HET VERSTERKEN VAN HET BEGRIJPEND LEZEN DOOR ... - ecno Presentatie...  HET VERSTERKEN VAN HET BEGRIJPEND

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of HET VERSTERKEN VAN HET BEGRIJPEND LEZEN DOOR ... - ecno Presentatie...  HET VERSTERKEN VAN HET...

 • HET VERSTERKEN VAN HET BEGRIJPEND LEZEN DOOR

  CLOSE READING

  Dr. Kees Vernooy

  Lector emeritus Effectief taal- en leesonderwijs

  Expertisebureau Effectief onderwijs

  16 november 2017

 • VoorafDe belangrijkste 21e-eeuwse vaardigheid?

  Catherine Snow (2014): Goed kunnen begrijpend lezen!

  Alle initiatieven die een school onderneemt, zijn minder belangrijk dan kinderen leren lezen!

  Van niet goed kunnen lezen,

  hebben leerlingen veel last.

 • 1. ELK KIND EEN LEZER?Onderzoek: Alle kinderen kunnen leren lezen (Slavin, 2017; Torgesen, 2008; Hempenstall, 2016, Vernooy en Kappen, 2016 etc.). Sommige kinderen houden een aantoonbare achterstand in leessnelheid. Zuid-Korea: 100% geletterd!

  Nederlandse praktijk: Een derde van de kinderen verlaat de basisschool als een niet goed begrijpende lezer.

  Essentie van het leesproces: goed kunnen begrijpend lezen!

  Wat vraagt elk kind een lezer?

  - Schoolbeleid om te realiseren dat elk kind minimaal functioneel geletterd (niveau AVI E 6) het onderwijs verlaat;

  - Een beleid dat op drie principes steunt:

  - Streven naar preventie van leesproblemen;

  - De school met haar leerkrachten zijn belangrijker dan methoden (professionele leergemeenschap);

  - Werken vanuit wetenschappelijk bewijs.

 • Waarom meer expliciete aandacht voor begrijpend lezen nodig?

  Er wordt na groep 5 vanuit gegaan dat de

  leerlingen zelf hun woordenschat en

  leesvaardigheid uitbreiden;

  Kinderen uit taalarme milieus en zwakke

  technische lezers slagen daarin niet.

  Hierdoor zijn ze voor de rest van hun

  schoolloopbaan gehandicapt.

  Kortom: Hoe kinderen het beste teksten

  kunnen lezen en bestuderen krijgt na groep

  5 weinig aandacht (zie Nielen 2016).

 • WAT IS BEGRIJPEND LEZEN?

  De vaardigheid om teksten letterlijk te begrijpen en

  teksten te interpreteren, maar ook informatie uit een

  tekst kunnen halen. Dit vraagt het begrijpen van de tekst

  die je leest.

  Daarvoor is nodig: de tekst geautomatiseerd kunnen

  lezen om alle aandacht op de inhoud (zins- en

  tekstniveau) te kunnen richten, waarbij de lezer

  tegelijkertijd zijn voorkennis verbindt/integreert met

  de inhoud van de tekst.

  Wat betekent de tekst niet begrijpen? Dit kan betekenen

  dat de lezer de tekst niet geautomatiseerd kan lezen en/of

  dat de lezer onvoldoende voorkennis over de inhoud van

  de tekst heeft.

 • Van begrijpend luisteren naar

  begrijpend lezen: de leerlijn

  woordenschat

  fonemisch

  bewustzijn

  decoderen

  begrijpend

  luisteren

  zinsopbouw,

  praten

  vlot lezenBegrijpend

  lezen

 • Van begrijpend luisteren naar begrijpend lezen (volgens leeftijd)

  Leeftijd

  Be

  gri

  jpe

  n

  Source: CCSS

 • Niveaus/lagen van begrijpend lezen/niveaus van denken over de tekst

  Evaluatief

  Afleiden

  LetterlijkDaar staat het

  Denk en zoek of tussen de regels lezen

  Denk en zoek en bovende tekst staan(beoordelen)

  Verschillend omgaan/interpreteren van

  teksten hangt vooral van de voorkennis af

  Alonzo e.a. (2009): begrijpend

  lezen kent niveaus: letterlijk

  begrijpen, afleidingen maken

  en evalueren.

 • WAT VRAAGT HET BEGRIJPEN VAN EEN TEKST VAN DE LEERLING?

  (Vloeiend lezen x Woordenschat) metacognitief handelen

  Maar: taalvaardigheid vormt de basis voor begrijpend lezen, maar ook het inzien dat de ideen in een tekst met elkaar verbonden zijn!

 • Mondelinge taal voorwaardelijk

  Mondelinge taalvaardigheid wordt in toenemende mate verbonden met het leren van het kind en is in belangrijke mate voorwaardelijk voor het (leren) denken, lezen, schrijven en spelling.

  Volgens Catts e.a. (2001) lopen kinderen met problemen op het gebied van de mondelinge taalvaardigheid een zes keer groter risico om grote problemen met het (leren) lezen te krijgen.

  Kortom: een goede mondelinge taalvaardigheid is cruciaal voor de schoolloopbaan van kinderen.

 • Wat doen onze taalmethoden aan spreken en luisteren?

  Aandachtspunt!

  Volgens Smits & Van Koeven (2014):

  - Dit vindt vooral impliciet plaatsvindt in spreeksituaties, spreekbeurten en kringgesprekken;

  - Kinderen scoren bij spreken en luisteren op een minimaal niveau (Bonset & Hoogeveen 2011).

 • Het belang van vloeiend lezen.

  Ook na groep 6.

  Dissertatie Thijs Nielen (2016). Door gebrek

  aan oefening stagneert de ontwikkeling van

  leesvaardigheden na groep 6 en daarmee

  het plezier in lezen.

  Vernooy (2017): Vloeiend lezen moet

  onderhouden worden!

 • Volgens onderzoek sterke

  woordenschatactiviteitenBegingroepen

  (Herhaald)voorlezen

  Digitale prentenboeken

  Groep 4 - 8

  Korte pre-teaching kernwoorden tekst (woorden die met de hoofdgedachte te maken hebben, toon deze woorden op het digibord)

  Sta periodiek kort stil bij belangrijke nieuwe woorden

  Vrij lezen

  Vrije tijdslezen

 • Wat is metacognitie?

  Nadenken over je denken!

  Denken over:

  - doelen

  - taken

  - strategien

  om de tekst beter te begrijpen.

  Monitoren (zelfsturing, metacognitie) is de centrale strategie voor het controleren van het begrijpen (Perfetti 2009).

  Metacognitieve vaardigheid heeft toegevoegde waarde boven intelligentie (Donker 2015).

  Metacognitief handelen komt niet aangewaaid; het moet worden verworven door goede voorbeelden in de omgeving (ouders, leerkrachten) of door expliciete training. We weten dat metacognitie in hoge mate het leerresultaat bepaalt (ca. 40%)(Veenman, 2013).

 • Rol metacognitief handelen (Vernooij 2015). Leerlingen moeten hun omgaan met teksten leren sturen.

  Wat moet er voor, tijdens en na het lezen van de tekst gebeuren?

  De tekst

  Voor

  Doel

  Denken/handelen

  Tijdens

  Denken/controleren

  handelen

  Na

  Denken/controleren

  handelen

 • Waarom is begrijpend lezen lastig te onderwijzen?

  Het is niet op dezelfde manier te onderwijzen als het afgebakende technisch lezen; bovendien is het meeste onderzoek naar technisch leren lezen gedaan;

  Het is een complexe vaardigheid, waarbij diverse subvaardigheden/processen een rol spelen en met elkaar interacteren;

  Achtergrondkennis/woordenschat speelt een grote, cruciale rol; je moet 95% van de woorden kennen om de tekst goed te kunnen begrijpen;

  Denken, interpreteren, voorspellen, afleiden, redeneren, controleren en monitoren spelen een grote rol;

  Mondelinge taalvaardigheden zijn fundamenteel.

 • EFFECTIEF BEGRIJPEND LEESONDERWIJS

  Leerlingen teksten leren begrijpen en interpreteren

  Preventieve dimensieHet Wat

  - Taalvaardigheid/leren argumenteren

  - Vlot en vloeiend lezen

  - Woordenschat/voorkennis

  - Tekstkennis

  - Metacognitieve aanpak

  - Schrijven

  Het Hoe

  - Doelgericht

  - Voldoende leestijd

  - Omgaan met verschillen

  - Tekst centraal (close reading)

  - Goed geschreven teksten

  - Voorlezen

  - GRRIM-instructiemodel/close reading

  - Peer tutoring

  - Vrij lezen

  - Effectieve feedback

  Intensieve dimensieHet Wat

  - Zie Wat Preventieve dimensie

  - Ondersteunende suggesties

  - Lezen en herlezen

  Het Hoe

  - Doelgericht

  - Vroegtijdig signaleren

  - Meer tijd

  - Verlengde instructie (Reteaching en preteaching)

  - Peer tutoring

  - Effectieve feedback

  Data en

  Monitoren

  Een kader

 • Bespreek in tweetallen wat u uit dit

  onderdeel van de presentatie meeneemt

  voor uw school.

  Wat zou er beter kunnen, maar ook hoe?

 • 2. NAAR EEN CLOSE READING PRAKTIJK. Wat komt er aan de orde?

  De opkomst van close reading

  Waarom Close Reading?

  Close Reading: Hoe moeten we het doen?

  Close Reading: Wat moeten we doen?

  Close Reading: Wat moeten we gebruiken?

 • DE OPKOMST VAN CLOSE READING Reactie op doorgeslagen aandacht voor strategien en woordenschat (frontloading)

  Het effect daarvan: Het lezen van teksten kwam in de knel. In veel lessen was er

  meer aandacht en tijd voor (de pre-teaching) van strategien en woordenschat dan voor het lezen en omgaan met de tekst;

  Kennishiaten kunnen niet door een strategie worden opgevuld;

  Leesstrategien kunnen nooit slecht technisch lezen compenseren (Torgesen, 2004);

  Universiteit van Utrecht (2017). Het aanleren van strategien is nuttig op zichzelf, maar het mag geen doel op zich zijn;

  Het niet ontstaan van dieper leesbegrip.

  Genoemde ontwikkelingen droegen bij aan de opkomst van close reading.

 • Wat zijn de doelen van close reading? Hoofddoel: Fisher & Frey (2012): Close reading is de praktijk dat leerlingen doelgericht kritisch een tekst onderzoeken door deze meerdere keren te lezen.

  Nevendoel: Leerlingen routines in het effectief omgaan met complexe teksten bijbrengen.

  Het kunnen omgaan met moeilijke teksten is volgens McSparrow Ruby (2014) de belangrijkste voorspeller voor schoolsucces.

 • WAAR GAAT HET BIJ CLOSE READING OM? WAT ZIJN BELANGRIJKE ACTIVITEITEN?

  Volgens Fisher, Frey en Hattie (2016) gaat het bij close reading om een combinatie van bekende zaken als:

  Leerlingen de tekst of een deel ervan doelgericht laten (her)lezen;

  Leerlingen aantekeningen laten maken om wat ze dachten vast te kunnen houden;

  Leerkrachten die het leesproces sturen door tekstgerichte vragen