of 17 /17
Hemiosmotsk i Dragoljub Dimitrijević BI020088 10/3/2009 A.D. (September 29, 1920 – April 10, 1992) (Chemiosmotic energy transduction) prenos transfer transdukcij a energije Peter D. Mitchell

Hemiosmotski prenos energije

  • Author
    buzda2

  • View
    271

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hemiosmotski prenos energije

Text of Hemiosmotski prenos energije

Page 1: Hemiosmotski prenos energije

Hemiosmotski

Dragoljub Dimitrijević

BI020088

10/3/2009 A.D.

(September 29, 1920 – April 10, 1992)

(Chemiosmotic energy transduction)

prenos transfer transdukcija

energijePeter D. Mitchell

Page 2: Hemiosmotski prenos energije

Transdukcija energije(energy transduction)

• Biohemijske reakcije - prenos energije

• Razumevanje mehanizama

• Od oksidacije supstrata ili apsorpcije svetlosti

• Do sinteze ATP-a od ADP-a i Pi ili akumulacije jona

Page 3: Hemiosmotski prenos energije

Transdukujuće membrane

• Sinteza ATP-a moguća u rastvorima• Enzimski kompleksi su vezani za membranu

1. Plazma membrana prokariota2. Unutrašnja membrana mitohondrije3. Tilakoidna membrana hloroplasta

Sastav transdukujuće membrane:1. ATP (sintet)aza2. Kompleks respiratornog lanca ili kompleks za

apsorpciju kvanta svetlosti

Page 4: Hemiosmotski prenos energije

Transdukujuće membrane

Page 5: Hemiosmotski prenos energije

Mitchell – hemiosmotska teorija• Šta povezuje ATP sintetazu i

respiratorni lanac tj kompleks za apsorpciju svetlosti ?

• Višegodišnja potraga za molekulom posrednikom...

• Mitchell: posrednik je protonski gradijent! 1961

• Centralna dogma hemiosmotske hipoteze:

Transfer elektrona i ATP sintetaza su dve odvojene protonske pumpe, rad pumpe za TE se koristi za rad pumpe ATP sitetaze

Page 6: Hemiosmotski prenos energije

Nastanak hipotezeRanih 1960ih bili su poznati putevi za transfer energije ali je nedostajao centralni

posrednikTeorija o posredniku bi morala da ispoštuje pravila:1. Respiratorni lanac – 3 odvojena linearna regiona, 2. Stepen respiracije odgovara potrebi za ATP3. Veza respiracije i ATP sinteze je može prekinuti agensima koji ubzavaju

razlaganje ATP-a4. Oligomycin inhibira i sintezu i ubrzano razlaganje ATP-a5. Respiracijom se ne sintetiše samo ATP već dolazi do akumulacije Ca+ i redukcije

NAD+ i NADP+

Koreni hemiosmotske hipoteze ne leže u fosforilativnoj oksidaciji već u mehanizmimaaktivnog transporta koji je Mitchell proučavao

Supstrat i produkti prilaze katalitičkom mestu na enzimu i odlaze po definisanoj putanji – vektorska translokacija grupa

Mitchell je naglasio da model koji povezuje protok elektrona i translokaciju protona nije nov i da postoji već od 1940ih

Novina koju je Mitchell uveo je da ATP sintetaza je ujedno i protonska pumpa

Page 7: Hemiosmotski prenos energije

• Da li je protonski gradijent potreban i dovoljan za transdukciju energije?

• Da li su “protonska kola” ravnomerno razbacana po membrani ili postoji lokalizacija u vidu “mikro-kola” - grupica respiratornih lanaca i ATP sintetaza (Williams)

Mitchell – hemiosmotska teorija

Page 8: Hemiosmotski prenos energije

Uslovi za testiranje hipoteze

• Respiratorni i fotosintetski lanci za transfer elektrona treba da vrše translokaciju protona

• ATP sintetaza treba da finkcioniše kao reverzibilna protonska ATP-aza

• Transdukujuće membrane treba da budu jako male provodljivosti za protone

• Transdukujuće membrane treba da poseduju posebne transportere za metabolite, da mogu da zadrže osmotsku stabilnost pri velikom membranskom potencijalu

Page 9: Hemiosmotski prenos energije

Mitchell – hemiosmotska teorija

• Analogija sa električnim kolom

Možemo meriti:

1. Potencijal

2. Struju (jačinu)

3. Konduktivnost

Kratki spojevi – mehanizmi agenasa

Page 10: Hemiosmotski prenos energije

Organele za prenos energije

• Mitohondrije• Bakterije• Hloroplasti

Pod-organele

•Sub-mitohondrijske partikule (SMPs)•Lizozomskim razlaganjem ćelijskog zida G- -> sferoplasti•Kabackozomi – hipotoničnom lizom sferoplasta•Bakteriorodopsin

Page 11: Hemiosmotski prenos energije

Rekonstitutivni sistemi

Hemiosmotska teorija : oksidativnafostofilacija mora da bude razdvojena na:• oksidativno- H+ -translokacione i• fosforilativno- H+ -translokacione komplekse

Svrha rekonstitutivnih sistema:• Testiranje teorije• Određivanje minimalne funkcionalne jedinice

Tipovi rekonstitutivnih sistema: “Millipore”, Multilamelar, Lipozomi

Page 12: Hemiosmotski prenos energije

Druge hipoteze

• Boyer – konformaciona hipotezaKonformaciona promena u respiratornom lancu direktno utiče na konformacionu promenu u ATP sintetazi

Page 13: Hemiosmotski prenos energije

Vektorska translokacija

-grupe - H+ i e-

Page 14: Hemiosmotski prenos energije

Funkcionisanje ATP sintetaze

Page 15: Hemiosmotski prenos energije

Oksidativna fosforilacija

Page 16: Hemiosmotski prenos energije

?Hvala na pažnji !

:- )

Page 17: Hemiosmotski prenos energije