of 4/4
Agón ye la raboseta? ye el primer que ban dí DASHA Isto ye el més fiero de tots els que ban arribá Dan ista cara me be quedá.

Heraldo de Saúnc. Dasha

 • View
  223

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Redacsión Saúnc. Informa Dasha

Text of Heraldo de Saúnc. Dasha

 • HERALDO DE SANC

  ELS MARSIANOS ATERRISEN A SANC

  Agn ye la raboseta? ye el primer que ban d

  Redacsin Sanc

  Informa:

  DASHAAyere, 27 de mayo, al sielo de

  Sanc ban amanex dos

  pllati l los voladors que ban tap

  el sol. Yeren les nou del maitino

  cuan ban arrib a la pl lasa

  preguntn per l 'alcalde. Els

  marsianos, de col vert

  se ban trob dan l 'alcalde, que

  els ba convid a antemors.

  Dels chul lons dan ous que se

  ban minch no ban deix res,

  XXXXHHWW!! han dito quan les

  ban pregunt yeren buenos els

  ous? Tot seguiu se'n han anau

  ta la escuela a apenre cosetes

  del l lug y de la Vall .

  Isto ye el ms fiero de tots elsque ban arrib

  La escuela de Sanc.

  Chusto en mich de la cl lase de

  patus, que donabe Carmeta se

  i han colau. Mos ban cont que

  queriben apenre algo que no

  enteneben guaire be. El cuentet

  de la raboseta, que le ban

  pregunt a l 'alcalde y les ha dito

  que lo mil l yere que

  preguntasen a la escuela, que la

  mainada s'hu sabeben prou be.

  Aixines que ban pil l als chicots

  que son mol treballads

  y que ba sac mol buena nota

  en la saguera evaluasin de

  patus.

  JJJU45Wp**9, se diu el

  marsiano ms fiero, que ye el

  que le ha feto les preguntes dels

  cuentets que fan cada an els

  chicorrons de la escuela de

  Sanc

  Dan ista cara me be qued.

 • KIKIRIK

  Kikiriki cante el gal let

  Mal al pebet

  Qu tha feto mal?

  La raboseta.

  Qu ye la raboseta?Darr de la mateta.

  Qu ye la mateta?El foc l ha cremau.

  Qu ye el foc?El aigua lha amortau.

  Qu ye laigua?Les gall ines se lhan bebeu.

  Qu son les gallines?A ponre ous.

  Qu son els ous?El cura sels ha minchau.

  Qu ye el cura?A di misa.

  Qu ye la misa?Darr de lalt.

  Qu ye lalt?Dona-te tres bueltes

  y beste-ue a mir.

  ELS MARSIANOS PREGUNTEN

  PER LA RABOSETA

  Les ban deman a la mainada que les

  contasen cosetes que no enteneben del

  cuento

  HERALDO DE SANC MES DELS MARSIANOS

  Fe una flecha als que estiguen be

  y cal pint-los! , els marsianos no

  s'enteren sinse cols

 • HERALDO DE SANC CUENTOS T'ALS MARSIANOS

  ELS OUS DE YEGUA

  Yere una begada una doneta de

  Cha que ba baix a compr a una

  tiendeta de Casti l l. Cuan ba arrib

  a la botigueta ba bere unes coses

  redones mol gordes

  - Qu ye as? -le va pregunt a

  l 'amo la tienda.

  - Oh, son ous de yegua!

  - Y no m'en pore benre alguno?

  - Prou, pero has de par cuenta

  que no se te caiguen.

  - Y com far ta paga'ls-ie?

  - Ya mos apaarem, . . . ya hu

  s! , els ous de yegua a truca d'un

  casolet de mel y un cuartal de trigo

  -ba responre el de la botigueta.

  La dna ba march ms contenta

  que una chincha portn els ous de

  yegua a una cabaseta a dichs del

  braso.

  Caminabe per la endresera t'alto

  cuan ba entrapus y se le ba caire

  la cabaseta.

  La suerte de que ban toc a una

  mateta de buixo anque i dormibe

  una llebre. La l lebreta ba

  encomens a corr y la doneta de

  Cha gritabe desesperabe:

  -Churrina, churrina! Tan majeta

  que yere! . - Y la l lebre brincabe y

  brincabe corrn per la costera.

  La doneta se ba pos a pllor, la

  pobra. Cuan ba arrib a casa ni

  ragon podebe. Le ba cont, mal

  que be, a l 'ome lo que l 'ebe pasau.

  EL PESCAD

  A un llug mol serca de as, yebe

  un home que se dedicabe a pesc,

  cuan pescabe moltes truites les

  l lebabe a un mercau a bene-les y

  en els dins comprabe minch ta

  casa.

  Un da cuan estabe al barranco ba

  tir un tresmallo y le ba salre

  moltes truites. Una yere mol

  amaril la y resulta que la truita le ba

  charr y le ba d que la soltase que

  yere la fi l la del rey y l 'hu premiare.

  L'ome cuan ba arrib a casa l'hu ba

  cont a la dona y la dona que yere

  mol suya y abarisiosa le ba di que

  per qu no l'ebe demanau una casa

  nueba que la que

  teniben yere mol biel leta y les

  -Pero dona, el de la tienda te l 'ha

  chugau, aix son carbases. Ya me

  pensar bella cosa ta

  qu'escarmente per abe-te engaau.

  -le va di el mariu. L'omenet ba

  prepar un casuelo de mel y el ba

  acab d'apl lena de biespres. Le ba

  llev a la tienda les dos coses: el

  cuartal de trigo y la mel dan les

  biespres. Cuan el botiguero ba

  ubr el casuelo se ba sofoc tanto

  dan les biespres que no se'n ba f

  mai ms la burl la de dig.

  entrabe el aigua pel l l inau. A la

  begada l'ome ba torna al barranco y

  gritabe a la truiteta

  ta que tornase a salre y pode-le

  deman que queribe una casa ms

  gran y moltes joyes ta la suya dona.

  Cuan ba arrib a

  casa ya le estabe espern la dona

  mol ben bestida y dan unes

  pulseres y colls de perl les y de

  oro, pero la dona encara estabe

  rabiosa y le ba fe torn al barranco

  a demana-le a la truita un casalisio

  gran.

  El pobre home no sabebe agon

  colase de la bergoa, pero coma

  l'hu ebe demanau la dona ba torn

  al barranco, pero la truiteta ya no

  ba salre ms.

  L'ome se ba esper una buena

  estona pero coma bedebe que no

  sall ibe se'n ba torn ta casa, y pel

  caminet ba bere un

  llampit mol raro que cayebe per

  anque estabe la casa. Se ba

  espant un poco y cuan ba arriba a

  la puerta de casa se ba

  trob la dona en la roba sursida y

  puerca y la casa tota mich cayeda

  que teniben antes. L'ome le ba fotre

  una buena bronca a la suya dona y

  le ba di que no podebe se tan

  egosta perque ara s'eben quedau

  sin rs.

  Fe el tuyo dibuixo as baix

 • HERALDO DE SANC ELS MARSIANOS MARCHEN

  ELS MARSIANOS MARCHEN DE SANC

  As tenim uno que se queribequed. Se pensabe que anabea trob la raboseta a lasacrista. Puede s que sequedase amagau.

  Mo'n anirem sin d mal

  A la fin els marsianos han marchau sin f cap de animalada. Els

  suyos rayos lser, que teniben preparats, se les ban pet al caire una

  tronada gorda. A saguera hora del da han donau una vuelteta pel

  l lug ta coneix les cases y la i l lesia. Han apllenau unes garrafes

  d'aigua de la fuen y han jopau cata ta'l pl lati l lo, que a escape ha

  enchegau els motors.

  ADIS MARSIANOS, BUEN BIACHE A TOTS

  AS MOS QUEDEM NOSALTROS QUE SOM: