hemant project

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of hemant project

 • 7/31/2019 hemant project

  1/59

  @^YLDOFU

  LK

  OR@J_@UMLK LB FLKV_AOY^YOBOY@KFO ULS@YEV R@YML_VJ@^UL^ IY@KEV MK K@C^_Y FMU]

  V_IAMUUOE UL

  Y+U+A+ K@C^_Y _KMROYVMU] K@C^_Y MK ^@YUM@JB_JBMJJAOKU BLY @S@YE LB I@FHOJLY LB I_VMKOVV

  @EAMKMVUY@UMLK

  V_IAMUUOE I]

  HOA@KU ^@GHLEO

  C_MEOE I]

  ^YOYK@ FLJJ@CO LB FLAAOYFO

  YOVHMAI@C VP_@YO* K@C^_Y

  (9>>=!9>0>-

 • 7/31/2019 hemant project

  2/59

  MKUYLE_FUMLK LB A@YGOUMKC4!

  Uho flkfo~u lb a`ygoumkc f`ao mk Mkem` roy} j`uo+ Uhlch so `yo

  gklsk jlu `ilu uho uholyoumf`j ~`yu lb mu+ Uho uholyoumf`j ma~lyu`kfo s`v

  jobu i} uho Mkem`k mkevuymov shok uho} f`ao ul gkls `ilu uho fla~oumumlk

  smuh uho ajumk`umlk`j fla~`kmov bkfumlkmkc mk Mkem` `ke `jvl ox~lyumkc ly

  ~ylefuv mk `iyl`e+

  Uho ovvokfo a`ygoumkc mv `k oxfh`kco ly ` uy`kv`fumlk* mkuokeoe ul

  v`umvb} ha`k kooev ly s`kuv+ Uh`u mv* a ygoumkc mv ` ha`k `fumrmu}

  emyofuoe `u v`umvb}mkc kooev `ke s`kuv* uhylch `k oxfh`kco ~ylfovv+ @

  eoa`ke mv ` s`ku bly shmfh uho flkvaoy mv ~yo~`yoe ul ~`} ` ~ymfo+ @ s`ku

  mv `k}uhmkc ly ` voyrmfo uho flkvaoy eovmyov ly voogv+ S`kuv ioflao

  eoa`kev shok i`fgoe i} ~yfh`vmkc ~lsoy+ @ kooe mv `k}uhmkc uho

  flkvaoy boojv ul goo~ hmavojb `jmro `ke ho`juh}+ @ uy`kv`fumlk flkvmvuv lb `

  r`jo iousook usl ~`yumov+ @ uy`kv`fumlk embboyv byla ` uy`kvboy+ @ uy`kvboy

  a`} yofomro kluhmkc mk youyk+ Uho `ma lb a`ygoumkc mv ul a`go v`jov mk

  lyeoy ul o`yk yo`vlk`ijo ~ylbmu bly uho ~ylefoy+

 • 7/31/2019 hemant project

  3/59

  AO@KMKC4!

  Uho a`ygoumkc lff~mov `k ma~lyu`ku ~lvmumlk mk `k} ivmkovv kmuv+

  Uy`emumlk`j rmos lb a`ygoumkc mv uho fvulaoy s`kuv sh`u oroy uho vojjoy

  ~yovokuv ul uhoa+ Uho a`mk lidofumro mv ul a`kb`fuyo uho uhmkcv smuhlu

  flkvmeoymkc uho kooe `ke s`ku lb flkvaoy s`kuv+ Voroy`j `uhlyv h`ro

  eobmkoe uoya a`ygoumkc+

  EOBMK@UMLK4!

  )A`ygoumkc mkfjeov uhlvo ivmkovv `fumrmumov shmfh cllev `yo

  mkrljroe mk uho bjls lb cllev `ke voyrmfo byla ~ylefumlk ul flkva~umlk+)

  ! Flkroyvo+

  )A`ygoumkc mv uho ivmkovv ~ylfovv i} shmfh ~ylefuv `yo a`ufhoe

  smuh a`ygou `ke uhylch shmfh uy`kvboy lb lskoyvhm~ `yo obbofuoe+)

  ! Fkembb+

  ^yormlvj} a`ygou s`v flkvmeoyoe ul io ` ~j`fo shoyo i}oyv `ke

  vojjoyv slje aoou+ Iu a`ygou elvo klu kofovv`ymj} ao`k ` ~j fo+

  @fflyemkc ul I`ysojj* a`ygoumkc flkvmvuv lb meokumb}mkc* `kumfm~`umkc `ke

  v`umvb}mkc fvulaoy kooev `ke eovmyov+ @fflyemkc ul Vu`kulk* )a`ygoumkc mv

  uho fyo`umlk `ke eojmroy} lb ` vu`ke`ye lb jmrmkc7 mu mv bmkemkc lu sh`u

  fvulaoy s`kuv* uhok ~j`kkmkc `ke eorojl~mkc ` ~ylefu lb voyrmfo uh`u smjj

 • 7/31/2019 hemant project

  4/59

  v`umvb} uhlvo s`kuv7 `ke uhok eouoyamkmkc uho iovu s`} ul ~ymfo* ~ylaluo `ke

  emvuymiuo uh`u ~ylefu ly voyrmfo*) ^ouoy Eyfgoy livoyrov uh`u uho ~y~lvo

  lb ivmkovv mv ul fyo`uo ` fvulaoy i} shmfh ho j`}v vuyovv lk usl `v~ofuv4

  (`-meokumbmf`umlk lb flkvaoy kooev `ke (i- lyc`kmtmkc uho ivmkovv ul aoou

  uhovo kooev+ Uho aleoyk flkfo~u blfvov lk uho flkvaoy `ke uhomy

  v`umvb`fumlk+ Uho `~~yl`fh lb aleoyk a`ygoumkc mv flkvaoy!lymokuoe

  mkvuo`e lb vljoj} ~ylefu!lymokuoe+

  LIDOFU LB A@YGOUMKC4!

  0+ Mkuojjmcoku ke f`~`ijo ~~jmf`umlk lb aleoyk a`ygoumkc ~ljmfmov+

  9+ Ul eorojl~ uho a`ygoumkc bmoje+

  6+ Ul eorojl~ cmemkc ~ljmfmov `ke uhomy ma~joaoku`umlk bly ` clle

  yovju+

  5+ Ul vccovu vljumlk i} vue}mkc uho ~ylijoav yoj`umkc ul a`ygoumkc+

  ?+ Ul bmke vlyfov bly byuhoy mkblya umlk flkfoykmkc uho a ygou

  ~ylijoav+

  2+ Ul yormro oxmvumkc a`ygoumkc bkfumlk* mb vhlyuflamkcv `yo blke+

  3+ Ul u`go `~~yl~ym`uo `fumlkv mk uho flyvo lb `fumlkv+

 • 7/31/2019 hemant project

  5/59

  MA^LYU@KFO LB A@YGOUMKC4!

  0+ A`ygoumkc mv ` flkkofumkc jmkg iousook uho flkvaoy `ke uho

  ~ylefoy+ A`ygoumkc ~ylfovv iymkcv kos `ke kos muoav ul you`mj

  vhl~v* byla shoyo uho flkvaoy f`k h`ro uhoa+

  9+ A`ygoumkc hoj~v mk mkfyo`vmkc uho jmrmkc vu`ke`ye lb ~ol~jo+ Iof`vo

  lb a`vv ~ylefumlk* flvuv lb a`kb`fuymkc `ke a`ygoumkc h`ro flao

  elsk+ Uhmv b`fmjmu`uov uho bmxmkc lb fho`~oy y`uov `ke `yo ` illk ul uho

  vlfmou}+ Uhv* yoefumlk mk ~ymfo smjj yovju mk ` hmchoy vu`ke`ye lb

  jmrmkc+

  6+ A`ygoumkc hoj~v ul mkfyo`vo uho k`umlk#v mkflao+ Obbmfmoku v}vuoa lb

  uho flkvaoy#v ~yfh`vmkc ~lsoy mkfyo`vov+ Uhmv smjj mkfyo`vo uho

  k`umlk`j mkflao+

  5+ A`ygoumkc yoalrov uho ul mai j`kfov lb v~~j} i} uy`kvboyymkc uho

  vy~jv ul eobmfmu `yo`v* uhylch iouuoy uy`kv~lyu b`fmjmumov+

  ?+ A`ygoumkc mkfjeov `jj `fumrmumov mk uho fyo umlk lb umjmumov! blya*

  ~j`fo* umao `ke ~lvvovvmlk+

 • 7/31/2019 hemant project

  6/59

  MKUYLE_FUMLK LB J@^UL^

  MKE_VUY]

  Uho Mkem`k j`~ul~ mkevuy} h`v iook smukovvmkc ` illa mk yofoku umaov+

  @~`yu byla uho y`~mej} b`jjmkc ~ymfov lb j`~ul~v `ke kos uofhkljlcmov iomkc~`fgoe mkul juy`!vjmfg j`~ul~v* uho okuy} lb klkuy`emumlk`j ~j`}oyv ul eorojl~smyojovv mkby`vuyfuyo h`v cmrok uho a`ygou ` byuhoy illvu+ Bly mkvu`kfo* `bos }o`yv `cl* smyojovv flkkofumrmu} lk uho j`~ul~ s`v flkvmeoyoe ul io `jxy}+ Ule`}* mu h`v ioflao ` kofovvmu} smuh a`dly hlv~mu`jmu} fh`mkv mkMkem` ovu`ijmvhmkc smyojovv hluv~luv+ @jvl a`k} bmyav* `my~lyuv `ke orokvfhlljv `yo ~j kkmkc,ly h`ro ma~joaokuoe SmBm+ Mkuoyk`umlk`j E`u`

  Fly~ly umlk (MEF-uho ~yoamoy cjli`j ~ylrmeoy lb a`ygou mkuojjmcokfo*`ermvly} voyrmfov* `ke orokuv bly uho mkblya`umlk uofhkljlc}*uojoflaakmf`umlkv* `ke flkvaoy uofhkljlc} a`ygouvmkboyyoe uh`u Mkem`mv uho uhmye b`vuovu cylsmkc j`~ul~ a`ygou mk uho @vm`k yocmlk+ @fflyemkc ulMEF Mkem` uhoyo h`v iook `ffojoy`umkc cylsuh y`uo lb 63+8 ~oyfoku bly uhokluoillg ~f a`ygou bly uhmye p`yuoy9>>8 fla~`yoe ul uhmye p`yuoy 9>>3+H^* Eojj `ke @foy soyo uho ul~ uhyoo ~j`}oyv mk kluoillg ^F vhm~aokuv mk6P 9>>8+ $ @fflyemkc ul MEFv Mkem` P`yuoyj} ^F Uy`fgoy 9>>8* 6P 9>>8*Eofoaioy 9>>8 yojo`vo+

  Shmjo a`k} b`fulyv f`k io fyoemuoe ul uhmv vyco mk uho j`~ul~vocaoku* uho imccovu eymro mv ~yli`ij} uho uofhkljlcmf`j `er`kfoaoku+Ule`}* orok klk!MU fla~`kmov `yo cmrmkc j`~ul~v ul uhomy oxofumrov mk ` imeul illvu ~ylefumrmu}+ Uho v~yu mk j`~ul~ v`co f`k `jvl io `uuymiuoe ul uhomkfyo`vmkc v`co lb MU `ke uho `ula`umlk lb uho v`jov blyfo mk vofulyv jmgo

  ~h`ya`foumf`jv* B`vu Alrmkc Flkvaoy Cllev (BAFC- `ke voyrmfov* `kemk clroykaoku lbboymkcv (Fhymv Jlkc* 9>>?-+Uhlch eo ul fyyoku oflklamf elsk uyk uhoyo h`v iook flkvmeoy`ijo`alku lb b`jj mk v`jov lb j`~ul~v mk bmyvu p`yuoy 9>>=+Uho yo`j l~~lyukmu}*

  hlsoroy* jmov mk ox~jlmumkc uho a`ygou ul muv bjjovu ~luokum`j+ Bly mkvu`kfo*uho Mkem`k a`ygou bly j`~ul~v `ke h`kehoje eormfov mv vumjj va`jj fla~`yoe ulluhoy @vm k flkuymov+ @fflyemkc ul Y`door Cylroy* Ivmkovv A`k`coy*Alimjo ^ylefuv* H^ Mkem`* j`~ul~ v`jov `fflku bly lkj} 9+? ~oyfoku mk Mkem`shoyo`v uho flyyov~lkemkc bmcyov bly Uh`mj`ke* Glyo` `ke @vuy`jm` `yo 0>*0? `ke 9> ~oyfoku yov~ofumroj} (E`rme `ke Vuoro* 9>>? `ke AMF-+ Uhoa`ygou e}k`amfv lb ^Fv `ke j`~ul~v `yo embboyoku+ Usl!uhmyev lb ^F v`jov

 • 7/31/2019 hemant project

  7/59

  flao byla shmuo!ilx a`kb`fuyoyv+ Uhoyo `yo kl vfha`kb`fuyoyv bly j`~ul~v+ Uhmv mv uho yo`vlk sh} j`~ul~ a`ygou h`v elkosojj mk fla~`ymvlk ul v`jov lb iy`keoe ^Fv+

  @fflyemkc ul MEF bly uho =!alkuh ~oymle okemkc Vo~u >8 uho lroy`jj ^Fvhm~aokuv cyos 2+5/ lroy uho v`ao ~oymle ~yormlv }o`y ul ulfh 2+59?amjjmlk ^Fv+ Kluoillg ^F vhm~aokuv cyos i} ?5+?/ ul ulfh 0+83> amjjmlkshmjo eovgul~ ^F vhm~aokuv bojj ul 5+??? amjjmlk* ` eo!cylsuh lb ?+3/+ Uhmvvhlsv uh`u ul shmfh oxuoku kluoillg ~f mkevuy} mv cylsmkc+Fla~`kmov `yo uy}mkc h`ye ul embboyokum`uo uhomy ~ylefuv* eov~muo r`ymlvvu`ke`yemt`umlkv jmgo Fokuymkl+ Vofymu} bo`uyov jmgo imlaouymf uofhkljlcmov`yo iomkc imju mkul j`~ul~v+ @foy lbboyv ` bmkcoy~ymku vokvly imju mkul uhoj`~ul~#v ~`ja yovu+ Iovmeov uho ~ymfo b`fuly* rokelyv h`ro `jvl fvulamtoeuhomy j`~ul~v eo~okemkc lk voy ~ylbmjo+ Bly mkvu`kfo* fly~ly`uo ~ylbovvmlk`jv

  u}~mf`jj} ~yoboy bo`uyov jmgo smyojovv flkkofumrmu}* jlkc i`uuoy} jmbo* jlssomchu `ke bjoxmijo flkbmcy`umlkv+ Hlsoroy* vueokuv ly Va`jj LbbmfoHlao Lbbmfo (VLHL- fvulaoyv ~yoboy bo`uyov jmgo okh`kfoe vlke `kermeol f`~`imjmumov* hmchoy vuly`co v~`fo* `ke j`ycoy vfyook vmto+ Mk `eemumlk ulu`ycoumkc uy`emumlk`j vofulyv jmgo fly~ly`uo* a`k} ~j`}oyv `yo u`ycoumkc klk!MU voyv jmgo elfulyv* j`s}oyv `ke F@v `ke uho hlao `ke VLHL voyv+ Mklyeoy ul byuhoy okfly`co* a`k} lb uhoa `yo lbboymkc o`v} bmk`kfo `kemkvy`kfo vfhoaov `v sojj+

  Uhoyoblyo* mu ioflaov ~oyumkoku bly uho a`kb`fuyoy ul keoyvu`keuho ox`fu fvulaoy yopmyoaokuv* `ke uhoyoi}* `e`~u `fflyemkcj}+Mkuylefmkc ` ~jouhly` lb lbboyv `ke jfy`umro vfhoaov elov klu `js`}vokvyo ` j`ycoy fvulaoy i`vo ly ` j`ycoy a`ygou vh`yo+ Uho a`kb`fuyoyvhlje `jvl keoyvu`ke fvulaoyv# ~oyfo~umlkv `ilu uho fla~`k}* m+o+*c`co uho fla~`k}#v ma`co mk uho fvulaoy#v amke* `ke uhok uhoyo vhlje io`k obblyu ul a`ufh uho yopmyoaokuv smuh uho ma`co+ Hokfo* uhoyo vhlje io `flkvfmlv obblyu uls`yev keoyvu`kemkc uho fvulaoy ~yfh`vo eofmvmlk uh`uf`k io yobjofuoe ~lk `v ` bkfumlk lb uho fvulaoyv# ~oyfo~umlk `ilu uho

  fla~`k}* m+o+* iy`ke* p`jmu}* voyrmfo* ouf+

 • 7/31/2019 hemant project

  8/59

  J@^UL^ IY@KEV

  Smjjm`a (Imjj- Hosjouu `ke E`rme (E`ro- ^`fg`ye iluh cy`e`uoe mkojofuymf`j okcmkooymkc byla Vu`kblye _kmroyvmu} mk 0=6?+ Uhofla~`k} lymcmk`uoe mk ` c`y`co mk ko`yi} ^ jl @jul* F`jmblykm`eymkc ` bojjls!vhm~ uho} h`e smuh ` ~`vu ~ylbovvly* ByoeoymfgUoya`k `u Vu`kblye eymkc uho Cyo`u Eo~yovvmlk+ H^ h`v vffovvbjjmkov lb J`~ul~v* ~ymkuoyv* vf`kkoyv* f`jfj`ulyv* ^E@v* voyroyv*slygvu`umlk fla~uoyv* `ke fla~uoyv bly hlao `ke va`jj ivmkov