Hirurška Oboljenja Kože i Potkožnog Tkiva

 • Published on
  25-Feb-2018

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 7/25/2019 Hirurka Oboljenja Koe i Potkonog Tkiva

  1/15

  Hirurka oboljenja koe i potkonog tkiva

  Sandi Begi, IVc

  Medicinska kola Biha

 • 7/25/2019 Hirurka Oboljenja Koe i Potkonog Tkiva

  2/15

  HIRURKA OBOLJENJA KOE I POTKONOG TKIVA2

  Uvod

  Veoma je mali broj ljudi koji tokom svog ivota biva poteen od razvoja nekog tumora ili ciste koe i

  potkonih tkiva. Ove tvorevine bi trebalo operisati ako se pokae da se mijenjaju u pogledu veliine, ako

  se nalaze u oblasti koja je podlona ponovljenoj iritaciji, ukoliko se inficiraju, ukoliko postanu veoma

  bolne, ili ukoliko ponovljeno krvare. akle, u sluaju oiglednih promjena. !ale lojne ciste i bradavice se

  esto uklanjaju u hirurkoj ambulanti. !ladei, tumori krvnih sudova, ganglioni, fibrozni ili masni tumori i

  rak uklanjaju se i lee u bolnici. "o znai da se predvia hospitalizacija.

 • 7/25/2019 Hirurka Oboljenja Koe i Potkonog Tkiva

  3/15

  HIRURKA OBOLJENJA KOE I POTKONOG TKIVA3

  Hirurka obo!"#!a ko$" i %o&ko$#o' &kiva

  Na!(")a obo!"#!a ko$" ii %o&ko$#i* &kiva ko!a +o'u ,a*&"va&i *irurku i#&"rv"#-i!u .u/

  o!#" -i.&" 0a&"ro+i1 +ad"$i 0#"vu.i1 bradavi-" 0v"ruk" ko#dio+i1 ibro,#i &u+ori 0ibro+i1

  +a.#i &u+ori 0i%o+i1 'a#'io#i rak ko$" 0"%i&"io+i14

  Lojna cista atero!"athero!a#

  Lo!#a -i.&a ii a&"ro+ !" ,a&vor"#a k".i-a i.%od ko$" i.%u#!"#a o!#i+ .adr$a!"+ #aik #a

  .ir4 Uo(ava!u ." kao (vor ii i,bo(i#a i.%od ko$" "a.&i(a# !" #a %ri&i.ak i %o+!"ra ." u od#o.u #a

  %odo'u4 Na!(")" ." okai,u!u #a 'avi "5i+a 'rudi+a '"#i&ai!a+a ai +o'u ." !avi&i i #a

  .vi+ dru'i+ r"'i!a+a &"a o.i+ #a da#ovi+a i &aba#i+a4 N"%ri!a&a# +iri. i, #!i* %o&i(" od

  k"ra&i#a %ro&"i#a ko!i ." %roi,vodi u .a+o! o!#o! $i!",di4 V"o+a (".&o ua," u i#"k-i!u i &ada

  ." !av!a bo i o&ok .a ra,vo!"+ '#o!#o' %ro-".a ko!i #a kra!u r",u&ira %o!avo+ a%.-".a4

  $i%erencijalna dijagno&a

  6i!a'#o.&i(ki ." +o'u %o+i!"a&i .a i%o+i+a ibroi%o+i+a i #"uroibro+i+a4

  Razlozi nastanka

  Lo!#" -i.&" #a.&a!u bokado+ 0,a("%!"#!"+1 ka#aa o!#" $i!",d" ii o&oko+ da(#o'

  oikua ko!i o+"&a %ra$#!"#!" o!#" $i!",d" kro, %oru4

  Simptomi i znaci

  Uo(ava ." obi(#o kao +ai b",bo#i (vori) ko!i ." +o$" #a%i%a&i i.%od ko$"4 Kada

  du$" &ra!u 0#"kada i 'odi#a+a1 &i (vori)i #a!(")" do.&i$u v"i(i#u !"#!aka ai +o'u bi&i i v")i4

  V"o+a (".&o u #!i+a ." ra,vi!a '#o!#a i#"k-i!a4

  7#a-i ra,vo!a '#o!#" i#"k-i!" .u/

 • 7/25/2019 Hirurka Oboljenja Koe i Potkonog Tkiva

  4/15

  HIRURKA OBOLJENJA KOE I POTKONOG TKIVA8

  a1 -rv"#io

  b1 o&ok

  -1 oka#o %ov")a#!" &"+%"ra&ur" ko$"

  d1 -ur"#!" .+rd!ivo' %r!avo9.ira.&o' .adr$a!a ii '#o!a

  "1 bo

  Kako se dijagnostikuje?

  Na!(")" ." di!a'#o,a %o.&av!a #a o.#ovu i,'"da .a+" %ro+!"#" 0oko+1 i #a o.#ovu

  i#or+a-i!a ko!" ." dobi!a!u %i%a#!"+ 0%a%a-i!o+1 %ro+!"#"4 I,u,"o ri!"&ko !" %o&r"b#o uradi&i

  bio%.i!u4 Komplikacije

  U .u(a!"vi+a ra,vo!a i#"k-i!" doa,i do %o!av" '#o!#i* a%-".a a v"o+a ri!"&ko kada ."

  ova! %ro-". #" &r"&ira doa,i i do ra,vo!a #"kro,"4

  Lijeenje

  Lo!#" -i.&" ko!" #" %rav" ".&"&.k" ii u#k-io#a#" %rob"+" obi(#o o.&av!a+o b",

  &r"&+a#a4

  Ako #aruava!u ".&"&.ki i,'"d a %o'o&ovo ako ." i#i-ira!u &r"ba i* &r"&ira&i #a !"da# od

  .!"d")i* #a(i#a/

  Inci&ija i drenaa4 U .u(a!"vi+a i#"k-i!" vri ." ,a.i!"-a#!" ko$" radi %ra$#!"#!a

  '#o!#o' .adr$a!a a &i+" i .+ir"#!a u%a"4 Po .+iriva#!u %ro-".a .av!"&u!" ." radika#a

  "k.-i,i!a !"r %o.&o!i v"ika v!"rovao)a ob#av!a#!a %ro-".a4

  'otalna(radikalna eksci&ija4 Ova *irurka %ro-"dura ." %r"%oru(u!" kao &ra!#o r!""#!"

  ai .a+o u .u(a!"vi+a 'd!" #"+a i#"k-i!"4 Radika#a "k.-i,i!a %odra,u+"va uka#!a#!"

  .a+" o!#" -i.&" kao i oko#o' &kiva &o .a+o %o ."bi dovodi do .&vara#!a d""k&a ko$"

 • 7/25/2019 Hirurka Oboljenja Koe i Potkonog Tkiva

  5/15

  HIRURKA OBOLJENJA KOE I POTKONOG TKIVA:

  v")"' %r"(#ika od .a+" o!#" -i.&" i #arav#o %o&o+ i,i.ku!" i iva#!" 0.u&uru1 &akvi*

  ra#a4 Uka#!a#!" ko#a-a ko!i+ !" ra#a ,a&vor"#a vri ." #ako# ;9

 • 7/25/2019 Hirurka Oboljenja Koe i Potkonog Tkiva

  6/15

  HIRURKA OBOLJENJA KOE I POTKONOG TKIVA>

  Mladei nevusi#

  =ad"$i 0nevusi1 .u b"#i'#" %i'+"#&ova#" %ro+!"#" ko!i ." %o!av!u!u &oko+ $ivo&a i

  #a ko$i i #a .u,#i-a+a4 =o'u ." #a)i kod .koro .vi* odra.i*4 N"ki i* i+a!u .a+o #"koiko dok

  !" kod dru'i* %r"ko .&o&i#u4

  ?a.&o!" ." od )"i!a @ +"o#o-i&a ko!" .&vara!u %i'+"#&4 N"ki i* v") #a ro5"#!u i+a!u ii ."

  %o!av" #"%o.r"d#o %o.i!" ro5"#!a4 To .u uroeni ili kongenitalni nevusi4

  Po.&o!i #"koiko vr.&a +ad"$a4 O#i ." kod ,drav" o.ob" bii!" #" +i!"#!a!u &oko+

  $ivo&a4 =o'u bi&i vro .vi!"&i .koro ru$i(a.&i ii %ak .koro -r#i4 V")i#a +ad"$a !" +a#!a od