HINGSTKATALOG - £©vrevoll hingstekatalog... SRB AB Box 14, 182 05 Djursholm Fax 08-753 46 86, bz@srbz.se

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HINGSTKATALOG - £©vrevoll hingstekatalog... SRB AB Box 14, 182 05 Djursholm Fax 08-753 46...

 • HINGSTKATALOG Ingår i Skandinavisk Galopp/Kalender 2011

  MÅNDAG 3 JANUARI 2011 - ISSN 1101-4768 - PRIS 200 KR NUMMER 1/2011

  30 hingstar i svensk fullblodsavel

  2011 MOST WELCOME (död 2009) på Rävdansen i Ärla är vinstrikaste avelshingst i Sverige 2010 (pr 30 nov). Han betäckte sin förssta säsong 2004 och från 2005 har det resulterat i 65 avkommor som hunnit starta t o m 2010, samt ytterligare 7 föl födda 2009 och 4 som är prel registrerade som födda 2010. Den insprungna prissumman i Skandinavien inkl bonus per den 30 nov 2010 är 9.232.690 kr och i toppen finns de två miljonärerna, båda svensk- uppfödda, Arcus med 1.516.846 kr och Holly GoLightly med 1.090.295 kr. Den sistnämnda var Most Welcomes vinstrikaste avkomma i svenska löpningar 2010 och bilderna är från hen- nes seger i i Breeders' Troopy Classic på Täby i augusti 2010.

 • 22

  Utdrag ur

  Plan och riktlinjer för Svensk Galopp AB:s verksamhet som avelsorganisation samt stamboks- och registerförande förening

  (Godkända av Jordbruksverket 2009)

  1.8.5 Avelsvärdering av hingstar Regler för avelsvärdering av hingst finns nedan. Kostnaden för avelsvärdering inklusive kostnad för publice- ring av resultaten ska betalas av hingstägaren. Avelsvärdering av engelskt fullblod i korsningsavel utförs av respektive avelsorganisation. Om en hingst av engelskt fullblod ska användas både i galoppaveln och korsningsaveln ska hings- ten avelsvärderas av både Svensk Galopp AB och respektive avelsorganisation.

  3. Avelsvärdering av hingstar

  3.1. Allmänt om avelsvärdering Dessa plan- och riktlinjer tillämpas vid avelsvärdering av hings- tar som tillhör engelsk fullblodsras och som ska användas i avel för att producera tävlingshästar för galoppsporten. Avelsvärderingen syftar till att ge information om avels- hingstarna för att förbättra kvaliteten och brukbarheten på hästar som används i svensk galoppsport. En hingst får avelsvärderas endast om den är ansluten till den officiella hästkontrollen, som sköts av Svensk Galopp AB, och är intagen eller får intas i något av de register hos Svensk Galopp AB, som anges i Reglemente för Galopplöpningar. För utländsk hingst gäller motsvarande officiell hästkontroll som Svensk Galopp AB erkänner. Endast avelsvärderade hingstar får införas i Hingstkatalogen. Hingst som avelsvärderas ska vara lägst 3 år vid avelsvärderings- tillfället. Avelsvärderingen genomförs genom att bedöma hingstens egenskaper exteriört och medicinskt. Bedömning görs vid en offentlig förrättning en gång per kalenderår. Svensk Galopp AB kan besluta om extra förrättning beträffande hingst som importerats efter ordinarie avelsvärderingstillfälle. Bedömning av hingst görs vid sammanträde med avelsvär- deringsnämnden. Före sammanträdet skall hingsten genomgå besiktning, i vilken ingår en veterinärmedicinsk och röntgenolo- gisk undersökning samt exteriör besiktning. Avelsvärderingsnämnden äger rätt att göra en ny avels- värdering om omständigheterna ger anledning till det. Sådan avelsvärdering får ske utan att hingst åter besiktigas, om inte avelsvärderingsnämnden bestämmer annat.

  3. 2. Uppgifter vid bedömningen Bedömningen ska grundas på uppgifter om hingstens 4 Hållbarhet och hälsotillstånd. Hingstens status ska

  bedömas i förhållande till ålder och utförda prestationer. Röntgenundersökning av hasar och bakknän är obligatorisk som grund för att påvisa eventuell osteochondros och spatt. Även halsen ska granskas. Nämndens veterinära ledamot kan även kräva utökad röntgenundersökning.

  4 Exteriör. En beskrivning av hästens exteriör görs. Mankhöjd och skenbensomfång anges. Särskild vikt läggs vid benens korrekthet och hovarnas form och kvalitet.

  4 Eventuella defekter. Olika defekter, skador eller avvikelser från det normala noteras genom att ange vilka defekter som är direkt diskvalificerande för avel och vilka som kan vägas upp av andra meriter men rapporteras i avelsvärde- ringsbeviset.

  4 I Hingstkatalogen ska införas uppgifter om hingstens här- stamning och prestationer.

  3.3. Avelsvärderingsnämndens omdöme Ett skriftligt omdöme över visad hingst ska senast 14 dagar ef- ter förrättningen sändas till hingstägaren, varvid ska anges hur överklagande till Svensk Galopps besvärsnämnd kan ske. Avelsvärderingsnämndens beslut får överklagas av hingst ägaren hos Svensk Galopps besvärsnämnd för avelsvärdering. Ett överklagande ska göras skriftligen och vara Svensk Galopps kansli tillhanda inom 30 dagar från den dag då kla- ganden skriftligen underrättades om beslutet. Annars avvisas överklagandet av besvärsnämnden. Det skriftliga omdömet utfärdas efter varje bedömning. I detta ska framgå hingstens identitet, härstamning, exteriörbe- skrivning, sammanställning av egna och ev avkommors täv- lingsresultat. Omdömet ska också innehålla uppgifter om utfärdare, plats och datum för värderingen. Avelsvärderingsbeviset i original ska lämnas till den nya ägaren vid överlåtelse. Kopia av beviset ska arkiveras på Svensk Galopps kansli.

  3.4. Ej avelsvärderade hingstar Hingst som saknar avelsvärdering intas inte i den av Svensk Galopp AB utgivna hingstkatalogen. Betäckningstillstånd må ändå utfärdas sedan hingsten genomgått särskild hälsokontroll. Svensk Galopp AB må även utfärda andra hälsokrav.

  2

 • 3

  Innehåll

  Svensk Galoppkalender som fr o m 2009 publiceras på hemsidan: skandinaviskgalopp.com/ kalender, är officiellt organ för Svensk Galopp. I kalendern bekantgöres bl a anmälningster- miner, tävlingsda gar, meddelanden från Svensk Galopp samt or gani- sationerna, fö re skrif ter, beslut från galopp domstolarna av intresse för galoppsporten, proposi tio ner, li cen ser, funk tionärer, inre gist rerade hästar, an m till stör re löpn, ägar- färger, va lack listor, dö da hästar, resultat m m.

  Svensk Galopp AB (Swedish Jockey Club) Ordförande Hans Hansson Ansvarig utgivare Björn Eklund

  Tävlings-, ekonomi- och registreringsavdelning (Hästsportens Hus), 161 89 Stockholm e-mailadress info@galoppsport.se Hemsida www.svenskgalopp.se Hästsportens Hus 08-627 20 00 Tel ekonomiavd 08-627 22 18 (kl 13-15) Tel licenser, utbildning 0150-66 41 99 (kl 11-15) Telefax 08-764 50 28 Plusgiro, SG avräkn 489 93 03-4

  2 Utdrag ur Riktlinjer för SG AB:s verksamhet som avelsorganisation 3 Svensk Galopp AB Innehållsförteckning APEX-index Sverige 2003-09 4 "Sire lines" 5 Black Diamond 6 Bosun's Watch (GB) 7 Chain of Life (USA) 8 Distant Thunder (USA) 9 Dustoori (GB)

  HINGSTKATALOG 2011 UTGIVEN AV

  SVENSK GALOPP

  Ingår som nr 1/2011 i Skandinavisk Galopp/Svenska

  Galoppsportens Kalender

  APEX-Index Sverige 2003-2009 APEX används för att mäta kvaliteten på avelshingstars avkommor. Indexet har utarbetats i USA av härstamningsexperten Bill Oppenheim. Indexmåtten har anpassats till svenska förhållanden i samråd med Oppenheim. APEX mäter hur många avkommor varje hingst haft bland de vinstrikaste hästarna varje år. I Sverige har indexet begränsats till två grupper, A-runners (de 2% vinstrikaste) och B-runners (de därnäst 3% vinstrikaste). Dessa har satts i förhållande till antalet startande avkommor. Endast hingstar med i genomsnitt minst tio startande finns med i tabellen. Bara hingstens sju senaste årgångar räknas med i indexet, som därför för de flesta hingstar innefattar åren 2003-2009. Antalet hästar som varje år tillhör de 2 resp 3 procent bästa varierar beroende på antalet startande hästar totalt, men vanligen består första gruppen av ca 25 hästar och den andra av 35-40. A-gruppen motsvarar elithästar och B-gruppen guld/silverhästar. Endast prispengar vunna i Sverige har räknats in i indexet. Det kan också konstateras att ju fler startande avkommor en hingst haft, desto säkrare är siffrorna. De är därför mycket osäkra för hingstar med bara några få årgångar på banan. Indextal över 1,0 är bra.

  A- B- Start- Pl Hingst startande startande Tot ande 2008 1 Melmac 0,57 3,06 2,07 87 1,95 2 Funambule (USA) 2,87 1,19 1,86 279 1,99 3 Songline 1,14 1,33 1,28 175 1,59 4 Swedish Shave (FR) 0 1,90 1,14 35 - 5 Lotus Pool (USA) 0 1,73 1,04 77 0,74 6 Bal du Seigneur (USA) 0,63 1,27 1,03 79 0,71 7 Most Welcome (GB) 1,64 0,55 0,98 61 1,33 8 Heart of Oak (USA) 0,69 1,16 0,97 144 1,00 9 Caerwent (IRE) 0,77 1,04 0,93 193 0,91 10 Nicolotte (GB) 0,72 0,97 0,87 138 0,80 11 Diaghlyphard (USA) 0,55 1,01 0,83 362 0,86 12 Be My Chief (USA) 1,11 0,62 0,81 271 0,86 13 Informant (GB) 0 1,27 0,76 79 0,87

  14 Troon (GB) 0,69 0,46 0,55 216 0,60 15 Inchrory (GB) 0 0,85 0,51 78 0 16 Jalmood (USA) 0,60 0,40 0,48 125 0,32 15 Precocious (GB) 0 0,68 0,41 49 0,53 16 Duty Time (GB) 0,32 0,42 0,38 157 0,95 17 Malvernico (IRE) 0 0,45 0,27 74 0,48 18 Itsabrahma (GB) 0 0,40 0,24 84 0,23 19 Spectacular Tide (USA) 0 0,31 0,19 108 0,13 20 Ballet Prince (IRE) 0 0 0 75 0 20 Sharp Matt (GB) 0 0 0 105 0 20 Theatrician (USA) 0 0 0 82 0,24

  Siffrorna längst till höger anger indexet vid förra redovisningen, som gällde 2003-2009. Hingstarna står kvar på listan så länge de har tävlande avkommor i Sverige. (BFE)

  Bankgiro, SG avräkn 5201-2820 Plusgiro, pren ppr 1 73 49-2 SRB Telefon, pren (SRB) 08-753 14 57

  Prenumeration 2011 Fritt på Svensk Galopps hemsida www.skandinaviskgalopp.com - gå till flik "Kalendern" i blå box. En tryckt upplaga på pap- per tillhandahålles för 550