIPE II

 • SEL MAKROFAG ALVEOLERP2

 • HUBUNGAN ALVEOLUS DAN KAPILER

 • FUNGSI DINDING ALVEOLUSPERTUKARAN UDARA: RUANG ALVEOLUS KAPILERMENGHAMBAT KEBOCORAN PLASMA DARAHALVEOLUS TIDAK KOLAPS (DIAMETER TETAP) :LAPISAN SURFAKTAN (LIPOPROTEIN) YANG DIHASILKAN OLEH SEL TIPE II PADA PERMUKAAN UNTUK MENGURANGI TEGANGAN PERMUKAANPEMBERSIHAN UDARAOLEH SURFAKTAN (CAIRAN PELAPIS) MENGALIR KE SALURAN UNTUK DIKELUARKANSURFAKTAN BERSIFAT BAKTERISIDAOLEH SEL MAKROFAG ALVEOLAR PADA PERMUKAAN ALVEOLUS (SEL DEBU)

 • SEPTUM ALVEOLARIS (0,2 m - 0,5 m) FUNGSI:SAWAR (BARIER) PLASMA DARAH UDARAKOMPONEN:SEL EPITEL ALVEOLUS (TIPE I: 8% DAN TIPE II 16%)MEMBRANA BASALIS EPITEL DAN SEL ENDOTELSEL ENDOTEL KAPILER : 30%SEL MAKROFAG ALVEOLAR: 10%FIBROBLAS INTERSTITIALMASTOSITSEL KONTRAKTILFIBROBLAS INTERSTITIAL MENGHASILKAN: KOLAGEN TIPE I & IIISERABUT ELASTIKGLIKOSAMINOGLIKAN36 %

 • ORGANISASI PARU-PARUPULMO DEXTER:3 LOBUS PUMONALIS, MENDAPAT 3 BRONCHUS PULMO SINISTER:2 LOBUS PULMONALIS, MENDAPAT 2 BRONCHUSSULCUS INTERLOBARISSETIAP LOBUS DIBAGI MENJADI BEBERAPA SEGMENUNIT TERKECIL PULMO:LOBULUS PULMONALISBRONCHIOLUS SEBAGAI SUMBU

 • ORGANISASI PARU-PARULOBULUSLOBUS DEXTERLOBUS SINISTER

 • PLEURAMEMBRAN SEROSA SEBAGAI KANTONG YANG MEMBATASI PERMUKAAN PULMOLAPISAN:PLEURA PARIETALISPLEURA VISCERALISKEDUA LAPISAN BERTEMU PADA HILUS PULMONALISKEDUA LAPISAN DIPISAHKAN OLEH RUANGAN SEMPIT YANG DIBATASI OLEH LAPISAN SEL MESOTEL, BERISI CAIRAN MIKROSKOPIS:DI BAWAH MESOTEL TERDAPAT JARINGAN PENGIKAT TIPIS YANG MENGANDUNG FIBROBLAS, SEL MAKROFAG DAN SERABUT KOLAGEN DAN ELASTIKANYAMAN PEMBULUH DARAH DAN SEDIKIT SERABUT SARAF

 • PLEURAONTOGENI PLEURAMESOTHELIUMPLEURA VISCERALIS

 • ORGAN PENUNJANG SISTEMPULMO TERDAPAT DALAM CAVUM THORACISDINDING CAVUM THORACIS:KERANGKA TULANG DAN KARTILAGOOTOT KERANGKA SEBAGAI OTOT PERNAPASANOTOT DIAFRAGMAFUNGSI DINDING CAVUM THORACIS: MENGUBAH VOLUME CAVUM THORACIS MELALUI KONTRAKSI OTOT-OTOT PERNAPASAN

 • FUNGSI ORGAN PENUNJANG SISTEM DALAM MEKANISME PERNAPASAN

 • ONTOGENI PARU-PARUPIPA ENTODERM1) -EPITEL TRACTUS DIGESTIVUS

  2) -EPITEL TRACTUS RESPIRATORIUS:

  LARYNX ---------TRACHEATRACHEA -------BRONCHUS PRIMER BRONCHUS --------- BRONCHIOLUSPERCABANGAN BRONCHIOLUS TERMINAL ------ALVEOLUS

 • ONTOGENI PARU-PARUTRACTUS DIGESTIVUSTRACTUS DIGESTIVUS

 • PERKEMBANGAN PARU-PARUBRONCHUS